Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1"

Transkript

1 Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Denna ändring innehåller sid. 1:71 72, 1: , 1: d, 1:144 a 150 f, 1:157 (162)164, 1: b, 1: b, 1: b, 1:600 le lf, 1:600 o p, 1: f, 1: , 1: , 2: b och 4: I samband med att ändringsbladen sätts in i handboken ska sid. 1: sorteras ut. De blad som saknar ändringsmarkering har tryckts om av redaktionella skäl. Ändringen är föranledd av: i flik 1: Förordning (EU) nr 1063/2010 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (i kraft den 21 mars 2015) Förordning (EU) nr 530/2013 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (i kraft den 21 mars 2015) Förordning (EU) nr 822/2014 om undantag från förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller ursprungsreglerna, enligt det allmänna preferenssystemet, för cyklar tillverkade i Kambodja i samband med användning, inom ramen för kumulation, av cykeldelar med ursprung i Malaysia (i kraft den 29 juli 2014) Förordning (EU) nr 1223/2014 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller förenklat avslutande av förfarandet för aktiv förädling (i kraft den 5 december 2014) Förordning (EU) 2015/164 om ett undantag från ursprungsreglerna i rådets beslut 2013/755/EU beträffande rårörsocker från Curaçao (i kraft den 6 februari 2015) Förordning (EU) 2015/234 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 vad gäller temporär import av transportmedel avsedda att användas av en fysisk person bosatt i unionens tullområde (i kraft den 1 maj 2015) Förordning (EU) 2015/428 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 och förordning (EU) nr 1063/2010 vad gäller de ursprungsregler som gäller för det allmänna preferenssystemet och bestämmelserna om förmånlig tullbehandling för vissa länder eller territorier (i kraft den 21 mars 2015) Beslut 1/2015 av den särskilda Cariforum-EU-kommittén för tullsamarbete och handelslättnader om ett undantag från ursprungsreglerna i protokoll I till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, för att ta hänsyn till Dominikanska republikens särskilda situation vad beträffar vissa textilprodukter (2015/600) (i kraft den 10 mars 2015) Forts.

2 i flik 2: TFS 2015:2 TFS 2015:3 TFS 2015:4 Tullverkets tillkännagivande av tullklareringsområden (i kraft den 1 april 2015) Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:6) om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem (i kraft den 30 april 2015) Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) (i kraft den 1 maj 2015, 10 juni 2015 och 1 december 2015)

3 Tullkodex 2913/92 Avd. VII Tullskuld [319] Om säkerhet har ställts för betalningen får dock hela tullbeloppet för alla varor som frigjorts till en och samma person under en tid som fastställts av tullmyndigheterna och som inte får överstiga 31 dagar tas upp som en enda bokföringspost vid slutet av perioden. Sådan bokföring skall ske inom fem dagar efter periodens utgång. 2. När det är föreskrivet att varor får frigöras om de uppfyller vissa villkor enligt den gemenskapslagstiftning som reglerar antingen fastställandet av skuldbeloppet eller uppbörden av beloppet, skall bokföring äga rum senast två dagar efter den dag, då skuldbeloppet eller förpliktelsen att betala den tull som skulden ger upphov till slutgiltigt fastställs. Om tullskulden gäller en preliminär antidumpningstull eller utjämningstull, skall dock denna tull bokföras senast två månader efter det att förordningen om definitiv antidumpningstull eller utjämningstull har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. 3. Om en tullskuld uppkommer under andra omständigheter än de som avses i punkt 1, skall det aktuella tullbeloppet bokföras inom två dagar från den dag, då tullmyndigheterna har möjlighet att a) beräkna tullbeloppet i fråga, och b) fastställa vem som är gäldenären. Artikel 219 [319] 1. Tidsfristerna för bokföring enligt artikel 218 får förlängas a) av skäl som hänför sig till medlemsstaternas administrativa organisation, särskilt om bokföringen sker centralt, eller b) om särskilda omständigheter hindrar tullmyndigheterna att iaktta tidsfristerna. En sådan förlängd tidsfrist skall inte överskrida 14 dagar. 2. De tidsfrister som avses i punkt 1 skall inte gälla vid oförutsebara omständigheter eller i fall av force majeure. Artikel 220 [320] 1. Om ett tullbelopp som härrör från en tullskuld inte har bokförts enligt artiklarna 218 och 219 eller har bokförts med ett lägre belopp än det belopp som skulden lagligen uppgår till, skall det belopp som skall utkrävas eller återstår att kräva bokföras inom två dagar efter det att myndigheterna blivit medvetna om situationen och har möjlighet att beräkna vad beloppet lagligen uppgår till samt fastställa vem som är gäldenär (bokföring i efterhand). Denna tidsfrist kan förlängas enligt artikel Förutom i de fall som avses i artikel andra och tredje stycket, skall bokföring i efterhand inte ske i följande fall: a) Det ursprungliga beslutet att inte bokföra tullbeloppet eller att bokföra det till ett lägre belopp än vad det lagligen uppgår till fattades på grundval av allmänna bestämmelser som senare förklarats ogiltiga genom domstolsbeslut. b) Det tullbelopp som enligt lag skall erläggas har inte bokförts på grund av ett misstag från tullmyndigheternas sida och gäldenären kunde inte rimligen ha upptäckt detta, eftersom denne för sin del handlat i god tro och följt bestämmelserna i den gällande lagstiftningen i fråga om tulldeklarationen. Om en vara erhåller förmånsbehandling på grundval av ett system för administrativt samarbete mellan tullmyndigheter som omfattar myndigheter i tredje land, skall ett ursprungsintyg som utfärdats av dessa myndigheter, om det skulle visa sig vara felaktigt, betraktas som ett misstag som inte rimligen kunde ha upptäckts på det sätt som avses i första stycket. Ändring nr 76 till TFH III:1 1:71

4 [320:1] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. Utfärdande av ett felaktigt ursprungsintyg skall emellertid inte anses utgöra ett misstag när det grundar sig på felaktiga uppgifter från exportören, utom t.ex. i sådana fall då det är uppenbart att de utfärdande myndigheterna var eller borde ha varit medvetna om att varorna inte uppfyllde villkoren för förmånsbehandling. Gäldenären kan åberopa god tro om han kan visa att han under den period då den berörda kommersiella verksamheten pågick visade vederbörlig aktsamhet för att förvissa sig om att samtliga villkor för förmånsbehandling var uppfyllda. Gäldenären kan dock inte åberopa god tro när kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning har offentliggjort ett yttrande om att det finns välgrundade tvivel om huruvida det land som omfattas av förmånsordningen tillämpar denna korrekt. c) De bestämmelser som antagits enligt kommittéförfarandet befriar tullmyndigheterna från bokföring i efterhand av tullbelopp som underskrider ett visst belopp. Förordning 2700/2000. Anm. Om bokföring i efterhand, se även [1382] o.f. Allmänna råd till artiklarna 220 och 236 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen [320:1] Enligt artiklarna 220 och 236 i förordning (EEG) nr 2913/92 ska tullmyndigheten i fall där deklaranten har betalat ett felaktigt tullbelopp korrigera detta genom bokföring eller återbetalning i efterhand. Om fel tullbelopp har betalats på grund av felaktig varuklassificering, och varorna berörs av en klassificeringsförordning har klassificeringsförordningen ingen retroaktiv effekt. En klassificeringsförordning kan därför inte användas som grund för att motivera bokföring eller återbetalning i efterhand för en sändning med ett taxebestämmande datum före klassificeringsförordningens ikraftträdande. TFS 2014:3. Artikel 221 [321] 1. Gäldenären skall på lämpligt sätt underrättas om tullbeloppet så snart detta bokförts. 2. Om tullbeloppet har tagits upp i tulldeklarationen för kännedom, får tullmyndigheterna närmare ange att underrättelse inte skall ske enligt punkt 1, utom i de fall då det angivna tullbeloppet inte överensstämmer med det belopp som tullmyndigheterna fastställt. Om den möjlighet som anges i stycket ovan utnyttjas, skall det faktum att tullmyndigheterna frigör varorna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel andra stycket, anses likvärdigt med underrättelse till gäldenären om det tullbelopp som bokförts. 3. Underrättelse till gäldenären får inte ske senare än tre år efter den dag då tullskulden uppkom. Denna tidsfrist upphör att löpa från det att ett överklagande enligt artikel 243 inges till och med det att överklagandeförfarandet avslutas. 4. När tullskulden har uppkommit på grund av en handling som när den utfördes skulle ha kunnat ge upphov till straffrättsliga påföljder, får på de villkor som anges i de gällande bestämmelserna, underrättelsen till gäldenären lämnas efter det att treårsfristen enligt punkt 3 har löpt ut. Förordning 2700/2000. Till p. 1 Anm. Meddelande av tulltaxeringsbeslut, se [2782] och [2790]. Till p. 3 Anm. Om bokföring i efterhand efter utgången av treårsfristen, se [1854]. 1:72

5 2 Tillämpningskodex Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt Kapitel 1 Definitioner Kapitel 2 Beslut Kapitel 3 Databehandling Kapitel 4 Uppgiftsutbyte mellan tullmyndigheter med hjälp av informationsteknik och datornät B Kapitel 5 Riskhantering D Kapitel 6 Registrerings- och identifieringssystem I Avdelning II Bindande besked Kapitel 1 Definitioner Kapitel 2 Förfarande för att erhålla de bindande beskeden Meddelande om besked till sökande och överföring till kommissionen Kapitel 3 Bestämmelser som skall tillämpas i händelse av avvikelse mellan utfärdade bindande besked Kapitel 4 Rättslig verkan av bindande besked Kapitel 5 Bestämmelser som skall tillämpas i händelse av att bindande besked upphör att gälla Kapitel 6 Upphört att gälla enligt förordning 12/97. Avdelning II.A Godkända ekonomiska aktörer Kapitel 1 Förfarande för beviljande av certifikat Avsnitt 1 Allmänna bestämmelser och förmåner Avsnitt 2 Ansökan om AEO-certifikat Avsnitt 3 Villkor och kriterier för beviljande av AEO-certifikat Avsnitt 4 Förfarande för utfärdande av AEO-certifikat Kapitel 2 AEO-certifikats rättsliga effekter Avsnitt 1 Allmänna bestämmelser Avsnitt 2 Upphävande för viss tid av statusen som godkänd ekonomisk aktör Avsnitt 3 Återkallelse av AEO-certifikat B Kapitel 3 Informationsutbyte C Avdelning III Gynnsam behandling i tullhänseende på grund av varornas beskaffenhet Avdelning III har upphört att gälla enligt förordning 1602/2000. Avdelning IV Varors ursprung Kapitel 1 Ursprung som inte medför förmånsbehandling Avsnitt 1 Behandling eller bearbetning som ger ursprungsstatus Underavsnitt 1 Textilvaror som omfattas av avdelning 11 i Kombinerade nomenklaturen Underavsnitt 2 Andra varor än textilvaror som omfattas av avdelning 11 i Kombinerade nomenklaturen Underavsnitt 3 Gemensamma bestämmelser för alla varor Avsnitt 2 Tillämpningsföreskrifter för reservdelar Avsnitt 3 Tillämpningsföreskrifter för ursprungsintyg Underavsnitt 1 Bestämmelser om allmänna ursprungsintyg Underavsnitt 2 Särskilda bestämmelser om ursprungsintyg för vissa jordbruksvaror som omfattas av speciella importordningar a) Ursprungsintyg b) Administrativt samarbete Ändring nr 76 till TFH III:1 1:101

6 Kapitel 2 Ursprung som medför förmånsbehandling Avsnitt 1 Det allmänna preferenssystemet Underavsnitt 1 Allmänna bestämmelser Underavsnitt 2 Definition av begreppet Ursprungsprodukter Underavsnitt 3 Kumulation Underavsnitt 4 Undantag Underavsnitt 5 Förfaranden vid export från förmånslandet och inom Europeiska unionen som ska tillämpas från och med dagen för tillämpningen av systemet med registrerade exportörer Underavsnitt 6 Förfaranden vid övergång till fri omsättning i Europeiska unionen som är tillämplig från och med dagen för tillämpning av systemet med registrerade exportörer A Underavsnitt 7 Kontroll av ursprung tillämplig från och med dagen för tillämpning av systemet med registrerad exportörer Underavsnitt 8 Övriga bestämmelser som är tillämpliga från och med dagen för tillämpning av systemet med registrerade exportörer B Avsnitt 1A Förfaranden och metoder för administrativt samarbete som ska tillämpas med avseende på export med hjälp av ursprungsintyg formulär A och fakturadeklarationer och varucertifikat EUR.1 Underavsnitt 1 Allmänna principer Underavsnitt 2 Förfaranden vid export från förmånslandet A Underavsnitt 3 Förfaranden vid övergång till fri omsättning i Europeiska unionen Underavsnitt 4 Metoder för administrativt samarbete B Underavsnitt 5 Förfaranden vid bilateral kumulation B Underavsnitt 6 Ceuta och Melilla Avsnitt 2 Länder och territorier som omfattas av bestämmelser om tullförmåner som ensidigt fastställs av gemenskapen till förmån för vissa länder eller territorier Underavsnitt 1 Definition av begreppet ursprungsvaror Underavsnitt 2 Ursprungsintyg a) Varucertifikat EUR b) Fakturadeklaration Underavsnitt 3 Metoder för administrativt samarbete Underavsnitt 4 Ceuta och Melilla Avdelning V Tullvärde Kapitel 1 Allmänna bestämmelser Kapitel 2 Bestämmelser om royalties och licensavgifter Kapitel 3 Bestämmelser om platsen för införsel till gemenskapens tullområde Kapitel 4 Bestämmelser om transportkostnader Kapitel 5 Upphört att gälla enligt förordning 444/2002. Kapitel 6 Bestämmelser om växelkurser Kapitel 7 Upphört att gälla enligt förordning 215/2006. Kapitel 8 Deklaration av uppgifter samt dokument som skall överlämnas Avdelning VI Införsel av varor i tullområdet Kapitel 1 Summarisk införseldeklaration Avsnitt 1 Tillämpningsområde Avsnitt 2 Ingivande av en summarisk införseldeklaration Avsnitt 3 Tidsfrister A Avsnitt 4 Riskanalys D Avsnitt 5 Underrättelse om ankomst F Kapitel 2 Tillfällig förvaring Kapitel 3 Särskilda bestämmelser för varor som sänds sjövägen eller med flyg Avsnitt 1 Allmän bestämmelse Avsnitt 2 Särskilda bestämmelser för resandes handbagage eller incheckade bagage :102

7 Tillämpningskodex 2454/93 Del I Avd. IV Varors ursprung förmånsbehandling [569] Kapitel 2 Ursprung som medför förmånsbehandling Avsnitt 1 Det allmänna preferenssystemet Anm. Rubriken är införd enligt förordning 1063/2010. Underavsnitt 1 Allmänna bestämmelser Anm. Rubriken är införd enligt förordning 1063/2010. Artikel 66 [569] I detta avsnitt fastställs de regler om definitionen av begreppet ursprungsprodukter och därmed sammanhängande förfaranden och metoder för administrativt samarbete som ska gälla vid tillämpningen av det allmänna preferenssystem (nedan kallat systemet) som unionen i kraft av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 beviljar utvecklingsländer. Förordning 530/2013. Artikel 66a [569 A] 1. Artiklarna och 90 97j ska tillämpas från och med dagen för tillämpningen av systemet med självcertifiering av ursprung som utförs av registrerade exportörer ( systemet med registrerade exportörer ) av förmånsländer och medlemsstater. 2. Artiklarna 97k 97w ska tillämpas så länge förmånsländerna och medlemsstaterna utfärdar ursprungsintyg formulär A och varucertifikat EUR.1 eller deras exportörer upprättar fakturadeklarationer i enlighet med artiklarna 91 och 91a. Förordning 2015/428. Artikel 67 [570] 1. I detta avsnitt och avsnitt 1A i detta kapitel gäller följande definitioner: a) förmånsland: ett land eller territorium som avses i artikel 2 d i förordning (EU) nr 978/2012. b) tillverkning: alla slag av bearbetning eller behandling, inbegripet sammansättning. c) material: alla ingredienser, råmaterial, beståndsdelar eller delar osv. som används vid tillverkningen av en produkt. d) produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess. e) varor: både material och produkter. f) bilateral kumulation: ett system som gör det möjligt för produkter som enligt denna förordning har ursprung i Europeiska unionen att betraktas som ursprungsmaterial i ett förmånsland, när de behandlas ytterligare eller införlivas i en produkt i det landet. g) kumulation med Norge, Schweiz eller Turkiet: ett system som gör det möjligt för produkter med ursprung i Norge, Schweiz eller Turkiet att betraktas som ursprungsmaterial i ett förmånsland, när de behandlas ytterligare eller införlivas i en produkt i det förmånslandet och importeras till Europeiska unionen. h) regional kumulation: ett system som gör det möjligt för produkter som enligt denna förordning har ursprung i ett land som är medlem i en regional grupp att betraktas som material med ursprung i ett annat land i samma regionala grupp (eller i ett land i en annan regional grupp, om kumulation mellan dessa grupper är möjlig), när dessa produkter behandlas ytterligare eller införlivas i en produkt som tillverkas där. Ändring nr 76 till TFH III:1 1:139

8 [570] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. i) utvidgad kumulation: ett system som, förutsatt att kommissionen beviljar detta på begäran av ett förmånsland, gör det möjligt för vissa material med ursprung i ett land med vilket Europeiska unionen har ett gällande frihandelsavtal enligt artikel XXIV i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) att betraktas som material med ursprung i det berörda förmånslandet, när de behandlas ytterligare eller införlivas i en produkt som tillverkas i det landet. j) fungibla material: material som har samma beskaffenhet, handelskvalitet och tekniska och fysiska egenskaper, och som inte kan skiljas från varandra när de införlivats i den färdiga produkten. k) regional grupp: en grupp av länder mellan vilka regional kumulation tillämpas. l) tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med 1994 års avtal om tillämpning av artikel VII i allmänna tull- och handelsavtalet (WTO-avtalet om tullvärdeberäkning). m) värdet av material: med detta begrepp avses i förteckningen i bilaga 13a [1462 A] tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i produktionslandet. Om värdet av de använda ursprungsmaterialen behöver fastställas, ska detta led gälla i tillämpliga delar. n) pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material och alla andra kostnader för tillverkningen inkluderas i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras. När det faktiskt betalade priset inte återspeglar samtliga de kostnader för tillverkningen av en produkt som faktiskt uppstått i produktionslandet avses med priset fritt fabrik summan av alla dessa kostnader med avdrag för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras. o) maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial: det maximala innehåll av ickeursprungsmaterial som medges för att en tillverkning ska betraktas som en bearbetning eller behandling som är tillräcklig för att ge en produkt ursprungsstatus. Innehållet kan uttryckas som en procentandel av produktens pris fritt fabrik eller av nettovikten för dessa använda material som omfattas av en angiven grupp kapitel eller ett angivet kapitel, nummer eller undernummer. p) nettovikt: vikten av själva varorna utan något slag av förpackningsmaterial och annat emballage. q) kapitel, HS-nummer och undernummer: de kapitel, nummer eller undernummer (med fyr- eller sexställig sifferkod) som används i Harmoniserade systemet, med hänsyn till de ändringar som gjorts enligt Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 26 juni r) klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst HS-nummer eller HS-undernummer. s) sändning: produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare, eller omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura. t) exportör: en person som exporterar varor till Europeiska unionen eller ett förmånsland och som kan styrka varornas ursprung, oavsett om denne är tillverkaren och oavsett om denne själv fullgör exportformaliteterna. 1:140

9 Tillämpningskodex 2454/93 Del I Avd. IV Varors ursprung förmånsbehandling [570 A] u) registrerad exportör: i) en exportör som är etablerad i ett förmånsland och registrerad hos de behöriga myndigheterna i det landet med avseende på export av varor inom ramen för systemet, antingen till unionen eller ett annat förmånsland med vilket regional kumulation är möjlig, eller ii) en exportör som är etablerad i en medlemsstat och registrerad hos tullmyndigheterna i den medlemsstaten med avseende på export av varor med ursprung inom unionen som ska användas som material i ett förmånsland med vilket bilateral kumulation är möjlig, eller iii) en avsändare av varor som är etablerad i en medlemsstat och registrerad hos tullmyndigheterna i den medlemsstaten i syfte att upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung för att sända ursprungsprodukter någon annanstans inom unionens tullområde eller, i tillämpliga fall, till Norge, Schweiz eller Turkiet ( registrerad avsändare ). v) ursprungsförsäkran: en av exportören eller avsändaren upprättad försäkran om att de produkter som den avser uppfyller systemets ursprungsregler. 1a. Vid tillämpning av punkt 1 a innefattar begreppet förmånsland också, men får inte sträcka sig utöver, territorialhavet för det landet eller territoriet enligt Förenta nationernas havsrättskonvention (Montego Bay-konventionen av den 10 december 1982). 2. Vid tillämpning av punkt 1 n och när den sista bearbetningen eller behandlingen har lagts ut på en tillverkare kan uttrycket tillverkare i punkt 1 n första stycket avse det företag som har anlitat tillverkaren. 3. Med avseende på punkt u i stycke 1, där exportören representeras av någon som sköter exportformaliteterna och exportörens representant också är en registrerad exportör, ska representanten inte använda sitt eget nummer som registrerad exportör. Förordning 2015/428. Artikel 68 [570 A] 1. För att systemet ska kunna tillämpas korrekt ska förmånsländerna åta sig att a) införa och upprätthålla de administrativa strukturer och system som krävs för att de regler och förfaranden som fastställs i detta avsnitt ska kunna genomföras och förvaltas i det landet, inklusive vid behov de ordningar som krävs för tillämpning av kumulation, b) se till att deras behöriga myndigheter samarbetar med kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter. 2. Det samarbete som avses i punkt 1 b ska bestå i att landet a) ger allt nödvändigt bistånd vid en begäran från kommissionen om att den ska övervaka att systemet förvaltas korrekt i det berörda landet, inbegripet när kommissionen eller medlemsstaternas tullmyndigheter gör kontrollbesök på platsen, b) utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 97g och 97h, kontrollerar produkters ursprungsstatus och efterlevnaden av de andra villkor som fastställs i detta avsnitt, inklusive besök på platsen, när detta begärs av kommissionen eller medlemsstaternas tullmyndigheter i samband med ursprungsutredningar. 3. Senast tre månader före den dag då förmånsländerna avser inleda registreringen av exportörer ska de till kommissionen överlämna det åtagande som avses i punkt 1. Förordning 2015/428. Ändring nr 76 till TFH III:1 1:141

10 [570 B] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. Artikel 69 [570 B] 1. Förmånsländerna ska meddela kommissionen om vilka myndigheter på deras territorium som utgör a) en del av det berörda landets statliga myndigheter eller som agerar under statens överinseende och har behörighet att registrera exportörer i REX-systemet, ändra och uppdatera registreringsuppgifter samt återkalla registreringar. b) en del av det berörda landets statliga myndigheter och ansvariga för att sköta det administrativa samarbetet med kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter i enlighet med detta avsnitt. De ska meddela kommissionen namn på, adresser till och kontaktuppgifter om dessa myndigheter. Anmälan ska vara kommissionen tillhanda senast tre månader före den dag då förmånsländerna avser inleda registreringen av exportörer. Förmånsländer ska omedelbart underrätta kommissionen om varje ändring i de uppgifter som meddelats i enlighet med första stycket. 2. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen namn på, adresser till och kontaktuppgifter om sina tullmyndigheter i det fall de är a) behöriga att registrera exportörer och avsändare av varor i REX-systemet, ändra och uppdatera registeruppgifter och återkalla registreringar. b) ansvariga för att sköta det administrativa samarbetet med förmånsländernas behöriga myndigheter enligt bestämmelserna i detta avsnitt. Anmälan ska vara kommissionen tillhanda senast den 30 september Medlemsstater ska omedelbart underrätta kommissionen om varje ändring i de uppgifter som meddelats i enlighet med första stycket. Förordning 2015/428. Artikel 69a [570 C] 1. Kommissionen ska inrätta REX-systemet och göra det tillgänglig senast den 1 januari De behöriga myndigheterna i förmånsländerna och tullmyndigheterna i medlemsstaterna ska vid mottagandet av det ifyllda ansökningsformulär som avses i bilaga 13c [1462 C] utan dröjsmål förse den gemensamma exportören med numret för registrerade exportörer eller, i förekommande fall, avsändaren av varor, och i REX-systemet införa numret för registrerade exportörer, registreringsuppgifterna och den tidpunkt från och med vilken registreringen är giltig i enlighet med artikel Om den behöriga myndigheten anser att de uppgifter som lämnas i ansökan är ofullständiga, ska den utan dröjsmål underrätta exportören om detta. Förmånsländernas behöriga myndigheter och medlemsstaternas tullmyndigheter ska hålla de uppgifter som de registrerat uppdaterade. De ska ändra dessa uppgifter så snart de har informerats av den registrerade exportören i enlighet med artikel 93. Förordning 2015/428. Artikel 69b [570 D] 1. Kommissionen ska se till att tillgång till REX-systemet medges i enlighet med denna artikel. 2. Kommissionen ska ha tillgång till alla uppgifter. 3. Ett förmånslands behöriga myndigheter ska ha tillgång till uppgifterna om de exportörer som är registrerade hos dem. 4. Medlemsstaternas tullmyndigheter ska ha tillgång till de uppgifter som registrerats av dem, av andra medlemsstaters tullmyndigheter och förmånsländernas behöriga myndigheter samt av Norge, Schweiz och Turkiet. Denna tillgång till uppgifter ska äga rum för att utföra kontroller av deklarationer enligt artikel 68 [168] i kodexen eller undersökningar av deklarationer enligt artikel 78.2 [178] i kodexen. 1:142

11 Tillämpningskodex 2454/93 Del I Avd. IV Varors ursprung förmånsbehandling [570 E] 5. Kommissionen ska förse förmånsländernas behöriga myndigheter med säker tillgång till REX-systemet. I den mån som Norge och Schweiz, i enlighet med det avtal som avses i artikel 97g, kommit överens med unionen om att dela på REX-systemet, ska kommissionen förse dessa länders tullmyndigheter med säker tillgång till systemet. Säker tillgång till REX-systemet ska också tillhandahållas Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor. 6. Om ett land eller territorium har strukits från bilaga II till förordning (EU) nr 978/2012, ska förmånslandets behöriga myndigheter bibehålla tillgången till REXsystemet så länge som krävs för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt artikel Kommissionen ska göra följande uppgifter tillgängliga för allmänheten med det samtycke som lämnats av exportören genom undertecknande av fält 6 i formuläret i bilaga 13c [1462 C]: a) Den registrerade exportörens namn. b) Den registrerade exportörens etableringsadress. c) Kontaktuppgifter som anges i fält 2 i formuläret i bilaga 13c. d) En vägledande beskrivning av de varor som uppfyller kraven för förmånsbehandling, inbegripet en vägledande förteckning över rubriker eller kapitel inom Harmoniserade systemet, enligt anvisningarna i fält 4 i formuläret i bilaga 13c. e) EORI-nummer eller den registrerade exportörens identifikationsnummer. Vägran att underteckna fält 6 ska inte utgöra grund för att vägra registrering av exportören. 8. Kommissionen ska alltid göra följande uppgifter tillgängliga för allmänheten: a) Exportörens registreringsnummer. b) Registreringens första giltighetsdag. c) Dagen får återkallande av registreringen, i tillämpliga fall. d) Uppgifter om huruvida registreringen gäller även export till Norge, Schweiz och Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor. e) Dagen för den senaste synkroniseringen mellan REX-systemet och den allmänt tillgängliga webbplatsen. Förordning 2015/428. Artikel 69c [570 E] 1. De uppgifter som registreras i REX-systemet ska behandlas enbart med avseende på tillämpningen av ordningen enligt vad som fastställs i detta avsnitt. 2. Registrerade exportörer ska förses med de uppgifter som fastställs i artikel 11.1 a e i förordning (EG) nr 45/2001 eller artikel 10 i direktiv 95/46/EG. Dessutom ska de även förses med följande uppgifter: a) Uppgifter om den rättsliga grunden för de behandlingsprocesser som uppgifterna är avsedda för. b) Lagringstiden för uppgifterna. Registrerade exportörer ska förses med informationen i ett meddelande som bifogas ansökan om att få bli registrerad exportör i enlighet vad som fastställs i bilaga 13c [1462 C]. 3. Varje behörig myndighet i ett förmånsland som avses i artikel 69.1 a och tullmyndigheterna i en medlemsstat som avses i artikel 69.2 a som har fört in uppgifter i REX-systemet ska anses vara registeransvarig vid behandlingen av dessa uppgifter. Kommissionen ska anses som en gemensam registeransvarig med avseende på behandling av alla uppgifter för att garantera att den registrerade exportören kan göra sina rättigheter gällande. Ändring nr 76 till TFH III:1 1:142 a

12 [571] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. 4. Registrerade exportörers rättigheter med avseende på behandlingen av de uppgifter som lagras i REX-systemet och är förtecknade i bilaga 13c och behandlas i nationella system ska utövas i enlighet med den lagstiftning om uppgiftsskydd som innebär att direktiv 95/46/EG genomförs i den medlemsstat som lagrar deras uppgifter. 5. Medlemsstater som i sina nationella system kopierar de uppgifter från REXsystemet som de har tillgång till ska hålla de efterbildade uppgifterna uppdaterade. 6. Registrerade exportörers rättigheter avseende kommissionens behandling av deras registreringsuppgifter ska utövas i enlighet med förordning (EG) nr 45/ Varje begäran från en registrerad exportör att utöva rätten till tillgång, rättelse, utplåning eller blockering av personuppgifter i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 ska överlämnas till och behandlas av den registeransvarige för uppgifter. Om en registrerad exportör har lämnat in en sådan begäran till kommissionen, utan att ha försökt att få sina rättigheter tillgodosedda av den registeransvarige för uppgifter, ska kommissionen vidarebefordra denna begäran till den registeransvarige för uppgifter om registrerade exportörer. Om den registrerade exportören misslyckas med att få sina rättigheter tillgodosedda av den registeransvarige för uppgifter, ska den registrerade exportören lämna in en sådan begäran till kommissionen, som agerar registeransvarig. Kommissionen ska ha rätt att rätta, utplåna eller blockera uppgifterna. 8. De nationella tillsynsmyndigheterna för dataskydd och den europeiska datatillsynsmannen ska, var och en inom ramen för sin behörighet, samarbeta och sörja för en samordnad tillsyn av registreringsuppgifter. De ska inom ramen för sina respektive befogenheter utbyta relevant information, bistå varandra med granskningar och inspektioner, utreda svårigheter med tolkningen och tillämpningen av denna förordning, undersöka problem i samband med utövandet av oberoende tillsyn eller den registrerades rättigheter, utarbeta harmoniserade förslag till gemensamma lösningar på eventuella problem samt i förekommande fall främja medvetenheten om rättigheterna i fråga om uppgiftsskydd. Förordning 2015/428. Artikel 70 [571] Kommissionen kommer på sin webbplats att offentliggöra de datum då mottagarländerna börjar tillämpa systemet med registrerade exportörer. Kommissionen kommer att hålla informationen uppdaterad. Förordning 2015/428. Artikel 71 [571 A] Om ett land eller territorium har strukits från bilaga II till förordning (EU) nr 978/2012, ska skyldigheten att tillhandahålla administrativt samarbete enligt artiklarna 69, 69a, och 97g fortsätta att gälla för det landet eller territoriet under en treårsperiod från det att skyldigheten avförts från bilagan. Förordning 2015/428. Underavsnitt 2 Definition av begreppet Ursprungsprodukter Anm. Rubriken är införd enligt förordning 1063/ :142 b Artikel 72 [572] Följande produkter ska anses ha ursprung i ett förmånsland: a) Produkter som helt framställts i det landet i enlighet med artikel 75. b) Produkter som framställts i det landet och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling enligt artikel 76. Förordning 1063/2010.

13 Tillämpningskodex 2454/93 Del I Avd. IV Varors ursprung förmånsbehandling [573] Artikel 73 [573] 1. De villkor för erhållande av ursprungsstatus som anges i detta underavsnitt ska uppfyllas i det berörda förmånslandet. 2. Om ursprungsprodukter som exporterats från förmånslandet till ett annat land återinförs ska de anses vara icke-ursprungsprodukter, om det inte på ett tillfredsställande sätt kan visas för de behöriga myndigheterna a) att de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades, och b) att varorna inte har blivit föremål för någon åtgärd som är mer omfattande än vad som krävs för att bevara dem i gott skick under tiden i det landet eller under exporten. Förordning 1063/2010. Artikel 74 [574] 1. De produkter som deklareras för övergång till fri omsättning i Europeiska unionen ska vara samma produkter som de som exporterats från det förmånsland där de anses ha ursprung. De får inte ha ändrats eller omvandlats på något sätt eller ha varit föremål för andra åtgärder än sådana för att bevara dem i gott skick eller för att anbringa märkning, etiketter, förseglingar eller annan dokumentation för att säkerställa efterlevnaden av särskilda inhemska krav som gäller inom unionen, innan de deklareras för övergång till fri omsättning. 2. De produkter som importeras till ett förmånsland med avseende på kumulation enligt artiklarna 84, 85 eller 86 ska vara samma produkter som de som exporterats från det land där de anses ha sitt ursprung. De får inte ha ändrats eller omvandlats på något sätt eller blivit föremål för andra åtgärder än sådana för att bevara dem i gott skick, innan de deklareras för det relevanta tullförfarandet i importlandet. 3. Lagring av produkter får äga rum, förutsatt att de kvarstår under tullövervakning i transitlandet eller transitländerna. 4. Uppdelning av sändningar får äga rum, om den görs av exportören eller på dennes ansvar, förutsatt att de berörda produkterna kvarstår under tullövervakning i transitlandet eller transitländerna. 5. Efterlevnaden av punkterna 1 4 ska anses vara uppfylld såvida tullmyndigheterna inte har skäl att tro motsatsen, i vilket fall de kan begära att deklaranten uppvisar intyg på efterlevnad, vilka kan vara av alla slag, däribland transportavtalsdokument som konossement eller faktaunderstödd eller konkret bevisning grundad på märkning eller numrering av kollin eller bevisning som rör själva varorna. Förordning 2015/428. Artikel 75 [575] 1. Följande produkter ska anses som helt framställda i ett förmånsland: a) Mineraliska produkter som har utvunnits ur dess jord eller havsbotten. b) Växter och vegetabiliska produkter som har odlats eller skördats där. c) Levande djur som har fötts och uppfötts där. d) Produkter som har erhållits från levande djur som har uppfötts där. e) Produkter som har erhållits från slaktade djur som har fötts och uppfötts där. f) Produkter från jakt och fiske som har bedrivits där. g) Produkter från vattenbruk, om fisken, kräftdjuren och blötdjuren fötts och uppfötts där. h) Produkter från havsfiske och andra produkter som har hämtats ur havet utanför varje territorialvatten av dess fartyg. i) Produkter som tillverkats ombord på dess fabriksfartyg uteslutande av de produkter som avses i led h. j) Begagnade föremål som insamlats där och som endast kan användas för återvinning av råmaterial. Ändring nr 76 till TFH III:1 1:142 c

14 [576] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. k) Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som ägt rum där. l) Produkter som har utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager utanför varje territorialvatten, förutsatt att det har ensamrätt att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager. m) Varor som har tillverkats där uteslutande av sådana produkter som avses i leden a l. 2. Med dess fartyg och dess fabriksfartyg i punkt 1 h och i avses endast fartyg och fabriksfartyg som uppfyller följande krav: a) De är registrerade i förmånslandet eller i en medlemsstat. b) De för förmånslandets eller en medlemsstats flagg. c) De uppfyller ett av följande villkor: i) De ägs till minst 50 % av medborgare i förmånslandet eller i medlemsstater. ii) De ägs av företag som har sitt huvudkontor och sin huvudsakliga verksamhetsort i förmånslandet eller i medlemsstater, och som till minst 50 % ägs av förmånslandet, medlemsstater eller offentliga organ eller medborgare i förmånslandet eller i medlemsstaterna. 3. Vart och ett av villkoren i punkt 2 kan uppfyllas i medlemsstater eller i olika förmånsländer, förutsatt att samtliga berörda förmånsländer omfattas av regional kumulation enligt artikel 86.1 och I detta fall ska produkterna anses ha ursprung i det förmånsland vars flagg förs av fartyget eller fabriksfartyget enligt punkt 2 b. Första stycket ska gälla enbart om villkoren i artikel 86.2 a, c och d är uppfyllda. Förordning 530/2013. Artikel 76 [576] 1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 78 och 79 ska produkter som inte är helt framställda i det berörda förmånslandet enligt artikel 75 anses ha ursprung där, om villkoren i förteckningen i bilaga 13a [1462 A] för de berörda varorna är uppfyllda. 2. Om en produkt som har fått ursprungsstatus i ett land enligt punkt 1 behandlas ytterligare i det landet och används som material i tillverkningen av en annan produkt, ska hänsyn inte tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning. Förordning 1063/2010. Artikel 77 [577] 1. Bedömningen av huruvida villkoren i artikel 76.1 är uppfyllda ska göras separat för varje produkt. Om emellertid regeln i fråga baseras på efterlevnad av ett maximalt innehåll av icke-ursprungsmaterial får värdet av sådant material beräknas som ett genomsnitt enligt punkt 2 i syfte att beakta fluktuationer i kostnader och växelkurser. 1:142 d

15 Tillämpningskodex 2454/93 Del I Avd. IV Varors ursprung förmånsbehandling [583] Artikel 83 [583] Vid fastställandet av om en produkt är en ursprungsprodukt ska ursprunget för följande element som kan ingå i tillverkningsprocessen inte beaktas: a) Energi och bränsle. b) Anläggningar och utrustning. c) Maskiner och verktyg. d) Andra varor som inte ingår och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten. Förordning 1063/2010. Underavsnitt 3 Kumulation Anm. Rubriken är införd enligt förordning 1063/2010. Artikel 84 [584] Bilateral kumulation ska medge att produkter med ursprung i Europeiska unionen betraktas som material med ursprung i ett förmånsland när de införlivats i en produkt som tillverkats i det landet, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen där är mer omfattande än de åtgärder som beskrivs i artikel Underavsnitten 2 och 7 ska i tillämpliga delar gälla export från unionen till ett förmånsland i syfte att tillämpa bilateral kumulation. Förordning 2015/428. Artikel 85 [585] 1. I den utsträckning som Norge, Schweiz och Turkiet beviljar allmänna tullförmåner för produkter med ursprung i förmånsländerna och tillämpar en definition av begreppet ursprung motsvarande den som anges i detta avsnitt, ska kumulation med Norge, Schweiz eller Turkiet medge att produkter med ursprung i de länderna betraktas som material med ursprung i ett förmånsland, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen där är mer omfattande än de åtgärder som beskrivs i artikel Punkt 1 ska gälla på villkor att Turkiet, Norge och Schweiz på ömsesidig basis ger samma behandling för produkter med ursprung i förmånsländerna som innehåller material med ursprung i Europeiska unionen. 3. Punkt 1 ska inte gälla för produkter som omfattas av kapitel 1 24 i Harmoniserade systemet. 4. Kommissionen kommer i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) att offentliggöra det datum då villkoren i punkterna 1 och 2 är uppfyllda. Förordning 1063/2010. Artikel 86 [586] 1. Regional kumulation ska tillämpas för följande fyra separata regionala grupper: a) Grupp I: Brunei, Filippinerna, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Myanmar/Burma, Thailand och Vietnam. b) Grupp II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Peru och Venezuela. c) Grupp III: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan och Sri Lanka. d) Grupp IV: Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay. 2. Regional kumulation mellan länder inom samma grupp ska tillämpas enbart om följande villkor är uppfyllda: a) de länder som är involverade i kumulationen är, vid den tidpunkt då produkten exporteras till unionen, förmånsländer för vilka tullförmånerna inte tillfälligt upphävts i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012, Ändring nr 76 till TFH III:1 1:144 a

16 [586] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. i) förmånsländer, så länge systemet med registrerade exportörer inte har börjat tillämpas i de berörda länderna, ii) förmånsländer som anges i den förteckning som avses i artikel 70.1, när systemet med registrerade exportörer har börjat tillämpas i de berörda länderna. b) Vid regional kumulation mellan länderna i en regional grupp ska de ursprungsregler som fastställs i detta avsnitt gälla. c) Länderna i den regionala gruppen har åtagit sig att i) efterleva bestämmelserna i detta avsnitt eller se till att de efterlevs, och ii) tillhandahålla det administrativa samarbete som krävs för ett korrekt genomförande av detta avsnitt både gentemot unionen och mellan dem själva. d) Den regionala gruppens sekretariat eller ett annat behörigt gemensamt organ som företräder alla medlemmar i gruppen har meddelat kommissionen de åtaganden som avses i led c. Vid tillämpning av led b ska, när den åtgärd som medför ursprung enligt del II i bilaga 13a [1462 A] inte är densamma för alla länder som är involverade i kumulationen, ursprunget för produkter som exporteras från ett land till ett annat land i den regionala gruppen för tillämpning av regional kumulation fastställas på grundval av den regel som skulle tillämpas om produkterna exporterades till unionen. Om länderna i den regionala gruppen har uppfyllt bestämmelserna i första stycket c och d före den 1 januari 2011, ska ett nytt åtagande inte krävas. 3. De material som anges i bilaga 13b [1462 B] ska inte omfattas av regional kumulation enligt punkt 2 när a) Europeiska unionen inte tillämpar samma tullförmån för samtliga de länder som är involverade i kumulationen, och b) de berörda materialen genom kumulation skulle omfattas av en mera gynnsam tullbehandling än den som skulle gälla vid direkt export till Europeiska unionen. 4. Regional kumulation mellan förmånsländer i samma regionala grupp ska tillämpas endast på villkor att den bearbetning eller behandling som utförs i det förmånsland där materialen behandlas ytterligare eller införlivas är mer omfattande än de åtgärder som beskrivs i artikel 78.1 och, i fråga om textilprodukter, även mer omfattande än de åtgärder som anges i bilaga 16 [1465]. När villkoret i första stycket inte är uppfyllt ska produkternas ursprungsland vara det land i den regionala gruppen som svarar för den största andelen av värdet för använda material med ursprung i länder i den regionala gruppen. Följande land ska anges som ursprungsland på det ursprungsintyg som upprättas av den som exporterar produkten till unionen eller, till dess att systemet med registrerade exportörer börjar tillämpas, utfärdas av myndigheterna i det exporterande förmånslandet. Beträffande produkter som exporteras utan ytterligare bearbetning eller behandling, det förmånsland som anges på det ursprungsintyg som avses i artikel 95a.1 eller i artikel 97m.5 tredje strecksatsen. När det gäller varor som exporteras efter ytterligare bearbetning eller behandling, det ursprungsland som fastställs i enlighet med andra stycket. 5. På begäran av myndigheterna i ett förmånsland i grupp I eller myndigheterna i ett förmånsland i grupp III får kommissionen bevilja regional kumulation mellan länder i dessa grupper, förutsatt att följande villkor är uppfyllda: a) De villkor som fastställs i punkt 2 a och b är uppfyllda. b) De länder som ska ingå i denna regionala kumulation har åtagit sig, och gemensamt meddelat detta åtagande till kommissionen, att i) efterleva bestämmelserna i detta avsnitt eller se till att de efterlevs, och 1:144 b

17 Tillämpningskodex 2454/93 Del I Avd. IV Varors ursprung förmånsbehandling [586] ii) tillhandahålla det administrativa samarbete som krävs för ett korrekt genomförande av detta avsnitt både gentemot Europeiska unionen och mellan dem själva. Den begäran som avses i första stycket ska underbyggas med bevisning för att villkoren i det stycket är uppfyllda. Begäran ska adresseras till kommissionen. Kommissionen kommer att besluta om begäran med beaktande av alla uppgifter rörande kumulationen som anses relevanta, inbegripet vilka material som ska kumuleras. 6. När produkter som tillverkats i ett förmånsland i grupp I eller grupp III av material med ursprung i ett land som tillhör den andra gruppen ska exporteras till Europeiska unionen ska ursprunget för dessa produkter fastställas enligt följande: a) Material med ursprung i ett land i en regional grupp ska betraktas som material med ursprung i ett land i den andra regionala gruppen när de införlivas i en produkt som framställs där, om bearbetningen eller behandlingen i det senare förmånslandet är mer omfattande än de åtgärder som beskrivs i artikel 78.1 och, i fråga om textilprodukter, även mer omfattande än de åtgärder som anges i bilaga 16. b) När villkoret i led a inte är uppfyllt ska produkternas ursprungsland vara det land som deltar i kumulationen och som svarar för den största andelen av värdet för använda material med ursprung i länder som deltar i kumulationen. När ursprungslandet fastställs enligt första stycket b ska det landet anges som ursprungsland på det ursprungsintyg som upprättas av den som exporterar produkten till Europeiska unionen eller, till dess att systemet med registrerade exportörer börjar tillämpas, utfärdas av myndigheterna i det exporterande förmånslandet. 7. På begäran av ett förmånslands myndigheter får kommissionen bevilja utvidgad kumulation mellan ett förmånsland och ett land med vilket Europeiska unionen har ett gällande frihandelsavtal enligt artikel XXIV i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt), om följande villkor är uppfyllda: a) De länder som är involverade i kumulationen har åtagit sig att efterleva bestämmelserna i detta avsnitt eller se till att de efterlevs, och att tillhandahålla det administrativa samarbete som krävs för ett korrekt genomförande av detta avsnitt både gentemot Europeiska unionen och mellan dem själva. b) Det berörda förmånslandet har meddelat kommissionen det åtagande som avses i led a. Den begäran som avses i första stycket ska innehålla en förteckning över de material som berörs av kumulation och ska underbyggas med bevisning för att villkoren i första stycket a och b är uppfyllda. Begäran ska adresseras till kommissionen. När de berörda materialen ändras ska en ny begäran lämnas in. Material som omfattas av kapitel 1 24 i Harmoniserade systemet får inte omfattas av utvidgad kumulation. 8. Vid utvidgad kumulation enligt punkt 7 ska de använda materialens ursprung och den tillämpliga typen av ursprungsintyg fastställas i enlighet med reglerna i det relevanta frihandelsavtalet. Ursprunget för de produkter som exporteras till Europeiska unionen ska fastställas i enlighet med ursprungsreglerna i detta avsnitt. För att en framställd produkt ska få ursprungsstatus är det inte nödvändigt att de material som har ursprung i ett land med vilket Europeiska unionen har ett frihandelsavtal och som använts i ett förmånsland vid tillverkning av den produkt som exporteras till Europeiska unionen har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i det berörda förmånslandet är mer omfattande än de åtgärder som beskrivs i artikel Ändring nr 76 till TFH III:1 1:145

18 [587] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. 9. Kommissionen kommer att offentliggöra följande i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien): a) Det datum då kumulation mellan länder i grupp I och grupp III enligt punkt 5 får verkan, de länder som är involverade i denna kumulation och, i tillämpliga fall, förteckningen över de material för vilka kumulation tillämpas. b) Det datum då utvidgad kumulation får verkan, de länder som är involverade i denna kumulation och förteckningen över de material för vilka denna kumulation tillämpas. 10. Underavsnitt 2, artiklarna 90, 91, 92, 93, 94, 95 och underavsnitt 7 ska i tillämpliga delar gälla export från ett förmånsland till ett annat för tillämpning av regional kumulation. Förordning 2015/428. Artikel 87 [587] När bilateral kumulation eller kumulation med Norge, Schweiz eller Turkiet används i kombination med regional kumulation ska den framställda produkten få ursprung i ett av länderna i den berörda regionala gruppen, fastställt enligt artikel 86.4 första och andra styckena. Förordning 1063/2010. Artikel 88 [588] 1. Punkten har upphört att gälla enligt förordning 2015/ Om fungibla material med ursprungsstatus och utan ursprungsstatus används i bearbetningen eller behandlingen av en produkt får medlemsstaternas tullmyndigheter på skriftlig begäran av ekonomiska aktörer tillåta att lagren av material förvaltas i Europeiska unionen med hjälp av metoden med bokföringsmässig uppdelning utan att materialen lagras separat, när påföljande export till ett förmånsland inom ramen för bilateral kumulation ska ske. 3. Medlemsstaternas tullmyndigheter får bevilja det tillstånd som avses i punkt 2 på de villkor som de anser lämpliga. Tillståndet får beviljas endast om det vid användning av den metod som avses i punkt 2 kan säkerställas att det antal framställda produkter som kan anses ha ursprung i Europeiska unionen vid varje tidpunkt är detsamma som det antal som skulle ha erhållits om lagren skilts åt fysiskt. Om ett tillstånd beviljas, ska metoden tillämpas och dess användning dokumenteras på grundval av de allmänna redovisningsprinciper som gäller i Europeiska unionen. 4. Den som beviljats tillstånd att använda den metod som avses i punkt 2 ska upprätta eller, till dess att systemet med registrerade exportörer börjar tillämpas, ansöka om ursprungsintyg för den kvantitet produkter som kan anses ha ursprung i Europeiska unionen. På begäran av medlemsstaternas tullmyndigheter ska tillståndshavaren lämna en redogörelse för hur kvantiteterna förvaltats. 5. Medlemsstaternas tullmyndigheter ska övervaka hur det tillstånd som avses i punkt 2 används. De får återkalla tillståndet om a) tillståndshavaren på något sätt missbrukar tillståndet, eller b) tillståndshavaren inte uppfyller något av de andra villkor som anges i detta avsnitt eller avsnitt 1A. Förordning 2015/428. 1:146

19 Tillämpningskodex 2454/93 Del I Avd. IV Varors ursprung förmånsbehandling [589] Underavsnitt 4 Undantag Anm. Rubriken är införd enligt förordning 1063/2010. Artikel 89 [589] 1. På kommissionens initiativ eller som svar på en begäran av ett förmånsland kan det landet beviljas ett tillfälligt undantag från bestämmelserna i detta avsnitt, om a) interna eller externa faktorer tillfälligt gör att landet inte längre kan följa reglerna för erhållande av ursprungsstatus enligt artikel 72, eller b) det behöver tid för att förbereda sig för reglerna för erhållande av ursprungsstatus enligt artikel Det tillfälliga undantaget ska inte ha längre varaktighet än effekterna av de interna eller externa faktorer som gett upphov till det eller den tid som förmånslandet behöver för att kunna följa reglerna. 3. Begäran om undantag ska göras skriftligen till kommissionen. Den ska innehålla uppgifter om varför ett undantag begärs enligt punkt 1 och underlag för begäran. 4. När ett undantag beviljas ska det berörda förmånslandet uppfylla alla krav i fråga om vilka uppgifter som ska lämnas till kommissionen beträffande användning av undantaget och förvaltning av de kvantiteter som omfattas av undantaget. Förordning 1063/2010. Underavsnitt 5 Förfaranden vid export från förmånslandet och inom Europeiska unionen som ska tillämpas från och med dagen för tillämpningen av systemet med registrerade exportörer Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning 2015/428. Artikel 90 [590] 1. Systemet ska tillämpas i följande fall: a) Varor som uppfyller kraven i detta avsnitt och som exporteras av en registrerad exportör. b) När det gäller sändningar som innehåller ett eller flera kollin med ursprungsprodukter och exporteras av vilken exportör som helst, när de avsända ursprungsprodukternas totala värde inte överskrider euro. 2. Värdet av ursprungsprodukterna i en sändning är värdet av samtliga ursprungsprodukter inom ett parti som omfattas av en ursprungsförklaring som utfärdats i exportlandet. Förordning 2015/428. Artikel 91 [591] 1. De stödmottagande länderna ska påbörja registreringen av exportörer den 1 januari Om förmånslandet emellertid inte är i stånd att påbörja registreringen vid den tidpunkten, ska det skriftligen underrätta kommissionen senast den 1 juli 2016 om att det föreslår att senarelägga registreringen av exportörer till den 1 januari 2018 eller den 1 januari Under en tolvmånadersperiod efter den dag då det stödmottagande landet inleder registreringen av exportörer ska förmånslandets behöriga myndigheter fortsätta att utfärda ursprungsintyg formulär A på begäran av exportörer som ännu inte har registrerats i samband med ansökan om certifikatet. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 97k.5 får ursprungsintyg formulär A som utfärdats i enlighet med första stycket i denna punkt vara tillåtliga i unionen som ursprungsintyg, om dessa har utfärdats före dagen för registrering av den berörda exportören. Ändring nr 76 till TFH III:1 1:147

20 [591 A] Tullkodex, tillämpningskodex m.m. Om ett förmånslands behöriga myndigheter ställs inför svårigheter med att slutföra registreringsförfarandet inom ovannämnda tolvmånadersperiod, kan de begära att kommissionen förlänger den. Förlängningar får inte överstiga sex månader. 3. Exportörer i ett förmånsland, registrerade eller ej, ska upprätta ursprungsförsäkringar när de avsända ursprungsprodukternas totala värde inte överskrider euro samma dag som förmånslandet avser inleda registreringen av exportörer. Exportörer ska, sedan de registrerats, upprätta ursprungsförsäkringar, när de avsända ursprungsprodukternas totala värde överstiger euro den dag då deras registrering är giltig i enlighet med artikel Alla förmånsländer ska tillämpa systemet med registrerade exportörer senast den 30 juni Förordning 2015/428. Artikel 91a [591 A] 1. Den 1 januari 2017 ska medlemsstaternas tullmyndigheter påbörja registreringen av exportörer och avsändare av varor som är etablerade på deras territorier. 2. Från och med den 1 januari 2018 ska de behöriga tullmyndigheterna i samtliga medlemsstater upphöra med utfärdandet av varucertifikat EUR.1 för kumulation enligt artikel Till och med den 31 december 2017 ska tullmyndigheterna i medlemsstaterna utfärda varucertifikatet EUR.1 eller ersättningsintyg om ursprung formulär A på begäran av exportörer eller avsändare av varor som ännu inte har registrerats. Detta ska även gälla om ursprungsprodukter som har sänts till unionen åtföljs av deklarationer om ursprung utfärdade av en registrerad exportör i ett förmånsland. 4. Exportörer i ett förmånsland, registrerade eller ej, ska upprätta ursprungsförsäkringar när de avsända ursprungsprodukternas totala värde inte överskrider euro den 1 januari Exportörer ska, sedan de registrerats, upprätta ursprungsförsäkringar, när de avsända ursprungsprodukternas totala värde överstiger euro den dag då deras registrering är giltig i enlighet med artikel Återsändare av varor som är registrerade kan upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung från och med den dag då deras registrering är giltig i enlighet med artikel Detta gäller oavsett om varorna åtföljs av ett ursprungsintyg formulär A som utfärdats av det stödmottagande landet eller en fakturadeklaration eller en ursprungsförsäkran som exportören utfärdat. Förordning 2015/428. Artikel 92 [592] 1. För att bli registrerade ska exportörer lämna in en ansökan till den behöriga myndigheten i det förmånsland från vilket varorna är avsedda att exporteras och som varorna anses ha sitt ursprung i eller har genomgått en behandling inte ansågs uppfylla villkoren i artikel 86.4 första stycket eller artikel 86.6 a. Ansökan ska lämnas in på det formulär som anges i bilaga 13c [1462 C] och innehålla alla uppgifter som där efterfrågas. 2. För att bli registrerad exportör, ska en exportör eller en avsändare av varor etablerad i en medlemsstat lämna in en ansökan till tullmyndigheterna i den medlemsstaten på det formulär som anges i bilaga 13c. 3. Exportörer ska vara gemensamt registrerade med avseende på export inom unionens allmänna preferenssystem för såväl unionen, Norge och Schweiz som för Turkiet, så snart landet uppfyller vissa villkor. 1:148

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER 2 Tillämpningskodex Innehållsförteckning till tillämpningskodexen [ ] DEL I ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Avdelning I Allmänt Kapitel 1 Definitioner... 501 Kapitel 2 Beslut... 503 Kapitel 3 Databehandling...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION BILAGA 2 PROTOKOLL II OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION BILAGA 2 PROTOKOLL II OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.12.2008 KOM(2008) 857 slutlig BILAGA 2 PROTOKOLL II OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH METODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE SV

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676])

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Bilaga 37d Del I Reservrutin Kapitel I Allmänna bestämmelser 1. I denna bilaga fastställs särskilda bestämmelser

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

PROTOKOLL OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH OMMETODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE

PROTOKOLL OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH OMMETODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE PROTOKOLL OM DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER OCH OMMETODER FÖR ADMINISTRATIVT SAMARBETE EU/KR/P1/sv 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSNITT A URSPRUNGSREGLER AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Artikel

Läs mer

Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m.

Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. Tullfrihetsförordning [551] Förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. Inledande bestämmelser 1 [551] I denna förordning finns föreskrifter om bl.a. sådan frihet från tull som anges i 1 lagen (1994:1547)

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia Förordning 147/2003, Somalia [10281] Somalia Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R1010 SV 01.03.2013 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1010/2009 av den 22 oktober

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Indirekta skatter och skatteförvaltning Mervärdesskatt Bryssel den 23 oktober 2013 Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för

Läs mer

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket. Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.se Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Avdelning I Definition av begreppet ursprungsvaror

Avdelning I Definition av begreppet ursprungsvaror Förordning 2216/78, EGT L 269, 1978 20 PROTOKOLL 2 om definition av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete Avdelning I Definition av begreppet ursprungsvaror Artikel 1 Vid tillämpning

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 %

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 139 Tullpositioner År Ton Tullsats utom kvoten 10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % 34. Alla tullkvoter

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Ändring nr 75 (48 blad) till TFH III:1

Ändring nr 75 (48 blad) till TFH III:1 Ändring nr 75 (48 blad) till TFH III:1 Denna ändring innehåller sid. 1:112 c f, 1:368 a 370, 1:844 k ld, 1:917 918 b, 1:923 924, 1:936 a b, 1:1301 1388, 2:4 a b, 2:10 a d, 2:21 22 b, 2:35 (38)50, 2:60

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Kredittillstånd 2 [2771] I 5 kap. 8 [1857] tullagen (2000:1281) anges vilka som kan beviljas betalningsanstånd för tull (kredittillstånd).

Kredittillstånd 2 [2771] I 5 kap. 8 [1857] tullagen (2000:1281) anges vilka som kan beviljas betalningsanstånd för tull (kredittillstånd). TO 19 kap. Uppbörd [2770] 19 kap. Uppbörd 1 [2770] I 5 kap. ([1850] o.f.) tullagen (2000:1281) finns bl.a. bestämmelser om uppbörd, återbetalning och eftergift av tull samt om ränta och indrivning m.m.

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Nya tullregler i EU 1 maj 2016

Nya tullregler i EU 1 maj 2016 Nya tullregler i EU 1 maj 2016 Oslo den 19 oktober 2015 Kenneth Persson Tullverket Fyra huvudspår UCC (Unionstullkodexen) är beslutad Tillämpningsföreskrifterna (UCC DA/GA) beslut förväntas under hösten

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

Vad ingår i tullvärdet?

Vad ingår i tullvärdet? Vad ingår i tullvärdet? 2 VAD INGÅR I TULLVÄRDET? Den här broschyren vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.

Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Rubrik: Lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. SFS nr: 2005:590 Departement/myndighet: Näringsdepartementet Utfärdad: 2005-06-22 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

TO 6 kap. Tillfälliga lager [2341]

TO 6 kap. Tillfälliga lager [2341] TO 6 kap. Tillfälliga lager [2341] 6 kap. Tillfälliga lager 1 [2341] I 3 kap. 6 11 [1820 1825] tullagen (2000:1281) och 14 19 [2014 2019] tullförordningen (2000:1306) finns bestämmelser om tillfälliga

Läs mer

AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA

AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA AVTAL OM SOCIAL TRYGGHET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH REPUBLIKEN FILIPPINERNA Konungariket Sveriges regering och Republiken Filippinernas regering, som önskar reglera sina inbördes relationer inom området

Läs mer

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv

Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Artikel 103 EES i ett förvaltningsrättsligt perspektiv Jur.dr.des.(HSG), jur.kand. Magnus Schmauch Rättssekreterare Domare Páll Hreinsson EFTA-domstolen Detta föredrag uttrycker endast personliga åsikter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2014:940 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Yttrande. Handläggare, tel Ert datum Er referens. Yvonne Hilner, 040-66 132 45

Yttrande. Handläggare, tel Ert datum Er referens. Yvonne Hilner, 040-66 132 45 Yttrande Effektiv handel Datum Dnr 2007-03-22 TV1-2007-2634 Handläggare, tel Ert datum Er referens Yvonne Hilner, 040-66 132 45 Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden EU-kommissionens

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA-BoS-14/165 SV Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M.

KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. KARANTÄNSBESTÄMMELSER M.M. 1 Hot mot m.m. Hot mot [501] Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot Inledande bestämmelser 1 [501] Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av Världshälsoorganisationens

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om gränstullsamarbete med Danmark; SFS 2000:604 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 15 juni 2000. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001]

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001] Reklamskatt [5001] 10 Reklamskatt Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam 1 [5001] Skatt (reklamskatt) erlägges enligt denna lag till staten för annons, som är avsedd att offentliggöras inom landet,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - bördor för företagen I tabellen ska anges de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet som innehåller bördor för företaget och en bedömning ska göras av den

Läs mer