Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Sandåkerns Sportklubb!"

Transkript

1 Föreningshandbok

2 Välkommen till Sandåkerns Sportklubb! Vi är det naturliga valet för barn och ungdomar i västra Umeå. Sandåkerns SK erbjuder kvalitativ idrottsutbildning för alla utifrån var och ens unika förutsättningar. Med glädje och gemenskap skapar vi personlig utveckling. KUNSKAP: I Sandåkerns SK finns kunskap, tradition och erfarenhet. UTVECKLING: Vi söker hela tiden nya utvecklingsmöjligheter och utbildar våra spelare och ledare. NÄRHET: Alla i närområdet ska ha möjlighet att idrotta inom Sandåkerns SK och känna gemenskap och trygghet. GLÄDJE: Vi har roligt tillsammans och känner stolthet i det vi gör. Vi uppträder i Sandåkerns kläder som goda förebilder och kamrater. I Sandåkern kallar vi detta för KUNG! 2

3 Vision Sandåkerns SK Umeås ledande idrottsförening där alla medlemmar känner engagemang att utvecklas tillsammans Individen i centrum Idrotten Kroppen Det sociala Kunskap Vår viktigaste uppgift är att utbilda våra medlemmar i den idrott han/hon bedriver. En naturlig del i den idrottsliga utbildningen skall vara hur man sköter sin kropp. Vi skall utbilda alla som vill - oberoende av kön, ålder, etniskt ursprung, språk eller religion. Vi skall sträva efter att utforma vår verksamhet så att alla skall få den utbildning de behöver - utifrån personens egna förutsättningar och önskemål. Tillsammans innebär detta att vi har som mål att utveckla hela individen. 3

4 Organisation Sandåkerns SK Årsmötet Föreningsstyrelsen Kansli Innebandysektionen - Arbetsgrupp - Ledare - Aktiva Fotbollssektionen - Arbetsgrupp - Ledare - Aktiva Övriga medlemmar - Uvarna - Stödmedlemmar Årsmötet Det högsta beslutande organet. Genomförs senast sista mars varje år. Samtliga medlemmar över 14 år har rösträtt. Förslag skall ha inlämnats minst 3 veckor före årsmötet. Föreningsstyrelsen Består av 3-5 ledamöter (där en väljs som ordförande) samt en från respektive sektion. Ansvarig för föreningens verksamhet, inklusive personal, egendom och förvaltning av föreningens medel. Upprättar varje år instruktioner för sektionerna m.m. Sektionernas arbetsgrupp Skall bestå av ansvarig och minst två övriga ledamöter. Sektionerna skall alltid vara representerade på föreningsstyrelsens möten. Ansvarar för sektionens löpande verksamhet utifrån övergripande instruktioner från föreningsstyrelsen (t.ex. ekonomiska ramar), men ansvarar självständigt för den idrottsliga verksamheten. Kansli Finns beläget i lokaler vid Grubbeskolan. Kansliet sköter i första hand all administration, men arbetar även med utvecklingsfrågor och målsättningen är att kansliet även skall arbeta med idrottsliga frågor. I dagsläget finns det utrymme för 125 % tjänst på kansliet. Sedan hösten 2012 köper föreningen en bokförningstjänst via Västerbottens Idrottsförbund. 4

5 Ledare, spelare och förälder i Sandåkerns SK Ledare och spelare i Sandåkerns SK Ledare och spelare i Sandåkerns SK är i alla officiella sammanhang en representant för föreningen och skall därför följa riktlinjerna enligt denna punkt. Ett officiellt sammanhang är ett sammanhang där föreningen deltar tillsammans med andra föreningar och/eller andra organisationer, företag, kommun etc. Generellt Ledare och spelare för Sandåkerns SK skall vara väl förtrogen med föreningens policy och uppträda i enlighet med denna. Ledare skall även se till att spelare följer de riktlinjer som finns nedan samt i policy. Klädsel Ledare och spelare för Sandåkerns SK skall i möjligaste mån uppträda i representationskläder som fastställts av föreningen eller dess sektion. Ledare och spelare skall aldrig uppträda i representationskläder tillhörande annan förening i officiella sammanhang representerande Sandåkerns SK. Alla barn behöver stöd och uppmuntran från sina föräldrar oavsett aktivitet. Som förälder bör man särskilt tänka på: att hjälpa ditt barn att komma i rätt tid till träningar, matcher och möten, samt att de har med sig den utrustning och kläder som behövs. delta gärna både på träning och match, men överlåt åt tränarna att sköta alla instruktioner. att hjälpa ditt barn att förstå det som finns under Rent spel och se till att även du följer dessa riktlinjer. att vara solidarisk mot föreningen och mot övriga föräldrar i din grupp. Vi arbetar alla ideellt och ju fler som delar på bördan desto mindre behöver var och en göra. engagera dig gärna antingen i laget eller i sektion eller i föreningen. Vi behöver alla resurser som finns. 5

6 Föreningspolicy Sandåkerns SK bedriver idrottslig verksamhet för sina medlemmar oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion etc. i enlighet med Riksidrottsförbundets målsättning och inriktning. Policyn innebär: att all typ av idrottslig verksamhet inom Riksidrottsförbundets ram kan startas och bedrivas i föreningen ny verksamhet/sektion kan startas så snart det finns erforderligt antal medlemmar och en sektionsstyrelse. Beslut fattas av föreningens årsmöte. att föreningens verksamhet skall bedrivas under drogfria former och att etik- och moralfrågor skall ingå som ett naturligt led i utbildningen och tävlings-träningsverksamheten vid all internutbildning skall tid avsättas för genomgång av särskilt studiematerial kring drog-, etik- och moralfrågor. vid särskild information till föräldrar, skolor m.fl. skall föreningens drog- och etikpolicy framgå. föreningen skall på ett aktivt sätt delta i det drogförebyggande arbete som bedrivs i kommunen. att ingen får uteslutas från verksamheten på grund av etnisk tillhörighet, religion eller andra skäl än vad som angetts i föreningens stadgar om uteslutning det åligger samtliga ledare och funktionärer i föreningen att medverka till att alla som vill delta i verksamheten skall ges möjlighet till detta. varje verksamhetsgren skall i möjligaste mån anpassa sin verksamhet och utbilda sina ledare/funktionärer så att detta blir möjligt att den idrottsliga verksamheten kan bedrivas i alla åldrar och för bägge könen vid vilken ålder som den idrottsliga verksamheten skall starta beror på vilken idrott det gäller, men målsättningen är att barn upp till 15 år inte skall specialisera sig på en idrott utan ges möjlighet att pröva och delta i olika idrotter. någon övre åldersgräns skall inte finnas. målsättningen för alla verksamhetsgrenar skall vara att bedriva likartad verksamhet för bägge könen. Detta innebär även att inget kön skall prioriteras före det andra när det gäller resurstilldelning. att föreningen inom varje verksamhetsgren skall möjliggöra för samtliga att bedriva idrotten oavsett kunskap och fallenhet den huvudsakliga verksamheten inom varje verksamhetsgren skall vara att ge medlemmarna en fullgod utbildning utifrån den enskilde personens förutsättningar. varje verksamhetsgren kan bedriva elitverksamhet, men skall i så fall samtidigt ge de medlemmar, som inte vill eller kan delta i elitsatsningen, möjlighet att bedriva sin idrott. 6

7 elitsatsning för barn och ungdomar upp till års ålder får ej förekomma. Upp till denna ålder skall samtliga som deltar i träningar ges möjlighet att delta i tävlingar i samma omfattning. intresserade ungdomar skall ges möjlighet till lämplig/erforderlig träning. Om detta inte går att genomföra inom föreningen får personen inte hindras att erhålla denna utbildning på annat sätt även om det innebär byte av förening. att varje sektionsstyrelse är skyldig att informera och utbilda samtliga medlemmar om föreningens policy sektionerna skall utforma ett dokument med målsättning och verksamhetsbeskrivning anpassad till den idrottsliga verksamheten och med denna policy som utgångspunkt. samtliga ledare/funktionärer i sektionen skall regelbundet utbildas och informeras om sektionens mål och inriktning, samt föreningens policy. innan någon blir medlem i föreningen skall denne och när det gäller barn även dennes föräldrar informeras om föreningens/sektionens målsättning och policy. Sådan information skall dessutom regelbundet upprepas för sektionernas medlemmar. Trafiksäkerhetspolicy Sandåkerns SK har beslutat att, för alla aktiva, ledare och anställda som deltar i föreningens arrangemang ta fram en särskild trafiksäkerhetspolicy. Då föreningens verksamhet innebär omfattande transporter - i grupp eller enskilt - av barn, ungdomar och vuxna är det viktigt att dessa görs på ett så trafiksäkert och riskfritt sätt som möjligt. En sådan policy ger också tydliga signaler att vi alla i samhället måste hjälpas åt att få en säkrare trafikmiljö där antalet dödsolyckor och skador minimeras. Policyn innebär att Sandåkerns SK, vid bussresor endast anlitar bussföretag som uttalar sig att följa gällande trafiklagstiftning och har dokumenterat kvalificerade förare med minst tre års yrkesmässig erfarenhet. att vid resor där privatbilar används skall förare och passagerare följa aktuella trafikbestämmelser. Bilförare som har passagerare bör ha minst 3 års erfarenhet av bilkörning. Förare av minibussar med passagerare bör ha minst 5 års erfarenhet av regelbunden bilkörning, samt erfarenhet av körning med minibuss. Vidare förutsätts att föraren följer aktuella trafikbestämmelser. 7

8 Uppförandekod Sandåkerns SK Vid träningar, matcher och andra arrangemang inom de verksamheter Sandåkerns SK bedriver representerar man föreningen och ska även följa föreningens riktlinjer för hur vi uppträder mot varandra, motståndarlag samt matchfunktionärer. Föreningens viktigaste uppgift är att erbjuda barn och ungdomar ett sunt idrottsalternativ som är öppen och till för alla som vill vara med. VI som är spelare, ledare och föräldrar i Sandåkerns SK följer nedanstående förhållningsregler: Spelare Vi mobbar eller utesluter ALDRIG någon inom gruppen. Vi stöttar ALLA medspelare i med och motgång. Vi hånar ALDRIG motspelare eller domare. Vi respekterar domaren och hans/hennes beslut. Vi tackar ALLTID motståndare och domare efter match. Vi använder INTE ovårdat språk. Vi respekterar och lyssnar på ledarnas beslut. Vi tar ansvar för vårt beteende och ber om ursäkt vid regelöverträdeler. Ledare Vi toppar ALDRIG laget upp tom 14 års ålder. Vi respekterar domaren och hans/hennes beslut. Vi skäller ALDRIG på domaren. Vi hånar ALDRIG motståndare eller domare. Vi ger positiv feedback till ALLA våra spelare. Vi använder INTE ovårdat språk. Vi hälsar på domare och motståndare innan match samt tackar för god match efteråt. Vi tar ansvar för vårt och spelarnas beteende och ber om ursäkt vid regelöverträdeler. Vi lägger fokus på prestation och glädje för idrotten och inte matchresultat eller tabelläge. Vi låter våra spelare vara delaktiga i hur verksamheten ska bedrivas. Vi säger ifrån om någon inom laget beter sig illa mot medspelare/motspelare/domare/publik. Vi tar avstånd från alkohol och droger i samband med vår idrott. 8

9 Förälder/åskådare Vi hejar på alla i laget. Vi stöttar våra barn i med och motgång. Vi ger positiv feedback. Vi respekterar domaren och hans/hennes beslut. Vi hånar ALDRIG barn i motståndarlaget eller domare. Vi använder inte ovårdat språk. Vi ger inte instruktioner vid träningar och matcher, det överlåtes till ledarna. Vi lägger fokus på prestation och glädje för idrotten och inte matchresultat eller tabelläge. Vi tar ansvar för vårt beteende och ber om ursäkt vid olämpligt uppförande. Vi säger ifrån om någon annan på läktaren beter sig illa mot medspelare/motspelare/domare/publik. Vi tar avstånd från alkohol och droger i samband med vår idrott. 9

10 Klubbmärke Sandåkerns klubbmärke härstammar från 1932 då klubben bildades. Märket skall finnas på alla tävlingsdräkter inom föreningen. Märket skall även finnas på andra kläder, väskor etc som används av sektioner och lag i föreningen i officiella sammanhang. Tillsammans med märket får med fördel ordet Umeå användas och även årtalet I vissa sammanhang kan det vara lämpligt att komplettera märket med en utskriven text, t.ex. på ryggen på ledaroveraller, ledarjackor etc. Originalmärket finns lagrat i föreningens datorsystem under namnet ssklogo.tif, samt ett antal varianter med motsvarande beteckning. Märket ska ha följande utseende. Samtliga löv är svarta med vit fyllning. Banderollen skall vara röd (varmröd) och texten SANDÅKERNS SK skall vara vit. Vid tryck på röd botten får färgerna vara inverterade. Klubbkläder Sandåkerns grundfärger är rött och vitt. Även svart färg får användas tillsammans med rött. Innebandy: Hemmafärgerna är vit matchtröja, röda shorts och vita strumpor Fotboll: Hemmafärgerna är röd matchtröja, svarta shorts och röda strumpor. Föreningen har som mål att samordna matchdräkterna i största möjliga mån mellan sektionerna beroende på säsong. Detta ställer krav på sektionerna att tillsammans inventera och planera för tröjinköp. Respektive sektions matchtröjor kan med fördel alterneras för att användas som reservställ när det ej är säsong. 10

11 Sektionerna (Sektionerna ej givit feedback ännu, bör ses över och anpassas) Fotboll Sandåkerns SK - fotboll omfattar verksamhet för flickor och pojkar (från 7 års ålder), samt seniorlag för damer och herrar. Målsättningen för fotbollsverksamheten sammanfattas i följande punkter: Verksamheten skall syfta till att alla intresserade erbjuds en stimulerande och utvecklande föreningsverksamhet inom Sandåkerns SK. Alla ledare skall erbjudas utbildning. Alla aktiva skall få en god fotbollsutbildning. Varje fotbollslag i föreningen skall erhålla erforderligt material, samt tillgång till träningsplaner och matcharenor. Verksamhetens ekonomi skall planeras och följas upp på ett betryggande sätt. Fotbollssektionen skall sträva efter goda kontakter med föräldrar, andra föreningar, skola och kommun. Fotbollssektionens ledning består av en arbetsgrupp med ansvarsfördelning i följande områden. - Herrseniorer - Damseniorer - Flickor - Pojkar - Marknad - Material och anläggning Mer information om fotbollsverksamheten går att läsa i Fotbollens styrdokument, Ledarhandboken. 11

12 Innebandy Sandåkerns SK - innebandy omfattar verksamhet för flickor och pojkar (från 7 års ålder), samt för seniorlag för damer och herrar. Alla medlemmar i Sandåkerns SK ska känna stolthet för sin förening och det ska vara önskvärt att bli medlem. Innebandyn har som mål att barnen/ungdomarna ska få så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas både som spelare och människor och därför behöver vi bra och välutbildade ledare. Detta ska på sikt medföra rekrytering inom föreningen till representationslagen. Mål och Visioner Minst 20 stycken spelare i varje pojk- och flicklag. Nivårelaterad rörlighet i åldersgrupperna efter 10-års ålder. 80 % av ledarna skall vara kvar till nästkommande år. 25 % av alla ungdomsspelare i föreningen fortsätter sin innebandykarriär på seniornivå. Innebandysektionens ledning består av en arbetsgrupp med ansvarsfördelning i följande områden: - Herrseniorer - Damseniorer - Ungdom - Ekonomi Mer information om innebandyverksamheten går att läsa innebandyns styrdokument, SSK-Innebandy. 12

13 Ekonomi Föreningen Den ekonomiska delen av verksamheten i en idrottsförening har fått en allt större roll. Bidragsdelen (från stat och kommun) har minskat år från år och det blir allt svårare att få ideellt arbetande människor till verksamheten. Sponsorpengar från näringslivet har även det minskat och de företag som fortfarande satsar pengar i idrotten gör det nästan enbart till föreningar som har stort marknadsvärde, dvs föreningar med deltagande på elitnivå. Vi har därför, för att klara föreningens ekonomi, under de senaste åren haft behov av fler ideella föreningsgemensamma arbetsinsatser av spelare och föräldrar knutna till föreningen. Vår målsättning är emellertid att medlemmarna i princip enbart skall behöva betala medlemsavgift och utföra ett fåtal arbetstimmar åt föreningen. Detta är dock än så länge en målsättning och inte en realitet. Idag är verkligheten att föreningen måste begära både tjänster och pengar från medlemmarna. För lag inom föreningen innebär detta följande: Medlemsavgift, som går till föreningen Träningsavgift till sektionen (laget) Ett antal timmars arbete åt förening och sektion Sektionsavgift per lag Ett led i att vidareutveckla Sandåkerns SK tror vi går genom att varje lag och medlem får insikt och engagerar sig i dess egna ekonomiska förutsättningar. Genom att varje lag får ansvar för sin egen ekonomi, utgifter och intäkter, tror vi att vi kan skapa en större förståelse och engagemang hos våra medlemmar. Målet är att skapa förutsättningar för att varje lag ska vara självförsörjande och planera sin egen ekonomi. Inom innebandysektionen har vi börjat denna omställning med att varje lag budgeterar och följer upp sin egen ekonomi med hjälp av tydliga ramar från innebandysektionen samt föreningen. Fotbollen är inte där ännu men föreningens mål är att även alla fotbollslag inom en snar framtid ska bli mer involverade i dess ekonomiska planering. På så vis skapar vi transparens och som förälder och medlem blir det inga frågetecken kring vad pengarna som betalas in till föreningen används till. 13

14 Detta går medlemsavgiften till: Administration - Telefon - Internet - Porto - Bankkostnader - Kopieringsutrustning - Datorer - Kontorsmaterial Personal - Löner - Arbetsgivaravgifter - Pensionskostnader - Utbildning Fastigheten - Elkostnader - Vatten - Sophämtning - Renhållning - Rep & underhåll - Försäkringar - Inventarier - Städning Detta får man som medlem tillbaka av föreningen: Tillgång till - Klubblokal - Förråd Informationsförmedling - Hemsida - Vidarebefordran epost - Arkivering Externa kontakter - Leverantörer - Kommunen - Förbund Kunskap och erfarenhet - Utbildning - Planering - Projekt Bokningar av - Planer/lokaler - Resor Anmälningar till - Tävlingar, cuper m.m. Ekonomi och administration - Bokföring - In/utbetalningar - Uppföljning - Domararvoden - Föreningsarbeten - Rabatter Intersport 14

15 Sektionernas ekonomi (Sektionerna ej givit feedback ännu, bör ses över och anpassas) Fotboll Till fotbollssektionen betalar varje aktiv medlem en träningsavgift som går till att betala alla kostnader i samband med träningar och matcher under säsongen. Träningsavgiftens storlek bestäms utav sektionen inför varje år i samband med sektionens budgetarbete. Vad som tillfaller varje lag och medlem går att mer utförligt läsa i fotbollens styrdokument, Ledarhandboken. För att bokföringsmässigt klara av alla transaktioner mellan lag och sektion/förening har varje lag en s.k. lagkassa i föreningens bokföring. Denna lagkassa är en balanspost i föreningens balansräkning, dvs reserverade pengar för respektive lag. Andra kassor eller konton som har med laget att göra får inte förekomma. De ekonomiska aktiviteterna för varje lag som träningsavgiften inte täcker hanteras i denna lagkassa. Lagkassorna för ungdomslagen, (upp till 14 år) är åldersvisa och att betrakta som sparkonto för laget. För seniorlagen (15 år och uppåt) skall lagkassan betraktas som ett transaktionskonto mellan sektion och lag. Saldot i lagkassan för 14-årslagen förs med automatik över till transaktionskontot för det yngsta seniorlaget (i regel pojkar A, respektive flickor A) vid årsskiftet för övergången. Observera att en lagkassa är intjänad i föreningens namn och tillhör därför föreningen och inte de enskilda spelarna. Däremot äger inte föreningen rätt att lägga beslag på dessa pengar för annat ändamål. 15

16 Innebandy Grundtanken med innebandyns ekonomiupplägg är att flytta ut det ekonomiska ansvaret till verksamheten. Detta avlastar sektionsstyrelsen som finns och ger den mer tid till att utveckla verksamheten och stötta lagen i det dagliga arbetet. Vidare innebär det att alla delar i verksamheten ska bära sina egna kostnader samt tillskjuta ett i förväg bestämt belopp till de övergripande kostnaderna inom sektionen. Kanslibidrag, utbildning, matchkläder och bidrag till representationslagen. Intäkter som lok.stöd, träningsavgifter osv tillfaller respektive lag. Utgifter som hallhyra, domarkostnader, serieavgifter etc. betalas av respektive lag. I dagsläget tar sektionen en del av det aktivitetsbidrag som tillfaller laget under säsongen men målsättningen är dock på sikt att lagen ska få behålla mer av bidraget. Varje lag lämna senast den sista oktober in en budget för säsongen enligt de ramar som sektionen anvisar om. Budgeten ska sedan godkännas av sektionen för att kontrollera så att budgeten är i balans. Uppföljning av budgeten sker löpande under säsongen av laget utsedd ekonomiansvarig. Där bistår kansliet med rapporter och avstämningar. I och med budgetarbetet får varje lag själva bestämma träningsavgiftens storlek och vad det ska kosta för varje spelare att vara med under säsongen. 16

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Policydokument Höllviken Innebandy

Policydokument Höllviken Innebandy 2 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHET & MÅL 3 1.1 VERKSAMHETSIDÉ 3 1.2 VÄRDEGRUND/KÄRNVÄRDE 3 1.3 VISION 3 1.4 MISSION 3 1.5 MÅL 3 2.0 ANSVAR 3 3.0 PERSONUPPGIFTER (PUL) 4 4.0 JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD 4

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

IFK Umeå fotbolls policy

IFK Umeå fotbolls policy IFK Umeå fotbolls policy Förord I detta dokument har vi försökt åskådliggöra IFK Umeås fotbollssektions policy. Syftet med detta dokument är att ge medlemmarna vägledning i hur vi ställer oss i situationer

Läs mer

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb

Gröna tråden. Grundtankar och policys för Rockneby IK. Rockneby Idrottsklubb Gröna tråden Grundtankar och policys för Rockneby IK Rockneby Idrottsklubb SYFTET MED GRÖNA TRÅDEN är att skapa gemensamma värdegrunder och riktlinjer för Rockneby Idrottsklubbs (RIK) verksamhet, främst

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva...

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva... Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå) Innehåll Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3 Ekonomiska mål 2013... 3 Volymmål...

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet

Den vita tråden. Utveckla det drogförebyggande arbetet Den vita tråden Att Idrotts- och hälsocertifiera Annebergs IF innebär att vi utvecklar sammanhållningen och klubbgemenskapen mellan Annebergs IF olika lag. Certifieringen visar på betydelsen av föräldrastöd

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Information till KB P99

Information till KB P99 INFORMATIONSBREV 2015 2015-02-12 (ver 1.07) Information till KB P99 INLEDNING KB P99 är en del av KB fotbolls ungdomsverksamhet. KB Fotbolls ungdomsverksamhet består till stor del av föräldrars ideella

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Värdegrund inom Själevads IK

Värdegrund inom Själevads IK Värdegrund inom Själevads IK Bakgrund Svenska idrotter och föreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet lyder under fyra övergripande ledstjärnor som även utgör basen för den värdegrund som ska råda

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2015-08-01 Ansvarig: Styrelsen E-mail: styrelsen@varlaibk.nu 1 Innehållsförteckning Varla IBK Ledord... 3 Mål med Barnverksamhet... 4 Mål med Ungdomsverksamheten...

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten.

Program. Innehållsförteckning. Inledning. 2009-03-24 sid 1(7) Version 0.0. Nyköpings Frisksportklubb Program och Policy för verksamheten. 2009-03-24 sid 1(7) Innehållsförteckning Program... 1 Inledning... 1 Frisksportrörelsens idé...2 Klubbens program...2 Rörelse och motion... 2...2...3 Alkohol tobak droger doping... 3...3...3...4 Etik och

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion

Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Ungdomsverksamheten i IK Zeniths fotbollssektion Mål och visioner IK Zenith är en förening för barn och ungdomar samt deras föräldrar. Föreningen är ideell och bygger helt på engagemang från dess föräldrar

Läs mer

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015

Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 Verksamhetsplan Träningsgrupp P07-2 År 2015 1. Värdegrund Vi är en förening som är öppen för alla Vi står för alla individers lika värde Vi verkar för öppenhet i vår verksamhet Vi verkar både för gemensam

Läs mer

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER

STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER STIGTOMTA IF POLICY, REGLER OCH REKOMMENDATIONER INNEHÅLL ÖVERGRIPANDE POLICY 4-5 FAIR PLAY INOM STIGTOMTA IF 6-7 ALKOHOL, TOBAK OCH DROGER 8 TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 9 STOPP FÖR FYSISKT OCH VERBALT VÅLD

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Kullavik IF Rö d tra d

Kullavik IF Rö d tra d Rö d tra d Syftet med det här dokumentet är att alla som är intresserade av skall kunna läsa och förstå hur föreningen fungerar. Det innehåller grundläggande information som värdegrund, syfte och övergripande

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Trygghet och gemenskap

Trygghet och gemenskap Respekt Jämställdhet Jämlikhet Positiv anda Rent spel Miljömedvetenhet Trygghet och gemenskap IFK Västerås är en klubb öppen för alla! Flickor och pojkar oavsett ålder, etnisk tillhörighet eller plats

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 1 (6) Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 2 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Verksamhetsidé & värdegrund... 3 1.2 Vision, övergripande mål och

Läs mer

Appendix 2 Vinröda Föräldrar

Appendix 2 Vinröda Föräldrar 1 (8) Appendix 2 Vinröda Föräldrar Information till föräldrar i LUGIs ungdomslag Föreningsidé En förening för hela familjen som förenar elit och bredd Vision Att vara Sverigeledande på herr- och damsida

Läs mer

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong.

Verksamhetens mätbara idrottsliga mål återfinns i verksamhetsbeskrivning som görs inför varje säsong. Policy, Mål och Riktlinjer för GS86 Innebandyförening GS86 policy beskriver vad föreningen vill med sin verksamhet. Policyn utgör grunden för hur alla medlemmar bör agera i olika sammanhang. Policy: Inom

Läs mer

Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap. Föreningspolicy

Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap. Föreningspolicy Sidan 1 av 10 Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap Föreningspolicy Gemenskap-Glädje-Stolthet Sidan 2 av 10 Innehållsförteckning Avsnitt Sidan Försättsblad 1 Innehållsförteckning 2 Förord 3 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll.

H 65-Drogpolicy. På ungdomssidan har vi 20 lag i seriespel och handbollskolan. Under hösten har tillkommit knatte handboll. H 65-Drogpolicy. H 65 startade 1965 och bedriver en omfattande verksamhet med ca 500 medlemmar. Säsongen 2008/2009 spelar representationslagen Herr och Dam båda i Div. 1. inte många föreningar i landet

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

U L F Organisation INNEHÅLL. Ishockeyns organisation 3:1 Föreningskunskap Styrelse 3:3 Medlem 3:4 Lagkassa 3:6

U L F Organisation INNEHÅLL. Ishockeyns organisation 3:1 Föreningskunskap Styrelse 3:3 Medlem 3:4 Lagkassa 3:6 INNEHÅLL sid Ishockeyns organisation 3:1 Föreningskunskap Styrelse 3:3 Medlem 3:4 Lagkassa 3:6 3:1 ISHOCKEYNS ORGANISATION i SVERIGE Ishockeyn i Sverige är ett av de största specialidrottsförbunden och

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK)

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Innehållsförteckning Mål med Barnverksamhet... 2 Mål med Ungdomsverksamheten... 2 Seniorverksamhet... 3 Krav att använda Glasögon... 3 Idrotts och hälsocertifiering...

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Föräldrar och spelar info Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Att vara fotbollsförälder i IF Mölndal Fotboll. Fotboll är världens största gemenskap. Att vara fotbollsförälder

Läs mer

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL

11-manna. RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL 11-manna RIKTLINJER FÖR 11-manna FOTBOLL Ytterby IS verksamhetsidé Ytterby IS policy Ytterby IS verksamhet bedrivs för ALLA på ett roligt och kreativt sätt, för att skapa ett livslångt fotbolls- och motionsintresse.

Läs mer

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7

Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 Klubbstyrelse, organisation och ansvar 7 - Klubbstyrelse 7.1 - Organisation 7.2 - Arbetet i klubbstyrelsen 7.3 - Styrelsens ansvar 7.4 - Föreningens representanter i olika org. 7.5 - Konstituerande styrelsemöte

Läs mer

BURSERYD Brukssamhälle med 854 invånare

BURSERYD Brukssamhälle med 854 invånare Madelene Brandin Ordförande i Burseryds IF sedan 2007 BURSERYD Brukssamhälle med 854 invånare Burseryds IF Föreningen är känd för det ideella engagemanget. Den så kallade BIF-känslan! Tillbakablick Det

Läs mer

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009

Verksamhetsplan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 splan för fotbollen i Uppsala-Näs IK 2009 Sid 2 (6) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Uppsala-Näs IK...3 Inledning...3 Vision...3 sidé...3...3 Ledarutbildning...4 Styrelsen...4 Fotbollskolan...4

Läs mer

Hammarlands IK r.f. Policy

Hammarlands IK r.f. Policy Hammarlands IK r.f. Policy Policyarbetet är en kontinuerlig process som ska resultera i att vi i Hammarlands IK (HIK) ständigt utvecklar och förbättrar vår verksamhet. En god föreningsmiljö ur såväl sociala,

Läs mer

Stadgar Göteborg Lacrosse

Stadgar Göteborg Lacrosse Stadgar Göteborg Lacrosse 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes. Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun. 2 Syfte Föreningens syfte är att främja

Läs mer

Information till ledare i Sundbybergs IK

Information till ledare i Sundbybergs IK Information till ledare i Sundbybergs IK Innehåll: Årsmötet 1 Föreningsaktiviteter 1 Lagkassor 2 Bonus från Stadium 3 Sponsring 3 Vår medlemstidning SIKAREN 4 Stipendier 4 Stadiumkväll 5 Promotionartiklar

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Policyprogram 2012-2014

Policyprogram 2012-2014 Policyprogram 2012-2014 Doping Alkohol Narkotika Tobak Trafiksäkerhet Innehåll Omfattning... 2 Definitioner... 3 Bakgrund... 3 Doping, alkohol, narkotika och tobak... 4 Trafiksäkerhet... 6 Omfattning Visby

Läs mer

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.)

Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamhetsinriktning för Kramfors Alliansens Handbollssektion 140429 (Ett levande dokument som revideras årligen.) Verksamheten i Kramfors Alliansens Handbollssektion vill vi ska: erbjuda en fysisk aktivitet

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2020

Verksamhetsinriktning 2014-2020 Verksamhetsinriktning 2014-2020 Vår verksamhetsidé IF Göta Karlstad skall bedriva och skapa möjlighet för en bredd och elitverksamhet för alla som vill delta, oavsett ambition och målsättning, i syfte

Läs mer

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen Så här fungerar föreningen Innehåll Vem ska läsa detta 4 1 Bele Barkarby IF 5 1.1 Bele Barkarby IF Alliansförening...5 1.2 Bele Barkarby Innebandy...5 Enkla regler...5 Uppträdande...6 Föräldrar...6 2 Hur

Läs mer

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2

Frillesås FF. Idrotts & Hälsocertifiering 0. - Det drogförebyggande arbetet 0.1. - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 Idrotts & Hälsocertifiering 0 - Det drogförebyggande arbetet 0.1 - Nolltolerans mot psykiskt och fysiskt våld 0.2 - Ökad jämställdhet och mångfald 0.3 - Ökad demokrati och delaktighet 0.4 - Höjd utbildningsnivå

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen Vem ansvarar för vad i IF Mölndal Fotboll. Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndal Fotboll Mölndal fotboll styrelse 2014 Ordförande:

Läs mer

Bilaga D: Ledarguiden

Bilaga D: Ledarguiden Bilaga D: Ledarguiden Ledarguiden 2014-09-02 2 (7) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Shogun Halmstads värderingar... 4 2.1. I vår förening ska vi lära barn och ungdomar att ta hänsyn till

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

FÄRJESTADENS INNEBANDYKLUBB. Ungdomspolicy. För aktiva, ledare och föräldrar

FÄRJESTADENS INNEBANDYKLUBB. Ungdomspolicy. För aktiva, ledare och föräldrar FÄRJESTADENS INNEBANDYKLUBB Ungdomspolicy För aktiva, ledare och föräldrar Innehåll Innehåll... 2 Ungdomspolicy... 4 Organisationsschema... 4 Utbildningsstege för ledare... 5 SOCIALA MÅL FÖR FÄRJESTADENS

Läs mer

ÖSK HOCKEYKLUBB DET SOCIALA ANSVARET ÄR AVGÖRANDE DELAR I VÅRA ISHOCKEYFRAMGÅNGAR

ÖSK HOCKEYKLUBB DET SOCIALA ANSVARET ÄR AVGÖRANDE DELAR I VÅRA ISHOCKEYFRAMGÅNGAR ÖSK HOCKEYKLUBB DET SOCIALA ANSVARET ÄR AVGÖRANDE DELAR I VÅRA ISHOCKEYFRAMGÅNGAR Klubbkänsla, gemenskap och ansvar genomsyrar ÖSK Hockeyklubb. Med den här vägledningen i vår policy räknar vi dig som en

Läs mer

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll

Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Barn- och ungdomsfotboll i Västergötland Så spelar vi 11-mannafotboll Västgötafotbollen fotboll för alla VFF 2015 utg. 1 Sida 1 Bättre och mer utvecklande spel Fortsatt utbildning Inriktning mot seniorfotboll

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Styrelsen Vem ansvarar för vad i IF Mölndal Fotboll. Skapat: 2013-09-04 Version:2015-02-06 Spelarutbildningsplan IF Mölndal Fotboll IF Mölndal Fotbolls styrelse 2015

Läs mer

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00

Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäkter 1 274,15 10 000,00 S:a Övriga rörelseintäkter 1 274,15 10 000,00 Resultatenhet: 10 "Administration" 3110 Eken cup 90 293,00 50 000,00 3150 Idrottslyftet 102 100,00 75 000,00 3570 Provision Stadium 5 950,00 20 000,00 S:a 198 343,00 145 000,00 Aktiverat arbete för egen

Läs mer

Blå Tråden Version 5 2014-06-10

Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Blå Tråden Version 5 2014-06-10 Regler och riktlinjer för Alingsås HK 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 Delaktighet... 4 Media... 4 I Alingsås HK... 4 MÅLSÄTTNING... 6 NIVÅANPASSNING OCH TOPPNING... 6

Läs mer

Tränings- och Tävlingspolicy... 3. Lägerpolicy 4. DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5. Trafikpolicy... 6

Tränings- och Tävlingspolicy... 3. Lägerpolicy 4. DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5. Trafikpolicy... 6 Innehållsförteckning Klicka på rubriken för länk till texten Sid Tränings- och Tävlingspolicy... 3 Lägerpolicy 4 DANT Policy (droger, alkohol, narkotika, tobak). 5 Trafikpolicy... 6 Allmänna normer och

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Svenska Handbollförbundets policy beträffande

Svenska Handbollförbundets policy beträffande Svenska Handbollförbundets policy beträffande Barnhandboll Ungdomshandboll Trafik Alkohol/Droger Rent spel (etik) 2006 05 01 2009 12 01 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Svenska Handbollförbundets policy för

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12

MATFORS IF: s. POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 MATFORS IF: s POLICY FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Reviderad 2013-10-12 Innehåll Inledning 3 Kärnvärden 3 Målsättning 4 Riktlinjer 4 Metod 4 Rekrytering 5 Ledarrollen 5 Träning och match 6 Cuper och Träningsläger

Läs mer

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet

ORGANISATION 2015. Årsmöte. Styrelse. PR & Samverkanskommittén. Utbildnings- och Rekryteringsverksamhet ORGANISATION 2015 Årsmöte Valberedning Revisor Styrelse Administrativa kommittén Ekonomiska kommittén Arrangemangskommittén Lokal & Anläggningskommittén Sportkommittén PR & Samverkanskommittén Ungdomsverksamhet

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junioroch

Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junioroch Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junioroch Damlag Bakgrund För att Björklöven skall kunna bedriva och utveckla hockeyverksamheten måste vi ha en ekonomi i balans. Därför har vi tagit fram

Läs mer

Frillesås FF. Grafiskt program 4. - Grafiskt program 4.1. - Tävlingsdräkter 4.2. - Sortiment tävlingsdräkter 4.3

Frillesås FF. Grafiskt program 4. - Grafiskt program 4.1. - Tävlingsdräkter 4.2. - Sortiment tävlingsdräkter 4.3 Grafiskt program 4 - Grafiskt program 4.1 - Tävlingsdräkter 4.2 - Sortiment tävlingsdräkter 4.3 - Frillesås FF klubbmärke, logotyp 4.4 - Annons vid hemmamatch 4.5 - Reklam på tävlingsdräkter 4.6 Indexsida

Läs mer

Arbetsordning för IFK Uppsala

Arbetsordning för IFK Uppsala Arbetsordning för IFK Uppsala Fastställd vid styrelsens sammanträde 2014-05-26 1 Innehållsförteckning Sida Arbetsordning för styrelsen 3 Instruktion för styrelsens ordförande 4 Instruktion för styrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Juniorverksamheten Öijared GK Klubbidé och ledstjärnor Öijared Golfklubb Öijared Golf Klubb är en ideell golfklubb med hög målsättning för såväl bredd- som elitverksamhet med duktiga

Läs mer

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Musketeers Funky Cheer en ideell förening med hemort i Borås Bildad den 8 oktober 2006 STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Föreningens verksamhetsidé Idrotten cheerleading, som föddes för mer än 100 år

Läs mer

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten Inledning Som lagledare eller vice lagledare i Korpen Stockholms seriespel får du denna handbok. Den har tagits fram som ett hjälpmedel så att du som lagledare ska veta vad dina uppgifter innebär och hur

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen

Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen 2008-02-06 Clemensnäs Hockeys policy för ungdoms-juniorhockeyn i föreningen Mål Föreningen ska bedriva en ungdomsverksamhet med syfte att ge våra ungdomar möjlighet att utöva ishockey på föreningens villkor

Läs mer

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten

Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten Axvalls IF utbildningsplan för ungdomsverksamheten AIF:s utbildningsplan är framtagen av tränarrådet och godkänd av fotbollssektion samt styrelsen 080302. Axvalls IF målsättning med ungdomsverksamheten

Läs mer

Kom igång med Innebandy En guide för nya lag. Av Mattias Säll 2011-01-01 Utgåva 1.2

Kom igång med Innebandy En guide för nya lag. Av Mattias Säll 2011-01-01 Utgåva 1.2 Kom igång med Innebandy En guide för nya lag Av Mattias Säll 2011-01-01 Utgåva 1.2 Föreningen Välkommen till föreningen IK Zenith! IK Zenith är en gammal & anrik fotbollsförening som bildades 1944. Fotbollssektionen

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten

Föreningsguiden. Verksamhetsplan. Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy. Policy för Sociala medier. Riktlinjer ungdomsverksamheten Föreningsguiden Verksamhetsplan Drog-, mobbnings- och diskrimineringspolicy Policy för Sociala medier Riktlinjer ungdomsverksamheten 3 Verksamhetsplan - Verksamhetsidé - Kärnvärden - Vision - Målformuleringar

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen

Ledarguiden. Så här fungerar föreningen Så här fungerar föreningen Dokumentnamn: Innehåll Vem ska läsa detta 4 1 Bele Barkarby IF 5 1.1 Bele Barkarby IF Alliansförening... 5 1.2 Bele Barkarby Innebandy... 5 Enkla regler... 5 Uppträdande... 6

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team

Jag en individuell idrottare. 3. Träningsgruppen ett team 3. Träningsgruppen ett team I din idrott tävlar ni oftast individuellt men tränar ofta i grupp. I träningsgruppen kan ni stödja och peppa varandra i med och motgång. Att man trivs och har kul i samband

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013

Måldokument. Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Måldokument Falkenbergs FF Antaget av styrelsen den 3 december 2013 Vision Bli hela Falkenbergs förening. Vara alla falkenbergares stolthet. Ge Falkenberg såväl elitfotboll på nationell toppnivå som en

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014 S FÖRENINGS-ABC 2014 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni

Läs mer

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy

Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Välkommen till FCH! - Ungdomspolicy Inledning Målsättning FC Helsingborg ska utveckla och förädla unga talanger till färdiga elitspelare och se till att uppfostra våra ungdomar till bra individer även

Läs mer

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift

VI VILL. En skrift om Åmåls Sportklubb. Syftet med denna skrift VI VILL En skrift om Åmåls Sportklubb Syftet med denna skrift Skall föreningar/klubbar som har ett stort utvecklingsansvar för många människor arbeta kortsiktigt utan medveten förankring? Säkert svarar

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer