Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari december Granular AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com"

Transkript

1 Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari december 2013 Granular AB

2

3 Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören för Granular AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

4 Innehåll förvaltningsberättelse 5 s rapport över totalresultat 12 s rapport över finansiell ställning 13 s rapport över förändringar i eget kapital 15 s rapport över kassaflöden 16 Moderföretagets resultaträkning 17 Moderföretagets balansräkning 18 Moderföretagets kassaflödesanalys 20 NOTER 21 4 Årsredovisning 2013

5 Förvaltningsberättelse Verksamheten 2013 Granular har arbetat aktivt med stevia, ett naturligt kalorifritt alternativ till socker och artificiella sötningsmedel, sedan 2003 och därmed byggt upp en stor kunskap avseende stevia från jord till bord. Granulars aktiviteter inom marknadsföring och försäljning av steviaextrakt, har fortsatt under året. Stevia blev godkänt som livsmedelstillsats inom EU i december 2011, och antalet kunder som testar och formulerar med bolagets steviaextrakt har fortsatt öka under året, och därmed även antalet offerter. Försäljningsvolymerna har dock fortsatt varit låga. Omsättningen för koncernen uppgick totalt till 1,2 miljoner kr under året jämfört med 1,4 miljoner kr Årets totalresultatet för koncernen blev 23,2 miljoner kr, att jämföra med ett negativt resultat på 14,7 miljoner kr för Skillnaderna mellan de två åren beror primärt på nedskrivningar i lagervärde samt ökade kostnader för Fundación Granular. Verksamheten har under året huvudsakligen finansierats genom nyemission av lån och konvertibla skuldebrev om drygt 4,2 mkr och nyemission av aktier uppgående till 8,7 mkr tillsammans uppgående till knappt 13 mkr. Finansieringen har framför allt skett genom nuvarande aktieägare men även genom nya intressenter till bolaget. Försäljning och marknadsföring Marknaden har efterfrågat mer information avseende stevia under 2013 och genom att fler produkter har kommit ut på marknaden, har också medvetenheten om stevia ökat hos både konsumenter och livsmedelsföretag. Representanter från bolaget har deltagit och talat på flera internationella seminarier avseende stevia. Vidare har bolaget närvarat vid flera Europeiska dryckes och ingrediensmässor. Capaste (vilken är handelskammaren för paraguayansk stevia) och Federacìon Americana de Stevia (den panamerikanska handelsorganisationen för Stevia). Granular har under 2013 arbetat vidare med att knyta distributörer till bolaget för att nå ut till marknaden på ett effektivt sätt. Nya distributörssamarbeten har tillkommit och pågående distributionssamarbeten på den europeiska marknaden har förlängts. Granular tecknade även ett distributionsavtal med en amerikansk distributör, vilket dock fick avslutas innan årets slut p.g.a. utebliven betalning. Under året har även aktiviteten kring direktförsäljning ökats. Framförallt gäller detta på den nordiska marknaden och resultatet av dessa projekt kommer att synas under Bolaget har fortsatt att utveckla säljstödet till medarbetare och distributörer. Vidare har det ERPsystem som tidigare använts för lagerhållningsdokument och redovisningsstöd under året kompletterats med en CRM del som med nya rutiner förenklat och förbättrat försäljningsarbetet. En ny hemsida lanserades under året och aktiviteter initierades för ökad synlighet inom sociala medier (Facebook, Twitter, YouTube och LinkedIn). Bolagets produktportfölj har blivit tydligare för kunderna genom att vi nu kommunicerar tre olika kategorier av produkter: steviablad, steviaextrakt och blandningar med stevia. Detta är ett led i arbetet med att lägga fokus på bolagets förmåga att lösa kundens frågeställningar. Kunden skall lätt förstå bolagets erbjudande och det skall vara lätt att jobba med bolaget. Bolaget har också varit aktivt i International Stevia Council med representanter i styrelsen, den tekniska kommittén samt den regulatoriska kommittén. Vidare representeras Granular av Granular Paraguay S.A. i produktionskedjan Som ett led i den kontinuerliga kvalitetssäkringen av bolaget har Granular under året kompletterat tidigare års ISO 9001 certifikat med en certifiering inom ISO för miljöledningsarbete. Årsredovisning

6 Verksamheten i Fundación Granular, den stiftelse bolaget bildat i Paraguay, har fortsatt växa. Även under 2013 har stiftelsen levererat sticklingar till småjordbrukare. Stiftelsens främsta uppgift är att administrera ett program för småjordbrukare i Paraguay, vilket startade Programmet innefattar bland annat utveckling av olika plant sorter, framtagande av moderplantor, produktion av sticklingar, produktion av planteringsfärdiga plantor, utveckling av infrastruktur för plantframställning, utbildning av småjordbrukare i stevia odling och distribution av plantor till dessa. Programmet innefattar också löpande utvärdering och spridning av best practice vad gäller odlingstekniker. Stiftelsen är således ett verktyg för att skapa en plattform för Granulars framtida försörjning av råvara (steviablad) i Paraguay, och gör också att bolagets kunskap inom plantförädling och växtteknik ökar. Stödet till stiftelsen från externa resurser har varit starkt under åren inom ramen för den affärsplan som klubbades 2010 och sträckte sig 3 år framåt i tiden. Allteftersom det externa stödet minskat under 2013 har bolaget fått ta ansvar för en större del av stödet till stiftelsen, vilket till stor del förklarar den ökande kostnadsmassa vi sett under 2013 jämfört med 2012 trots en minskad personalkostnad i Granular AB. En stor del av bolagets framtida vinster prognosticeras härröra från produktionen av steviaextrakt i Paraguay och initiala kostnader till stiftelsen har varit berättigade med tanke på den plattform som nu byggts och som utgör ett nödvändigt fundament för fortsatt tillväxt i Granular AB. Kostnaderna för stiftelsen beräknas minska under 2014 och även framgent då ett flertal långa projektsamarbeten nu förhandlas. mindre volymer, per sista december 2013 sammanlagt 656 kg. I Göteborg lagerförs stora volymer för snabba nationella och internationella leveranser till våra kunder. Lagersaldot var där per sista december 31,8 ton. I Kina, hos producenten Jianjia lagerhålls produkter innan de godkänts av vår tredjeparts kvalitetskontroll i Tyskland. Under 2013 bedömdes en större del av de hos Jianjia lagerhållna produkterna inte uppfylla Granulars högt ställda kvalitetskrav och Granular har kommit till ett avtal med Jianjia om att dessa under 2014 skall tillse att de 11,3 ton steviaextrakt som lagerförs där skall omraffineras utan extra kostnader för Granular. personal Personalkostnaderna minskade under 2013 i Granular AB med cirka 11 procent. Antalet anställda för Granular AB uppgick den 31 december 2013 till 12 personer, vilket inte skilde sig från antalet anställda Det totala antalet anställda i Granularkoncernen (inklusive dotterbolaget Granular Paraguay S.A.) uppgick den 31 december 2013 till 18 personer. Den 31 december 2013 hade Granular AB även tre externa konsulter engagerade på deltid. Sophia Horn af Rantzien utsågs till verkställande direktör i maj Bolaget hade under 2013 tre rådgivande grupper (Advisory Boards) knutna till bolaget för att stärka kompetensen inom särskilda områden. Kompetensen inom livsmedelsformulering har stärkts inom bolaget och under året anställdes ytterliggare en livsmedelstekniker. Lager För att kunna svara upp mot kundernas krav på snabba leveranser med en bibehållen flexibilitet har Granular valt att lagerhålla steviaextrakt på tre ställen; hos producenten Jianjia, på ett tullfritt lager i Göteborg samt på kontoret i Stockholm. I Stockholm lagerförs prover och 6 Årsredovisning 2013

7 organisation Granularkoncernen består av moderbolaget Granular AB och två dotterbolag, det paraguayanska bolaget Granular Paraguay S.A. och det svenska bolaget Granular Business Development AB. Granular Paraguay S.A. Figur 1. Granularkoncernen Granular AB Granular Business Development AB (vilande bolag) Granular AB äger 99 procent av Granular Paraguay S.A, medan 1 procent ägs av Margarita Duarte, verkställande direktör för Granular Paraguay S.A (GPY) påbörjades ett samarbete mellan GPY och Interchurch organization for development cooperation (ICCO), vilket är en holländsk intrakyrklig organisation för utvecklingssamarbete. En följd av detta avtal mellan stiftelsen i Paraguay, Fundación Granular, och ICCO är att Granular AB skall överföra sex procent av aktierna i Granular Paraguay S.A. till ICCO, så att ICCO blir en minoritets aktieägare i Granular Paraguay S.A. Denna överföring av aktier har inte påbörjats per den 31 december Granular AB har även ett åtagande att köpa tillbaka aktierna för Euro. Under 2013 har det inte bedrivits någon verksamhet i Granular Business Development AB. Fundación Granular är en stiftelse i Paraguay som är en fristående enhet skild från koncernen, men som stöttas av Granular och spelar en viktig roll i Granulars produktionskedja i Paraguay. Stiftelsen är uppsatt enligt paraguyansk lag och hade den 31 december permanent anställda samt ett 60tal säsongsarbetare. Den verksamhet som bedrivs inom ramen för stiftelsen och dess roll i produktionskedjan beskrivs närmare i avsnittet Produktionskedjan. Att verksamheten bedrivs i form av en stiftelse möjliggör att organisationer kan donera pengar till projektet, och stiftelsen har än så länge mottagit finansiering från ICCO och DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft GmbH, ett tyskt investerings och utvecklingsföretag). Från ICCO har stiftelsen till och med 2013 mottagit Euro och DEG har till och med 2013 donerat totalt Euro (kanaliserat via Granular AB). Granularkoncernen har under 2013 överfört 2,3 miljoner kronor till stiftelsen, av vilka kronor har finansierats via lån från ICCO. Den totala kostnaden för Fundación Granular som belastar resultatet 2013 uppgår till 4,6 miljoner kronor jämfört med 0,9 miljoner kronor Sedan tidigare är ett företag etablerat i Paraguay, Granular NL S.A., som avses bli ett dotterbolag ägt till 60 procent av Granular Paraguay S.A., när Granular Paraguay S.A. tecknar sina aktier. Dr. Nicolás Leoz, Granulars joint venturepartner i Paraguay, avses bli ägare till 40 procent av företaget när han tecknar sina aktier. Verksamheten i Granular NL S.A. kommer att vara att bygga och driva ett nytt raffinaderi i Caaguazú, Paraguay. Under året har den löpande driften av Granular NL S.A., som även detta år endast bedrivits i mindre skala, finansierats genom Granular Paraguay S.A. Riskhantering Den största risk som Granular i dagsläget är exponerat för är finansieringsrisken. Med finansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan uppbringa tillräckligt med likvida medel för att möta dess åtaganden. Likviditetsoch finansieringsrisker har delvis hanterats på kort sikt genom de lån om totalt 2,1 miljoner kronor som bolaget upptagit under de första månaderna Bolaget är omgående i behov av ytterligare kapital för att säkerställa bolagets fortsatta drift. Det pågår en långt gången process med potentiella finansiärer för att uppta Årsredovisning

8 ytterligare lån. Den operativa finansieringen under den resterande delen av 2014 förväntas dels ske genom att verksamheten förväntas generera ett positivt kassaflöde genom ökad försäljning och dels via en planerad kapitalanskaffning om högst 2,5 MEUR. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Bolaget har tecknat avtal med Alternativa aktiemarknaden beträffande finansiell rådgivning i samband med en nyemission under första halvåret Bolaget har samtidigt även tecknat avtal med Alternativa aktiemarknaden beträffande handel med Granulars aktie. Bolagets orderingång och försäljning har ökat i början av 2014 jämfört med föregående år. Styrelsen har vidare beslutat att bolaget skall uppta ett lån under första kvartalet 2014 för att överbrygga bolagets finansieringsbehov intill dess att den planerade kapitalanskaffningen har fullföljts. Lånet som hitills uppgår till 2,1 miljoner kronor ger bolaget rätt att påkalla kvittning av inlånad likvid till aktier till rabatterat pris per aktie förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Thomas Backelin som varit bolagets Supply Chain Director sedan 2010 har i januari 2014 även utsetts till vice VD. Bolaget redovisar under 2013 ett fortsatt negativt resultat och kassaflöde. Vid avgivande av denna årsredovisning är bolagets likviditet ansträngd. Styrelsen bedömer att de åtgärder som är beskrivna under avsnittet Riskhantering ovan ger tillräckliga förutsättningar för att säkerställa bolagets fortsatta drift. För att fullt ut kunna kommersialisera affärsidén och fullborda nödvändiga investeringar, är en starkare finansiell position nödvändig. Granular kommer därför att fortsätta processen med att stärka sin finansiella position genom bland annat utökade samarbeten med befintliga och nya investerare. Aktiekapitalets utveckling Under hösten 2013 genomfördes en nyemission och en kvittningsemission som tillförde bolaget drygt 6,4 mkr före emissionskostnader. Nyemissionen mot kontant betalning gjordes till kurs 16 kronor per aktie och kvittningsemissionen till kursen 14 kronor per aktie. I oktober 2013 genomfördes en konvertering av konvertibla skuldebrev till kursen 14 kronor per aktie. Totalt konverterades drygt 3,4 mkr. Totalt gavs under året ut nya aktier. Samtliga utgivna aktier har en röst per aktie. Antal aktier och röster per 31 december 2013 uppgår till aktier. Jordbruksministern i Paraguay donerade cirka 50 bevattningsanläggningar och 16 jordfräsar till nyrekryterade bönder för att stödja Granulars program i Paraguay. Förväntningar avseende framtida utveckling Bolagets framtida utveckling bedöms vara positiv då marknaden för stevia förväntas växa under det kommande året och Granulars position i marknaden är väl grundlagd sedan flera år. Bolagets närvaro i andra marknader utanför Europa förväntas också öka. 8 Årsredovisning 2013

9 Tabell 1. Aktiekapitalets utveckling Händelse Datum Antal nya aktier Totalt antal aktier Kvotvärde kr AK kronor Överkursfond kr Överkursfond totalt Bolagets bildande ,00 0,00 kr 0 Nyemission , ,00 kr ,00 kr Split 1: ,00 0,00 kr ,00 kr Nyemission , ,00 kr ,00 kr Nyemission , ,00 kr ,00 kr Nyemission , ,00 kr ,00 kr Teckningsoptioner ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev , ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev , ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev , ,00 kr ,00 kr Teckningsoptioner ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev , ,00 kr ,00 kr Split 1: , ,00 0,00 kr ,00 kr Apport GBD , , ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev , , ,00 kr ,00 kr Kvittning skulder , , ,00 kr ,00 kr Företrädesemission , , ,00 kr ,00 kr Företrädesemission , , ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev ,00 kr ,00 kr Teckningsoptioner ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev , , ,00 kr ,00 kr Nyemission , , ,00 kr ,00 kr Nyemission , , ,00 kr ,00 kr Nyemission , , ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev , , ,00 kr ,00 kr Nyemission , , ,00 kr ,00 kr Årsredovisning

10 Ägarförhållanden Ägarförhållandena i bolaget enligt Euroclear Sweden AB den 31 december 2013 framgår av nedanstående sammanställning. Antalet aktieägare har ökat från 165 till 173 privatpersoner och företag under året. Tabell 2. Ägarförhållande 31 december 2013 Nr. Name Shares Votes 1 Östgöta Bergslags AB ,49% 2 Länsförsäkringar Skåne ,60% 3 Michael Zell ,30% 4 Raymond Karlsson ,48% 5 Monen Holding AB ,39% 6 Länsförsäkringar Kalmar Län ,93% 7 Länsförsäkringar Bergslagen ,78% 8 CJ Hall & Co AB ,30% 9 Länsförsäkringar Älvsborg ,19% 10 Sophia Horn af Rantzien ,07% 11 Övriga, 163 st ,47% ,00% Konvertibler Bolaget har tre konvertibla skuldebrev utgivna till ett värde av totalt kronor per den 31 december Dessa innehavs av sammanlagt 11 personer och företag. De konvertibla skuldebreven kan ge upphov till konventering till högst nya aktier. Ett konvertibelt skuldebrev om 2,5 mkr utgivet under 2011 löper med ränta om 3 månaders STIBOR plus 4½ procent och skall konverteras senast den 15 juli Konverteringskursen skall vara tolv procent lägre än senast genomförda nyemission av aktier, dock lägst 40 kronor per aktie. Ett konvertibelt skuldebrev om kronor, utgiven mars 2012 löper med ränta om 3 månaders STIBOR plus 3½ procent ränta och skall konverteras senast den 15 juli Konverteringskursen skall vara sex procent lägre än senast genomförda nyemission av aktier, dock lägst 40 kronor per aktie. Ett konvertibelt skuldebrev om 2 mkr utgivet januari 2013 löper med ränta om 3 månaders STIBOR plus 5½ procents ränta och skall konverteras senast 15 februari Konverteringskursen skall vara 14 kronor per aktie eller den lägre konverteringskursen om bolaget före den 15 februari 2016 emitterar en ny konvertibel med lägre konverteringskurs. Lån Bolaget har utgivit enkla skuldebrev med anledning av upptagna lån som per den 31 december 2013 uppgår till totalt kronor plus upplupen ej utbetald ränta om kronor. Av dessa utgör lån till Länsförsäkringar Skåne kronor. Övriga enkla skuldebrev är fördelade mellan 9 personer och företag. Samtliga lån förfaller till betalning mellan den 20 mars 2014 och den 30 juni Bolaget har bett samtliga fordringshavare om att senarelägga återbetalning av lånen. Teckningsoptioner Ett under 2011 utgivet teckningsoptionsprogram till nyckelmedarbetare ger innehavarna möjlighet att teckna sammanlagt aktier mellan den 1 juni 2015 och den 31 juli En option ger rätt att teckna en aktie till kurs om 57 kronor per aktie. Ett under 2009 utgivet teckningsoptionsprogram gav innehavarna möjlighet att teckna aktier till kurs 56 kronor per aktie i enlighet med de fullständiga villkoren mellan den 1 april 2013 och den 30 maj Inga aktier tecknades med anledning av detta optionsprogram och teckningsoptionsprogrammet har därmed förfallit. Ett under 2008 utgivet teckningsoptionsprogram till styrelse och nyckelmedarbetare ger innehavarna möjlighet att teckna sammanlagt maximalt aktier mellan den 1 juni 2014 till och med den 31 juli Årsredovisning 2013

11 På en extrastämma den 30 oktober 2012 beslutades att senarelägga teckningstiden, ursprunglig teckningstid var 1 oktober 2012 till och med 30 november En option ger rätt att teckna en aktie till kurs om 30 kr per aktie. Intäkter, resultat och ställning (koncernen) Nedanstående tabell visar intäkter, resultat och finansiell ställning för de senaste sex åren. Tabell 3. Intäkter, resultat och ställning (koncernen) Intäkter Rörelseresultat Resultat e. fin Balansomslutn Soliditet 20,9 % 41,4 % 51,6 % 62,5 % 70 % 88,2 % Avkastning på ek Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Avkastning på tk Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Medeltal anställda Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Tabell 4. Disponibla vinstmedel Resultat Balanserade vinstmedel från fg år: Överkursfond: Årets resultat: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att I ny räkning balanseras Belopp (tusen kr) Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor där ej annat anges. Årsredovisning

12 s rapport över totalresultat Belopp i KSEK Not Intäkter Handelsvaror Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader 6, 7, Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat: Poster som kommer omföras till resultatet: Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag Skatt på övrigt totalresultat Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt ÅRETS TOTALRESULTAT Årets resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Årets totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Årsredovisning 2013

13 s rapport över finansiell ställning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella tillgångar Övriga långfristiga fordringar Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning

14 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 24 Konvertibla skuldebrev Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder Konvertibla skuldebrev Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Årsredovisning 2013

15 s rapport över förändringar i eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets atieägare Ingående balans per 1 januari 2012 Årets resultat Valutakursdifferenser Summa årets totalresultat Konvertering skuldebrev Nyemission Nyemission Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari 2013 Årets resultat Valutakursdifferenser Summa årets totalresultat Konvertering skuldebrev Nyemission Nyemission Utgående balans per 31 december Årsredovisning

16 s rapport över kassaflöden Belopp i KSEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning() av varulager Minskning(+)/ökning() av kortfristiga fordringar Minskning()/ökning(+) av korfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6 Lämnade lån Tillkommande depositioner 2 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Valutakursdifferens i likvida medel 7 1 Likvida medel vid årets slut Årsredovisning 2013

17 Moderföretagets resultaträkning Belopp i KSEK Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader 6, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 170 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från andelar i koncernföretag Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 12 Årets resultat RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som kommer omföras till resultatet: Årets totalresultat Årsredovisning

18 Moderföretagets balansräkning Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 442 Skattefordringar 150 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning 2013

19 Belopp i KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 24 Konvertibla skuldebrev Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder Konvertibla skuldebrev Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 55 Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Årsredovisning

20 Moderföretagets kassaflödesanalys Belopp i KSEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning() av varulager Minskning(+)/ökning() av kortfristiga fordringar Minskning()/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott 569 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning 2013

21 Noter Not 1 Allmän information Granular AB, organisationsnummer , är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Igeldammsgatan 22A, Stockholm. Företaget och dess dotterföretag ( koncernen ) bedriver egen utveckling och produktion samt handel med sötningsmedel. Not 2 Väsentliga redovisningsprinciper Koncernredovisningen för Granular AB har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Accounting Standards Board Interpretation Committee ( IC) samt tolkningar av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som gäller för perioder som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Vidare tillämpar koncernen även Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen, vilken specificerar de tillägg till upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen. Nya och ändrade standarder och tolkningar Under innevarande år har koncernen antagit alla nya, reviderade och ändrade standarder och tolkningar utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) och International Accounting Standards Board Interpretation Committee ( IC) som är relevanta för verksamheten och gäller för redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2013 och som godkändes av Europeiska kommissionen före utgivningen av dessa finansiella rapporter. De nya, reviderade och ändrade standarderna och tolkningarna som har påverkat koncernens finansiella rapporter är listade nedan: Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter Ändringarna i IAS 1 kräver ytterligare upplysningar i övrigt totalresultat så att poster i övrigt totalresultat grupperas i två kategorier: a) poster som inte kommer omföras till resultatet och b) poster som kommer omföras till resultatet om vissa kriterier är uppfyllda. Övriga nya och ändrade standarder och tolkningar har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella raporter Den ändring i IAS 36 som gäller från 2014 som innebär att det upplysningskrav om återvinningsvärdet tagits bort har tillämpats i förtid från räkenskapsåret 2013 Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu ej trätt i kraft Företagsledningen bedömer att nya och ändrade standarder och tolkningar med tillämpning från 2014 och senare inte kommer att ge någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Granular AB och de företag över vilka moderföretaget har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma strategierna för en ekonomisk verksamhet i syfte att erhålla ekonomiska fördelar och uppfylls i normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 procent av rösterna. Bestämmande inflytande kan även utövas på annat sätt än genom aktieägande. Resultat för dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under året ingår i koncernens resultaträkning fr.o.m. det datum Årsredovisning

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB Org nr 556528-3248 10 (26) KASSAFLÖDESANALYS tkr Not Koncernen 2015 2014 Moderföretaget 2015 2014 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 januari 31 mars, 2015

GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 januari 31 mars, 2015 GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 januari 31 mars, 2015 Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer Delårsrapport för koncernen 1 januari - 31 mars, 2015 Markant ökat intresse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2016 1 Göteborg Energi Backa AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 1(17) WYA Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013-01-02-2013- 12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 0 Ale Energi AB Årsredovisning 2016 1 Ale Energi AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer