INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB (publ) SAMT BÖRSNOTERING VID NGM

2 VIKTIG INFORMATION INNEHÅLL Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Inbjudan till teckning av aktier 9 Villkor och anvisningar 10 Bakgrund och motiv 12 VD har ordet 13 Marknadsöversikt svensk fotboll 15 Information om AIK 18 Finansiell översikt 27 Aktien och ägarförhållanden 33 Övriga upplysningar 35 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 40 Skattefrågor 45 Bolagsordning 47 Delårsrapport januari mars Årsredovisning Revisorernas granskningsberättelse 70 Adresser 71 ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt Fem (5) befi ntliga aktier av serie A ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier av serie A. Fem (5) befi ntliga aktier av serie B ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier av serie B. Teckningskurs 6 kr per aktie Avstämningsdag 9 juni 2006 Teckning genom betalning 20 juni 4 juli 2006 Likviddag vid teckning utan företräde Enligt avräkningsnota Första handelsdag på NGM Omkring 31 juli 2006 Handelspostens storlek på NGM aktier Minsta teckning utan företräde aktier ISIN-KOD Aktie, serie A Aktie, serie B 2 SE SE PUBLICERINGSDAGAR FÖR DELÅRSRAPPORTER OCH BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari juni 24 augusti 2006 januari september 23 november 2006 januari december 22 februari 2007 Med Erbjudandet avses inbjudan till teckning av aktier i AIK Fotboll AB (publ). Referenser till AIK eller Bolaget avser i detta prospekt AIK Fotboll AB (publ) (organisationsnummer ), såvida inte annat framgår av sammanhanget (exempelvis avses med styrelsen, aktierna, och aktieägarna i Bolaget moderbolaget AIK Fotboll ABs styrelse, aktier respektive aktieägare). Referenser till Öhman avser E. Öhman J:or Fondkommission AB. I samband med föreliggande nyemission har Öhman agerat som finansiell rådgivare samt kontoförande institut till Bolaget. Referenser till NGM avser Nordic Growth Market NGM AB. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation. Informationen har inhämtats från utomstående källor och Bolaget ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen ej kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av de tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Detta prospekt har upprättats i enlighet med reglerna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet innehåller framåtriktade uttalanden som grundas på antaganden och uppskattningar som gjorts av AIKs ledning vid tidpunkten för detta prospekt vad gäller framtida händelser och omständigheter. AIKs verkliga resultat kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks eller antagits i de framåtriktade uttalandena på grund av olika saker inkluderade, men inte begränsat till, de risker som angivits under avsnittet Riskfaktorer. Prospektet finns tillgängligt på AIKs huvudkontor, på AIKs hemsida Öhmans kontor samt på Öhmans hemsida Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Varken teckningsrätterna, de betalda teckningsaktierna eller de nya aktierna har registrerats enligt United States Securities Act of 1933 ( Securities Act ) enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater ( USA ), Kanada, Japan och Australien, och får därför inte utbjudas till försäljning eller försäljas i USA, Kanada, Japan eller Australien eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. För detta prospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. En investering i AIK, som är ett relativt nystartat bolag med huvudsaklig verksamhet inom idrott, är förenad med högre risker än en investering i ett väletablerat börsbolag med traditionell verksamhet. Läsare av detta prospekt uppmanas särskilt att beakta de risker som beskrivs under avsnittet Riskfaktorer. NOTERING PÅ NGM AIK har för avsikt att notera AIKs aktier av serie B på NGM, under förutsättning av NGMs godkännande. NGM är en börs under Finansinspektionens tillsyn. Notering beräknas ske omkring den 31 juli Handelsposten kommer att omfatta aktier. Börsrevision har utförts av Johan Adolphson på BDO Nordic AB. AIK har träffat ett noteringsavtal med NGM om bland annat informationsgivning i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om AIKs utveckling. Detta innebär att AIK i sin informationsgivning följer tillämpliga lagar och författningar samt rekommendationer som gäller för aktiemarknadsbolag noterade vid svensk börs. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på AIKs pressmeddelanden och rapporter genom NGMs nyhetstjänst NG News (www.ngnews.se).

3 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB SAMMANFATTNING Sammanfattningen skall endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att teckna aktier i AIK skall grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER AIKs styrelse består av Per Bystedt (ordförande), Mats Carlsson, Cecilia Giertta, Mikael Hagman, Anders Heierson, Marie Loverfelt, Sune Reinhold, Lars Rekke, Ronnie Smith och Johan Wibäck. Ledande befattningshavare är Carl-Johan Granfelt (VD), HC Toll (ekonomichef, tillträder i juli 2006), Johan Cederbrant (försäljnings- och marknadschef ), Rikard Norling (chefstränare för herrlaget), Ola Andersson (sportchef, tillträder i juli 2006), Stefan Söderberg (scoutingdirektör), Leif Karlsson (sportchef för U-truppen) samt Henrik Koch (säkerhetschef ). Bolagets revisorer är de auktoriserade revisorerna, och medlemmarna i FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), Bo Jonsson och Anders Roos, SET Revisionsbyrå AB. Revisorerna valdes vid årsstämman 2005 och deras förordnande löper över fyra år. ERBJUDANDET De som på avstämningsdagen den 9 juni 2006 är registrerade som aktieägare i AIK äger företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier av serie A i Bolaget teckna fyra (4) nya aktier av serie A och för fem (5) befintliga aktier av serie B teckna fyra (4) nya aktier av serie B. Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 juni till och med den 4 juli Teckningskursen är fastställd till sex (6) kr per aktie för varje nytecknad aktie av serie A respektive serie B. NYCKELINFORMATION Bolaget har under de senaste åren haft ekonomiska problem och hög skuldsättning. Under 2005 upprättades två kontrollbalansräkningar och under 2006 har en kontrollbalansräkning för moderbolaget upprättats. För att lösa de akuta finansiella problemen genomfördes i slutet av 2005 en riktad nyemission om kr. Motiven för erbjudandet Föreliggande nyemission genomförs i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning. Bolaget avser använda kapitalet från emissionen till återbetalning av lån samt till den löpande verksamheten. Bolaget bedömer att Bolagets rörelsekapital är tillräckligt för att möta överskådliga och aktuella åtaganden. RISKFAKTORER Nedan följer en översikt av väsentliga potentiella risker i samband med Erbjudandet och aktieägande i AIK: Bolaget är i väsentlig utsträckning beroende av Allmänna Idrottsklubben och sin huvudägare AIK Fotbollsförening. Allmänna Idrottsklubben är den ideella förening som innehar varumärken och immateriella rättigheter som nyttjas av Bolaget och dess dotterbolag med stöd av ingångna avtal. Bolagets huvudägare, AIK Fotbollsförening, är den ideella förening som är medlem i Svenska Fotbollförbundet och som genom avtal med Bolaget har upplåtit elitfotbollsverksamheten, inklusive rätten att spela i Allsvenskan och annan serie, till Bolaget. AIKs finansiella resultat är beroende av fotbollslagens sportsliga framgångar. Sportsliga motgångar kan innebära en nedflyttning till en lägre division, vilket innebär att Bolaget erhåller minskade intäkter från bland annat biljettförsäljning och TV-rättigheter. Bakom biljettintäkterna står behovet av en trogen publik och ett ihållande intresse från allmänheten. Ett minskat intresse leder till mindre matchpublik, vilket innebär minskade intäkter från marknad och försäljning. Bolaget löper risk att straffas i form av böter, poängavdrag eller spel för tomma läktare i de fall lagens supportrar missköter sig. Alla straff påverkar direkt eller indirekt Bolagets ekonomi negativt och kan även leda till minskade intäkter från marknad och försäljning. Sportsliga framgångar beror på väl fungerande och framgångsrika lag, varför behovet av vissa nyckelpersoner är att anse som väldigt högt. Bolaget är även beroende av en fungerande talangutveckling och lyckade förvärv av spelarkontrakt. Bolaget har historiskt haft stora problem med lönsamhet och likviditet, varför det ej går att utesluta behov av ytterligare kapital i framtiden. AIKs verksamhet inom elitfotboll är reglerad av nationella och internationella organisationer. Förändringar i dessa organisationers regelverk eller om AIK inte förmår följa dessa kan medföra påföljder enligt regelverket och ökade kostnader för Bolaget. Investeringar i aktier är förenat med risktagande. En investering i AIK måste anses som extra riskfylld då Bolaget historiskt har haft lönsamhetsproblem och Bolaget har en huvudsaklig verksamhet inom idrott och inte inom traditionell kommersiell verksamhet. Vidare har Bolagets aktier ej tidigare omsatts genom någon auktoriserad marknadsplats eller börs. Till följd av dessa risker kan det varken uteslutas att Bolagets sportsliga framgångar minskar, att omsättning och resultat försämras eller att Bolaget hamnar i finansiellt trångmål och således framöver kan komma att behöva tillföras ytterligare kapital. Det finns heller inga garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling eller för att en investerare vid avyttringstillfället inte gör en kapitalförlust. Ovan nämnda risker är ett urval av potentiella risker i samband med föreliggande erbjudande och aktieägande i AIK. För mer utförlig information, se avsnittet Riskfaktorer. 3

4 INFORMATION OM BOLAGET Verksamhet AIK är verksamt inom svensk elitfotboll. Bolaget har två elitlag, herrar och damer, varav det allsvenska herrlaget inbringar de största intäkterna. Bolaget har även ett utvecklingslag som spelar i Juniorallsvenskan. Bolagets intäkter utgörs främst av matcharrangemang, marknad och försäljning, merchandise samt TV/ Centrala avtal. Kostnaderna utgörs främst av personalkostnader, handelsvaror, övriga externa kostnader samt avskrivningar. Extraordinära poster relaterade till spelartransfer och cupspel budgeteras ej. AIK är en av de svenska fotbollsklubbar som har störst antal och mest trogna supporters. AIKs hemmamatcher på Råsunda fotbollsstadion har hittills under 2006 besöks av i genomsnitt över åskådare. ÖVERSIKT ÖVER DRIFT OCH FINANSIERING SAMT FRAMTIDSUTSIKTER Bolaget har de senaste åren uppvisat svaga finansiella resultat, vilket i kombination med tidigare mindre lyckade investeringar har försatt Bolaget i en ansträngd finansiell situation. På grund av detta har Bolaget, under de senaste 18 månaderna, begränsat investeringarna till ett absolut minimum. Trots detta behövde verksamheten under föregående år finansieras dels genom försäljningen av träningsanläggningen vid Karlberg och dels genom tillförseln av externt kapital genom en riktad nyemission som genomfördes i december Det kapital som tillfördes i den riktade emissionen användes främst för att lösa delar av Bolagets lån. Bolaget befinner sig idag i ett läge där Bolaget bedömer att de senaste årens negativa ekonomiska trend kan brytas. Herrtruppen har inför säsongen 2006 flyttats tillbaka upp i Allsvenskan och de senaste 18 månadernas åtgärdspaket för att lösa den finansiella situationen har resulterat i att Bolagets organisation är mer kostnadseffektiv och konkurrenskraftig än tidigare. Bolaget har fortfarande hög belåning och upprättade under 2005 två kontrollbalansräkningar och moderbolaget upprättade vid utgången av första kvartalet 2006 ytterligare en kontrollbalansräkning. Det egna kapitalet har kunnat återställas till minst 50 procent av det registrerade aktiekapitalet, bland annat genom omvärdering av tillgångar, i samband med upprättande av de tre kontrollbalansräkningarna. Föreliggande nyemission genomförs i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning. Bolaget avser använda kapitalet från emissionen till återbetalning av lån samt till den löpande verksamheten. Bolaget bedömer att Bolagets rörelsekapital är tillräckligt för att möta överskådliga och aktuella åtaganden. STYRELSELEDAMÖTER, FÖRETAGSLEDNING OCH ANSTÄLLDA Styrelsen skall enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med noll till fyra suppleanter. Vid årsstämma den 30 mars 2006 valdes en styrelse bestående av tio personer, se ovan under Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. Sex av styrelsens tio ledamöter är aktieägare i Bolaget, varav Per Bystedt och Mats Carlsson är de största med direkta eller indirekta aktieinnehav om respektive B-aktier. Även ledande befattningshavare och övriga anställda äger aktier i Bolaget. Medelantalet anställda under 2005 uppgick till 61, varav 40 spelare. Under 2005 har styrelsen sammanträtt vid 12 tillfällen och den 7 november 2005 tillträdde Carl-Johan Granfelt som ny VD. Till styrelsens ordförande och övriga ledamöter utgår ej arvode. Ersättning till VD utgörs av grundlön som uppgår till kr per månad. En rörlig, resultatbaserad kompensationsdel till VD kan utgå,vilken fastställs av styrelsens ordförande. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Utöver de personer som anges under avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer finns inga individer som innehar andelar av kapital eller röster i Bolaget och som är anmälningsskyldiga enligt gällande regler. Bolaget har ingått följande närståendeavtal: Öhman har fakturerat AIK för finansiell rådgivning under en period då Mats Carlsson, Aktiechef på Öhman, även har varit och är styrelseledamot i AIK. AIK har ett sponsoravtal med Smith s Bil AB, vars grundare och ägare Ronnie Smith även är styrelseledamot i AIK. Vidare har AIK ett sponsoravtal med Sony Sverige, vars VD Mikael Hagman även är styrelseledamot i AIK. AIK har även ett konsultavtal med Stefan Söderberg, som ingicks 2003 då Stefan Söderberg inte var anställd av AIK samt ett konsultavtal med HC Toll (genom bolaget Result AB) för tiden innan HC Toll tillträder som ekonomichef. Konsultavtalet avseende HC Toll löper från början av mars till den 30 juni 2006 varvid Bolaget utger konsultarvode om kr per arbetad dag. Dessutom kan bonus utgå beroende på om vissa mål enligt avtalet uppfylls om kr per dag samt kr plus 20 procent av uppdragets värde. Enligt konsultavtalet från 2003 betalas fortfarande ett månatligt arvode till Stefan Söderberg om kr. Öhman har fakturerat Bolaget 0,7 mkr 4 STÖRRE AKTIEÄGARE Aktieägare per 24 mars 2006 Antal A-aktier Antal B-aktier Andel av kapital Andel av röster AIK Fotbollsförening, AIK FF ,1% 52,8% SEB ,0% 16,3% Nordea Bank AB (publ) ,5% 6,1% Bystedt & Son AB ,5% 5,5% Bankaktiebolaget Avanza ,0% 2,1% Bliwa livförsäkring ,6% 1,9% E. Öhman J:or Fondkommission AB ,7% 1,4% Svenska Handelsbanken ,7% 1,4% Alfred Berg SE ,2% 1,1% Övriga aktieägare ,8% 11,5% Summa ,0% 100,0%

5 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB avseende finansiell rådgivning i samband med den riktade emissionen I övrigt är det ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna i AIK som har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner som är ovanliga till sin karaktär eller sina avtalsvillkor. NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM ERBJUDANDET Nyemissionen, som genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare, omfattar högst aktier, varav högst A-aktier och högst B-aktier, varvid antalet aktier i Bolaget ökar från aktier till högst aktier. Det innebär att efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att öka med maximalt kr till högst kr. Bolaget tillförs högst kr före emissionskostnader om cirka 1,87 mkr. Utspädningen uppgår till högst 44,4 procent av aktiekapitalet om emissionen inte tecknas fullt ut av de befintliga aktieägarna. Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt vid teckningstidens utgång skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckningsrätt). Allmänheten i Sverige och institutionella investerare har vidare rätt att teckna aktier som inte tecknats med primär eller subsidiär företrädesrätt genom teckning utan företräde. Vid överteckning skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och i andra hand till allmänheten i Sverige och institutionella investerare varvid styrelsen skall fördela aktier i relation till anmält intresse. De aktieägare som deltog i den riktade emissionen i december 2005 har åtagit sig att inte utnyttja sin företrädesrätt till att teckna aktier i denna företrädesemission. Per Bystedt har genom det av honom kontrollerade bolaget Bystedt & Son AB åtagit sig att teckna aktier i denna emission motsvarande sin företrädesrätt. NOTERING VID NGM AIK har för avsikt att, under förutsättning av NGMs godkännande, notera Bolagets aktier av serie B under kortnamnet AIKB vid NGM från och med omkring den 31 juli En handelspost kommer att omfatta aktier, men handel kommer även att kunna ske i mindre poster. Handeln med Bolagets aktier av serie B på Mangoldlistan kommer att upphöra innan noteringen vid NGM. Bolagets A-aktier, som innehas av AIK Fotbollsförening och som omfattas av hembudsförbehåll i Bolagets bolagsordning, kommer inte att noteras på NGM. YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR Enligt bolagsordningen som antogs på årsstämma den 30 mars 2006 skall Bolagets aktiekapital utgöra lägst kr och högst kr. Det nuvarande kvotvärdet är 4 kr per aktie. FINANSIELL INFORMATION I tabellerna nedan framgår de senaste tre årens utveckling av ett urval av väsentliga poster i Bolagets resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser. ÖVERGÅNG TILL IFRS Enligt de regler som gäller företag som noteras på Stockholmsbörsen och NGM skall räkenskaper upprättas i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards). Omställningen till IFRS medförde för Bolaget en negativ engångseffekt på eget kapital om cirka 20 mkr. Denna ändring relaterar till redan skedda händelser och påverkar på intet sätt Bolagets framtida kassaflöde eller framtida intjäningsförmåga. I tabellen nedan är siffror avseende 2004 till 2006 upprättade i enlighet med IFRS. För ytterligare information kring IFRS se Övergång till IFRS under avsnittet Finansiell översikt. Resultaträkningar, koncernen mkr jan mar jan mar IFRS BFN/ÅRL Rörelseintäkter 37,5 66,2 66,2 80,5 Övriga intäkter 10,7 1,5 1,5 1,5 Summa intäkter 8,2 6,1 48,2 67,7 67,7 82,1 Rörelsekostnader 12,8 9,1 55,2 74,9 73,9 73,1 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 4,6 3,0 7,0 7,2 6,2 9,0 Rörelseresultat (EBIT) 6,0 5,6 15,7 12,5 11,7 2,0 Periodens nettoresultat 4,3 5,7 17,0 14,4 13,6 0,0 Balansräkningar, koncernen mkr jan mar jan mar IFRS BFN/ÅRL Anläggningstillgångar 48,7 48,2 40,6 48,5 52,5 49,4 Omsättningstillgångar 11,2 9,7 10,8 11,9 11,9 10,8 Uppskjuten skattefordran 5,9 4,0 3,9 4,1 0,0 0,0 Kassa och bank 2,6 0,7 2,7 2,3 2,3 2,1 Summa tillgångar 68,3 62,6 58,0 66,8 66,6 62,3 Eget kapital 20,9 15,4 16,7 11,0 5,2 6,4 Skulder och avsättningar 89,3 78,0 74,6 77,8 61,4 55,9 Summa eget kapital och skulder 68,3 62,6 58,0 66,8 66,6 62,3 Kassaflödesanalyser, koncernen mkr jan mar jan mar Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,1 0,9 7,7 9,0 16,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 5,0 0,5 7,4 8,6 10,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,8 0,1 0,6 17,8 5,4 Periodens kassaflöde 0,1 1,5 0,4 0,2 0,1 5

6 RISKFAKTORER Investeringar i aktier är förenat med risktagande innebärande att det investerade beloppet kan minska i värde eller förloras i sin helhet. En investering i AIK kan anses som extra riskfylld då verksamheten uppvisat negativt resultat under 2004 och 2005 vilket bland annat resulterade i att Bolaget upprättade två kontrollbalansräkningar under 2005 och moderbolaget en kontrollbalansräkning under Bolaget har historiskt heller aldrig lämnat någon vinstutdelning utan har haft stora ekonomiska problem. Ett antal faktorer utanför AIKs kontroll kan påverka resultat och finansiell ställning. I det följande redovisas ett antal potentiella risker som kan komma att påverka AIKs framtida utveckling och resultat. Potentiella investerare bör noggrant överväga nedanstående riskfaktorer liksom övrig information i detta prospekt innan beslut fattas om teckning av aktier i AIK. Faktorerna nedan är inte framställda i prioritetsordning och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande. Det innebär att det finns andra risker än de nedan nämnda som kan komma att påverka AIKs verksamhet och resultat. BEROENDE AV ALLMÄNNA IDROTTSKLUBBEN OCH AIK FOTBOLLSFÖRENING Bolagets röstmajoritetsägare, AIK Fotbollsförening, är medlem i Svenska Fotbollförbundet och har genom avtal med Bolaget upplåtit elitfotbollsverksamheten, inklusive rätten att spela i Allsvenskan och annan serie, till Bolaget. Upplåtelsen följer de regler som Riksidrottsförbundet och Svenska Fotbollförbundet har ställt upp. Bolagets rätt att bedriva elitfotbollsverksamheten följer således av upplåtelsen från AIK Fotbollsförening. För upplåtelsen gäller ett antal bestämmelser som Bolaget, men även AIK Fotbollsförening, måste följa för att Bolaget skall ha rätt att delta i Svenska Fotbollförbundets tävlingsverksamhet. Nuvarande bestämmelser innefattar bland annat att AIK Fotbollsförening vid alla tider måste inneha röstmajoriteten på bolagsstämma i Bolaget, att Bolagets spelare måste vara medlemmar i AIK Fotbollsförening och även att Bolagets rätt att delta i Svenska Fotbollförbundets tävlingsverksamhet upphör om AIK Fotbollsförenings medlemskap i Svenska Fotbollförbundet upphör. Dessa bestämmelser beskrivs närmare under avsnittet Övriga upplysningar. Vidare innehar Allmänna Idrottsklubben varumärken och immateriella rättigheter som nyttjas av Bolaget och dess dotterbolag med stöd av ingångna avtal. Dessa varumärken och immateriella rättigheter är väsentliga för Bolagets verksamhet. Mot bakgrund av det ovanstående är Bolagets verksamhet direkt beroende av både AIK Fotbollsförening och Allmänna Idrottsklubben samt att goda relationer upprätthålls med dem. Skulle till exempel AIK Fotbollsförenings medlemskap i Svenska Fotbollförbundet upphöra eller Allmänna Idrottsklubben försätts i konkurs skulle detta ha en väsentligt negativ inverkan på Bolaget och äventyra Bolagets fortsatta verksamhet. Vidare är både Allmänna Idrottsklubben och AIK Fotbollsförening ideella föreningar vars företrädare väljs av medlemmarna på föreningsstämman. Bolaget är beroende av att lyckas upprätthålla goda relationer med valda företrädare. Åtgärder som vidtas, eller underlåts att vidtas, av Allmänna Idrottsklubben eller AIK Fotbollsförening kan således påverka Bolaget i väsentliga hänseenden. I detta avseende bör även noteras att Allmänna Idrottsklubben under ett antal år har dragits med stora ekonomiska problem. Förhållandet mellan Bolaget samt Allmänna Idrottsklubben och AIK Fotbollsförening beskrivs närmare under avsnittet Övriga upplysningar. SPORTSLIGA MOTGÅNGAR OCH RISK FÖR NEDFLYTTNING AIKs herrlag spelade under säsongen 2005 i Superettan, men flyttades efter serievinsten upp i Allsvenskan till den innevarande säsongen. Att spela i en lägre division påverkade Bolaget negativt så till vida att det minskade intresset för matcherna ledde till lägre biljettintäkter och då laget spelade i Superettan fick Bolaget ej ta del av TV-intäkterna i samma utsträckning som vid spel i Allsvenskan. Det är av yttersta vikt för Bolagets framtida intjäning och finansiella ställning att de sportsliga framgångarna håller i sig och att laget kan behålla sin plats i Allsvenskan samt bibehålla allmänhetens intresse för matcherna. Spel i Allsvenskan genererar även högre intäkter från sponsorer och samarbetspartners. Om AIK skulle misslyckas i Allsvenskan och återigen flyttas ned i seriesystemet föreligger det stor risk för att Bolagets finansiella ställning kommer att påverkas negativt. BEROENDE AV TROGEN PUBLIK OCH RISK FÖR MINSKAT INTRESSE FÖR FOTBOLL I ALLMÄNHET Intresset för fotboll i allmänhet har ökat under senare år och intresset för AIK i synnerhet är idag mycket stort. En stor del av AIKs intäkter kommer från försäljning av matchbiljetter och årskort. Bolaget har en trogen skara supportrar och AIK är i hög grad beroende av fortsatt trogna supportrar för att säkerställa en framgångsrik sportslig och ekonomisk utveckling. Publiken bidrar också till AIKs möjligheter att attrahera spelare, unga talanger, sponsorer och samarbetspartners. Det finns alltid en risk för att publikintresset minskar vilket skulle medföra att Bolagets intäkter skulle minska väsentligt som bland annat skulle påverka Bolagets resultat negativt. Om AIKs supportrar missköter sig genom till exempel skadegörelse eller oroligheter i anslutning till matcher kan Bolaget drabbas negativt bland annat genom att Svenska Fotbollförbundet kan utdöma straff i form av böter, poängavdrag eller spel inför tomma läktare. Dessa händelser kan påverka Bolagets ekonomi negativt. Om intresset för fotboll i allmänhet skulle minska kan detta även inverka negativt på AIK i form av minskade intäkter och svårigheter för Bolaget att attrahera spelare, nya talanger, sponsorer och samarbetspartners. 6

7 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB BEROENDE AV NYCKELPERSONER, TALANGUTVECKLING OCH FRAMGÅNGSRIKA SPELARKÖP Inom AIK finns ett antal nyckelpersoner som är mycket viktiga för verksamheten. Även om Bolaget i dagsläget inte känner till att dessa nyckelpersoner skulle vilja lämna Bolaget, skulle verksamheten kunna påverkas negativt om sådana nyckelpersoner väljer att lämna Bolaget. Detta gäller såväl administrativ personal som spelare. Det sportsliga resultatet är även till stor del direkt beroende av spelarnas hälsa. Sjuka eller skadade spelare kan ej prestera optimalt vilket kan påverka AIKs sportsliga resultat och därmed även Bolagets finansiella ställning negativt. AIK är i hög grad beroende av den utveckling av nya talanger som idag till största delen organiseras utanför Bolaget genom AIK Fotbollsförening. Om talangutvecklingen ej skulle vara framgångsrik finns det risk för att AIK drabbas negativt både sportsligt och finansiellt. En stor del av AIKs utgifter är hänförliga till förvärv av spelarkontrakt. I syfte att bibehålla eller öka de sportsliga framgångarna kan AIK bli tvunget att spendera allt större belopp på förvärv av nya spelarkontrakt. Detta kan komma att påverka Bolagets resultat negativt då det innebär att såväl avskrivningar som personalkostnader ökar. Det finns inga garantier för att förvärv av spelarkontrakt är framgångsrika och resulterar i förväntade sportsliga framgångar. Misslyckade förvärv av spelarkontrakt och rekrytering av annan personal kan komma att medföra att Bolagets kostnader för löner ökar utan att förväntade resultat uppnås. HISTORISKT NEGATIVA RESULTAT OCH RISK FÖR BEHOV AV YTTERLIGARE KAPITAL AIK har under de senaste åren haft stora problem med lönsamhet och likviditet. Bolagets styrelse och ledande befattningshavare har vid flera tillfällen spenderat mycket tid med att arrangera kortfristiga finansieringslösningar vilket påverkat Bolagets löpande verksamhet negativt. Det kan inte uteslutas att AIK åter hamnar i finansiellt ansträngda situationer. Bolaget har fortfarande hög belåning och upprättade under 2005 två kontrollbalansräkningar och moderbolaget upprättade vid utgången av första kvartalet 2006 ytterligare en kontrollbalansräkning. Det egna kapitalet har kunnat återställas till minst 50 procent av det registrerade aktiekapitalet, bland annat genom omvärdering av tillgångar, i samband med upprättande av de tre kontrollbalansräkningarna. Dessa kontrollbalansräkningar indikerar att Bolagets finansiella ställning varit mycket ansträngd under perioden. Det kan inte uteslutas att liknande situationer åter kan uppkomma i Bolaget. Bolaget bedömer att Bolagets rörelsekapital är tillräckligt för att möta överskådliga och aktuella åtaganden. Om Bolaget över- eller underträffar budget och prognoser kan ytterligare kapital dock komma att krävas i syfte att finansiera ökat behov av rörelsekapital eller för att täcka förluster i verksamheten. På grund av olika strategiska åtgärder som Bolaget fattar beslut om kan ytterligare kapital krävas vilket kan komma att sökas genom till exempel emission av värdepapper eller upptagande av lån. Eventuella emissioner av värdepapper kan leda till att befintliga aktieägares innehav späds ut om de inte deltar i dessa emissioner. Det finns heller ingen garanti för att AIK kommer att kunna anskaffa kapital i tillräcklig utsträckning eller på fördelaktiga villkor. BEROENDE AV AVTAL MED SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS AIK är i hög grad beroende av sponsorer och samarbetspartners för finansieringen av sin verksamhet. För att attrahera sponsorer och samarbetspartners krävs sportsliga framgångar och ett professionellt agerande från Bolagets sida. Om Bolaget skulle mista någon eller några av sina sponsorer eller samarbetspartners och inte lyckas ersätta denna eller dessa, helt eller delvis, kommer Bolagets likviditet och finansiella ställning att påverkas negativt. KONJUNKTURBEROENDE OCH PROGNOSOSÄKERHET AIK är verksamt på en snabbt föränderlig marknad vilket försvårar möjligheterna att förutsäga den framtida utvecklingen av Bolagets verksamhet. Avvikelser från förväntade biljettintäkter samt intäkter från sponsorer och samarbetspartners kan påverka Bolagets finansiella ställning negativt. Den allmänna konjunkturutvecklingen kan påverka AIK, bland annat genom risk för minskat intresse från sponsorer och samarbetspartners, samt lägre ersättning för TV-rättigheter. Motsvarande risker kan uppstå vid ett allmänt avtagande fotbollsintresse i Sverige. INGEN TIDIGARE OFFICIELL HANDEL I AIKS AKTIER Före Erbjudandet har ingen officiell handel förekommit i Bolagets aktier. Även om AIK uppfyller kraven för notering på NGM, kan ingen försäkran ges att aktiv handel kommer att utvecklas. Beroende av olika faktorer kan aktiekursen komma att fluktuera avsevärt. En notering innebär också att AIK måste anpassa sina rutiner för att uppfylla kraven på publika, noterade bolag; något som Bolaget aldrig gjort tidigare och som dessutom kommer att innebära merarbete för de anställda och merkostnader för Bolaget. GENERELL AKTIEMARKNADSRISK En potentiell investerare i AIK bör iaktta att en investering i AIK är förknippad med hög risk och att det inte finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiekursens utveckling är beroende av en rad faktorer utöver utvecklingen av Bolagets verksamhet och som ligger utanför Bolagets möjlighet att påverka. Sådana faktorer är bland andra konjunkturen, marknadsräntan, alternativavkastningsmöjligheter, kapitalflöden, politisk osäkerhet samt marknads- och beteendepsykologi. Även om Bolagets verksamhet utvecklas positivt finns det således en risk att en investerare vid avyttringstillfället gör en förlust. 7

8 REGLERAD VERKSAMHET AIKs huvudsakliga verksamhet utgörs av elitfotboll. Elitfotbollen, såsom många andra idrotter, är en reglerad verksamhet där beroendet av olika nationella och internationella organisationer samt deras regelverk är omfattade. AIK är till exempel skyldigt att följa Riksidrottsförbundets, Svenska Fotbollförbundets, UEFAs och FIFAs stadgar och regler. Detta regelverk är omfattade och är föremål för kontinuerliga förändringar. AIK kan drabbas av ökade kostnader vid förändringar i regelverket och av påföljder om AIK inte förmår följa sådana bestämmelser som ingår i regelverket. Svenska Fotbollförbundets tävlingsregler ställer krav på att Bolaget måste ha ett positivt eget kapital (elitlicensen). Bolagets finansiella ställning ligger till grund för bedömningen, men även ett eventuellt negativt eget kapital i AIK Fotbollsförening kan vägas in i bedömningen. Svenska Fotbollförbundets Licensnämnd kan därmed besluta att Bolaget skall flytta ned en serie vilket skulle få negativa konsekvenser för Bolagets intäkter och finansiella ställning. Bolaget har erhållit elitlicens för herr- och damlaget för säsongerna 2006 och Se vidare kring elitlicensen under Svenska Fotbollförbundets elitlicens i avsnittet Övriga upplysningar. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER AIKs verksamhet är beroende av olika immateriella rättigheter, framförallt varumärken med anknytning till kännetecknet AIK. Dessa immateriella rättigheter, inklusive varumärkena, innehas inte av Bolaget utan av Allmänna Idrottsklubben. Mellan Allmänna Idrottsklubben, AIK Fotbollsförening och Bolaget samt mellan AIK Fotbollsförening och Bolaget har ingåtts avtal om bland annat nyttjande av dessa immateriella rättigheter, inklusive varumärkena. Avtalen beskrivs mer ingående under Avtal i avsnittet Övriga upplysningar. Bolagets rätt att nyttja de immateriella rättigheterna med anknytning till kännetecknet AIK bedöms som ytterst väsentlig för Bolaget. Om Bolaget skulle förlora rätten att använda de immateriella rättigheterna, inklusive varumärkena, skulle detta ge svårbedömda konsekvenser för Bolaget. ÖVRIGA RISKER AIK är även utsatt för andra typer av risker i sin verksamhet. Dessa utgörs bland annat av motpartsrisker vid bland annat handel med spelarkontrakt, AIKs tillgång till arenor och AIKs beroende av hyresavtal avseende dessa, säsongsmässiga variationer, väderlek vid AIKs matcher, prisnivån på biljetter och årskort, avtal som sluts för Bolagets räkning av personer helt eller delvis utanför Bolagets kontroll, såsom till exempel TV-avtal. Dessa faktorer utgör endast exempel på faktorer som AIK har små eller inga möjligheter att påverka och som kan drabba AIKs sportsliga och ekonomiska resultat negativt. Fotograf: Bildbyrån 8

9 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Den 2 juni 2006 beslutade styrelsen, i enlighet med bemyndigande från årsstämma, att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst aktier, varav högst A-aktier och högst B-aktier, från aktier till högst aktier. Det innebär att efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att öka med maximalt kr från kr till högst kr. Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna i AIK att med företrädesrätt teckna nya aktier i Bolaget. Innehav av fem (5) aktier av serie A medför rätt att teckna fyra (4) nya aktier av serie A och innehav av fem (5) aktier av serie B medför rätt att teckna fyra (4) nya aktier av serie B. Emissionskursen har fastställts till 6 kr per aktie, vilket medför att Bolaget tillförs högst kr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,87 mkr. De nya aktierna skall medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Bolaget. För det fall de nya aktierna inte fullt ut tecknas av de befintliga aktieägarna uppgår utspädningen till maximalt 44,4 procent av aktiekapitalet. Solna den 9 juni 2006 Styrelsen för AIK Fotboll AB (publ) 9

10 VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING Den som på avstämningsdagen den 9 juni 2006 är registrerad som aktieägare i AIK äger företrädesrätt att för fem (5) aktier av serie A teckna fyra (4) nya aktier av serie A och för fem (5) aktier av serie B teckna fyra (4) nya aktier av serie B. Innehavare av A- aktier äger därvid företrädesrätt till nya A-aktier och innehavare av B-aktier äger företrädesrätt till B-aktier. Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter är den 5 juni AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag är den 9 juni Aktierna i AIK handlas på Mangoldlistan inklusive teckningsrätter till och med den 5 juni 2006 och exklusive teckningsrätter från och med den 7 juni EMISSIONSKURS De nya aktierna emitteras till en kurs av sex (6) kr per aktie. TECKNINGSRÄTTER För varje befintlig aktie av serie A erhålls fyra (4) teckningsrätter av serie A. För teckning av en (1) ny aktie av serie A erfordras fem (5) teckningsrätter av serie A. För varje befintlig aktie av serie B erhålls fyra (4) teckningsrätter av serie B. För teckning av en (1) ny aktie av serie B erfordras fem (5) teckningsrätter av serie B. Någon handel i teckningsrätter kommer ej att ske. TECKNINGSTID Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 20 juni till och med den 4 juli Efter teckningstidens utgång blir ej utnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Dessa kommer därefter att avregistreras från VP-kontot utan avisering. Styrelsen för AIK förbehåller sig rätten att förlänga den tid under vilken teckning och betalning kan ske. DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av VPC AB ( VPC ) för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller emissionsredovisning med vidhängande förtryckt inbetalningsavi samt prospekt. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarnas aktiekonto ( VP-konto ) kommer ej att skickas ut. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE Aktieägare vars innehav av aktier i AIK är förvaltarregistrerat erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. TECKNING MED FÖRETRÄDESRÄTT OCH BETALNING Teckning sker genom kontant betalning via valfri bank genom ett av följande alternativ: A. Inbetalningsavi från VPC I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier skall endast den från VPC erhållna inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom betalning. Anmälningssedeln användes därvid inte. B. Anmälningssedel (I) för teckning med företrädesrätt I de fall teckningsrätter har förvärvats eller avyttrats eller av annan anledning ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av emissionsredovisningen från VPC utnyttjas för teckning, skall anmälningssedel (I) för teckning med stöd av teckningsrätter användas som underlag för teckning genom betalning. Sådan anmälningssedel kan erhållas från Öhman på telefonnummer: Anmälningssedeln skall inlämnas eller sändas med post till: E. Öhman J:or Fondkommission AB Emissionsavdelningen/AIK Box Stockholm Besöksadress: Berzelii Park 9, Stockholm. Anmälningssedeln skall vara Öhman tillhanda senast den 4 juli 2006 kl Anmälningssedlar som sänds med post bör avsändas i god tid före sista teckningsdag. Observera att anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Endast en anmälningssedel per tecknare beaktas. Den förtryckta inbetalningsavin från VPC skall därvid inte användas. Detsamma gäller de som på avstämningsdagen ej var registrerade som aktieägare, men som har förvärvat teckningsrätter under teckningstiden. För det fall att inbetald likvid överstiger teckningsbeloppet kommer överskjutande belopp att återbetalas så snart detta är möjligt. TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt vid teckningstidens utgång skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär teckningsrätt). Allmänheten i Sverige och institutionella investerare har vidare rätt att teckna aktier som inte tecknats med primär eller subsidiär företrädesrätt genom teckning utan företräde. Vid överteckning skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och i andra hand 10

11 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB till allmänheten i Sverige och institutionella investerare varvid styrelsen skall fördela aktier i relation till anmält intresse. Intresseanmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt, som enligt emissionsbeslutet kan lämnas av allmänheten i Sverige och institutionella investerare, skall göras på anmälningssedeln (II) för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Sådan anmälningssedel kan erhållas från Öhman på telefonnummer Anmälningssedeln skall vara Öhman till handa senast den 4 juli 2006 kl Observera att anmälan är bindande. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Endast en anmälningssedel per tecknare beaktas. Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom utskick av avräkningsnota. Aktierna skall betalas i enlighet med anvisningarna på densamma. Om teckningslikviden är inbetald för sent eller otillräcklig kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande. För det fall att inbetald likvid överstiger teckningsbeloppet kommer överskjutande belopp att återbetalas så snart detta är möjligt. Något meddelande utgår inte till dem som inte erhållit tilldelning om efterfrågan överstiger antalet kvarvarande aktier. BETALDA TECKNINGSAKTIER (BTA) Teckning genom betalning registreras hos VPC så snart detta är möjligt, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda teckningsaktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Någon handel i BTA kommer ej att ske. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket omvandlas BTA till nya aktier utan särskild avisering från VPC. Ombokning beräknas ske under juli OFFENTLIGGÖRANDE AV EMISSIONSRESULTAT Resultatet av emissionen beräknas offentliggöras omkring den 11 juli 2006 genom pressmeddelande. OMLÄGGNINGSKONTO I de fall teckningsrätterna är registrerade på ett omläggningskonto med VKI (VPCs Kontoförande Institut) måste omläggningskontot övertagas av respektive värdepappersinstitut i samband med avskiljandet av teckningsrätten. RÄTT TILL UTDELNING De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med räkenskapsåret Utbetalning av utdelning ombesörjes av VPC. För 2005 har dock årsstämman beslutat att ingen utdelning kommer att lämnas. Se vidare under Utdelningspolitik i avsnittet Aktien och ägarförhållanden. VILLKOR FÖR ERBJUDANDETS GENOMFÖRANDE Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter uppstår som kan medföra att genomförande av nyemissionen bedöms som olämpligt av styrelsen i Bolaget. Sådan omständighet kan till exempel vara av ekonomisk, finansiell eller idrottslig art, och avse såväl omständighet i Sverige som utomlands liksom att intresset för att deltaga i emissionen bedöms som otillräckligt av styrelsen i Bolaget. Erbjudandet kan sålunda helt eller delvis återkallas. Meddelande härom skall i så fall offentliggöras så snart som möjligt via pressmeddelande. BEMYNDIGANDE Den verkställande direktören, eller den av verkställande direktören därtill förordnad, äger rätt att vidta de smärre ändringar i emissionsbeslutet som kan föranledas av registreringen av beslutet hos Bolagsverket. BÖRSNOTERING PÅ NGM AIK har för avsikt att, under förutsättning av NGMs godkännande, notera Bolagets aktier av serie B under kortnamnet AIKB på NGM från och med omkring den 31 juli En handelspost kommer att omfatta aktier av serie B, men handel kommer även kunna ske i mindre poster. A-aktierna är föremål för hembud i Bolagets bolagsordning och kommer inte att noteras på NGM. AIK Fotbollsförening är innehavare av samtliga A-aktier. Handeln av AIKs aktie vid Mangoldlistan kommer att upphöra före noteringen vid NGM. ÅTAGANDEN ATT INTE UTNYTTJA RESPEK- TIVE ATT UTNYTTJA FÖRETRÄDESRÄTTEN VID ERBJUDANDET I december 2005 genomförde Bolaget en riktad nyemission av B-aktier till Abalone Capital Ltd. ( B-aktier), Zahav Investments Ltd. ( B-aktier), Easy Ad Venture BVBA ( B-aktier) samt Per Brilioth ( B-aktier) ( Aktietecknarna ). I samband med genomförandet av den riktade nyemissionen garanterade Bystedt & Son AB, ett av Per Bystedt kontrollerat bolag, gentemot Zahav Investments Ltd. och Easy Ad Venture BVBA, att i Erbjudandet till fullo utnyttja sin teckningsrätt och betala nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs om 6 kr per aktie. I samband med genomförandet av den riktade nyemissionen åtog sig vidare Aktietecknarna, gentemot Bolaget, AIK Fotbollsförening samt Bystedt & Son AB, att vid Erbjudandet avstå från sin primära och subsidiära teckningsrätt för de aktier som tecknades av Aktietecknarna vid den riktade nyemissionen. I den mån Erbjudandet inte blir fulltecknat äger dock Aktietecknarna rätt att teckna sig för de aktier som inte tecknas med primär eller subsidiär teckningsrätt. 11

12 BAKGRUND OCH MOTIV Allmänna Idrottsklubben bildades som förening 1891 med verksamhet inom olika idrotter. Sedan 1896 har fotbollsverksamheten utgjort en av kärnverksamheterna i föreningen. Den idrottsliga verksamheten inom en gren får enligt Allmänna Idrottsklubbens stadgar bedrivas i en till Allmänna Idrottsklubben knuten specialidrottsförening, som i sitt namn har beteckningen AIK, idrottsgrenens beteckning och ordet förening. Mot denna bakgrund bildades i december 2002 AIK Fotbollsförening. AIK Fotbollsförening övertog 2003 ansvaret för all fotbollsverksamhet under beteckningen AIK, inklusive ungdomsverksamheten i fotboll. Sedan 1999/2000 bedrivs elitfotbollsverksamheten i Bolaget genom upplåtelse från Allmänna Idrottsklubben och från och med 2003 genom upplåtelse från AIK Fotbollsförening. AIK har blivit Svenska Mästare i fotboll vid tio tillfällen, senast 1998, och vunnit Svenska Cupen vid sju tillfällen, senast Sedan AIK bolagiserades 1999 har Bolaget genomfört fyra kontanta nyemissioner om totalt 52,7 mkr. Kapitalet har använts i den löpande verksamheten samt för återbetalning av lån. Under perioden har AIK uppvisat positivt resultat endast under De negativa resultaten avseende perioden , med undantag för 2003, förklaras huvudsakligen av ett för högt kostnadsläge i förhållande till Bolagets verksamhet och intäkter. Under 2004 flyttades AIK ned till Superettan, vilket, i kombination med Bolagets svaga finansiella situation, medförde att Bolaget beslutade att genomföra en genomgripande åtgärdsplan. Åtgärdsplanen omfattade hela verksamheten och indelades i fem kategorier: idrottsverksamhet, AIKs sociala roll, ekonomi och finansiering, försäljning samt övriga verksamheter. En huvudaktivitet har varit att få kontroll över och minska kostnaderna. Som exempel på kostnadsreducerande åtgärder kan nämnas reduktionen av personalstyrkan inom såväl administration som träningsorganisation. Under 2005 minskade AIKs intäkter markant, vilket huvudsakligen förklaras av det minskade intresse som spel i en lägre division medför samt minskade TV-intäkter. AIKs sejour i Superettan blev emellertid ettårig. Till följd av uppflyttningen till Allsvenskan var AIK i behov av att förstärka såväl den administrativa organisationen som spelartruppen. Därutöver är det en styrka att kunna uppvisa en god finansiell ställning för att attrahera sponsorer och samarbetspartners, medarbetare och andra externa parter. Med anledning av ovanstående beslutade styrelsen den 2 juni 2006, i enlighet med bemyndigande från årsstämman 2006, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolaget avser att använda merparten av emissionslikviden till att återbetala lån samt till den löpande verksamheten. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt, vilket upprättas med anledning av föreliggande nyemission. Styrelsen för AIK är ansvarig för innehållet i detta prospekt. Härmed försäkras att styrelsen har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 9 juni 2006 AIK Fotboll AB (publ) Styrelsen 12

13 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB VD HAR ORDET Ibland så kan det blåsa kalla stormar, ibland kan himlen vara ganska grå, men när det gäller laget som vi älskar, så skiner solen snart på oss ändå. Jag vågar påstå att det inte finns ett börsnoterat företag i hela Sverige som har en lojalare kundkrets än AIK. Raderna ovanför är hämtade ur en välkänd AIK-sång som speciellt i år ackompanjerar lagets inmarsch på hemmaarenan Råsunda fotbollsstadion i Solna. Just dessa versrader beskriver också kortfattat den resa som AIK har varit på de senaste par säsongerna. AIK skall erbjuda förstklassig fotbollsunderhållning samt attraktiva produkter och tjänster med anknytning till fotbollen. Vi skall locka en stor och trogen publik till våra evenemang, göra våra supportrar lyckliga och hängivna och våra sponsorer och samarbetspartners nöjda. Kortsiktigt är vår målsättning att i år visa ett positivt resultat efter skatt, samt fortsätta den påbörjade omstruktureringen av organisationen. Långsiktigt är vårt mål att vara en av Nordens främsta fotbollsklubbar resultatmässigt såväl sportsligt som ekonomiskt. Detta blir vi genom att placera oss i toppen av Allsvenskan och Svenska Cupen med återkommande deltagande i europeiska cuper som följd. Vår målsättning är inom fem till sex år vinna Allsvenskan och kvalificera oss till gruppspelet i Champions League. Grunden för att lyckas är att bygga en organisation som såväl kort- som långsiktigt kan infria våra målsättningar. För att ha en tillräckligt slagkraftig spelartrupp då, krävs en väl genomtänkt rekryterings- och scoutingstrategi redan nu. Det kräver också kapital för spelarköp och en solid ekonomi som klarar den löpande driften av en trupp och organisation som kan konkurrera i Europa. Det kommer att ta ett antal år att utveckla både organisation och spelartrupp för att nå våra långsiktiga målsättningar och i den processen gäller det att ha tålamod. Kravet från supportrarna om framgångar för AIK är stort. Det är dock viktigt att vi genom att vara långsiktiga och metodiska kan nå framgång utan att riskera verksamheten. AIKs återkomst till Allsvenskan har skapat ett stort intresse för klubben. Redan under fjolåret växte intresset i takt med de sportsliga framgångarna. AIK erhöll också pris från Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF) när herrtruppen trots sin Superettanstatus hamnade på nationell fjärdeplats i publikligan, med åskådare i genomsnitt per hemmamatch. Till träningsmatcherna under försäsongen 2006 såldes över försäsongskort och till flera av matcherna fanns matchsponsorer. Vi har sålt över årskort till årets Allsvenskan, och räknar med ett publiksnitt på över per hemmamatch sett över hela säsongen. Publiken är mer än en tillgång. Den är även en del av produkten AIK genom den fantastiska inramning publiken skapar vid AIKs hemmamatcher. Därför är det viktigt för AIK att aktivt verka för främjandet av positiv supporterkultur. Vi samverkar med supporterföreningar, alliansklubbar, Fryshuset, SvFF och SEF för att verkligen lyfta fram betydelsen som supportrarnas engagemang har för vår klubb och våra resultat. Intresset från våra samarbetspartners är också stort. Inför säsongen 2006 kan vi konstatera att vi har attraherat stora intäkter från samarbetspartners, i huvudsak fördelade på dräktreklam, arenareklam och annonsering. Förtroende förpliktigar och i vårt fall ser vi därför över försäljnings- och marknadsavdelningen för att kunna ge ännu bättre stöd åt våra partners framöver. Bland de viktigare uppgifterna är att förvalta och utveckla relationerna med nuvarande samarbetspartners. Är de nöjda med AIKs produkt, det vill säga professionell elitfotboll, så hjälper det oss att finna nya partners. Det är inte bara viktigt vad vi kommunicerar, men också hur vi gör det. AIK har därför som målsättning att både utveckla nya samt förbättra existerande kommunikationskanaler. Detta vill vi göra främst för att förse våra supportrar, samarbetspartners och aktieägare med lättillgänglig och relevant information om vår verksamhet. Den i media väldokumenterade nya nationalarenan som man planerar att bygga vid Råstablickområdet i Solna är onekligen spännande för AIK och våra intressenter. AIK deltar aktivt i arbetet med den nya arenan och projektet är viktigt och intressant för vår framtid. I skrivande stund har ett avtal om bland annat TV-rättigheter slutits av SEF för de allsvenska klubbarnas räkning. Avtalet innebär en ersättning till varje enskild allsvensk klubb fördelat på en fast del och två rörliga delar. Den fasta delen är lika stor för alla klubbar, medan den ena rörliga delen baseras på placering i serien, och den andra på antalet gånger klubben exponerats i Veckans Match på TV. Det skall alltså vara lönsamt att vinna Allsvenskan och dessutom producera ett attraktivt fotbollsevenemang som folk vill se på TV. Det tycker vi är en utveckling åt rätt håll. Vår kärnverksamhet är elitfotboll och den består idag av Herr-, Dam- och Juniortrupp. Vi arbetar för närvarande med att även etablera en utvecklingstrupp för damfotbollen. Herrtruppen är en verksamhet som idag består av en sam- 13

14 mansvetsad grupp på cirka 40 personer (spelare, tränare, friskvårdsstab, lagledning, materialförvaltare och anläggningspersonal) vid vår träningsanläggning Karlberg. Det är på Karlberg som förberedelserna, genomförandet och uppföljningen av A-truppens utveckling sker dagligen. Inhemska tävlingsmatcher spelas i huvudsak under vår-höst, medan europeiska cupmatcher spelas höst-vår. Damtruppen representerar vår satsning på elitfotboll för damer. Vi vill, utöver avancemang till Damallsvenskan, på sikt etablera AIK i sverigetoppen med, även här, återkommande europeiskt cupspel. Damverksamheten har, sett ur herrarnas perspektiv, helt andra ekonomiska förutsättningar. Vi utarbetar i år en strategi som är skräddarsydd för våra damer och en profil för AIKs damfotboll som i större grad skall skapa ett fundament som är stabilt nog för att stå på egna ben. Juniortruppen (utvecklingstruppen) är vår forsknings och utvecklingsavdelning. Vi satsar på professionell tränarstab och kontinuerlig fokus på att locka till oss landets främsta talanger och ge dem möjligheten att utvecklas i AIK. I dagens A-trupp hittar vi sju spelare som har kommit upp från just U-truppen. Även vår huvudtränare, Rikard Norling, och assisterande A-lagstränare Mikael Stahre, har en del av sina utbildningar och erfarenheter som tränare för AIKs U-trupp. Vår huvudägare, AIK Fotbollsförening, är också vår viktigaste samarbetspartner när det gäller utvecklingen av våra lag. I dag spelar över barn och ungdomar fotboll i AIK Fotbollsförening, och det är delvis på denna grund som vi bygger vår framtid. Breddidrotten banar väg för vidare utveckling och satsning mot våra målsättningar. Vi hört om stora tider som har svunnit, vi vet att snart så är det dags igen fortsätter versen från ingressen. Med 115 anrika år för Allmänna Idrottsklubben i bagaget, 110 år för fotbollsverksamheten, är vi i färd med att ta ett viktigt avstamp mot en spännande framtid för klubben. Förutsättningarna för att vår satsning ska lyckas får vi till stor del genom denna nyemission, och även genom den förestående noteringen av B-aktien på NGM. Charlie Granfelt, VD, AIK Fotboll AB Fotograf: Bildbyrån 14

15 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB MARKNADSÖVERSIKT SVENSK FOTBOLL Fotboll är en av Sveriges nationalsporter med cirka en miljon medlemmar i olika fotbollsföreningar. Nästan var tredje idrottsaktivitet som utövas i Sverige är fotboll och dagligen spelas i genomsnitt fotbollsmatcher. I Sverige finns totalt licensierade 1 spelare varav är damer. SVENSK FOTBOLL I SIFFROR föreningar och cirka en miljon medlemmar lag. Det spelas fotbollsmatcher per år, det vill säga matcher per dag fotbollsaktiviteter per år, vilket är nära 1/3 av totalantalet idrottsaktiviteter licensierade spelare varav damer ungdomsspelare domare, varav 750 damer fotbollslag med spelare i Korpen personer deltar i ledar- och tränarutbildning fotbollsplaner, varav gräsplaner, grusplaner och småplaner (7-manna). 2,5 miljoner åskådare på svensk elitfotboll per år. Källa: SvFF SVENSKA FOTBOLLSORGANISATIONER Svenska Fotbollförbundet Svenska Fotbollförbundet ( SvFF ) administrerar och främjar fotbollen i Sverige och företräder den utomlands. SvFF arrangerar landskamper, svenskt seriespel och cupspel samt förhandlar med media och sponsorer, utbildar domare och tränare, avgör bestraffning i samband med regelöverträdelser samt verkar för dopingfri idrott. SvFF driver och äger Råsunda fotbollsstadion. Förbundet som bildades 1904 är idag Sveriges största specialidrottsförbund med föreningar som medlemmar. Totalt är cirka 1 miljon medlemmar i föreningarna varav hälften är aktiva fotbollspelare. SvFF är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt till Fédération Internationale de Football Association (FIFA) och Union of European Football Associations (UEFA). SvFF skall följa de nämnda organisationernas stadgar och regler. Föreningen Svensk Elitfotboll Föreningen Svensk Elitfotboll ( SEF ) är en intresseorganisation för klubbarna i Allsvenskan och Superettan som verkar för klubbarnas intressen inom svensk fotboll och förmedlar gemensamma ersättningar till klubbarna. Elitföreningen damfotboll Elitföreningen damfotboll ( EFD ) bildades 1978 och är en frivillig sammanslutning av föreningar tillhörande det svenska seriesystemet Damallsvenskan och Division 1, damer. EFD arbetar för att åstadkomma ett fast samarbete de anslutna föreningarna emellan och arbetar för gemensamma intressen inom damfotbollen. EFD är bland annat ett remissorgan till SvFF, medlar i olika typer av konflikter, har representation inom och samarbetar med SvFF samt medverkar i att utarbeta såväl spelar- som övergångsavtal. Svensk Elitfotbollsförening Ettan Svensk Elitfotbollsförening Ettan ( SEFE ) är en intresseorganisation för klubbarna i Division 1 med syfte att förbereda klubbarna att bli del i Svensk Elitfotboll samt att bilda en plattform för Sveriges unga talangers utveckling. SERIESPEL I Sverige sker serie- och cupspel som arrangeras av SvFF. Utöver dessa sker försäsongsmatcher och mindre turneringar. Allsvenskan 2 Den högsta serien i Sverige är Allsvenskan vilken för herrar består av 14 lag som möts i 26 omgångar per säsong och för damer består av 12 lag som möts i 22 omgångar. De två lag som placerar sig sist i Allsvenskan för herrar flyttas ned till Superettan och det nästföljande laget kvalspelar mot det tredje bästa laget i Superettan. De två lag som placerar sig först i Superettan flyttas upp till Allsvenskan. I damserien flyttas de två sista lagen i Allsvenskan ned till Norrettan respektive Söderettan. Vinnarna i respektive Norrettan och Söderettan flyttas upp till Damallsvenskan. De segrande lagen i Allsvenskan benämns Svenska Mästare. Svenska Cupen 2 Svenska Cupen som arrangeras för både herr- och damlag av SvFF avslutas i maj månad och vinnande herrlag kvalificerar sig för UEFA cupen vilken är världens största cup för klubblag. Utöver vinnande herrlag i Svenska Cupen kvalificerar sig även det herrlag som placerar sig på andra plats i Allsvenskan till UEFA cupen. I det fall segraren i Svenska Cupen även är Svensk Mästare går tvåan i Svenska Cupen vidare till UEFA Cupen. Champions League 3 Champions League anses av många vara Europas främsta klubbturnering i fotboll. Champions League arrangeras av UEFA och spelas i två gruppspel och slutspel. Kvalet till Champions League är indelat i tre omgångar och lagen seedas in beroende på dess så kallade koefficientpoäng, vilken bestäms av nationens och den egna klubbens resultat. Efter kvalspelet som börjar i september tar gruppspelet vid med 32 lag i åtta grupper. 16 av lagen direktkvalificerar in i gruppspelet beroende på respektive lags koefficientpoäng. Vinnarna och de lag som placerar sig på andra plats i respektive grupp, totalt 16 lag, möts i en första utslagsrunda, kvartsfinal. Lagen som placerar sig på tredje plats möts i UEFA Cupens tredje omgång. Lagen på fjärde plats slås ut ur turneringen. Utslagsrundan sker genom att lagen möts två gånger, hemma och borta, varvid de lag med flest antal poäng går vidare till finalen som spelas i maj månad varje år. Säsongen 2005/2006 vanns Champions League av Barcelona och året dessförinnan av Liverpool. Ersättning för spel i Champions League utgår från 1 Enligt SvFF tävlingsbestämmelser skall spelare det kalenderår de fyller 15 registreras. 2 Källa: SvFF 3 Källa: UEFA 15

16 UEFA till betydande belopp för svenska klubbar som kvalar in. För deltagare i Champions League säsongen 2005/2006 fördelas totalt 447,8 MEUR ut till de 32 deltagande lagen i gruppspelet. Ersättningen varierar och de mest framgångsrika lagen erhåller störst ersättning. Den högsta ersättningen ett enskilt lag erhöll säsongen 2004/2005 var 30,6 MEUR vilket utbetalades till Liverpool FC och lägst ersättning erhöll AC Sparta Praha med 3,8 MEUR. Grundersättningen för lag som kvalade in i gruppspelet 2004/2005 var 1,6 MEUR. Royal League 1 Royal League, som genomfördes första gången säsongen 2004/2005, är en turnering dit de fyra högst placerade lagen i respektive högsta serie i Danmark, Norge och Sverige kvalificerar sig. Kvalificerade lag erhåller 1,25 MNOK och vinnande lag erhåller 3 MNOK. Vidare erhåller lagen ersättning för kvalificering till grupp två, matchbonus samt publikrelaterad bonus. herrprestation var IFK Göteborgs vinst säsongerna 1986/1987 samt 1981/1982 och bästa damprestation är de två vinsterna Umeå IK presterade 2002/2003 och 2003/2004. EKONOMISK ÖVERSIKT 3 De allsvenska föreningarnas totala intäkter under uppgick till 661,5 mkr. Av denna summa utgjorde spelartransfers 63,9 mkr och finansiellt netto 2,7 mkr. Under de senaste 10 åren har intäkterna ökat i en stadig takt. Figuren nedan visar utvecklingen av föreningarnas intäkter sedan 1995 exklusive spelartransfers och finansiellt netto. Utvecklingen av föreningarnas intäkter (mkr) (exkl. spelartransfers och finansiellt netto) UEFA Cup 2 UEFA Cup har för herrspel historik sedan mitten av femtiotalet men spelades under namnet UEFA Cup första gången 1971/1972 och för damer första gången 2001/2002. Turneringen anordnas av UEFA och spelas varje år för både herr- och damlag av de lag som kommer på första eller andra plats i de nationella toppcuperna. Kvalificerade lag är även vinnare i vissa andra cuper och varierar beroende på land. I Sverige kvalificerar sig även det herrlag som placerar sig på andra plats i Allsvenskan till UEFA Cup. Säsongen 2005/2006 vanns herrcupen av Sevilla FC och året dessförinnan av CSKA Moskva och för damerna av 1. FFC Frankfurt och dessförinnan av Potsdam. Bästa svenska Källa: SvFF Publikstatistik och intäkter Allsvenskan har uppvisat en tillväxt i publiksnitt både på herroch damsidan under de senaste tio åren även om publiksnittet för säsongen 2005 var lägre än för säsongerna I genomsnitt besöktes en Allsvensk herrmatch av åskådare 2005 och en dammatch av åskådare. Biljettintäkterna Intäkterna i de Allsvenska föreningarna består till största delen av publikintäkter följt av reklam och sponsring och tips och mediamedel. Intäkter per inkomstslag visas i tabellen nedan: 2004 mkr Andel Publik 205,2 31% Reklam och sponsring 203,0 31% Tips- och mediamedel 89,8 14% Lotteri 3,6 1% UEFA-cup 22,8 3% Bidrag 15,6 2% Övrigt 54,9 8% Summa exkl. spelartransfers och finansiellt netto 594,9 90% Spelartransfers 63,9 10% Finansiellt netto 2,7 0% Summa 661,5 100% Källa: SvFF 1) Källa: Royal League 2) Källa: UEFA 3) Källa: SvFF 4) Statistik för 2005 har ej publicerats. 16

17 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB utgör den enskilt viktigaste intäktskällan för allsvenska klubbar då hemmamatchernas biljettintäkter tillfaller klubben. De fyra klubbarna med högst publiksnitt 2005 var Malmö FF med åskådare, Djurgårdens IF med , IFK Göteborg med åskådare samt AIK med Allsvenska matcher besöktes totalt av åskådare 2005, Damallsvenskan av åskådare och Superettan av åskådare. Publikintäkterna ökade mellan 2003 och 2004 med 4 procent och uppgick 2004 totalt till 205,2 mkr varav de tre stockholmslagen AIK, Djurgårdens IF samt Hammarby IF stod för 76,4 mkr. Publiksnitt Allsvenskan Källa: SvFF Reklam och sponsring Sponsring och reklamintäkter utgör den näst viktigaste intäktskällan för klubbarna i Allsvenskan. De flesta allsvenska klubbarna har ett antal sponsorer och samarbetspartners vilka exponeras bland annat på arenor och spelarnas matchdräkter. Utöver detta förekommer även diverse sponsringspaket. Sponsor- och reklamintäkters andel av de allsvenska klubbarnas totala intäkter har ökat under senare år och uppgick 2004 till 203,0 mkr vilket är en ökning från föregående år med 4 procent. Merchandise Merchandise har i Sverige hittills varit av relativt begränsad betydelse. För många europeiska fotbollsklubbar utgör merchandise dock en betydande del av intäkterna. I samband med ökade sportsliga framgångar bedöms intäkter från, och betydelsen av, försäljningen av merchandise öka. Spelartransfer Handel med spelarkontrakt utgör en betydande del i fotbollslagens verksamhet och kan ha stor inverkan på ett fotbollslags finansiella ställning. Spelare ingår avtal med fotbollslagen eller med agenter som i sin tur ingår avtal med lagen. Spelartransfer kan innebära betydande intäktskällor för lagen likväl som stora risker om en förvärvad spelare till exempel skadar sig. Totalt uppgick försäljningar av spelarkontrakt 2004 till 63,9 mkr vilket var en minskning med 4,7 procent mot året innan. Under 2003 uppgick försäljningar av spelarkontrakt till rekordhöga 166,1 mkr. Minskningen under 2004 kan förklaras av att inga svenska lag deltagit i Champions League på senare år. Den så kallade Bosman-domen från 1995 har medfört att transferreglerna förändrats. Transfersummor betalas numera ut endast i samband med att ett spelarkontrakt överlåts under gällande kontraktstid. Mellan de svenska lagen som är medlemmar i SEF tillämpas en övergångstid om 12 månader men om klubbarna är överens om övergångsvillkoren tillämpas en övergångstid om 7 dagar. Bosman-domen har även medfört att antalet spelare från andra EU-länder är obegränsat. Spelartransfer (mkr) Tips och mediamedel Tips och media utgör den tredje största intäktskällan för klubbarna i Allsvenskan. Totalt uppgick intäkterna 2004 till 89,8 mkr vilket är en ökning med 19 procent från året innan. SvFF tecknade ett flerårsavtal med Svenska Spel 2003, vilket förklarar ökningen. 1) Uppgift om balanserade spelarförvärv saknas för ) Innehåller jämförelsestörande poster i form av det historiskt höga transferbelopp som betalades för Zlatan Ibrahimovic när han såldes till Nederländska AFC Ajax. Källa: SvFF 17

18 INFORMATION OM AIK AIK är verksamt inom svensk elitfotboll. Bolaget har två elitlag, herrar och damer, varav det allsvenska herrlaget inbringar de största intäkterna. Bolaget har även ett utvecklingslag som spelar i Juniorallsvenskan. Bolagets intäkter utgörs främst av matcharrangemang, marknad och försäljning, merchandise samt TV/Centrala avtal. AIK är en av de svenska fotbollsklubbar som har störst antal och mest trogna supporters. AIKs hemmamatcher på Råsunda fotbollsstadion har hittills under 2006 besöks av i genomsnitt över åskådare 1). Allmänna Idrottsklubben: Sveriges, till antalet medlemmar, största idrottsförening (15 720) 2) och bedriver genom så kallade specialidrottsföreningar verksamhet inom sju olika sporter, däribland fotboll. AIK Fotbollsförening: En till Allmänna Idrottsklubben knuten specialidrottsförening som driver fotbollsverksamheten för barn och ungdomar. AIK Fotbollsförening innehar 10,1 procent av kapitalet och 52,8 procent av rösterna i AIK Fotboll AB. AIK Fotboll AB: Bolaget bedriver elitfotbollsverksamheten. HISTORIK Allmänna Idrottsklubben bildades som förening den 15 februari 1891 och fem år senare startades fotbollsverksamheten. Klubben vann Allsvenskan för första gången år 1900 och har sedan dess vunnit ytterligare nio gånger, senast Herrlaget har vunnit Svenska Cupen sju gånger och tog sig 1997 till kvartsfinal i Cupvinnarcupen. Inför säsongen 1999 kvalificerade sig AIK till gruppspelet i Champions League bolagiserades AIKs elitfotbollsverksamhet och AIK Fotboll AB bildades bildades AIK Fotbollsförening, som är en till Allmänna Idrottsklubben knuten specialidrottsförening övertog AIK Fotbollsförening ansvaret för fotbollsverksamheten från Allmänna Idrottsklubben åkte AIKs herrlag ur Allsvenskan för fjärde gången i dess historia, vilket bland annat fick negativa konsekvenser för Bolagets finansiella ställning. I likhet med tidigare nedflyttningar varade dock spelet i den lägre divisionen endast en säsong och under innevarande säsong spelar herrlaget återigen i Allsvenskan. Under de senaste fem åren har AIK uppvisat svaga eller negativa resultat, med upprepade likviditetsproblem som följd. AIK har genomfört fyra nyemissioner sedan bolagsstarten Den senaste nyemissionen genomfördes i december 2005 och omfattade 10 mkr. Från hösten 2004 fram till dags dato har ett omfattande sportsligt, organisatoriskt och finansiellt omstrukturerings- och rekonstruktionsarbete genomförts. Bolaget har fått en ny styrelse och ny ledning samt en ny träningsorganisation. Målsättningen för AIKs sportsliga satsning är 2006 främst att säkra det allsvenska kontraktet, och att med det som utgångspunkt bygga vidare mot de långsiktiga målen att vinna Allsvenskan och kvalificera sig till gruppspel i Champions League inom fem till sex år. MILSTOLPAR 1891 Allmänna Idrottsklubben bildas och får sitt namn på grund av att den huvudsakliga verksamheten skulle vara allmän idrott och att klubben skulle vara öppen för alla Allmänna Idrottsklubben verksamhet omfattar från detta år även fotboll Allmänna Idrottsklubben blir Svenska Mästare för första gången Svenska Mästare Svenska Mästare Svenska Mästare Svenska Mästare Svenska Mästare Svenska Mästare Svenska Mästare. Klubben flyttar till Råsunda fotbollsstadion Vinner Svenska Cupen för första gången Vinner Svenska Cupen Vinner Svenska Cupen Publikrekord på Råsunda fotbollsstadion då hela åskådare ser herrlaget möta Djurgårdens IF Vinner Svenska Cupen Allmänna Idrottsklubben blir inomhusmästare Inomhusmästare Svenska Mästare Vinner Svenska Cupen Vinner Svenska Cupen och tar sig till kvartsfinal i Cupvinnarcupen Svenska Mästare Vinner Svenska Cupen. AIK Fotboll AB bildas och AIKs elitfotbollsverksamhet bolagiseras. AIK spelar gruppspel i Champions League mot bland andra FC Barcelona och Arsenal FC Nedflyttning av herrlaget till Superettan AIKs herrlag vinner Superettan och flyttas åter upp till Allsvenskan inför säsongen ) Källa: AIK 2) Källa:

19 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AIK FOTBOLL AB VISION AIKs vision är att vara den såväl sportsligt som ekonomiskt ledande nordiska fotbollsklubben med återkommande spel och framgångar i de internationella cuperna. MISSION AIK eftersträvar att bibehålla ett stort intresse från allmänheten och skapa trivsel och glädje för såväl publik, sponsorer och samarbetspartners som för övriga supporters. Bolaget skall samtidigt medverka till att höja sin attraktionskraft som fotbollslag och företag genom att vara en föredömlig organisation för rekrytering och utveckling av nya spelare och för utveckling av kommersiella möjligheter kring elitfotbollsverksamheten. AIK skall vara klubben med de bästa sportsliga och affärsmässiga förutsättningarna. MÅL Sportsliga mål AIKs övergripande mål är att återkommande placera sig i toppen av Allsvenskan och därmed kvalificeras för deltagande i internationella turneringar (Champions League, UEFA-Cup och Royal League). Bolaget har som mål att inom fem till sex år vinna Allsvenskan och kvalificera sig till gruppspel i Champions League. AIK har kommunicerat följande mål för 2006: Bolaget skall uppvisa ett positivt resultat efter skatt. Herrlaget skall etablera sig i Allsvenskan. Damlaget skall tillbaka till Allsvenskan. Utvecklingslaget skall fortsätta tillhöra eliten i Sverige. Den föreliggande företrädesemissionen och noteringen på NGM skall genomföras. Omstruktureringen av organisationen skall fortsätta. STRATEGISK PLAN Det omstruktureringsarbete som påbörjades under hösten 2004 som ledde till en femårsplan AIK nu stegvis implementerar. Syftet med planen är att etablera ett arbetssätt och en affärsmodell i AIK som säkerställer långsiktiga vinster såväl sportsligt som ekonomiskt. Publikmål AIK har som mål uppnå ett publiksnitt överstigande per hemmamatch under säsongen Bolaget långsiktiga mål är att över tiden ha det högsta publiksnittet i Norden och årligen sälja årskort. För innevarande säsong har över årskort sålts. Finansiella mål Bolaget har som mål att uppnå positivt resultat efter skatt under Målsättningen är vidare att dels uppvisa god rörelsemarginal (EBITDA) i den löpande verksamheten, dels ett positivt investeringsnetto (främst spelartransfer) över tiden. 19

20 AFFÄRSMODELL AIKs affärsmodell består av ett antal byggstenar där basverksamheten utgörs av sportorganisationen och affärsorganisationen. Sportorganisationen utgörs av elitlagen och utvecklingstruppen. Affärsorganisationen ansvarar för marknad och försäljning, arrangemang, säkerhet, ekonomi, finans och administration. Sportorganisationen utgör huvuddelen av Bolagets kostnader. I dagsläget är Bolagets enskilt största intäktskällor matchintäkter och intäkter från sponsorer och samarbetspartners. Den tredje största intäktskällan är relaterad till centrala avtal och då främst till TV-avtalet. Bolagets övriga intäktskällor är främst försäljning av merchandise och restaurangverksamhet. Vidare har AIK inlett ett projekt för att identifiera och utveckla nya intäktskällor. Utöver basverksamheten bedriver Bolaget en kontinuerlig investeringsverksamhet i form av kontraktering och utveckling av spelare. Målen med denna verksamhet är att stärka Bolagets spelartrupper, samt att generera en positiv avkastning på investerat kapital. Goda sportsliga resultat kan leda till spel i internationella cuper, vilket, beroende på AIKs resultat, kan leda till stora extraordinära intäkter. Bolaget budgeterar inte för denna typ av intäkter på grund av svårigheter att bedöma den sportsliga delen av verksamheten samt de eventuella extraordinära intäkternas storlek. ORGANISATION Under 2005 minskades AIKs organisation i syfte att begränsa Bolagets kostnader. Avsikten är att organisationen skall vara liten men konkurrenskraftig. En stor del av Bolagets nuvarande styrelse tillträdde på bolagsstämman 2005 och Bolagets VD, Carl-Johan Charlie Granfelt tillträdde den 7 november Ledande befattningshavare, utöver VD, är Johan Cederbrandt, Leif Karlsson, Henrik Koch, HC Toll (tillträder sin anställning i juli 2006), Ola Andersson (tillträder sin anställning i juli 2006), Stefan Söderberg samt Rikard Norling. AIK Fotboll AB (publ) Styrelse Ordförande: Per Bystedt VD Carl-Johan Charlie Granfelt Affärsorganisation Ekonomichef HC Toll Försäljnings- & Marknadschef Johan Cederbrant Säkerhetschef Henrik Koch Sportorganisation Sportchef Ola Andersson Sportchef, utveckling Leif Karlsson Scoutingdirektör Stefan Söderberg A-lagstränare Rikard Norling Organisationen per 1 juni

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AIK Fotboll AB (publ) Nyemission 2011

Inbjudan till teckning av aktier i AIK Fotboll AB (publ) Nyemission 2011 Inbjudan till teckning av aktier i AIK Fotboll AB (publ) Nyemission 2011 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt Fem (5) befintliga aktier av serie A ger rätt att teckna åtta (8) nya aktier av serie A.

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna.

På styrelsens uppdrag öppnades bolagsstämman av styrelseordförande Rolf Åkerlind som hälsade aktieägarna välkomna. Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Cherryföretagen AB (publ), org nr 556210-9909, den 25 februari 2010 i Solna Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och röster för

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK Pressmeddelande den 28 april 2014 A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 februari 2017 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Kombinerad apport- och kontantemission riktad till medlemmarna i Kristianstads Golfklubb i Åhus Aktiebolaget Kristianstads Golfbana i Åhus (publ) med organisationsnummer

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3)

Upprättande och godkännande av röstlängd (dagordningens punkt 3) Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Tele2 AB (publ), org. nr 556410-8917, den 27 oktober 2016, på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Tid: 10.00-10.35 Närvarande:

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016 Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 3 JUNI 216 Sammanfattning av halvårsr apport Med Bolaget eller SBF 14 avses Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) med organisationsnummer 55956-4.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) INNEHÅLL 1 Företrädesemissionen i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Riskfaktorer 9 Kontakt VIKTIG

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer