DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS"

Transkript

1 2017 JANUARI - MARS JANUARI-MARS» Koncernens omsättning uppgick till 116 (0) KSEK» Resultat efter finansiella poster uppgick till (-2 098) KSEK» Licensavtal i Italien för lansering av Sara Serena» Lansering av Sara Serenas första album Skyline» Sara Serena påbörjar lansering i USA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG» Notering på NGM Nordic MTF den 18 maj 2017» Avsiktsförklaring med Secuoya Group om produktion och distribution av Aim2Fame» JPJ Jessen Invest ökar sitt innehav i Nexar Group

2 002 Nexar Group AB (publ) Delårsrappor t // Janu a r i - Mars 2017 DETTA ÄR NEXAR GROUP AB (PUBL) Nexar Group är ett globalt underhållningsföretag med ett egenutvecklat koncept Aim2Fame, där man via årligt återkommande talangtävlingar och reality shower på nätet, finner nya talangfulla musikartister. De bästa talangerna kontrakteras i Bolaget på lång tid, där de erbjuds vidareutbildning och promotion i världsklass, för att möjliggöra en framtida internationell karriär som artist. Affärsidén har sitt upphov i de kraftigt förändrade villkoren i underhållningsbranschen, som den enorma ökningen av Internetanvändandet med bl a YouTube inneburit och där användningen drivits på av mobila enheter, smartphones etc. Målgruppen, som i första hand är s k Millennials, d v s personer födda kring år 2000, tittar inte längre på TV som tidigare, de använder Internet som sin huvudsakliga källa för underhållning. Nexar Group AB är ett svenskt företag grundat 2012 och är verksamt inom två affärsområden, dels produktion av globala talangshower för online TV, dels vidareutveckling och management av de bästa talangerna som kommer fram i dessa tävlingar. Nexar Productions SL som startade sin verksamhet 2015, är ett helägt dotterbolag baserat i Valencia Spanien. VD KOMMENTAR Vi kan glädjande meddela att bolaget har blivit godkänt för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är satt till 18 maj Ett annat viktigt steg är att vi ingått en avsiktsförklaring med Secuoya Group avseende produktion och global distribution av Aim2Fame. Samarbetet med Secuoya Group är strategiskt viktigt för Nexar Group då det ger oss en mycket bra plattform för kommande produktioner av Aim2Fame samt ger oss en stark internationell och innovativ partner för både produktion och distribution av Aim2Fame på global basis. Dessutom skapar samarbetet större möjligheter för oss att snabbt nå ut till en stor mängd tittare och följare. Detta i sin tur ökar attraktionskraften i konceptet för nya sponsorer och därmed väsentliga intäktsmöjligheter. Under juni månad inleds den globala aktiviteten för att skapa intresse för årets säsong av Aim2Fame, som kommer att produceras och sändas under september till november Den viktigaste uppgiften framöver är att öka kännedomen om Nexar, Aim2Fame och våra artister, genom intensiv marknadsföring i olika former och därigenom skapa intresse och stora tittarvolymer. Detta kan ske genom exempelvis samarbeten med s k Influencers eller YouTubers som har miljontals följare över hela världen. Detta passar bra för att nå vår primära målgrupp, som är s k Millennials, ungdomar födda kring millennieskiftet. Detta leder i sin tur till ökat intresse från våra potentiella kunder, som i första hand är globala företag med kända varumärken för samarbeten kring sponsring. Viktiga händelser efter årsskiftet» Nexar har blivit godkända för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är satt till 18 maj 2017.» Nexar inleder ett strategiskt viktigt och långsiktigt samarbete med Secuoya Group i Spanien, avseende produktion och global distribution av Aim2Fame.» Den 24 februari släppte Sara Serena albumet Skyline. Albumet gick in på fjärde plats på den spanska topplistan efter en vecka. I samband med detta åkte Sara på en tio dagars signeringsturné till olika utvalda städer i Spanien.» Nexar har skrivit avtal med italienska CDF Records för en lansering av Sara Serena i Italien. Jag ser med tillförsikt och spänning fram emot kommande månader och utfallet av bolagets globala kommersialisering av sin affärsmodell. Mats Johansson Verkställande direktör Nexar Group AB (publ)

3 Nexar Group AB (publ) Delårsrappor t // Janu a r i - Mars VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI-MARS Licensavtal i Italien I januari tecknade dotterbolaget Nexar Productions SL avtal med CDF Records för lansering av Sara Serena i Italien med låten Chasing Dragons. Lansering av album Skyline Den 24 februari lanserades Sara Serenas första album Skyline, både som CD i Spanien och på digitala plattformar. CD:n nådde fjärde plats på Spaniens lista över mest sålda album bara efter en vecka samt låten och videon Chasing Dragons har passerat 3 miljoner nedladdningar. Sara Serena i USA Under mars har Sara Serena framträtt på olika event och TVinspelningar i Los Angeles, där även ny video spelats in. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Notering på NGM Nordic mtf Nordic Growth Market har godkänt Nexar för notering på NGM Nordic MTF. Nordic MTF är NGMs marknadsplats för publik handel i tillväxtbolag. Första handelsdag för Nexar aktien är fastställd till den 18 maj 2017 och kortnamn kommer att bli NXAR MTF. Nexar har utsett G&W Fondkommission till bolagets Mentor. Avsiktsförklaring med Secuoya Group Nexar inleder ett strategiskt viktigt och långsiktigt samarbete med Secuoya Group i Spanien, avseende produktion och global distribution av Aim2Fame. Secuoya Group är ett oberoende internationellt mediebolag baserat i Spanien, med 700 anställda och har, förutom i Europa, verksamheter i Syd- och Nordamerika. Divisionen för Digital Assets, når via 200 Multi-Channel Networks på YouTube mer än 7 miljoner abonnenter och 100 miljoner visningar per månad. Jpj Jessen Invest ökar sitt innehav i Nexar Group Under april genomfördes en riktad nyemission till befintlig ägare, JPJ Jessen Invest, om totalt units, där en unit bestod av en aktie och en teckningsoption. Teckningskursen var 6,30 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitterades utan vederlag. Två teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 februari 2018 till och med den 28 februari 2018 teckna en ny aktie för 7,50 kronor. Emissionen var således på samma villkor som spridningsemissionen i december Bolaget tillfördes härmed 1,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionen registrerades hos Bolagsverket i april RÄKENSKAPER FÖR KONCERNEN OCH MODERBOLAGET, KSEK RESULTATRÄKNING, KONCERNEN RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT

4 004 Nexar Group AB (publ) Delårsrappor t // Janu a r i - Mars 2017 BALANSRÄKNING, KONCERNEN TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Ej registrerat aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl periodresultat Eget kapital hänf. till moderftgs aktieägare Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Ej registrerat aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN Övrigt tillskjutet Annat eget kapital Aktiekapital kapital inkl årets resultat Totalt Ingående Eget kapital Nyemission Fondemission Emissionskostnader Omräkningsdifferens Årets resultat Eget kapital Omräkningsdifferens Periodens resultat Eget kapital

5 Nexar Group AB (publ) Delårsrappor t // Janu a r i - Mars FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - MODERBOLAGET Aktiekapital Överkursfond Bal. resultat Årets resultat Summa EK Eget kapital Omföring resultat föregående år Nyemission Fondemission Emissionskostnader Årets resultat Eget kapital Omföring resultat föregående år Periodens resultat Eget kapital KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Omräkningsdifferens Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Emissionskostnader Förändring av finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Emissionskostnader Förändring av finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut REDOVISNINGSPRINCIPER Rapporten är upprättad enligt (1995:1554) Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernredovisningen omfattar Nexar Group AB (publ) och Nexar Productions SL. Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor. KONTAKTINFORMATION Mats Johansson, VD, Stefan Mattsson, CFO, KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Årsstämma: Halvårsrapport januari juni 2017: Nexar Group AB (publ) Sturegatan Stockholm