Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1"

Transkript

1 Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Denna ändring innehåller sid. 1:71 72, 1: , 1: d, 1:144 a 150 f, 1:157 (162)164, 1: b, 1: b, 1: b, 1:600 le lf, 1:600 o p, 1: f, 1: , 1: , 2: b och 4: I samband med att ändringsbladen sätts in i handboken ska sid. 1: sorteras ut. De blad som saknar ändringsmarkering har tryckts om av redaktionella skäl. Ändringen är föranledd av: i flik 1: Förordning (EU) nr 1063/2010 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (i kraft den 21 mars 2015) Förordning (EU) nr 530/2013 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (i kraft den 21 mars 2015) Förordning (EU) nr 822/2014 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller ursprungsreglerna, enligt det allmänna preferenssystemet, för cyklar tillverkade i Kambodja i samband med användning, inom ramen för kumulation, av cykeldelar med ursprung i Malaysia (i kraft den 29 juli 2014) Förordning (EU) nr 1223/2014 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller förenklat avslutande av förfarandet för aktiv förädling (i kraft den 5 december 2014) Förordning (EU) 2015/164 om ett undantag från ursprungsreglerna i rådets beslut 2013/755/EU beträffande rårörsocker från Curaçao (i kraft den 6 februari 2015) Förordning (EU) 2015/234 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller temporär import av transportmedel avsedda att användas av en fysisk person bosatt i unionens tullområde (i kraft den 1 maj 2015) Förordning (EU) 2015/428 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 och förordning (EU) nr 1063/2010 vad gäller de ursprungsregler som gäller för det allmänna preferenssystemet och bestämmelserna om förmånlig tullbehandling för vissa länder eller territorier (i kraft den 21 mars 2015) Beslut 1/2015 av den särskilda Cariforum-EU-kommittén för tullsamarbete och handelslättnader om ett undantag från ursprungsreglerna i protokoll I till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, för att ta hänsyn till Dominikanska republikens särskilda situation vad beträffar vissa textilprodukter (2015/600) (i kraft den 10 mars 2015) Forts.

2 i flik 2: TFS 2015:2 TFS 2015:3 TFS 2015:4 Tullverkets tillkännagivande av tullklareringsområden (i kraft den 1 april 2015) Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:6) om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem (i kraft den 30 april 2015) Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) (i kraft den 1 maj 2015, 10 juni 2015 och 1 december 2015)

3 Tullkodex 2913/92 Avd. VII Tullskuld [319] Om säkerhet har ställts för betalningen får dock hela tullbeloppet för alla varor som frigjorts till en och samma person under en tid som fastställts av tullmyndigheterna och som inte får överstiga 31 dagar tas upp som en enda bokföringspost vid slutet av perioden. Sådan bokföring skall ske inom fem dagar efter periodens utgång. 2. När det är föreskrivet att varor får frigöras om de uppfyller vissa villkor enligt den gemenskapslagstiftning som reglerar antingen fastställandet av skuldbeloppet eller uppbörden av beloppet, skall bokföring äga rum senast två dagar efter den dag, då skuldbeloppet eller förpliktelsen att betala den tull som skulden ger upphov till slutgiltigt fastställs. Om tullskulden gäller en preliminär antidumpningstull eller utjämningstull, skall dock denna tull bokföras senast två månader efter det att förordningen om definitiv antidumpningstull eller utjämningstull har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. 3. Om en tullskuld uppkommer under andra omständigheter än de som avses i punkt 1, skall det aktuella tullbeloppet bokföras inom två dagar från den dag, då tullmyndigheterna har möjlighet att a) beräkna tullbeloppet i fråga, och b) fastställa vem som är gäldenären. Artikel 219 [319] 1. Tidsfristerna för bokföring enligt artikel 218 får förlängas a) av skäl som hänför sig till medlemsstaternas administrativa organisation, särskilt om bokföringen sker centralt, eller b) om särskilda omständigheter hindrar tullmyndigheterna att iaktta tidsfristerna. En sådan förlängd tidsfrist skall inte överskrida 14 dagar. 2. De tidsfrister som avses i punkt 1 skall inte gälla vid oförutsebara omständigheter eller i fall av force majeure. Artikel 220 [320] 1. Om ett tullbelopp som härrör från en tullskuld inte har bokförts enligt artiklarna 218 och 219 eller har bokförts med ett lägre belopp än det belopp som skulden lagligen uppgår till, skall det belopp som skall utkrävas eller återstår att kräva bokföras inom två dagar efter det att myndigheterna blivit medvetna om situationen och har möjlighet att beräkna vad beloppet lagligen uppgår till samt fastställa vem som är gäldenär (bokföring i efterhand). Denna tidsfrist kan förlängas enligt artikel Förutom i de fall som avses i artikel andra och tredje stycket, skall bokföring i efterhand inte ske i följande fall: a) Det ursprungliga beslutet att inte bokföra tullbeloppet eller att bokföra det till ett lägre belopp än vad det lagligen uppgår till fattades på grundval av allmänna bestämmelser som senare förklarats ogiltiga genom domstolsbeslut. b) Det tullbelopp som enligt lag skall erläggas har inte bokförts på grund av ett misstag från tullmyndigheternas sida och gäldenären kunde inte rimligen ha upptäckt detta, eftersom denne för sin del handlat i god tro och följt bestämmelserna i den gällande lagstiftningen i fråga om tulldeklarationen. Om en vara erhåller förmånsbehandling på grundval av ett system för administrativt samarbete mellan tullmyndigheter som omfattar myndigheter i tredje land, skall ett ursprungsintyg som utfärdats av dessa myndigheter, om det skulle visa sig vara felaktigt, betraktas som ett misstag som inte rimligen kunde ha upptäckts på det sätt som avses i första stycket. Ändring nr 76 till TFH III:1 1:71

4 [320:1] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. Utfärdande av ett felaktigt ursprungsintyg skall emellertid inte anses utgöra ett misstag när det grundar sig på felaktiga uppgifter från exportören, utom t.ex. i sådana fall då det är uppenbart att de utfärdande myndigheterna var eller borde ha varit medvetna om att varorna inte uppfyllde villkoren för förmånsbehandling. Gäldenären kan åberopa god tro om han kan visa att han under den period då den berörda kommersiella verksamheten pågick visade vederbörlig aktsamhet för att förvissa sig om att samtliga villkor för förmånsbehandling var uppfyllda. Gäldenären kan dock inte åberopa god tro när kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning har offentliggjort ett yttrande om att det finns välgrundade tvivel om huruvida det land som omfattas av förmånsordningen tillämpar denna korrekt. c) De bestämmelser som antagits enligt kommittéförfarandet befriar tullmyndigheterna från bokföring i efterhand av tullbelopp som underskrider ett visst belopp. Förordning 2700/2000. Anm. Om bokföring i efterhand, se även [1382] o.f. Allmänna råd till artiklarna 220 och 236 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen [320:1] Enligt artiklarna 220 och 236 i förordning (EEG) nr 2913/92 ska tullmyndigheten i fall där deklaranten har betalat ett felaktigt tullbelopp korrigera detta genom bokföring eller återbetalning i efterhand. Om fel tullbelopp har betalats på grund av felaktig varuklassificering, och varorna berörs av en klassificeringsförordning har klassificeringsförordningen ingen retroaktiv effekt. En klassificeringsförordning kan därför inte användas som grund för att motivera bokföring eller återbetalning i efterhand för en sändning med ett taxebestämmande datum före klassificeringsförordningens ikraftträdande. TFS 2014:3. Artikel 221 [321] 1. Gäldenären skall på lämpligt sätt underrättas om tullbeloppet så snart detta bokförts. 2. Om tullbeloppet har tagits upp i tulldeklarationen för kännedom, får tullmyndigheterna närmare ange att underrättelse inte skall ske enligt punkt 1, utom i de fall då det angivna tullbeloppet inte överensstämmer med det belopp som tullmyndigheterna fastställt. Om den möjlighet som anges i stycket ovan utnyttjas, skall det faktum att tullmyndigheterna frigör varorna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel andra stycket, anses likvärdigt med underrättelse till gäldenären om det tullbelopp som bokförts. 3. Underrättelse till gäldenären får inte ske senare än tre år efter den dag då tullskulden uppkom. Denna tidsfrist upphör att löpa från det att ett överklagande enligt artikel 243 inges till och med det att överklagandeförfarandet avslutas. 4. När tullskulden har uppkommit på grund av en handling som när den utfördes skulle ha kunnat ge upphov till straffrättsliga påföljder, får på de villkor som anges i de gällande bestämmelserna, underrättelsen till gäldenären lämnas efter det att treårsfristen enligt punkt 3 har löpt ut. Förordning 2700/2000. Till p. 1 Anm. Meddelande av tulltaxeringsbeslut, se [2782] och [2790]. Till p. 3 Anm. Om bokföring i efterhand efter utgången av treårsfristen, se [1854]. 1:72

5 2 Tillämpningskodex Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt Kapitel 1 Definitioner Kapitel 2 Beslut Kapitel 3 Databehandling Kapitel 4 Uppgiftsutbyte mellan tullmyndigheter med hjälp av informationsteknik och datornät B Kapitel 5 Riskhantering D Kapitel 6 Registrerings- och identifieringssystem I Avdelning II Bindande besked Kapitel 1 Definitioner Kapitel 2 Förfarande för att erhålla de bindande beskeden Meddelande om besked till sökande och överföring till kommissionen Kapitel 3 Bestämmelser som skall tillämpas i händelse av avvikelse mellan utfärdade bindande besked Kapitel 4 Rättslig verkan av bindande besked Kapitel 5 Bestämmelser som skall tillämpas i händelse av att bindande besked upphör att gälla Kapitel 6 Upphört att gälla enligt förordning 12/97. Avdelning II.A Godkända ekonomiska aktörer Kapitel 1 Förfarande för beviljande av certifikat Avsnitt 1 Allmänna bestämmelser och förmåner Avsnitt 2 Ansökan om AEO-certifikat Avsnitt 3 Villkor och kriterier för beviljande av AEO-certifikat Avsnitt 4 Förfarande för utfärdande av AEO-certifikat Kapitel 2 AEO-certifikats rättsliga effekter Avsnitt 1 Allmänna bestämmelser Avsnitt 2 Upphävande för viss tid av statusen som godkänd ekonomisk aktör Avsnitt 3 Återkallelse av AEO-certifikat B Kapitel 3 Informationsutbyte C Avdelning III Gynnsam behandling i tullhänseende på grund av varornas beskaffenhet Avdelning III har upphört att gälla enligt förordning 1602/2000. Avdelning IV Varors ursprung Kapitel 1 Ursprung som inte medför förmånsbehandling Avsnitt 1 Behandling eller bearbetning som ger ursprungsstatus Underavsnitt 1 Textilvaror som omfattas av avdelning 11 i Kombinerade nomenklaturen Underavsnitt 2 Andra varor än textilvaror som omfattas av avdelning 11 i Kombinerade nomenklaturen Underavsnitt 3 Gemensamma bestämmelser för alla varor Avsnitt 2 Tillämpningsföreskrifter för reservdelar Avsnitt 3 Tillämpningsföreskrifter för ursprungsintyg Underavsnitt 1 Bestämmelser om allmänna ursprungsintyg Underavsnitt 2 Särskilda bestämmelser om ursprungsintyg för vissa jordbruksvaror som omfattas av speciella importordningar a) Ursprungsintyg b) Administrativt samarbete Ändring nr 76 till TFH III:1 1:101

6 Kapitel 2 Ursprung som medför förmånsbehandling Avsnitt 1 Det allmänna preferenssystemet Underavsnitt 1 Allmänna bestämmelser Underavsnitt 2 Definition av begreppet Ursprungsprodukter Underavsnitt 3 Kumulation Underavsnitt 4 Undantag Underavsnitt 5 Förfaranden vid export från förmånslandet och inom Europeiska unionen som ska tillämpas från och med dagen för tillämpningen av systemet med registrerade exportörer Underavsnitt 6 Förfaranden vid övergång till fri omsättning i Europeiska unionen som är tillämplig från och med dagen för tillämpning av systemet med registrerade exportörer A Underavsnitt 7 Kontroll av ursprung tillämplig från och med dagen för tillämpning av systemet med registrerad exportörer Underavsnitt 8 Övriga bestämmelser som är tillämpliga från och med dagen för tillämpning av systemet med registrerade exportörer B Avsnitt 1A Förfaranden och metoder för administrativt samarbete som ska tillämpas med avseende på export med hjälp av ursprungsintyg formulär A och fakturadeklarationer och varucertifikat EUR.1 Underavsnitt 1 Allmänna principer Underavsnitt 2 Förfaranden vid export från förmånslandet A Underavsnitt 3 Förfaranden vid övergång till fri omsättning i Europeiska unionen Underavsnitt 4 Metoder för administrativt samarbete B Underavsnitt 5 Förfaranden vid bilateral kumulation B Underavsnitt 6 Ceuta och Melilla Avsnitt 2 Länder och territorier som omfattas av bestämmelser om tullförmåner som ensidigt fastställs av gemenskapen till förmån för vissa länder eller territorier Underavsnitt 1 Definition av begreppet ursprungsvaror Underavsnitt 2 Ursprungsintyg a) Varucertifikat EUR b) Fakturadeklaration Underavsnitt 3 Metoder för administrativt samarbete Underavsnitt 4 Ceuta och Melilla Avdelning V Tullvärde Kapitel 1 Allmänna bestämmelser Kapitel 2 Bestämmelser om royalties och licensavgifter Kapitel 3 Bestämmelser om platsen för införsel till gemenskapens tullområde Kapitel 4 Bestämmelser om transportkostnader Kapitel 5 Upphört att gälla enligt förordning 444/2002. Kapitel 6 Bestämmelser om växelkurser Kapitel 7 Upphört att gälla enligt förordning 215/2006. Kapitel 8 Deklaration av uppgifter samt dokument som skall överlämnas Avdelning VI Införsel av varor i tullområdet Kapitel 1 Summarisk införseldeklaration Avsnitt 1 Tillämpningsområde Avsnitt 2 Ingivande av en summarisk införseldeklaration Avsnitt 3 Tidsfrister A Avsnitt 4 Riskanalys D Avsnitt 5 Underrättelse om ankomst F Kapitel 2 Tillfällig förvaring Kapitel 3 Särskilda bestämmelser för varor som sänds sjövägen eller med flyg Avsnitt 1 Allmän bestämmelse Avsnitt 2 Särskilda bestämmelser för resandes handbagage eller incheckade bagage :102

7 Tillämpningskodex 2454/93 Del I Avd. IV Varors ursprung förmånsbehandling [569] Kapitel 2 Ursprung som medför förmånsbehandling Avsnitt 1 Det allmänna preferenssystemet Anm. Rubriken är införd enligt förordning 1063/2010. Underavsnitt 1 Allmänna bestämmelser Anm. Rubriken är införd enligt förordning 1063/2010. Artikel 66 [569] I detta avsnitt fastställs de regler om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och därmed sammanhängande förfaranden och metoder för administrativt samarbete som ska gälla vid tillämpningen av det allmänna preferenssystem (nedan kallat systemet) som unionen i kraft av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 beviljar utvecklingsländer. Förordning 530/2013. Artikel 66a [569 A] 1. Artiklarna och 90 97j ska tillämpas från och med dagen för tillämpningen av systemet med självcertifiering av ursprung som utförs av registrerade exportörer ( systemet med registrerade exportörer ) av förmånsländer och medlemsstater. 2. Artiklarna 97k 97w ska tillämpas så länge förmånsländerna och medlemsstaterna utfärdar ursprungsintyg formulär A och varucertifikat EUR.1 eller deras exportörer upprättar fakturadeklarationer i enlighet med artiklarna 91 och 91a. Förordning 2015/428. Artikel 67 [570] 1. I detta avsnitt och avsnitt 1A i detta kapitel gäller följande definitioner: a) förmånsland: ett land eller territorium som avses i artikel 2 d i förordning (EU) nr 978/2012. b) tillverkning: alla slag av bearbetning eller behandling, inbegripet sammansättning. c) material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar osv. som används vid tillverkningen av en produkt. d) produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess. e) varor: både material och produkter. f) bilateral kumulation: ett system som gör det möjligt för produkter som enligt denna förordning har ursprung i Europeiska unionen att betraktas som ursprungsmaterial i ett förmånsland, när de behandlas ytterligare eller införlivas i en produkt i det landet. g) kumulation med Norge, Schweiz eller Turkiet: ett system som gör det möjligt för produkter med ursprung i Norge, Schweiz eller Turkiet att betraktas som ursprungsmaterial i ett förmånsland, när de behandlas ytterligare eller införlivas i en produkt i det förmånslandet och importeras till Europeiska unionen. h) regional kumulation: ett system som gör det möjligt för produkter som enligt denna förordning har ursprung i ett land som är medlem i en regional grupp att betraktas som material med ursprung i ett annat land i samma regionala grupp (eller i ett land i en annan regional grupp, om kumulation mellan dessa grupper är möjlig), när dessa produkter behandlas ytterligare eller införlivas i en produkt som tillverkas där. Ändring nr 76 till TFH III:1 1:139

8 [570] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. i) utvidgad kumulation: ett system som, förutsatt att kommissionen beviljar detta på begäran av ett förmånsland, gör det möjligt för vissa material med ursprung i ett land med vilket Europeiska unionen har ett gällande frihandelsavtal enligt artikel XXIV i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) att betraktas som material med ursprung i det berörda förmånslandet, när de behandlas ytterligare eller införlivas i en produkt som tillverkas i det landet. j) fungibla material: material som har samma beskaffenhet, handelskvalitet och tekniska och fysiska egenskaper, och som inte kan skiljas från varandra när de införlivats i den färdiga produkten. k) regional grupp: en grupp av länder mellan vilka regional kumulation tillämpas. l) tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med 1994 års avtal om tillämpning av artikel VII i allmänna tull- och handelsavtalet (WTO-avtalet om tullvärdeberäkning). m) värdet av material: med detta begrepp avses i förteckningen i bilaga 13a [1462 A] tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i produktionslandet. Om värdet av de använda ursprungsmaterialen behöver fastställas, ska detta led gälla i tillämpliga delar. n) pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material och alla andra kostnader för tillverkningen inkluderas i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras. När det faktiskt betalade priset inte återspeglar samtliga de kostnader för tillverkningen av en produkt som faktiskt uppstått i produktionslandet avses med priset fritt fabrik summan av alla dessa kostnader med avdrag för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras. o) maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial: det maximala innehåll av ickeursprungsmaterial som medges för att en tillverkning ska betraktas som en bearbetning eller behandling som är tillräcklig för att ge en produkt ursprungsstatus. Innehållet kan uttryckas som en procentandel av produktens pris fritt fabrik eller av nettovikten för dessa använda material som omfattas av en angiven grupp kapitel eller ett angivet kapitel, nummer eller undernummer. p) nettovikt: vikten av själva varorna utan något slag av förpackningsmaterial och annat emballage. q) kapitel, HS-nummer och undernummer: de kapitel, nummer eller undernummer (med fyr- eller sexställig sifferkod) som används i Harmoniserade systemet, med hänsyn till de ändringar som gjorts enligt Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 26 juni r) klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst HS-nummer eller HS-undernummer. s) sändning: produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare, eller omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura. t) exportör: en person som exporterar varor till Europeiska unionen eller ett förmånsland och som kan styrka varornas ursprung, oavsett om denne är tillverkaren och oavsett om denne själv fullgör exportformaliteterna. 1:140

9 Tillämpningskodex 2454/93 Del I Avd. IV Varors ursprung förmånsbehandling [570 A] u) registrerad exportör: i) en exportör som är etablerad i ett förmånsland och registrerad hos de behöriga myndigheterna i det landet med avseende på export av varor inom ramen för systemet, antingen till unionen eller ett annat förmånsland med vilket regional kumulation är möjlig, eller ii) en exportör som är etablerad i en medlemsstat och registrerad hos tullmyndigheterna i den medlemsstaten med avseende på export av varor med ursprung inom unionen som ska användas som material i ett förmånsland med vilket bilateral kumulation är möjlig, eller iii) en avsändare av varor som är etablerad i en medlemsstat och registrerad hos tullmyndigheterna i den medlemsstaten i syfte att upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung för att sända ursprungsprodukter någon annanstans inom unionens tullområde eller, i tillämpliga fall, till Norge, Schweiz eller Turkiet ( registrerad avsändare ). v) ursprungsförsäkran: en av exportören eller avsändaren upprättad försäkran om att de produkter som den avser uppfyller systemets ursprungsregler. 1a. Vid tillämpning av punkt 1 a innefattar begreppet förmånsland också, men får inte sträcka sig utöver, territorialhavet för det landet eller territoriet enligt Förenta nationernas havsrättskonvention (Montego Bay-konventionen av den 10 december 1982). 2. Vid tillämpning av punkt 1 n och när den sista bearbetningen eller behandlingen har lagts ut på en tillverkare kan uttrycket tillverkare i punkt 1 n första stycket avse det företag som har anlitat tillverkaren. 3. Med avseende på punkt u i stycke 1, där exportören representeras av någon som sköter exportformaliteterna och exportörens representant också är en registrerad exportör, ska representanten inte använda sitt eget nummer som registrerad exportör. Förordning 2015/428. Artikel 68 [570 A] 1. För att systemet ska kunna tillämpas korrekt ska förmånsländerna åta sig att a) införa och upprätthålla de administrativa strukturer och system som krävs för att de regler och förfaranden som fastställs i detta avsnitt ska kunna genomföras och förvaltas i det landet, inklusive vid behov de ordningar som krävs för tillämpning av kumulation, b) se till att deras behöriga myndigheter samarbetar med kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter. 2. Det samarbete som avses i punkt 1 b ska bestå i att landet a) ger allt nödvändigt bistånd vid en begäran från kommissionen om att den ska övervaka att systemet förvaltas korrekt i det berörda landet, inbegripet när kommissionen eller medlemsstaternas tullmyndigheter gör kontrollbesök på platsen, b) utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 97g och 97h, kontrollerar produkters ursprungsstatus och efterlevnaden av de andra villkor som fastställs i detta avsnitt, inklusive besök på platsen, när detta begärs av kommissionen eller medlemsstaternas tullmyndigheter i samband med ursprungsutredningar. 3. Senast tre månader före den dag då förmånsländerna avser inleda registreringen av exportörer ska de till kommissionen överlämna det åtagande som avses i punkt 1. Förordning 2015/428. Ändring nr 76 till TFH III:1 1:141

10 [570 B] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. Artikel 69 [570 B] 1. Förmånsländerna ska meddela kommissionen om vilka myndigheter på deras territorium som utgör a) en del av det berörda landets statliga myndigheter eller som agerar under statens överinseende och har behörighet att registrera exportörer i REX-systemet, ändra och uppdatera registreringsuppgifter samt återkalla registreringar. b) en del av det berörda landets statliga myndigheter och ansvariga för att sköta det administrativa samarbetet med kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter i enlighet med detta avsnitt. De ska meddela kommissionen namn på, adresser till och kontaktuppgifter om dessa myndigheter. Anmälan ska vara kommissionen tillhanda senast tre månader före den dag då förmånsländerna avser inleda registreringen av exportörer. Förmånsländer ska omedelbart underrätta kommissionen om varje ändring i de uppgifter som meddelats i enlighet med första stycket. 2. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen namn på, adresser till och kontaktuppgifter om sina tullmyndigheter i det fall de är a) behöriga att registrera exportörer och avsändare av varor i REX-systemet, ändra och uppdatera registeruppgifter och återkalla registreringar. b) ansvariga för att sköta det administrativa samarbetet med förmånsländernas behöriga myndigheter enligt bestämmelserna i detta avsnitt. Anmälan ska vara kommissionen tillhanda senast den 30 september Medlemsstater ska omedelbart underrätta kommissionen om varje ändring i de uppgifter som meddelats i enlighet med första stycket. Förordning 2015/428. Artikel 69a [570 C] 1. Kommissionen ska inrätta REX-systemet och göra det tillgänglig senast den 1 januari De behöriga myndigheterna i förmånsländerna och tullmyndigheterna i medlemsstaterna ska vid mottagandet av det ifyllda ansökningsformulär som avses i bilaga 13c [1462 C] utan dröjsmål förse den gemensamma exportören med numret för registrerade exportörer eller, i förekommande fall, avsändaren av varor, och i REX-systemet införa numret för registrerade exportörer, registreringsuppgifterna och den tidpunkt från och med vilken registreringen är giltig i enlighet med artikel Om den behöriga myndigheten anser att de uppgifter som lämnas i ansökan är ofullständiga, ska den utan dröjsmål underrätta exportören om detta. Förmånsländernas behöriga myndigheter och medlemsstaternas tullmyndigheter ska hålla de uppgifter som de registrerat uppdaterade. De ska ändra dessa uppgifter så snart de har informerats av den registrerade exportören i enlighet med artikel 93. Förordning 2015/428. Artikel 69b [570 D] 1. Kommissionen ska se till att tillgång till REX-systemet medges i enlighet med denna artikel. 2. Kommissionen ska ha tillgång till alla uppgifter. 3. Ett förmånslands behöriga myndigheter ska ha tillgång till uppgifterna om de exportörer som är registrerade hos dem. 4. Medlemsstaternas tullmyndigheter ska ha tillgång till de uppgifter som registrerats av dem, av andra medlemsstaters tullmyndigheter och förmånsländernas behöriga myndigheter samt av Norge, Schweiz och Turkiet. Denna tillgång till uppgifter ska äga rum för att utföra kontroller av deklarationer enligt artikel 68 [168] i kodexen eller undersökningar av deklarationer enligt artikel 78.2 [178] i kodexen. 1:142

11 Tillämpningskodex 2454/93 Del I Avd. IV Varors ursprung förmånsbehandling [570 E] 5. Kommissionen ska förse förmånsländernas behöriga myndigheter med säker tillgång till REX-systemet. I den mån som Norge och Schweiz, i enlighet med det avtal som avses i artikel 97g, kommit överens med unionen om att dela på REX-systemet, ska kommissionen förse dessa länders tullmyndigheter med säker tillgång till systemet. Säker tillgång till REX-systemet ska också tillhandahållas Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor. 6. Om ett land eller territorium har strukits från bilaga II till förordning (EU) nr 978/2012, ska förmånslandets behöriga myndigheter bibehålla tillgången till REXsystemet så länge som krävs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt artikel Kommissionen ska göra följande uppgifter tillgängliga för allmänheten med det samtycke som lämnats av exportören genom undertecknande av fält 6 i formuläret i bilaga 13c [1462 C]: a) Den registrerade exportörens namn. b) Den registrerade exportörens etableringsadress. c) Kontaktuppgifter som anges i fält 2 i formuläret i bilaga 13c. d) En vägledande beskrivning av de varor som uppfyller kraven för förmånsbehandling, inbegripet en vägledande förteckning över rubriker eller kapitel inom Harmoniserade systemet, enligt anvisningarna i fält 4 i formuläret i bilaga 13c. e) EORI-nummer eller den registrerade exportörens identifikationsnummer. Vägran att underteckna fält 6 ska inte utgöra grund för att vägra registrering av exportören. 8. Kommissionen ska alltid göra följande uppgifter tillgängliga för allmänheten: a) Exportörens registreringsnummer. b) Registreringens första giltighetsdag. c) Dagen får återkallande av registreringen, i tillämpliga fall. d) Uppgifter om huruvida registreringen gäller även export till Norge, Schweiz och Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor. e) Dagen för den senaste synkroniseringen mellan REX-systemet och den allmänt tillgängliga webbplatsen. Förordning 2015/428. Artikel 69c [570 E] 1. De uppgifter som registreras i REX-systemet ska behandlas enbart med avseende på tillämpningen av ordningen enligt vad som fastställs i detta avsnitt. 2. Registrerade exportörer ska förses med de uppgifter som fastställs i artikel 11.1 a e i förordning (EG) nr 45/2001 eller artikel 10 i direktiv 95/46/EG. Dessutom ska de även förses med följande uppgifter: a) Uppgifter om den rättsliga grunden för de behandlingsprocesser som uppgifterna är avsedda för. b) Lagringstiden för uppgifterna. Registrerade exportörer ska förses med informationen i ett meddelande som bifogas ansökan om att få bli registrerad exportör i enlighet vad som fastställs i bilaga 13c [1462 C]. 3. Varje behörig myndighet i ett förmånsland som avses i artikel 69.1 a och tullmyndigheterna i en medlemsstat som avses i artikel 69.2 a som har fört in uppgifter i REX-systemet ska anses vara registeransvarig vid behandlingen av dessa uppgifter. Kommissionen ska anses som en gemensam registeransvarig med avseende på behandling av alla uppgifter för att garantera att den registrerade exportören kan göra sina rättigheter gällande. Ändring nr 76 till TFH III:1 1:142 a

12 [571] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. 4. Registrerade exportörers rättigheter med avseende på behandlingen av de uppgifter som lagras i REX-systemet och är förtecknade i bilaga 13c och behandlas i nationella system ska utövas i enlighet med den lagstiftning om uppgiftsskydd som innebär att direktiv 95/46/EG genomförs i den medlemsstat som lagrar deras uppgifter. 5. Medlemsstater som i sina nationella system kopierar de uppgifter från REXsystemet som de har tillgång till ska hålla de efterbildade uppgifterna uppdaterade. 6. Registrerade exportörers rättigheter avseende kommissionens behandling av deras registreringsuppgifter ska utövas i enlighet med förordning (EG) nr 45/ Varje begäran från en registrerad exportör att utöva rätten till tillgång, rättelse, utplåning eller blockering av personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 ska överlämnas till och behandlas av den registeransvarige för uppgifter. Om en registrerad exportör har lämnat in en sådan begäran till kommissionen, utan att ha försökt att få sina rättigheter tillgodosedda av den registeransvarige för uppgifter, ska kommissionen vidarebefordra denna begäran till den registeransvarige för uppgifter om registrerade exportörer. Om den registrerade exportören misslyckas med att få sina rättigheter tillgodosedda av den registeransvarige för uppgifter, ska den registrerade exportören lämna in en sådan begäran till kommissionen, som agerar registeransvarig. Kommissionen ska ha rätt att rätta, utplåna eller blockera uppgifterna. 8. De nationella tillsynsmyndigheterna för dataskydd och den europeiska datatillsynsmannen ska, var och en inom ramen för sin behörighet, samarbeta och sörja för en samordnad tillsyn av registreringsuppgifter. De ska inom ramen för sina respektive befogenheter utbyta relevant information, bistå varandra med granskningar och inspektioner, utreda svårigheter med tolkningen och tillämpningen av denna förordning, undersöka problem i samband med utövandet av oberoende tillsyn eller den registrerades rättigheter, utarbeta harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på eventuella problem samt i förekommande fall främja medvetenheten om rättigheterna i fråga om uppgiftsskydd. Förordning 2015/428. Artikel 70 [571] Kommissionen kommer på sin webbplats att offentliggöra de datum då mottagarländerna börjar tillämpa systemet med registrerade exportörer. Kommissionen kommer att hålla informationen uppdaterad. Förordning 2015/428. Artikel 71 [571 A] Om ett land eller territorium har strukits från bilaga II till förordning (EU) nr 978/2012, ska skyldigheten att tillhandahålla administrativt samarbete enligt artiklarna 69, 69a, och 97g fortsätta att gälla för det landet eller territoriet under en treårsperiod från det att skyldigheten avförts från bilagan. Förordning 2015/428. Underavsnitt 2 Definition av begreppet Ursprungsprodukter Anm. Rubriken är införd enligt förordning 1063/ :142 b Artikel 72 [572] Följande produkter ska anses ha ursprung i ett förmånsland: a) Produkter som helt framställts i det landet i enlighet med artikel 75. b) Produkter som framställts i det landet och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt artikel 76. Förordning 1063/2010.

13 Tillämpningskodex 2454/93 Del I Avd. IV Varors ursprung förmånsbehandling [573] Artikel 73 [573] 1. De villkor för erhållande av ursprungsstatus som anges i detta underavsnitt ska uppfyllas i det berörda förmånslandet. 2. Om ursprungsprodukter som exporterats från förmånslandet till ett annat land återinförs ska de anses vara icke-ursprungsprodukter, om det inte på ett tillfredsställande sätt kan visas för de behöriga myndigheterna a) att de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades, och b) att varorna inte har blivit föremål för någon åtgärd som är mer omfattande än vad som krävs för att bevara dem i gott skick under tiden i det landet eller under exporten. Förordning 1063/2010. Artikel 74 [574] 1. De produkter som deklareras för övergång till fri omsättning i Europeiska unionen ska vara samma produkter som de som exporterats från det förmånsland där de anses ha ursprung. De får inte ha ändrats eller omvandlats på något sätt eller ha varit föremål för andra åtgärder än sådana för att bevara dem i gott skick eller för att anbringa märkning, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa efterlevnaden av särskilda inhemska krav som gäller inom unionen, innan de deklareras för övergång till fri omsättning. 2. De produkter som importeras till ett förmånsland med avseende på kumulation enligt artiklarna 84, 85 eller 86 ska vara samma produkter som de som exporterats från det land där de anses ha sitt ursprung. De får inte ha ändrats eller omvandlats på något sätt eller blivit föremål för andra åtgärder än sådana för att bevara dem i gott skick, innan de deklareras för det relevanta tullförfarandet i importlandet. 3. Lagring av produkter får äga rum, förutsatt att de kvarstår under tullövervakning i transitlandet eller transitländerna. 4. Uppdelning av sändningar får äga rum, om den görs av exportören eller på dennes ansvar, förutsatt att de berörda produkterna kvarstår under tullövervakning i transitlandet eller transitländerna. 5. Efterlevnaden av punkterna 1 4 ska anses vara uppfylld såvida tullmyndigheterna inte har skäl att tro motsatsen, i vilket fall de kan begära att deklaranten uppvisar intyg på efterlevnad, vilka kan vara av alla slag, däribland transportavtalsdokument som konossement eller faktaunderstödd eller konkret bevisning grundad på märkning eller numrering av kollin eller bevisning som rör själva varorna. Förordning 2015/428. Artikel 75 [575] 1. Följande produkter ska anses som helt framställda i ett förmånsland: a) Mineraliska produkter som har utvunnits ur dess jord eller havsbotten. b) Växter och vegetabiliska produkter som har odlats eller skördats där. c) Levande djur som har fötts och uppfötts där. d) Produkter som har erhållits från levande djur som har uppfötts där. e) Produkter som har erhållits från slaktade djur som har fötts och uppfötts där. f) Produkter från jakt och fiske som har bedrivits där. g) Produkter från vattenbruk, om fisken, kräftdjuren och blötdjuren fötts och uppfötts där. h) Produkter från havsfiske och andra produkter som har hämtats ur havet utanför varje territorialvatten av dess fartyg. i) Produkter som tillverkats ombord på dess fabriksfartyg uteslutande av de produkter som avses i led h. j) Begagnade föremål som insamlats där och som endast kan användas för återvinning av råmaterial. Ändring nr 76 till TFH III:1 1:142 c

14 [576] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. k) Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som ägt rum där. l) Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager utanför varje territorialvatten, förutsatt att det har ensamrätt att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager. m) Varor som har tillverkats där uteslutande av sådana produkter som avses i leden a l. 2. Med dess fartyg och dess fabriksfartyg i punkt 1 h och i avses endast fartyg och fabriksfartyg som uppfyller följande krav: a) De är registrerade i förmånslandet eller i en medlemsstat. b) De för förmånslandets eller en medlemsstats flagg. c) De uppfyller ett av följande villkor: i) De ägs till minst 50 % av medborgare i förmånslandet eller i medlemsstater. ii) De ägs av företag som har sitt huvudkontor och sin huvudsakliga verksamhetsort i förmånslandet eller i medlemsstater, och som till minst 50 % ägs av förmånslandet, medlemsstater eller offentliga organ eller medborgare i förmånslandet eller i medlemsstaterna. 3. Vart och ett av villkoren i punkt 2 kan uppfyllas i medlemsstater eller i olika förmånsländer, förutsatt att samtliga berörda förmånsländer omfattas av regional kumulation enligt artikel 86.1 och I detta fall ska produkterna anses ha ursprung i det förmånsland vars flagg förs av fartyget eller fabriksfartyget enligt punkt 2 b. Första stycket ska gälla enbart om villkoren i artikel 86.2 a, c och d är uppfyllda. Förordning 530/2013. Artikel 76 [576] 1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 78 och 79 ska produkter som inte är helt framställda i det berörda förmånslandet enligt artikel 75 anses ha ursprung där, om villkoren i förteckningen i bilaga 13a [1462 A] för de berörda varorna är uppfyllda. 2. Om en produkt som har fått ursprungsstatus i ett land enligt punkt 1 behandlas ytterligare i det landet och används som material i tillverkningen av en annan produkt, ska hänsyn inte tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning. Förordning 1063/2010. Artikel 77 [577] 1. Bedömningen av huruvida villkoren i artikel 76.1 är uppfyllda ska göras separat för varje produkt. Om emellertid regeln i fråga baseras på efterlevnad av ett maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial får värdet av sådant material beräknas som ett genomsnitt enligt punkt 2 i syfte att beakta fluktuationer i kostnader och växelkurser. 1:142 d

15 Tillämpningskodex 2454/93 Del I Avd. IV Varors ursprung förmånsbehandling [583] Artikel 83 [583] Vid fastställandet av om en produkt är en ursprungsprodukt ska ursprunget för följande element som kan ingå i tillverkningsprocessen inte beaktas: a) Energi och bränsle. b) Anläggningar och utrustning. c) Maskiner och verktyg. d) Andra varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten. Förordning 1063/2010. Underavsnitt 3 Kumulation Anm. Rubriken är införd enligt förordning 1063/2010. Artikel 84 [584] Bilateral kumulation ska medge att produkter med ursprung i Europeiska unionen betraktas som material med ursprung i ett förmånsland när de införlivats i en produkt som tillverkats i det landet, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen där är mer omfattande än de åtgärder som beskrivs i artikel Underavsnitten 2 och 7 ska i tillämpliga delar gälla export från unionen till ett förmånsland i syfte att tillämpa bilateral kumulation. Förordning 2015/428. Artikel 85 [585] 1. I den utsträckning som Norge, Schweiz och Turkiet beviljar allmänna tullförmåner för produkter med ursprung i förmånsländerna och tillämpar en definition av begreppet ursprung motsvarande den som anges i detta avsnitt, ska kumulation med Norge, Schweiz eller Turkiet medge att produkter med ursprung i de länderna betraktas som material med ursprung i ett förmånsland, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen där är mer omfattande än de åtgärder som beskrivs i artikel Punkt 1 ska gälla på villkor att Turkiet, Norge och Schweiz på ömsesidig basis ger samma behandling för produkter med ursprung i förmånsländerna som innehåller material med ursprung i Europeiska unionen. 3. Punkt 1 ska inte gälla för produkter som omfattas av kapitel 1 24 i Harmoniserade systemet. 4. Kommissionen kommer i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) att offentliggöra det datum då villkoren i punkterna 1 och 2 är uppfyllda. Förordning 1063/2010. Artikel 86 [586] 1. Regional kumulation ska tillämpas för följande fyra separata regionala grupper: a) Grupp I: Brunei, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Thailand och Vietnam. b) Grupp II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru och Venezuela. c) Grupp III: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka. d) Grupp IV: Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. 2. Regional kumulation mellan länder inom samma grupp ska tillämpas enbart om följande villkor är uppfyllda: a) de länder som är involverade i kumulationen är, vid den tidpunkt då produkten exporteras till unionen, förmånsländer för vilka tullförmånerna inte tillfälligt upphävts i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012, Ändring nr 76 till TFH III:1 1:144 a

16 [586] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. i) förmånsländer, så länge systemet med registrerade exportörer inte har börjat tillämpas i de berörda länderna, ii) förmånsländer som anges i den förteckning som avses i artikel 70.1, när systemet med registrerade exportörer har börjat tillämpas i de berörda länderna. b) Vid regional kumulation mellan länderna i en regional grupp ska de ursprungsregler som fastställs i detta avsnitt gälla. c) Länderna i den regionala gruppen har åtagit sig att i) efterleva bestämmelserna i detta avsnitt eller se till att de efterlevs, och ii) tillhandahålla det administrativa samarbete som krävs för ett korrekt genomförande av detta avsnitt både gentemot unionen och mellan dem själva. d) Den regionala gruppens sekretariat eller ett annat behörigt gemensamt organ som företräder alla medlemmar i gruppen har meddelat kommissionen de åtaganden som avses i led c. Vid tillämpning av led b ska, när den åtgärd som medför ursprung enligt del II i bilaga 13a [1462 A] inte är densamma för alla länder som är involverade i kumulationen, ursprunget för produkter som exporteras från ett land till ett annat land i den regionala gruppen för tillämpning av regional kumulation fastställas på grundval av den regel som skulle tillämpas om produkterna exporterades till unionen. Om länderna i den regionala gruppen har uppfyllt bestämmelserna i första stycket c och d före den 1 januari 2011, ska ett nytt åtagande inte krävas. 3. De material som anges i bilaga 13b [1462 B] ska inte omfattas av regional kumulation enligt punkt 2 när a) Europeiska unionen inte tillämpar samma tullförmån för samtliga de länder som är involverade i kumulationen, och b) de berörda materialen genom kumulation skulle omfattas av en mera gynnsam tullbehandling än den som skulle gälla vid direkt export till Europeiska unionen. 4. Regional kumulation mellan förmånsländer i samma regionala grupp ska tillämpas endast på villkor att den bearbetning eller behandling som utförs i det förmånsland där materialen behandlas ytterligare eller införlivas är mer omfattande än de åtgärder som beskrivs i artikel 78.1 och, i fråga om textilprodukter, även mer omfattande än de åtgärder som anges i bilaga 16 [1465]. När villkoret i första stycket inte är uppfyllt ska produkternas ursprungsland vara det land i den regionala gruppen som svarar för den största andelen av värdet för använda material med ursprung i länder i den regionala gruppen. Följande land ska anges som ursprungsland på det ursprungsintyg som upprättas av den som exporterar produkten till unionen eller, till dess att systemet med registrerade exportörer börjar tillämpas, utfärdas av myndigheterna i det exporterande förmånslandet. Beträffande produkter som exporteras utan ytterligare bearbetning eller behandling, det förmånsland som anges på det ursprungsintyg som avses i artikel 95a.1 eller i artikel 97m.5 tredje strecksatsen. När det gäller varor som exporteras efter ytterligare bearbetning eller behandling, det ursprungsland som fastställs i enlighet med andra stycket. 5. På begäran av myndigheterna i ett förmånsland i grupp I eller myndigheterna i ett förmånsland i grupp III får kommissionen bevilja regional kumulation mellan länder i dessa grupper, förutsatt att följande villkor är uppfyllda: a) De villkor som fastställs i punkt 2 a och b är uppfyllda. b) De länder som ska ingå i denna regionala kumulation har åtagit sig, och gemensamt meddelat detta åtagande till kommissionen, att i) efterleva bestämmelserna i detta avsnitt eller se till att de efterlevs, och 1:144 b

17 Tillämpningskodex 2454/93 Del I Avd. IV Varors ursprung förmånsbehandling [586] ii) tillhandahålla det administrativa samarbete som krävs för ett korrekt genomförande av detta avsnitt både gentemot Europeiska unionen och mellan dem själva. Den begäran som avses i första stycket ska underbyggas med bevisning för att villkoren i det stycket är uppfyllda. Begäran ska adresseras till kommissionen. Kommissionen kommer att besluta om begäran med beaktande av alla uppgifter rörande kumulationen som anses relevanta, inbegripet vilka material som ska kumuleras. 6. När produkter som tillverkats i ett förmånsland i grupp I eller grupp III av material med ursprung i ett land som tillhör den andra gruppen ska exporteras till Europeiska unionen ska ursprunget för dessa produkter fastställas enligt följande: a) Material med ursprung i ett land i en regional grupp ska betraktas som material med ursprung i ett land i den andra regionala gruppen när de införlivas i en produkt som framställs där, om bearbetningen eller behandlingen i det senare förmånslandet är mer omfattande än de åtgärder som beskrivs i artikel 78.1 och, i fråga om textilprodukter, även mer omfattande än de åtgärder som anges i bilaga 16. b) När villkoret i led a inte är uppfyllt ska produkternas ursprungsland vara det land som deltar i kumulationen och som svarar för den största andelen av värdet för använda material med ursprung i länder som deltar i kumulationen. När ursprungslandet fastställs enligt första stycket b ska det landet anges som ursprungsland på det ursprungsintyg som upprättas av den som exporterar produkten till Europeiska unionen eller, till dess att systemet med registrerade exportörer börjar tillämpas, utfärdas av myndigheterna i det exporterande förmånslandet. 7. På begäran av ett förmånslands myndigheter får kommissionen bevilja utvidgad kumulation mellan ett förmånsland och ett land med vilket Europeiska unionen har ett gällande frihandelsavtal enligt artikel XXIV i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt), om följande villkor är uppfyllda: a) De länder som är involverade i kumulationen har åtagit sig att efterleva bestämmelserna i detta avsnitt eller se till att de efterlevs, och att tillhandahålla det administrativa samarbete som krävs för ett korrekt genomförande av detta avsnitt både gentemot Europeiska unionen och mellan dem själva. b) Det berörda förmånslandet har meddelat kommissionen det åtagande som avses i led a. Den begäran som avses i första stycket ska innehålla en förteckning över de material som berörs av kumulation och ska underbyggas med bevisning för att villkoren i första stycket a och b är uppfyllda. Begäran ska adresseras till kommissionen. När de berörda materialen ändras ska en ny begäran lämnas in. Material som omfattas av kapitel 1 24 i Harmoniserade systemet får inte omfattas av utvidgad kumulation. 8. Vid utvidgad kumulation enligt punkt 7 ska de använda materialens ursprung och den tillämpliga typen av ursprungsintyg fastställas i enlighet med reglerna i det relevanta frihandelsavtalet. Ursprunget för de produkter som exporteras till Europeiska unionen ska fastställas i enlighet med ursprungsreglerna i detta avsnitt. För att en framställd produkt ska få ursprungsstatus är det inte nödvändigt att de material som har ursprung i ett land med vilket Europeiska unionen har ett frihandelsavtal och som använts i ett förmånsland vid tillverkning av den produkt som exporteras till Europeiska unionen har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i det berörda förmånslandet är mer omfattande än de åtgärder som beskrivs i artikel Ändring nr 76 till TFH III:1 1:145

18 [587] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. 9. Kommissionen kommer att offentliggöra följande i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien): a) Det datum då kumulation mellan länder i grupp I och grupp III enligt punkt 5 får verkan, de länder som är involverade i denna kumulation och, i tillämpliga fall, förteckningen över de material för vilka kumulation tillämpas. b) Det datum då utvidgad kumulation får verkan, de länder som är involverade i denna kumulation och förteckningen över de material för vilka denna kumulation tillämpas. 10. Underavsnitt 2, artiklarna 90, 91, 92, 93, 94, 95 och underavsnitt 7 ska i tillämpliga delar gälla export från ett förmånsland till ett annat för tillämpning av regional kumulation. Förordning 2015/428. Artikel 87 [587] När bilateral kumulation eller kumulation med Norge, Schweiz eller Turkiet används i kombination med regional kumulation ska den framställda produkten få ursprung i ett av länderna i den berörda regionala gruppen, fastställt enligt artikel 86.4 första och andra styckena. Förordning 1063/2010. Artikel 88 [588] 1. Punkten har upphört att gälla enligt förordning 2015/ Om fungibla material med ursprungsstatus och utan ursprungsstatus används i bearbetningen eller behandlingen av en produkt får medlemsstaternas tullmyndigheter på skriftlig begäran av ekonomiska aktörer tillåta att lagren av material förvaltas i Europeiska unionen med hjälp av metoden med bokföringsmässig uppdelning utan att materialen lagras separat, när påföljande export till ett förmånsland inom ramen för bilateral kumulation ska ske. 3. Medlemsstaternas tullmyndigheter får bevilja det tillstånd som avses i punkt 2 på de villkor som de anser lämpliga. Tillståndet får beviljas endast om det vid användning av den metod som avses i punkt 2 kan säkerställas att det antal framställda produkter som kan anses ha ursprung i Europeiska unionen vid varje tidpunkt är detsamma som det antal som skulle ha erhållits om lagren skilts åt fysiskt. Om ett tillstånd beviljas, ska metoden tillämpas och dess användning dokumenteras på grundval av de allmänna redovisningsprinciper som gäller i Europeiska unionen. 4. Den som beviljats tillstånd att använda den metod som avses i punkt 2 ska upprätta eller, till dess att systemet med registrerade exportörer börjar tillämpas, ansöka om ursprungsintyg för den kvantitet produkter som kan anses ha ursprung i Europeiska unionen. På begäran av medlemsstaternas tullmyndigheter ska tillståndshavaren lämna en redogörelse för hur kvantiteterna förvaltats. 5. Medlemsstaternas tullmyndigheter ska övervaka hur det tillstånd som avses i punkt 2 används. De får återkalla tillståndet om a) tillståndshavaren på något sätt missbrukar tillståndet, eller b) tillståndshavaren inte uppfyller något av de andra villkor som anges i detta avsnitt eller avsnitt 1A. Förordning 2015/428. 1:146

19 Tillämpningskodex 2454/93 Del I Avd. IV Varors ursprung förmånsbehandling [589] Underavsnitt 4 Undantag Anm. Rubriken är införd enligt förordning 1063/2010. Artikel 89 [589] 1. På kommissionens initiativ eller som svar på en begäran av ett förmånsland kan det landet beviljas ett tillfälligt undantag från bestämmelserna i detta avsnitt, om a) interna eller externa faktorer tillfälligt gör att landet inte längre kan följa reglerna för erhållande av ursprungsstatus enligt artikel 72, eller b) det behöver tid för att förbereda sig för reglerna för erhållande av ursprungsstatus enligt artikel Det tillfälliga undantaget ska inte ha längre varaktighet än effekterna av de interna eller externa faktorer som gett upphov till det eller den tid som förmånslandet behöver för att kunna följa reglerna. 3. Begäran om undantag ska göras skriftligen till kommissionen. Den ska innehålla uppgifter om varför ett undantag begärs enligt punkt 1 och underlag för begäran. 4. När ett undantag beviljas ska det berörda förmånslandet uppfylla alla krav i fråga om vilka uppgifter som ska lämnas till kommissionen beträffande användning av undantaget och förvaltning av de kvantiteter som omfattas av undantaget. Förordning 1063/2010. Underavsnitt 5 Förfaranden vid export från förmånslandet och inom Europeiska unionen som ska tillämpas från och med dagen för tillämpningen av systemet med registrerade exportörer Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning 2015/428. Artikel 90 [590] 1. Systemet ska tillämpas i följande fall: a) Varor som uppfyller kraven i detta avsnitt och som exporteras av en registrerad exportör. b) När det gäller sändningar som innehåller ett eller flera kollin med ursprungsprodukter och exporteras av vilken exportör som helst, när de avsända ursprungsprodukternas totala värde inte överskrider euro. 2. Värdet av ursprungsprodukterna i en sändning är värdet av samtliga ursprungsprodukter inom ett parti som omfattas av en ursprungsförklaring som utfärdats i exportlandet. Förordning 2015/428. Artikel 91 [591] 1. De stödmottagande länderna ska påbörja registreringen av exportörer den 1 januari Om förmånslandet emellertid inte är i stånd att påbörja registreringen vid den tidpunkten, ska det skriftligen underrätta kommissionen senast den 1 juli 2016 om att det föreslår att senarelägga registreringen av exportörer till den 1 januari 2018 eller den 1 januari Under en tolvmånadersperiod efter den dag då det stödmottagande landet inleder registreringen av exportörer ska förmånslandets behöriga myndigheter fortsätta att utfärda ursprungsintyg formulär A på begäran av exportörer som ännu inte har registrerats i samband med ansökan om certifikatet. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 97k.5 får ursprungsintyg formulär A som utfärdats i enlighet med första stycket i denna punkt vara tillåtliga i unionen som ursprungsintyg, om dessa har utfärdats före dagen för registrering av den berörda exportören. Ändring nr 76 till TFH III:1 1:147

20 [591 A] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. Om ett förmånslands behöriga myndigheter ställs inför svårigheter med att slutföra registreringsförfarandet inom ovannämnda tolvmånadersperiod, kan de begära att kommissionen förlänger den. Förlängningar får inte överstiga sex månader. 3. Exportörer i ett förmånsland, registrerade eller ej, ska upprätta ursprungsförsäkringar när de avsända ursprungsprodukternas totala värde inte överskrider euro samma dag som förmånslandet avser inleda registreringen av exportörer. Exportörer ska, sedan de registrerats, upprätta ursprungsförsäkringar, när de avsända ursprungsprodukternas totala värde överstiger euro den dag då deras registrering är giltig i enlighet med artikel Alla förmånsländer ska tillämpa systemet med registrerade exportörer senast den 30 juni Förordning 2015/428. Artikel 91a [591 A] 1. Den 1 januari 2017 ska medlemsstaternas tullmyndigheter påbörja registreringen av exportörer och avsändare av varor som är etablerade på deras territorier. 2. Från och med den 1 januari 2018 ska de behöriga tullmyndigheterna i samtliga medlemsstater upphöra med utfärdandet av varucertifikat EUR.1 för kumulation enligt artikel Till och med den 31 december 2017 ska tullmyndigheterna i medlemsstaterna utfärda varucertifikatet EUR.1 eller ersättningsintyg om ursprung formulär A på begäran av exportörer eller avsändare av varor som ännu inte har registrerats. Detta ska även gälla om ursprungsprodukter som har sänts till unionen åtföljs av deklarationer om ursprung utfärdade av en registrerad exportör i ett förmånsland. 4. Exportörer i ett förmånsland, registrerade eller ej, ska upprätta ursprungsförsäkringar när de avsända ursprungsprodukternas totala värde inte överskrider euro den 1 januari Exportörer ska, sedan de registrerats, upprätta ursprungsförsäkringar, när de avsända ursprungsprodukternas totala värde överstiger euro den dag då deras registrering är giltig i enlighet med artikel Återsändare av varor som är registrerade kan upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung från och med den dag då deras registrering är giltig i enlighet med artikel Detta gäller oavsett om varorna åtföljs av ett ursprungsintyg formulär A som utfärdats av det stödmottagande landet eller en fakturadeklaration eller en ursprungsförsäkran som exportören utfärdat. Förordning 2015/428. Artikel 92 [592] 1. För att bli registrerade ska exportörer lämna in en ansökan till den behöriga myndigheten i det förmånsland från vilket varorna är avsedda att exporteras och som varorna anses ha sitt ursprung i eller har genomgått en behandling inte ansågs uppfylla villkoren i artikel 86.4 första stycket eller artikel 86.6 a. Ansökan ska lämnas in på det formulär som anges i bilaga 13c [1462 C] och innehålla alla uppgifter som där efterfrågas. 2. För att bli registrerad exportör, ska en exportör eller en avsändare av varor etablerad i en medlemsstat lämna in en ansökan till tullmyndigheterna i den medlemsstaten på det formulär som anges i bilaga 13c. 3. Exportörer ska vara gemensamt registrerade med avseende på export inom unionens allmänna preferenssystem för såväl unionen, Norge och Schweiz som för Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor. 1:148

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 2 Tillämpningskodex Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt Kapitel 1 Definitioner... 501 Kapitel 2 Beslut... 503 Kapitel 3 Databehandling...

Läs mer

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen Skatte- och ursprungsgruppen Vad används ursprungsreglerna till? Fastställande

Läs mer

EU:s allmänna tullpreferenssystem för utvecklingsländer (GSP) åren 2014-2023

EU:s allmänna tullpreferenssystem för utvecklingsländer (GSP) åren 2014-2023 EU:s allmänna tullpreferenssystem för utvecklingsländer (GSP) åren 2014-2023 EU har sedan 1971 beviljat utvecklingsländer tullförmåner med sitt allmänna tullpreferenssystem (GSP-system, Generalized System

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 januari 2008 (OR. en) 16558/07 Interinstitutionellt ärende: 2007/0254 (ACC) UD 136

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 16 januari 2008 (OR. en) 16558/07 Interinstitutionellt ärende: 2007/0254 (ACC) UD 136 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 16 januari 2008 (OR. en) 16558/07 Interinstitutionellt ärende: 2007/0254 (ACC) UD 136 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR Avdelning I Uppgifter som skall anges i ansökningsformulärets olika fält Allmän anmärkning: Hänvisningarna avser tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen om inte annat anges.

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION BILAGA 2 PROTOKOLL II OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION BILAGA 2 PROTOKOLL II OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.12.2008 KOM(2008) 857 slutlig BILAGA 2 PROTOKOLL II OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE SV

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning av tulltillägg

Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning av tulltillägg Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Sylvia Bylund 2016-06-29 STY 2016-452 Tel. 040-661 33 36 sylvia.bylund@tullverket.se Dokumentnamn Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning av tulltillägg

Läs mer

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008 6.12.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 329/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Förlag till ändring av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 8/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA V UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA

Läs mer

Stabiliserings- och associationsavtal (2013/490/EU, Euratom) EUT L 278, PROTOKOLL 3

Stabiliserings- och associationsavtal (2013/490/EU, Euratom) EUT L 278, PROTOKOLL 3 Stabiliserings- associationsavtal (2013/490/EU, Euratom) EUT L 278, 2013 335 PROTOKOLL 3 Om definition av begreppet ursprungsprodukter om metoder för administrativt samarbete för tillämpningen av bestämmelserna

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt

DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt Tullkodex m.m./tullkodex, tillämpningskodex m.m. 1 Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex

Läs mer

PROTOKOLL 4. om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

PROTOKOLL 4. om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete Beslut 2000/384/EG, EKSG 59 PROTOKOLL 4 om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Artikel 1 Definitioner

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer 1 (8) ny ansökan ansökan om ändring* Se Ifyllningsanviningen för ansökan UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn FO-nummer EORI-nummer Företagets postadress Postnummer och postanstalt Företagets besöksadress

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Inledande bestämmelser 1 [7531] Denna förordning gäller brandfarliga och explosiva varor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Ceta, GSP och Rex. Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket

Ceta, GSP och Rex. Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket Ceta, GSP och Rex Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket Ursprungsregler Icke-preferentiella antidumpning Preferentiella förmånsbehandling Frihandelsavtal Ceta Ensidiga förmånsarrangemang GSP,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål Import- och exportföreskrifter/kulturföremål m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål EUROPEISKA

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060 Fotnoter CD 001 CD 002 CD 007 CD 008 CD 015 CD 017 CD 018 CD 019 CD 020 CD 021 CD 022 CD 023 För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av ett äkthetscertifikat som godtas av vederbörliga

Läs mer

Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning

Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Sylvia Bylund 2015-01-27 STY 2015-26 Tel. 040-661 33 36 sylvia.bylund@tullverket.se Dokumentnamn Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning av tulltillägg

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [8121] Denna förordning har till syfte att 1. förebygga att smittsamma eller ärftliga djursjukdomar kommer in i landet och

Läs mer

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR

ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR CT/CA-012/2004/01sv ÖVERSÄTTNINGSCENTRUMETS BESLUT OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL HANDLINGAR STYRELSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT med beaktande av rådets förordning

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

PROTOKOLL I. om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

PROTOKOLL I. om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete Beslut 2014/295/EU, EUT L 161, 2014 1994 PROTOKOLL I om definition av begreppet ursprungsprodukter om metoder för administrativt samarbete INNEHÅLL AVDELNING I Artikel 1 AVDELNING II Artikel 2 Artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll

Läs mer

(EGT L 302, 19.10.1992, s. 1)

(EGT L 302, 19.10.1992, s. 1) 1992R2913 SV 01.05.2004 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning; SFS 2012:843 Utkom från trycket den 14 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Enligt riksdagens

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tullverkets föreskrifter om viss införsel, utförsel och återutförsel av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 115/12 Europeiska unionens officiella tidning 27.4.2012 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 12 kap. Export m.m. Inledande bestämmelser 1 [2620] I 4 kap. 12 [1838] tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om export m.m. I 33 [2033] tullförordningen

Läs mer

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1993:1166) om tillämpning av ett i EES-avtalet intaget protokoll om ömsesidigt bistånd i tullfrågor 1 [8701] Det protokoll om ömsesidigt

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 302, 19/10/1992 s. 0001-0050 Finsk specialutgåva

Läs mer

Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. Tullfrihetsförordning [551] Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. Inledande bestämmelser 1 [551] I denna förordning finns föreskrifter om bl.a. sådan frihet från tull som anges i 1 lagen (1994:1547)

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Villkor för upprättande av en ursprungsdeklaration eller en EUR-MED-ursprungsdeklaration

Villkor för upprättande av en ursprungsdeklaration eller en EUR-MED-ursprungsdeklaration PROTOKOLL 4 OM URSPRUNGSREGLER INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Artikel 1 Definitioner AVDELNING II DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

Förordning (2010:173) om alkoholskatt

Förordning (2010:173) om alkoholskatt Skatter m.m./skatter m.m. 1 Termer och uttryck 1 [4071] Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1994:1564) om alkoholskatt ([4001] o.f.). Termer och uttryck som används i denna förordning har

Läs mer

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Inledande bestämmelser 1 [8521] Vad i denna lag sägs om skatt gäller även allmän avgift samt ränta på skatt eller allmän avgift och administrativa pålagor

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2

Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2 Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2 SOM ÄR MEDVETNA om den stora politiska betydelsen av det palestinska valet den 20 januari 1996 för den process som skall leda fram till en permanent

Läs mer

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Kontroll av strategiska produkter/produkter med dubbla användningsområden 1 Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Tillämpningsområde 1 [2401] Denna

Läs mer

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster Innehåll 1 [6601] Denna lag innehåller

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012. PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER C 326/266 Europeiska unionens officiella tidning 26.10.2012 PROTOKOLL (nr 7) OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA, SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

1 (5) Läget Ursprungs -intyg: bevis. Annat ursprungsintyg/ Försändelsens maximala värde

1 (5) Läget Ursprungs -intyg: bevis. Annat ursprungsintyg/ Försändelsens maximala värde 1 (5) Läget 1.4.2016 Förmånsberättigande ursprungsintyg vid export av varor till följande länder och territorier: Land dit varorna exporteras (exportland) Ursprungs -intyg: bevis Annat ursprungsintyg/

Läs mer

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676])

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Bilaga 37d Del I Reservrutin Kapitel I Allmänna bestämmelser 1. I denna bilaga fastställs särskilda bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd; SFS 2000:1217 Utkom från trycket den 15 december 2000 utfärdad den 7 december 2000.

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R0428 SV 31.12.2014 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om

Läs mer

PROTOKOLL OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH OMMETODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

PROTOKOLL OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH OMMETODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE PROTOKOLL OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH OMMETODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE EU/KR/P1/sv 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT A URSPRUNGSREGLER AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Artikel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ.

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 augusti 2003 (20.8) (OR. it) 11770/03 ADD 1 LIMITE MIGR 71 COMIX 474 ADDENDUM TILL NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för migration och återsändande Ärende:

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson STY Tel Ert datum Er referens

Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson STY Tel Ert datum Er referens Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson 2014-05-16 STY 2014-203 Tel. 040-66 13 182 Ert datum Er referens bengt.mansson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2005R1277 SV 29.04.2009 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1277/2005 av den 27 juli

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 291,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 291, L 343/558 Europeiska unionens officiella tidning 29.12.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets

Läs mer

Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Förordning (1989:698) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Spanien om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor 1 [9151] Den

Läs mer