Förprovning av. borgar för en go. Innemiljö och golv har stått i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förprovning av. borgar för en go. Innemiljö och golv har stått i"

Transkript

1 Förprovning av borgar för en go AV DOCENT BERTIL PERSSON För närvarande pågår en snabb utveckling mot klorfria golvmaterial som alternativ till PVC. Exempel på sådana material är polyolefin och gummi. Kan de nya materialen kombineras med befintliga limtyper utan att problem uppstår för innemiljön? Tål alkalibeständiga lim de påkänningar som förekommer i exempelvis sjukhusmiljö då de används till de nya golvmaterialen? Omfördelas fuktprofilen på ett likartat sätt under ett gummigolv som i ett golv med PVCmatta? Nya golvsystem och produktionsmetoder bör kontrolleras uppbyggda i full skala för att säkerställa golvets goda bestånd i fråga om fukt, kemisk emission och vidhäftning. Innemiljö och golv har stått i centrum för debatten sedan energikrisens dagar på 1980-talet. Då tilläggsisolerades hus och ventilationen ströps till ett minimum vilket medförde att effekten av kemiska reaktioner från golvet på innemiljön blev större än tidigare. Nya golvmaterial har tillkommit vars påverkan på innemiljön i många fall varit okända innan de byggts in i golvsystemen. Golvbranschens Riksorganisation, GBR, har på ett föredömligt sätt tagit fram en provningsmetod för kemisk emission men utelämnat andra bitar av golvet för att provningen skall fungera i en syntes mellan fukt och vidhäftning. Vid sjukhusen i Lund och Trelleborg har pågått ett projekt vars mål varit att med modern materialteknik Betongprover i plåtform med avjämningsmassa, lim och matta. Kanttejp av aluminium för att förhindra fuktläckage. (Foto: Stefan Backe). 10 HUSBYGGAREN, nr 6, november 2002

2 golvsystem d innemiljö Fig 1 Uppmätt egenemission jämfört med deklarerad egenemission för olika golvmaterial. och nya produktionsmetoder söka eliminera olägenheter för innemiljön av reaktionsprodukter från golvsystemet, främst av 1-butanol och 2-etylhexanol. (Emissioner av 1-butanol och 2-etylhexanol tyder på att en kemisk nedbrytning sker av golvsystemet). Rekommendationer skulle ges härom. Vidare var projektets mål att klarlägga om de nya produktionsmetoderna gav samma fuktfördelning som fås i ett PVC-golv eller om limförbandet kunde ta upp aktuella mekaniska påkänningar lika bra som nuvarande golv med PVC-matta gör. Fig 2 Uppmätta emissioner för provgolv till Lunds lasarett. I fråga om golvmaterial till bostäder och andra lokaler där människor stadigvarande vistas väljs delmaterialen i flesta fall av en arkitekt eller av beställaren. Rekommendationer finns om uttorkning av betongen i golvsystemet samma sak gäller limtyp etc. Dessa föreskrifter följs inte alltid med hänsyn till att tidplanen i första hand skall hållas. Okunskapen är också stor om hur delmaterialen fungerar tillsammans i ett golvsystem. Oftast väljer golvläggaren själv limtyp utan kännedom om dess samverkan med ytbeläggningen i fråga om fukt, kemisk emission och vidhäftning. Arkitekten har till sin hjälp materialdeklarationer, t ex egenemissioner från ytbeläggningen men vet inte hur mattan passar ihop med andra delmaterial i golvet. Ibland överensstämmer mattdeklarationen inte alls med verkligheten (Fig 1) 1. Figur 1 visar egenemissioner som vida översteg varudeklarationens. Vid förprovning av ett golvsystem kan följande steg ingå 2 : Förprovning av golv En förprovning av frostbeständigheten hos betong till broar används sedan många år. Byggaren får i förväg i minsta detalj välja materialparametrar till betongen eftersom små ändringar, t ex av fabrikat på luftporbildare, kan påverka frostbeständigheten på ett förödande sätt. Emissionsmätning med FLEC-utrustning vid SP, Borås. (Foto: Birgitta Ek-Olausson). HUSBYGGAREN, nr 6, november

3 P L AT S B Y G G E Fig 3 Emissioner från PVC-mattorna till Trelleborgs lasarett. TVOC1 = första mätningen av totala emissionsnivån. PT = mattyp. Fig 4 Vidhäftningshållfasthet (Vidh.) och fläkningskraft (Fläk.) hos förprovade golvsystem till Trelleborgs lasarett. 1 = provningsnummer. PU = mattyp. Fig 6 Vidhäftningshållfasthet för golvprover. Beteckningar: FR, MO, PO, PV = mattyp. R = rå betong, S = standard akrylatlim, 2 = inomhushärdning enbart, 1 mån. Fig 7 Fläkningskraft för golvprover. Beteckningar: FR, MO, PO, PV = matttyp. R = rå betong, S = standard akrylatlim, 2 = inomhushärdning enbart, 1 mån. 5 Limning av för objektet valda material med öppettid enligt respektive leverantör. 6 Härdning (RF = 60%, 20 C). 7 Emissionsmätning av tre prover en månad efter mattlimning samt av tre prover efter ett halvt år. 8 Mätning av egenemissioner från golvmaterial. 9 Parallellmätning av RF (fuktprofil, fyra prover). 10 Mätning av RF, vidhäftningshållfasthet och fläkningskraft på prover som tidigare har emissionsprovats. En förprovning ger svar på golvets funktion för de delmaterial som valts. Dessa material används sedan i verkligheten på bygget. Ändringar av material kräver en ny förprovning. Ett provningsprotokoll skall finnas på bygget. Även en ändring av produktionscykel med ändrade tider kräver en omprovning av materialen. Byggaren måste således vara förutseende, ca ett års framförhållning. Databank Givetvis blir det så att entreprenören/ materialleverantören/gbr tillsammans lägger upp en databank med olika kombinationer av golvmaterial. I en del fall kommer denna dock inte att täcka alla de specifika krav som ställs, från bygge till bygge. Dessutom går utvecklingen snabbt på området. Nya golvmaterial dyker upp dagligen, inte minst från utlandet, med resultat baserade på andra provningsmetoder för Forts sid 16 Fig 5 RF i provgolv till Trelleborgs lasarett. 1 = provnummer. PT = mattyp. 1 Bestämning av kortaste härdningstid = kortaste produktionscykel för bygget. 2 Gjutning av betongprover med diameter ca 0,25 m och tjocklek lika med golvets, inklusive eventuellt ingjutet plattbärlag, försänkning för avjämningsmassa, etc. 3 Härdning av provkropparna vid kortaste produktionscykel för bygget. 4 Läggning av primer, avjämningsmassa samt torkning av dessa enligt respektive leverantör 12 Mätning av RF parallellt med emissionsmätningen. Tre mätlinjer och tre mätdjup möjliggör en statistisk analys. Vaisalagivare HMP 44. (Foto: Stefan Backe). HUSBYGGAREN, nr 6, november 2002

4 Fig 8 ph i avjämningsmassor X, Y och Z på varierande avstånd från ytan dels i luft, dels under PVC-matta 6. Fig 9 Total emissionsnivå, TVOC och 1- butanol + 2-etylhexanol från golvsystem, endera härdade inomhus eller vattenlagrade före limning av ytbeläggning (en månads ytuttorkning). Forts från sid 12 egenemissioner t ex. Åtminstone vid större projekt kommer en förprovning att vara välmotiverat. Tillämpningar Projektet vid Lunds lasarett har tidigare beskrivits i Husbyggaren 3. De vid projektet tänkbara kombinationerna av golvmaterial studerades vid förprovningen. Ett krav från beställaren var en total emissionsnivå, TVOC <100 µg/m 2 h. Detta krav uppfylldes för delmaterialen men i kombinat blev emissionerna mångfalt större, så stora att mätutrustningen på SP i ett par fall inte var tillräcklig, (Fig 2) 3. I ett verkligt fall är det troligt att de sämsta kombinationerna av delmaterial skulle ha lett till problem för innemiljön. Fig 10 Emissioner av 1-butanol + 2- etylhexanol från golvsystem där ytbeläggningen limmad till betongen efter varierande ytuttorkningstid vid varierande vct 8. d = dygn. Genom förprovningen eliminerades dessa delmaterial från objektet till gagn för innemiljön. Vid Trelleborgs lasarett utvidgades provningen till att omfatta golvmaterialens vidhäftning till underlaget, hållfasthet och fläkningskraft 4. Golvet skall inte bara borga för en god innemiljö det skall även ligga kvar efter tusentals överfarter med sjukhussängar på hjul. Vid Trelleborgs lasarett provades endast homogen PVC-matta vilken gav mycket små emissioner, knappt mätbara, med TVOC <100 µg/m 2 h, (Fig 3). Tre parallella prover av samma utförande nyttjades med små resultatskillnader sinsemellan. Detta visar att metoden var relevant. Figur 4 visar vidhäftningshållfasthet och fläkningskraft hos de förprovade golven. Fläkningskraften >1 N/mm är det riktvärde som uppfylldes för bägge golvsystemen. Vidhäftningshållfastheten var däremot mindre för det ena golvet troligen beroende av migration av mjukgörare från PVC-mattan (klibbig yta även efter lång tid). Figur 5, slutligen, visar fuktutvecklingen i Trelleborgsgolven en extremt snabbtorkande betong användes med vattencementtal, vct = , 4. Med detta underlag kunde golvsystemen till Trelleborgs lasarett väljas utan risk för fukt, kemisk emission eller mattsläpp. Utomhuslagring gav bättre vidhäftning Samtliga prover utom åtta lagrades utomhus ett halvt år före det att en eventuell avjämningsmassa påfördes och en matta limmades mot betongen (eller avjämningen i förekommande fall). Under sex månader utomhus utsattes proverna för regn som lakade ur aggressiva alkalier från ytan på betongen. Vid hög RF bryter annars aggressiva alkalier med ett högt phvärde ned ett icke alkalibeständigt lim 5. Detta leder till en minskad vidhäftning mellan underlag och matta 2. Såväl vidhäftningshållfastheten som fläkningskraften blev mindre för de åtta prover som härdades direkt inomhus, en månad i klimatrum, utan föregående urlakning av alkalier än för de åtta prover som utsattes för regn, från och till, under ett halvt år, (Fig 6 7). För ung betong minskade nämligen vidhäftningshållfastheten och fläkningskraften vid RF 92% till mindre än hälften av värdet vid RF 80%. I fuktig miljö angrep alkalierna limmet vilket inte skedde för en torrare betong. För betong som härdats Forts sid 18 Tab 1 Karbonatisering hos betongprover (m m). No Golv Härdning Karbonatisering 21 37RSFR 1/2 år RSMO utomhus RSPO + 1 mån RSPV inomhus RSFR RSMO RSPO RSPV RSFR2 1 mån RSMO2 inomhus RSPO RSPV RSFR RSMO RSPO RSPV2 1 Beteckningar: FR, MO, PO, PV = matttyp. R = rå betong, S = standard akrylatlim, 2 = inomhushärdning enbart, 1 mån. 1/2 år). 37 = vct (%). 16 HUSBYGGAREN, nr 6, november 2002

5 Fig 11 - Emissioner av 1-butanol + 2- etylhexanol från golvsystem där ytbeläggningen limmats till normaltorkande eller snabbtorkande avjämningsmassa, dels med alkalibeständigt lim, dels med standard akrylatlim. Forts från sid 16 utomhus skedde ingen minskning av vidhäftningshållfastheten och fläkningskraften vid RF 92%. Effekten för golvmattan PV (PVC) var dock liten troligen till följd av att mjukgörare migrerade från mattan in i limmet, vilket satte ned limmets hållfasthet även vid låg RF 2. Karbonatiseringen var lika stor för betong som hade härdats utomhus i ett halvt år och för betong som hade härdats i klimatrum inomhus en månad, (Tab 1). Karbonatiseringen kan således inte ha påverkat resultatet. Vid varierande karbonatiseringsdjup kan detta givetvis påverka ph, (Fig 8) 6. Figur 9 visar hur härdningsförhållandena påverkar även emissioner från Mätning av vidhäftningshållfasthet på mellan tre och fem platser per provkropp. Stålskivor limmade till ytbeläggning. (Foto: Stefan Backe). Fig 12 Syntes av kemisk emission av 2-etylhexanol, TVOC och 2-(2-butoxetoxy)etanol, vidhäftningshållfasthet och fläkningskraft (partialkoefficienter: ). Beteckningar: FR, MO, PO, PV = mattyp, B, C = typ av avjämningsmassor, A, D, G = alkalibeständiga limmer, R = rå betong, S = standard akrylatlim, 2 = enbart inomhushärdning, en månad. golvsystem 7. I försöket härdades betongerna endera enbart inomhus eller vattenlagrades ett halvt år innan ytmaterialet limmades till ytan (dock minst en månads ytuttorkning direkt före ytbeläggningen). För övrigt visar Figur 9 att en avjämning av betongytan begränsar emissionerna. En förutsättning är dock att även avjämningen har tillräcklig hållfasthet. Vissa avjämningsmassor i föreliggande projekt uppvisade genomgående dragbrott i övre delen av massan närmast mattan vilket kan bero på låg hållfasthet i aluminatcementgelen vid högre RF (limfuktpåverkan närmast mattan). Andra avjämningsmassor hade dubbelt så stor vidhäftningshållfasthet och fläkningskraft som de med lägst. Eftersom cementsammansättning, fiberinnehåll etc var okända för de studerade avjämningsmassorna kunde inga slutsatser dras om orsaken till varför brottbilden blev så olika avjämningsmassorna emellan (lämpligt för fortsatta studier) 2. Givetvis kan man ej förlita sig på om en urlakning av alkalier skett i ytan av betongen eller ej. Man kan ej heller i en rationell byggverksamhet ta hänsyn till om karbonatisering av betongytan skett eller ej. Vid vattenlagring, t ex regn, blir troligen urlakningen av alkalier i betongytan avsevärd men å andra sidan karbonatiseringen av ytan liten. Härdas däremot betongen inomhus under hela byggtiden, t ex under tält, är betongytan synnerligen aggressiv till följd av hög halt av alkalier i ytan. Det höga ph-värdet i betongytan kan dock minskas till följd av karbonatisering som sker i större omfattning inomhus än utomhus, åtminstone under det skede då betongen torkar ut. Effekt av ytuttorkning och vct Figur 10 visar att ytuttorkningen hade stor betydelse för emissionsnivån vid i övrigt konstanta förhållanden 8. Efter 42 dygns ytuttorkning uppgick emissionerna av 1-butanol och 2-etylhexanol endast till en bråkdel av de som uppmättes om limningen av ytbeläggning skedde till en obetydligt uttorkad betongyta (standard akrylatlim ej rekommendabel metod). För betong med vct = 0.35 uppmättes RF = 70% respektive för vct = 0.5 uppmättes RF 83%. Av Figur 10 framgår att längst ytuttorkningstid gav lägst emissioner vid konstant vct = 0.5 hos betongen. Lägst vct = 0.35 hos betongen gav lägst emissionsnivå vid konstant ytuttorkningstid (0 dygn extrapolerat för betong med vct = 0.5). Inom föreliggande projekt har en konstant ytuttorkningstid valts, en månad, som en del i en rimlig byggprocess. Detta har skett i samråd med entreprenören och referensgruppen. För avjämningsmassa valdes tio dygns uttorkningstid för skikttjockleken 10 mm 2. Minskas dessa tider så får i stället andra åtgärder vidtas. Exempelvis ger en ytbeläggning med lägre egenemissioner generellt även lägre tillskottsemissioner från golvsystemet än vad en så kallad högemitterande matta gör 1. I första hand bör således en ytbeläggning med låga egenemissioner väljas. En annan åtgärd är att förse ytan med avjämningsmassa. Om man önskar limma en matta direkt till betongen kan detta från emissionssynpunkt endast ske med vissa typer av ytbeläggning (se nedan). Direktlimning bör under alla omständigheter utföras med ett alkalibeständigt lim (se nedan). En tredje åtgärd är att använda ett alkalibeständigt lim även Forts sid HUSBYGGAREN, nr 6, november 2002

6 Forts från sid 18 på avjämningsmassa då denna är av snabbtorkande typ och dess uttorkningstid är mindre än 1 dygn/mm, (Fig 11) 1. I projektet redovisas även effekten av mattyp på fuktprofilen i betongen. Såväl polyolefin- som gummimattor har större täthet än vad en PVC-matta standard har. Därför blir RF efter ett halvt år ca tre procent högre i ett golvsystem med polyolefin- eller gummimattor än i ett golv med PVC-matta standard 2. Mätning av fläkningskraft med bredden 30 mm och längden 100 mm under en minut. (Foto: Stefan Backe). Syntes och rekommendationer Inom projektet har det också föreslagits en metod med partialkoefficienter där golvets egenskaper i fråga om emission av 2-etylhexanol, TVOC, 2- (2-butoxetoxy)etanol, vidhäftningshållfasthet och fläkningskraft vägs samman till ett tal högsta värde utvisar ett bästa golvval. Hur de olika koefficienterna skall väljas kommer givetvis att bli föremål för diskussion. Skall golvet till varje pris ligga kvar lång tid eller skall alla emissioner till varje pris undvikas? I det aktuella fallet valdes följande koefficienter: enligt den ordning som ges ovan. Således bortsågs från emission av 2-(2- butoxetoxy)etanol och från vidhäftningshållfasthet, (Fig 12). Bästa golvval blev i detta exempel mattan PV och avjämningsmassan/limmet CEG. I föreliggande slutrapport ges ett antal exempel på kombinationer av golvsystem på betong baserat på experimentella studier (finns även som en datafil) 2. Baserat på ett 160-tal provningar av fukt, kemisk emission och vidhäftning hos golvsystem kan följande rekommendationer ges under förutsättning av att betongen (ca 0,25 m) torkat ut i ytan under en månad samt att, vid användning av lågalkalisk avjämningsmassa, (10 mm), denna torkat ut under 10 dygn (RF = 60%, 20 C [1,2]: 1 Användning av alkalibeständigt lim för linoleummatta, homogen PVCmatta och polyolefinmatta direkt på betong. 2 Användning av lågalkalisk avjämningsmassa och standard akrylatlim för linoleummatta, homogen PVC-matta, polyolefinmatta och PVC-matta standard (skiktad med fyllmedel). 3 Användning av lågalkalisk avjämningsmassa och alkalibeständigt lim för gummimattor. 4 Använd ej polyolefinmatta då krav finns på fläkningskraft >1 N/mm. 5 Användning av en förprovningsmetod för golvsystem på betong med beaktande av fukt, kemisk emission och vidhäftning (större projekt). Använd alkalibeständigt lim till PVC-matta standard lagd på snabbtorkande avjämningsmassa (10 mm, tre dygns torktid). Projektet har stötts av följande företag och organisationer: Akzo Nobel Deco International AB, Bostik Findley AB, Freudenberg AB, Mondo Nordic AB, Munters Torkteknik AB, PEAB Sverige AB, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Svenska Fabriksbetongföreningen, Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut och Tarkett Sommer AB. Referenser 1 Bertil Persson. Kompatibilitet mellan golvmaterial och betong Effekt av produktionsmetoder på emissioner, fukt och karbonatisering. Rapport TVBM LTH Byggnadsmaterial. (2000) 133 sid. 2 Bertil Persson. Golvsystem på betong fuktpåverkan, kemisk emission och vidhäftning. Rapport TVBM LTH Byggnadsmaterial. (2002) 150 sid. 3 Bertil Persson. PVC-matta ett nödvändigt ont på barnklinik i Lund. Husbyggaren 3/ , sid Bertil Persson. Fukt- och emissionsmätning av golv till Trelleborgs lasarett. Rapport U02.05 LTH Byggnadsmaterial. 2002, 16 sid. 5 Folke Björk, Carl-Axel Eriksson, Sigbritt Karlsson, Farideh Khabbaz. Degradation of Components in Flooring Systems in Humid and Alkaline Environments. Construction and Building Materials. 2002, 8 sid. 6 Folke Björk, Carl-Axel Eriksson. Measurements of Alkalinity in Concrete by Simple Procedure, to Investigate Transport of Alkaline Material from the Concrete Slab to a Self-levelling Screed. Construction and Building Materials. 2002, 8 sid. 7 Bertil Persson. Compatibility between Flooring Materials and Concrete. Materials and Structures , Johan Alexandersson. Emissions Resulting from Alkali Attack on Adhesives and Floor Coverings. International FLEC Symposium. National Institute of Occupational Health. Copenhagen. 2001, HUSBYGGAREN, nr 6, november 2002

FUKTFÖRDELNING I BETONGGOLV MED VATTENBUREN VÄRME

FUKTFÖRDELNING I BETONGGOLV MED VATTENBUREN VÄRME LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial FUKTFÖRDELNING I BETONGGOLV MED VATTENBUREN VÄRME Inverkan av betongtyp, rördjup och temperatur - Datarapport Bertil Persson TVBM-7189 Lund

Läs mer

Texten redogör för en ny provningsmetod

Texten redogör för en ny provningsmetod FUKT Genom en ny provningsmetod för golvsystem på betong kan bland annat latenta fuktskador undvikas. Metoden omfattar emissioner, fukt och vidhäftning. Valet av material visade sig ha stor betydelse för

Läs mer

för kalibrering av fuktgivare. Systemet organiseras inom Rådet för Byggkompetens (RBK). I dag är fuktmätning i betonggolv en betydande verksamhet.

för kalibrering av fuktgivare. Systemet organiseras inom Rådet för Byggkompetens (RBK). I dag är fuktmätning i betonggolv en betydande verksamhet. Hög betongkvalitet ger kort och säker torktid även under ogynnsamma klimatförhållanden Resultat från ett forskningsprojekt vid Lunds tekniska högskola (LTH) presenteras i artikeln. Det framgår att betong

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

LIMFUKT- ETT PROBLEM?

LIMFUKT- ETT PROBLEM? LIMFUKT- ETT PROBLEM? lars.rosell@ri.se VARNING: Egna (och valda ) synpunkter! GOLVPROBLEMENS HISTORIK FLYTSPACKELPROBLEMET : Som jag minns den! 1:a generationens produkter; start ca 1977 (till 1983?)

Läs mer

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1.

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1. IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy L Epoxilim EN 1504-4 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Mapepoxy L används för kraftöverförande limning av - färsk (ohärdad) på härdad - härdad

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Inneslutningsåtgärder Åtgärder i förorenade byggnader Anders Sjöberg, Sto Scandinavia, Konceptansvarig Affärsområde Hus

Inneslutningsåtgärder Åtgärder i förorenade byggnader Anders Sjöberg, Sto Scandinavia, Konceptansvarig Affärsområde Hus Sto Scandinavia Inneslutningsåtgärder Anders Sjöberg, Sto Scandinavia, Konceptansvarig Affärsområde Hus Inneslutningsåtgärder 1 Sto-koncernen Vi finns representerade över hela världen ca 4 200 medarbetare

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt

Betongskada bör utredas för att åtgärdas rätt FASTIGHETSFÖRVALTNING Många av betongkonstruktionerna från miljonprogrammet som balkonger och garage är i behov av reparation. Fastighetsförvaltare kan minska sina kostnader genom tidigare och bättre tillsyn.

Läs mer

Fuktsäkra golvet med Floor Screedry

Fuktsäkra golvet med Floor Screedry Fuktsäkra golvet med Floor Screedry Innehållsförteckning Förord 3 Vad är fukt? 4 Floor Screedry Konceptet 5 Floor Screedry Produkten 6 Floor Screedry Användning 7 Floor Screedry Utplacering 8 Utbildning

Läs mer

Undergolv Stålglättad yta - med fall mot brunn

Undergolv Stålglättad yta - med fall mot brunn 62 ESE.512 Undergolv Stålglättad yta - med fall mot brunn Gjutning betonggolv med fall mot brunn i våtutrymmen på betongbjälklag Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

Fuktupptagning och frostbeständighet

Fuktupptagning och frostbeständighet Fuktupptagning och Frostbeständighet hos byggnadsbetong Förekommande skador på betongkonstruktioner som står i ständig kontakt med sötvatten har i en del fall misstänkts bero på frostnedbrytning. Inom

Läs mer

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG

Görviks trä MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN VERKTYG & MATERIAL FÖRBEREDELSER KONTROLL UNDERLAG MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN Görviks trä VERKTYG & MATERIAL Skruvdragare Golvskruv Hammare Kofot Såg Häftpistol Trälim Underlagspapp (grålumpapp) FÖRBEREDELSER Det är viktigt att allt arbete

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR

MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1 FÖRUTSÄTTNINGAR MONTERINGSANVISNING DLW WALLFLEX PUR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja e d tas bort. 1.2 Underlag

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

Stödben. Tack vare de korta torktiderna passar FLOOR and more perfekt för byggprojekt där det är ont om tid (t.ex. renoveringar).

Stödben. Tack vare de korta torktiderna passar FLOOR and more perfekt för byggprojekt där det är ont om tid (t.ex. renoveringar). Ytbeläggning Golvplattor Stödben Systembeskrivning Golvsystemet FLOOR and more från Lindner AG är ett system för installationsgolv på stödben. Plattorna i systemet fixeras mot varandra med not och fjäder

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS

LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS LÄGGNINGSANVISNINGAR NOVA VEGA SIRIUS Läggningsinstruktioner för PolyContract Nova, Vega och Sirius FÖRBEREDELSER Kontrollera serienummer på respektive rulle. Vid skada skall serienummer återrapporteras

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor

Läs mer

Sekundära emissioner från betonggolv med limmade golvmaterial - effekter av alkalisk hydrolys och deponerade nedbrytningsprodukter ANDERS SJÖBERG

Sekundära emissioner från betonggolv med limmade golvmaterial - effekter av alkalisk hydrolys och deponerade nedbrytningsprodukter ANDERS SJÖBERG Sekundära emissioner från betonggolv med limmade golvmaterial - effekter av alkalisk hydrolys och deponerade nedbrytningsprodukter ANDERS SJÖBERG Institutionen för Byggnadsmaterial CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Läs mer

Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt

Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt SBUF projekt nr: 12614 Utförare: Jörgen Grantén, FuktCom Presentatör: Magnus Åhs, Avd. Byggnadsmaterial, LTH 2017-11-30 Fuktcentrums informationsdag Lund 2017 Magnus

Läs mer

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar

Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Fuktmätning i betonggolv med pågjutningar Bakgrund och syfte Fuktmätning i betonggolv med RF-metoden före mattläggning av fuktkänsliga golvbeläggningar är idag väletablerad. Metodiken togs fram i början

Läs mer

Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt

Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt Fuktrisker med tjocka avjämningsskikt SBUF projekt nr: 12614 Utförare:, FuktCom Presentatör: Magnus Åhs, Avd. Byggnadsmaterial, LTH 1 Frågeställningar Vad är det för fukttillstånd i självtorkande avjämning?

Läs mer

Montering luftspaltsbildande golv.

Montering luftspaltsbildande golv. Montering luftspaltsbildande golv. Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till mögelbildning, rötsvampsangrepp, frostsprängningar. Fukt är en av

Läs mer

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. 2 Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig

Läs mer

Golvsystem på betong : fuktpåverkan, kemisk emission och vidhäftning

Golvsystem på betong : fuktpåverkan, kemisk emission och vidhäftning Golvsystem på betong : fuktpåverkan, kemisk emission och vidhäftning Persson, Bertil Published: 22-1-1 Link to publication Citation for published version (APA): Persson, B. (22). Golvsystem på betong :

Läs mer

Luftspaltbildande fuktspärr golv

Luftspaltbildande fuktspärr golv Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Luftspaltbildande fuktspärr golv Black Line Monteringsanvisning Det finns en lösning på gårdagens och morgondagens fuktproblem... Fuktskador kan bl.a. ge upphov till

Läs mer

Inverkan av balkonginglasning

Inverkan av balkonginglasning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Inverkan av balkonginglasning på armeringskorrosion Ali Farhang Bro & Tunnel Ramböll Sverige AB Agenda Balkonginglasning Bakgrund om karbonatisering och armeringskorrosion

Läs mer

Provningsprotokoll Utfört åt Uusi Hansa Oy Hållbarhetstest utfört med lim för fastsättning av Kulo snörasskydd på tak.

Provningsprotokoll Utfört åt Uusi Hansa Oy Hållbarhetstest utfört med lim för fastsättning av Kulo snörasskydd på tak. Sid:1 Provningsprotokoll Utfört åt Uusi Hansa Oy Hållbarhetstest utfört med lim för fastsättning av Kulo snörasskydd på tak. Sid:2 Beställare: Provningsanstalt: Uusi Hansa Oy Koivistokylätie 72 613 10

Läs mer

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö)

Sika Sverige AB. Sika Sverige är: Certifierat enligt ISO 9001-2000 (tillverkning) och ISO 14001 (miljö) Sika Radonprogram Sika Sverige AB Den här broschyren ger dig en bra översikt över radonskyddande produkter från Sika Sverige AB. Önskar du mer information inom ett fackområde eller om en produkt, besök

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV SIKA PRODUKTER VERSION 3 Limning och nåtning av teakdäck 1 LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK 2 Limning och nåtning av teakdäck GENERELL BESKRIVNING

Läs mer

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar

Monteringsanvisning. Tätning av design- och väggnärabrunnar Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnärabrunnar Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem................................ 2 Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem rollat WetStop 2

Läs mer

Ett innovativt svenskt företag med flera hundra års erfarenhet.

Ett innovativt svenskt företag med flera hundra års erfarenhet. Golvavjämning Ett innovativt svenskt företag med flera hundra års erfarenhet. Combimix är ett ungt svenskt företag som tillverkar mineralbaserade byggprodukter. I sortimentet ingår produkter för bland

Läs mer

UnoTech. ett beprövat och säkert tätskikt för taket

UnoTech. ett beprövat och säkert tätskikt för taket UnoTech ett beprövat och säkert tätskikt för taket Det miljövänliga taket! Lugn, bara låt det regna och blåsa! Med ledord som robust, stabilt och tryggt har Mataki UnoTech genom åren utvecklats till ett

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

Rapport pvc-fria golv. 2012-01-19 Rev: 2015-12-09

Rapport pvc-fria golv. 2012-01-19 Rev: 2015-12-09 Rapport pvc-fria golv 2012-01-19 Rev: 2015-12-09 Innehållsförteckning 2 3 4 5 6 7 7.A 7.A.1 7.A.2 7.B 7.B.1 7.B.2 7.B.3 7.C 8 Bakgrund... Sammanfattning... Slutsatser... Golvgruppens uppdrag... Metodbeskrivning

Läs mer

Tanklining. Invändig målning och beläggning i Tankar. Grundläggande. Lagringstemperatur

Tanklining. Invändig målning och beläggning i Tankar. Grundläggande. Lagringstemperatur Tanklining Invändig målning och beläggning i Tankar Grundläggande Lagringstankar av stål för diverse olika vätskor och andra media är ett område där man ställs in för intressanta utmaningar. Huvudfokus

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar I Let s stick together I www.schonox.se I April 2013 Ersätter tidigare anvisning från november 2012 Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...2

Läs mer

Installationsinstruktioner CLOUTH ballastmattor

Installationsinstruktioner CLOUTH ballastmattor Installationsinstruktioner CLOUTH ballastmattor ContiTech Group 1. Förberedelser och nödvändiga verktyg Underlaget måste vara väl avsopat och eventuella skarpkantade ojämnheter i betongen avjämnade innan

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds 2 gånger i juli 2010. Övriga

Läs mer

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel:

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel: Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 2003 - Fuktproblem i byggbranschen som kan ge problem med inomhusmiljön Torbjörn Hall Dagens kunskapslägen jft med med för 3000 år sedan lagen om spetälska på hus Gamla testamentet

Läs mer

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION

premium Förberedelser 1 INSTALLATION INFORMATION Förberedelser 1 Pergo Premium klickgolv levereras med läggningsinstruktioner i form av illustrationer. Texten nedan förklarar dessa illustrationer och är indelad i tre delar: Förberedelser, Läggning och

Läs mer

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe

Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Läggningsanvisning Granit Safe.T Granit Multisafe, Optima Multisafe Januari 2013 (ersätter november 2009) Produkten är endast tillämplig som ytskikt i våtrum (ej bakom keramik) 1. Förutsättningar 1.1 Underlaget

Läs mer

Direktgjuten slitbetong

Direktgjuten slitbetong Bro över Kulbäcken vid Degerön AC 447 Direktgjuten slitbetong - den enkla och kostnadseffektiva metoden Fullskaleförsök med att återskapa all kvalité från 80-talet Hösten 2007 Förord Som en del i ett framtida

Läs mer

PROVNING AV BORRKÄRNOR FRÅN FORSMARK

PROVNING AV BORRKÄRNOR FRÅN FORSMARK PROVNING AV BORRKÄRNOR FRÅN FORSMARK Manouchehr Hassanzadeh VATTENFALL RESEARCH AND DEVELOPMENT AB Rapportnummer U 09:135 2009-10-30 Provning av borrkärnor från Forsmark Från Rapportdatum Rapportnr Vattenfall

Läs mer

Vattenavvisande impregnering - material och utförande. CBI Betonginstitutet

Vattenavvisande impregnering - material och utförande. CBI Betonginstitutet Vattenavvisande impregnering - material och utförande CBI Betonginstitutet Vattenavvisande impregnering Vad består vattenavvisande impregneringsmedel av? Inträngning och utvärderingsmetoder Faktorer som

Läs mer

Kalmar kommun tog med ett PM till mötet som delades ut till deltagarna, se bifogade pdffil.

Kalmar kommun tog med ett PM till mötet som delades ut till deltagarna, se bifogade pdffil. Sida 1 av 5 Arbetsrapport från insatsen den 4 oktober Thomas G Alsmo Skickat: den 6 oktober 2010 12:38 Till: inger.borjesson@kalmar.se; christer.dahlstrom@vectura.se; anders.holm@edu.kalmar.se; maria.isaksson@folkuniversitetet.se;

Läs mer

Rörelsefogar i våtrum

Rörelsefogar i våtrum SFR-Montageanvisning NR 5 Juni 1995 Senast rev. Feb. 2014 SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND Rörelsefogar i våtrum 1. Omfattning Denna rekommendation avser rörelsefogar i väggar och vid övergångar mellan

Läs mer

ROT 12 - renovering och tillbyggnad

ROT 12 - renovering och tillbyggnad FAKTA Spårskiva c/c 200 Artikelnr: 20110-13400 14 x 400 x 1150 mm Vändskiva c/c 200 Artikelnr: 20114 14 x 200 x 800 mm Utfyllnadsskiva Artikelnr: 20115 14 x 185 x 1200 mm Tryckhållfasthet samtliga skivor,

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds även 2011, en dag i april

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

Sortimentsbroschyr Cascol trälim. Limning av trä och andra material

Sortimentsbroschyr Cascol trälim. Limning av trä och andra material Sortimentsbroschyr Cascol trälim Limning av trä och andra material Cascol trälim en ikon på marknaden 1953 lanserade Casco ett trälim som så småningom skulle bli det mest erkända trälimmet på marknaden.

Läs mer

Dränerande isolering komplett system

Dränerande isolering komplett system Produktsortiment 2004/2005 Dränerande isolering komplett system Dränerande, fuktskyddande, isolerande Teknisk data Densitet 19 & 30 kg/m 3 Dimension 1000 x 750 mm Tjocklek 70 & 100 mm Leveransform Pkt

Läs mer

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : temafloor@kemira.com Web : www.tikkurila.se SIMBASSÄNGMÅLNING MED TEMAFLOOR 50 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar

Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Hälsoskyddstillsyn av gymnastikhallar Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport oktober 2012 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3

Läs mer

BSAB 96E DEC 2012. Plannja Combideck 45 TEKNISK INFORMATION

BSAB 96E DEC 2012. Plannja Combideck 45 TEKNISK INFORMATION BSAB 96E DEC 2012 Plannja Combideck 45 TEKNISK INFORMATION Innehållsförteckning Sid 1. Plannja Combideck 4 2. Materialdata 4 3. Maximala spännvidder 5 4. Betong/Golvsystem 6 5. Stämpning 7 6. Tilläggsarmering

Läs mer

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS

WICANDERS KORKGOLV. Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS. WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS LÄGGNINGSANVISNING F L Y T A N D E G O L V WICANDERS KORKGOLV WIC-CORK Series 100 Xtreme WRT Cork-O-Floor 1000 HPS WIC-WOOD Series 300 Xtreme WRT Wood-O-Floor 3000 HPS Wicanders flytande golv - läggningsanvisning

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Click 2015-02-03 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV NOVILON CLICK Mattkniv med trapetsblad Tumstock

Läs mer

Cascol Trälim. Limning av trä och andra material

Cascol Trälim. Limning av trä och andra material Cascol Trälim Limning av trä och andra material Cascol trälim en ikon på marknaden 1953 lanserade vi ett trälim som så småningom skulle bli det mest uppskattade trälimmet på marknaden. Under 70-talet relanserades

Läs mer

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul MapeWrap C UNI-AX MapeWrap C UNI-AX HM Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul ANVÄNDNINGSOMRÅDE Systemet är lämpligt för reparation av armerade betongelement

Läs mer

Hälsa och ventilation

Hälsa och ventilation Hälsa och ventilation Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 2015-10-20 Ventilation Är det farligt med låg ventilation? Kan ventilationen bli för hög? 2 Varför behövs ventilation?

Läs mer

Rapport från Läkemedelsverket

Rapport från Läkemedelsverket Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Rapport från Läkemedelsverket Juni 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke

Centro Pro System - vårt eget proffsmärke CENTRO PRO SYSTEM Centro Pro System - vårt eget proffsmärke Vi på Centro har sålt kakel, klinker och fäst & fogprodukter i nästan 45 år. Mycket har förändrats under åren och inte minst den tekniska utvecklingen

Läs mer

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA

Träbjälklag. Thermotech golvvärmesystem FAKTA Träbjälklag Art.nr: 20142-xx Fördelar Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Ekonomiskt Enkelt att installera Bärande konstruktion. Kan läggas direkt på träbjälklaget. FAKTA Träbjälklag (m 2 -pris)

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10 MONTERINGSANVISNING Murspis Bryssel för insats Dovre 2175CB3 Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden Luft- och ångspärr i flacka yttertak AKVADEN BYGGFOLIE BUTYLTAPE UNIVERSAL FT Innehåll Användningsområde 3 Speciella byggnader 3 Akvaden luft- och ångspärr i flacka tak

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret

Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret CHECKLISTA Nedan anges under respektive rubrik de krav som måste uppfyllas av exploatör som skall bygga inom området. Under varje rubrik finns dessutom

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik.

Handledning för dig som gör det själv. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik. Lägga värmegolv Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre. Dessa är: Förbereda underlag Montera keramik Lägga värmegolv Denna arbetsbeskrivning gäller för ingjutning/spackling

Läs mer

Läggningsanvisningar

Läggningsanvisningar Läggningsanvisningar CELLGLASISOLERING Ekologi och Ekonomi i Ett! www.foamglas.se Foamglas hjälper er vid uppstart av nya projekt, kontakta oss 00-78 56. FOAMGLAS på betongbjälklag och profilerad plåt

Läs mer

Sil}an TRÄgolv den nya generationen

Sil}an TRÄgolv den nya generationen Sil}an TRÄgolv den nya generationen etablerat 1897 Våra massiva trägolv den nya generationen Det finns trägolv och det finns trägolv. Vi törs påstå att ett trägolv från Siljan är något extra. Våra massiva

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

Hållbarhet, Rengöring och Underhåll i hälsovården Elastiska golvs bidrag

Hållbarhet, Rengöring och Underhåll i hälsovården Elastiska golvs bidrag Hållbarhet, Rengöring och Underhåll i hälsovården Elastiska golvs bidrag Sammanfattning Golvens ytegenskaper måste tas i betraktning som en viktig del när det kommer till rengörings- och underhållsmetoder

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 10200;11420 1,2 10200 zink etylsilikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Det här är en tvåkomponent fukthärdande oorganisk zink etylsilikat färg. Är avsedd för målning av tankar där det

Läs mer

Monteringsanvisningar Duschar

Monteringsanvisningar Duschar Monteringsanvisningar Duschar Emmaboda Home duschlösningar Grattis till din nya duschlösning från Emmaboda Home När du valt en glaslösning från Emmaboda Home, har du valt att kombinera modern design och

Läs mer

Fukt. Jesper Arfvidsson Byggnadsfysik Fuktcentrum, LTH

Fukt. Jesper Arfvidsson Byggnadsfysik Fuktcentrum, LTH Fukt Jesper Arfvidsson Byggnadsfysik Fuktcentrum, LTH Innehåll Grundläggande om fukt Effekter av fukt Resultat från Framtidens Trähus Så mår våra hus Fukt och mögel Resultat från BETSI visar att sammanlagt

Läs mer

PM Information efter branden 2011-06-13 Peter Göltl. Bakgrund. Branden

PM Information efter branden 2011-06-13 Peter Göltl. Bakgrund. Branden PM Information efter branden 2011-06-13 Peter Göltl Bakgrund Branden På morgonen den 4 maj eldhärjas delar av byggnader i vilka KTH bedriver utbildningsverksamhet för blivande Arkitekter. Trots flera oberoende

Läs mer

For experts from experts

For experts from experts For experts from experts Med Casco Floor Expert,, hamnar du inte i klistret. Varje golv är annorlunda. När du väljer lim, finns det många saker att tänka på: arbetsmiljön, underlagets konstruktion, säkerhets-

Läs mer

TRANSPORTPROCESSER OCH REAKTIONER I BELAGDA BETONGGOLV - Olika faktorers inverkan på emission från golvkonstruktioner.

TRANSPORTPROCESSER OCH REAKTIONER I BELAGDA BETONGGOLV - Olika faktorers inverkan på emission från golvkonstruktioner. Chalmers tekniska högskola Institutionen för byggnadsmaterial Publikation P-98:13 Arb nr 583 2:a upplagan TRANSPORTPROCESSER OCH REAKTIONER I BELAGDA BETONGGOLV - Olika faktorers inverkan på emission från

Läs mer

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar Råd och anvisningar för Avfallsutrymmen samt transportvägar www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Dessa råd och anvisningar gäller inom hela Västerås

Läs mer

Let s connect. www.pretec.se. Let s connect

Let s connect. www.pretec.se. Let s connect Let s connect www.pretec.se Varmförzinkat och pulverlackat Varför välja Pc-Coat korrosionsskydd: Erfarenheter av varmförzinkade och pulverlackerade produkter har visat potential för mycket långt produktliv.

Läs mer

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti

Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Livslång förvaring. Vår erfarenhet - din garanti Ingen kan förvaring som vi. I över 65 år har vi utvecklat, tillverkat och levererat förvaringslösningar. Är det något vi kan så är det förvaring och den

Läs mer

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4

Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering. Sensobyg delprojekt D4 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Avd Byggnadsmaterial Ingjuten sensor för mätning av uttorkningsförlopp beräkning av inverkan av sensorns dimension och orientering Sensobyg delprojekt D4 Lars-Olof

Läs mer

Allmänt om Massiva trägolv

Allmänt om Massiva trägolv Allmänt om Massiva trägolv Siljans trägolv levereras från fabrik med en träfuktighet på 8% +/- 2%. Du köper golvet antingen behandlat eller obehandlat. Trä är ett levande material och kan svälla eller

Läs mer

Kundprislista 2015. Bottenfärger och övriga beväxningsskydd

Kundprislista 2015. Bottenfärger och övriga beväxningsskydd Artikel Pris inkl moms Ostkust och Bottenfärg INTERNATIONAL TRILUX HARD AF Hård bottenfärg med koppar för både Ostkust samt bruk. Slip och polerbar. För alla material. Efter grundning kan den även användas

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV QS MAJESTIC UNICLIC X-GOLVET 1) Allmänt Uniclic X-systemet: Klicksystemet som innebär att du kan ersätta en skadad bräda i mitten av rummet snabbt,kvickt och lätt, utan

Läs mer

FABRIKSBLANDAD BETONG

FABRIKSBLANDAD BETONG FABRIKSBLANDAD BETONG AT FÄRDIG GRUND har skapat ett koncept som gör det enkelt att köpa och få levererat fabriksblandad betong till ditt byggprojekt. Detta ger dig full kontroll över varje kubik med fast

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer