Bildande av naturreservatet Norsa hagar i Köpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildande av naturreservatet Norsa hagar i Köpings kommun"

Transkript

1 Köping1000, v4.0, FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (12) Miljökontoret Lars Bohlin, Ekolog Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Norsa hagar i Köpings kommun Beslut Köpings kommun förklarar med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) det område som avgränsats på bifogad karta som naturreservat. Slutlig avgränsning sker genom utmärkning av gränserna i fält. Naturreservatets namn ska vara Naturreservatet Norsa hagar. Med stöd av 3 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252) fastställer Köpings kommunen bifogad skötselplan med mål, riktlinjer och åtgärder för reservatets skötsel och förvaltning. I enlighet med 2 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ska miljö- och byggnadsnämnden, miljökontoret, Köpings kommun vara förvaltare för naturreservatet. Uppgifter om naturreservatet Objektnamn : Naturreservatet Norsa hagar NVR-id:? Skyddsform: Län: Kommun: Församling: Lägesbeskrivning: Karta: Naturgeografisk region: Naturreservat Västmanland Köping Munktorp och Köping Reservatet är beläget ca 3 km SO om Köping. Läget framgår av översiktskarta i skötselplanen. Terrängkartan 10G NV Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar och sjöbäcken (24). Fastigheter: del av Norsa 22:1 och del av Norsa 22:59, Ållesta 1:27 och 1:28 samt Västersörby 2:5, 2:6 och 2:7. Postadress Besöksadress Telefon Fax Webbplats och e-post Bankgiro Org. nr Köpings kommun Kristinelundsvägen Köping

2 FÖRSLAG TILL BESLUT 2 (12) Förvaltare: Areal: Miljökontoret, Köpings kommun 63,5 hektar, varav landareal 53,9 hektar. Syftet med reservatet Syftet med naturreservatet är att: området ska präglas av en stor variation av biologiskt rika våtmarksmiljöer omgivna av öppna betesmarker och skogsmiljöer med höga naturvärden skydda, utveckla, återställa och nyskapa de värdefulla naturtyper som förekommer inom området, såsom ädellövskogar, hagmarker och våtmarker, samt bevara de hydrologiska betingelserna bevara och förstärka biologisk mångfald och skapa goda förutsättningar för de hotade och missgynnade arter som förekommer i området, såsom fågellivet, hagmarksfloran och arter knutna till ädellöv, lövträd och solbelysta tallar vårda och utveckla ett, för allmänheten, attraktivt besöksområde som stimulerar till natur- och kulturupplevelser och ett aktivt friluftsliv, såsom fågelstudier, floristiska upplevelser och naturpromenader förstärka och nyskapa området för utbildning, undervisning och annan pedagogisk verksamhet där naturmiljön är i fokus, med inriktning förskola och grundskola Syftet ska nås genom att: naturvårds- och friluftslivsinriktad skötsel bedrivs i området delar av området lämnas för fri utveckling delar av området betas delar av området inte får beträdas under viss tid vattennivån i dammen regleras naturtyper skapas och restaureras anordningar för friluftslivet och pedagogisk verksamhet anläggs och underhålls kulturhistoriska miljöer bevaras och visas upp Reservatsföreskrifter För att tillgodose syftet med reservatet beslutar Köpings kommun med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 miljöbalken att nedan angivna föreskrifter ska gälla i reservatet.

3 FÖRSLAG TILL BESLUT 3 (12) A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden. Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att: 1 bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets topografi, yt- eller dräneringsförhållanden 2 anlägga väg, stig, led, campingplats, rastplats eller uppställningsplats för fordon, båtar eller andra farkoster 3 upplåta mark för skyttetävling, orienteringstävling, militära övningar eller liknande arrangemang 4 uppföra ny byggnad eller annan anläggning 5 anordna upplag 6 avverka eller utföra annan skoglig åtgärd 7 använda bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra växtnäringsämnen 8 bedriva vasstäkt 9 muddra eller rensa i vatten förutom i Köpingsviken/Mälaren 10 jaga B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt ska tåla de åtgärder som behövs för områdets skötsel och vård samt anläggande av anordningar enligt skötselplanen. C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt inom reservatet Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att: 1 beträda vassområdet och strandängarna som markeras på skyltar i terrängen under tiden 1 mars-15 oktober 2 störa betesdjuren 3 plocka växter med undantag för bär och marklevande svamp eller på annat sätt skada växt- eller djurliv (ex. gräva upp växter eller samla ved) 4 förstöra eller skada jordytan eller fast naturföremål 5 införa för trakten främmande växt- eller djurarter 6 framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på befintlig väg eller anvisad parkeringsplats 7 ställa upp husvagn, husbil eller tält

4 FÖRSLAG TILL BESLUT 4 (12) 8 cykla annat än på befintlig väg och för cykling särskilt markerade stigar 9 rida annat än på befintlig väg 10 medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur 11 elda annat än på särskilt iordningställd eldplats 12 sätta upp skylt eller liknande anordning 13 sätta upp fasta anordningar som orienteringskontroll eller snitsla spår 14 spela paintball, köra radiostyrda farkoster eller på liknande sätt störa andra människor och djurlivet Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för att förvaltaren eller den som arbetar på uppdrag av förvaltaren utför de åtgärder som behövs för reservatets vård och skötsel, elrullstol eller liknande motorfordon får användas på befintliga stigar av personer med rörelsenedsättning, vidta nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning, göra eftersök av skadat vilt, sköta och underhålla befintliga bergrum, byggnader, vägar, stigar, telemast, kablar, ledningar och andra anläggningar, djurhållaren ska kunna bedriva tillsyn över betesdjuren och utföra nödvändiga skötselåtgärder kopplade till betesdriften, t ex stängselunderhåll, samt vetenskapliga undersökningar med syfte att öka kunskapen om de biologiska värdena i området. För sådana undersökningar krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden i Köpings kommun. Kommunen erinrar om att föreskrifterna under C, enligt 7 kap. 30 miljöbalken, gäller omedelbart även om beslutet överklagas. Beskrivning av området Norsa hagar ligger sydost om Köpings tätort vid inloppet till Köpingsån/Köpingsviken i Mälaren. Området består av ett vassbälte, en anlagd damm, betade våtmarker och hagmarker, barr- och lövskogar och en öppen gräsmark. Igenom området slingrar sig Norsabäcken som är näringspåverkad. Historiskt har området varit blötare och använts för slåtter och senare bete. Skogarna användes för utmarksbete och var öppnare och mer varierande än idag. Norsa hagar är känt som ett värdefullt friluftsområde. Här finns stigar, informationsskyltar, sittplatser, plattform, väderskydd och parkering.

5 FÖRSLAG TILL BESLUT 5 (12) Idag betas hagmarken och våtmarken med nötkreatur. Området är uppdelat i två hagar. I den äldre hagmarken finns fin flora och kulturhistoriska lämningar som bland annat två äldre torp. Den nyare hagen har ännu inte visat några högre värden för floran men används av fåglarna, främst betande gäss, då dammen ligger mitt i hagen. De största värdena i området är fågellivet runt dammen och våtmarkerna, de välbetade hagmarkerna med dess rika och hävdgynnade flora, tillgången till löv och ädellövträd samt äldre hällmarkstallskog. Skäl för beslut Runt Mälaren finns stora naturvärden och möjligheter till närrekreation för boende i staden. Tillgången till Mälaren för boende i Köping är dock starkt begränsad. Ett skyddat område i detta tätortsnära läge ger boende och andra en lättare tillgång till natur och friluftsliv i nära anslutning till Mälaren. Prioriterade bevarandevärden Inventeringar av området visar att naturbetesmarken i gamla hagen hyser en rik, hävdgynnad flora med inslag av marklevande svamp och rödlistade arter och att den därför har höga naturvärden. Nuvarande och äldre betesmarker i området hyser ek varav några är grova. I betesmarken står flera ädellövträd och triviallövträd halvöppet eller öppet vilket gör att stammen blir solbelyst och detta gynnar förekomsten av insekter och kryptogamer. Våtmarkerna i området utgör en värdefull livsmiljö för flertalet fåglar, varav flera är rödlistade. I dammen och på öppna ytor vid Mälarens strand finns periodvis en ganska individrik samling av änder, gäss, doppingar, sumphöns och måsar. På våtmarken betar nötkreatur. Norsabäcken slingrar sig genom området med i norr flacka fuktiga stränder. Bra utsikt över våtmarkerna får man från väderskyddet på en anlagd kulle och från en plattform i norr. Området är en viktig rastplats för vadare. Det är särskilt de betade stränderna och de ytor som nyligen kommit över vattenytan när vattnet i dammen sjunker undan som används av dessa fåglar. I vassarna och andra blöta partier i området finns ett rikt insekts- och fågelliv samt grod- och kräldjur. Vegetationen är varierande och hyser många arter knutna till våta miljöer. Skogarna i området hyser inte så stora naturvärden i dagsläget utan värdena ligger mest i möjligheten att längs stigar idka rörligt friluftsliv. Värden som finns idag berör mest enstaka träd och trädsamlingar samt fuktiga lågor och andra döda stående eller liggande träd. De värden som särskilt kan framhållas är ädellövskogen och hällmarkstallskogen. Området ingår i en större värdetrakt, Mälarområdet utom Kungs-Barkarö, som har pekats ut inom projektet skogsstrategin av länsstyrelsen och skogsstyrelsen. Inom

6 FÖRSLAG TILL BESLUT 6 (12) trakten finns särskilt höga värden i ädellövskogar, triviallövskogar med ädellövinslag och hagmarker med ädellövträd. Ädellövskogen i Norsa hagar med omgivningar har goda förutsättningar att på sikt utveckla och förstärka värdekärnorna i värdetrakten. Tallskogarna i området består av små men gamla bestånd som står solbelysta. De är av särskilt värde för främst vedinsekter och hackspettar. Torpen, och fornlämningarna visar på äldre tiders användande av marken. Särskilt framträdande är fornåkrarna i öster. I området finns lämningar av några husgrunder och en stenmur. Detta skapar en variation i hagen och en historisk koppling till äldre tider. Närheten till Köpings tätort och industriområde gör att områdets används som rekreationsområde. Området kan nås till fots, cykel, bil eller buss. Parkeringsplats för bil och cykel finns i området. Området används för pedagogisk verksamhet och för guidningar av allmänheten. Områdets värden förutsätter att våtmarken inklusive dammen och hagmarkerna hävdas. Detta görs bäst med bete främst av nötkreatur. För att underlätta skötsel och efterlikna naturliga förhållanden bör vattennivån i dammen regleras. Fler vattenytor kan komma att skapas för djur- och växtlivet och för landskapsbilden och möjligheten att nå vattenmiljöer. Skogens värden behöver utvecklas genom möjlighet till fri utveckling inom vissa områden respektive skötsel för andra bestånd. Död ved är viktigt i området och för omgivande miljöer. En utveckling av friluftslivet och pedagogik gynnas av att tillgängliggöra området genom stigar, utsiktsplatser, friluftsanordningar och olika typer av information. Riksintresse Delar av Norsa hagar med omgivningar ingår i ett större område klassat som riksintresse för turism och rörligt friluftsliv (Mälaren med öar och strandområden) samt kulturmiljövård (1997). Underlag Området ligger inom värdetrakten mälarområdet (utom Kungs-Barkarö) enligt länsstyrelsen och skogsstyrelsens Strategi för formellt skydd av skog i Västmanlands län. I sydost gränsar området till naturreservatet och Natura 2000 området Lindöberget. Mälaren är en nationell värdefull vattenmiljö som området gränsar till i sydväst. Nordost om området på den privata marken finns ett naturvårdsavtal på en naturskogsartad lövskog som också är en nyckelbiotop. Här finns också ett naturvärdesobjekt med lövträdsrik barrskog. Ännu längre norrut finns en sumpskog.

7 FÖRSLAG TILL BESLUT 7 (12) Kommunens översiktsplan I kommunens översiktsplan föreslås ett antal åtgärder eller beteckningar som berör detta område. Nedan sammanfattas dessa: Skapa två lättillgängligt stråk från åpromenaden och Karlbergsskogen till och igenom Norsa hagar. Delar av området är skog med sociala värden och är angiven som värdefullt område för friluftsliv och rekreation. Finns i grönstrukturinventeringen föreslagen som mycket värdefullt och värdefullt grönområde. Utredningsområde för kommunalt naturreservat. Kommunintressant naturområde. Detaljplaner I direkt anslutning till området finns en detaljplan från 1968 som berör område för oljeupplag och hamnändamål. Den del som ingår i reservatet är benämnd grönområde, Uo (område för oljeupplag) och Thq (område för hamnändamål med viss begränsning). För att syftet med reservatet ska klaras måste detaljplanen förändras i de delar som berör reservatet. Miljökvalitetsmål Några av målen har en direkt beröring till reservatsbildning i föreslaget område. Levande sjöar och vattendrag: sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas. Myllrande våtmarker: våtmarkernas ekologiska och vattenhållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Levande skogar: skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Ett rikt odlingslandskap: odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. God bebyggd miljö: natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och med god tillgänglighet ska värnas så att behovet av bland annat rekreation kan tillgodoses.

8 FÖRSLAG TILL BESLUT 8 (12) Motiv till skyddsformen naturreservat Enligt 1 kap. 1 miljöbalken ska balken tillämpas så att bl.a. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden bevaras. Enligt 7 kap. 4 miljöbalken får ett mark- eller vattenområde av kommunen förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områden för friluftslivet, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter. Det är ett angeläget allmänt intresse att värdefulla tätortsnära natur- och rekreationsområden bevaras och förstärks. Skyddsformen bevarar värdefulla natur- och friluftsområden med naturtyper som skog, våtmarker och hagmarker. Samtidigt som skadliga verksamheter som skogsbruk, upplag etc begränsas. Naturtyperna förutsätter till delar skötsel för att behålla dess värden och behöver långsiktigt ändamålsenligt skydd. Sammantaget gör det att för området är naturreservat den lämpligaste skyddsformen. Intresseprövning Kommunen har i enlighet med 7 kap. 25 miljöbalken prövat och funnit att bildandet av naturreservatet inte går längre i inskränkning av enskilds rätt att använda mark och vatten, än vad som krävs för att syftet med skyddet ska uppnås. Andra sakförhållanden Kommunen har, i enlighet med 3 och 4 kap. miljöbalken, prövat och funnit att bildandet av naturreservatet är förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av markområdet och att beslutet inte strider mot gällande kommunal översiktsplan. Ärendets handläggning 1964 betecknar Bertil Wallden området som en av länets förnämsta fågellokaler som därtill har en ganska fin flora. Totalt hade innan 1966 inte mindre än 153 fågelarter påträffats inom området. Köpings Biologiska förening hemställde 1970 till länsstyrelsen om att göra sjölandet nedanför Norsa-Sjöhagen-Stäholm till naturreservat. I början av 70-talet var området en av länets förnämsta fågellokaler med vid vårhögvattnet översvämmade marker som i vissa partier låg kvar under lång tid och till vissa delar betades. Vid den tiden gjorde Bo Kumlin en inventering och prioritering av länets fågelsjöar. Vad gäller den vetenskapliga faktorn kom Norsa som nummer fyra i länet men om man tar med den sociala faktorn kom Norsa högst. I samband med tätortens expansion och sprängning för oljebergrum lades sprängsten och senare andra tippmassor upp på våtmarken. Tanken var att området skulle hysa hamnanknuten verksamhet. Intresset för expansion mattades dock av och området låg för fäfot under några decennier.

9 FÖRSLAG TILL BESLUT 9 (12) I början av 1990-talet började tankar komma upp om att restaurera området lyftes arbetet in i kommunens Agenda 21-arbete. Man kom fram till att det var nödvändigt att ta bort den utlagda sprängstenen om restaureringen skulle gå att genomföra. Underlag på hur området skulle kunna se ut när det var färdigt togs fram av miljökontoret och 1997 beslutade kommunfullmäktige att gå vidare med Norsaprojektet. Därefter skedde en upphandling 1998 för borttagande av stenmassor som lagts på området. Våtmarken nyskapades och friluftsanordningar anlades. När detta var klart invigdes området Området har i olika omgångar inventerats på fåglar, vattenlevande djur, hagmarksväxter och vattenväxter. Hela Norsa hagar med omgivning inventerades 2010 av konsult. Uppdraget innebar en inventering av natur-, frilufts- och kulturvärden samt reservatsutredning med förslag till avgränsning. Konsulten tog även fram ett förslag på skötselplan för området. Dialog Miljökontoret har vid olika tillfällen informerat om planerna på reservat i området och fört en dialog med berörda. Dialog med miljönämndens AU 13 april 2010, miljönämnden 27 april 2010, miljö- och byggnadsnämndens AU 25 maj 2011, 11 januari 2012, 7 mars 2012 och 13 februari 2013 samt miljö- och byggnadsnämnden 25 januari Dialog med kommunens miljöberedning 4 oktober 2011, 21 februari 2012 och 26 februari Dialog med ideella naturvården 19 april Information till markägare 8 juli Dialog med andra förvaltningar, d.v.s. tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret och kultur&fritid 16 februari 2011 samt 28 mars Information på PoP-gruppen (delar av tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret och miljökontoret) 7 februari Samråd Samråd om förslag till beslut med skötselplan har enligt 25 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ägt rum med Länsstyrelsen i Västmanlands län och Skogsstyrelsen Västmanlands distrikt. Remiss Markägare och innehavare av särskild rätt till marken har enligt 24 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. förelagts att inom en tid av sex veckor yttra sig över förslag till beslut om bildande av naturreservatet Norsa hagar.

10 FÖRSLAG TILL BESLUT 10 (12) Remiss har även sänts till kommunala förvaltningar, närboende, grannverksamheter, Lantmäterimyndigheten i Västmanland, Västmanlands läns museum, Riksantikvarieämbetet, Naturskyddsföreningen i Västmanlands län, Botaniska föreningen i Västmanland och Hedströmsdalens Ornitologiska Förening. Allmänheten har genom information på hemsidan och annons i Bärgslagsbladet kunnat komma med synpunkter på förslaget till naturreservat. Samråds-/remissyttranden och kommunens avvägning med avseende på dessa Yttranden har inkommit ifrån.. Upplysningar Dispens från föreskrifterna m.m. Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnadsnämnden med stöd av 7 kap. 7 miljöbalken medge dispens från meddelade föreskrifter för naturreservatet. Finns det synnerliga skäl får kommunen helt eller delvis upphäva naturreservatet. Riksintresse Enligt 3 kap. 6 miljöbalken ska områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Strandskydd Vissa delar av reservatet är beläget inom område där strandskyddsbestämmelser gäller enligt 7 kap miljöbalken. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Artskydd Skyddade arter (till exempel fridlysta arter) är med stöd av 8 kap. miljöbalken skyddade enligt 4-9 artskyddsförordningen (2007:845). Vattenlagstiftning Enligt 11 kap. 9 miljöbalken krävs tillstånd för all vattenverksamhet. Enligt 19 förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. ska viss vattenverksamhet istället anmälas till länsstyrelsen. Det gäller t ex uppförande av anläggning, fyllning, pålning, grävning, schaktning, muddring eller liknande i ett vattenområde. Kulturmiljövärden Enligt 1 kap. 1 lagen om kulturminnen m.m. (1988:950, KML) ska enskilda såväl som myndigheter visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks och begränsas. Bestämmelserna är tillämpbara på kulturhistoriska

11 FÖRSLAG TILL BESLUT 11 (12) lämningar. Enligt 2 kap. KML krävs tillstånd för att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Regelverket gäller även okända fornlämningar. Hänsyn är även påkallad enligt 30 skogsvårdslagen. Kungörelse Beslut om kungörelse, se bilaga 3. Hur man överklagar Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen enligt bilaga. Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse om beslutet var införd i ortstidning. Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft utom föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 30 miljöbalken, avd. C, vilka gäller omedelbart. Göran Nilsson Lars Bohlin Bilagor Beslutskarta Skötselplan Beslut om kungörelse Hur man överklagar

12 FÖRSLAG TILL BESLUT 12 (12) Beslutskarta Karta där naturreservatet är markerad med svart raster. 22:63 22:65 22:2 22:68 22:66 22:69 22:67 22:70 Sjöhagen Bebyggelselämning 22:1 NORSA Lugnet 1:14 1:3 Skogshäll 1:28 ÅLLESTA 22:71 S:7 2:2 22:72 22:73 1:27 2:11 22:59 Odelbo 2:5 2:6 1:8 3:22 3:21 3:9 2:7 1:21 VÄSTERSÖRBY Köping nedre

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun Österåkers kommun Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 2015-09-18 Ärende/nr: 2012/0210-0043 Beslut om bildande av naturreservatet Karsvreta träsk i Österåkers kommun (3 bilagor) Uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Beslut 2006-02-27 Diarienummer 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Enligt sändlista Beslut om utvidgning av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner Innehåll

Läs mer

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Doss nr 0680-02-226 Marie Andersson Områdesskydd Naturavdelningen 036-39 5408 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Högemålsbranten i Jönköpings kommun Beslut Länsstyrelsen förklarar

Läs mer

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun

Bildande av naturreservatet Ingaryd i Jönköpings kommun BESLUT Sida 1/8 Enligt sändlista Datum 2008-12-04 Beteckning 511-3282-04 Doss nr 0680-02-229 Helena Uhlén Naturavdelningen 036-39 51 40 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50

Läs mer

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun

Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun 1(9) Handläggning Jeanette Wadman Jörgen Olsson Datum 2009-05-13 Beslut om bildande av naturreservatet Ryrbäcken i Trollhättans kommun Innehåll Administrativa uppgifter Beslut om bildande m m Syfte Beslut

Läs mer

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse

Föreskrifter för Naturreservatet Vänga mosse 349:29 Antagna av Kommunfullmäktige 2010-06-17 Gälller fr o m 2010-06-17 Beslut om naturreservat enligt 7 kap 4 miljöbalken Uppgifter om naturreservatet Namn: Naturreservatet Vänga mosse Län: Västra Götaland

Läs mer

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Naturvårdsenheten Beslut 2013-12-04 sid 1 (6) 511-1125-12 0583-225 Bildande av Stora Boda naturreservat i Motala kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN BESLUT BILDANDE AV NATURRESERVATET NASTA MARMORBROTT I ÖREBRO KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken förklarar Örebro kommun det område som utmärkts på bifogad karta, som naturreservat. Reservatet

Läs mer

Hjortmarka Naturreservat. Beslutshandling. Beslut KF 2010-09-01, 131

Hjortmarka Naturreservat. Beslutshandling. Beslut KF 2010-09-01, 131 Hjortmarka Naturreservat Beslutshandling Beslut KF 2010-09-01, 131 Foto framsida: Stellan Andersson, Alingsås Kommun Beslutshandling KF 2010-09-01, 131, reviderad efter regeringsbeslut 2013-10-31, Föreskrifterna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-30, 214 Gäller fr o m 2014-11-27 Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun förklarar med stöd

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Ekhorva i Uppvidinge kommun 07FS 2014:12 Utkom från trycket Den 27 november 2014 beslutade

Läs mer

7.5.7 Häckeberga, sydväst

7.5.7 Häckeberga, sydväst 7 och analys Backlandskapet i sydvästra delen av Häckeberga 7.5.7 Häckeberga, sydväst Naturförhållanden Den sydvästra delen av Häckeberga naturvårdsområde består av ett omväxlande halvöppet backlandskap

Läs mer

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar

Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar BESLUT 1(8) Vårt diarienummer 8/03 265 Handläggare, titel, telefon Eva Siljeholm, kommunekolog 011-15 19 65, 073-020 19 65 Bildande av naturreservat Norrköpings ekbackar Förslag till beslut 1 Norrköpings

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om naturreservatet Flymossen, Ljungby kommun 07FS 2011:06 Utkom från trycket den 20 juni 2011 beslutade den

Läs mer

7.5.4 Risen - Gräntinge

7.5.4 Risen - Gräntinge 7 och analys Fäladsmarken på Risen 7.5.4 Risen - Gräntinge Naturförhållanden Söder om Genarp ligger ett större skogs- och fäladslandskap som är avsatt som naturreservat för sina höga naturvärden och betydelse

Läs mer

BESLUT 2010-06-14. Föreskrifter enligt 7 kap 30 miljöbalken gäller från 2010-06-14 även om de överklagas.

BESLUT 2010-06-14. Föreskrifter enligt 7 kap 30 miljöbalken gäller från 2010-06-14 även om de överklagas. BESLUT 2010-06-14 Sidan 1 av 7 Dnr 07.0346.336 DOS-id 2022949 Bildande av Gådeåbergsbrännans naturreservat Härnösands kommun Objektnummer 1025246 Län Västernorrland Kommun Härnösand Socken Säbrå Fastighet

Läs mer

Bildande av naturreservatet Stora Hults strand i Båstads

Bildande av naturreservatet Stora Hults strand i Båstads asdf BESLUT 1(8) Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Stora Hults strand i Båstads kommun Uppgifter om naturreservatet Namn Stora Hults strand Kommun Båstad Socken Förslöv Gränser Området är markerat

Läs mer

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014

Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram Uppdaterad kortversion 2014 Naturvårdsprogram för Hällefors kommun Uppdaterad kortversion Ett naturvårdsprogram för Hällefors kommun antogs i komunfullmäktige 2010-11-16. I denna kortversion

Läs mer

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN

BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN 1 (7) Enligt sändlista BILDANDE AV NATURRESERVATET GERMANDÖN I LULEÅ KOMMUN BESLUT Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta, bilaga 1,

Läs mer

Förslag till nytt naturreservat

Förslag till nytt naturreservat Sidan 1 Förslag till nytt naturreservat Ransby-Gillersberg - ett naturskogsområde i norra Värmland - Sidan 2 Ransby-Gillersberg är ett område som ligger öster om Sysslebäck, vid gränsen mot Dalarna i Torsby

Läs mer

Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken, Linköpings kommun, Östergötlands län.

Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken, Linköpings kommun, Östergötlands län. LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Kulturmiljöenheten FÖRSLAG TILL BESLUT 2002-05-15 sid 1 (8) 223-6104-01 Enligt sändlista Bildande av kulturreservatet Öna, fastigheterna Öna 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5 i Nykils socken,

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

Naturreservat MOSSLUNDA

Naturreservat MOSSLUNDA Naturreservat MOSSLUNDA Remissversion mars 2015 Bildande av naturreservatet Mosslunda i Kristianstads kommun, Skåne län Uppgifter om naturreservatet Namn Mosslunda Natura 2000 ID SE0420047 Län Skåne län

Läs mer

Promemoria 2014-11-07

Promemoria 2014-11-07 Naturvårdsenheten Promemoria 2014-11-07 sid 1 (6) 511-4251-14 0584 Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden över förslag till utvidgat strandskydd i Vadstena kommun samt Länsstyrelsens eventuella

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

AII:1 Bedriva täkt. AII:2 Anordna upplag, annat än tillfälliga upplag som behövs för skötseln av området.

AII:1 Bedriva täkt. AII:2 Anordna upplag, annat än tillfälliga upplag som behövs för skötseln av området. Utdrag ur Solna kommunfullmäktiges beslut 2004-06-21 om naturreservat, gäller från 2005-02-15 Föreskrifter för Igelbäckens naturreservat i Solna Reservatet har delats in i tre zoner med olika föreskrifter

Läs mer

NATURRESERVATET GULLAKROKSSJÖARNA I SKÖVDE KOMMUN. Gullakrokssjöarna är belägna 1,6 km SV Lerdala kyrka och 13 km NV om Skövde

NATURRESERVATET GULLAKROKSSJÖARNA I SKÖVDE KOMMUN. Gullakrokssjöarna är belägna 1,6 km SV Lerdala kyrka och 13 km NV om Skövde 1(9) rek + mb Miljöavdelningen Naturvårdsenheten Maria Thordarson Till Enligt sändlista NATURRESERVATET GULLAKROKSSJÖARNA I SKÖVDE KOMMUN Namn: Kommun: Socken: Gullakrokssjöarna Skövde Lerdala Fastigheter:

Läs mer

Bildande av naturreservatet Horna Sandar i Kristianstads

Bildande av naturreservatet Horna Sandar i Kristianstads Beslut 1(9) Kommunledningskontor 2013-04-09 Strategi & utveckling Carina Wettemark 044-13 64 86, 0733-13 64 86 carina.wettemark@kristianstad.se Bildande av naturreservatet Horna Sandar i Kristianstads

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Bildande av naturreservatet Danska Fall i Halmstads kommun

Bildande av naturreservatet Danska Fall i Halmstads kommun LÄNSSTYRELSEN BESLUT 1 (7) Livsmiljö 231-3650-01 Örjan Fritz Bildande av naturreservatet Danska Fall i Halmstads kommun Beslut Länsstyrelsen i Hallands län beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att

Läs mer

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16

Naturvårdsplan 2010. Lysekils kommun. DEL 2 Åtgärdsprogram. Antagandehandling 2010-12-16 Naturvårdsplan 2010 Lysekils kommun DEL 2 Åtgärdsprogram Antagandehandling 2010-12-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 1.1 Syfte 1.2 Innehåll 1.3 Begränsningar 1.4 Beskrivning av hur planen arbetats

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010

Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Göteborg 2010-06-22 Byggnadsnämnden Box 2554 403 17 Göteborg Yttrande över Översiktsplan för Göteborg och Mölndal, fördjupad för Fässbergsdalen Samrådshandling april 2010 Historik och nutid Fässbergsdalens

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FSK01 Tpl Kungens kurva Ansökan Dispensansökan Gömmarens naturreservat 2016-03-11 Naturreservat och Strandskydd BYGGHANDLING Dispensansökan Gömmarens naturreservat motfyllning_strandskydd Objektnamn E4

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

I Mjörn, 6 km sydväst om Alingsås centrum. Topografiska kartbladen: 7B S0, 7B NO, 7C SV, 7C NV Ekonomisk karta: 7B 4j, 7B 5j, 7C 4a, 7C 5a

I Mjörn, 6 km sydväst om Alingsås centrum. Topografiska kartbladen: 7B S0, 7B NO, 7C SV, 7C NV Ekonomisk karta: 7B 4j, 7B 5j, 7C 4a, 7C 5a LÄNSSTYRELSEN Beslut Diarienummer Älvsborgs län Datum 231-3926-94 Miljö och planenheten 1996-04-22 82-01 Handläggare, direktval Lars Sjögren 0521-27 02 04 Enligt sändlista Bildande av naturreservatet Risön

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark

Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Ängsö nationalpark Författningsförslag Med stöd av 4 första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket följande. Inom

Läs mer

Sparvvägen, Östra Tyresö OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE

Sparvvägen, Östra Tyresö OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen Bertil Eriksson, 1:e miljöingenjör Göran Bardun, kommunekolog KOMPLETTERANDE MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Sparvvägen,

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv

Ett rikt växt- och djurliv Ett rikt växt och djurliv Agenda 21:s mål Senast till år 2010 har förutsättningar skapats för att bibehålla eller öka antalet djur och växtarter med livskraftig förekomst i jordbruks och skogslandskapet

Läs mer

Utvecklad talan i överklagande

Utvecklad talan i överklagande 2015-08-05 Svea Hovrätt, avd 6 Mark- och miljööverdomstolen svea.avd6@dom.se Utvecklad talan i överklagande Mark- och miljööverdomstolens mål nr/ärende nr: M6454-15, M6455-15, M6457-15, M6458-15 och M6459-15

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun

Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun 1(11) Restaureringsplan för Natura 2000- området Tjurpannan, SE0520187 i Tanums kommun Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde Tjurpannan Bilaga 1 Karta med restaureringsområden Bilaga

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Färnebofjärdens nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:16 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd

Läs mer

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun

ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun F ågelsjön Hälla Skötselplan Antagen av tekniska nämnden 2006-03-21 Motala kommun Denna naturvårdssatsning har medfinansierats genom statsbidrag förmedlade av Länsstyrelsen Östergötland. SKÖTSELPLAN FÖR

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

NATURINVENTERING SKUTHAMN

NATURINVENTERING SKUTHAMN RAPPORT NATURINVENTERING SKUTHAMN SLUTVERSION 2014-04-22 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Naturinventering Skuthamn Status: Slutversion Datum: 2014-04-22 Medverkande

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg

Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg Naturvärdesbedömning 1 (9) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Översiktlig naturvärdesbedömning inom planområde för Vista skogshöjd, Vistaberg POSTADRESS Miljö- och

Läs mer

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix

Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix 2013-11-28 1 Förslag på utvidgade strandskyddsområden i Kalix Andra remissomgången Badstränder på Halsön I förslaget är det 20 områden som föreslås ha utvidgat strandskydd. Inför översynen fanns det 106

Läs mer

Västra Götalands läns författningssamling

Västra Götalands läns författningssamling Västra Götalands läns författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2015:62 Utkom från trycket den 30 oktober 2015 Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om och föreskrifter för naturreservatet Forsbo

Läs mer

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet

Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet Myndigheter med ansvar för biologisk mångfald Naturvårdsverket, övergripande ansvar Länsstyrelserna, 21 stycken Kommuner, 290 stycken Jordbruksverket,

Läs mer

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se

Vikten av småbiotoper i slättbygden. www.m.lst.se Vikten av småbiotoper i slättbygden www.m.lst.se Titel: Utgiven av: Text och bild: Beställningsadress: Layout: Tryckt: Vikten av småbiotoper i slättbygden Länsstyrelsen i Skåne län Eco-e Miljökonsult (Malmö)

Läs mer

Bildande av Rävsta naturreservat

Bildande av Rävsta naturreservat REMISS FÖRSLAG TILL BESLUT Dnr KS/2014:419 Bildande av Rävsta naturreservat STADSBYGGNADSKONTORET BESLUT Med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) förklaras det område som avgränsats på bifogad karta

Läs mer

Naturreservat i Säffle kommun

Naturreservat i Säffle kommun Naturreservat i Säffle kommun Naturreservatet Yttre Hedane På sidan 12 hittar Du en kommunövergripande karta med naturreservaten och på sidan 13 finns en tillhörande lista över naturreservaten samt koordinater

Läs mer

DOM 2016-06-27 Stockholm

DOM 2016-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060106 DOM 2016-06-27 Stockholm Mål nr M 11556-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-12-11 i mål nr M 6311-15, se bilaga A KLAGANDE Västerås kommun

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Djurö nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:17 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med stöd av 4 första

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45 Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 Fax 0640-161 05 krokoms.kommun@krokom.se

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om Haparanda skärgårds nationalpark; beslutade den 12 juni 2014. NFS 2014:15 Utkom från trycket den 24 juni 2014 Med

Läs mer

Utställningshandling april 2011 45

Utställningshandling april 2011 45 Miljökonsekvensbeskrivning miljökonsekvensbeskrivning Utställningshandling april 2011 45 Bakgrund Ändringar i strandskyddslagstiftningen Ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen beslutade av riksdagen

Läs mer

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek,

Naturinventering. skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, Naturinventering av skogsområde söder om vårdcentralen i Krokek, bl a fastighet 1:76, Norrköpings kommun, Östergötlands län inför fortsatt planarbete för nybyggnation av bland annat förskola och bostadshus

Läs mer

Sveriges Naturvårdsfond Riddargatan 9 114 51 STOCKHOLM. Naturreservat på fastigheten Fångö 2:4 i Gryts socken, Valdemarsviks kommun

Sveriges Naturvårdsfond Riddargatan 9 114 51 STOCKHOLM. Naturreservat på fastigheten Fångö 2:4 i Gryts socken, Valdemarsviks kommun rek+mb Sveriges Naturvårdsfond Riddargatan 9 114 51 STOCKHOLM Naturreservat på fastigheten Fångö 2:4 i Gryts socken, Valdemarsviks kommun Med stöd av 7 naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen rubricerad

Läs mer

Beslut om Sladans naturreservat i Umeå kommun. (4 bilagor)

Beslut om Sladans naturreservat i Umeå kommun. (4 bilagor) Arkivbeteckning 1(8) Enligt sändlista om ladans naturreservat i Umeå kommun. (4 bilagor) Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 miljöbalken (1998:808) att ladans naturvårdsområde som redovisas på bifogad

Läs mer

2001-03-26 231-8471-97 1290-218. Heliga Trefaldighets församling, Kristianstad

2001-03-26 231-8471-97 1290-218. Heliga Trefaldighets församling, Kristianstad LÄNSSTYRELSEN BESLUT 1 I SKÅNE SKÅNE LÄN LÄN Miljöenheten Miljöenheten 2001-03-26 Hans Cronert 040/044-252687 0708-77 7735 hans.cronert@m.lst.se Bildande av naturreservatet Isternäset i Kristianstads kommun

Läs mer

Kommunalt ställningstagande

Kommunalt ställningstagande Tillkommande bebyggelse bör i första hand utnyttja ur produktionssynpunkt sämre marker eller marker mellan jord och skog. Alternativt kan bebyggelse lokaliseras till mindre skogsområden eller till kanten

Läs mer

Översyn av föreskrifter för Tivedens nationalpark konsekvensanalys

Översyn av föreskrifter för Tivedens nationalpark konsekvensanalys Naturvårdsverket 2015-07-30 Diarienummer NV-8544-12 Översyn av föreskrifter för Tivedens nationalpark konsekvensanalys A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Förutsättningarna i Tivedens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsärenden 2015

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälningsärenden 2015 Samhällsbyggnadsförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: Diarienummer: 2015-11-18 MOB.2015.13 Samhällsbyggnadsnämnden Anmälningsärenden 2015 Sammanfattning Information och meddelanden som inkommer till kommunen

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6

Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Förvaltningen för samhällsplanering Alvesta kommun 342 80 Alvesta Översiktlig naturvärdesbedömning av östra delen av Horgenäs 1:6 Ett program för planering av bebyggelse på vissa delar av Horgenäs 1:6

Läs mer

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro ID I5 Namn Nissebo Dösjebro direkt Åker (ha) 1 040 Åker (%) 85 Bebyggt (ha) 40 Bebyggt (%) 3 Övrigt (ha) 140 Övrigt (%) 11 Total area (ha) 1 220

Läs mer

Areella näringar 191

Areella näringar 191 Areella näringar 191 192 JORDBRUK Högvärdig åkermark är av nationell betydelse (miljöbalken 3:4). Det betyder att sådan jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar endast om

Läs mer

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN

NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN NATURVÄRDEN VID SÖDRA TÖRNSKOGEN, SOLLENTUNA KOMMUN Inledning Inför en planerad exploatering vid södra Törnskogen i Sollentuna kommun har Ekologigruppen AB genomfört en bedömning av områdets naturvärden.

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-område

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0 5201 61 Gus ta vs b er g- K o rpberge t 2005-08-15 Bevarandeplan för Natura 2000-område SE0520161 Gustavsberg-Korpberget EU:s medlemsländer bygger upp ett sk. ekologiskt nätverk av naturområden som

Läs mer

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark

ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark ecocom Mark- och vegetationskartering kring Videbäcksmåla, Torsås kommun 2008 Påverkansbedömning inför etablering av vindkraftspark 2 mark- och vegetationskartering kring videbäcksmåla 2008 Uppdrag Föreliggande

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Sammanfattning Innehållsförteckning Inventering av upplevelsevärden och faktorer av värde för friluftsliv och

Läs mer

Tillfälligt förordnande om utvidgat strandskydd i Tjörns kommun

Tillfälligt förordnande om utvidgat strandskydd i Tjörns kommun 2016-03-10 1(10) Naturavdelningen John Dagobert Landskapsarkitekt Enligt sändlista Tillfälligt förordnande om utvidgat strandskydd i Tjörns kommun Innehåll Beslut om tillfälligt utvidgat strandskydd enligt

Läs mer

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun

Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Naturvärdesinventering Johannisdalsskogen och Västra Sömsta Köpings kommun Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av området 4 Metodik 6 Resultat naturvärdesinventering 7 Delområden med naturvärden 7 Rekommendationer

Läs mer

Del av ARNANÄS 3:2 i Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län

Del av ARNANÄS 3:2 i Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Del av ARNANÄS 3:2 i Virestad, Älmhults kommun, Kronobergs län Plankarta med översikt Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Utlåtande Behovsbedömning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH

ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURCENTRUM AB NATURINVENTERINGAR ÖVERSIKTLIG BIOTOPKARTERING OCH NATURVÄRDESBEDÖMNING Kronetorps gård, Burlövs kommun UNDERLAG FÖR DETALJPLAN På uppdrag av FOJAB Arkitekter, Malmö 2010-03-18 Uppdragstagare

Läs mer

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma

Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma Beslut naturreservatet Alkärret i Haboljung i Lomma kommun Data Områdets namn Alkärret i Haboljung Läge RT90 - E: 6176943, N: 1327233 Län Skåne län Kommun Lomma Församling/socken Lomma Berörda fastigheter

Läs mer

Naturreservatet Rosfors bruk

Naturreservatet Rosfors bruk FÖR Naturreservatet Rosfors bruk Piteå kommun 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT OM PLANEN...2 2 RESERVATETS SYFTE...2 3 UPPGIFTER OM RESERVATET...2 4 RESERVATSBESKRIVNING...2 5 SKÖTSELOMRÅDEN...3 5.1

Läs mer

DOM 2015-09-07 Stockholm

DOM 2015-09-07 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060301 DOM 2015-09-07 Stockholm Mål nr M 1394-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-27 i mål nr M 3154-14, se bilaga A KLAGANDE Sluts samfällighetsförening,

Läs mer

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län

Myrskyddsplan för Sverige. Objekt i Blekinge län Myrskyddsplan för Sverige Objekt i Blekinge län Särtryck ur Myrskyddsplan för Sverige, delrapport: Objekt i Götaland. Rapport 5670 April 2007 ISBN 91-620-5670-7 ISSN 0282-7298 NATURVÅRDSVERKET NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014

Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Erfarenheter från Kometområdet Kronobergs län, 2010-2014 Foto: Mats Blomberg. Kometprogrammet Vad är det? Kronobergs län har under perioden 2010 till 2014 varit ett av fem försöksområden i projektet Kometprogrammet

Läs mer

Restaureringsplan för Natura 2000- området Rånö Ängsholme, SE0110118 i Haninge kommun

Restaureringsplan för Natura 2000- området Rånö Ängsholme, SE0110118 i Haninge kommun (7) Naturvårdsenheten Restaureringsplan för Natura 2000- området Rånö Ängsholme, SE008 i Haninge kommun Restaureringsplan inom Life+-projektet GRACE för delområde Ängsholmen. Bilaga Karta med restaureringsområden

Läs mer

Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014

Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014 Fördjupad utvärdering Myllrande våtmarker 2014 "Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden." 18 november 2014 HUT

Läs mer

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna Bilagor till: Rapport från förstudie om Biosfärområde Östra Vätterbranterna I samverkan mellan: Innehållsförteckning Bilaga 1. Beskrivning av landskapets karaktär och värden 3 1.1 Topografi 4 1.2 Infrastruktur

Läs mer

Ny lagstiftning: Huvudsakliga

Ny lagstiftning: Huvudsakliga Ny lagstiftning: Huvudsakliga förändringar Kommunen ansvarar för prövning och tillsyn Landsbygdsutveckling Länsstyrelsen överprövar Överklagan - Direkt berörda, naturvårdsorganisationer, samt nu även friluftsorganisationer

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN PROGRAMHANDLING II HANDLINGAR Upprättad av Miljö och byggförvaltningen i Gnosjö kommun 2009 11 03 Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Grönholmarnas naturreservat

Grönholmarnas naturreservat Grönholmarnas naturreservat Skötselplan Upprättad 2001, Fastställd 2002 Länsstyrelsen Östergötland SKÖTSELPLAN FÖR GRÖNHOLMARNAS NATURRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn bör

Läs mer

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och lokala miljömål Bakgrund Följande dokument innehåller miljöpolicy och miljömål för Götene kommun. Miljöpolicyn anger kommunens

Läs mer

Gävleborgs läns författningssamling

Gävleborgs läns författningssamling Gävleborgs läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Gävleborgs län föreskrifter om Kyrköns naturreservat Beslutade den 8 april 2008, diarienummer 511-4226-06. Länsstyrelsen förklarar med

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Beslut Datum. Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, Västerbottens län ( 2 bilagor)

Beslut Datum. Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, Västerbottens län ( 2 bilagor) Ärendebeteckning 2015-03-25 511-2482-2015 Arkivbeteckning 1(5) Ändring av ordningsföreskrift för naturreservatet Stenbithöj dens domänreservat i Åsele, ( 2 bilagor) Länsstyrelsen beslutar att utöver gällande

Läs mer

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016

Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Axamoskogen -Nyckelbiotoper och naturvärden 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Metodik och avgränsning... 3 Resultat... 4 Områden... 4 Arter... 4 Områdesredovisning... 5 Litteratur... 11 Framsidans

Läs mer

Underlag inför arbetet med kommunens Grönstrukturplan

Underlag inför arbetet med kommunens Grönstrukturplan 1 och NATURSKYDDSFÖRENINGEN ÖSTERÅKER Åkersberga den 24 september 2005 Till Österåkers kommun Gisela Holmgren Exploatering/Teknik/Mät 184 86 Åkersberga Kopia för kännedom Se sista sidan Underlag inför

Läs mer

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996.

Art enligt Natura 2000 Arten hålträdsklokrypare påträffades vid en inventering 1996. 1(8) Bevarandeplan för Natura 2000-område SE 0430156 psci beslutat av Regeringen 2002-01. SCI fastställt av EU-kommissionen 2004-12. Bevarandeplan kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. Kommun:

Läs mer

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346

Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Beslutsförslag 2014-11-17 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Daniel Helsing Förslag till ändring i förordningen om områdesskydd. KS 2014-346 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer