Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd"

Transkript

1 Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt bistånd som anges i rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med (omarbetning) ([1001] o.f.) och i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd ([2401] o.f.). Förordning (2009:1074). Förordning om produkter med [2451] Definitioner 2 [2452] I denna förordning förstås med naturligt uran: uran som innehåller den blandning av isotoper som förekommer i naturen, utarmat uran: uran där halten av isotopen uran 235 är lägre än i naturligt uran, anrikat uran: uran där halten av isotopen uran 235 är högre än i naturligt uran. Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i rådets förordning (EG) nr 428/2009 ([1001] o.f.). Förordning (2009:1074). Olika former av tillstånd 3 [2453] Nationella tillstånd kan ges, förutom som ett individuellt tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 ([1001] o.f.), som ett globalt tillstånd till export eller till överföring inom Europeiska gemenskapen. Nationella tillstånd kan även ges som generellt tillstånd till export enligt samma förordning. Förordning (2009:1074). 4 [2454] Inspektionen för strategiska produkter får meddela föreskrifter 1. om generella tillstånd enligt artikel 6.2 [1006] i rådets förordning (EG) nr 1334/2000, och 2. om krav på tillstånd till sådan överföring inom Europeiska gemenskapen som avses i artikel 21.2 a [1021] i samma förordning. Till p. 1 Anm. Se [2601] o.f. 3:275 Ändring nr 29 till TFH V:3

2 Produkter med [2455] Produkter som kräver tillstånd för införsel 5 [2455] Inspektionen för strategiska produkter får meddela föreskrifter om krav på tillstånd till införsel av kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel. Anm. Se [2481] o.f. Vem som prövar frågor om tillstånd och förbud Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2009:1074). 6 [2456] Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om tillstånd och förbud enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 ([1001] o.f.), utom i sådana fall som avses i andra stycket eller i 7 första tredje stycket. Inspektionen ska med eget yttrande lämna över ett ärende till regeringens prövning, om ärendet har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt. Förordning (2009:1074). Till 1 st Anm. Uppgifter i ansökan, se [2484]. 7 [2457] Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om tillstånd till export, förmedlingstjänster eller till överföring inom Europeiska gemenskapen av kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I [1051] till rådets förordning (EG) nr 428/2009 och som tillhör kategori 0. Strålsäkerhetsmyndigheten prövar också frågor om förbud mot transitering av kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 och som tillhör kategori 0. Strålsäkerhetsmyndigheten ska med eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning, om exporten, förmedlingstjänsten eller överföringen inom Europeiska gemenskapen är avsedd för en mottagare i en stat som inte har ett bilateralt avtal med Sverige om samarbete i icke-spridningsfrågor på kärnenergiområdet, eller i en särskild förklaring till Internationella atomenergiorganets (IAEA:s) generaldirektör förbundit sig att tillämpa de regler om kontroll av material och utrustning m.m., som man kommit överens om inom Nuclear Suppliers Group (NSG) och som NSG har informerat IAEA:s medlemsstater om genom informationscirkulär INFCIRC :276

3 Strålsäkerhetsmyndigheten prövar, trots bestämmelsen i tredje stycket, frågor om tillstånd till export, förmedlingstjänster eller till överföring inom Europeiska gemenskapen när det gäller uran, plutonium eller torium i ren form eller i form av legering, förening eller blandning, om mängden 1. inte överstiger 10 kilogram anrikat uran som innehåller högst fem procent av isotopen uran 235, 2. inte överstiger 100 gram anrikat uran som innehåller mer än fem procent av isotopen uran 235, 3. inte överstiger 10 gram av isotopen uran 233, 4. inte överstiger 10 gram plutonium, 5. inte överstiger 50 kilogram naturligt eller på isotopen uran 235 utarmat uran, eller 6. inte överstiger 50 kilogram torium. Förordning (2009:1074). Förordning om produkter med [2458] Ansökan om tillstånd Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2009:1074). 8 [2458] Ansökan om tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 ([1001] o.f.), lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd ([2401] o.f.) eller föreskrifter som meddelas genom denna förordning ska ges in till Inspektionen för strategiska produkter, utom i sådana fall som avses i 8 a. Inspektionen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ansökan ska innehålla. Förordning (2009:1074). 8 a [2458 A] Ansökan om tillstånd till export, förmedlingstjänster eller till överföring inom Europeiska gemenskapen av kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I [1051] till rådets förordning (EG) nr 428/2009 och som tillhör kategori 0 ska ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ansökan ska innehålla. En ansökan om tillstånd till export, förmedlingstjänster eller till överföring inom Europeiska gemenskapen enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 av använt kärnbränsle ska innehålla uppgifter om hur materialet slutligt ska tas om hand. I fråga om använt kärnbränsle som härrör från en kärnteknisk verksamhet i Sverige ska ansökan även innehålla en försäkran att den som för ut materialet kommer att återta materialet, om det inte kan tas om hand på avsett sätt. Förordning (2009:1074). 3:277 Ändring nr 29 till TFH V:3

4 Produkter med [2459] 3:278 Anmälan till Tullverket 9 [2459] Export och överföring inom Europeiska gemenskapen av produkter med som omfattas av krav på tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 428/2009 ([1001] o.f.) ska anmälas till Tullverket under helgfri måndag fredag och senast 48 timmar innan exporten eller överföringen är planerad att genomföras. Den del av tidsfristen som infaller under lördag, söndag eller annan helgdag ska inte räknas in i fristen. Anmälningsskyldigheten enligt första stycket gäller dock inte export eller överföring som sker i sådan form som avses i artikel 2.2 iii i samma förordning. Tullverket får i enskilda fall medge undantag från första stycket, om det finns särskilda skäl för det. Förordning (2009:1074). Till 1 st Anm. Se [2502] o.f. Till 3 st Anm. Se [2505]. 10 [2460] Anmälan enligt 9 behöver inte göras, om 1. exporten eller överföringen enligt vad som anges i tillståndet avser a) produkter som exporteras eller överförs för reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd och som ska återinföras, b) produkter som efter reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd åter förs ut, c) produkter som exporteras eller överförs för demonstration, lån eller bearbetning och som ska återinföras, i den utsträckning de inte förbrukas, d) produkter som efter demonstration, lån eller bearbetning åter förs ut, e) produkter som återsänds efter reklamation, felleverans eller av något annat liknande skäl, eller f) biologiska agens, eller 2. globalt tillstånd enligt 3 första stycket eller generellt exporttillstånd enligt bilaga II [1052] till rådets förordning (EG) nr 428/2009 eller 4 1 har meddelats för exporten eller överföringen. Bestämmelserna i 9 tredje stycket och 10 första stycket innebär inget undantag från deklarationsskyldigheten enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (TFH III:1 [101] o.f.) eller från anmälningsskyldigheten enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (TFH III:1 [4001] o.f.).

5 I fall där generellt exporttillstånd enligt bilaga II till rådets förordning (EG) nr 428/2009 eller 4 1 har meddelats ska tillståndet åberopas i tulldeklarationen för export. Förordning (2009:1074). 11 [2461] Tullverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i samband med anmälan om export eller överföring enligt 9. Anm. Se [2504]. Förordning om produkter med [2461] Undantag från förbudet att tillhandahålla tekniskt bistånd 12 [2462] Förbudet i 9 [2409] lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd att lämna tekniskt bistånd gäller inte, 1. när det tekniska biståndet lämnas i ett land som är förtecknat i del 3 i bilaga II [1052] till rådets förordning (EG) nr 428/2009, 2. när det tekniska biståndet består av överföring av uppgifter som är allmänt tillgängliga eller utgör grundläggande vetenskaplig forskning, 3. när det tekniska biståndet lämnas muntligt och inte hänför sig till sådana produkter med som omfattas av bilaga I till samma förordning, 4. när det tekniska biståndet lämnas av svenska myndigheter inom internationella samarbeten beträffande forskning om skydd och motmedel mot massförstörelsevapen, eller 5. när det tekniska biståndet lämnas i samband med verksamhet för vilken tillstånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel ([101] o.f.) föreligger. Förordning (2009:1074). 13 Paragrafen med tillhörande rubrik har upphört att gälla enligt förordning (2008:891). Deklarationsskyldighet enligt 13 [2413] lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd 14 [2464] En deklaration enligt 13 [2413] lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter. Inspektionen för strategiska produkter får meddela närmare föreskrifter om deklarationsskyldigheten. 3:278 a Ändring nr 29 till TFH V:3

6 Produkter med [2465] Tillsyn 15 [2465] Tillsyn som avses i 15 [2415] lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd ska utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten när det gäller kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I [1051] till rådets förordning (EG) nr 428/2009 och som tillhör kategori 0. I andra fall ska tillsynen utövas av Inspektionen för strategiska produkter. Förordning (2009:1074). [2466] Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001, då förordningen (1998:400) om strategiska produkter skall upphöra att gälla. 3:278 b

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Denna ändring innehåller sid. 1:71 72, 1:101 102, 1:139 142 d, 1:144 a 150 f, 1:157 (162)164, 1:169 172 b, 1:365 366 b, 1:371 372 b, 1:600 le lf, 1:600 o p, 1:601

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Regeringens proposition 1997/98:44 Hämtad från Sören Ömans hemsida www.sorenoman.se Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997

Läs mer

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Denna ändring innehåller sid. 3:4 a b, 3:9 10, 3:15 16, 3:68 c 70, 3:85 88, 3:98 a 100, 3:103 104, 3:109 112, 3:120 a bb, 3:120 e f, 3:120 i j, 3:120 m 122, 3:124 a

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av elektroniska pengar; SFS 2002:149 Utkom från trycket den 16 april 2002 utfärdad den 4 april 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen; SFS 2000:1467 Utkom från trycket den 4 januari 2001 utfärdad den 21 december 2000.

Läs mer

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001]

10 Reklamskatt. Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam. Reklamskatt [5001] Reklamskatt [5001] 10 Reklamskatt Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam 1 [5001] Skatt (reklamskatt) erlägges enligt denna lag till staten för annons, som är avsedd att offentliggöras inom landet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70); SFS 2006:509 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 24 maj 2006. Regeringen föreskriver i fråga om vapenförordningen

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:125

Regeringens proposition 2009/10:125 Regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag Prop. 2009/10:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Att exportera Innehållet i Att exportera bygger i huvudsak på författningsbestämmelser som gällde den 1 januari 2002 Denna broschyr innehåller en översikt över tullbestämmelser om export och andra förfaranden

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Konkurrenslag (2008:579)

Konkurrenslag (2008:579) Konkurrenslag (2008:579) Innehåll 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Förbjudna konkurrensbegränsningar 3 kap. Åtgärder mot konkurrensbegränsningar 4 kap. Företagskoncentrationer 5 kap. Utredning av konkurrensärenden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Konkurrenslag; utfärdad den 18 juni 2008. SFS 2008:579 Utkom från trycket den 30 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer;

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar till och med KIFS 2015:3. För uppgift om ikraftträdande

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 Ändringar i PuL Observera att innehållet i den här skriften inte är anpassat till de ändringar i PuL som trädde

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:114

Regeringens skrivelse 2009/10:114 Regeringens skrivelse 2009/10:114 Strategisk exportkontroll 2009 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2009/10:114 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

RÄTTEGÅNGSBALKEN M.M.

RÄTTEGÅNGSBALKEN M.M. RÄTTEGÅNGSBALKEN M.M. RB Allm. anm. I innehållsförteckningen utelämnade kapitel är inte intagna i handboken. INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILL RÄTTEGÅNGSBALKEN Första avd. Om domstolsväsendet 1 kap. Om allmän

Läs mer

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5

28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 28.12.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 379/5 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

Läs mer

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 1 kap. Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering

Läs mer