Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari december Granular AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com"

Transkript

1 Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari december 2013 Granular AB

2

3 Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören för Granular AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

4 Innehåll förvaltningsberättelse 5 s rapport över totalresultat 12 s rapport över finansiell ställning 13 s rapport över förändringar i eget kapital 15 s rapport över kassaflöden 16 Moderföretagets resultaträkning 17 Moderföretagets balansräkning 18 Moderföretagets kassaflödesanalys 20 NOTER 21 4 Årsredovisning 2013

5 Förvaltningsberättelse Verksamheten 2013 Granular har arbetat aktivt med stevia, ett naturligt kalorifritt alternativ till socker och artificiella sötningsmedel, sedan 2003 och därmed byggt upp en stor kunskap avseende stevia från jord till bord. Granulars aktiviteter inom marknadsföring och försäljning av steviaextrakt, har fortsatt under året. Stevia blev godkänt som livsmedelstillsats inom EU i december 2011, och antalet kunder som testar och formulerar med bolagets steviaextrakt har fortsatt öka under året, och därmed även antalet offerter. Försäljningsvolymerna har dock fortsatt varit låga. Omsättningen för koncernen uppgick totalt till 1,2 miljoner kr under året jämfört med 1,4 miljoner kr Årets totalresultatet för koncernen blev 23,2 miljoner kr, att jämföra med ett negativt resultat på 14,7 miljoner kr för Skillnaderna mellan de två åren beror primärt på nedskrivningar i lagervärde samt ökade kostnader för Fundación Granular. Verksamheten har under året huvudsakligen finansierats genom nyemission av lån och konvertibla skuldebrev om drygt 4,2 mkr och nyemission av aktier uppgående till 8,7 mkr tillsammans uppgående till knappt 13 mkr. Finansieringen har framför allt skett genom nuvarande aktieägare men även genom nya intressenter till bolaget. Försäljning och marknadsföring Marknaden har efterfrågat mer information avseende stevia under 2013 och genom att fler produkter har kommit ut på marknaden, har också medvetenheten om stevia ökat hos både konsumenter och livsmedelsföretag. Representanter från bolaget har deltagit och talat på flera internationella seminarier avseende stevia. Vidare har bolaget närvarat vid flera Europeiska dryckes och ingrediensmässor. Capaste (vilken är handelskammaren för paraguayansk stevia) och Federacìon Americana de Stevia (den panamerikanska handelsorganisationen för Stevia). Granular har under 2013 arbetat vidare med att knyta distributörer till bolaget för att nå ut till marknaden på ett effektivt sätt. Nya distributörssamarbeten har tillkommit och pågående distributionssamarbeten på den europeiska marknaden har förlängts. Granular tecknade även ett distributionsavtal med en amerikansk distributör, vilket dock fick avslutas innan årets slut p.g.a. utebliven betalning. Under året har även aktiviteten kring direktförsäljning ökats. Framförallt gäller detta på den nordiska marknaden och resultatet av dessa projekt kommer att synas under Bolaget har fortsatt att utveckla säljstödet till medarbetare och distributörer. Vidare har det ERPsystem som tidigare använts för lagerhållningsdokument och redovisningsstöd under året kompletterats med en CRM del som med nya rutiner förenklat och förbättrat försäljningsarbetet. En ny hemsida lanserades under året och aktiviteter initierades för ökad synlighet inom sociala medier (Facebook, Twitter, YouTube och LinkedIn). Bolagets produktportfölj har blivit tydligare för kunderna genom att vi nu kommunicerar tre olika kategorier av produkter: steviablad, steviaextrakt och blandningar med stevia. Detta är ett led i arbetet med att lägga fokus på bolagets förmåga att lösa kundens frågeställningar. Kunden skall lätt förstå bolagets erbjudande och det skall vara lätt att jobba med bolaget. Bolaget har också varit aktivt i International Stevia Council med representanter i styrelsen, den tekniska kommittén samt den regulatoriska kommittén. Vidare representeras Granular av Granular Paraguay S.A. i produktionskedjan Som ett led i den kontinuerliga kvalitetssäkringen av bolaget har Granular under året kompletterat tidigare års ISO 9001 certifikat med en certifiering inom ISO för miljöledningsarbete. Årsredovisning

6 Verksamheten i Fundación Granular, den stiftelse bolaget bildat i Paraguay, har fortsatt växa. Även under 2013 har stiftelsen levererat sticklingar till småjordbrukare. Stiftelsens främsta uppgift är att administrera ett program för småjordbrukare i Paraguay, vilket startade Programmet innefattar bland annat utveckling av olika plant sorter, framtagande av moderplantor, produktion av sticklingar, produktion av planteringsfärdiga plantor, utveckling av infrastruktur för plantframställning, utbildning av småjordbrukare i stevia odling och distribution av plantor till dessa. Programmet innefattar också löpande utvärdering och spridning av best practice vad gäller odlingstekniker. Stiftelsen är således ett verktyg för att skapa en plattform för Granulars framtida försörjning av råvara (steviablad) i Paraguay, och gör också att bolagets kunskap inom plantförädling och växtteknik ökar. Stödet till stiftelsen från externa resurser har varit starkt under åren inom ramen för den affärsplan som klubbades 2010 och sträckte sig 3 år framåt i tiden. Allteftersom det externa stödet minskat under 2013 har bolaget fått ta ansvar för en större del av stödet till stiftelsen, vilket till stor del förklarar den ökande kostnadsmassa vi sett under 2013 jämfört med 2012 trots en minskad personalkostnad i Granular AB. En stor del av bolagets framtida vinster prognosticeras härröra från produktionen av steviaextrakt i Paraguay och initiala kostnader till stiftelsen har varit berättigade med tanke på den plattform som nu byggts och som utgör ett nödvändigt fundament för fortsatt tillväxt i Granular AB. Kostnaderna för stiftelsen beräknas minska under 2014 och även framgent då ett flertal långa projektsamarbeten nu förhandlas. mindre volymer, per sista december 2013 sammanlagt 656 kg. I Göteborg lagerförs stora volymer för snabba nationella och internationella leveranser till våra kunder. Lagersaldot var där per sista december 31,8 ton. I Kina, hos producenten Jianjia lagerhålls produkter innan de godkänts av vår tredjeparts kvalitetskontroll i Tyskland. Under 2013 bedömdes en större del av de hos Jianjia lagerhållna produkterna inte uppfylla Granulars högt ställda kvalitetskrav och Granular har kommit till ett avtal med Jianjia om att dessa under 2014 skall tillse att de 11,3 ton steviaextrakt som lagerförs där skall omraffineras utan extra kostnader för Granular. personal Personalkostnaderna minskade under 2013 i Granular AB med cirka 11 procent. Antalet anställda för Granular AB uppgick den 31 december 2013 till 12 personer, vilket inte skilde sig från antalet anställda Det totala antalet anställda i Granularkoncernen (inklusive dotterbolaget Granular Paraguay S.A.) uppgick den 31 december 2013 till 18 personer. Den 31 december 2013 hade Granular AB även tre externa konsulter engagerade på deltid. Sophia Horn af Rantzien utsågs till verkställande direktör i maj Bolaget hade under 2013 tre rådgivande grupper (Advisory Boards) knutna till bolaget för att stärka kompetensen inom särskilda områden. Kompetensen inom livsmedelsformulering har stärkts inom bolaget och under året anställdes ytterliggare en livsmedelstekniker. Lager För att kunna svara upp mot kundernas krav på snabba leveranser med en bibehållen flexibilitet har Granular valt att lagerhålla steviaextrakt på tre ställen; hos producenten Jianjia, på ett tullfritt lager i Göteborg samt på kontoret i Stockholm. I Stockholm lagerförs prover och 6 Årsredovisning 2013

7 organisation Granularkoncernen består av moderbolaget Granular AB och två dotterbolag, det paraguayanska bolaget Granular Paraguay S.A. och det svenska bolaget Granular Business Development AB. Granular Paraguay S.A. Figur 1. Granularkoncernen Granular AB Granular Business Development AB (vilande bolag) Granular AB äger 99 procent av Granular Paraguay S.A, medan 1 procent ägs av Margarita Duarte, verkställande direktör för Granular Paraguay S.A (GPY) påbörjades ett samarbete mellan GPY och Interchurch organization for development cooperation (ICCO), vilket är en holländsk intrakyrklig organisation för utvecklingssamarbete. En följd av detta avtal mellan stiftelsen i Paraguay, Fundación Granular, och ICCO är att Granular AB skall överföra sex procent av aktierna i Granular Paraguay S.A. till ICCO, så att ICCO blir en minoritets aktieägare i Granular Paraguay S.A. Denna överföring av aktier har inte påbörjats per den 31 december Granular AB har även ett åtagande att köpa tillbaka aktierna för Euro. Under 2013 har det inte bedrivits någon verksamhet i Granular Business Development AB. Fundación Granular är en stiftelse i Paraguay som är en fristående enhet skild från koncernen, men som stöttas av Granular och spelar en viktig roll i Granulars produktionskedja i Paraguay. Stiftelsen är uppsatt enligt paraguyansk lag och hade den 31 december permanent anställda samt ett 60tal säsongsarbetare. Den verksamhet som bedrivs inom ramen för stiftelsen och dess roll i produktionskedjan beskrivs närmare i avsnittet Produktionskedjan. Att verksamheten bedrivs i form av en stiftelse möjliggör att organisationer kan donera pengar till projektet, och stiftelsen har än så länge mottagit finansiering från ICCO och DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft GmbH, ett tyskt investerings och utvecklingsföretag). Från ICCO har stiftelsen till och med 2013 mottagit Euro och DEG har till och med 2013 donerat totalt Euro (kanaliserat via Granular AB). Granularkoncernen har under 2013 överfört 2,3 miljoner kronor till stiftelsen, av vilka kronor har finansierats via lån från ICCO. Den totala kostnaden för Fundación Granular som belastar resultatet 2013 uppgår till 4,6 miljoner kronor jämfört med 0,9 miljoner kronor Sedan tidigare är ett företag etablerat i Paraguay, Granular NL S.A., som avses bli ett dotterbolag ägt till 60 procent av Granular Paraguay S.A., när Granular Paraguay S.A. tecknar sina aktier. Dr. Nicolás Leoz, Granulars joint venturepartner i Paraguay, avses bli ägare till 40 procent av företaget när han tecknar sina aktier. Verksamheten i Granular NL S.A. kommer att vara att bygga och driva ett nytt raffinaderi i Caaguazú, Paraguay. Under året har den löpande driften av Granular NL S.A., som även detta år endast bedrivits i mindre skala, finansierats genom Granular Paraguay S.A. Riskhantering Den största risk som Granular i dagsläget är exponerat för är finansieringsrisken. Med finansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan uppbringa tillräckligt med likvida medel för att möta dess åtaganden. Likviditetsoch finansieringsrisker har delvis hanterats på kort sikt genom de lån om totalt 2,1 miljoner kronor som bolaget upptagit under de första månaderna Bolaget är omgående i behov av ytterligare kapital för att säkerställa bolagets fortsatta drift. Det pågår en långt gången process med potentiella finansiärer för att uppta Årsredovisning

8 ytterligare lån. Den operativa finansieringen under den resterande delen av 2014 förväntas dels ske genom att verksamheten förväntas generera ett positivt kassaflöde genom ökad försäljning och dels via en planerad kapitalanskaffning om högst 2,5 MEUR. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Bolaget har tecknat avtal med Alternativa aktiemarknaden beträffande finansiell rådgivning i samband med en nyemission under första halvåret Bolaget har samtidigt även tecknat avtal med Alternativa aktiemarknaden beträffande handel med Granulars aktie. Bolagets orderingång och försäljning har ökat i början av 2014 jämfört med föregående år. Styrelsen har vidare beslutat att bolaget skall uppta ett lån under första kvartalet 2014 för att överbrygga bolagets finansieringsbehov intill dess att den planerade kapitalanskaffningen har fullföljts. Lånet som hitills uppgår till 2,1 miljoner kronor ger bolaget rätt att påkalla kvittning av inlånad likvid till aktier till rabatterat pris per aktie förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Thomas Backelin som varit bolagets Supply Chain Director sedan 2010 har i januari 2014 även utsetts till vice VD. Bolaget redovisar under 2013 ett fortsatt negativt resultat och kassaflöde. Vid avgivande av denna årsredovisning är bolagets likviditet ansträngd. Styrelsen bedömer att de åtgärder som är beskrivna under avsnittet Riskhantering ovan ger tillräckliga förutsättningar för att säkerställa bolagets fortsatta drift. För att fullt ut kunna kommersialisera affärsidén och fullborda nödvändiga investeringar, är en starkare finansiell position nödvändig. Granular kommer därför att fortsätta processen med att stärka sin finansiella position genom bland annat utökade samarbeten med befintliga och nya investerare. Aktiekapitalets utveckling Under hösten 2013 genomfördes en nyemission och en kvittningsemission som tillförde bolaget drygt 6,4 mkr före emissionskostnader. Nyemissionen mot kontant betalning gjordes till kurs 16 kronor per aktie och kvittningsemissionen till kursen 14 kronor per aktie. I oktober 2013 genomfördes en konvertering av konvertibla skuldebrev till kursen 14 kronor per aktie. Totalt konverterades drygt 3,4 mkr. Totalt gavs under året ut nya aktier. Samtliga utgivna aktier har en röst per aktie. Antal aktier och röster per 31 december 2013 uppgår till aktier. Jordbruksministern i Paraguay donerade cirka 50 bevattningsanläggningar och 16 jordfräsar till nyrekryterade bönder för att stödja Granulars program i Paraguay. Förväntningar avseende framtida utveckling Bolagets framtida utveckling bedöms vara positiv då marknaden för stevia förväntas växa under det kommande året och Granulars position i marknaden är väl grundlagd sedan flera år. Bolagets närvaro i andra marknader utanför Europa förväntas också öka. 8 Årsredovisning 2013

9 Tabell 1. Aktiekapitalets utveckling Händelse Datum Antal nya aktier Totalt antal aktier Kvotvärde kr AK kronor Överkursfond kr Överkursfond totalt Bolagets bildande ,00 0,00 kr 0 Nyemission , ,00 kr ,00 kr Split 1: ,00 0,00 kr ,00 kr Nyemission , ,00 kr ,00 kr Nyemission , ,00 kr ,00 kr Nyemission , ,00 kr ,00 kr Teckningsoptioner ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev , ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev , ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev , ,00 kr ,00 kr Teckningsoptioner ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev , ,00 kr ,00 kr Split 1: , ,00 0,00 kr ,00 kr Apport GBD , , ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev , , ,00 kr ,00 kr Kvittning skulder , , ,00 kr ,00 kr Företrädesemission , , ,00 kr ,00 kr Företrädesemission , , ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev ,00 kr ,00 kr Teckningsoptioner ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev , , ,00 kr ,00 kr Nyemission , , ,00 kr ,00 kr Nyemission , , ,00 kr ,00 kr Nyemission , , ,00 kr ,00 kr Konv. skuldebrev , , ,00 kr ,00 kr Nyemission , , ,00 kr ,00 kr Årsredovisning

10 Ägarförhållanden Ägarförhållandena i bolaget enligt Euroclear Sweden AB den 31 december 2013 framgår av nedanstående sammanställning. Antalet aktieägare har ökat från 165 till 173 privatpersoner och företag under året. Tabell 2. Ägarförhållande 31 december 2013 Nr. Name Shares Votes 1 Östgöta Bergslags AB ,49% 2 Länsförsäkringar Skåne ,60% 3 Michael Zell ,30% 4 Raymond Karlsson ,48% 5 Monen Holding AB ,39% 6 Länsförsäkringar Kalmar Län ,93% 7 Länsförsäkringar Bergslagen ,78% 8 CJ Hall & Co AB ,30% 9 Länsförsäkringar Älvsborg ,19% 10 Sophia Horn af Rantzien ,07% 11 Övriga, 163 st ,47% ,00% Konvertibler Bolaget har tre konvertibla skuldebrev utgivna till ett värde av totalt kronor per den 31 december Dessa innehavs av sammanlagt 11 personer och företag. De konvertibla skuldebreven kan ge upphov till konventering till högst nya aktier. Ett konvertibelt skuldebrev om 2,5 mkr utgivet under 2011 löper med ränta om 3 månaders STIBOR plus 4½ procent och skall konverteras senast den 15 juli Konverteringskursen skall vara tolv procent lägre än senast genomförda nyemission av aktier, dock lägst 40 kronor per aktie. Ett konvertibelt skuldebrev om kronor, utgiven mars 2012 löper med ränta om 3 månaders STIBOR plus 3½ procent ränta och skall konverteras senast den 15 juli Konverteringskursen skall vara sex procent lägre än senast genomförda nyemission av aktier, dock lägst 40 kronor per aktie. Ett konvertibelt skuldebrev om 2 mkr utgivet januari 2013 löper med ränta om 3 månaders STIBOR plus 5½ procents ränta och skall konverteras senast 15 februari Konverteringskursen skall vara 14 kronor per aktie eller den lägre konverteringskursen om bolaget före den 15 februari 2016 emitterar en ny konvertibel med lägre konverteringskurs. Lån Bolaget har utgivit enkla skuldebrev med anledning av upptagna lån som per den 31 december 2013 uppgår till totalt kronor plus upplupen ej utbetald ränta om kronor. Av dessa utgör lån till Länsförsäkringar Skåne kronor. Övriga enkla skuldebrev är fördelade mellan 9 personer och företag. Samtliga lån förfaller till betalning mellan den 20 mars 2014 och den 30 juni Bolaget har bett samtliga fordringshavare om att senarelägga återbetalning av lånen. Teckningsoptioner Ett under 2011 utgivet teckningsoptionsprogram till nyckelmedarbetare ger innehavarna möjlighet att teckna sammanlagt aktier mellan den 1 juni 2015 och den 31 juli En option ger rätt att teckna en aktie till kurs om 57 kronor per aktie. Ett under 2009 utgivet teckningsoptionsprogram gav innehavarna möjlighet att teckna aktier till kurs 56 kronor per aktie i enlighet med de fullständiga villkoren mellan den 1 april 2013 och den 30 maj Inga aktier tecknades med anledning av detta optionsprogram och teckningsoptionsprogrammet har därmed förfallit. Ett under 2008 utgivet teckningsoptionsprogram till styrelse och nyckelmedarbetare ger innehavarna möjlighet att teckna sammanlagt maximalt aktier mellan den 1 juni 2014 till och med den 31 juli Årsredovisning 2013

11 På en extrastämma den 30 oktober 2012 beslutades att senarelägga teckningstiden, ursprunglig teckningstid var 1 oktober 2012 till och med 30 november En option ger rätt att teckna en aktie till kurs om 30 kr per aktie. Intäkter, resultat och ställning (koncernen) Nedanstående tabell visar intäkter, resultat och finansiell ställning för de senaste sex åren. Tabell 3. Intäkter, resultat och ställning (koncernen) Intäkter Rörelseresultat Resultat e. fin Balansomslutn Soliditet 20,9 % 41,4 % 51,6 % 62,5 % 70 % 88,2 % Avkastning på ek Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Avkastning på tk Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Neg. Medeltal anställda Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Tabell 4. Disponibla vinstmedel Resultat Balanserade vinstmedel från fg år: Överkursfond: Årets resultat: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att I ny räkning balanseras Belopp (tusen kr) Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor där ej annat anges. Årsredovisning

12 s rapport över totalresultat Belopp i KSEK Not Intäkter Handelsvaror Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader 6, 7, Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Årets resultat Övrigt totalresultat: Poster som kommer omföras till resultatet: Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag Skatt på övrigt totalresultat Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt ÅRETS TOTALRESULTAT Årets resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Årets totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Årsredovisning 2013

13 s rapport över finansiell ställning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella tillgångar Övriga långfristiga fordringar Depositioner Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning

14 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 24 Konvertibla skuldebrev Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder Konvertibla skuldebrev Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Årsredovisning 2013

15 s rapport över förändringar i eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Omräkningsreserv Balanserade vinstmedel Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets atieägare Ingående balans per 1 januari 2012 Årets resultat Valutakursdifferenser Summa årets totalresultat Konvertering skuldebrev Nyemission Nyemission Utgående balans per 31 december Ingående balans per 1 januari 2013 Årets resultat Valutakursdifferenser Summa årets totalresultat Konvertering skuldebrev Nyemission Nyemission Utgående balans per 31 december Årsredovisning

16 s rapport över kassaflöden Belopp i KSEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning() av varulager Minskning(+)/ökning() av kortfristiga fordringar Minskning()/ökning(+) av korfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6 Lämnade lån Tillkommande depositioner 2 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Valutakursdifferens i likvida medel 7 1 Likvida medel vid årets slut Årsredovisning 2013

17 Moderföretagets resultaträkning Belopp i KSEK Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader 6, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 170 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat från andelar i koncernföretag Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 12 Årets resultat RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT Årets resultat Övrigt totalresultat Poster som kommer omföras till resultatet: Årets totalresultat Årsredovisning

18 Moderföretagets balansräkning Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag 442 Skattefordringar 150 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årsredovisning 2013

19 Belopp i KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 24 Konvertibla skuldebrev Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder Konvertibla skuldebrev Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag 55 Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Årsredovisning

20 Moderföretagets kassaflödesanalys Belopp i KSEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Minskning(+)/ökning() av varulager Minskning(+)/ökning() av kortfristiga fordringar Minskning()/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott 569 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning 2013

21 Noter Not 1 Allmän information Granular AB, organisationsnummer , är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Igeldammsgatan 22A, Stockholm. Företaget och dess dotterföretag ( koncernen ) bedriver egen utveckling och produktion samt handel med sötningsmedel. Not 2 Väsentliga redovisningsprinciper Koncernredovisningen för Granular AB har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Accounting Standards Board Interpretation Committee ( IC) samt tolkningar av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som gäller för perioder som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Vidare tillämpar koncernen även Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen, vilken specificerar de tillägg till upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen. Nya och ändrade standarder och tolkningar Under innevarande år har koncernen antagit alla nya, reviderade och ändrade standarder och tolkningar utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) och International Accounting Standards Board Interpretation Committee ( IC) som är relevanta för verksamheten och gäller för redovisningsperioder som börjar den 1 januari 2013 och som godkändes av Europeiska kommissionen före utgivningen av dessa finansiella rapporter. De nya, reviderade och ändrade standarderna och tolkningarna som har påverkat koncernens finansiella rapporter är listade nedan: Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter Ändringarna i IAS 1 kräver ytterligare upplysningar i övrigt totalresultat så att poster i övrigt totalresultat grupperas i två kategorier: a) poster som inte kommer omföras till resultatet och b) poster som kommer omföras till resultatet om vissa kriterier är uppfyllda. Övriga nya och ändrade standarder och tolkningar har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella raporter Den ändring i IAS 36 som gäller från 2014 som innebär att det upplysningskrav om återvinningsvärdet tagits bort har tillämpats i förtid från räkenskapsåret 2013 Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu ej trätt i kraft Företagsledningen bedömer att nya och ändrade standarder och tolkningar med tillämpning från 2014 och senare inte kommer att ge någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Granular AB och de företag över vilka moderföretaget har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma strategierna för en ekonomisk verksamhet i syfte att erhålla ekonomiska fördelar och uppfylls i normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 procent av rösterna. Bestämmande inflytande kan även utövas på annat sätt än genom aktieägande. Resultat för dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under året ingår i koncernens resultaträkning fr.o.m. det datum Årsredovisning

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i TSEK om inget annat anges 1 Redovisningsprinciper 1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43

Noter. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32. Not 2 Finansiell riskhantering 40. Not 3 Redovisning per segment 43 Noter Not Sida Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 32 Not 2 Finansiell riskhantering 40 Not 3 Redovisning per segment 43 Not 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 44 Not 5 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges

NOTER HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006. Noter. Belopp i Mkr om ej annat anges 39 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 40 2 Finansiell riskhantering 47 3 Redovisning per segment 48 4 Nettoomsättning och rörelseresultat 49 5 Övriga rörelseintäkter 49 6 Övriga rörelsekostnader

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Bokslutskommuniké 2009. Nettoomsättningen ökade till 7 941 MSEK (7 585) Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) inklusive bolagiseringskostnader om 58 MSEK (58) Årets resultat uppgick till 118 MSEK

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014

ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014. Årsredovisning 2014 ICA-HANDLARNAS FÖRBUND ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll Välkommen till ICA-idén...3 Detta är ICA-handlarnas Förbund...4 Förvaltningsberättelse...7 Rapport över totalresultatet i koncernen...

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG

Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Årsredovisning 2013 NÄRA BRA NYTTIG Denna Årsredovisning innehåller information om Sparbanken i Karlshamns räkenskaper och ekonomiska förvaltning. En välskött kundanpassad och konkurrenskraftig bankverksamhet

Läs mer