VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet 5. istone i korthet 7 Styrelsen 14 Koncernledning 16. istone i Sverige och i världen 20. istone i siffror 23"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 VD har ordet 5 istone i korthet 7 Styrelsen 14 ledning 16 istone i Sverige och i världen 20 istone i siffror 23

3 VD HAR ORDET Det senaste året har varit utmanande, händelserikt och väldigt inspirerande. Den rådande ekonomiska situationen i vår omvärld lämnar ingen oberörd. Många företag har tvingats bli mer försiktiga och det allmänna investeringsklimatet är bitvis bistert. IT-sektorn är dock en av de branscher som klarat sig bäst och det ser fortsatt ljust ut i såväl Norden och Europa som i USA. För istones del har utmaningen främst handlat om att förstå hur våra kunder påverkas och snabbt hitta lösningar för att möta deras eventuellt nya behov. Vi har fortsatt med vår satsning på konkurrenskraftiga nischerbjudanden och ser med glädje hur det också stärker oss som helhetsleverantör. Vi har t.ex. gjort en stor investering inom Dynamics AX-området och genomför de första installationerna av AX 2012 vilket ger oss en unik position. Vi har även fått stort erkännande inom M3-området med framgångsrika projekt och lanseringar och vår SAP-uppbyggnad har fått ytterligare förstärkning. Vidare har det senaste året präglats av ett varumärkesarbete som resulterat i en one brand -strategi för istone som koncern med en tydlig strategi och ett gemensamt kommunikativt koncept. Det lanserades internt i april 2013 och kommer att lanseras externt under hösten. Prognoserna för det kommande året är positiva. Industrisektorn förutspås stark i Europa även framledes vilket bådar gott för istone som har en stor kundbas inom just industri. Teknikutvecklingen inom mobilitet, BI och e-handel som en av de stora rådande trenderna under det gånga året, verkar hålla i sig. Det ställer krav på kompetensutveckling men skapar också nya möjligheter för våra kunder i form av mer avancerad teknologi och förfinade system, något som istone alltid gått i bräschen för. Vi kommer att hålla i vår ambition att växa inom området M3 med 20 % per år genom att befästa vår roll som branschens mest betydelsefulla partner. Vi kommer även att fortsätta arbeta aktivt med vårt partnerskap till Microsoft, ett område som vi avser intensifiera och fördubbla det närmsta året. Den alltmer globala marknaden gör också att vår internationella satsning blir mer målinriktad och våra möjligheter att utveckla anpassade supportfunktioner växer. Våra olika satsningar, såväl de geografiska som de mer affärsinriktade, talar för det arbete som lagts ner på varumärket vår nya, enade front kommer att underlätta för våra kunder och inte minst stärka istone, både nationellt och globalt. Det är med stolthet jag tittat bakåt och med stor tillförsikt jag blickar framåt. Markus Jakobson, VD, istone AB 4 5

4 ISTONE I KORTHET istone grundades 2006 och är en internationell verksamhets- och IT-konsultkoncern med ca 525 anställda i fjorton länder och har huvudkontor i Stockholm. istone guidar sina kunder till det bästa affärsstödet genom djup kund-, bransch och systemkunskap. Med marknadsledande best of breed -lösningar och långsiktigt och ansvarstagande arbete erbjuder istone givande partnerskap och hög servicenivå. 560 msek i omsättning 50 % i genomsnittlig tillväxt de senaste tre åren 31 hel- och delägda bolag ingår i koncernen 225 aktieägare 29 kontor i Sverige och världen FINANSIELLA NYCKELTAL - KONCERN Omsättning 559,1 444,7 150,4 202,3 Resultat före avskrivningar (ebitda) 20,9 18,4-1,2-0,4 ebitda-marginal (%) 3,7% 4,1% -0,8% -0,2% Resultat före finansnetto (ebit) 8,1 10,8-3,6-3,3 ebit-marginal (%) 1,4% 2,4% -2,4% -1,6% Resultat före skatt (ebt) 6,7 8,7-3,7-3,5 ebt-marginal (%) 1,2% 2,0% -2,5% -1,7% Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 6,9% 10,3% -4,9% -9,2% Räntabilitet på eget kapital (%) 1,3% 4,4% -3,7% -22,5% Soliditet (%) 34,4% 38,0% 34,3% 34,1% Medelantal anställda

5 VISION istones vision är att vara det självklara valet av samarbetspartner för kunder som vill utveckla värdet av sitt affärskritiska system. AFFÄRSIDÉ Vi maximerar nyttan och värdet av våra kunders investeringar i affärssystem VERKSAMHETSMÅL Varumärke att bygga ett starkt och enat varumärke som på sikt kan generera högre prisoch volympremier. Vi respekterar varandras tid, arbete och kompetens. RESPEKT Vi hittar alltid en framkomlig vag att na vara mal. Vi respekterar individens behov av vila och balans i livet. Vi haller vad vi lovar. MÅLFOKUS Alla bidrar till att skapa en trivsam och stimulerande arbetsmil jo. Kundens behov kommer alltid i forsta hand. Varje insats raknas och gor skillnad. Vi hjalper varandra. Alla kan paverka foretagets utveckling ENGAGEMANG Vi ar latta att ha att gora med. Vi tror pa frihet under ansvar. Vi ar raka och tyd liga i var kommunikation. SAMARBETE Vi delar information och ar oppna mot varandra. Organisation att få ut synergieffekter i en starkt växande koncern inom IT- och verksamhetskonsulting. FINANSIELLA MÅL Omsättningstillväxt att genom organisk tillväxt och förvärv växa med 40 till 60 % per år. Marginaler EBITDA-marginalen skall ligga på 10 %. VÄRDEORD istone är en värderingsstyrd organisation med värdeorden som genomsyrar organisationen och dess olika verksamheter. Arbetet med värdeorden och deras integrering i organisationen är kontinuerligt. STRATEGI I syfte att realisera vision, affärsidé och mål så har istone formulerat en strategi som bygger på följande fyra fundament: Varumärke implementering av ny marknads- och varumärkesstrategi. Läs mer på sidan 10 Erbjudande och position fortsatt breddning av erbjudandet med hjälp av internationella kvalitetspartners. Läs mer på sidan 11 Organisation implementering av ny optimerad organisationsmodell. Läs mer på sidan 12 Tillväxt fortsatt fokus på ytterligare förvärv i Sverige och på utvalda platser i Europa. Läs mer på sidan

6 VARUMÄRKET ISTONE Genom en tydlig one brand -strategi visar koncernen istone ett enat ansikte utåt vilket skapar tydlighet gentemot kund i såväl säljprocesser som administrativa sammanhang, samtidigt som det underlättar istones interna arbete. Sedan istone grundades har företaget haft en kraftig tillväxt både organiskt och via förvärv. Fokus de första åren har lagts på uppbyggnad och försäljning. När istone nu gått in i nästa utvecklingsfas har frågan om varumärket lyfts upp på agendan istone är moget för en varumärkessatsning. Betydelsen av ett enhetligt varumärke inom koncernen är stor. I början av år 2012 fattades ett beslut om att utforska istones potential som varumärke. I april år 2013 presenterades resultatet av den första etappen i varumärkesprojektet. Varumärkesprojektet kan delas in i fyra olika delar research, förstudie, kommunikation och koncept. Den första delen handlade främst om kartläggning, att samla in data om istones utgångspunkt. Vad säger anställda? Vad säger kunder? Vad säger marknaden? Kvalitativa intervjuer genomfördes, både internt och med kunder. Radar Group, som är ett IT-researchföretag, fick i uppdrag att undersöka den för istone relevanta marknaden och göra en analys av den. Dagens Industri genomförde en varumärkesundersökning i varumärkesbarometern. Hel hetslosning Transparens BREDD/ TRYGGHET & Ansvarstagande KUNDLOF TE! KOMPETENS Your business first VÄRDERINGAR Kundinsikt, branschkunskap & systemkunskap. Respekt, engagemang, malfokus, samarbete DJUP/ INNOVATION Marknadsledande Best of breed GUIDEN Framkant I den fjärde och sista delen skulle det kommunikativa skelettet få kostym. Analyser och strategier skapade tillsammans med det kommunikativa stoffet fundamentet för ett koncept. Konceptet håller ihop allt som kommuniceras, såväl internt som externt och kunna anpassas till de forum som varumärket ska kommuniceras i. Det enade varumärket istone och dess koncept lanseras externt under hösten ERBJUDANDE OCH POSITION Position istones varumärkesstrategi och position går att summera med fem frågeställningar och svar som handlar om istones affär och vad som gör istone unikt i jämförelse med sina konkurrenter. Vad är istone? Verksamhets- och IT-konsulter Vad kännetecknar vårt erbjudande? Affärssystemhus bredd och standardlösningar Vad är istone bäst på? Vägleda kunden till bästa affärsstödet genom djup kund-, bransch- och systemkunskap Vad står istone för? Transparens och ansvarstagande i kundrelationen Vad är istones kundlöfte? Din affär först. En position på marknaden är egentligen bara intressant utifrån var andra företag befinner sig. Efter marknadsanalyser och strategiarbete kan det konstateras att istone har en stark position hos befintliga kunder men att kännedomen är relativt låg. För att stärka kännedomen och med den även position och varumärke arbetar istone aktivt för att befästa de styrkor som framkommit och bli bättre på att kommunicera dem. Om kunden istone I den andra delen sorterades, utvärderades och förädlades all insamlad data och sammanställdes i en förstudie. Dokumentet sammanfattar allt från hur istone ska ställa sig i fråga om varumärkesstrategi, one brand eller multiple brands, till hur istones marknadsandelar faller på olika branscher och hur konkurrenter positionerar sig. Den tredje delen handlade om att göra information till kommunikation, att knåda och sålla i ett omfattande informationsunderlag och landa i vilka budskap istones kunder lyssnar till. Utifrån det arbetades istones kommunikativa essens fram. Traditionell ROI Storlek, placering och service istone Om oss Transparens, ansvar Teknologi i framkant I framkant 10 11

7 ERBJUDANDE Områden istone grundades 2006 med en vision om att bli en heltäckande leverantör inom processer och utveckling av administrativa lösningar. Sedan dess har koncernen vuxit, både organiskt och genom förvärv, och idag erbjuder istone genom sina dotterbolag djup expertis och integrerat kunnande inom tio huvudsakliga områden. Tjänster Inom respektive område erbjuder istone tjänster som är utformade för att tillgodose kundens behov i olika faser och delar av sin verksamhet, från rådgivande tjänster på management-nivå till löpande drift och support av befintliga system. Genom det breda kunnande inom koncernen guidar istone kunden i såväl strategiska beslutsprocesser som bistår med operativ best-of-breed -kompetens. Produkter Varje område har en eller flera produkter kopplade till sig och istone är preferred partner till flera av de ledande leverantörerna inom affärssystem och kringsystem. De produkter som istone erbjuder expertis kring är i huvudsak: ORGANISATION istone som arbetsgivare istone vill genom sin HR-strategi attrahera och utveckla engagerade, kompetenta och ansvarstagande medarbetare. istone ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda intressanta och utmanande arbetsuppgifter, kontinuerlig utveckling, en sund och gemensam värdegrund och konkurrenskraftiga löner och förmåner. istone strävar efter att vara en arbetsplats som genomsyras av mångfald. Ledarskap istone leds med hjälp av ett värdebaserat ledarskap baserat på värdeorden Respekt, Engagemang, Målfokus och Samarbete. istones ledare ska vara förebilder och kunna se, motivera och utveckla sina medarbetare. istones ledare ska genomgå istones ledarskapsutbildning. Medarbetare istone ska erbjuda Intressanta och utmanande arbetsuppgifter och kontinuerlig utveckling. Medarbetarna ska efterleva företagets värdegrund. Mångfald istone strävar efter jämställdhet och mångfald och arbetar aktivt med att motverka diskriminering gällande t. ex. ålder, kön, sexuell läggning, religion och etnicitet. istone använder varumärkes- och medarbetarundersökningar samt personalstatistik för att mäta hur målen uppnås. STYRNING OCH ORGANISATION Organisationsmodellen Internt är istone-koncernen organiserad i ett trettiotal olika bolag specialiserade inom ett eller flera av istones produkt/tjänsteområden på en utvald marknad. Varje bolag är en egen juridisk enhet med resultat- och investeringsansvar. De olika bolagen är dessutom organiserade i affärsområden. Syftet med affärsområdesindelningen är att förenkla samordningen av bolag som arbetar inom samma erbjudande eller samma produkt/tjänsteområde, samt för att skapa förutsättningar för en effektiv ledning, styrning och kontroll av koncernen. Organisatoriskt är istone-koncernen även indelad geografiskt städer, länder eller större områden. Ansvarig för respektive geografiskt område samordnar frågor och aktiviteter som lokaler, hr, kundevent samt nätverk. Infor M3 Certified reseller and service partner Microsoft Dynamic AX Gold Certified SAP Certified Partner BUSINESS CONSULTING istone Portal, Sharepoint, App Factory Qlikview, Business Objects, Microsoft BI Hybris, EpiServer, inriver, Lithium User Experience Business Intelligence Cross Commerce På koncernnivå finns ett antal gemensamma funktioner som Marknad, Cross Sales, Shared Services (Ekonomi, HR, IT, Lokaler och Administration). De gemensamma funktionerna tar fram övergripande riktlinjer för bolagen att följa samt tillhandahåller tjänster för bolagen, så att bolagen kan fokusera på sin kärnverksamhet. Dynamics CRM, M3 Sales & Marketing Automation CRM Group Management Optimity, M3 Supply Chain Planning Mediusflow, WMD Xsuite, Exflow ExoSeries, icore, Biztalk, SAP PI SCM SRM Integration Shared Service Center (Finance, HR, IT) Cross Sales and Marketing ACCESS - OPERATION, MONITORING & SUPPORT Dynamics M3 SAP Cross Commerce Business Intelligence Application Management & Support Emerging Business istone Mercator istone Rego istone Colada istone Xplore istone Climber istone Access istone Proveco Attraktionskraft istone ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda intressanta och utmanande arbetsuppgifter, kontinuerlig utveckling, en sund och gemensam värdegrund samt konkurrenskraftiga löner och förmåner. istone ABC istone DAX istone Intero istone ES istone ES, CH, DE, UK istone Concrevi istone NO, DK istone China, NA, Chile istone ES istone Lithium istone Norge istone Colada istone Mercator istone AMO istone Excorio istone AddconIT istone CRM istone SCM 12 13

8 STYRELSEN Olof Eidmann, styrelseledamot Född 1958.Civilekonom Olof är vvd i istone och har suttit med i styrelsen sedan Olof var sedan början av 1990-talet VD för istone Rego, koncernens största dotter bolag och det bolag som var basen för istone koncernens bildande Olof har en bakgrund som management-och affärskonsult sedan slutet av 80-talet. Olof sitter även i olika styrelser för flertalet av koncernens dotterbolag. 14 Hans Nedenius, styrelseordförande Född Jur Kand Hans valdes in i istones styrelse 2008 och är sedan 2010 styrelsens ordförande. Hans har en bakgrund som chefsjurist och från olika befattningar inom marketing på IBM Svenska AB och Intentia. Johan Berg, styrelseledamot Född BSc. Systemvetenskap Johan är idag VD på Aditro AB och valdes in i istones styrelse Johan har tidigare varit VD för Intentia R&D AB, Executive Vice President Intentia International AB (publ.), VD för Boss Media AB (publ.) och chef för IBS AB (publ.) Magnus Carlsson, styrelseledamot Född Maskiningenjör och Ekonom Magnus valdes in istones styrelse Han har en bakgrund som produktchef på Kodak Healthcare inom digital röntgen teknologi samt som Global Account Director på Intentia. Sedan 2005 är Magnus VD på Estrix SA, där istone äger 20%. Magnus sitter även med i styrelsen för inriver AB och Estrix SA. Olof Englund, styrelseledamot Född Civilingenjör Olof valdes in i istones styrelse Han var en av grundarna av Frontec AB (numera Acando) och innehade där olika företagsledande befattningar. Olof sitter även i styrelserna för bl.a Apotekens Service AB, Hammer&Hammer AB, Gaia System AB och Eurostep AB. Clas Eriksson, Styrelseledamot Född Jur Kand Clas driver idag egen konsultverksamhet och valdes in i istones styrelse Han var tidigare vvd och Stf chef i Lantmännen. Clas sitter även i styrelserna för Swecon Baumachinen i Tyskland, Mackmyra Svensk Whisky AB och AS Faktor AB. Markus Jakobson, styrelseledamot Född Civilingenjör Markus är chef och störste delägare i istone. Markus var tidigare Nordenchef på Intentia (numera Infor) och hade dessförinnan olika befattningar inom ledning, marketing och försäljning på Intentia och IBM Svenska AB. Markus sitter även i styrelser för flertalet av koncernens dotterbolag samt för intressebolagen Estrix SA samt MeOne Konsult f örmedling AB. 15

9 KONCERNLEDNING Markus Jakobson, chef född 1956, civilingenjör Markus är koncernchef och VD i moderbolaget istone AB. Markus var tidigare Nordenchef på Intentia Consulting Sweden AB och hade dessförinnan olika befattningar inom företagsledning, marknadsföring och försäljning på Intentia och IBM Svenska AB. Andreas Olldén, Affärsområdeschef född 1973, fil. mag. informatik Andreas är affärsområdeschef för området Cross Commerce. Andreas har tidigare byggt upp verksamheten och varit VD för istone Xplore AB som specialiserar sig inom områden som produktinformation och e-handel. Andreas har en bakgrund som CIO på Systemair AB och konsultchef på Intentia Consulting Sweden AB. Olof Eidmann, vice VD och Affärsområdeschef född 1958, civilekonom Olof är vice VD på istone AB och tillika affärsområdeschef för Affärsområde Dynamics. Han var tidigare VD för istone Rego AB, koncernens största dotterbolag och det bolag som var basen för istone koncernens bildande Olof har en bakgrund som management- och affärskonsult sedan slutet av 80-talet. Jan Sipek, Affärsområdeschef född 1959, civilingenjör Jan är affärsområdeschef för affärsområdet Business Intelligence och tillika VD för Climber AB. Jan har byggt upp QlikView bolaget Climber AB och har en bakgrund från olika konsultbolag så som Cap Gemini och Accenture. Sven Lundgren, CFO född 1955, civilekonom Sven är CFO för istone AB. Sven har en bakgrund som CFO på Stockholmsmässan, Svithoid Tankers och NCC Invest samt som förvärvschef för Synerco FM AB. Sven har även en erfarenhet från operativa befattningar inom transport och facility management. Lars Steen, Affärsområdeschef född 1963, grundskolelärare Lars är affärsområdeschef M3 och VD för istone Rego AB, koncernens största bolag. Lars har en bakgrund som CIO, IT och affärskonsult och har lång erfarenhet av ledande roller inom SYSteam (nu EVRY). Anders Frost, Affärsområdeschef född 1967, civilekonom Anders är affärsområdeschef för affärsområdet SAP och VD för istone-colada AB. Anders har tidigare haft ledande befattningar på CIBER och e-motion technology AB och dessförinnan en bakgrund som Key Account Manager på SAP Svenska AB. Alf Svensson, Affärsområdeschef född 1969, civilingenjör Alf är affärsområdeschef för Application Management & Support samt VD för bolaget istone Access AB. Han har en bakgrund som konsult och linjebefattningar inom IT- och logistikområdet

10 TILLVÄXT istone har som mål att expandera ytterligare geografiskt, främst i Europa, men även i andra delar av världen. Genom förvärvet av 100% av aktierna i Estrix s.a. under början av 2013 får istone geografisk täckning i Schweiz, Tyskland, England, Spanien och Chile. OMSÄTTNING LITIUM E-BUSINESS AB ACQUISITION ISTONE NA LTD ISTONE XPLORE AB ISTONE REGO AB ISTONE AB ISTONE AMO AB ISTONE CONCREVI AB CLIMPBER AB CLIMBER FINLAD OY ISTONE PIC AB ISTONE DANMARK APS CLIMBER DANMARK APS ISTONE MARKETING AB ISTONE VANTAGE AB ISTONE EXCORIO AB ISTONE ACCESS AB CONPELI CONSULTING AB OPTIMITY AB CLIMBER BENELUX BV ISTONE CRM AB CLIMBER BI LIMITED ISTONE ADDCON IT AB ISTONE MERCATOR AB ACQUISITION ISTONE NORGE AS ISTONE CHINA AB CLIMBER GMBH DEUTCHLAND ABC-GROUP AS ACQUISITION INTERO AS ACQUISITION ESTRIX SA ACQUISITION ISTONE COLADA AB ACQUISITION ÅRTAL 18 19

11 ISTONES KONTOR I SVERIGE OCH I VÄRLDEN Huvudkontoret är i Stockholm. I Sverige har vi även kontor i Borlänge, Göteborg, Kalmar, Karlstad, Linköping, Malmö, Västerås och Växjö. Vi finns även i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Holland, England, Lettland, Spanien, Schweiz, Chile, USA och Kina

12 ISTONE I SIFFROR Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten istone är ett av Europas ledande verksamhets- och IT-konsultföretag med affärsidén att maximera nyttan och värdet av våra kunders investeringar i affärssystem. Vi använder begreppet affärssystemhus eftersom vi på ett och samma ställe erbjuder kvalificerade tjänster och produkter för flera av de viktiga affärssystemen på marknaden. Våra partnerskap med de marknadsledande och globala programvaruleverantörerna är en trygghet för våra kunder. De senaste fem åren har företaget arbetat målinriktat för att nå det totala erbjudandet och under 2011 uppnåddes detta mål varefter istone-koncernens affärssystemhus kan tillvarata kunders intressen kring allt som rör affärssystem (ERP). Organisation istone är en starkt växande koncern med flera högt specialiserade dotterbolag. istones lösningserbjudande till marknaden baseras på företagets visionsbild varför koncernen under början av 2013 bildade affärsområden som sammanfaller med lösningserbjudandet. Dotterbolagen organiseras inom sju affärsområden varav tre som fokuserar på tre olika ERP-lösningar och ytterligare fyra affärsområden som erbjuder Best of Breed lösningar kring affärssystem. Inom varje område har vi valt några av marknadens starkaste systemlösningar som vi erbjuder tillsammans med kompletta och domänspecifika kompetenser. Företagets mål är att vara marknadsledande inom valda områden och på utvalda geografiska marknader. Moderbolaget istone AB tillhandahåller affärsstödjande funktioner till alla affärsområden och bolag inom istone-gruppen genom Shared Service Center, (SSC). Det innebär gemensamma lokaler, ekonomiadministration, marknadsföring, IT- infrastruktur och juridik. Målet med ett väl fungerande SSC är att bolagen skall kunna fokusera på sin kärnverksamhet och därmed underlätta för tillväxt av befintliga bolag och start av nya enheter. Inom området för finansiell styrning har ett omfattande arbete i att förbättra förutsättningarna för budgetering, kontinuerlig uppföljning samt styrelsens arbete genomförts. Rekrytering av befattningarna CIO samt CFO avslutades under senhösten vilket också ger ytterligare förstärkning av de affärsstödjande funktionerna inför framtiden

13 Utvecklingen av istone Cross Sales (ics), som en koordinerande och stödjande funktion för hela gruppens försäljning, går enligt plan. Marknadsfunktionen rapporterar till ics i alla kund respektive prospektgenererande aktiviteter. Under 2012 initierade styrelsen ett varumärkesprojekt där fas 1, varumärkesstrategi, och fas 2, design, genomförts under Under våren 2013 har därefter fas 3, realiseringsfasen, slutförts vilken övergår i fas 4, förvaltning och vidareutveckling, hösten Varumärkesprojektet leds av istone AB och syftar till att stärka och underlätta för framtida sälj- och kundbearbetning. Vår värdegrund Under strategiarbetet 2008 så beslutades och startades ett projekt kring en gemensam värdegrund för istone. Detta arbete har pågått sedan dess och istone är idag en värdestyrd organisation. Under 2011 genomfördes workshops kring värdegrunden med nästan alla anställda och arbetet har fortsatt under 2012 och fortsätter under Arbetet med att förstärka vår värdegrund pågår hela tiden, men under hösten 2012 bedöms att seminarieserien med nuvarande personal samt uppdateringen av våra interna dokument skall vara slutförda. istone har funnits i sex år, försäljning och tillväxt har prioriterats vilket har resulterat i en kraftig tillväxt både organiskt och via förvärv. Idag är gruppen mogen att ytterligare förstärka varumärket istone och öka samordningsvinsterna inom koncernen. Som en förutsättning för att skapa ett mer enhetligt och därigenom kraftfullare istone krävs att vi fortsätter definiera och implementera en gemensam värdegrund. Den värdegrund som istone byggs och utvecklas kring beskrivs av orden: RESPEKT - ENGAGEMANG - MÅLFOKUS - SAMARBETE. Dessa ord beskriver hur anställda på istone skall behandla varandra och uppträda gentemot våra kunder. Målet är att istone skall bli ett i ännu större grad värderingsstyrt företag. Geografisk representation en finns idag representerad med kontor i Stockholm (HK), Göteborg, Malmö, Linköping, Borlänge, Växjö, Kalmar, Karlstad, Köpenhamn, Oslo, Kristiansand, Helsingfors, Holland samt i Kina och i USA. Gruppen finns även representerad i Tyskland, Schweiz, England, Spanien och Chile. Genom Partners är vi även representerade i Australien, Tjeckien samt Polen. Nya möjligheter En trend som har pågått i många år är att företag i högre utsträckning använder sig av många fristående applikationer kring en ERP-kärna istället för ett enda affärssystem. På så sätt får kunderna marknadens bästa affärsstöd för sina kritiska affärsprocesser istället för ERP-systemets standardlösningar. Därmed ökar betydelsen för systemintegration då den totala lösningen ska vara väl fungerande och skapa effektiva, automatiserade affärsprocesser. Detta ställer högre krav på en bra struktur av informationsmodellen, en tydlig integrationsstrategi samt en modern integrationsplattform. istones erbjudande tar sin utgångspunkt i detta och erbjuder en helhetslösning av marknadsledande produkter i kombination med de ledande ERP-systemen kryddat med specialistkompetens kring integration. En annan trend är att applikationer tillhandahålls på många olika sätt och inte bara genom traditionell drift som tidigare. Intresset för molntjänster ökar hos istones kunder inom områden som CRM och HR-system. De är dock fortsatt försiktiga när det gäller nya applikationer till ERP-systemen medan mindre företag har vågat ta steget. istone har anpassat sitt utbud efter dagens och framtidens behov och tillhandahåller önskade applikationer i linje med kundens IT-strategi. istone märker av att kunder ställer ökade krav på mobilitet och användarvänlighet. Detta är en konsekvens av ökad grad av intuitiva användargränssnitt som nyttjas i privat mediekonsumtion. De flesta är numera vana vid enkla, logiska och snygga lösningar oavsett om man söker information, handlar på nätet eller använder appar i smarta telefoner och läsplattor. Givetvis vill vi att det ska vara enkelt, logiskt och snyggt även på jobbet. Säljaren vill skapa en offert i sin ipad direkt under säljbesöket och VD vill attestera sina fakturor via en app i sin smartphone när han väntar på flyget. Det finns helt enkelt en ökad efterfrågan för riktigt bra, skräddarsydda applikationer. istone arbetar aktivt och effektivt för att möta de krav som den föränderliga marknaden ställer på utbud av tjänstser och produkter. Väsentliga händelser under 2012 och 2013 I november 2012 förvärvades ABC Group AS i Norge samt ABC Group AB i Sverige med syfte att öka kompetensen och istones satsning inom Microsoft Dynamics AX marknaden. ABC har idag en ledande position bland de nordiska återförsäljarna av Microsoft Dynamics AX med inriktning mot Food and Beverage. Företaget har kontor i Oslo (Huvudkontor) samt i Stockholm. Under 2013 kommer ABC att flytta ihop med övriga koncernbolag i respektive region. istone Norge AS startade under sommaren 2012 upp en Dynamics AX-enhet, istone DAX, med fokus på senior affärskonsulting. Enheten har en stor kunskap och erfarenhet inom retailbranschen. Totalt inom Dynamics området och med genomförda förvärv under starten 2013 så siktar koncernen på att vara ledande leverantör inom Dynamics området redan under Ett antal förvärvsprojekt inleddes under hösten 2012 med avsiktsförklaringar och med övertagande i början av Intero AS förvärvades per 1 mars 2013 och Litium E-Business AB kommer att förvärvas 1 maj Dessa bolag förstärker mycket våra områden kring Microsoftplattformen inom Cross Commerce. Stora ansträngningar har gjorts för att konsolidera in ej helägda bolag genom att förvärva återstående andelar. Förstärkning av vår internationella organisation har skett genom start av istone North America Inc. samt förvärv av Estrix SA till 100 %. Rekrytering av erfarna konsulter sker till alla internationella enheter. De största investeringar som genomförts under året är kopplade till varumärkesprojektet genom flera delprojekt. Satsning inom HR, kompetensutveckling, metod, modell samt affärsmannaskap startade under hösten och drivs under Nödvändiga investeringar i lokaler och infrastuktur har även fortsatt inom övriga regionskontor i samband med expansionen. Verksamheten i istone Vantage AB har omstrukturerats helt och lagts om till en avdelning inom istone Mercator AB

14 RESULTATET I SAMMANDRAG Omsättningen för 2012 slutade på 559,1 (444,7) msek med ett ebitda - resultat på ca 20,9 (18,4) msek. I resultaträkningen ingår, jämfört med 2011, istone ABC Group i Norge med 2 månader efter förvärvet under hösten Årets resultat i koncern dvs resultat efter minoritetsandelar och skatt uppgår till 1,3 (4,0) msek. ens resultaträkning belastas med en avskrivingar av goodwill på 11,9 msek som är hänförliga till bolagsförvärv. Omsättningstillväxten 2012 blev ca 25,7 % och den genomsnittliga tillväxten under de 3 senaste åren är 48,7 %. Den kraftiga expansionstakten, investeringar i nya bolag och marknader har gjort att resultat inte har nått upp till förväntningar i budget. För detaljer kring respektive dotterbolag hänvisar vi till respektive bolags egen Årsredovisning. Moderbolaget i koncernen, istone AB, har under 2012 haft viss extern fakturering men kommer under 2013 endast ha fakturering till koncernbolag för tjänster tillhandahållna av Shared Service Center. Ekonomisk översikt FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN 2013 I planerings- samt budgetarbetet inför 2013 kunde en fortsatt positiv respons på utvecklingen av våra kundaktiviteter konstateras. En fortsatt kraftig omsättningstillväxt för koncernen under 2013 på upp till 40 % förväntas vilket inom vissa tillväxtområden kan innebära en tillväxt på 60 %. Inför 2013 ser vi att vi har goda förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt och för att ta ytterligare ett steg mot att förenkla och effektivisera våra kunders affärssystemmiljöer. FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel i moderbolaget, sek, disponeras enligt följande: Belopp i SEK Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Vinstmarginal, % 1,2 2,0 - - Vinst per aktie, kr 0,2 6,7 - - Räntabilitet på sysselsatt kapital i % 6,9 10,3-4,9-9,2 Soliditet, % 34,4 38,0 34,3 34,1 Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) -4,5-3,1-4,4-2,2 Soliditet, % 59,5 68,4 62,2 73,

15 Resultaträkning - en Balansräkning - en Belopp i SEK Not Belopp i SEK Not TILLGÅNGAR Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader och underkonsulter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av - och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utv. arbeten och likn. arbeten Hyresrätter och liknande rättigheter Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 Balansräkning - en Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i SEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintressen Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Belopp i SEK Not Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Pantsatta aktier i dotterbolag Bankräkningar Summa Övriga ställda panter och säkerheter Pant i bostadsrätt Summa Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Summa Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörskulder Skulder till intresseföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 Kassaflödesanalys - Tilläggsupplysningar till kassaflödet - Belopp i SEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Avyttring av dotterföretag Förvärv av intressebolag Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Erhållna aktieägartillskott Amortering av låneskulder Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Belopp i SEK Not Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Förvärvade likvida medel Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag Förvärv av dotterföretag och affärsenheter Förvärvade tillgångar och skulder Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Rörelsefordringar Likvida medel Summa tillgångar Lån Rörelseskulder Summa skulder och avsättningar Köpeskilling Avgår: Apportemission Säljarreverser Utbetald köpeskilling - - Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten Påverkan på likvida medel Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel Kassa och bank Checkräkningskredit Likvida medel vid årets slut

18 Resultaträkning - moderföretag Balansräkning - moderföretag Belopp i SEK Not Belopp i SEK Not TILLGÅNGAR Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader och underkonsulter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Mottagna koncernbidrag Avlämnade koncernbidrag Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Årets resultat

19 Balansräkning - moderföretag Balansräkning - moderföretag Belopp i SEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Nyemission under registrering Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Belopp i SEK Not Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter och säkerheter för egna skulder Företagsinteckningar Pantsatta aktier i dotterbolag Summa Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Summa Obeskattade reserver 19 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Långfristiga skulder Checkräkningskredit Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 Kassaflödesanalys - moderföretag Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - moderföretag Belopp i SEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Belopp i SEK Not Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av rörelse/dotterföretag Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Checkräkningskredit Summa Investeringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Förvärv av dotterföretag Avyttring av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Erhållna aktieägartillskott Upptagna lån Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

innehåll Begreppet Omegapoint

innehåll Begreppet Omegapoint Arsredovisning 1 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin to denote the state of maximum organized complexity towards the Universe is

Läs mer

Omegapoint. Årsredovisning

Omegapoint. Årsredovisning Omegapoint Årsredovisning 2011 2012 1 innehåll Kort om Omegapoint... 4 5 VD har ordet... 6-7 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Årsredovisning. 2013-05-01 till 2013-12-31. BIMobject AB 556856-7696

Årsredovisning. 2013-05-01 till 2013-12-31. BIMobject AB 556856-7696 Årsredovisning 2013-05-01 till 2013-12-31 BIMobject AB 556856-7696 BIMobject AB 2014 Inledande 3 3 4 Innehållsförteckning BIMobject VD har ordet Innehållsförteckning Inledande BIMobject VD har ordet BIMobject

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se

Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se KPMG AB Årsredovisning 2012/2013 kpmg.se Innehåll Förvaltningsberättelse...3 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...12 Revisionsberättelse... 20 Årsredovisning KPMG 2012/2013 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer