HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle"

Transkript

1 HUMANISTISKA FAKULTETSNÄMNDEN EZ1C06, Engelska: Litterär specialkurs: Brittisk litteratur och litteraturteori efter 1960, 7,5 högskolepoäng English: Thematic Studies in Literature: British Literature and Literary Theory after 1960, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden och senast reviderad Den reviderade kursplanen gäller från och med Utbildningsområde: Humanistiskt 100 % Ansvarig institution: Institutionen för språk och litteraturer 2. Inplacering Kursen ges som fristående kurs. Huvudområde Engelska Fördjupning G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 3. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på EN1A01, Engelska, Grundkurs, 30 högskolepoäng (1-30 hp), och EN1B01, Engelska, Fortsättningskurs, 30 högskolepoäng (31-60 hp), eller motsvarande. För student med utländsk utbildning gäller särskilda bestämmelser. 4. Innehåll Kursen ger en bred kunskap om de nya trender som finns inom den moderna engelskspråkiga litteraturen och litteraturteorin. Dessa ses också mot bakgrund av de sociala, ekonomiska och kulturella förändringar som skett i Storbritannien från 1960 och fram till idag. 5. Mål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

2 2/ 3 Kunskap och förståelse - visa prov på breddad kunskap om den avgränsade delen av engelskspråkig litteratur och litteraturteori, deras kulturella och historiska kontext, och deras status i samtiden; Färdighet och förmåga - visa fördjupad förmåga till närläsning av ett urval av periodens prosa och poesi med hänsyn till både tematiska och teoretiska aspekter; - på ett klart och överskådligt sätt och på god engelska redogöra för de inhämtade kunskaperna i tal och skrift; Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa prov på förmåga att kritiskt reflektera över vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter där detta är relevant. 6. Litteratur Se bilaga. 7. Former för bedömning Samtliga mål examineras i form av en skriftlig tentamen, utom den muntliga aspekten av mål 4 som examineras specifikt genom aktivt deltagande vid minst 75 % av lektionerna. Student som blivit underkänd i ett delmoment ges möjlighet till förnyat prov. Den som godkänts i ett delprov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studenten har inte heller rätt att återkalla inlämnat prov och på så sätt undgå att betygsättas. Student äger rätt till byte av examinator efter att ha underkänts två gånger på samma examination, om det är praktiskt möjligt. En sådan begäran ställs till institutionen och skall vara skriftlig. I det fall kursen upphör eller genomgår större förändringar garanteras studenten tillgång till tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) under en tid av ett år med utgångspunkt av kursens tidigare uppläggning. 8. Betyg Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG). Delkursen Muntliga uppgifter bedöms med betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 50 % av kursens poängantal. 9. Kursvärdering Institutionen ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas. Kursvärderingen ligger till grund för kursens fortsatta utformning. Resultatet av kursvärderingen och eventuella förändringar i kursens upplägg föranledda av kursvärderingen förmedlas både till de studenter som genomförde kursvärderingen och till andra genom digital publicering. 10. Övrigt Undervisningsspråk: engelska och svenska. Kursen kan utgöra del av kursen EN1C01. Likabehandlingsaspekter ska beaktas i innehåll, litteratur, undervisning och utvärdering. Därutöver ska

3 kursen, i den mån det är relevant, medvetandegöra kring och problematisera ekologiskt och socialt hållbar utveckling. 3/ 3

4 Humanistiska fakultetsnämnden EZ1C06, Engelska, Litterär specialkurs: Brittisk litteratur och litteraturteori efter 1960, 7,5 högskolepoäng EZ1C06, English, Specialized Studies in Literature: British Literature and Literary Theory after 1960, 7.5 Higher Education Credits Grundnivå/First Cycle Litteraturlista / Reading list Denna litteraturlista är fastställd av institutionsstyrelsen vid Institutionen för språk och litteraturer att gälla fr.o.m. vårterminen Föreliggande version har därefter reviderats med avseende på den oibligatoriska kurslitteraturen att gälla fr.o.m. höstterminen In addition to the literature listed below, course compendia may be assigned in some courses. Obligatory literature Hughes, Ted. Birthday Letters (Faber & Faber, 1999) Burgess, Anthony. A Clockwork Orange (Penguin, 1998) Carter, Angela. Wise Children (Vintage, 1998) Rushdie, Salman. Shame (Vintage, 1998) Pinter, Harold. The Homecoming (Avalon Travel, 1994) Amis, Martin. Money: A Suicide Note (Vintage, 2005) Sebald, W.G. The Emigrants (New Directions, 1997) McEwan, Ian. Saturday (Anchor Books, 2006) Reference literature Norstedts stora engelsk-svenska ordbok, 3rd ed Norstedts stora svensk-engelska ordbok, 3rd ed Norstedts svensk-engelska ordbok 4th ed Norstedts engelsk-svenska ordbok 4th ed Prismas stora engelska ordbok 1997 Svensk-engelsk ordbok (Natur och Kultur) 2nd ed. 2002

5 Cambridge Advanced Learner's Dictionary (CUP, 2nd ed. 2005) Collins COBUILD English Dictionary for Advanced Learners (Collins, 4th ed. 2003) Longman Dictionary of Contemporary English (Longman, 4th ed. 2005) Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (Macmillan, 2nd ed. 2007) Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (OUP, 7th ed. 2005) Random House Webster's Dictionary of American English ESL/Learner s ed. (Random House, new 1997) The Concise Oxford Dictionary (OUP 11th ed. 2004) The American Heritage Dictionary of the English Language (paperback, Dell Publishing Co., 4th ed. 2000) Wells, J. C. Longman Pronunciation Dictionary (paperback, Longman, 2nd ed. 2000) For increased vocabulary: Hargevik, Stieg & Stevens, Michael English Synonyms and False Friends (Liber 1978 or later printings by other publishers) Hübinette, Lars & Odenstedt, Bengt Useful Expressions in English (Studentlitteratur 1993) McCarthy, Michael & O Dell, Felicity English Vocabulary in Use Upper-Intermediate (CUP, new 2001) McCarthy, Michael & O Dell, Felicity English Vocabulary in Use - Advanced (CUP, new 2002) Seidl, Jennifer & McMordie, W. English Idioms and How to Use Them (OUP, 5th ed. 1988) Further information concerning the choice of dictionary is given at the beginning of term. The books have been ordered from: Göteborgs Studentbokhandel Götabergsgatan 17 (Kårhuset) Göteborg phone number: