Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!"

Transkript

1 Föreningshandbok

2 Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika förutsättningar. Med glädje och gemenskap skapar vi personlig utveckling. KUNSKAP: I Sandåkerns SK finns kunskap, tradition och erfarenhet. UTVECKLING: Vi söker hela tiden nya utvecklingsmöjligheter och utbildar våra spelare och ledare. NÄRHET: Alla i närområdet ska ha möjlighet att idrotta inom Sandåkerns SK och känna gemenskap och trygghet. GLÄDJE: Vi har roligt tillsammans och känner stolthet i det vi gör. Vi uppträder i Sandåkerns kläder som goda förebilder och kamrater. I Sandåkern kallar vi detta för KUNG! 2

3 Vision Sandåkerns SK Umeås ledande idrottsförening där alla medlemmar känner engagemang att utvecklas tillsammans Individen i centrum Idrotten Kroppen Det sociala Kunskap Vår viktigaste uppgift är att utbilda våra medlemmar i den idrott han/hon bedriver. En naturlig del i den idrottsliga utbildningen skall vara hur man sköter sin kropp. Vi skall utbilda alla som vill - oberoende av kön, ålder, etniskt ursprung, språk eller religion. Vi skall sträva efter att utforma vår verksamhet så att alla skall få den utbildning de behöver - utifrån personens egna förutsättningar och önskemål. Tillsammans innebär detta att vi har som mål att utveckla hela individen. 3

4 Organisation Sandåkerns SK Årsmötet Föreningsstyrelsen Kansli Innebandysektionen - Arbetsgrupp - Ledare - Aktiva Fotbollssektionen - Arbetsgrupp - Ledare - Aktiva Övriga medlemmar - Uvarna - Stödmedlemmar Årsmötet Det högsta beslutande organet. Genomförs senast sista mars varje år. Samtliga medlemmar över 14 år har rösträtt. Förslag skall ha inlämnats minst 3 veckor före årsmötet. Föreningsstyrelsen Består av 3-5 ledamöter (där en väljs som ordförande) samt en från respektive sektion. Ansvarig för föreningens verksamhet, inklusive personal, egendom och förvaltning av föreningens medel. Upprättar varje år instruktioner för sektionerna m.m. Sektionernas arbetsgrupp Skall bestå av ansvarig och minst två övriga ledamöter. Sektionerna skall alltid vara representerade på föreningsstyrelsens möten. Ansvarar för sektionens löpande verksamhet utifrån övergripande instruktioner från föreningsstyrelsen (t.ex. ekonomiska ramar), men ansvarar självständigt för den idrottsliga verksamheten. Kansli Finns beläget i lokaler vid Grubbeskolan. Kansliet sköter i första hand all administration, men arbetar även med utvecklingsfrågor och målsättningen är att kansliet även skall arbeta med idrottsliga frågor. I dagsläget finns det utrymme för 125 % tjänst på kansliet. Sedan hösten 2012 köper föreningen en bokförningstjänst via Västerbottens Idrottsförbund. 4

5 Ledare, spelare och förälder i Sandåkerns SK Ledare och spelare i Sandåkerns SK Ledare och spelare i Sandåkerns SK är i alla officiella sammanhang en representant för föreningen och skall därför följa riktlinjerna enligt denna punkt. Ett officiellt sammanhang är ett sammanhang där föreningen deltar tillsammans med andra föreningar och/eller andra organisationer, företag, kommun etc. Generellt Ledare och spelare för Sandåkerns SK skall vara väl förtrogen med föreningens policy och uppträda i enlighet med denna. Ledare skall även se till att spelare följer de riktlinjer som finns nedan samt i policy. Klädsel Ledare och spelare för Sandåkerns SK skall i möjligaste mån uppträda i representationskläder som fastställts av föreningen eller dess sektion. Ledare och spelare skall aldrig uppträda i representationskläder tillhörande annan förening i officiella sammanhang representerande Sandåkerns SK. Alla barn behöver stöd och uppmuntran från sina föräldrar oavsett aktivitet. Som förälder bör man särskilt tänka på: att hjälpa ditt barn att komma i rätt tid till träningar, matcher och möten, samt att de har med sig den utrustning och kläder som behövs. delta gärna både på träning och match, men överlåt åt tränarna att sköta alla instruktioner. att hjälpa ditt barn att förstå det som finns under Rent spel och se till att även du följer dessa riktlinjer. att vara solidarisk mot föreningen och mot övriga föräldrar i din grupp. Vi arbetar alla ideellt och ju fler som delar på bördan desto mindre behöver var och en göra. engagera dig gärna antingen i laget eller i sektion eller i föreningen. Vi behöver alla resurser som finns. 5

6 Föreningspolicy Sandåkerns SK bedriver idrottslig verksamhet för sina medlemmar oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion etc. i enlighet med Riksidrottsförbundets målsättning och inriktning. Policyn innebär: att all typ av idrottslig verksamhet inom Riksidrottsförbundets ram kan startas och bedrivas i föreningen ny verksamhet/sektion kan startas så snart det finns erforderligt antal medlemmar och en sektionsstyrelse. Beslut fattas av föreningens årsmöte. att föreningens verksamhet skall bedrivas under drogfria former och att etik- och moralfrågor skall ingå som ett naturligt led i utbildningen och tävlings-träningsverksamheten vid all internutbildning skall tid avsättas för genomgång av särskilt studiematerial kring drog-, etik- och moralfrågor. vid särskild information till föräldrar, skolor m.fl. skall föreningens drog- och etikpolicy framgå. föreningen skall på ett aktivt sätt delta i det drogförebyggande arbete som bedrivs i kommunen. att ingen får uteslutas från verksamheten på grund av etnisk tillhörighet, religion eller andra skäl än vad som angetts i föreningens stadgar om uteslutning det åligger samtliga ledare och funktionärer i föreningen att medverka till att alla som vill delta i verksamheten skall ges möjlighet till detta. varje verksamhetsgren skall i möjligaste mån anpassa sin verksamhet och utbilda sina ledare/funktionärer så att detta blir möjligt att den idrottsliga verksamheten kan bedrivas i alla åldrar och för bägge könen vid vilken ålder som den idrottsliga verksamheten skall starta beror på vilken idrott det gäller, men målsättningen är att barn upp till 15 år inte skall specialisera sig på en idrott utan ges möjlighet att pröva och delta i olika idrotter. någon övre åldersgräns skall inte finnas. målsättningen för alla verksamhetsgrenar skall vara att bedriva likartad verksamhet för bägge könen. Detta innebär även att inget kön skall prioriteras före det andra när det gäller resurstilldelning. att föreningen inom varje verksamhetsgren skall möjliggöra för samtliga att bedriva idrotten oavsett kunskap och fallenhet den huvudsakliga verksamheten inom varje verksamhetsgren skall vara att ge medlemmarna en fullgod utbildning utifrån den enskilde personens förutsättningar. varje verksamhetsgren kan bedriva elitverksamhet, men skall i så fall samtidigt ge de medlemmar, som inte vill eller kan delta i elitsatsningen, möjlighet att bedriva sin idrott. 6

7 elitsatsning för barn och ungdomar upp till års ålder får ej förekomma. Upp till denna ålder skall samtliga som deltar i träningar ges möjlighet att delta i tävlingar i samma omfattning. intresserade ungdomar skall ges möjlighet till lämplig/erforderlig träning. Om detta inte går att genomföra inom föreningen får personen inte hindras att erhålla denna utbildning på annat sätt även om det innebär byte av förening. att varje sektionsstyrelse är skyldig att informera och utbilda samtliga medlemmar om föreningens policy sektionerna skall utforma ett dokument med målsättning och verksamhetsbeskrivning anpassad till den idrottsliga verksamheten och med denna policy som utgångspunkt. samtliga ledare/funktionärer i sektionen skall regelbundet utbildas och informeras om sektionens mål och inriktning, samt föreningens policy. innan någon blir medlem i föreningen skall denne och när det gäller barn även dennes föräldrar informeras om föreningens/sektionens målsättning och policy. Sådan information skall dessutom regelbundet upprepas för sektionernas medlemmar. Trafiksäkerhetspolicy Sandåkerns SK har beslutat att, för alla aktiva, ledare och anställda som deltar i föreningens arrangemang ta fram en särskild trafiksäkerhetspolicy. Då föreningens verksamhet innebär omfattande transporter - i grupp eller enskilt - av barn, ungdomar och vuxna är det viktigt att dessa görs på ett så trafiksäkert och riskfritt sätt som möjligt. En sådan policy ger också tydliga signaler att vi alla i samhället måste hjälpas åt att få en säkrare trafikmiljö där antalet dödsolyckor och skador minimeras. Policyn innebär att Sandåkerns SK, vid bussresor endast anlitar bussföretag som uttalar sig att följa gällande trafiklagstiftning och har dokumenterat kvalificerade förare med minst tre års yrkesmässig erfarenhet. att vid resor där privatbilar används skall förare och passagerare följa aktuella trafikbestämmelser. Bilförare som har passagerare bör ha minst 3 års erfarenhet av bilkörning. Förare av minibussar med passagerare bör ha minst 5 års erfarenhet av regelbunden bilkörning, samt erfarenhet av körning med minibuss. Vidare förutsätts att föraren följer aktuella trafikbestämmelser. 7

8 Uppförandekod Sandåkerns SK Vid träningar, matcher och andra arrangemang inom de verksamheter Sandåkerns SK bedriver representerar man föreningen och ska även följa föreningens riktlinjer för hur vi uppträder mot varandra, motståndarlag samt matchfunktionärer. Föreningens viktigaste uppgift är att erbjuda barn och ungdomar ett sunt idrottsalternativ som är öppen och till för alla som vill vara med. VI som är spelare, ledare och föräldrar i Sandåkerns SK följer nedanstående förhållningsregler: Spelare Vi mobbar eller utesluter ALDRIG någon inom gruppen. Vi stöttar ALLA medspelare i med och motgång. Vi hånar ALDRIG motspelare eller domare. Vi respekterar domaren och hans/hennes beslut. Vi tackar ALLTID motståndare och domare efter match. Vi använder INTE ovårdat språk. Vi respekterar och lyssnar på ledarnas beslut. Vi tar ansvar för vårt beteende och ber om ursäkt vid regelöverträdeler. Ledare Vi toppar ALDRIG laget upp tom 14 års ålder. Vi respekterar domaren och hans/hennes beslut. Vi skäller ALDRIG på domaren. Vi hånar ALDRIG motståndare eller domare. Vi ger positiv feedback till ALLA våra spelare. Vi använder INTE ovårdat språk. Vi hälsar på domare och motståndare innan match samt tackar för god match efteråt. Vi tar ansvar för vårt och spelarnas beteende och ber om ursäkt vid regelöverträdeler. Vi lägger fokus på prestation och glädje för idrotten och inte matchresultat eller tabelläge. Vi låter våra spelare vara delaktiga i hur verksamheten ska bedrivas. Vi säger ifrån om någon inom laget beter sig illa mot medspelare/motspelare/domare/publik. Vi tar avstånd från alkohol och droger i samband med vår idrott. 8

9 Förälder/åskådare Vi hejar på alla i laget. Vi stöttar våra barn i med och motgång. Vi ger positiv feedback. Vi respekterar domaren och hans/hennes beslut. Vi hånar ALDRIG barn i motståndarlaget eller domare. Vi använder inte ovårdat språk. Vi ger inte instruktioner vid träningar och matcher, det överlåtes till ledarna. Vi lägger fokus på prestation och glädje för idrotten och inte matchresultat eller tabelläge. Vi tar ansvar för vårt beteende och ber om ursäkt vid olämpligt uppförande. Vi säger ifrån om någon annan på läktaren beter sig illa mot medspelare/motspelare/domare/publik. Vi tar avstånd från alkohol och droger i samband med vår idrott. 9

10 Klubbmärke Sandåkerns klubbmärke härstammar från 1932 då klubben bildades. Märket skall finnas på alla tävlingsdräkter inom föreningen. Märket skall även finnas på andra kläder, väskor etc som används av sektioner och lag i föreningen i officiella sammanhang. Tillsammans med märket får med fördel ordet Umeå användas och även årtalet I vissa sammanhang kan det vara lämpligt att komplettera märket med en utskriven text, t.ex. på ryggen på ledaroveraller, ledarjackor etc. Originalmärket finns lagrat i föreningens datorsystem under namnet ssklogo.tif, samt ett antal varianter med motsvarande beteckning. Märket ska ha följande utseende. Samtliga löv är svarta med vit fyllning. Banderollen skall vara röd (varmröd) och texten SANDÅKERNS SK skall vara vit. Vid tryck på röd botten får färgerna vara inverterade. Klubbkläder Sandåkerns grundfärger är rött och vitt. Även svart färg får användas tillsammans med rött. Innebandy: Hemmafärgerna är vit matchtröja, röda shorts och vita strumpor Fotboll: Hemmafärgerna är röd matchtröja, svarta shorts och röda strumpor. Föreningen har som mål att samordna matchdräkterna i största möjliga mån mellan sektionerna beroende på säsong. Detta ställer krav på sektionerna att tillsammans inventera och planera för tröjinköp. Respektive sektions matchtröjor kan med fördel alterneras för att användas som reservställ när det ej är säsong. 10

11 Sektionerna (Sektionerna ej givit feedback ännu, bör ses över och anpassas) Fotboll Sandåkerns SK - fotboll omfattar verksamhet för flickor och pojkar (från 7 års ålder), samt seniorlag för damer och herrar. Målsättningen för fotbollsverksamheten sammanfattas i följande punkter: Verksamheten skall syfta till att alla intresserade erbjuds en stimulerande och utvecklande föreningsverksamhet inom Sandåkerns SK. Alla ledare skall erbjudas utbildning. Alla aktiva skall få en god fotbollsutbildning. Varje fotbollslag i föreningen skall erhålla erforderligt material, samt tillgång till träningsplaner och matcharenor. Verksamhetens ekonomi skall planeras och följas upp på ett betryggande sätt. Fotbollssektionen skall sträva efter goda kontakter med föräldrar, andra föreningar, skola och kommun. Fotbollssektionens ledning består av en arbetsgrupp med ansvarsfördelning i följande områden. - Herrseniorer - Damseniorer - Flickor - Pojkar - Marknad - Material och anläggning Mer information om fotbollsverksamheten går att läsa i Fotbollens styrdokument, Ledarhandboken. 11

12 Innebandy Sandåkerns SK - innebandy omfattar verksamhet för flickor och pojkar (från 7 års ålder), samt för seniorlag för damer och herrar. Alla medlemmar i Sandåkerns SK ska känna stolthet för sin förening och det ska vara önskvärt att bli medlem. Innebandyn har som mål att barnen/ungdomarna ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas både som spelare och människor och därför behöver vi bra och välutbildade ledare. Detta ska på sikt medföra rekrytering inom föreningen till representationslagen. Mål och Visioner Minst 20 stycken spelare i varje pojk- och flicklag. Nivårelaterad rörlighet i åldersgrupperna efter 10-års ålder. 80 % av ledarna skall vara kvar till nästkommande år. 25 % av alla ungdomsspelare i föreningen fortsätter sin innebandykarriär på seniornivå. Innebandysektionens ledning består av en arbetsgrupp med ansvarsfördelning i följande områden: - Herrseniorer - Damseniorer - Ungdom - Ekonomi Mer information om innebandyverksamheten går att läsa innebandyns styrdokument, SSK-Innebandy. 12

13 Ekonomi Föreningen Den ekonomiska delen av verksamheten i en idrottsförening har fått en allt större roll. Bidragsdelen (från stat och kommun) har minskat år från år och det blir allt svårare att få ideellt arbetande människor till verksamheten. Sponsorpengar från näringslivet har även det minskat och de företag som fortfarande satsar pengar i idrotten gör det nästan enbart till föreningar som har stort marknadsvärde, dvs föreningar med deltagande på elitnivå. Vi har därför, för att klara föreningens ekonomi, under de senaste åren haft behov av fler ideella föreningsgemensamma arbetsinsatser av spelare och föräldrar knutna till föreningen. Vår målsättning är emellertid att medlemmarna i princip enbart skall behöva betala medlemsavgift och utföra ett fåtal arbetstimmar åt föreningen. Detta är dock än så länge en målsättning och inte en realitet. Idag är verkligheten att föreningen måste begära både tjänster och pengar från medlemmarna. För lag inom föreningen innebär detta följande: Medlemsavgift, som går till föreningen Träningsavgift till sektionen (laget) Ett antal timmars arbete åt förening och sektion Sektionsavgift per lag Ett led i att vidareutveckla Sandåkerns SK tror vi går genom att varje lag och medlem får insikt och engagerar sig i dess egna ekonomiska förutsättningar. Genom att varje lag får ansvar för sin egen ekonomi, utgifter och intäkter, tror vi att vi kan skapa en större förståelse och engagemang hos våra medlemmar. Målet är att skapa förutsättningar för att varje lag ska vara självförsörjande och planera sin egen ekonomi. Inom innebandysektionen har vi börjat denna omställning med att varje lag budgeterar och följer upp sin egen ekonomi med hjälp av tydliga ramar från innebandysektionen samt föreningen. Fotbollen är inte där ännu men föreningens mål är att även alla fotbollslag inom en snar framtid ska bli mer involverade i dess ekonomiska planering. På så vis skapar vi transparens och som förälder och medlem blir det inga frågetecken kring vad pengarna som betalas in till föreningen används till. 13

14 Detta går medlemsavgiften till: Administration - Telefon - Internet - Porto - Bankkostnader - Kopieringsutrustning - Datorer - Kontorsmaterial Personal - Löner - Arbetsgivaravgifter - Pensionskostnader - Utbildning Fastigheten - Elkostnader - Vatten - Sophämtning - Renhållning - Rep & underhåll - Försäkringar - Inventarier - Städning Detta får man som medlem tillbaka av föreningen: Tillgång till - Klubblokal - Förråd Informationsförmedling - Hemsida - Vidarebefordran epost - Arkivering Externa kontakter - Leverantörer - Kommunen - Förbund Kunskap och erfarenhet - Utbildning - Planering - Projekt Bokningar av - Planer/lokaler - Resor Anmälningar till - Tävlingar, cuper m.m. Ekonomi och administration - Bokföring - In/utbetalningar - Uppföljning - Domararvoden - Föreningsarbeten - Rabatter Intersport 14

15 Sektionernas ekonomi (Sektionerna ej givit feedback ännu, bör ses över och anpassas) Fotboll Till fotbollssektionen betalar varje aktiv medlem en träningsavgift som går till att betala alla kostnader i samband med träningar och matcher under säsongen. Träningsavgiftens storlek bestäms utav sektionen inför varje år i samband med sektionens budgetarbete. Vad som tillfaller varje lag och medlem går att mer utförligt läsa i fotbollens styrdokument, Ledarhandboken. För att bokföringsmässigt klara av alla transaktioner mellan lag och sektion/förening har varje lag en s.k. lagkassa i föreningens bokföring. Denna lagkassa är en balanspost i föreningens balansräkning, dvs reserverade pengar för respektive lag. Andra kassor eller konton som har med laget att göra får inte förekomma. De ekonomiska aktiviteterna för varje lag som träningsavgiften inte täcker hanteras i denna lagkassa. Lagkassorna för ungdomslagen, (upp till 14 år) är åldersvisa och att betrakta som sparkonto för laget. För seniorlagen (15 år och uppåt) skall lagkassan betraktas som ett transaktionskonto mellan sektion och lag. Saldot i lagkassan för 14-årslagen förs med automatik över till transaktionskontot för det yngsta seniorlaget (i regel pojkar A, respektive flickor A) vid årsskiftet för övergången. Observera att en lagkassa är intjänad i föreningens namn och tillhör därför föreningen och inte de enskilda spelarna. Däremot äger inte föreningen rätt att lägga beslag på dessa pengar för annat ändamål. 15

16 Innebandy Grundtanken med innebandyns ekonomiupplägg är att flytta ut det ekonomiska ansvaret till verksamheten. Detta avlastar sektionsstyrelsen som finns och ger den mer tid till att utveckla verksamheten och stötta lagen i det dagliga arbetet. Vidare innebär det att alla delar i verksamheten ska bära sina egna kostnader samt tillskjuta ett i förväg bestämt belopp till de övergripande kostnaderna inom sektionen. Kanslibidrag, utbildning, matchkläder och bidrag till representationslagen. Intäkter som lok.stöd, träningsavgifter osv tillfaller respektive lag. Utgifter som hallhyra, domarkostnader, serieavgifter etc. betalas av respektive lag. I dagsläget tar sektionen en del av det aktivitetsbidrag som tillfaller laget under säsongen men målsättningen är dock på sikt att lagen ska få behålla mer av bidraget. Varje lag lämna senast den sista oktober in en budget för säsongen enligt de ramar som sektionen anvisar om. Budgeten ska sedan godkännas av sektionen för att kontrollera så att budgeten är i balans. Uppföljning av budgeten sker löpande under säsongen av laget utsedd ekonomiansvarig. Där bistår kansliet med rapporter och avstämningar. I och med budgetarbetet får varje lag själva bestämma träningsavgiftens storlek och vad det ska kosta för varje spelare att vara med under säsongen. 16