DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN UM Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm"

Transkript

1 LANSRATTEN I DOM Mal nr STOCKHOLMS LAN UM Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sidal(11) KLAGANDE Ulugbek Abduvosievitj Nazirov, clo Aden Abdi Gardebyplan 6, 1 tr Spanga Ombud och offentligt bitrade: Jur.kand. Alexis Karpoff Juristfirman A.Karpoff Furusundsgatan Stockholm MOTPART Migrationsverket Forvaltningsprocessenheten i Solna Box Solna OVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut , se bilaga 1 Dnr SAKEN Uppehallstillstand m.m. enligt utlanningslagen (2005:716) - UtlL DOMSLUT 1. Migrationsdomstolen upphaver det overklagade beslutet och beviljar Ulugbek Abduvosievitj Nazirov permanent uppehallstillstand. Det ankommer pa Migrationsverket att utfarda bevis om tillstandet samt i ovrigt vidta de atgarder som denna dom foranleder. 2. Migrationsdomstolen faststaller ersattning till Alexis Karpoff som offentligt bitrade till yrkade kr, varav kr for arbete och kr for mervardesskatt, Dok.Id Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvagen mandag - fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

2 Sida2 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen YRKANDEN M.M. Ulugbek Abduvosievitj Nazirov, nedan benamnd Ulugbek Nazirov, overklagar Migrationsverkets beslut oeh yrkar att han beviljas uppehallstillstand. Han ar i forsta hand att betrakta som flykting oeh i andra hand som skyddsbehovande i ovrigt. Till stod for sin talan anfor han bl.a. foljande, Migrationsverket har avfardat hans uppgifter om vad som foregatt hans flykt till Sverige. Han har berattat allt sanningsenligt oeh forsokt styrka sina uppgifter. Migrationsverket papekar att det finns andra versioner pa Internet, men han har beskrivit det intraffade sasom han uppfattat det. Hans problem i Uzbekistan sammanhangde med att den i utredningen angivne rnaktige personen var ute efter att forgora honom oeh var pa god vag att lyekas eftersom han kunde beordra myndigheterna att ingripa mot honom. Han hanvisar till handling som hans hustru oversant oeh i vilka det framgar att milisen oeh aklagarambetet utreder hans fall. Hans hustru erholl handlingen via en advokat. Av handlingama framgar bl.a. foljande. Det ar tva order gallande efterlysning daterad den 7 mars 2006 respektive den 14 maj Handlingen ar utfardad av Tasjkents stadsaklagarmyndighet. Han ar misstankt for att ha bedrivit statsfientlig verksamhet genom att ha de1tagit i en organisation som sympatiserar med religiosa oeh fundamentalistiska principer. Aklagaren har beslutat att efterlysa honom. Migrationsverket bestrider bifall till overklagandet oeh anfor i huvudsak foljande. De ingivna handlingama ar kopior av enkel beskaffenhet oeh ar saledes latta att forfalska. De har darfor ett myeket ringa bevisvarde. Migrationsverket noterar att det av handlingama framkommer att Ulugbek Nazirov tidigare ar ostraffad, nagot som strider mot de uppgifter han tidigare uppgett oeh den tidigare aberopade skriftliga bevisningen i den de1en. Ulugbek Nazirov har darefter uppgett bl.a. foljande. Han anser att det framgar av hans berattelse oeh av inlamnade handlingar att de uzbekiska

3 ...- Sida 3 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen myndighetema de senaste tva aren varit intresserade av honom. Det ar farligt att uppmarksammas av myndighetema. Det forhallande att myndighetema oriktigt antecknat att han inte ar straffad tidigare bevisar endast att slarv oeh brister hor ihop med all myndighetsutovning i Uzbekistan. Han ger aven in tre handlingar till styrkande av att myndighetema fortfarande ar intresserade av honom. striktspolisen Av handlingama framgar bl.a. foljande. Det ar dels en kallelse till didaterad den 5 oktober 2007, enligt vilken Ulugbek Nazirov har kallats i egenskap av anklagad, dels ett beslut om att vacka atal daterad den 13 oktober 2008 samt ett beslut om efterlysning daterad den 16 oktober De framgar vidare att tva av handlingama har utfardats av aklagarmyndigheten i Tasjkent stad. Migrationsverket har darefter anfort i huvudsak foljande. De aberopade handlingama ar kopior av enkel beskaffenhet oeh saledes latta att forfalska oeh har darfor ett myeket ringa bevisvarde. Inte heller har Ulugbek Naziroy redogjort for hur han kunnat fa tag pa de nu ingivna handlingarna. Migrationsverket noterar att olika folkbokforingsadresser framkommer av de olika handlingama, samt att handlingama saknar brevhuvuden oeh kontaktuppgifter till myndighetema, nagot som talar mot att handlingarna ar original handlingar fran Uzbekistan. Efterlysningen ar utfardad fore beslutet om att vacka atal, Kallelsen ar avriven langst ned, vilket ar den del som lamnas till den som mottar kallelsen. Beslutet om att vacka atal ar aven det underteeknat av den delgivne oeh verket anser inte att Ulugbek Nazirov redogjort for hur detta kan ha skett i hans franvaro, Ayen sprakbruket skiljer sig fran de myndighetshandlingar som Ulugbek Nazirov tidigare aberopat, som ar fran tiden innan 2004 oeh som verket inte funnit skal att ifragasatta. Med hanvisning till det anforda anser verket saledes art det finns anledning art ifragasatta om de nu aberopade handlingama ar original.

4 Sida4 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen Ulugbek Nazirov har darefter anfort bl.a. foljande. Han har tva Iagenheter i Tasjkent oeh det ar forklaringen till varfor det finns tva olika adresser i de inlamnade handlingarna. Hans familj har anlitat en advokat oeh hustrun har via denne fatt nagra av de nu inlamnade handlingarna oeh skiekat dem till Sverige. Han tror att det kan vara grannar som skrivit pa kallelsen till milisen. Han vet inte varfor de inlamnade handlingarna skiljer sig fran dem som inlamnats tidigare. Skillnaden kan bero pa att tidigare ingivna handlingar bekraftade redan intraffade handelser oeh fakta medan de senast inlamnade handlingarna galler huvudsakligen atgarder i samband med brottmalsprocessen. Nar det galler uppgiften om att han inte ar straffad tidigare ror det sig om felskrivning. Migrationsverket har darefter anfort i huvudsak foljande, Oaktat for det fall Ulugbek Nazirov hade tva lagenheter i Tasjkent, har han sannolikt enbart varit folkbokford pa en av adressema. Kallelser fran myndigheter skulle sannolikt skiekas till den adress dar Ulugbek Nazirov varit folkbokford. Migrationsdomstolen har den 14 oktober 2009 hallit muntlig forhandling i Ulugbek malet. Nazirov har vid den muntliga forhandlingen uppgett bland annat foljande. Han kanner premiarminister Shavkat Mirziyoyev fran De traffades pa hogskolan dar Mirziyoyev arbetade som faeklig foretradare oeh sedan som partiets foretradare. Mirziyoyev borjade arbeta hos kommunfullmaktige i Tasjkent Ian. Efter att han avslutat sina studier erbjod Mirziyoyev honom arbete. Han arbetade som ingenjor oeh mekaniker. Mirziyoyev gav honom sina bilnyeklar oeh sade att han skulle halsa pa dennes familj i Tasjkent. Han borjade ha tatare kontakter med Mirziyoyevs familj, halsade pa dem oeh korde livsmedel till demo Mirziyayev fru ar slakt med hans kusin. Deras familjer slutade dock umgas ar Eftersom han lamnat landet hamnas Mirziyayev pa hans familj. Hans far ar profes

5 Sida 5 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen sor, men kan inte arbeta var som helst p.g.a. denna hamnd. Mirziyayev tycker att han ar farlig for honom p.g.a. att han vet for mycket. Ar 1995 anklagades han for att ha kant till en valdtakt utan att anmala den. Fram till 2001 visste han inte att Shavkat Mirziyoyev var inblandad i detta arende. Ar 2001 intraffade en handelse, En kvinna blev dodad efter order av polis. Efter den handelsen ville Shavkat Mirziyoyev tysta alia som visste nagot om handelsen. Tva av hans vanner blev frihetsberovade. En blev mordad i fangelset. Den andra overfordes till ett annat fangelse. Han sjalv blev slagen. Han var medvetslos och vaknade upp pa ett sjukhus. Han blev anklagad for brott. Den 24 maj 2002 blev han fangslad pa nytt. Han tick fangelse i 6 ar och 3 manaders fangelsestraff, I april 2003 omvandlades straffet till samhallstjanst, Efter att ha avtjanat straffet, ville han inte stanna kvar for han visste att de aldrig skulle lamna honom ifred. Han blev saledes domd for brott fern ganger, men satt i fangelse vid tre tillfallen. Detta framgar av de handlingar som han gett in forutom den gangen da han domdes ar Han kunde inte anmala valdtakten eftersom det var Shavkat Mirziyoyevs kusin som var delaktig. Han visste inte att verksamheten med flygbladen var farlig, men slutade med det sa fort han tick veta. Han har saledes anklagats for flygbladsspridning och for att ha tryckt flygblad. Ar 2005 tick han ett erbjudande om ett nytt arbete. Han blev glad och trodde att han skulle fa ett battre liv. Presidentens dotter, Gunora Karimova, bestamde sig att ta over oljebranschen. Hon ville bli av med hans chef. Efter nagra manader blev direktoren gripen av sakerhetspolisen. Nagra dagar senare kom Gunora Karimova till hans arbetsplats och befallde honom att vittna mot sin chef samt beratta till vern och for vilket pris chefen salt olja. Han sade att han inget visste, men hon sade att om han inte vittnade skulle samma sak handa honom. Eftersom det inte fanns nagot annat altemativ for honom gick han med pa det. Han tick tva kallelser till en

6 Sida 6 LANSRATTEN I DOM UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen domstol for att vittna, men valde att istallet lamna sin familj och lamnade sitt hemland. Han har inte haft kontakt med sin fro och sina barn under de senaste tio manaderna, Hans foraldrar har berattat for honom att frun har begart skilsmassa. Hon blev tvungen att gora det eftersom myndighetema aldrig lamnade dem ifred. Hans forsta pass forsvann i samand med att han lamnat det till polismyndigheten efter att han blivit domd. I slutet av ar 2003 fick han ett nytt pass efter att ha gjort anmalan om att han forlorat sitt pass. Det passet har han anvant till ar 2005 men det frantogs honom i samband med att han skulle vittna mot sin chef ar Migrationsverket har vid den muntliga forhandlingen bestritt bifall till overklagandet och anfort bland annat foljande, Det finns brister vad galler manskliga rattigheter i Uzbekistan. Klagandens identitet ar sannolik. Han har lamnat olika uppgifter om nar passet togs ifran honom. Migrationsverket ifragasatter de handlingar som ar daterade efter ar Fragan i malet ar saledes om klagandens berattelse ar trovardig. Bristema i trovardighet kvarstar enligt Migrationsverkets uppfattning aven efter den muntliga forhandlingen. En del av det som klaganden berattat i dag ar nya uppgifter. Valdtakten som ska ligga bakom handelsen ar 1995 ar en ny uppgift och att det finns ett slaktskap med premiarministern. Verket ifragasatter uppgiften om att Gunora Karimova sjalv skulle be nagon att vittna falskt for hennes del. Migrationsverket bedomer att Ulugbek Nazirov inte har gjort sannolikt att han har skyddsbehov och hans berattelse ar inte heller trovardig, Efter den muntliga forhandlingen har skriftvaxlingen fortsatt. Migrationsdomstolen har skickat samtliga i domstolen ingivna uzbekiska handlingar i original till Migrationsverket och forelagt verket att yttra sig over handlingarnas akthet.

7 Sida 7 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen Migrationsverket har anfort i huvudsak foljande. Migrationsverket har ingen mojlighet att kontrollera aktheten av de ingivna handlingarna da dessa endast ar av enkel beskaffenhet och inte har nagra sakringar som gor det mojligt att kontrollera dem. Handlingarna ar skrivna pa vanligt papper och kan goras med hjalp av en vanlig dator. Migrationsverket anser inte att det faktum att handlingarna nu har skickats till verket i original forandrar bedomningen. Ulugbek Nazirov har slutligen anfort bl.a, foljande, Forst efter inlamningen av handlingarna forstod han att en del var behaftade med brister. Han anser att det framgar av den allmanna informationen om forhallandena i Uzbekistan att det ar vanligt forekommande att myndighetema vagrar att lamna ut handling samt att det ar vanligt att utfardade handlingar innehaller mycket grova fei. DOMSKAL Tillampliga bestammelser m.m. 14 kap. 1 forsta stycket UtlL anges foljande. Med flykting avses i denna lag en utlanning som befinner sig utanfor det land som utlanningen fir medborgare i, darfor att han eller hon kanner valgrundad fruktan for forfoljelse pa grund av ras, nationalitet, religios eller politisk uppfattning eller pa grund av kon, sexuell laggning eller annan tillhorighet till en viss samhallsgrupp, och inte kan, eller pa grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. I 4 kap. 2 forsta stycket punkten 1 UtlL anges foljande. Med skyddsbehovande i ovrigt avses i denna lag en utlanning som i andra fall an som avses i 1 befinner sig utanfor det land som utlanningen ar medborgare i, darfor att han eller hon kanner valgrundad fruktan for att straffas med doden eller att utsattas for kroppsstraff, tortyr eller annan omansklig eller fomedrande behandling eller bestraffning. Varje asylansokan ska provas individuellt och en samlad bedornning ska goras av de uppgifter som framkommit i arendet, dvs. b1.a. sokandens egen berattelse tillsammans med vad som fir allmant kant om forhallandena i

8 Sida 8 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen hemlandet. Utgangspunkten ar att bevisbordan ligger hos den asylsokande. Beviskravet far dock inte stallas alltfor hogt nar det ror sig om pastaenden om risk for forfoljelse eller om risk for dodsstraff, omansklig eller fornedrande behandling eller bestraffning. Nagon fullstandig bevisning som klart styrker en sadan risk kan sallan laggas fram. Sokandens berattelse bor darfor godtas om den framstar som trovardig och sannolik (prop. 1996/97:25 s. 98 samt 294 och prop. 2005/06:6 s. 12). Vid bedomningen av trovardigheten bor normalt fastas vikt vid att berattelsen ar sammanhangande, inte praglas av motstridiga uppgifter samt till sina huvuddrag forblir oforandrad under asylprovningen i olika instanser. Pastaendena far heller inte strida mot allmant kanda fakta. For att de atgarder som utlanningen fruktar ska anses innebara forfoljelse kravs att de har en viss intensitet. Forfoljelsen maste dessutom rikta sig mot utlanningens liv eller frihet eller avse nagon annan allvarlig krankning mot dennes manskliga rattigheter, Exempelvis kan allvarliga trakasserier och andra inskrankande atgarder bedomas som forfoljclse om de arav tillrackligt allvarlig karaktar och har viss intensitet (jfr prop. 2005/06:6 s. 10). Migrationsdomstolens bedomning Migrationsdomstolen finner att Ulugbek Nazirov genom de inlamnade handlingama gjort sin identitet sannolik. Med hansyn till vad som framkommit i malet bedomer migrationsdomstolen att Ulugbek Nazirovs behov av skydd ska provas mot Uzbekistan. Den allmanna situationen i Uzbekistan utgor inte grund for uppehallstillstand. En bedomning av omstandighetema i det enskilda fallet maste dock alltid goras for att faststalla om det foreligger ett individuellt skyddsbehov. Migrationsdomstolen konstaterar att de handlingar som getts in i malet, till styrkande av att Ulugbek Nazirov fortfarande ar efterlyst i hemlandet, har en avgorande betydelse for bedomningen av huruvida han kan anses ha ett behov av skydd. Migrationsverket har anfort att verket inte har nagon moj

9 Sida 9 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen lighet att kontrollera aktheten av handlingarna eftersom de endast ar av enkel beskaffenhet, saknar sakringar som gor det mojligt att kontrollera dem samt att de ar skrivna pa vanligt papper och kan goras med hjalp av en vanlig dator. Da det i malet inte har kunnat faststallas huruvida handlingarna ar akta eller inte, kan dessa inte per automatik anses vara av enkel beskaffenhet och ha ett lagt bevisvarde. Migrationsverket har under sin handlaggning av arendet inte funnit anledning att ifragasatta aktheten av ett antal andra handlingar fran tiden fram till oktober En av dessa handlingar, av den 29 oktober 2004, har undertecknats av en domare och innehaller uppgifter om frigivning av Ulugbek Nazirov fore utsatt tid. Handlingen har en stampel och underskrift i original samt ar till sin utformning snarlik de hos domstolen ingivna handlingarna fran 2006 och Mot den bakgrunden saknas det skal att ifragasatta de sistnamnda handlingarnas akthet och de ska laggas till grund for bedomningen av det aberopade skyddsbehovet. Det faktum att handlingarna innehaller motstridigheter i forhallande till vad som tidigare framkommit i utredningen, visar hur uzbekiska myndigheter ar i sin uppgiftshantering gallande enskilda personer. Migrationsdomstolen anser vidare att det saknas skal att ifragasatta den av Ulugbek Nazirov lamnade asylberattelsen. Det han uppgett att han rakat ut for fran myndighetemas sida kan emellertid inte anses vara av sadant allvar och sadan intensitet att det utgor forfoljelse i utlanningslagens mening. Han ar darmed inte att betrakta som flykting enligt 4 kap. 1 UtlL. Fraga ar da om Ulugbek Nazirov kan beviljas uppehallstillstand som skyddsbehovande i ovrigt. De i domstolen aberopade handlingarna innehaller uppgifter om brottsmisstankar och efterlysning. I en av handlingama anges att Ulugbek Nazirov ar misstankt for samrore med den i Uzbekistan forbjudna islamistiska rorelsen Hizb-ut-Tahrir. Med hansyn till detta, vad

10 Sida 10 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen som tidigare uttalats om bedomningen av dessa handlingars bevisvarde samt efter en sammantagen bedomning av vad som i ovrigt framkommit i malet anser migrationsdomstolen att Ulugbek Nazirov har gjort sannolikt att han kanner en valgrundad fruktan for att, av hemlandets myndigheter, straffas med doden eller for att utsattas for kroppsstraff, tortyr eller annan omansklig eller fomedrande behandling eller bestraffning. Han ar darmed att anse som skyddsbehovande i ovrigt enligt 4 kap. 2 punkten 1 UtlL. Vid denna utgang ska overklagandet bifallas och Ulugbek Nazirov beviljas uppehallstillstand i Sverige. H~~ M.AN DVE.RKLAG.J;' se ~ilaga 2 (DV 3110) r) 1 I_~!\M;V1.A5tJC)L/ 11 ~. Charlotte Hedberg Radman I avgorandet har, forutom ordforande radmannen Charlotte Hedberg (skiljaktig mening), deltagit namndemannen Lennart Arvedson, Lars-Uno Sandblom och Kerstin Sjowall. Foredragande har varit Iliana Vakanova. Radmannen Charlotte Hedberg arskiljaktig och anfor foljande, Ulugbek Nazirov har anfort att han i hemlandet riskerar fangelse och repressalier fran myndighetemas sida pa grund av att han har anklagats for regimfientlig verksamhet. Han har i malet ingett handlingar till styrkande av att han ar anklagad for brott och ar efterlyst samt att hotbilden mot honom kvarstar. De av Ulugbek Nazirov inlamnade handlingama ar, enligt min mening, av enkel beskaffenhet och deras bevisvarde ar ringa. Handlingama kan darfor inte ligga till grund for bedomningen av det aberopade skyddsbehovet. En provning ska istallet goras utifran den lamnade asylberattelsen.

11 Sida 11 LANSRATTEN I nom UM STOCKHOLMS LAN Migrationsdomstolen Det kan konstateras att det Ulugbek Nazirov har berattat i migrationsdomstolen i vissa delar skiljer sig fran vad han tidigare anfort. Ulubek Nazirov har tidigare uppgett att han under 1995 har anklagats oeh domts for brott med anledning av att han last flygblad pa universitetet oeh lariat ut sin Higenhet. Under den muntliga forhandlingen har han istallet uppgett att anledningen till att han domts ar 1995 varit att han haft kannedom om en valdtakt som han inte polisanmalt. Den sistnamnda uppgiften ar ny oeh har inte omnamns tidigare i utredningen. Nya uppgifter har aven anforts gallande hur lange han ska ha varit frihetsberovad, Att han forst under ar 2001 ska ha domts for brott med anledning av flygbladsverksamheten ar ocksa en ny uppgift som lamnats forst under den muntliga forhandlingen. Mot bakgrund av att Ulugbek Nazirov har andrat sin berattelse finner jag att det finns skal att ifragasatta trovardigheten i hans berattelse, De handelser som han anfort att han i hemlandet rakat ut for, kan framst hanforas till lagforing pa grund av brott, oeh kan inte anses vara av en sadan intensitet att det finns anledning att anta att han skulle riskera skyddsgrundande behandling fran myndighetema i hemlandet. Att han i hemlandet har fatt formildrade fangelsestraff oeh senare aven kunnat fomya sin passhandling ar ocksa omstandigheter som talar for den bedomningen. Mot denna bakgrund, oeh med beaktande av vad som i ovrigt aberopats i overklagandet, finner jag att Ulugbek Nazirov inte har kunnat gora sannolikt att han kanner valgrundad fruktan for forfolielse pa nagon av de grunder som anges i 4 kap. 1 UtlL. Han ar darfor inte att anse som flykting. Ulugbek Nazirov har inte heller gjort sannolikt att han ar skyddsbehovande i ovrigt enligt 4 kap. 2 UtlL. Overklagandet ska darfor avslas, I ovrigt ar jag ense med majoriteten.

12 Migrationsverket Solna, Forvaltningsprocessenheten Basoksadreas Pyrarnidvaqen 2 a Postadress Box 507, LNA "'~._L_._ "'..,..,... """"'~ ",,,,.. "'_I_L nan '1"7 AA An " Migrationsverket Stockholm Beslut Beteckning Forvaltningsprocessenheten i Solna 1 (12)..,-,;.~,. <J/ /./ Ansokan om asyl Sokande Nazirov, Ulugbek Abduvosievitj, fodd , medborgare i Uzbekistan Adress: c/o Aden Abdi, Giirdebyplan 6, 1 tr, Spanga Sprak: uzbekiska Offentligt ombud: Alexis Karpoff, Juristfirman A. Karpoff, Furusundsgatan 10, Stockholm Beslut Migrationsverket beslutar att; avsla din ansokan om uppehalls- och arbetstillstand - utvisa dig med stod av 8 kap. 7 utliinningslagen (2005:716) utvisningen skall verkstiillas genom att du siinds till Uzbekistan om du inte visar att nagot annat land kan ta emot dig

13 (12) Ansokan Du reste enligt egen uppgift in i Sverige den 10 november 2006 och ansokte om asyl den 14 november Du yrkar att du ska beviljas uppehalls- och arbetstillstand. Aberopad Grunden for dina yrkanden ar att du ar behov av skydd undan dodstraff, tortyr fangslande eller annan fornedrande behandling vilket du menar att du riskerar vid ett atervandande till Uzbekistan. bevisning Du har aberopat foljande handlingar for att styrka den eftersatta situationen for manskliga rattigheterna i Uzbekistan; ISHR:s Press Realise Uzbekistan" Suspend the Cotton Trade" 18 maj 2005 Dar tvangsarbetet inom bomullsindustrin beskrivs och bilagd information (tva artiklar) pa ryska som bekraftar samma information. Du har aberopat och ingivit foljande material till stod for au du riskerar forfoljelse vid ett atervandande till Uzbekistan; 1. En kopia pa en efterlysning dar din bild, fodelsedatum, namn och signalement forekommer. 2. En kopia pa en kallelse forfattad pa ryska till polisen den 8 augusti 2006 dar typ av brott ej framgar, 3. En kopia pa ett beslut om att du skall stallas infor ratta misstankt for brott for regimfientlig verksamhet 2 september En kopia pa kallelse forfattad pa uzbekiska till domstol den 11 september Intyg om att du varit inlagd pa sjukhus mellan den 29 mars till den 31 apri12001 dar det framgar att du har tillfallig arbetsoformaga vid sjukdom till foljd av berusning eller handling relaterat till berusning samt till f6ljd av alkoholmissbruk. 6. Intyg om tillfallig arbetsoformaga utfardad av Halsovardsministeriet 7 december Intyg om erhallen yard 24 september 2001 till den 3 oktober 2001 diagnosen huvudsjukdom med komplikationer undertecknad Asomov behandlande lakare, 8. Avslag pa framstalld begaran 6 december 2001 skriven av poliskapten F. E Tesjabajev.

14 (12) 9. Intyg fran inrikesministeriet daterat den 16 april 2003 om att du tas ut fangelset enligt ett beslut fattat av domstolen den 15 april I intyget framgar att du domts den 21 juli 1995 till tre ars frihetsberovande for brott mot artike! 241 i den uzbekiska brottsbalken, den 23 april 2000 domts till ett ars straffpafoljd (vilken framgar inte) for brott mot artikel 169 oeh slutligen den 7 mars 2002 domts for straff mot artikel 277 till 3 ars fangelse oeh att du avtjanat straff mellan den 24 maj 2002 till oeh med den 16 april 2003 da du slapptes for korrigeringsarbete for en tid av 2 ar oeh 7 manader underteeknad av Mirov (chef for inrattningen) oeh Nusanov (avdelningsehef). 10. Intyg om att din fangelsedom redueerades oeh du sedan den 15 april 2003 istallet skulle avtjana ditt straff vid inrikesministeriet for Ikram-distriktet, underteeknad av Aripov, aldre polislojtnant, Beslut forfattat av Isajev chef for inrikesmyndigheten Akmal Ikromov-distriktet overstelojtnant om att du kan Iatas overforas fran frihetsberovande tillkorrigeringsarbete (datum saknas). II. Beslut fran den 29 oktober 2004 om frigivning fore utsatt tid underteeknad domaren Usmonov. I motiveringen nedan hanvisas till dokumenten enligt de nummer de getts i upprakningen. Skiilen for beslutet Det ar en vedertagen bevisrattslig princip inom forvaltningsprocessratten att den som ansoker om en forman har bevisbordan for att hon eller han uppfyller de krav som stallts i lagen for att formanen ska beviljas. Det ar alltsa den sokande som har bevisbordan, vilket innebar att det ar han eller hon sjalv som i forsta hand har att tillhandahalla re!evanta uppgifter till bevis for bedomningen av hans eller hennes behov av skydd. For att en sokande skall kunna fa uppehallstillstand som flykting eller skyddsbehovande i ovrigt maste krav stallas pa att denne talar sanning oeh hjalper utredaren sa att alla fakta i arendet kan klarlaggas. Vid provning av skyddsskal som aberopats av en sokande foljer Migrationsverket de forvaltningsrattsliga prineiper som styr forfarandet, vilket inom utlanningsrattens omrade inbegriper det forfarande av faststallande av fakta som finns i bl.a. artiklama i UNHCR:s handbok (jmfprop. 1996/97:25 s.98). Detta innebar att verket forst har att bedoma om sokanden gjort sin identitet och sitt uppgivna medborgarskap eller hemland sannolikt.

15 (12) 205 a) den sokande bor; 1. Tala sanning helt oeh hallet oeh helt oeh hallet bista utredaren sa att alla fakta i arendet fullstandigt klarlaggs. II. Anstranga sig att underbygga sina uppgifter genom att anvanda all tillganglig bevisning oeh i forekommande fall ge en tillfredstallande forklaring till varfor bevisning saknas. Om nodvandigt, maste han eller hon gora en anstrangning att skaffa fram ytterligare bevisning. III. Lamna all relevant information om sig sjalv samt redogora for tidigare upplevelser sa detaljerat att utredaren har mojlighet att faststalla alia vastentliga fakta. Han eller hon bor uppmanas att ge en sammanhangande redogorelse for alla de grunder som aberopas till stod for ansokan om flyktingskap oeh besvara alla fragor som stalls. Av det ovan anforda foljer att det som bor kravas av den asylsokande ar storsta mojliga man av aktiv medverkan att klarlagga identiteten oeh, forstas, att han eller hon talar sanning. Identitet och nationalitet Ditt pass ska ha blivit kvar i fangelset sedan du slappts oeh att du istallet for passhandling har fatt ett intyg daterat den 16 april Du har lamnat in ett korkort som genomgatt akthetsbedomning pa Migrationsverket. Undersokningen talar for att korkortet iir en akta handling fran Uzbekistan. Migrationsverket menar att du genom inlamnandet ditt korkort gjort din identitet sannolik. Dina asylskal skall provas gentemot det uppgivna hemlandet Uzbekistan. Den allmanna situationen gallande manskliga rattigheter ar eftersatt i Uzbekistan men de allmanna forhallandena i sig medfor inte ratt till uppehallstillstand. Vid varje begaran om asyl fran personer fran Uzbekistan gors darfor en individuell provning. Viirdering av dberopad bevisning Den landinfo som du lamnat in till stod for den eftersatta situationen for manskliga rattigheter i Uzbekistan bekraftar Migrationsverkets syn pa Uzbekistan. Du har lamnat in handlingar till styrkande av att du tre ganger tidigare varit domd till fangelsestraff oeh korrigeringsarbete. 21 juli 1995 till tre ars frihetsberovande for brott mot artikel 241, den 23 april 2000 till ett ars straffpafoljd for brott mot artikel 169 oeh slutligen den 7 mars 2002 for

16 (12) straffmot artikel 277 till 3 ars fangelse oeh att du avtjanat straffmellan den 24 maj 2002 till oeh med den 16 april 2003 da du slapptes for korrigeringsarbete for en tid av 2 ar oeh 7 manader. Den 16 april 2003 redueerades ditt fangelsestraff till korrigeringsarbete i 2 ar oeh sju manader enligt de intyg du lamnat in. Domstolen har sedan beslutat att du skall friges innan utsatt tid den 29 oktober Angaende formen av de handlingar som du Iamnat in till styrkande dina kontakter med halso- oeh rattsvardande myndigheter fram till oktober 2004 finner Migrationsverket inte grund att ifragasatta att de iir akta, inte heller innehallet i handlingarna kan sagas skilja sig fran det sprakbruk oeh skrivsatt som anvands av rattsvardande myndigheter i Uzbekistan. Alla handlingar forutom dokument nummer 7 har offieiella brevhuvuden oeh stamplar. Sammantaget finner Migrationsverket ingen grund att ifragasatta yare sig formen eller innehallet i de handligar som beror tiden fram till oktober 2004, men dessa kan inte tillmatas ett avgorande bevisvarde gallande ditt skyddsbehov idag. Behovet av internationellt skydd sker genom en framatsyftande bedomning det vill saga att du skulle riskera forfoljelse vid ett atervandande till Uzbekistan vilket ovanstaende handlingar inte kan anses styrka. Gallande de handlingar som du lamnat in till styrkande av att du riskerar att lagforas for terroristbrott gor Migrationsverket foljande bedomning. Kallelserna (dokument 2 oeh 4) ar kopior av enkel beskaffenhet oeh saledes latta att forfalska, Gallande innehallet, ar de svarlasliga oeh stampeln ar otydlig. Typ av brott framgar inte, vidare har du inte lamnat nagon utsaga om hur det giek till om oeh nar du fiek kallelsen. Migrationsverket finner att det i sammanhanget ar markligt eftersom de kvitton Iangst ner pa kallelserna verkar avrivna, denna del ges i form av ett delgivningskvitto till den som kallats. Aven den efterlysning (dokument 1) som faxats till ditt bitrade ar av enkel beskaffenhet oeh aven denna ar latt att forfalska. Pa sjalva efterlysningen saknas stamplar oeh kontaktnummer till polis eller sakerhetstjanst, vilket talar emot att faxet atergcr en akta handling. Gallande den kopia pa ett beslut (dokument 3) om att du skall stall as infor ratta misstankt for brott for regimfientlig verksamhet underteeknad den 2 september 2006 av undersokningsdomare Alimov konstaterar Migrationsverket initialt att den ar en kopia dar stampeln ar olaslig oeh kan i egenskap av kopia inte tillmatas nagot betydande bevisvarde. Vidare finner Migrationsverket gallande dokument nummer 3 det osannolik att du skulle erhalla en kopia av detta beslut, da det ar ett internt myndighetsdokument. Du har helier inte kunnat redogora for hur

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka LANSRATTENI nom Malnr STOCKHOLMS LAN 2009-09-30 UM 6973-09 Migrationsdomstolen Medde1ad i Enhet 30 Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Rabio Omar Geedi, 911005 c/o Khadia Habe Rinkebyvagen 79, Lgh 103 16374

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern

Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern 1 Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt, Svenska Röda Korset Rebecca Stern, Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter

Läs mer

Tillgången till ny prövning enligt 12 kap 19 utlänningslagen

Tillgången till ny prövning enligt 12 kap 19 utlänningslagen Juridiska institutionen Vårterminen 2012 Examensarbete i offentlig rätt 30 högskolepoäng Tillgången till ny prövning enligt 12 kap 19 utlänningslagen Vad får en preliminär bedömning av ett åberopat nytt

Läs mer

Finn fem fel? Trovärdighetsbedömningar och rättssäkerhet inom den svenska asylprocessen. Johanna Schörling. Mänskliga Rättigheter MRS A21

Finn fem fel? Trovärdighetsbedömningar och rättssäkerhet inom den svenska asylprocessen. Johanna Schörling. Mänskliga Rättigheter MRS A21 Finn fem fel? Trovärdighetsbedömningar och rättssäkerhet inom den svenska asylprocessen Johanna Schörling Mänskliga Rättigheter MRS A21 Höstterminen 2007 Centrum för teologi och religionsvetenskap Handledare:

Läs mer

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening Louise Dane Examensarbete med praktik i migrationsrätt, 15

Läs mer

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv

Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv Artikel 6 i Europakonventionen Rätten till en rättvis rättegång ur ett praktiskt åklagarperspektiv RättsPM 2012:5 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 11 februari 2011 KLAGANDE Individ- och familjeomsorgsnämnden i Sigtuna kommun 195 85 Märsta Ombud: Advokat Susanne Ekberg-Carlsson Celsus

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Häktningstider och restriktioner. Rapport

Häktningstider och restriktioner. Rapport Häktningstider och restriktioner Rapport Januari 2014 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING... 8 1.1 Uppdraget och gruppens arbete... 8 1.2 Bakgrund... 9 1.2.1 Kort om Europakonventionen

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj

Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj Handbok vid misstanke om misshandel och sexuella övergrepp mot barn barn som upplevt våld i sin familj 2010 SocialCentrum vid Region Halland har ansvarat för framtagandet av handboken i nära samverkan

Läs mer

Nu känner jag mig som en del av världen

Nu känner jag mig som en del av världen Nu känner jag mig som en del av världen En studie om ungas liv idag och deras erfarenheter av att tidigare ha levt gömda Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Karin Andersson & Johanna Korol Handledare:

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

God domarsed. Om tjänsteansvar och tillsyn

God domarsed. Om tjänsteansvar och tillsyn God domarsed Om tjänsteansvar och tillsyn Tryck: Edita Västra Aros AB, Västerås God domarsed Om tjänsteansvar och tillsyn 4 Innehåll Inledning... 7 Allmänt om JO:s och JK:s tillsyn av domstolarna... 8

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ändrad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer