SVENSK STANDARD SS-EN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK STANDARD SS-EN"

Transkript

1 SVENSK STANDARD SS-EN Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS ( ) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ SVENSK STANDARD. EFTERTRYCK UTAN TILLSTÅND ÄR FÖRBJUDET. Food processing machinery Basic concepts Part 2: Hygien requirements Livsmedelsmaskiner Grundläggande begrepp Del 2: Hygienkrav The European Standard has the status of a Swedish Standard. This document contains the official English version of with the corrigendum /AC:1998 incorporated with a Swedish translation. This edition differs from edition one by the correction of figure B.8 in page 20. Note that the figures B.9 and B.10 present hygene problems that occur in dismountable joints. Swedish Standards corresponding to documents referred to in this Standard are listed in Catalogue of Swedish Standards, issued by SIS. The Catalogue lists, with reference number and year of Swedish approval, International and European Standards approved as Swedish Standards as well as other Swedish Standards. Europastandarden gäller som svensk standard. Detta dokument innehåller den officiella engelska versionen av, med rättelsen /AC:1998 införd i texten, med svensk översättning. Denna utgåva skiljer sig från utgåva 1 genom att figur B.8 på sidan 20 rättats. Observera att figurerna B.9 och B.10 åskådliggör hygienrisker som kan förekomma vid användning av demonterbara sammanfogningar Motsvarigheten och aktualiteten i svensk standard till de publikationer som omnämns i denna standard framgår av Katalog över svensk standard, som ges ut av SIS. I katalogen redovisas internationella och europeiska standarder som fastställts som svenska standarder och övriga gällande svenska standarder. ICS Standarder kan beställas hos SIS som även lämnar allmänna upplysningar om svensk och utländsk standard. Postadress: SIS, Box 6455, STOCKHOLM Telefon: Telefax: Upplysningar om sakinnehållet i standarden lämnas av SMS. Telefon: Telefax: E-post: Prisgrupp T Tryckt i november 1998

2 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN March 1997 ICS Descriptors: agro-industry facilities, food industry equipment, safety requirements, accident prevention, definitions, hygiene, hygiene conditions, hazards, dangerous areas, verification, utilization, information English version Food processing machinery Basic concepts Part 2: Hygien requirements Machines pour les produits alimentaires Notions fondamentales Partie 2: Prescriptions relative à l hygiène Nahrungsmittelmaschinen Allgemeine Gestaltungsleitsätze Teil 2: Hygieneanforderungen This European Standard was approved by CEN on CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member. The European Standards exist in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions. CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. CEN European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS 1997 Copyright reserved to CEN members Ref. No. E

3 EUROPASTANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN mars 1977 ICS Nyckelord: agro-industriella anläggningar, utrustning för livsmedelsindustri, säkerhetskrav, förebyggande av olyckor, definitioner, hygien, hygienförhållande, risker, riskområden, verifiering, utnyttjning, information Svensk version Livsmedelsmaskiner Grundläggande begrepp Del 2: Hygienkrav Machines pour les produits alimentaires Notions fondamentales Partie 2: Prescriptions relative à l hygiène Food processing machinery Basic concepts Part 2: Hygien requirements Nahrungsmittelmaschinen Allgemeine Gestaltungsleitsätze Teil 2: Hygieneanforderungen Denna standard är den officiella svenska versionen av. För översättningen svarar SIS. Denna europastandard antogs av CEN CEN-medlemmarna är förpliktade att följa fordringarna i CEN/CENELECs interna bestämmelser som anger på vilka villkor denna europastandard i oförändrat skick skall ges status som nationell standard. Aktuella förteckningar och bibliografiska referenser rörande sådana nationella standarder kan på begäran erhållas från CENs centralsekretariat eller från någon av CENs medlemmar. Denna europastandard finns i tre officiella versioner (engelsk, fransk och tysk). En version på något annat språk, översatt under ansvar av en CEN-medlem till sitt eget språk och anmäld till CENs centralsekretariat, har samma status som de officiella versionerna. CENs medlemmar är de nationella standardiseringsorganen i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. CEN European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 BRUSSELS 1997 Copyright reserved to CEN members Ref. Nr. Sv

4 Page 2 Contents Page Foreword 3 0 Introduction 4 1 Scope 5 2 Normative references 5 3 Definitions 6 4 List of hazards 7 5 Hygiene requirements and/or measures 7 6 Verification of hygiene requirements and/or measures 10 7 Information for use 12 Annex A (normative): List of food processing machines which this standard applies to 13 Annex B (informative) : Figures 14 Annex C (informative) : Examples of machinery which may be covered by this standard 32 Annex D (informative)guidance for the reduction or elimination of hazards 33 Annex E (informative) : Bibliography 34 Annex ZA (informative) : Clauses of this European Standard addressing essential requirements or other provisions of EU Directives 35

5 Sida 2 Innehållsförteckning Sida Förord 3 0 Inledning 4 1 Omfattning 5 2 Bindande referenser 5 3 Definitioner 6 4 Lista över risker 7 5 Hygienkrav och/eller åtgärder 7 6 Verifiering av hygienkrav och/eller åtgärder 10 7 Användarinformation 12 Bilaga A (del av standarden) Lista över livsmedelsmaskiner för vilka denna standard gäller 13 Bilaga B (ej standard) Figurer 14 Bilaga C (ej standard) Exempel på maskiner för vilka denna standard kan användas 32 Bilaga D (ej standard) Vägledning för minsking eller eliminering av risker 33 Bilaga E (ej standard) Litteraturförteckning 34 Bilaga ZA (ej standard) Avsnitt i denna europastandard som berör grundläggande krav eller andra föreskrifter i EU-direktiv 35

6 Page 3 Foreword This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 153 Food processing machinery Safety and hygiene specifications, the secretariat of which is held by DIN. This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by September 1997, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by September This European Standard has been prepared under a mandate given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s). For relationship with EU Directive(s), see informative Annex ZA, which is an integral part of this standard. It has been prepared by two ad hoc working groups of CEN/TC 153 : Basic concepts Safety requirements and Basic concepts Hygiene requirements. Part 1 sets common requirements in respect of safety, for machinery used in processing food for human and, where relevant, animal consumption. It primarily covers general aspects of safety for the operator of the machinery. Part 2 sets common requirements in respect of risks to hygiene arising from the use of the food machinery and food process. It primarily covers general aspects of hazards to the food created by the machinery in order not to introduce hazards to the consumer of the food (the product processed by the machinery). According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

7 Sida 3 Förord Denna europastandard har utarbetats av den tekniska kommittén CEN/TC 153, Food processing machinery Safety and hygiene specifications. Sekretariatet hålls av DIN. Denna europastandard skall ges status som nationell standard, antingen genom att publicera en identisk text eller genom ikraftsättning senast september 1997, och motstridande nationella standarder skall dras in senast september Denna europastandard har utarbetats under ett mandat som CEN fått av Europeiska Kommissionen och EFTA. Den stöder grundläggande krav i EUs direktiv. Sambandet med EU-direktiv beskrivs i bilaga ZA, som utgör del av denna standard. Den har utarbetats av två ad hoc -arbetsgrupper inom CEN/TC 153: Basic concepts Safety requirements och Basic concepts Hygiene requirements. Del 1 fastställer gemensamma krav med avseende på säkerhet för maskiner som används vid bearbetning av livsmedel för human, och i förekommande fall, animal konsumtion. Den täcker i första hand allmänna säkerhetsaspekter för den som betjänar maskinerna. Del 2 fastställer gemensamma krav med avseende på hygienrisker som uppstår på grund av användandet av livsmedelsmaskiner och -processer. Den täcker i första hand de allmänna risker för livsmedlet som orsakas av maskinerna. Syftet är att hindra att konsumenten utsätts för risker orsakade av livsmedlet (den produkt som bearbetas av maskinerna). Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser anmodas följande länder att anta denna europastandard: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

8 Page 4 0 Introduction This standard is a type C standard as defined in clause 0 of EN 292-1:1991 and is intended for use by food processing machinery manufacturers and by working groups preparing machinery specific C standards. Parts 1 and 2 of EN 1672 have been prepared to be harmonised standards to provide one means of conforming with the essential requirements of the Machinery Directive and associated EFTA Regulations. The extent to which hazards are covered is indicated in the scope of each part of this standard. In addition, machinery shall comply as appropriate with EN 292 for hazards which are not covered by this standard. Here it has to be distinguished between the hazards to the operator and the risks to the food (the product processed by the machinery). This standard addresses only those hazards which are commonly occurring on food processing machines and for which technical specifications can be set which will apply to all (or most) of the classes of machines within the scope of the standard which have that hazard. The essential requirements of the Machinery Directive have to be met in respect of both safety risks to the operator of the machinery and hygiene risks to the food (product processed by the machinery). The Directive requirements and the safety and hygiene risks identified by the risk assessment process required by EN 292 can each usually equally well be met by a range of safeguarding or hygiene design options. In almost all cases at least one of the different methods of design, safeguarding or residual safeguards can be chosen which will meet both safety and hygiene essential requirements and adequately control both risks. The option to satisfy both hygiene and safety risks may not be the most obvious option which would have been adopted had the risk only been to safety or to hygiene, but will have to be the one chosen to meet both. The first choice is to select a design method which removes both hygiene and safety risks : if this is not within the state of the art then safeguarding options for both, or if not, one of the risks should be selected. Where no design or safeguarding options are within the state of the art to adequately control both hygiene and safety risks then one of the risks, or both, would have to be dealt with by residual safeguards, including instructions to the user. The assessment of the respective safety and hygiene risks will indicate their relative significance and the higher level of protection (i.e. safeguarding) should be implemented to deal with the severest risk and residual safeguards for the lesser risk. The technical requirements given in both parts of this standard permit both objectives to be met for those significant and common risks identified as justifying common requirements in this standard. Other hazards, for which such common requirements can not be set, remain to be covered in machinery specific C Standard and/or by reference to annex A of EN 292-2:1991 and type A and type B Standards.

9 Sida 4 0 Inledning Denna standard är en typ C-standard så som definieras i avsnitt 0 i EN 292-1:1991 och är avsedd att användas av tillverkare av livsmedelsmaskiner och av arbetsgrupper som utarbetar maskinspecifika C-standarder. Del 1 och 2 av EN 1672 har utarbetats med avsikt att tjäna som harmoniserade standarder och utgöra ett medel för att uppfylla de grundläggande kraven i maskindirektivet och därtill hörande EFTA-dokument. Vilka risker som omfattas anges i avsnittet Omfattning för varje del av denna standard. Då det gäller risker som inte omfattas av denna standard skall maskinen även uppfylla tillämpliga krav i EN 292. Man måste härvid göra skillnad mellan de risker som operatören utsätts för och de risker som livsmedlet (den produkt som bearbetas av maskinen) utsätts för. Denna standard behandlar enbart sådana risker som är vanligt förekommande i samband med livsmedelsmaskiner och för vilka tekniska specifikationer kan fastställas vilka är hänförbara till alla (eller de flesta) typer av maskiner som täcks av denna standards omfattning och hos vilka dessa risker kan uppträda. Maskindirektivets grundläggande krav skall uppfyllas både då det gäller säkerhetsrisker som operatören utsätts för av maskinen, och då det gäller hygienrisker som livsmedlet (den produkt som bearbetas av maskinen) utsätts för. Direktivets krav och de säkerhets- och hygienrisker som identifierats av den riskanalys som krävs i EN 292, kan alla vanligen uppfyllas av olika säkerhetsåtgärder och genom tillämpning av olika hygieniska konstruktionslösningar. I nästan samtliga fall kan man genom valet av åtminstone en av följande metoder lämplig konstruktion, användandet av skydd eller annat slag av skyddsåtgärder möta både grundläggande säkerhets- och hygienkrav och på ett lämpligt sätt begränsa dessa risker. De åtgärder som väljs för att behärska både säkerhets- och hygienrisker är kanske inte de som skulle varit de mest naturliga om risken hade varit av enbart säkerhets- eller hygienkaraktär men skall väljas för att åtgärda båda risktyperna. I första hand skall ett sådant konstruktionssätt väljas som eliminerar både säkerhets- och hygieniska risker. Om detta inte är förenligt med känd teknik skall skyddsanordningar mot båda eller om detta inte är möjligt mot en av risktyperna användas. I de fall det i känd teknik inte finns något konstruktionssätt eller skyddsanordning som på lämpligt sätt begränsar både säkerhets- och hygieniska risker, skall en eller båda risktyperna begränsas genom andra skyddsåtgärder, inkluderande instruktioner till användaren. Riskanalysen beträffande säkerhetsrespektive hygieniska risker skall avgöra deras relativa betydelse och den högsta graden av skydd (d.v.s. skyddsanordningar) skall tillämpas för den allvarligaste risken och resterande skyddsåtgärder för den lägre risken. De tekniska krav som ställs i denna standards båda delar tillåter att båda delarnas mål uppnås för de signifikanta och gemensamma risker som identifierats och som är motivet till de gemensamma kraven i denna standard. Andra risker för vilka sådana gemensamma krav inte kan sättas upp skall behandlas i maskinspecifika C-standarder och/eller genom hänvisning till bilaga A i EN 292-2:1991 samt i A och B-standarder.

10 Page 5 1 Scope This part of EN 1672 specifies common hygiene requirements for machinery used in preparing and processing food for human and, where relevant, animal consumption to eliminate or minimise the risk of infection, illness, contagion or injury arising from this food. It identifies the hazards which are relevant to the use of such food processing machinery and describes design methods and information for use for the elimination or reduction of these risks. This standard does not deal with the hygiene related risks to personnel arising from the use of the machine, such as the use of cleaning agents, steam etc. which are dealt with in pren :1994. This standard applies to food processing machines listed in the normative annex A used for batch, continuous, open and closed processing using any kind of energy for motive power, heating or control. NOTE : Separate hygiene requirements are contained in other EU Directives (see annex E). Examples of hygiene risks and acceptable solutions are given in the informative annex B. This standard applies primarily to machines which are manufactured after its date of issue. In addition, the principles contained in this standard can be applied to other machinery and equipment used to process food where similar risks apply. Examples of such groups of food processing machinery are given in the informative annex C. 2 Normative references This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment of revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies. EN 292-1:1991 EN 292-2:1991 EN 292-2/A1:1995 ENV 1070:1993 ISO 468 pren :1994 Safety of machinery Basic concepts, general principles for design Part 1: Basic terminology, methodology Safety of machinery Basic concepts, general principles for design Part 2: Technical principles and specifications Safety of machinery Basic concepts, general principles for design Part 2: Technical principles and specifications Safety of machinery Terminology Surface roughness Parameters, their values and general rules for specifying requirements. Food processing machinery Safety and hygiene requirements Basic concepts Part 1: Safety requirements.

11 Sida 5 1 Omfattning Denna del av EN 1672 anger allmänna hygienkrav för maskiner som används vid beredning och tillverkning av livsmedel för mänsklig konsumtion, och i förekommande fall, för behandling av djurfoder, för att eliminera eller minimera risken för infektion, sjukdom, smitta eller skada orsakad av dessa livsmedel eller foder. Den anger de risker som är hänförbara till användandet av sådana maskiner och beskriver konstruktionsprinciper och användningsinstruktioner för att eliminera eller reducera dessa risker. Denna standard behandlar inte de hygienrelaterade risker som brukaren kan utsättas för vid användandet av maskinen tillsammans med rengöringsmedel, ånga etc. Sådana risker behandlas i pren :1994. Denna standard är tillämplig för de maskiner för bearbetning av livsmedel som räknas upp i den bindande bilagan A, vilka används för satsvis, kontinuerlig, öppen eller sluten bearbetning, varvid används någon slags energi för att skapa rörelse, uppvärmning eller kontroll. ANM: Speciella hygienkrav anges i andra EU-direktiv (se bilaga E). Exempel på hygienrisker och acceptabla lösningar för dessa ges i bilaga B, som inte är en del av den egentliga standarden. Denna standard gäller i första hand för maskiner som är tillverkade efter standardens utgivningsdatum. De principer som anges i denna standard kan tillämpas på andra typer av maskiner och utrustning som används för att bearbeta livsmedel och där liknande risker kan uppstå. Exempel på sådana maskiner för livsmedelsbearbetning ges i bilaga C, som inte är en del av den egentliga standarden. 2 Bindande referenser Vid tillämpning av denna europastandard gäller även krav som återfinns i andra daterade eller odaterade referensdokument. På tillämplig plats i denna standard hänvisas till dessa dokument. Referensdokumenten har förtecknats nedan. För tillägg till eller ändringar i daterade referensdokument gäller att de skall tillämpas vid användning av denna europastandard endast när så har angivits i ett tilllägg till eller vid ändring av standarden. För odaterade referenser gäller hänvisningen till den senaste utgåvan av dokumentet. EN 292-1:1991 EN 292-2:1991 Maskinsäkerhet Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper Del 1: Grundläggnade terminologi, metodik Maskinsäkerhet Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper Del 2: Tekniska principer och specifikationer EN 292-2:1991/ Maskinsäkerhet Grundläggande begrepp, allmänna kon A1:1995 struktionsprinciper Del 2: Tekniska principer och specifikationer. Ändring 1 ENV 1070:1993 ISO 468 pren :1994 Maskinsäkerhet Terminologi Ytjämnhet Parametrar, värden för dessa samt allmänna regler vid kravspecificering Food processing machinery Safety and hygiene requirements Basic concepts Part 1: Safety requirements

Värmeväxlare - Terminologi. Heat exchangers -Terminology

Värmeväxlare - Terminologi. Heat exchangers -Terminology Heat exchangers -Terminology Värmeväxlare - Terminologi The European Standard has the status of a Swedish Standard. This document contains the official English version of with a Swedish translation. This

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4892-3 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-05-21 1 1 (1+9) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8130-9 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1999-12-10 1 1 (1+6) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Coating

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 1330-8 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-06-05 1 1 (1+36) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2566-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-06-30 1 1 (1+30) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9876

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9876 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9876 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-07-30 2 1 (1+9) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7391-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-06-11 1 1 (1+10) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14534

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14534 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14534 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-05-29 1 1 (1+18) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3098-5 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-30 1 1 (1+68) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-6 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+17) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9706

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9706 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9706 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-06 1 1 (1+10) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9073-7 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-09-18 1 1 (1+8) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 1478 Fastställd 1999-08-13 Utgåva 2 Fästelement Gängpressande skruvar ST-gängor och skruvändar (ISO 1478:1999) Tapping screw thread (ISO 1478:1999)

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 299

SVENSK STANDARD SS-EN 299 SVENSK STANDARD SS-EN 299 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-10-16 1 1 (1+9) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11987

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11987 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11987 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-05-29 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 10223-6 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-04-24 1 1 (1+12) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9339-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1999-03-05 1 1 (1+10) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3386-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-04-17 1 1 (1+6) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3175-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-09-18 1 1 (1+10) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7886-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1997-11-21 1 1 (1+26) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9913-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-11-13 1 1 (1+15) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11409

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11409 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11409 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-09-25 1 1 (1+10) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1045

SVENSK STANDARD SS-EN 1045 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 1045 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-05 1 1 (1+7+7) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 179

SVENSK STANDARD SS-EN 179 SVENSK STANDARD SS-EN 179 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-26 1 1 (1+36) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8733

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8733 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8733 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-04-24 1 1 (1+6) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 1514-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-07-31 1 1 (1+27) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2739

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2739 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2739 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-01-15 1 1 (1+4+4) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-7

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-7 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 140-7 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-01-15 1 1 (1+20) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 175

SVENSK STANDARD SS-EN 175 SVENSK STANDARD SS-EN 175 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1997-09-05 1 1 (1+18) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2578

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2578 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2578 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-09-25 1 1 (1+19) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 828

SVENSK STANDARD SS-EN 828 SVENSK STANDARD SS-EN 828 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-11-07 1 1 (1+13) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 8980-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-13 1 1 (1+12) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11114-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Tryckkärlsstandardiseringen, TKS 1997-11-07 1 1 (1+46) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11341

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11341 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11341 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-05-29 1 1 (1+16) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 441-12 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-26 1 1 (1+11) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14889

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14889 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14889 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-02-13 1 1 (1+9) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 308

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 308 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 308 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1998-03-06 1 1 (1+5) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11715-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-10-09 1 1 (1+8) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 12373-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-05-28 1 1 (1+8) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 978

SVENSK STANDARD SS-EN 978 SVENSK STANDARD SS-EN 978 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Tryckkärlsstandardiseringen, TKS 1997-11-07 1 1 (1+12) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA OCH

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-7 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+13) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9394

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9394 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9394 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1998-10-09 1 1 (1+16) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9974-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 2000-06-09 1 1 (1+12) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited.

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN Mobile access and working towers Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual

SVENSK STANDARD SS-EN Mobile access and working towers Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual SVENSK STANDARD SS-EN 1298 Fastställd 1996-03-15 Utgåva 1 Temporära konstruktioner Rullställningar Regler och vägledning för framtagning av instruktioner Mobile access and working towers Rules and guidelines

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11734

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11734 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 11734 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1999-01-22 1 1 (1+16) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Water

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 1636-6 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-09-26 1 1 (1+10) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material Svetsdatablad (WPS) Del 2: Gassvetsning (ISO :2001)

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material Svetsdatablad (WPS) Del 2: Gassvetsning (ISO :2001) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 15609-2 Fastställd 2002-04-26 Utgåva 1 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material Svetsdatablad (WPS) Del 2: Gassvetsning (ISO

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 10056-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1999-02-05 1 1 (12) Copyright SIS. Reproduction in any form

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12306

SVENSK STANDARD SS-EN 12306 SVENSK STANDARD SS-EN 12306 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1998-04-03 1 1 (1+9) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 15611:2004

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 15611:2004 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 15611:2004 Fastställd 2004-01-30 Utgåva 1 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material Kvalificering med hänsyn till tidigare erfarenhet Specification

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO

SVENSK STANDARD SS-EN ISO SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12944-4 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-11-27 1 1 (1+27) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 315

SVENSK STANDARD SS-EN 315 SVENSK STANDARD SS-EN 315 Fastställd Utgåva Sida 2001-01-26 2 1 (1+5+5) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Plywood Tolerances for dimensions Plywood Måttnoggrannhet

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 1744-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1998-09-25 1 1(1+26) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ SVENSK

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1276

SVENSK STANDARD SS-EN 1276 SVENSK STANDARD SS-EN 1276 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Hälso- och sjukvårdsstandardiseringen, HSS 1997-11-21 1 1 (1+35) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO /A1:2016

SVENSK STANDARD SS-EN ISO /A1:2016 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 1043-4/A1:2016 Fastställd/Approved: 2016-05-02 Publicerad/Published: 2016-05-09 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 83.040.30; 83.080.01; 83.080.20 Plast Symboler

Läs mer

Ståltråd och trådprodukter - Allmänt - Del 2: Tråddimensioner och toleranser

Ståltråd och trådprodukter - Allmänt - Del 2: Tråddimensioner och toleranser Steel wire and wire products - General - Part 2: Wire dimensions and tolerances Ståltråd och trådprodukter - Allmänt - Del 2: Tråddimensioner och toleranser The European Standard EN 10218-2:1996 has the

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 636-1

SVENSK STANDARD SS-EN 636-1 SVENSK STANDARD SS-EN 636-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1997-05-16 1 1 (2+9+9) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA OCH

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 10279

SVENSK STANDARD SS-EN 10279 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 10279 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 2000-02-11 1 1 (1+7+7) Copyright SIS. Reproduction in any form

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview

Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 1780-1 Fastställd 2003-11-07 Utgåva 2 Aluminium och aluminiumlegeringar Beteckning av legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, förlegeringar och gjutgods Del 1: Numeriskt

Läs mer

Oförstörande provning - Bildkvalitet

Oförstörande provning - Bildkvalitet STANDARDISERINGEN I SVERIGE SWEDISH STANDARDS INSTITUTION SVENSK STANDARD SS-EN 462-5 Handlläggande organ Fastställd Utgåva Sida MATERIAL- OCH MEKANSTANDARDISERINGEN, MMS 1996-04-19 1 1 (1+7+7) SIS FASTSTÄLLER

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2004

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2004 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4628-1:2004 Fastställd 2004-03-05 Utgåva 1 Färg och lack Bedömning av nedbrytning av beläggningar Beteckning för intensitet, mängd och storlek av fel Del 1: Allmänna principer

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2203

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2203 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO 2203 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-30 1 1 (1+8+8) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 45014

SVENSK STANDARD SS-EN 45014 SVENSK STANDARD SS-EN 45014 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1998-07-31 2 1 (1+7) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ SVENSK

Läs mer

Gasflaskor Märkning (exkl. gasolflaskor) Del 2: Varningsetiketter

Gasflaskor Märkning (exkl. gasolflaskor) Del 2: Varningsetiketter SVENSK STANDARD SS-EN 1089-2 Fastställd 2002-12-13 Utgåva 2 Gasflaskor Märkning (exkl. gasolflaskor) Del 2: Varningsetiketter Transportable gas cylinders Gas cylinder identification (excluding LPG) Part

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 345-2

SVENSK STANDARD SS-EN 345-2 SVENSK STANDARD SS-EN 345-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1996-11-01 1 1 (1+7+7) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 2: Stål för konstruktionsändamål

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 2: Stål för konstruktionsändamål SVENSK STANDARD SS-EN 10277-2 Fastställd 1999-07-30 Utgåva 1 Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 2: Stål för konstruktionsändamål Bright steel products Technical delivery conditions

Läs mer

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 3: Automatstål. Bright steel products Technical delivery conditions Part 3: Free-cutting steels

Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 3: Automatstål. Bright steel products Technical delivery conditions Part 3: Free-cutting steels SVENSK STANDARD SS-EN 10277-3 Fastställd 1999-07-30 Utgåva 1 Blanka stålprodukter Tekniska leveransbestämmelser Del 3: Automatstål Bright steel products Technical delivery conditions Part 3: Free-cutting

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3834-5:2005 Fastställd 2005-12-22 Utgåva 1 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material Del 5: Referenser med vilka överensstämmelse är nödvändig för att hävda överensstämmelse

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12246

SVENSK STANDARD SS-EN 12246 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 12246 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1999-12-22 1 1 (1+7) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 45004

SVENSK STANDARD SS-EN 45004 Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN 45004 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Allmänna Standardiseringsgruppen, STG 1995-09-22 1 1 (1+9+9) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1560

SVENSK STANDARD SS-EN 1560 SVENSK STANDARD SS-EN 1560 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-12 1 1 (1+13+13) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 1780-2 Fastställd 2003-11-07 Utgåva 2 Aluminium och aluminiumlegeringar Beteckning av legerat aluminium för tackor avsedda för omsmältning, förlegeringar och gjutgods Del 2: Beteckningssystem

Läs mer

Rostfria stål - Del 1: Förteckning över rostfria stål. Stainless steels - Part 1: List of stainless steels

Rostfria stål - Del 1: Förteckning över rostfria stål. Stainless steels - Part 1: List of stainless steels Stainless steels - Part 1: List of stainless steels Rostfria stål - Del 1: Förteckning över rostfria stål The European Standard has the status of a Swedish Standard. This document contains the official

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 3834-3:2005 Fastställd 2005-12-22 Utgåva 1 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material Del 3: Normala kvalitetskrav (ISO 3834-3:2005) Quality requirements for fusion

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4871

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4871 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4871 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-02-21 1 1 (1+20+20) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 445

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 445 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 445 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 1999-02-05 1 1 (49) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Pallets

Läs mer

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures Tekniska leveransbestämmelser för gjutstål för tryckkärlsändamål

Läs mer

Svetsning och besläktade metoder Svetsfogar Del 2: Pulverbågsvetsning av stål (ISO :1998)

Svetsning och besläktade metoder Svetsfogar Del 2: Pulverbågsvetsning av stål (ISO :1998) SVENSK STANDARD SS-EN ISO 9692-2 Fastställd 1998-10-09 Utgåva 1 Svetsning och besläktade metoder Svetsfogar Del 2: Pulverbågsvetsning av stål (ISO 9692-2:1998) Welding and allied processes Joint preparation

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN :2005/A1:2014

SVENSK STANDARD SS-EN :2005/A1:2014 SVENSK STANDARD SS-EN 1993-1-1:2005/A1:2014 Fastställd/Approved: 2014-05-12 Publicerad/Published: 2015-04-01 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: svenska/swedish ICS: 91.010.30; 91.070.03; 91.070.50; 91.070.60;

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN

SVENSK STANDARD SS-EN SVENSK STANDARD SS-EN 1367-2 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1998-09-25 1 1 (2+6) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ SVENSK

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se SVENSK STANDARD SS-EN 1398 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Kran- och Hisstandardiseringen, IKH 1997-09-12

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 1412

SVENSK STANDARD SS-EN 1412 SVENSK STANDARD SS-EN 1412 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida MATERIAL- OCH MEKANSTANDARDISERINGEN, MMS 1996-03-15 1 1 (1+5+5) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 759

SVENSK STANDARD SS-EN 759 SVENSK STANDARD SS-EN 759 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-05 1 1 (1+12+12) SIS FASTSTÄLLER OCH UTGER SVENSK STANDARD SAMT SÄLJER NATIONELLA, EUROPEISKA

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2009/AC:2010

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2009/AC:2010 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 4254-6:2009/AC:2010 Fastställd/Approved: 2010-11-04 Publicerad/Published: 2010-11-30 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 14.210; 65.060.40 Lantbruksmaskiner

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12241

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12241 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 12241 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Byggstandardiseringen, BST 1998-09-25 1 1 (1+44) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT PÅ

Läs mer

Provläsningsexemplar / Preview

Provläsningsexemplar / Preview Portable fire extinguishers - Part 4: Charges, minimum required fire Brand och rädning - Handbrandsläckare - Del4: Släckförmåga, minimikrav för provbål Europastandarden EN 3-4:1996 gäller som svensk standard.

Läs mer

http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se http://www.sis.se Provläsningsexemplar / Preview SVENSK STANDARD SS-EN ISO/IEC 17050-1:2005 Fastställd 2005-02-04 Utgåva 1 Bedömning

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 13342

SVENSK STANDARD SS-EN 13342 SVENSK STANDARD SS-EN 13342 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida Standardiseringsgruppen STG 2000-11-10 1 1 (1+11) Copyright SIS. Reproduction in any form without permission is prohibited. Characterization

Läs mer

SVENSK STANDARD SS- EN ISO :2015/A1:2017

SVENSK STANDARD SS- EN ISO :2015/A1:2017 SVENSK STANDARD SS- EN ISO 15848-1:2015/A1:2017 Fastställd/Approved: 2017-03-29 Publicerad/Published: 2017-04-11 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 23.060.01 Rörledningsarmatur Mätning,

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7291:2010/A1:2015

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7291:2010/A1:2015 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 7291:2010/A1:2015 Fastställd/Approved: 2015-05-29 Publicerad/Published: 2015-06-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 25.160.30 Svetsutrustning Tryckregulatorer

Läs mer