1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM meddelad i Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2014-12-22 meddelad i Lund"

Transkript

1 1 meddelad i Lund Mål nr: B PARTER Tilltalad MARCUS Marek Bongart, Storgatan 17 B Hörby Offentlig försvarare: Advokat Leif Ljungholm Advokatfirman Glimstedt Malmö AB Storgatan 22 A Malmö Åklagare Kammaråklagare Thomas Elofsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö Malmö SLUT Brott som den tilltalade döms för 1. Bokföringsbrott, 11 kap 5 1 st brottsbalken Försvårande av skattekontroll, 10 skattebrottslagen (1971:69) Påföljd m.m. Villkorlig dom med samhällstjänst 100 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 3 månader ha dömts ut. Frivårdsenhet: Frivården Malmö Beslut Näringsförbud 1. Yrkandet om näringsförbud ogillas. Postadress Box Lund Besöksadress Byggmästaregatan 2 Telefon Telefax E-post: Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:30

2 Mål nr: B Förverkande och beslag 1. Beslaget av två pärmar med redovisningsmaterial ska bestå tills domen vunnit laga kraft. Därefter ska godset utlämnas till redovisningskonsulten Johanna Tinnis (Ekobrottsmyndigheten, beslagsliggare nr BG680 p. 1-2). Brottsofferfond 1. Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Leif Ljungholm tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

3 meddelad i Lund Mål nr: B Motpart HEGO Konsult AB, Storgatan 17 B Hörby Åklagare Kammaråklagare Thomas Elofsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö Malmö SLUT Beslut Betalningsskyldighet till staten 1. Yrkandet att Yangtorp Restaurang AB, numera HEGO Konsult AB, ska erlägga företagsbot om kr ogillas.

4 4 B YRKANDEN M.M. Åklagarens yrkanden, se bilaga 1. UTREDNINGEN VID TINGSRÄTTEN Marcus Bongarts inställning Marcus Bongart har bestritt ansvar för brott. Han har godtagit att årsredovisningen inkommit för sent men gjort gällande att förseningen varit ursäktlig och inte brottslig. När det gäller de faktiska omständigheterna har Marcus Bongart godtagit att han varit faktisk företrädare för Yangtorp Restaurang AB, numera med firma HEGO Konsult AB, (härefter Restaurangbolaget) sedan han förvärvade bolaget och sedan den 29 december 2010 bolagets styrelse och formella företrädare. Restaurangverksamheten på anläggningen i Yangtorp bedrevs emellertid i ett annat bolag, Swedish Medical Qigong AB (SMQ) som var moderbolag till Restaurangbolaget. Bokföringen i Restaurangbolaget försvann i samband med att SMQ den 12 september 2011 försattes i konkurs. De verifikat som finns i Restaurangbolagets bokföring är till stor del rekonstruerade för att kunna göra ett bokslut i Restaurangbolaget. Bevisning Marcus Bongart har hörts närmare över åtalet. Kari Korpelainen, Kristina Tevner, Johanna Tinnis, Bengt Bülow, Andreas Linghage, Tatta Alwén Eriksson, Loredana (Lulu) Mårtensson, Anna Westin och Johan Schlasberg har hörts som vittnen, alla på åklagaren begäran. Kari Korpelainen var revisor för Restaurangbolaget till dess han frånsade sig uppdraget i juni I juli 2012 anmälde han till Ekobrottsmyndigheten misstankar om bokföringsbrott i Restaurangbolaget. Kristina Tevner har arbetat som redovisningskonsult för Marcus Bongarts koncern under många år. Hon skötte, förutom annat, bokföringen i SMQ och Restaurangbolaget till och med maj 2011 då hon slutade på grund av sjukdom. Johanna Tinnis är redovisningskonsult

5 5 B och hjälpte Marcus Bongart från våren 2012 med bl.a. den löpande bokföringen och bokslut i Restaurangbolaget. Bengt Bülow är verksam vid Ackordscentralen i Malmö. Han var konkursförvaltare för SMQ. Andreas Linghage, Tatta Alwen Eriksson och Loredana Mårtensson var anställda i restaurangverksamheten på Yangtorp. Anna Westin är anställd vid Ekobrottsmyndigheten som ekorevisor. Johan Schlasberg har företrätt tidigare finansiärer till verksamheten på Yangtorp i den konflikt som uppkommit mellan dessa och Marcus Bongart. Vad som till en början är utrett Marcus Bongart bedrev tidigare näringsverksamhet i vilken han sålde kläder. År 1998 köpte han en nedlagd skola i Jönstorp, Hörby kommun. Där byggde han upp verksamheten i Yangtorp. Han är utbildad läkare i kinesisk medicin. På Yangtorp har Marcus Bongart bedrivit verksamhet som enligt honom haft till syfte att hjälpa människor fysiskt och mentalt. Inslag i verksamheten har varit qigong och akupunktur. Med hjälp av externa finansiärer började Marcus Bongart år 2008 bygga ett tempel i Jönstorp där verksamheten sedan bedrevs. För att bedriva verksamheten på Yangtorp skapades flera juridiska personer. SMQ bildades år Swedish Medical Qigong Investment (SMQI) bildades år Insamlingsstiftelsen Traditionell Chinese Medicine & Medical Qigong bildades år Restaurangbolaget bildades den 2 juli Tidigare samma år bildades ett hotellbolag. Marcus Bongart var från den 29 december 2010 styrelse och formell företrädare för Restaurangbolaget. För tiden dessförinnan hade han en generalfullmakt och var bolagets faktiska företrädare. I SMQ har Marcus Bongarts son Patrick Bongart varit styrelseledamot och Marcus Bongart själv suppleant. Den 24 augusti 2011 gjordes en ändringsanmälan till Bolagsverket. Registrerad styrelseledamot blev advokaten Ingmar Grönvall med advokaten Patrik Kalman som suppleant. Den 12 september 2011 inkom en ny ändringsanmälan till Bolagsverket med Johan Schlasberg och Henry Smith som styrelseledamöter och Patrik Kalman som suppleant. Samma dag försattes SMQ i konkurs efter egen ansökan. Till konkursförvaltare utsågs jur. kand.

6 6 B Bengt Bülow vid Ackordscentralen i Malmö. Bristen i boet uppgick till 44 miljoner kr. Personal som varit anställda i restaurangverksamheten på Yangtorp beviljades ersättning enligt bestämmelserna om lönegaranti. Marcus Bongart tog under hösten 2011 kontakt med Skatteverket och gjorde gällande att löner som Restaurangbolaget hade deklarerat istället skulle betraktas som löner i SMQ. På en förfrågan från Skatteverket svarade Marcus Bongart i en skrift daterad den 1 november 2011 att Restaurangbolaget inte hade några anställda, att bolaget hade upphört med sin verksamhet och skulle vila samt att bolagets verksamhet inte hade kommit igång. Enligt Marcus Bongart hade lönedeklarationer i Restaurangbolaget sänts in till Skatteverket av misstag. Restaurangbolaget begärde därför rättelse av deklarationerna. Marcus Bongart lämnade samtidigt in nya deklarationer enligt vilka det inte förekommit några lönekostnader i Restaurangbolaget för redovisningsperioderna mars 2011 augusti Efter det att Skatteverket begärt ytterligare underlag från Restaurangbolaget ingav Marcus Bongart utdrag ur bolagets huvudbok och ett skriftligt yttrande. I huvudboken fanns inget lönekonto. Marcus Bongart framhöll vidare bl.a. följande. Restaurangbolaget hade tecknat avtal om att hyra och driva restaurangen hos SMQ. Verksamheten enligt avtalet hade inte startat eftersom SMQ på grund av en tvist hade drabbats av finansiella svårigheter. SMQ försattes i konkurs. Restaurangbolaget hade lånat ut pengar till SMQ som använts till att betala anställda i SMQ. Några anställda hade inte funnits i Restaurangbolaget varför detta bolag inte skulle betala några skatter eller sociala avgifter. Dessa frågor hörde till SMQ. Skatteverket godtog deklarationerna i ett omprövningsbeslut den 20 december Beslutet innebar att tidigare beslut för redovisningsperioderna mars 2011 augusti 2011 med fastställd arbetsgivaravgift om kr och fastställd avdragen skatt om kr ändrades till noll.

7 7 B Restaurangbolagets revisor Kari Korpelainen granskade bolagets redovisning för räkenskapsåret den 2 juli 2010 den 31 augusti Han fann att bristerna i bokföringen var så allvarliga att han avgick från uppdraget som revisor. I juli 2012 anmälde han till Ekobrottsmyndigheten misstankar om ekonomisk brottslighet i Restaurangbolaget. I anmälan anförde han bl.a. följande. Av de underlag som jag granskat förefaller många av underlagen i väsentliga delar ologiska och osammanhängande och misstanke om brott föreligger... Bolaget har utbetalat löner men hävdar att dessa varit formellt anställda i ett närstående konkursat bolag. Beloppen har bokförts mot avräkningskonto detta bolag och ej som löner. Löner som redovisats på detta sätt är ca 300 tkr. Till ny revisor i Restaurangbolaget utsågs därefter Ole Deurell. Han lämnade en i allt väsentligt ren revisionsberättelse. De två revisorerna hade tillgång till samma räkenskapshandlingar. Marcus Bongarts uppgifter För verksamheten på Yangtorp anlitade han från år 1996 Kristina Tevner som bokförare. Verksamheten på Yangtorp bedrevs i SMQ. Under år 2010 uppkom en konflikt mellan honom och två personer som lämnat betydande donationer till verksamheten på Yangtorp. Tvisten handlade om hur verksamheten på Yangtorp skulle bedrivas. Donatorerna betraktade plötsligt tidigare gåvor som lån och inledde processer om återbetalning av medel. På grund av tvisten uppkom stora kostnader som i sin tur ledde till att SMQI försattes i konkurs. Verksamheten i SMQ var stor och han hann själv inte med allt arbete. De beslöt att starta ett bolag för restaurangverksamheten och ett bolag för hotellverksamheten. Verksamheten i Restaurangbolaget påbörjades under år Det öppnades ett bankkonto för Restaurangbolaget. Vid starten uppskattade han att Restaurangbolaget skulle ha fyra anställda och betala ut löner med ca kr. Löner och lönekostnader kom att bokföras i Restaurangbolaget, men han är osäker på om posterna bokfördes på löne- eller avräkningskonto. Restaurangbolaget utställde lönespecifi-

8 8 B kationer och betalade ut lön från bolagets bankkonto. Det var han som betalade ut lönerna. Han vet inte om Restaurangbolaget betalade in skatt och arbetsgivaravgifter. Att ha anställda i Restaurangbolaget var en försöksverksamhet. Det visade sig snart att det var svårt att driva restaurangverksamheten i Restaurangbolaget eftersom detta bolag saknade olika tillstånd, såsom alkoholtillstånd, som var nödvändiga för verksamheten. Tillstånden var beviljade för SMQ. Det var en turbulent tid med tanke på nämnda tvist med donatorerna. Alla intäkter i verksamheten flöt in i SMQ. Restaurangbolaget hade ett begränsat kapital. När det stod klar för honom att det inte gick att bedriva verksamheten i Restaurangbolaget utan olika tillstånd tog han kontaket med Skatteverket. Det fanns då ett underskott på Restaurangbolagets skattekonto med kr som var restfört hos Kronofogdemyndigheten. Efter flera samtal rådde en handläggare vid Skatteverket honom att skriva en förklaring och inge deklarationer. Skatteverket godtog de nya deklarationerna. På s. 13 i förundersökningsprotokollet finns en faktura på kr inklusive mervärdesskatt daterad den 23 mars 2011 och som avser utfört arbete av Andreas Linghage, Carola Johansson, Loredana Mårtensson, Pernilla Sjöberg, Sara Johansson och Tatta Alwén Eriksson. Tanken var att Restaurangbolaget skulle driva verksamhet och att de som arbetade i restaurangen skulle få betalt. Restaurangbolaget saknade emellertid medel och skickade därför fakturan till SMQ. Namnen anges på fakturan för den interna kontrollen. Efter det att Johan Schlasberg tog över SMQ försattes bolaget i konkurs. Därefter kom konkursförvaltaren till Yangtorp. Vid ett möte lämnade han över sina nycklar till anläggningen. Bokföringen för SMQ och Restaurangbolaget förvarades i samma rum. När han senare fick tillträde till rummet var bokföringen för Restaurangbolaget försvunnen. Han återskapade bokföringen i bolaget.

9 9 B Bedömning Av utredningen framgår att Marcus Bongart sedan den 2 juli 2010 varit faktisk företrädare för Restaurangbolaget och att han från den 29 december 2010 som styrelse också varit formell företrädare för bolaget. Han har därför under den tid åtalet avser varit ansvarig för att bokföringen i bolaget sköttes i enlighet med bokföringslagens bestämmelser. Åklagaren har gjort gällande att Marcus Bongart åsidosatt bokföringsskyldigheten i tre hänseenden. Åklagaren har för det första gjort gällande att han underlåtit att bokföra utbetalda löner/lönekostnader i Restaurangbolaget. Marcus Bongart har uppgett att bokföringen i Restaurangbolaget försvann efter konkursen den 12 september 2011 i SMQ och att han senare rekonstruerade bokföringen utifrån transaktioner på bolagets bankonton och kopior av vissa verifikationer. Johanna Tinnis har skött själva detta bokföringsarbete och upprättande av bokslut. I den bokföring som finns i Restaurangbolaget saknas inkomster för anställda. Andreas Linghage, Tatta Alwén Eriksson och Loredana Mårtensson har alla varit anställda i restaurangverksamheten på Yangtorp. Tatta Alwen Eriksson och Loredana Mårtensson har uppgett att de från början var anställda i SMQ men att de därefter anställdes i Restaurangbolaget. Andreas Linghage har uppgett att han hela tiden var anställd i Restaurangbolaget. Att dessa tre personer var anställda i Restaurangbolaget från senast i mars 2011 stöds av bl.a. åberopade lönespecifikationer utställda av detta bolag. Även de uppgifter som Kristina Tevner lämnat talar med styrka för att det under år 2011 funnits anställd personal i Restaurangbolaget. Kristina Tevner har uppgett att det till och med maj 2011, då hon slutade bokföra för de företag som Marcus Bongart drev, fanns anställd personal i Restaurangbolaget och att hon bokförde utbetalda löner från bolaget på ett lönekonto.

10 10 B Av den nu redovisade bevisningen är det utrett att det under perioden mars 2011 till i vart fall augusti 2011 funnits anställd personal i Restaurangbolaget, att Marcus Bongart då också betraktat dem som anställda i Restaurangbolaget och att löneutbetalningar till anställda bokförts på bolagets lönekonto. Marcus Bongart har gjort gällande att den bokföring som Kristina Tevner gjort och merparten av underlagen för denna bokföring försvunnit efter det att SMQ försattes i konkurs den 12 september Det framstår visserligen som osannolikt att någon skulle ville stjäla Restaurangbolagets bokföring. Marcus Bongart visade dessutom inte något intresse att få tag i bokföringen. Han anmälde t.ex. inte till SMQ:s konkursförvaltare Bengt Bülow att han behövde bokföringen och att den fanns i ett rum som han inte kunde komma in i. Mot Marcus Bongarts uppgifter är dock annat inte visat än att boföringen förkommit mot hans vilja. Under hösten 2011 tog Marcus Bongart kontakt med Skatteverket i syfte att ändra Restaurangbolagets skattedeklarationer. Enligt Marcus Bongart hade skatter för anställda i restaurangverksamheten på Yangtorp felaktigt bokförts och redovisats i Restaurangbolaget. Redovisning skulle i stället ha skett i SMQ. Skatteverket godtog i ett omprövningsbeslut att deklarationerna rättades i enlighet med Marcus Bongarts önskemål. Marcus Bongart rekonstruerade därefter bokföringen i Restaurangbolaget. I den nya bokföringen togs de tidigare löneutbetalningarna inte upp. Av bokföringen går inte att följa bokning av lön i Restaurangbolaget till ombokning till annat konto. Vid prövningen av åtal för boföringsbrott och försvårande av skattekontroll bör det i allmänhet inte ifrågasättas att den bokföringsskyldige bokfört i enlighet med Skatteverkets beslut. Efter Skatteverkets omprövningsbeslut var det därför i och för sig riktigt att löner/lönekostnader inte längre bokfördes som sådana i Restaurangbolagets bokföring. Att utbetalda löner ursprungligen bokats som löneutbetalningar i

11 11 B Restaurangbolaget för att därefter bokats om skulle ha framgått av bokföringen i Restaurangbolaget. Åklagaren har vidare gjort gällande att affärshändelser i betydande omfattning varit otillräckligt/felaktigt verifierade och således inte bedömbara, eftersom underlagen saknat relevanta uppgifter om respektive affärshändelse och/eller innehållit felaktiga uppgifter. Åklagaren har i vart fall gjort gällande att Marcus Bongart inte bevarat bolagets räkenskapsmaterial på ett betryggande sätt. Som tingsrätten konstaterat ovan är det utrett att Kristina Tevner skött Restaurangbolagets bokföring fram till och med maj Det finns ingenting som talar för att bokföringen haft några större brister. Som tingsrätten konstaterat ovan har denna bokföring och merparten av underlagen försvunnit. Marcus Bongart har som företrädare för bolaget brustit genom att inte bevara räkenskapsmaterial på ett betryggande sätt. Marcus Bongart har därefter låtit upprätta en ny bokföring. Tingsrätten har tagit del av verifikationerna. De är bristfälliga/felaktiga på det sätt som åklagaren påstår i åtalet. Av verifikationerna framgår i allmänhet inte vad de avser för affärshändelser och ibland inte när affärshändelsen inträffat och vilken motpart de berör. Den nya boföringen är så bristfällig att den inte läker att den ursprungliga bokföringen fram till och med maj 2011 försvunnit. De bristfälliga verifikationerna omfattar ett sammanlagt belopp om ca kr av den totala omslutningen av bokningarna om ca kr. När det gäller årsredovisning är utrett att årsredovisningen varit försenad på sätt som anges i åtalet. Som Högsta domstolen anfört i rättsfallet NJA 2004 s. 618 kan rörelsens ekonomiska resultat och ställning i ett aktiebolag inte i huvudsak bedömas utan årsredovisningen. När det gäller Restaurangbolaget har verksamheten särskilt under år 2011 varit turbulent. Bolaget hade fram till Skatteverkets omprövningsbe-

12 12 B slut allvarliga ekonomiska problem. I en sådan situation är det särskilt angeläget att årsredovisningen föreligger inom den föreskrivna tiden. På grund av underlåtenheten att bokföra löner och bristerna i verifikationerna har rörelsens förlopp i Restaurangbolaget inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Bristerna när det gäller årsredovisningen har medfört att rörelsens ekonomiska resultat eller ställning inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Skatteverket har i omprövningsbeslut godtagit Marcus Bongarts begäran om rättelser av löner. Det är inte visat att Marcus Bongart tillsett att den av Kristina Tevner gjorda bokföringen försvunnit. Särskilt med beaktande av nu nämnda omstänigheter är det inte visat att Marcus Bongart begått uppsåtliga brott. Genom att inte ha bättre kontroll över bokföringen har han av oaktsamhet brustit genom att inte bevara räkenskapsmaterial på ett betryggande sätt. Marcus Bongart har vidare av oaktsamhet brustit genom att inte tillse att det som han från början betraktat som utbetalda löner i Restaurangbolaget också bokfördes som sådana, för att därefter efter Skatteverkets omprövningsbeslut bokas om. Han har slutligen av oaktsamhet underlåtit att upprätta årsredovisning i rätt tid. Marcus Bongart har härigenom av grov oaktsamhet gett upphov till fara för att Skatteverkets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift skulle allvarligt försvåras. Av de bristfälliga verifikationerna och omslutningen på bokningarna går att utläsa att verksamheten i bolaget rört stora belopp. Beloppet är dock inte så betydande att brotten ska bedömas som grova. Marcus Bongart ska därför dömas för boföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

13 13 B PÅFÖLJD Marcus Bongart förekommer inte i belastningsregistret. Straffvärdet för Marcus Bongarts brottslighet motsvarar fängelse tre månader. Skäl för skyddstillsyn har inte framkommit. Straffvärdet för Marcus Bongarts brottslighet är inte högre än att fängelsestraffet kan ersättas med en villkorlig dom under förutsättning att denna förenas med samhällstjänst. Antalet timmar bör bestämmas till 100. NÄRINGSFÖRBUD Marcus Bongart har motsatt sig att näringsförbud meddelas honom. Tingsrätten har inte bedömt brotten som grova. Det finns därför inte någon presumtion för att näringsförbud ska anses påkallat ur allmän synpunkt. Marcus Bongart är tidigare inte dömd för brott i näringsverksamhet. Tillräckliga skäl för att meddela honom näringsförbud har inte framkommit. FÖRETAGSBOT Restaurangbolaget har bestritt yrkandet om företagsbot och gjort gällande att detta ska jämkas till noll för det fall brott skulle anses ha begåtts i bolaget. De allmänna förutsättningarna i 36 kap. 7 första stycket brottsbalken för att ålägga Restaurangbolaget företagsbot är uppfyllda. Restaurangbolaget är ett av Marcus Bongart drivet fåmansbolag. En företagsbot kan därför antas komma att drabba honom personligen. Marcus Bongart döms nu till villkorlig dom och ett stort antal timmar samhällstjänst. Det finns därför särskilda skäl att helt efterge företagsboten.

14 14 B ÖVRIGA FRÅGOR Marcus Bongar har inte haft något att erinra mot det särskilda yrkandet om beslag. Yrkandet är lagligen grundat och ska därför bifallas. Eftersom Marcus Bongart döms för brott som har fängelse i straffskalan ska han betala en avgift till brottsofferfonden. Den av Leif Ljungholm begärda ersättningen framstår som skälig. Med beaktande av att åklagarens talan endast bifallits delvis ska kostnaderna för försvararen stanna på staten. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 400) Överklagande senast den 12 januari Överklagande prövas av Hovrätten över Skåne och Blekinge. På tingsrättens vägnar Mikael Petersson

15 Bilaga 1 Ansökan om stämning Sida Handling 1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB Kammaråklagare Thomas Elofsson Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box LUND INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel Bongart, Marcus Marek Marcus Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Sverige Adress Storgatan 17 B, HÖRBY Privat försvarare/ombud Advokat Leif Ljungholm, Advokatfirman Glimstedt, Storgatan 22, MALMÖ Frihetsberövande m.m. - Delgivningsuppgifter Ansvarsyrkanden m.m. 1. GROVT BOKFÖRINGSBROTT och FÖRSVÅRANDE AV SKATTEKONTROLL, GROVT BROTT (9000-K ) Gärning Yangtorp Restaurang AB, , med säte i Hörby och med angiven firma den 26 januari 2011 har sedan den 2 juli 2010 bedrivit en enligt Bokföringslagen (1999:1078) bokföringspliktig näringsverksamhet inom bl.a. Hörby kommun. Räkenskapsåret har löpt från den 1 september - 31 augusti med det första räkenskapsåret förlängt från starten till den 31 augusti Bolagets firma är sedan den 2 juli 2013 HEGO Konsult AB. Bongart har sedan den 29 december 2010 utgjort bolagets styrelse och varit bolagets formella företrädare. Han har under hela bolagets verksamhetstid varit den som utövat ett bestämmande inflytande över bolagets förvaltning och bokföring, varigenom han dessutom varit bolagets faktiska företrädare. Bongart har ansvarat för att bolagets bokföringsskyldighet fullgjorts. Bongart har under tiden den 2 juli augusti 2011 uppsåtligen eller i andra hand av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt Bokföringslagen (1999:1078) på följande sätt: a. underlåtenhet att bokföra utbetalda löner/lönekostnader, b. affärshändelser har i betydande omfattning varit otillräckligt/felaktigt verifierade och således inte bedömbara, eftersom underlagen saknat relevanta uppgifter om respektive affärshändelse och/eller innehållit Postadress Gatuadress Telefon E-post Rättscentrum Malmö, Porslinsgatan 4 B MALMÖ Telefax

16 Ansökan om stämning Sida Handling 2(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB Kammaråklagare Thomas Elofsson Handläggare felaktiga uppgifter. Bongart har således bokfört/låtit bokföra verifikationer som inte uppfyllt de krav på vad en verifikation ska innehålla enligt 5 kap. 7 Bokföringslagen (1999:1078). De bristfälliga verifikationerna omfattar ett sammanlagt belopp om åtminstone cirka kr av den totala omslutningen på bokningarna om cirka kr. I vart fall har Bongart inte bevarat bolagets räkenskapsmaterial på ett betryggande sätt, c. underlåtenhet att inom föreskriven tid, senast sex månader efter räkenskapsårets utgång, avslutat den löpande bokföringen med en årsredovisning avseende räkenskapsåret som avslutades per den 31 augusti En årsredovisning har upprättats först den 19 juni Till följd härav har rörelsens förlopp (punkterna a & b), ekonomiska resultat eller ställning (punkt c) inte i huvudsak kunnat bedömas med ledning av bokföringen. Bongart har härigenom även uppsåtligen eller i vart fall av grov oaktsamhet gett upphov till fara för att Skatteverkets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt eller avgift skulle allvarligt försvåras. Brotten är att bedöma som grova eftersom åsidosättandet avsett mycket betydande belopp (punkt b). Lagrum 11 kap st. brottsbalken och 10 1 st. skattebrottslagen (1971:69) 2. FÖRETAGSBOT Förpliktande för Yangtorp Restaurang AB, numera HEGO Konsult AB, , att erlägga företagsbot enligt 36 kap. 7 brottsbalken med kr. Grunden för yrkandet är att Bongart, som företrädare för bolaget, har begått brott på sätt som framgår av åtalspunkt 1. Lagrum 36 kap. 7 brottsbalken 3. NÄRINGSFÖRBUD Bongart har i egenskap av företrädare för Yangtorp Restaurang AB grovt åsidosatt vad som ålegat honom i näringsverksamhet och därvid gjort sig skyldig till brottslighet som inte är ringa, på sätt som framgår av åtalspunkt 1. Näringsförbud är påkallat från allmän synpunkt, eftersom de lägsta föreskrivna straffen för gärningarna är fängelse i sex månader. Näringsförbud bör meddelas Bongart för en tid av tre år och han bör åläggas ett tillfälligt näringsförbud från dagen för domen. Lagrum 1, 3-4 och 10 lagen (1986:436) om näringsförbud

17 Ansökan om stämning Sida Handling 3(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB Kammaråklagare Thomas Elofsson Handläggare Särskilt yrkande Att beslaget av två pärmar med räkenskapsmaterial ska bestå till dess domen vunnit laga kraft mot Bongart i skuldfrågan för att därefter hävas åter till redovisningskonsulten Johanna Tinnis (Ekobrottsmyndigheten, beslagsliggaren nr BG680 punkterna 1-2). Se sid. 296 i fup. Bevisning Muntlig: a. Förhör med Marcus Bongart (förnekar brott, se yttrande på sid i fup). C:a 2 tim. b. Vittnesförhör med revisorn Kari Korpelainen, se sep. personuppgifter, angående hans brottsanmälan, uppdraget för Yangtorp Restaurang AB och närstående bolag samt om sina kontakter med Bongart och med bolagets bokförare, till styrkande av att bolagets bokföring utvisar att man återkallat både det aktuella årets löner och utgående fakturor, trots att betalning skett, och att flertalet transaktioner saknat vederhäftiga underlag samt att årsredovisning per den 31 augusti 2011 inte upprättats i tid. C:a 45 min. Med tanke på avståndet kan videoförhör aktualiseras. c. Vittnesförhör med redovisningskonsulten Kristina Tevner, se sep. personuppgifter, angående hennes uppdrag för Bongart och Yangtorp Restaurang AB, till styrkande av att hon utfärdat lönebesked utvisande att personal under 2011 var anställda hos Yangtorp Restaurang AB efter att ha instruerats därtill av Bongart. C:a 30 min. d. Vittnesförhör med redovisningskonsulten Johanna Tinnis, se sep. personuppgifter, angående hennes uppdrag för Bongart och Yangtorp Restaurang AB, till styrkande av att utbetalda löner från bolaget bokats på ett avräkningskonto som en fordran mot ett annat bolag efter anvisningar från Bongart och att denne inte presenterat anställningsbevis eller andra handlingar som visat varför lönerna rätteligen skulle ha utbetalats från det andra bolaget. Förhöret ska även styrka att vittnet inte behållit icke bokförda handlingar avseende Yangtorp Restaurang AB och även vederlägga Bongarts uppgift om att hon erhållit handlingar att bokföra redan i december 2011 eller i januari C:a 30 min. Med tanke på avståndet kan videoförhör aktualiseras. e. Vittnesförhör med advokaten Bengt Bulow, se sep. personuppgifter, angående hans uppdrag som konkursförvaltare i Swedish Medical Qigong AB/SMQ och vad han känner till om verksamheten i Yangtorp Restaurang AB samt om innehållet i arbetsgivarintyg på sid i

18 Ansökan om stämning Sida Handling 4(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB Kammaråklagare Thomas Elofsson Handläggare fup och i preliminär banklista med preliminära lönespecifikationer, sid i fup. Han ska även höras om eftersökande av räkenskapshandlingar på Yangtorp. Bevisningen ska styrka att advokatens beslut avseende lönegaranti föranletts av uppgifter från Bongart och de anställda och inte utifrån någon egen bedömning samt att omständigheter föreligger för slutsatsen att anställning förevarit i Yangtorp Restaurang AB. Förhöret ska även styrka att advokaten vid sitt besök på Yangtorp inte tagit och sedan behållit räkenskapsmaterial som varit relevant för Yangtorp Restaurang AB:s bokföring. C:a 45 min. f. Vittnesförhör med Andreas Linghage, se sep. personuppgifter, angående hans kontakter med Bongart och hans engagemang i dennes bolag samt om personer som arbetat för Bongart, till styrkande av att vittnet, tillsammans med flera andra personer, varit anställda hos Yangtorp Restaurang AB. Vittnet ska även höras kring innehåll i faktura, sid.13 i fup, och om kontakter som förevarit med Skatteverket med anledning av att bolaget inte hade redovisat några arbetsgivaravgifter. C:a 30 min. g. Vittnesförhör med Tatta Alwén Eriksson, se sep. personuppgifter, angående hennes kontakter med Bongart och engagemang i dennes bolag samt om personer som arbetat för Bongart, till styrkande av att vittnet, tillsammans med flera andra personer, varit anställda hos Yangtorp Restaurang AB. Vittnet ska även höras kring innehåll i faktura, sid.13 i fup, och om kontakter som förevarit med Skatteverket med anledning av att bolaget inte hade redovisat några arbetsgivaravgifter. C:a 30 min. h. Vittnesförhör med Loredana Mårtensson, se sep. personuppgifter, angående hennes kontakter med Bongart och engagemang i dennes bolag samt om personer som arbetat för Bongart, till styrkande av att vittnet, tillsammans med flera andra personer, varit anställda hos Yangtorp Restaurang AB. Vittnet ska även höras kring innehåll i faktura, sid.13 i fup. C:a 30 min. i. Vittnesförhör med ekorevisorn Anna Westin, adress som Ekobrottsmyndigheten, till utvecklande av vad hon anfört i åberopad granskningspromemoria, till styrkande av de i gärningsbeskrivningen angivna bristerna. C:a 45 min.

19 Ansökan om stämning Sida Handling 5(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB Kammaråklagare Thomas Elofsson Handläggare Skriftlig: a. Registerutdrag, utvisande att Yangtorp Restaurang AB (fortsättningsvis ofta benämnt bolaget ), registrerats den 2 juli 2010 och att Bongart utgjort styrelse sedan den 29 december 2010 samt att det inte ingetts någon årsredovisning till Bolagsverket före den 23 juli 2012 (sid i förundersökningsprotokollet, fortsättningsvis benämnt fup). b. Registerutdrag, utvisande att Bongart varit suppleant i Swedish Medical Qigong AB, nedan benämnt SMQ, som försatts i konkurs den 12 september 2011 med en brist i boet på cirka 44,5 miljoner kr. Handlingarna åberopas till belysande av omständigheten att anställda i Yangtorps Restaurang AB vid SMQ:s konkurs angivits som anställda i SMQ och kommit i åtnjutande av statlig lönegaranti (sid i fup). c. Utdrag ur förvaltarberättelse i SMQ, utvisande att bolaget försatts i konkurs den 12 september 2011 med en brist i boet på cirka 44,5 miljoner kr, och vad som framkommit om Yangtorp Restaurang AB/bolagets tillkomst samt till åskådliggörande av de involverade, och av Bongart ledda, bolagen (sid , 132, 137 & i fup). d. Anmälan till Ekobrottsmyndigheten från revisorn Kari Korpelainen jämte bilagor (utdrag ur huvudbok, kontoutdrag & fakturor), utvisande de brister som föranlett revisorns anmälan: att Yangtorp Restaurang AB utbetalat löner till avsevärda belopp, men där beloppen bokförts mot ett avräkningskonto och inte som löner, och att en faktura upptagit personal som utfört arbete, trots att bolaget enligt bokföringen saknat personal. Bevisningen ska styrka att bolaget skulle ha bokfört löner och att och det brister i verifieringen (sid i fup). e. Huvudbok, vilken av Bongart inskickats till Skatteverket, utvisande att det varit fråga om affärshändelser av icke ringa omfattning (sid i fup). Särskilt avseende påståendet om löner som inte bokförts: f. Bolagets kontrolluppgifter avseende inkomståren 2010 och 2011, till styrkande av att bolaget inte lämnat några kontrolluppgifter för anställda dessa år (sid i fup). g. Kontrolluppgifter som inlämnats av fyra personer i augusti 2012 resp. november 2012 (bl.a. Andreas Linghage och Tatta Alwén Eriksson) jämte promemoria, utvisande att personerna ska ha uppburit lön med vissa angivna belopp från Hego Konsult AB, tidigare Yangtorp Restaurang AB, under inkomståret 2011 (sid i fup).

20 Ansökan om stämning Sida Handling 6(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB Kammaråklagare Thomas Elofsson Handläggare h. Kontoutdrag avseende bolagets konto hos Färs & Frosta Sparbank avseende tiden den 19 november augusti 2011, till styrkande av det förekommit omfattande löneutbetalningar från bolagets konto (sid i fup). i. Skatte- och avgiftsanmälan, utvisande att Bongart den 22 mars 2011 registrerat bolaget som arbetsgivare med angivande av att bolaget beräknades ha fyra anställda med en första löneutbetalning den 25 mars 2011 och där den beräknade lönesumman under inkomståret beräknades uppgå till kr. Handlingarna åberopas till stöd för påståendet att bolaget haft anställd personal och att bolaget avregistrerats som arbetsgivare den 22 november 2011 (sid. 15 och i fup). j. Förfrågan från Skatteverket till bolaget den 25 oktober 2011 och svar från bolaget, genom Bongart, den 1 november 2011 och den 6 december 2011 samt därpå följande beslut från Skatteverket den 20 december 2011, utvisande att skälet till att bolaget avregistrerats som arbetsgivare och att arbetsgivaravgifterna ändrats till 0 kr varit att Bongart påstått att bolaget saknat anställd personal och att tidigare deklarationer insänts av misstag, varför han begärt rättelse av dessa (sid & i fup). k. Anställningsavtal från 2011, till styrkande av att Andreas Linghage varit anställd hos bolaget fr.o.m. den 29 februari 2011 och att det första avtalet underskrivits av Bongart för bolagets räkning (sid i fup). l. Lönespecifikationer och kontoutdrag för Andreas Linghage, utvisande att bolaget utbetalt lön till honom under månaderna februari-juli 2011, och lönegarantiunderlag avseende augusti 2011, utvisande att plötsligt anges arbetsgivaren (konkursgäldenären) vara SMQ. Vidare ska styrkas att för tiden fram till den 31 juli 2011 uppgick vittnets bruttolön från bolaget till sammanlagt kr och att konkursförvaltaren i arbetsgivarintyget reserverat sig för riktigheten i uppgifterna (sid i fup). m. Anställningsavtal från den 23 mars 2011, till styrkande av att Tatta Alwén-Eriksson varit anställd hos bolaget fr.o.m. den 18 oktober 2010 (sid. 235 i fup). n. Lönespecifikationer för Tatta Alwén-Eriksson, utvisande att bolaget enligt specifikationerna utbetalt lön till henne under månaderna februari-april Vidare ska styrkas att för tiden fram till den 30 april 2011 uppgick vittnets bruttolön från bolaget till sammanlagt kr (sid i fup).

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND

1(7) 65 Andra ekobrottskammaren i Malmö Ärende EB-2670-12 Kammaråklagare Thomas Elofsson 2014-04-23 Handläggare 945-7. Box 75 221 00 LUND 1(7) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Åklagarbundet mål Lunds tingsrätt Box 75 221 00 LUND LUNDS TINGSRÄTT INKOM: 2014-04-23 MÅLNR: B 2053-14 AKTBIL: 1 TR mål: Handl.: EKO3 Tilltalad: efternamn

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-05-14 B 10630-10 Rotel 0505 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 7 december 2010 i mål nr B 3655-08, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69)

1. Grovt bokföringsbrott 11 kap 5 2 st brottsbalken. 2. Grovt skattebrott 4 skattebrottslagen (1971:69) UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 4643-11 2013-03-07 meddelad i Uddevalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Specialiståklagare Jonas Arvidsson Ekobrottsmyndigheten Första ekobrottskammaren i Göteborg

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2012-11-22 Göteborg

DOM 2012-11-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-22 Göteborg Mål nr B 2763-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 20 april 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2012-07-05 Göteborg

DOM 2012-07-05 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 2 Rotel 21 2012-07-05 Göteborg Mål nr B 1238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 28 december 2011 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2014-03-12 meddelad i Örebro

2014-03-12 meddelad i Örebro DOM Mål nr B 399-14 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Sarah Hajslund Hansen Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande DNB Bank ASA Filial Sverige

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2012-11-21 B 10248-11 040212 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 11 november 2011 i mål nrb 15411-10, bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott

K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (14) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2009-07-09 B 2235-09 Rotel 24 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM K./. riksåklagaren ang. bokföringsbrott Högsta domstolen

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott

Göteborg. Begångna brott 1. Medhjälp till grovt bokföringsbrott GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 2953-13 2013-08-05 meddelad i B 2957-13 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 9) Åklagare Kammaråklagare Per-Olof Hermansson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren

Läs mer

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN M M Den tilltalande åläggs att betala en avgift på femhundra (500) kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 Rotel 555555 2006-06-04 Mål nr B 2006666:06 Avd 555555555 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 4) Referensnummer: 9999999999999 Åklagare kammaråklagaren Urban Vinkeljärn

Läs mer

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10

Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Sida 1 (17) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson B 5960-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Utveckling av grunderna för talan i Högsta domstolens mål nr B 5960-10 Överklagandet

Läs mer

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, 556713-9158 Box 701 601 16 Norrköping

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-22 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Claes Harrysson, 510112-3254 Valutavägen 1 129 34 Hägersten Ombud: Advokaten Magnus Ullman och jur.kand. Henrik Ljungholm Lindskog Malmström Advokatbyrå KB

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg

DOM 2015-03-06 Meddelad i Helsingborg 1 Avdelning 1 Meddelad i Helsingborg Mål nr PARTER Kärande PER Thomas Rudolf, 671027-3514 c/o Ydhagen Möllarpsvägen 17 268 77 Kågeröd Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat Ulf Juhlin Advokatfirman

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby

2013-03-04 meddelad i Stockholm. Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405 Aprikosgatan 19 B Lgh 0903 165 60 Hässelby Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Tilltalad KATRINE Inger Maria Martinsson, 630926-3405

Läs mer

2013-01-30 meddelad i Stockholm

2013-01-30 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare tf. chefsåklagare Håkan Roswall Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm 1. Målsägande Pernilla Gunskog Björngårdsvägen

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer