DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN UM Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm"

Transkript

1 LANSRATTEN I DOM Mal nr STOCKHOLMS LAN UM Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sidal(11) KLAGANDE Ulugbek Abduvosievitj Nazirov, clo Aden Abdi Gardebyplan 6, 1 tr Spanga Ombud och offentligt bitrade: Jur.kand. Alexis Karpoff Juristfirman A.Karpoff Furusundsgatan Stockholm MOTPART Migrationsverket Forvaltningsprocessenheten i Solna Box Solna OVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut , se bilaga 1 Dnr SAKEN Uppehallstillstand m.m. enligt utlanningslagen (2005:716) - UtlL DOMSLUT 1. Migrationsdomstolen upphaver det overklagade beslutet och beviljar Ulugbek Abduvosievitj Nazirov permanent uppehallstillstand. Det ankommer pa Migrationsverket att utfarda bevis om tillstandet samt i ovrigt vidta de atgarder som denna dom foranleder. 2. Migrationsdomstolen faststaller ersattning till Alexis Karpoff som offentligt bitrade till yrkade kr, varav kr for arbete och kr for mervardesskatt, Dok.Id Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvagen mandag - fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

2 Sida2 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen YRKANDEN M.M. Ulugbek Abduvosievitj Nazirov, nedan benamnd Ulugbek Nazirov, overklagar Migrationsverkets beslut oeh yrkar att han beviljas uppehallstillstand. Han ar i forsta hand att betrakta som flykting oeh i andra hand som skyddsbehovande i ovrigt. Till stod for sin talan anfor han bl.a. foljande, Migrationsverket har avfardat hans uppgifter om vad som foregatt hans flykt till Sverige. Han har berattat allt sanningsenligt oeh forsokt styrka sina uppgifter. Migrationsverket papekar att det finns andra versioner pa Internet, men han har beskrivit det intraffade sasom han uppfattat det. Hans problem i Uzbekistan sammanhangde med att den i utredningen angivne rnaktige personen var ute efter att forgora honom oeh var pa god vag att lyekas eftersom han kunde beordra myndigheterna att ingripa mot honom. Han hanvisar till handling som hans hustru oversant oeh i vilka det framgar att milisen oeh aklagarambetet utreder hans fall. Hans hustru erholl handlingen via en advokat. Av handlingama framgar bl.a. foljande. Det ar tva order gallande efterlysning daterad den 7 mars 2006 respektive den 14 maj Handlingen ar utfardad av Tasjkents stadsaklagarmyndighet. Han ar misstankt for att ha bedrivit statsfientlig verksamhet genom att ha de1tagit i en organisation som sympatiserar med religiosa oeh fundamentalistiska principer. Aklagaren har beslutat att efterlysa honom. Migrationsverket bestrider bifall till overklagandet oeh anfor i huvudsak foljande. De ingivna handlingama ar kopior av enkel beskaffenhet oeh ar saledes latta att forfalska. De har darfor ett myeket ringa bevisvarde. Migrationsverket noterar att det av handlingama framkommer att Ulugbek Nazirov tidigare ar ostraffad, nagot som strider mot de uppgifter han tidigare uppgett oeh den tidigare aberopade skriftliga bevisningen i den de1en. Ulugbek Nazirov har darefter uppgett bl.a. foljande. Han anser att det framgar av hans berattelse oeh av inlamnade handlingar att de uzbekiska

3 ...- Sida 3 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen myndighetema de senaste tva aren varit intresserade av honom. Det ar farligt att uppmarksammas av myndighetema. Det forhallande att myndighetema oriktigt antecknat att han inte ar straffad tidigare bevisar endast att slarv oeh brister hor ihop med all myndighetsutovning i Uzbekistan. Han ger aven in tre handlingar till styrkande av att myndighetema fortfarande ar intresserade av honom. striktspolisen Av handlingama framgar bl.a. foljande. Det ar dels en kallelse till didaterad den 5 oktober 2007, enligt vilken Ulugbek Nazirov har kallats i egenskap av anklagad, dels ett beslut om att vacka atal daterad den 13 oktober 2008 samt ett beslut om efterlysning daterad den 16 oktober De framgar vidare att tva av handlingama har utfardats av aklagarmyndigheten i Tasjkent stad. Migrationsverket har darefter anfort i huvudsak foljande. De aberopade handlingama ar kopior av enkel beskaffenhet oeh saledes latta att forfalska oeh har darfor ett myeket ringa bevisvarde. Inte heller har Ulugbek Naziroy redogjort for hur han kunnat fa tag pa de nu ingivna handlingarna. Migrationsverket noterar att olika folkbokforingsadresser framkommer av de olika handlingama, samt att handlingama saknar brevhuvuden oeh kontaktuppgifter till myndighetema, nagot som talar mot att handlingarna ar original handlingar fran Uzbekistan. Efterlysningen ar utfardad fore beslutet om att vacka atal, Kallelsen ar avriven langst ned, vilket ar den del som lamnas till den som mottar kallelsen. Beslutet om att vacka atal ar aven det underteeknat av den delgivne oeh verket anser inte att Ulugbek Nazirov redogjort for hur detta kan ha skett i hans franvaro, Ayen sprakbruket skiljer sig fran de myndighetshandlingar som Ulugbek Nazirov tidigare aberopat, som ar fran tiden innan 2004 oeh som verket inte funnit skal att ifragasatta. Med hanvisning till det anforda anser verket saledes art det finns anledning art ifragasatta om de nu aberopade handlingama ar original.

4 Sida4 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen Ulugbek Nazirov har darefter anfort bl.a. foljande. Han har tva Iagenheter i Tasjkent oeh det ar forklaringen till varfor det finns tva olika adresser i de inlamnade handlingarna. Hans familj har anlitat en advokat oeh hustrun har via denne fatt nagra av de nu inlamnade handlingarna oeh skiekat dem till Sverige. Han tror att det kan vara grannar som skrivit pa kallelsen till milisen. Han vet inte varfor de inlamnade handlingarna skiljer sig fran dem som inlamnats tidigare. Skillnaden kan bero pa att tidigare ingivna handlingar bekraftade redan intraffade handelser oeh fakta medan de senast inlamnade handlingarna galler huvudsakligen atgarder i samband med brottmalsprocessen. Nar det galler uppgiften om att han inte ar straffad tidigare ror det sig om felskrivning. Migrationsverket har darefter anfort i huvudsak foljande, Oaktat for det fall Ulugbek Nazirov hade tva lagenheter i Tasjkent, har han sannolikt enbart varit folkbokford pa en av adressema. Kallelser fran myndigheter skulle sannolikt skiekas till den adress dar Ulugbek Nazirov varit folkbokford. Migrationsdomstolen har den 14 oktober 2009 hallit muntlig forhandling i Ulugbek malet. Nazirov har vid den muntliga forhandlingen uppgett bland annat foljande. Han kanner premiarminister Shavkat Mirziyoyev fran De traffades pa hogskolan dar Mirziyoyev arbetade som faeklig foretradare oeh sedan som partiets foretradare. Mirziyoyev borjade arbeta hos kommunfullmaktige i Tasjkent Ian. Efter att han avslutat sina studier erbjod Mirziyoyev honom arbete. Han arbetade som ingenjor oeh mekaniker. Mirziyoyev gav honom sina bilnyeklar oeh sade att han skulle halsa pa dennes familj i Tasjkent. Han borjade ha tatare kontakter med Mirziyoyevs familj, halsade pa dem oeh korde livsmedel till demo Mirziyayev fru ar slakt med hans kusin. Deras familjer slutade dock umgas ar Eftersom han lamnat landet hamnas Mirziyayev pa hans familj. Hans far ar profes

5 Sida 5 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen sor, men kan inte arbeta var som helst p.g.a. denna hamnd. Mirziyayev tycker att han ar farlig for honom p.g.a. att han vet for mycket. Ar 1995 anklagades han for att ha kant till en valdtakt utan att anmala den. Fram till 2001 visste han inte att Shavkat Mirziyoyev var inblandad i detta arende. Ar 2001 intraffade en handelse, En kvinna blev dodad efter order av polis. Efter den handelsen ville Shavkat Mirziyoyev tysta alia som visste nagot om handelsen. Tva av hans vanner blev frihetsberovade. En blev mordad i fangelset. Den andra overfordes till ett annat fangelse. Han sjalv blev slagen. Han var medvetslos och vaknade upp pa ett sjukhus. Han blev anklagad for brott. Den 24 maj 2002 blev han fangslad pa nytt. Han tick fangelse i 6 ar och 3 manaders fangelsestraff, I april 2003 omvandlades straffet till samhallstjanst, Efter att ha avtjanat straffet, ville han inte stanna kvar for han visste att de aldrig skulle lamna honom ifred. Han blev saledes domd for brott fern ganger, men satt i fangelse vid tre tillfallen. Detta framgar av de handlingar som han gett in forutom den gangen da han domdes ar Han kunde inte anmala valdtakten eftersom det var Shavkat Mirziyoyevs kusin som var delaktig. Han visste inte att verksamheten med flygbladen var farlig, men slutade med det sa fort han tick veta. Han har saledes anklagats for flygbladsspridning och for att ha tryckt flygblad. Ar 2005 tick han ett erbjudande om ett nytt arbete. Han blev glad och trodde att han skulle fa ett battre liv. Presidentens dotter, Gunora Karimova, bestamde sig att ta over oljebranschen. Hon ville bli av med hans chef. Efter nagra manader blev direktoren gripen av sakerhetspolisen. Nagra dagar senare kom Gunora Karimova till hans arbetsplats och befallde honom att vittna mot sin chef samt beratta till vern och for vilket pris chefen salt olja. Han sade att han inget visste, men hon sade att om han inte vittnade skulle samma sak handa honom. Eftersom det inte fanns nagot annat altemativ for honom gick han med pa det. Han tick tva kallelser till en

6 Sida 6 LANSRATTEN I DOM UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen domstol for att vittna, men valde att istallet lamna sin familj och lamnade sitt hemland. Han har inte haft kontakt med sin fro och sina barn under de senaste tio manaderna, Hans foraldrar har berattat for honom att frun har begart skilsmassa. Hon blev tvungen att gora det eftersom myndighetema aldrig lamnade dem ifred. Hans forsta pass forsvann i samand med att han lamnat det till polismyndigheten efter att han blivit domd. I slutet av ar 2003 fick han ett nytt pass efter att ha gjort anmalan om att han forlorat sitt pass. Det passet har han anvant till ar 2005 men det frantogs honom i samband med att han skulle vittna mot sin chef ar Migrationsverket har vid den muntliga forhandlingen bestritt bifall till overklagandet och anfort bland annat foljande, Det finns brister vad galler manskliga rattigheter i Uzbekistan. Klagandens identitet ar sannolik. Han har lamnat olika uppgifter om nar passet togs ifran honom. Migrationsverket ifragasatter de handlingar som ar daterade efter ar Fragan i malet ar saledes om klagandens berattelse ar trovardig. Bristema i trovardighet kvarstar enligt Migrationsverkets uppfattning aven efter den muntliga forhandlingen. En del av det som klaganden berattat i dag ar nya uppgifter. Valdtakten som ska ligga bakom handelsen ar 1995 ar en ny uppgift och att det finns ett slaktskap med premiarministern. Verket ifragasatter uppgiften om att Gunora Karimova sjalv skulle be nagon att vittna falskt for hennes del. Migrationsverket bedomer att Ulugbek Nazirov inte har gjort sannolikt att han har skyddsbehov och hans berattelse ar inte heller trovardig, Efter den muntliga forhandlingen har skriftvaxlingen fortsatt. Migrationsdomstolen har skickat samtliga i domstolen ingivna uzbekiska handlingar i original till Migrationsverket och forelagt verket att yttra sig over handlingarnas akthet.

7 Sida 7 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen Migrationsverket har anfort i huvudsak foljande. Migrationsverket har ingen mojlighet att kontrollera aktheten av de ingivna handlingarna da dessa endast ar av enkel beskaffenhet och inte har nagra sakringar som gor det mojligt att kontrollera dem. Handlingarna ar skrivna pa vanligt papper och kan goras med hjalp av en vanlig dator. Migrationsverket anser inte att det faktum att handlingarna nu har skickats till verket i original forandrar bedomningen. Ulugbek Nazirov har slutligen anfort bl.a, foljande, Forst efter inlamningen av handlingarna forstod han att en del var behaftade med brister. Han anser att det framgar av den allmanna informationen om forhallandena i Uzbekistan att det ar vanligt forekommande att myndighetema vagrar att lamna ut handling samt att det ar vanligt att utfardade handlingar innehaller mycket grova fei. DOMSKAL Tillampliga bestammelser m.m. 14 kap. 1 forsta stycket UtlL anges foljande. Med flykting avses i denna lag en utlanning som befinner sig utanfor det land som utlanningen fir medborgare i, darfor att han eller hon kanner valgrundad fruktan for forfoljelse pa grund av ras, nationalitet, religios eller politisk uppfattning eller pa grund av kon, sexuell laggning eller annan tillhorighet till en viss samhallsgrupp, och inte kan, eller pa grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. I 4 kap. 2 forsta stycket punkten 1 UtlL anges foljande. Med skyddsbehovande i ovrigt avses i denna lag en utlanning som i andra fall an som avses i 1 befinner sig utanfor det land som utlanningen ar medborgare i, darfor att han eller hon kanner valgrundad fruktan for att straffas med doden eller att utsattas for kroppsstraff, tortyr eller annan omansklig eller fomedrande behandling eller bestraffning. Varje asylansokan ska provas individuellt och en samlad bedornning ska goras av de uppgifter som framkommit i arendet, dvs. b1.a. sokandens egen berattelse tillsammans med vad som fir allmant kant om forhallandena i

8 Sida 8 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen hemlandet. Utgangspunkten ar att bevisbordan ligger hos den asylsokande. Beviskravet far dock inte stallas alltfor hogt nar det ror sig om pastaenden om risk for forfoljelse eller om risk for dodsstraff, omansklig eller fornedrande behandling eller bestraffning. Nagon fullstandig bevisning som klart styrker en sadan risk kan sallan laggas fram. Sokandens berattelse bor darfor godtas om den framstar som trovardig och sannolik (prop. 1996/97:25 s. 98 samt 294 och prop. 2005/06:6 s. 12). Vid bedomningen av trovardigheten bor normalt fastas vikt vid att berattelsen ar sammanhangande, inte praglas av motstridiga uppgifter samt till sina huvuddrag forblir oforandrad under asylprovningen i olika instanser. Pastaendena far heller inte strida mot allmant kanda fakta. For att de atgarder som utlanningen fruktar ska anses innebara forfoljelse kravs att de har en viss intensitet. Forfoljelsen maste dessutom rikta sig mot utlanningens liv eller frihet eller avse nagon annan allvarlig krankning mot dennes manskliga rattigheter, Exempelvis kan allvarliga trakasserier och andra inskrankande atgarder bedomas som forfoljclse om de arav tillrackligt allvarlig karaktar och har viss intensitet (jfr prop. 2005/06:6 s. 10). Migrationsdomstolens bedomning Migrationsdomstolen finner att Ulugbek Nazirov genom de inlamnade handlingama gjort sin identitet sannolik. Med hansyn till vad som framkommit i malet bedomer migrationsdomstolen att Ulugbek Nazirovs behov av skydd ska provas mot Uzbekistan. Den allmanna situationen i Uzbekistan utgor inte grund for uppehallstillstand. En bedomning av omstandighetema i det enskilda fallet maste dock alltid goras for att faststalla om det foreligger ett individuellt skyddsbehov. Migrationsdomstolen konstaterar att de handlingar som getts in i malet, till styrkande av att Ulugbek Nazirov fortfarande ar efterlyst i hemlandet, har en avgorande betydelse for bedomningen av huruvida han kan anses ha ett behov av skydd. Migrationsverket har anfort att verket inte har nagon moj

9 Sida 9 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen lighet att kontrollera aktheten av handlingarna eftersom de endast ar av enkel beskaffenhet, saknar sakringar som gor det mojligt att kontrollera dem samt att de ar skrivna pa vanligt papper och kan goras med hjalp av en vanlig dator. Da det i malet inte har kunnat faststallas huruvida handlingarna ar akta eller inte, kan dessa inte per automatik anses vara av enkel beskaffenhet och ha ett lagt bevisvarde. Migrationsverket har under sin handlaggning av arendet inte funnit anledning att ifragasatta aktheten av ett antal andra handlingar fran tiden fram till oktober En av dessa handlingar, av den 29 oktober 2004, har undertecknats av en domare och innehaller uppgifter om frigivning av Ulugbek Nazirov fore utsatt tid. Handlingen har en stampel och underskrift i original samt ar till sin utformning snarlik de hos domstolen ingivna handlingarna fran 2006 och Mot den bakgrunden saknas det skal att ifragasatta de sistnamnda handlingarnas akthet och de ska laggas till grund for bedomningen av det aberopade skyddsbehovet. Det faktum att handlingarna innehaller motstridigheter i forhallande till vad som tidigare framkommit i utredningen, visar hur uzbekiska myndigheter ar i sin uppgiftshantering gallande enskilda personer. Migrationsdomstolen anser vidare att det saknas skal att ifragasatta den av Ulugbek Nazirov lamnade asylberattelsen. Det han uppgett att han rakat ut for fran myndighetemas sida kan emellertid inte anses vara av sadant allvar och sadan intensitet att det utgor forfoljelse i utlanningslagens mening. Han ar darmed inte att betrakta som flykting enligt 4 kap. 1 UtlL. Fraga ar da om Ulugbek Nazirov kan beviljas uppehallstillstand som skyddsbehovande i ovrigt. De i domstolen aberopade handlingarna innehaller uppgifter om brottsmisstankar och efterlysning. I en av handlingama anges att Ulugbek Nazirov ar misstankt for samrore med den i Uzbekistan forbjudna islamistiska rorelsen Hizb-ut-Tahrir. Med hansyn till detta, vad

10 Sida 10 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen som tidigare uttalats om bedomningen av dessa handlingars bevisvarde samt efter en sammantagen bedomning av vad som i ovrigt framkommit i malet anser migrationsdomstolen att Ulugbek Nazirov har gjort sannolikt att han kanner en valgrundad fruktan for att, av hemlandets myndigheter, straffas med doden eller for att utsattas for kroppsstraff, tortyr eller annan omansklig eller fomedrande behandling eller bestraffning. Han ar darmed att anse som skyddsbehovande i ovrigt enligt 4 kap. 2 punkten 1 UtlL. Vid denna utgang ska overklagandet bifallas och Ulugbek Nazirov beviljas uppehallstillstand i Sverige. H~~ M.AN DVE.RKLAG.J;' se ~ilaga 2 (DV 3110) r) 1 I_~!\M;V1.A5tJC)L/ 11 ~. Charlotte Hedberg Radman I avgorandet har, forutom ordforande radmannen Charlotte Hedberg (skiljaktig mening), deltagit namndemannen Lennart Arvedson, Lars-Uno Sandblom och Kerstin Sjowall. Foredragande har varit Iliana Vakanova. Radmannen Charlotte Hedberg arskiljaktig och anfor foljande, Ulugbek Nazirov har anfort att han i hemlandet riskerar fangelse och repressalier fran myndighetemas sida pa grund av att han har anklagats for regimfientlig verksamhet. Han har i malet ingett handlingar till styrkande av att han ar anklagad for brott och ar efterlyst samt att hotbilden mot honom kvarstar. De av Ulugbek Nazirov inlamnade handlingama ar, enligt min mening, av enkel beskaffenhet och deras bevisvarde ar ringa. Handlingama kan darfor inte ligga till grund for bedomningen av det aberopade skyddsbehovet. En provning ska istallet goras utifran den lamnade asylberattelsen.

11 Sida 11 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen Det kan konstateras att det Ulugbek Nazirov har berattat i migrationsdomstolen i vissa delar skiljer sig fran vad han tidigare anfort. Ulubek Nazirov har tidigare uppgett att han under 1995 har anklagats oeh domts for brott med anledning av att han last flygblad pa universitetet oeh lariat ut sin Higenhet. Under den muntliga forhandlingen har han istallet uppgett att anledningen till att han domts ar 1995 varit att han haft kannedom om en valdtakt som han inte polisanmalt. Den sistnamnda uppgiften ar ny oeh har inte omnamns tidigare i utredningen. Nya uppgifter har aven anforts gallande hur lange han ska ha varit frihetsberovad, Att han forst under ar 2001 ska ha domts for brott med anledning av flygbladsverksamheten ar ocksa en ny uppgift som lamnats forst under den muntliga forhandlingen. Mot bakgrund av att Ulugbek Nazirov har andrat sin berattelse finner jag att det finns skal att ifragasatta trovardigheten i hans berattelse, De handelser som han anfort att han i hemlandet rakat ut for, kan framst hanforas till lagforing pa grund av brott, oeh kan inte anses vara av en sadan intensitet att det finns anledning att anta att han skulle riskera skyddsgrundande behandling fran myndighetema i hemlandet. Att han i hemlandet har fatt formildrade fangelsestraff oeh senare aven kunnat fomya sin passhandling ar ocksa omstandigheter som talar for den bedomningen. Mot denna bakgrund, oeh med beaktande av vad som i ovrigt aberopats i overklagandet, finner jag att Ulugbek Nazirov inte har kunnat gora sannolikt att han kanner valgrundad fruktan for forfolielse pa nagon av de grunder som anges i 4 kap. 1 UtlL. Han ar darfor inte att anse som flykting. Ulugbek Nazirov har inte heller gjort sannolikt att han ar skyddsbehovande i ovrigt enligt 4 kap. 2 UtlL. Overklagandet ska darfor avslas, I ovrigt ar jag ense med majoriteten.

12 Migrationsverket Solna, Forvaltningsprocessenheten Basoksadreas Pyrarnidvaqen 2 a Postadress Box 507, LNA "'~._L_._ "'..,..,... """"'~ ",,,,.. "'_I_L nan '1"7 AA An " Migrationsverket Stockholm Beslut Beteckning Forvaltningsprocessenheten i Solna 1 (12)..,-,;.~,. <J/ /./ Ansokan om asyl Sokande Nazirov, Ulugbek Abduvosievitj, fodd , medborgare i Uzbekistan Adress: c/o Aden Abdi, Giirdebyplan 6, 1 tr, Spanga Sprak: uzbekiska Offentligt ombud: Alexis Karpoff, Juristfirman A. Karpoff, Furusundsgatan 10, Stockholm Beslut Migrationsverket beslutar att; avsla din ansokan om uppehalls- och arbetstillstand - utvisa dig med stod av 8 kap. 7 utliinningslagen (2005:716) utvisningen skall verkstiillas genom att du siinds till Uzbekistan om du inte visar att nagot annat land kan ta emot dig

13 (12) Ansokan Du reste enligt egen uppgift in i Sverige den 10 november 2006 och ansokte om asyl den 14 november Du yrkar att du ska beviljas uppehalls- och arbetstillstand. Aberopad Grunden for dina yrkanden ar att du ar behov av skydd undan dodstraff, tortyr fangslande eller annan fornedrande behandling vilket du menar att du riskerar vid ett atervandande till Uzbekistan. bevisning Du har aberopat foljande handlingar for att styrka den eftersatta situationen for manskliga rattigheterna i Uzbekistan; ISHR:s Press Realise Uzbekistan" Suspend the Cotton Trade" 18 maj 2005 Dar tvangsarbetet inom bomullsindustrin beskrivs och bilagd information (tva artiklar) pa ryska som bekraftar samma information. Du har aberopat och ingivit foljande material till stod for au du riskerar forfoljelse vid ett atervandande till Uzbekistan; 1. En kopia pa en efterlysning dar din bild, fodelsedatum, namn och signalement forekommer. 2. En kopia pa en kallelse forfattad pa ryska till polisen den 8 augusti 2006 dar typ av brott ej framgar, 3. En kopia pa ett beslut om att du skall stallas infor ratta misstankt for brott for regimfientlig verksamhet 2 september En kopia pa kallelse forfattad pa uzbekiska till domstol den 11 september Intyg om att du varit inlagd pa sjukhus mellan den 29 mars till den 31 apri12001 dar det framgar att du har tillfallig arbetsoformaga vid sjukdom till foljd av berusning eller handling relaterat till berusning samt till f6ljd av alkoholmissbruk. 6. Intyg om tillfallig arbetsoformaga utfardad av Halsovardsministeriet 7 december Intyg om erhallen yard 24 september 2001 till den 3 oktober 2001 diagnosen huvudsjukdom med komplikationer undertecknad Asomov behandlande lakare, 8. Avslag pa framstalld begaran 6 december 2001 skriven av poliskapten F. E Tesjabajev.

14 (12) 9. Intyg fran inrikesministeriet daterat den 16 april 2003 om att du tas ut fangelset enligt ett beslut fattat av domstolen den 15 april I intyget framgar att du domts den 21 juli 1995 till tre ars frihetsberovande for brott mot artike! 241 i den uzbekiska brottsbalken, den 23 april 2000 domts till ett ars straffpafoljd (vilken framgar inte) for brott mot artikel 169 oeh slutligen den 7 mars 2002 domts for straff mot artikel 277 till 3 ars fangelse oeh att du avtjanat straff mellan den 24 maj 2002 till oeh med den 16 april 2003 da du slapptes for korrigeringsarbete for en tid av 2 ar oeh 7 manader underteeknad av Mirov (chef for inrattningen) oeh Nusanov (avdelningsehef). 10. Intyg om att din fangelsedom redueerades oeh du sedan den 15 april 2003 istallet skulle avtjana ditt straff vid inrikesministeriet for Ikram-distriktet, underteeknad av Aripov, aldre polislojtnant, Beslut forfattat av Isajev chef for inrikesmyndigheten Akmal Ikromov-distriktet overstelojtnant om att du kan Iatas overforas fran frihetsberovande tillkorrigeringsarbete (datum saknas). II. Beslut fran den 29 oktober 2004 om frigivning fore utsatt tid underteeknad domaren Usmonov. I motiveringen nedan hanvisas till dokumenten enligt de nummer de getts i upprakningen. Skiilen for beslutet Det ar en vedertagen bevisrattslig princip inom forvaltningsprocessratten att den som ansoker om en forman har bevisbordan for att hon eller han uppfyller de krav som stallts i lagen for att formanen ska beviljas. Det ar alltsa den sokande som har bevisbordan, vilket innebar att det ar han eller hon sjalv som i forsta hand har att tillhandahalla re!evanta uppgifter till bevis for bedomningen av hans eller hennes behov av skydd. For att en sokande skall kunna fa uppehallstillstand som flykting eller skyddsbehovande i ovrigt maste krav stallas pa att denne talar sanning oeh hjalper utredaren sa att alla fakta i arendet kan klarlaggas. Vid provning av skyddsskal som aberopats av en sokande foljer Migrationsverket de forvaltningsrattsliga prineiper som styr forfarandet, vilket inom utlanningsrattens omrade inbegriper det forfarande av faststallande av fakta som finns i bl.a. artiklama i UNHCR:s handbok (jmfprop. 1996/97:25 s.98). Detta innebar att verket forst har att bedoma om sokanden gjort sin identitet och sitt uppgivna medborgarskap eller hemland sannolikt.

15 (12) 205 a) den sokande bor; 1. Tala sanning helt oeh hallet oeh helt oeh hallet bista utredaren sa att alla fakta i arendet fullstandigt klarlaggs. II. Anstranga sig att underbygga sina uppgifter genom att anvanda all tillganglig bevisning oeh i forekommande fall ge en tillfredstallande forklaring till varfor bevisning saknas. Om nodvandigt, maste han eller hon gora en anstrangning att skaffa fram ytterligare bevisning. III. Lamna all relevant information om sig sjalv samt redogora for tidigare upplevelser sa detaljerat att utredaren har mojlighet att faststalla alia vastentliga fakta. Han eller hon bor uppmanas att ge en sammanhangande redogorelse for alla de grunder som aberopas till stod for ansokan om flyktingskap oeh besvara alla fragor som stalls. Av det ovan anforda foljer att det som bor kravas av den asylsokande ar storsta mojliga man av aktiv medverkan att klarlagga identiteten oeh, forstas, att han eller hon talar sanning. Identitet och nationalitet Ditt pass ska ha blivit kvar i fangelset sedan du slappts oeh att du istallet for passhandling har fatt ett intyg daterat den 16 april Du har lamnat in ett korkort som genomgatt akthetsbedomning pa Migrationsverket. Undersokningen talar for att korkortet iir en akta handling fran Uzbekistan. Migrationsverket menar att du genom inlamnandet ditt korkort gjort din identitet sannolik. Dina asylskal skall provas gentemot det uppgivna hemlandet Uzbekistan. Den allmanna situationen gallande manskliga rattigheter ar eftersatt i Uzbekistan men de allmanna forhallandena i sig medfor inte ratt till uppehallstillstand. Vid varje begaran om asyl fran personer fran Uzbekistan gors darfor en individuell provning. Viirdering av dberopad bevisning Den landinfo som du lamnat in till stod for den eftersatta situationen for manskliga rattigheter i Uzbekistan bekraftar Migrationsverkets syn pa Uzbekistan. Du har lamnat in handlingar till styrkande av att du tre ganger tidigare varit domd till fangelsestraff oeh korrigeringsarbete. 21 juli 1995 till tre ars frihetsberovande for brott mot artikel 241, den 23 april 2000 till ett ars straffpafoljd for brott mot artikel 169 oeh slutligen den 7 mars 2002 for

16 (12) straffmot artikel 277 till 3 ars fangelse oeh att du avtjanat straffmellan den 24 maj 2002 till oeh med den 16 april 2003 da du slapptes for korrigeringsarbete for en tid av 2 ar oeh 7 manader. Den 16 april 2003 redueerades ditt fangelsestraff till korrigeringsarbete i 2 ar oeh sju manader enligt de intyg du lamnat in. Domstolen har sedan beslutat att du skall friges innan utsatt tid den 29 oktober Angaende formen av de handlingar som du Iamnat in till styrkande dina kontakter med halso- oeh rattsvardande myndigheter fram till oktober 2004 finner Migrationsverket inte grund att ifragasatta att de iir akta, inte heller innehallet i handlingarna kan sagas skilja sig fran det sprakbruk oeh skrivsatt som anvands av rattsvardande myndigheter i Uzbekistan. Alla handlingar forutom dokument nummer 7 har offieiella brevhuvuden oeh stamplar. Sammantaget finner Migrationsverket ingen grund att ifragasatta yare sig formen eller innehallet i de handligar som beror tiden fram till oktober 2004, men dessa kan inte tillmatas ett avgorande bevisvarde gallande ditt skyddsbehov idag. Behovet av internationellt skydd sker genom en framatsyftande bedomning det vill saga att du skulle riskera forfoljelse vid ett atervandande till Uzbekistan vilket ovanstaende handlingar inte kan anses styrka. Gallande de handlingar som du lamnat in till styrkande av att du riskerar att lagforas for terroristbrott gor Migrationsverket foljande bedomning. Kallelserna (dokument 2 oeh 4) ar kopior av enkel beskaffenhet oeh saledes latta att forfalska, Gallande innehallet, ar de svarlasliga oeh stampeln ar otydlig. Typ av brott framgar inte, vidare har du inte lamnat nagon utsaga om hur det giek till om oeh nar du fiek kallelsen. Migrationsverket finner att det i sammanhanget ar markligt eftersom de kvitton Iangst ner pa kallelserna verkar avrivna, denna del ges i form av ett delgivningskvitto till den som kallats. Aven den efterlysning (dokument 1) som faxats till ditt bitrade ar av enkel beskaffenhet oeh aven denna ar latt att forfalska. Pa sjalva efterlysningen saknas stamplar oeh kontaktnummer till polis eller sakerhetstjanst, vilket talar emot att faxet atergcr en akta handling. Gallande den kopia pa ett beslut (dokument 3) om att du skall stall as infor ratta misstankt for brott for regimfientlig verksamhet underteeknad den 2 september 2006 av undersokningsdomare Alimov konstaterar Migrationsverket initialt att den ar en kopia dar stampeln ar olaslig oeh kan i egenskap av kopia inte tillmatas nagot betydande bevisvarde. Vidare finner Migrationsverket gallande dokument nummer 3 det osannolik att du skulle erhalla en kopia av detta beslut, da det ar ett internt myndighetsdokument. Du har helier inte kunnat redogora for hur

17 (12) du har fatt det. Vid en jamforelse mellan innehallet i dokument 3 oeh dokument 11 kan foljande konstateras. Dokument 3 saknar detaljer oeh innehaller ingen instruktion for vidare handlaggning av arendet, vern som ska verkstalla beslutet, cverklagningsratten eller hur det har kungjorts, vilket aterfinns hos dokument nummer 11. I dokument nummer 3 framfors anklagelser om; forandring av republikens Uzbekistans statsskiek pa ett grundlagsstridigt satt tillskansat sig makt fjarmat laglig folkvalda fran makten oppet uppmanat till grundlagstridiga angrepp mot republiken Uzbekistans territoriella helhet oeh spridit material av detta slag forandrat den konstitutionella regeringen genom parallella maktstrukturer som inte star i overensstarnmelse med konstitutionen begatt valdshandlingar tillagnat sig statsmaktsbefogenheter pa ett satt som inte star i overensstammelse med konstitutionen oeh forhindrat myndigheters arbete. folkbokforingsuppgifter Dock saknas det detaljer nar du ska ha gjort dig skyldig till de brott du anklagas for eller vad exakt det du har gjort. Det finns en skrivelse i beslutet "han hor till de foretriidare for statliga organ som reguljiirt utfiir bestdmda uppdrag och inom ramen for sina befogenheter har rdtt att ge order om verkstiillande av obligatoriska dtgdrder riirande laglighet betriiffade medborgare och befattningshavare" daremot upprepas inte ditt fullstandiga namn eller befattning eller vid vilken myndighet du skulle ha arbetat eller nar du skulle ha arbetat. I dokument nummer 11 ar din brottshistorik oeh dina detaljerat redogjorda for vilket inte aterfinns i dokument nummer 3. Gallande innehallet i dokument nummer 3 finner Migrationsverket mot bakgrund av det ovan anforda, att sprakbruket oeh skrivsattet skiljer sig at fran dokument nummer 11 pa ett satt att det talar emot att kopian aterger en akta handling. Bedomning av sokandes trovdrdighet Det ligger i sakens natur att manga av de forhallanden som aberopas av en asylsokande angaende sitt skyddsbehov inte kan goras sannolika med

18 (12) skriftlig eller annan bevisning. I forarbetena till lagen framhalls darfor art beviskraven inte kan stallas alit for hogt nar det galler pastaenden om risk for forfoljelse, eftersom nagon fullstandig bevisning som klart kan styrka att det finns en sadan risk sallan kan laggas fram. Motsvarande synsatt maste aven anlaggas nar den sokande gor gallande att han eller hon ar skyddsbehovande i ovrigt. Sokandes berattelse tar darfor godtas om den framstar som trovardig oeh sannolik (se prop.l996/97:24.s 98). Inom asylratten finns darfor en bevislattnadsregel till forman for den asylsokande, tvivelsmalets fordel (benefit ofthe doubt). Vid bedomning av trovardigheten i sokandes utsaga bor enligt bevislattnadsregeln normalt fastas vikt vid att berattelsen ar sammanhangande oeh inte praglas av motstridiga uppgifter. De omstandigheter som aberopas far heller strida mot allmant kanda fakta, t.ex. relevant oeh aktuell landinformation. Betydelse i trovardighetsanseende tillmats ocksa det forhallandet, att berattelsen till sina huvuddrag forblir oforandrad under asylprovningens gang. I inlagan av den 18 juni 2007 anfor du i foljande till stod for din ansokan. Du uppger att du sedan 1995 domts for pahittade brott. Till att borja med handlade det om att du hade last flygblad pa universitetet samt lanat ut din Iagenhet till personer som myndigheterna hade under bevakning. Under 2001 bevittnade du hur Shavkat Mirziyoyev, nuvarande premiarministern, orsakande en annan manniskas dod oeh sedan dess har Mirziyoyev forfoljt dig oeh utnyttjat sin stallning som betydelsefull man for att skada dig. Av fern vittnen till dodsfallet, har tre omkommit under konstiga omstandigheter. Du har rakat ut for foljande enligt dina egna utsagor; du fangslades 1995 i tre ar, sedan 2001, val dar misshandlades du av tva interner oeh fiek din skalle sprackt domdes du ocksa till fangelse for ett pastatt overfall efter en bilolyeka. Du satt i fangelset under endast en kort tid, darefter stod du under overvakning oeh tvingades betala pengar som straff arbetade du for president Karimovs dotter pa en oljekalla da du ombads att vittna falskt mot en bulvan. Nationella sakerhetstjansten (SNB) tog over arendet oeh du hotades med att bli anklagad for stold av 205 ton olja om du inte vittnade. Under forhoren frantogs du ditt pass oeh du belades med reseforbud. Sedan flydde du till Moskva via Kazakstan. I Moskva greps du flera ganger av milisen for du inte hade tillstand att visats dar. Migrationsverket konstaterar inledningsvis att din redogorelse av de handelser som lett till att du lamnade ditt hemland lider brist pa detaljer oeh allmant satt ar vag oeh innehaller flera element som forefaller motsagelsefulla, Akmal-Ikromovs distriktsdomstol for brottmal (dokument nummer 11) i Tasjkents stad har vid ett oppet domstolssamrnantrade den 29 oktober 2004 behandlat framstallan am frigivning fore utsatt tid oeh ansett det vara

19 (12) andarnalsenligt att tillgodose denna. Detta talar emot att du skulie vara av speeielit intresse for myndighetema. Du har uppgett att du under tiden i fangelset utsatts for misshandel for vilken du ska ha behandlats pa sjukhus, Du uppger att du blivit domd for ett pastatt ovcrfall efter en bilolycka 2001, det finns ingen notering om detta i upprakningen av din brottshistorik i ditt beslut fran domstolen for brottmal i Akmal-Ikromov distriktets domstol. Under den muntliga genorngangen I oktober 2007 berattade du om din relation till Shavkat Mirziyoyev. Du slutade universitet 2001 oeh du hade last nagot som kan liknas en agronomutbildning, du skiekades till Jizzaks Ian for att arbeta. I augusti -september 2001 ska du ha bevittnat hur lokala ledare tillsammans med polisen akte ut till privatpersoners marker oeh konfiskerade bomuli. Vid ett tillfalle forsvarade sig en privatperson, en gravid kvinna, polisen tvingade da en man att kora over henne och du blev vittne till detta. Det ska ha varit fyra personer till som bevittnade detta, en koliega, din kusin, en polis oeh en militar. Din kusin har tagit livet av sig och tva har blivit dodade och en annan iir forsvunnen precis som duo Efter detta ska du ha fangslats grundat pa falska anklagelser, under fangelsevistelsen har du misshandlats och du vaknade upp pa sjukhuset. Migrationsverket konstaterar inledningsvis att du inte kan styrka att du frihetsberovats i augusti 200I, du har heller inte redogjort for detta frihetsberovande pa ett detaljerat satt yare sig i inlagan elier under dem muntliga genomgangen, vilket i sammanhanget iir anmiirkningsviirt nar du kunnat stryka att du frihetsberovats 1995,2000 och Migrationsverket har hittat foljande information om Shavkat Mirziyoyev. Denne var borgmiistare i Jizzaks Ian och han misstanks for att ar 2000 ha slagit en kvinnlig matematiklarare fran lanet for att hennes studenter plockade bomull for langsamt, hon ska ha dott pa sjukhuset fern dagar senare. Ar 2002 har Shavkat Mirziyoyev avancerat till borgmastare i Samarkand och han misstankts ha beordrat tortyr oeh mordet pa sonen till en lokal manniskorattsaktivist Mirsaidov efter att denne skali ha haft ett mote med den fore detta ambassadoren for Storbritannien Craig Murray.(Environmental Justice Foundation, White gold the true cost of cotton, Report 2005, sidan 16) Migrationsverket anser att du inte kunnat gora sannolikt att du bevittnat ett mord sa som du anfort. Det finns heller inte nagot material som Migrationsverket har kunnat finna som stodjer att den aktuella handelsen agt rum.

20 (12) Du har uppgett att du fangslades sista gangen oeh du efter det arbetade som mekaniker pa universitetet. Darefter ordnades ctt jobb at dig pa ett oljefalt. Du ombads da vittna falskt mot din chef. Du har dock inte kunnat visa att du arbetat pa oljekallan genom inlamning av arbetsbok, du har inte uppgert namnet pa din chef eller vad som var syftet med du skul1e vittna mot honom eller vilket brott ha ska ha gjort sig skyldig till. Om du varit misstankt for regimfientlig verksarnhet redan 1995 finner Migrationsverket det anmarkningsvart att du tillatits avsluta dina studier, erhallit arbete vid den statliga jordbruksadministrationen samt beviljats ett utrikespass. Sammantaget finner Migrationsverket att din berattelse trots sin omfattning rader brist pa detaljer och de handlingar som du lamnat in motsager dina uppgifter. Migrationsverket anser mot bakgrund av de ovan anforda att du inte ska ges formanen av bevislattnadsregeln "benefit of a doubt". Mot bakgrund till ovan anforda utsaga finner Migrationsverket att du inte gjort sannolikt att du ar skyddsbehovande Eftersom det inte finns nagon grund for att ge dig uppehallstillstand avslar Migrationsverket din ansokan och utvisar dig fran Sverige med stod av 8 kap. 7 ut1ii!!!1~ngslagen. Kopia till: Det offentliga bitradet Migrationsverkets mottagningsenhet 3 i Solna. Bilaga 1 Rattsregler: Information om gallande rattsregler Bilaga 2 Overklagande: Information om hur du kan overklaga

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen, avd. 4 E Beyer DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Mål nr UM 2176-10 1 KLAGANDE Malek Settah, 820314- Ombud och offentligt biträde: Advokat Eva Almström Sydvästsveriges Advokatbyrå AB

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-13 UM 2059-11 Migrationsdomstolen, Avd 6 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (4) KLAGANDE Abdul Husseini, 19900629 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand.

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2010-04-27 UM13476-10 Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Koly Chowdhury, 19780505 2. Avik Chowdhury, 20030924 3. Somik Chowdhury, 20030924 c/o Mohammed Jahangir

Läs mer

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN Migrationsdomstolen Avd 6 Ingrid Widman DOM 2009-10-07 Meddelad i Malmö KLAGANDE FS, 61xxxx- Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg GÖTEBORG Richard Schober Meddelad i Göteborg Mål nr UM 3210-09 Av~e12.~3 Sida 1 (12) KLAGANDE Abdi Ali Siyaad, 19850306 Medborgare isomalia Kvarnbackavägen 8 A, läg 012 711 72 Vedevåg Ombud och offentligt

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-03-01 UM 20938-10 Meddelad i Enhet 22 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Sekretessbilagda uppgifter, se bilaga l Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM DOM -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr UM 1436-07 KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka Ombud och offentligt biträde: Advokaten Christina Sebelius-Frost

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-28 UM 2054-11 Migrationsdomstolen Avd 5 Meddelad i Kristina Schuchtle Malmö Sida l (7) KLAGANDE Ayaz Huseini, 19930131 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 979-11 Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Zolhaja Rahmatiar, 19420812 2. Hajiera Rahmatiar, 19940812 Ombud och offentligt biträde: Advokat Cecilia Kongbäck Odevall Advokatbyrå

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall Mål FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM 2011-02-22 UM 22097-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 28 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Mercy Osato Edionwe, 19900312 2. Grace Ais Osa Edionwe, 20090928 Aprilvägen

Läs mer

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut.

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-15 UM 24608-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Yuusuf Abdulahi Gamuley, 950521 c/o Keyd Abd Galbeed Västerby Backe

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt Skapad: 18e mar 2013 1 (5) Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt 18 mar 2013 Tid: 17.00 Plats: RFSL, Sveavägen 59, 2 vån (portkod 5795) Föreläsare: Aino Gröndahl Kontaktuppgifter: (aino.grondahl@rfsl.se,

Läs mer

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM c Mål nr I MALMÖ 2011-10- 2 O UM 2257-11 Avdelning 5 Meddelad i Malmö Sida l (4) KLAGANDE 1. Danijelallic, 810130-7323 2. Mina Ilic, 040916-4266 3. Sejdallic, 990204-2358 4. Selma

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 Målnummer: UM3524-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: Lagrum: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva Redig Advokatfirman Juhlin & Kruse HB Box 1133 251 11 Helsingborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva Redig Advokatfirman Juhlin & Kruse HB Box 1133 251 11 Helsingborg LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN Migrationsdomstolen Avd 5 Hanna Shev DOM 2009-06-25 Meddelad i Malmö Mål nr UM 133-09, UM 1532-09 KLAGANDE 1. ZEM, 76xxxx 2. JEM, 08xxxx Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Caroline Åkeson Hellborgs Juridiska Byrå Östra Hamngatan 46-48 411 09 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Caroline Åkeson Hellborgs Juridiska Byrå Östra Hamngatan 46-48 411 09 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2013-06-04 UM 8848-12 Meddelad i Enhet 2:4 Göteborg Sida l (11) KLAGANDE 1. Alice Otto Hoffman, 19800101 2. Salum Abudallah Obeid, 19720518 3. Abdallah Salum Obeid, 20041105

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-07-02 UM 1315-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Avdelning 5 Malmö Renée Andersén Sida l (6) KLAGANDE Abshir Abdi Osman, 840101 Ombud och offentligt biträde: jur.kand.

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar Bfd22 080929 1 (8) Rättslig styrning 2014-04-24 RCI 12/2014 Rättsligt ställningstagande angående skyddsbedömningen vid väpnad konflikt och gränsdragningen mot bestämmelsen om andra svåra motsättningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1829-10 Enhet 2:5 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud och offentligt biträde: Advokat Björn Israelsson Advokatbyrån Juricum

Läs mer

OVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 15 ju1i 2009, se bilaga 1 Dnr 11-180344

OVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 15 ju1i 2009, se bilaga 1 Dnr 11-180344 FORVALTNINGSRATTEN nom Mal nr I STOCKHOLM 2010-06-02 UM 12913-10 Migrationsdomstolen Medde1ad i Enhet 28 Stockholm Sida 1 (11) KLAGANDE Hana Meske1e Weldesenbet, 901203 c/o Migrationsverket Villagatan

Läs mer

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1040-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. Kamel Kamel, 000618 2. Anil Anil, 010926 Ombud: Stefan Palmkvist Östanfors 10 739 92 Skinnskatteberg

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 2:6 Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Mikael Ocklind Sid 1 sista st. Ersättning ska utgå med 28 473 kr, varav 14 402 kr för arbete, 4 160 kr för tidsspillan, 4 216

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi & Partners AB, Första Långgatan 20, 3 tr, 413 28 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi & Partners AB, Första Långgatan 20, 3 tr, 413 28 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-09-07 UM 3745-10 Meddelad i Enhet 1:4 Göteborg KLAGANDE Maher Fadel Alalooch, 19851101 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi

Läs mer

nom 2010-03-08 Meddelad i Stockholm

nom 2010-03-08 Meddelad i Stockholm FORVALTNINGSRATTEN I STOCKHOLM Migrationsdomstolen nom 2010-03-08 Meddelad i Stockholm Mal nr UM 10432-10 Enhet 21 Sida 1 (7) KLAGANDE Ihab Abbood Gatea, 19740213 c/o Ali Razzoqi Mariebergsgatan 11B 731

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Arido Degavro C J Advokatbyrå AB Kungsgatan 17 961 61 Boden

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Arido Degavro C J Advokatbyrå AB Kungsgatan 17 961 61 Boden Mål FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2011-10-19 UM 3320-11 Meddelad i Enhet 25 Stockholm KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga l Ombud: Azita Ghiasvand Röda Korsets Flyktinggrupp i Sundsvall Esplanaden

Läs mer

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus Sida l (9) KAMMARRÄTTEN T^r^A /T JJvJlVl Mål m UM 7533-12 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan 59 211 37 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan 59 211 37 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-07-13 UM1238-11 Migrationsdomstolen, Avd 4 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (8) KLAGANDE Khaled Agab Hassan, 19671102 Ombud och offentligt biträde: Frank

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

BARNENS HÄLSA GER FAMILJ UPPEHÅLLSTILLSTÅND. Sida 1 (14) LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredraganden Jasmine Nikolovski

BARNENS HÄLSA GER FAMILJ UPPEHÅLLSTILLSTÅND. Sida 1 (14) LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredraganden Jasmine Nikolovski BARNENS HÄLSA GER FAMILJ UPPEHÅLLSTILLSTÅND Sida 1 (14) LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Föredraganden Jasmine Nikolovski DOM Mål nr 2009-10-12 UM 3411-08 Meddelad i Avdelning 3 Göteborg KLAGANDE 1. GG, 69xxxx 2.

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Susanne Wärnberg Kiruna Advokatbyrå Box 22 981 21 Kiruna

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Susanne Wärnberg Kiruna Advokatbyrå Box 22 981 21 Kiruna FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-12 UM13579-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (9) KLAGANDE Clarisse Kaze, 840926 c/oulfekholm Sveavägen 84, 3 tr 113 59 Stockholm

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

Sida l (5) KAMMARRÄTTEN O "C C T T FT Mål nr UM 9578-10 I STOCKHOLM -t> /01^ U l UM 9580-10 Migrationsöverdomstolen 2011-03-10

Sida l (5) KAMMARRÄTTEN O C C T T FT Mål nr UM 9578-10 I STOCKHOLM -t> /01^ U l UM 9580-10 Migrationsöverdomstolen 2011-03-10 Sida l (5) KAMMARRÄTTEN O "C C T T FT Mål nr UM 9578-10 -t> /01^ U l UM 9580-10 Migrationsöverdomstolen 2011-03-10 Avdelning 02 Meddelat i Stockholm KLAGANDEN 1. Sekretessbelagda uppgifter A, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9254-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. Mikjerem Aliji, 680513 2. Muedin Aliji, 680720 3. Semine Aliji, 020419 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Rättsligt ställningstagande

Rättsligt ställningstagande Bfd22 080929 1 (12) Rättslig styrning 2014-12-19 RCI 19/2014 Rättsligt ställningstagande angående avvisning med omedelbar verkställighet till hemlandet enligt 8 kap. 19 utlänningslagen 1. Sammanfattning

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 september 2015 Ö 4583-15 KLAGANDE OR Ombud och offentlig försvarare: Advokat AS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS. Ombud och målsägandebiträde: Advokat BÅ Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 oktober 2010 B 2377-09 KLAGANDE AA Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 maj 2007 Ö 959-07 KLAGANDE LOK Ombud och offentlig försvarare: Advokat P-ON MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 april 2011 SÖKANDE AA Ombud: Jur. kand. Pehr Amrén Försvarsadvokaterna Stockholm Box 12107 102 23 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM 2010-07-05 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-07-05 Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2010-07-05 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 15605-10 Enhet 22 Sida l (11) KLAGANDE 1. Viktor Li, 19760811 2. AlenaLi, 19811012 3. Daniel Li, 20040914 4. David Li, 20040914 Strandvägen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM 2012-07-17 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-07-17 Meddelad i Stockholm DOM 2012-07-17 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2238-11 Enhet 29 1 KLAGANDE Hany Gamal Ibrahim, 820307 c/o Shehata Hanna Raafat Bredbyplan 15, Nb 163 71 Spånga Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Rikard

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Migrationsverket Yttrande - 2012 01 10. FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM

Migrationsverket Yttrande - 2012 01 10. FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM Förvaltningsprocessenhet l i Solna Gunnar Fröberg Migrationsverket Yttrande - 2012 01 10. FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM ^ Målnr: Aktbi!: 2012-01- 1 1 Enhet: Beteckning 9993435 Akt 5.56 1/1 Kammarrätten

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14. KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO. Ombud: Advokat PES Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 maj 2015 Ö 5880-14 KLAGANDE JA Ombud: Advokat TO Ombud: Advokat PES MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häktning

Läs mer

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt:

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: GRUND FÖR BOSÄTTNING För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: Medborgare från annat än EU- och EES-land måste ansöka

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

DOM 2010-03-04 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-04 Meddelad i Stockholm 2010-03-04 Meddelad i Stockholm Mål nr Enhet 23 1 KLAGANDE 1. Aram Gulian, 710523 2. Christina Hovsepian, 730625 3. Ruben Gulian, 951017 4. Vilen Gulian, 991204 c/o Sulaiman Okasha Khalil Snapphanevägen

Läs mer

nom 2010-12-02 Meddelad i Malmö Ombud och offentligt biträde: Advokat Per Malmberg Nona Vallgata 20 21125 Malmö

nom 2010-12-02 Meddelad i Malmö Ombud och offentligt biträde: Advokat Per Malmberg Nona Vallgata 20 21125 Malmö ~ FÖRVALTNINGSRÄTTEN lmalmö Migrationsdomstolen, A vd 4 Maria Engleson 2010-12-02 Meddelad i Malmö Målnr UM 4752-10 E Sida 1 (6) KLAGANDE Rusta Israilov, 691101- Ombud och offentligt biträde: Advokat Per

Läs mer

DOM 2011-11-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-11-09 Meddelad i Stockholm DOM 2011-11-09 Meddelad i Stockholm Sida l (32) KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Bo Gardesköld Holländarevägen 128 376 37 Svängsta MOTPART Migrationsverket

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 T 2955-08 KLAGANDE 1. ALL 2. HL 3. EL 4. ML Ombud för 1-4: Advokat BS MOTPART Nora kommun, 212000-2007 Tingshuset 713 80 Nora

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1

EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 EUROPEISK ARRESTERINGSORDER 1 Denna order har utfärdats av en behörig rättslig myndighet. Jag begär att nedan nämnda person skall gripas och överlämnas för lagföring eller för verkställighet av ett fängelsestraff

Läs mer

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka LANSRATTENI nom Malnr STOCKHOLMS LAN 2009-09-30 UM 6973-09 Migrationsdomstolen Medde1ad i Enhet 30 Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Rabio Omar Geedi, 911005 c/o Khadia Habe Rinkebyvagen 79, Lgh 103 16374

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-01-22 Stockholm

DOM 2014-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2014-01-22 Stockholm Mål nr F 5277-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-08 i mål nr F 2478-13, se bilaga KLAGANDE Dödsboet efter K M

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer