Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kommunal vuxenutbildning Svenska för invandrare (Sfi)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kommunal vuxenutbildning Svenska för invandrare (Sfi)"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Arbete- och välfärdsförvaltningen Kommunal vuxenutbildning Svenska för invandrare (Sfi) Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar skolans arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Planen omfattar även aktiva insatser för att verka för elevers lika rättigheter och åtgärder för att motverka diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Planen bygger på skollagens kapitel 6 och diskrimineringslagens kapitel 3 Sfi skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan kränkande behandling inte förekommer. Alla elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Arbetet för likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Planen gäller för kalenderåret 2019 Ansvarig för planen rektor Maria Mejegård Elever har varit delaktiga genom gruppintervjuer, enkät och diskussioner.

2 2 (25) Innehåll 1. Lagstiftningen 2. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3. Definitioner 4. Organisatorisk ansvarsfördelning 5. Mål för skolans värdegrundsarbete 6. Främjande och förebyggande arbete 7. Kartläggning av nuläget 8. Framtagande av planerna 9. Förankringsarbete 10. Utvärdering 11. Kompetens 12. Arbetsgång 13. Dokumentation blankett 14. Checklista Bilaga 1 Bilaga 2

3 3 (25) 1. Lagstiftningen I skollagens kapitel 6 finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling. Varje skola ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Förebyggande åtgärder ska genomföras och en plan ska upprättas årligen. Utdrag ur Skollagen, 6 kap Ansvar för personalen 5 Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. Aktiva åtgärder Målinriktat arbete 6 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8. Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 7 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Plan mot kränkande behandling 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Utdrag ur Läroplanen, 1 kap Förståelse och medmänsklighet Vuxenutbildningen ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

4 4 (25) I diskrimineringslagens kapitel 3 finns regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. Skolan har en skyldighet att aktivt arbeta med åtgärder riktade mot de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Skyldigheten omfattar även att ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Arbete med aktiva åtgärder innebär att arbeta förebyggande och främjande genom ett fortlöpande arbete i fyra steg, undersöka, analysera, åtgärda samt utvärdera och följa upp. I detta arbete ingår även att ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner mot trakasserier. Alla delar av det fortlöpande arbetet ska dokumenteras. Samverkan ska ske med dem som deltar i utbildningen och anställda i verksamheten. Det är inte bara undervisningen som omfattas av arbetet utan hela verksamheten. Det handlar om allt från till exempel pedagogiskt material, prov och betygsättning till studiemiljö, raster och utflykter. Skolresor, friluftsdagar och avslutningar omfattas också. Detta är bara några exempel på delar som skolan behöver arbeta med. Utgångspunkten är att alla elever ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 2. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målsättningen med planen är att - främja allas lika rättigheter - vara ett konkret verktyg i arbetet för att förebygga och motverka diskrimineringar, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling - visa att all form av diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling tas på allvar och åtgärdas snabbt. En ny plan upprättas årligen. Planen finns tillgänglig på skolans hemsida. 3. Definitioner Diskriminering En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller kränks, och detta har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. På finns mer att läsa om diskrimineringsgrunder, vad lagen säger och olika exempel.

5 5 (25) Kränkning Ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker elevers värdighet (Skolverkets Allmänna Råd). Kränkningar kan vara fysiska, verbala, psykiska och/eller ske via sociala medier. Trakasserier Kränkningar kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna är trakasserier. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 4. Organisatorisk ansvarsfördelning Personalens handlingsplikt Alla som arbetar i skolan har skyldighet att ingripa och/eller stoppa den/de som kränker eller trakasserar andra. Det är viktigt att skolans personal ingriper direkt då en elev upplever sig ha blivit kränkt. Reagera genom att prata med den som kränker. Namnge handlingen som du upplever som kränkande, kritisera handlingen och säg vad som är önskvärt i fortsättningen. Händelsen ska anmälas till rektor, som fattar beslut om vidare åtgärder. Utdrag ur Skollagen, 6kap, 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Elevens rättighet Som elev på Sfi har du rätt att känna dig trygg och säker. För att skolans personal ska kunna erbjuda detta behöver de veta hur du upplever din skola. Om du någon gång blir utsatt för våld, hot, kränkande behandling eller diskriminering bör du snarast kontakta någon ur personalen som du känner förtroende för. Detta gäller också dig som känner någon annan elev som är utsatt. Om du känner dig kränkt av någon ur personalen ska du anmäla detta till rektor.

6 6 (25) Verksamhetschef ansvarar för att skyndsamt följa upp av rektor anmälda fall av kränkningar och/eller trakasserier samt anmäla, enligt delegeringsordningen, till Arbete- och välfärdsnämnden. Rektor ansvarar för att Plan mot diskriminering och kränkande behandling upprättas varje år, hålls aktuell, följs upp och finns på hemsidan. dokumentationen av händelser som kan betecknas som diskriminering eller kränkande behandling sker enligt gällande rutiner. stöd ges till elever som utsatts för diskriminerande eller kränkande behandling och att stöd ges till den som orsakat händelsen. Elevhälsan är delaktig i arbetet mot kränkningar, trakasserier och diskrimineringar. kontakta och informera verksamhetschef vid samtliga fall av kränkningar och/eller trakasserier. orosanmälan sker enligt socialtjänstlagen 14 kap 1, när så krävs. kontakt med polis tas för samråd och att anmälan sker i de fall då incidenten faller under allmänt åtal. Skolans medarbetare informerar eleverna samt arbetar aktivt och kontinuerligt med Plan mot diskriminering och kränkande behandling. diskuterar med elever frågor som rör värdegrund, bemötande, kränkningar, trakasserier och diskriminering. som får information om eller bevittnar en kränkande eller diskriminerande händelse dokumenterar händelsen på avsedd blankett och informerar skyndsamt rektor. ansvarar för kontakter med eleven i samband med en kränkande eller diskriminerande händelse.

7 7 (25) Arbetslaget/Kollegiet diskuterar, utvärderar och följer upp Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Elevhälsan ger stöd och hjälp att hantera situationer i samband med en kränkande eller diskriminerande händelse. 5. Mål för skolans värdegrundsarbete De grundläggande värden som skolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. Värdegrunden omfattar människolivets okränkbarhet individens frihet och integritet alla människors lika värde jämställdhet mellan könen solidaritet mellan människor Dessa värden ska genomsyra verksamhetens alla delar. Alla medarbetare ska främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö. Sfi ska vara en trygg och tillitsfull arbetsplats för alla, elever och personal. Den goda arbetsmiljön ska bygga på ömsesidig respekt för allas lika värde och ett reellt inflytande. Alla elever ska ha goda möjligheter att lära och utvecklas läggs extra fokus på jämställdhet mellan könen. Ett av utbildningens övergripande syfte enligt läroplanen är att stödja elevens aktiva deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. Med införandet av digital en-till-en-utrustning och i större utsträckning digitaliserad undervisning ger vi både kvinnor och män tillgång till den digitala världen. Ansvarig för genomförande: All personal på Sfi Uppföljning ska ske: juli 2019 Utvärdering ska ske: dec 2019/jan 2020 ansvarig: Didaktiska gruppen och Elevhälsan ansvarig: Didaktiska gruppen och Elevhälsan

8 8 (25) 6. Främjande och förebyggande arbete 6.1 Främjande arbete Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där alla elever känner sig trygga och utvecklas. På Sfi uppnår vi detta genom tydligt ledarskap goda relationer tillåtande klimat samstämmighet i normer och värden hög delaktighet god kompetens stabil organisation Majoriteten av eleverna på Sfi (98 % enligt både Likabehandlingsenkät och kursutvärderingar) känner sig trygga i skolan vilket till stor del beror på personalens bemötande. Under 2019 bibehålls och förstärks detta arbete. Ansvarig för genomförande: All personal på Sfi Uppföljning ska ske: juli 2019 Utvärdering ska ske: dec 2019/jan 2020 ansvarig: Didaktiska gruppen och Elevhälsan ansvarig: Didaktiska gruppen och Elevhälsan 6.2 Förebyggande arbete Det förebyggande arbetet syftar till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som finns i verksamheten. Under 2019 ska verksamheten i samband med renoveringen av våra lokaler se över de fysiska förutsättningarna (toaletter, rökrutor, uppehållsytor mm) med jämställdhet i åtanke ha fokus på/uppmärksamma skillnader mellan könen i samband med införandet av digital en-till-en-utrustning Ansvarig för genomförande: All personal på Sfi Uppföljning ska ske: juli 2019 Utvärdering ska ske: dec 2019/jan 2020 ansvarig: Didaktiska gruppen och Elevhälsan ansvarig: Didaktiska gruppen och Elevhälsan

9 9 (25) 7. Kartläggning av nuläget Djupintervjuer Djupintervjuer genomfördes i september elever från sex olika språkgrupper intervjuades. Gruppstorleken varierade mellan en till fem elever per gång. Elevernas studietid på SFI varierade från två veckor till tre år, där merparten hade läst i genomsnitt ett och ett halvt år. De somalisktalande eleverna delades upp i grupper med bara män respektive bara kvinnor. Anledningen till uppdelningen var att vi via våra språkstödjare fick till oss att det på grund av kulturella skillnader och patriarkala strukturer skulle kunna vara svårt för kvinnor att prata öppet i en intervjugrupp med både män och kvinnor. I de övriga språkgrupperna har enbart kvinnor intervjuats på grund av få manliga elever. Intervjufrågorna utgick från likabehandlingsenkäten, men frågorna formulerades i största möjliga mån om för att vara öppna och inbjuda till samtal. Resultatet redovisas i Bilaga 1. Redan vid organisationen av djupintervjuerna lyfte personal frågan om varför man inte kunde ha män och kvinnor i samma intervjugrupper. Det är en av anledningarna till att vi väljer jämställdhet som fokusområde för 2019 års jämställdhetsarbete. Likabehandlingsenkät I oktober 2018 genomfördes en Likabehandlingsenkät i spår 2 och 3. 73% av eleverna (dagtid) besvarade enkäten. 100 st svarade via enkät i pappersformat och 37 st svarade på en digital variant via Google Formulär. Resultatet redovisas i Bilaga 2. Diskussioner i klassrummen I samband med att resultaten av djupintervjuer och enkät återkopplades till eleverna i november gavs utrymme för klassrumsdiskussioner. Det fanns möjlighet för eleverna att utifrån resultaten ha åsikter om vad som behöver prioriteras framöver. Kollegiala diskussioner I november fördes kollegiala diskussioner både utifrån resultaten av djupintervjuer och enkät och utifrån det som framkommit i samband med återkopplingen till eleverna. Trots svårigheterna att redovisa enkätsvaren på lättförståelig svenska upplevde lärarna att återkopplingen bidrog till givande samtal i majoriteten av grupperna.

10 10 (25) Kursutvärderingar I samband med att elever avslutar en kurs ombeds de fylla i en kursutvärdering. Ett par av utvärderingsfrågorna berör trygghet och studiero. Ansvarig för genomförande: All personal på Sfi Uppföljning ska ske: juli 2019 Utvärdering ska ske: dec 2019/jan 2020 ansvarig: Didaktiska gruppen och Elevhälsan ansvarig: Didaktiska gruppen och Elevhälsan 8. Framtagande av planerna Planen är framtagen av Didaktiska gruppen och Elevhälsan med utgångspunkt i de resultat som framkommit genom kartläggningen. Samverkan har skett med elever i klassrumsdiskussioner och med personal vid APT. Ansvarig för genomförande: All personal på Sfi Uppföljning ska ske: juli 2019 Utvärdering ska ske: dec 2019/jan 2020 ansvarig: Didaktiska gruppen och Elevhälsan ansvarig: Didaktiska gruppen och Elevhälsan 9. Förankringsarbete Rektor informerar personal om planen och diskrimineringslagens innehåll. Pedagogerna informerar eleverna om diskrimineringslagens innehåll och om vad den innebär samt förtydligande av ingående begrepp. Till sin hjälp har de en Power Point som finns tillgänglig på G: G:\AOV\Utbildning och arbete\sfi\handlingsplaner\likabehandling\likabehandlingsplan Information till eleverna om planen ges vid kursstart samt under kursens gång som en del i undervisningen av respektive lärare. Aktuell plan finns på skolans hemsida Ansvarig för genomförande: All personal på Sfi Uppföljning ska ske: juli 2019 Utvärdering ska ske: dec 2019/jan 2020 ansvarig: Rektor ansvarig: Rektor

11 11 (25) 10. Utvärdering Föregående års plan Utvärdering av föregående års åtgärder: Arbetslagsarbete ta fram samtals- och diskussionsmaterial till de olika diskrimineringsgrunder som finns beskrivna i planen mot diskriminering och kränkande behandling (arb.lag 1) förebygga att elever som tillhör språkgrupper med färre deltagare på skolan känner sig orättvist behandlade (arbetslag 2) utveckla möjligheterna för eleverna att vara delaktiga i värdegrundsarbetet (arbetslag 3) utveckla mottagandet av nya elever i flex-grupper så att god klassrumsmiljö bibehålls (arbetslag 4) utveckla möjligheterna för eleverna, genom digitala verktyg, att synliggöra sin uppfattning om förekomst av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling (arbetslag 5) delge varandra material och förslag på hur vi i olika tema kan göra värdegrundsarbetet till en naturlig del (arbetslag 6) Arbetslagen fick avsatt tid under våren Arbetet redovisades för varandra i juli. Material som arbetades fram finns samlat i en gemensam Team Drive: SFI Kristianstad Materialbank Likabehandling. öka elevernas delaktighet genom att genomföra djupintervjuer (Elevhälsan) Djupintervjuer genomfördes i september. Både personal och medverkande elever upplevde intervjuerna som mycket givande då man kunde gå mer på djupet i frågorna jämfört med en enkät. förenkla återkoppling av enkätresultatet till eleverna (alla) En enklare statistisk översikt över enkätresultaten fanns tillgänglig vid återkopplingen till eleverna. Elever och personal på Sfi deltog i utvärderingen. Resultat av djupintervjuer och enkät redovisades för personal och elever i november med påföljande diskussioner. Ansvariga: Elevhälsan

12 12 (25) Innevarande års plan Innevarande års åtgärder och insatser ska utvärderas på följande sätt: Djupintervjuer ska genomföras i september/oktober Enkät ska genomföras i oktober/november Ansvariga: Didaktiska gruppen och Elevhälsan 11. Kompetens Medarbetarnas kompetens kring hur ett målinriktat arbete för att förebygga kränkningar, diskriminering och trakasserier bedrivs hålls uppdaterad enligt följande: Vid planering av studiedagar och arbetsplatsträffar beaktas personalens behov av kompetensutbildning inom området. Ansvariga för genomförande: Skolledningen Uppföljning ska ske: juli 2019 Utvärdering ska ske: dec 2019/jan 2020 ansvarig: Rektor ansvarig: Rektor 12. Arbetsgång När elev kränker, hotar eller misshandlar elev och när personal eller annan vuxen kränker, hotar eller misshandlar elev Utdrag ur Skollagen, kap 6 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

13 13 (25) Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567). När någon får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling ska hen omedelbart reagera/agera beroende av situationen på lämpligt sätt. Händelsen ska därefter snarast rapporteras på blanketten Dokumentation - diskriminering och trakasserier/kränkande behandling (se kap 13) till ansvarig rektor. Dokumentationen diarieförs och förvaras hos rektor. En utredning görs av rektor. Utredningen ska belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den eller de som kan ha utfört kränkningen. Vid varje enskilt fall görs en bedömning om hur allvarlig kränkningen är och om anmälan till andra myndigheter bör göras. Om personal eller rektor misstänks för trakasserier eller annan kränkande behandling av en elev ska rektor eller verksamhetschefen för UoA ansvara för utredningen. Händelser som strider mot svensk lagstiftning polisanmäls av den som är utsatt och/eller av rektor. Ansvariga för genomförande: All personal på SFI Uppföljning ska ske: juli 2019 Utvärdering ska ske: dec 2019/jan 2020 ansvarig: Didaktiska gruppen och Elevhälsan ansvarig: Didaktiska gruppen och Elevhälsan

14 14 (25) 13. Dokumentation - diskriminering och trakasserier/kränkande behandling Datum för händelsen Plats (hus, sal mm) Namn Personnummer Adress Postnr och ort Telefon dag/kväll E-postadress Beskrivning av händelseförloppet samt orsak till det inträffade Diskrimineringsgrund Kränkande behandling Följande åtgärder vidtas för att förhindra att liknade händelser inträffar igen (fylls i av rektor): Uppföljning sker Flexit anmält Datum:. Underskrift informationslämnare Ort Datum. Underskrift rektor Ort Datum

15 15 (25) 14. Checklista det framgår tydligt om planen gäller verksamhetsår eller kalenderår planen är daterad och vem som ansvarar framgår resultat av tidigare utvärderingar har vägts in i framtagande av innevarande plan planen är upprättad i samverkan med elever planen är upprättad i samverkan med pedagogisk personal och skolledning elevhälsan har varit delaktig (skola) en kartläggning är gjord på individ-.grupp och organisationsnivå den fysiska miljön är beaktad hur medarbetarnas kompetens ska hållas uppdaterad finns beskrivet arbetet sker med aktiva åtgärder genom fyra steg: undersöka, analysera åtgärda utvärderas och följs upp det fortlöpande arbetat dokumenteras främjande insatser finns beskrivna förebyggande insatser finns beskrivna en kartläggning av nuläget är gjord rutin för anmälan till rektor finns och följs rutin för anmälan till skolchef/verksamhetschef finns och följs planen finns på verksamhetens hemsida

16 16 (25) Bilaga 1 Resultat av djupintervjuer genomförda i spår 1 under september 2018 Metod Vid utvärderingen av likabehandlingsarbetet hösten 2017 framkom tankar om enkätundersökning som ett trubbigt verktyg, inte minst för elever i spår 1. Därför valde vi att istället genomföra djupintervjuer i grupp för dessa elever. Vi har intervjuat elever ur följande språkgrupper: arabiska, somaliska, dari, kurdiska, pashto och vietnamesiska. I den arabiska språkgruppen intervjuade vi männen och kvinnorna för sig. På samma sätt delade vi upp de somalisktalande eleverna i en grupp med bara män och en grupp med kvinnor. Anledningen till denna uppdelning var att vi efter samtal med våra språkstödjare fick till oss att det på grund av kulturella skillnader och patriarkala strukturer skulle kunna vara svårt att få kvinnor att prata öppet i en intervjugrupp där både män och kvinnor ingick. I de övriga språkgrupperna har enbart kvinnor intervjuats på grund av få manliga elever. Samtliga gruppintervjuer har genomförts med tolk förutom med elever som talar pashto. Tolk var beställd men kom inte. Intervjuerna har varat i genomsnitt 60 minuter. Vi har intervjuat sammanlagt 21 elever. Gruppstorleken har varierat mellan en till fem elever per gång. Elevernas studietid på SFI har varierat från två veckor till tre år, merparten hade läst i genomsnitt ett och ett halvt år. Intervjufrågorna utgick från likabehandlingsenkäten, men frågorna formulerades i största möjliga mån om för att vara öppna och inbjudande till samtal. Resultat Vi inledde samtliga gruppintervjuer med en kort genomgång kring skolans likabehandlingsplan. Det framgick att de elever som läst här i mer än ett år kände till skolans arbete för likabehandling och kände igen planen. Vad skulle du göra om du kände dig kränkt och/eller trakasserad? Samtliga elever uppger att de skulle prata med sin lärare i första hand om de upplevde sig trakasserade eller kränkta. Om inte detta skulle hjälpa skulle de vända sig till rektor. På fråga om en lärare skulle trakassera en annan elev blev svaret från en i gruppen att man skulle vända sig direkt till rektor. En av eleverna uppger att hen skulle vända sig

17 17 (25) till kurator eller speciallärare om elevens lärare skulle säga eller göra något som upplevdes kränkande. En elev säger att om hen blev utsatt för kränkning skulle hen anmäla detta men inte om det skedde mellan andra elever, det är deras ensak. Har du känt dig kränkt och/eller trakasserad? (på vilket sätt? av vem? vad gjorde du?) Ingen i grupperna berättade om några kränkningar eller trakasserier på skolan. En elev berättade om en incident på väg från skolan när en annan elev uttryckt sig nedlåtande om en elevs hudfärg. En elev berättar att hen varit med om att elever från Wendesgymnasiet betett sig illa på bussen till och från skolan genom att inte flytta på sina väskor från sätena, hindrat förflyttning i bussen samt med flit försökt att fälla andra elever från SFI. Vad innebär respekt för dig? Hur blir du behandlad av lärarna och övrig personal på SFI? Hur blir du behandlad av de andra eleverna på SFI? I våra intervjugrupper framhålls vikten av respekt. Några elever beskriver att man ser sin lärare som en förälder; någon man ser upp till och lyssnar på. Samtliga elever uppger att de känner sig respekterade av lärare, personal och andra elever på SFI. En elev menar att respekt är synonymt med plikt. Du ska respektera andra människor och särskilt äldre. En annan elev uttrycker det på följande sätt: Man måste ha respekt, annars blir det problem. I en av våra intervjugrupper framhålls åldersaspekten, det är viktigt att visa respekt för äldre. I samma intervjugrupp uttrycker en elev att respekten ska vara ömsesidig och för att kunna respektera andra ska man respektera sig själv. En elev beskriver det på följande sätt: Så som jag vill bli respekterad, så respekterar jag andra.

18 18 (25) Vad innebär trygghet för dig? Vad är det som gör att du känner så? Samtliga elever upplever sig trygga på skolan. Stämningen i klassrummet upplevs som välkomnande, öppen och nära till skratt. Lärarna har tålamod. En elev uttrycker att hen litar fullt ut på att personalen ansvarar för att ingen obehörig tar sig in på skolan. Under en av våra gruppintervjuer uttrycker en elev att den viktigaste anledningen till att hen sökte sig till Sverige var att kunna erbjuda sina barn trygghet, något man inte kunde erbjuda i sitt hemland. Under samtalet framkommer fruktansvärda skildringar av vardagslivet i hemlandet. Några elever vittnar om att de besväras av mardrömmar och minnen från situationer från sitt hemland. En elev beskriver att situationen blivit bättre efter att ha vistats en tid i Sverige. En elev anser att det är skolans ansvar och plikt att eleverna ska känna sig trygga. En känsla av att tillhöra en stor familj när man är i klassrummet uttrycks av flera elever. Likabehandling - Hur tycker du att eleverna på SFI behandlas utifrån : Kön En av de kvinnliga eleverna uttrycker sig på följande sätt: Vi har förstått att i Sverige gör man ingen skillnad på män och kvinnor, men i vår kultur uppfostras man i att män är mer värda än kvinnor. Det är mannen som bestämmer. Även om vi har rösträtt i mitt hemland är det mannen som bestämmer vad hans fru ska rösta på. Hon uttrycker att det kan vara svårt för henne att sitta bredvid manliga elever i klassrummet för att hon då blir blyg och obekväm. Hon är tydlig med att detta har att göra med hennes uppfostran och den kultur hon är uppvuxen i. I en intervjugrupp med kvinnliga elever anser de tillfrågade kvinnorna att män och kvinnor behandlas lika på SFI, men en av kvinnorna i gruppen säger att hon själv väljer att inte sitta bredvid arabiska män. Under samtalets gång framkommer att det är hennes religion och hennes man som inte tillåter detta. Att sitta bredvid en svensk man går bra. Eleven anser att svenska män inte tänker snuskiga tankar. I en intervjugrupp diskuterar man att det finns skillnader i umgänget beroende på om det är lektionstid eller rast. Under lektionerna sitter män och kvinnor blandade och kan

19 19 (25) göra arbetsuppgifter tillsammans men under rasterna finns en tydlig uppdelning mellan män och kvinnor. Detta, menar intervjugruppen, beror på seder och bruk från deras hemländer. Ålder Samtliga intervjuade elever anser att man ska respektera alla oavsett ålder. Vissa menar att man bör respektera äldre mer än yngre. I en intervjugrupp framkommer att det kan vara svårt att samarbeta med elever som är äldre för man tänker olika. Det är lättare att samarbeta med elever som är i samma ålder. Om en lärare är äldre är dock inget problem. Etnisk tillhörighet Eleverna vi intervjuat är överens om att etnicitet inte spelar någon roll. Dock framkommer det i en av våra intervjugrupper att de arabisktalande på skolan utgör en majoritet och därmed blir tongivande i olika sammanhang. Det pratas exempelvis i stor utsträckning arabiska på raster där vissa kan känna sig exkluderade då de inte förstår vad deras klasskamrater pratar om. En av eleverna funderar kring hur intresserad man egentligen är av att umgås över språkgrupper. Det framkommer att i klassrummet kan man sitta bredvid och samarbeta med samtliga elever men på rasterna är det i regel en tydlig uppdelning mellan de olika språkgrupperna. Religion och trosuppfattning Majoriteten av eleverna menar att ens religiösa uttryck är vars och ens privatsak. En elev berättar att det varit vissa motsättningar mellan shia och sunnimuslimer på skolan. Eleven menar att dessa motsättningar har följt med från hemlandet. Sexuell läggning Merparten av eleverna svarar att ens sexuella läggning är varje elevs privata angelägenhet; varje person bestämmer över sitt eget liv. En elev tror att de arabisktalande eleverna i hennes klass skulle ha svårt att acceptera och respektera en elev som var öppet homosexuell.

20 20 (25) En elev menar att homosexualitet inte existerar i hemlandet. Hen vet att det förekommer i Sverige och att det dessutom är tillåtet för homosexuella att gifta sig här. Hen respekterar de svenska lagarna, men menar att det skulle vara svårt för en homosexuell att få ingå i gruppgemenskapen på SFI. En annan elev i samma grupp säger att det låter konstigt med homosexualitet och att det är svårt att förstå. Funktionsvariation En elev menar att de arabisktalande i hens klass skrattat och uttryckt sig nedlåtande om personer med uttalssvårigheter. Hen menade då medfödda uttalssvårigheter. En elev menar att människor med olika typer av funktionsvariationer borde bli mer respekterade för de måste anstränga sig mer än vi. Reflektion Vi uppfattade samtalsklimatet som öppet och tillåtande under våra intervjuer men vi kan heller inte bortse från att det finns kulturella skillnader i hur man (inte) uttrycker avvikande åsikter. Vi upplever att man förväntas vara positiv gentemot personal på SFI. I samtal med språkstödjare har vi blivit uppmärksammade på att många elever är uppvuxna i ett sammanhang där man inte får ge uttryck för avvikande åsikter eller framföra kritik. Vi upplevde att gruppdynamiken under intervjun kan påverka vad som sägs eller inte sägs eller att man anpassar sina svar. Vid ett intervjutillfälle uttrycker en elev önskemål om att övriga elever ska berätta vad de tycker om hen. Då denna fråga skapar viss osäkerhet i gruppen på hur den ska besvaras väljer eleven att säga att hen bara skämtade. Vi menar att detta visar på svårigheten i att få fram ärliga svar i en gruppintervju. I en annan grupp med bara två elever blev stämningen öppnare och mer tillåtande, inte så redovisande som det ibland kunde upplevas i de större grupperna. Ett återkommande svar under våra intervjuer handlar om företeelser som förekommer i Sverige men som man menar inte existerar i elevernas hemländer, exempelvis homosexualitet. Man respekterar möjligheten att välja partner i Sverige men säger samtidigt att homosexualitet inte förekommer i elevens hemland. Då vi har fått i stort sett identiska svar från flera språkgrupper gällande framförallt denna diskrimineringsgrund reflekterar vi kring om detta ska tolkas som inövade, förväntade svar. Vad kan vi då dra för slutsatser av de genomförda intervjuerna? Har vi fått tydligare resultat genom att intervjua eleverna än genom de svar vi tidigare fått i enkätsvaren? Det är svårt att svara på. Antalet intervjuade elever är betydligt färre än då samtliga elever besvarade enkäter. Enkätsvaren var genomgående mycket positiva till både personal och stämningen på SFI. De intervjuade eleverna är också mycket positiva. De

21 21 (25) framför enbart uppskattande omdömen om sina lärare och skolan. Eleverna trivs på SFI och i sina respektive grupper. Det är som en stor familj tyckte någon. Å andra sidan måste man ta i beaktande att eleverna är ovana vid att framföra kritik från sina hemländer, i en del länder kan det tom vara förenat med livsfara att framföra avvikande åsikter. De kulturella skillnaderna blir mycket tydliga då samtalen kommit in på sexuell läggning och jämställdhet mellan könen. Svaren från de olika intervjugrupperna är nästan identiska som om de var inövade: det är vars och ens ensak eller i Sverige vet vi att homosexualitet är accepterat. Den stora skillnaden mellan att låta eleverna besvara frågorna i enkätform eller bli intervjuade är de nyanser som kommit fram i samtalen. Vi som deltagit som personal, språkstödjare, tolkar, kurator och speciallärare har alla haft en positiv upplevelse av samtalen. De kulturella skillnaderna blir mycket tydliga. Detta visar på hur viktigt det är att fortsätta likabehandlingsarbetet varje dag.

22 22 (25) Bilaga 2 Resultat av Likabehandlingsenkät november Hur länge har du läst på SFI Kristianstad? 0-3 mån 30 22% 3-6 mån 20 15% 6-12 mån 50 36% mån 30 22% mer än 24 mån 7 5% Totalt antal % 2. Jag är: man 54 39% kvinna 81 59% övrigt 2 1% Totalt antal % 3. Ålder under 20 år 4 3% år % år 27 20% över 60 år 6 4% Totalt antal % 4. Jag känner till att skolan har en likabehandlingsplan 5 st ej svar ja % nej 11 8% Totalt antal % 5. Jag vet var jag ska vända mig om jag känner mig kränkt och/eller trakasserad. ja % 1 st ej svar nej 11 8% Totalt antal %

23 23 (25) 6. Jag har känt mig kränkt/trakasserad i skolan 1 st ej svar ja 10 7% nej % Totalt antal % 7. Lärarna respekterar mig 1 st ej svar 1 1 1% 2 2 1% 3 5 4% 4 7 5% % Totalt antal % 8. De andra eleverna respekterar mig 4 st ej svar 1 2 2% 2 2 2% 3 9 7% % % Totalt antal % 9. Jag trivs i skolan 3 st ej svar 1 2 1% 2 2 1% 3 8 6% % % Totalt antal % 10. Jag känner mig trygg i skolan. 4 st ej svar 1 2 2% 2 1 1% 3 8 6% % % Totalt antal %

24 24 (25) Alla behandlas lika oavsett kön Alla behandlas lika oavsett etnisk tillhörighet %; 14 4%; 5 1%; 2 1%; 2 83%; %; 16 4%; 6 1%; 1 1%; 1 82%; Alla behandlas lika oavsett religion och trosuppfattning 8%; 11 5%; 7 1%; 1 1%; 85%; Alla behandlas lika oavsett sexuell läggning 6%; 8 6%; 8 2%; 3 1%; 1 85%; Alla behandlas lika i skolan oavsett könsidentitet 4%; 5 12%; 16 82%; 110 1%; 2 1%; Alla behandlas lika i skolan oavsett funktionsförmåga 9%; 12 3%; 4 2%; 3 0%; 0 86%; Alla behandlas lika i skolan oavsett ålder %; 12 4%; 5 1%; 1 0%; 0 86%;

25 25 (25) JAG TYCKER ATT ALLA BEHANDLAS LIKA I SKOLAN OAVSETT: kön Mellan % 7% 7% 3% 5% 7% Medelvärde 4,8 4,8 4,8 4,8 4,79 4,72 etnisk tillhörighet Mellan % 9% 12% 7% 7% 6% Medelvärde 4,6 4,7 4,6 4,7 4,73 4,74 religion och trosuppfattning Mellan 1-3 4% 9% 9% 6% 5% 7% Medelvärde 4,8 4,7 4,6 4,7 4,79 4,76 sexuell läggning Mellan 1-3 4% 8% 18% 6% 4% 9% Medelvärde 4,8 4,7 4,3 4,8 4,85 4,72 könsidentitet Mellan % Medelvärde ,73 funktionsförmåga Mellan 1-3 2% 6% 11% 4% 4% 5% Medelvärde 4,9 4,8 4,6 4,8 4,87 4,78 ålder Mellan % Medelvärde ,81

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kommunal vuxenutbildning Svenska för invandrare (Sfi)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kommunal vuxenutbildning Svenska för invandrare (Sfi) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Arbete- och välfärdsförvaltningen Kommunal vuxenutbildning Svenska för invandrare (Sfi) Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar skolans arbete

Läs mer

Kommunala Musikskolan

Kommunala Musikskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn och utbildningsförvaltningen Kommunala Musikskolan Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Tvedegårds förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Tvedegårds förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Tvedegårds förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Tvedegårds förskola. Främja, förebygg, upptäck och åtgärda

Barn- och utbildningsförvaltningen. Tvedegårds förskola. Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Tvedegårds förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Kommunala Musikskolan

Kommunala Musikskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn och utbildningsförvaltningen Kommunala Musikskolan Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Diamantens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Diamantens Förskola 1 (10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Diamantens Förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Önnestad skola F-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Önnestad skola F-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Önnestad skola F-9 Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Västra Vrams Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Västra Vrams Förskola 1 (11) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Västra Vrams Förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hammars grundsärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hammars grundsärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Hammars grundsärskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kulladals förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kulladals förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Kulladals förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildning Trosa Svenska för invandrare (SFI)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildning Trosa Svenska för invandrare (SFI) 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildning Trosa Svenska för invandrare (SFI) Rev. 19.02.08 Planen bygger på Skollagen (2010:800) kap. 6 och diskrimineringslagen (2008:567) kap.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Linderöds förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Linderöds förskola 1 (11) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Linderöds förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Kiaby förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Yngsjö skola med fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Yngsjö skola med fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Yngsjö skola med fritidshem Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vuxenutbildningen Yrkesförberedande kurser och Yrkeshögskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vuxenutbildningen Yrkesförberedande kurser och Yrkeshögskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Yrkesförberedande kurser och Yrkeshögskolan Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans

Läs mer

Lingenäsets Förskola

Lingenäsets Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Lingenäsets Förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen. Läsåret 16/17

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen. Läsåret 16/17 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vuxenutbildningen Läsåret 16/17 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Mål för SFI... 3 1.2 Definitioner... 4 1.3 Exempel på kränkande behandling/mobbing:... 4 2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Femöringens förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Barn- och utbildningsförvaltningen. Hammars skola. Främja, förebygg, upptäck och åtgärda

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Barn- och utbildningsförvaltningen. Hammars skola. Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Hammars skola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande

Läs mer

Näsbyvillans Förskola

Näsbyvillans Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Näsbyvillans Förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sandvaktarens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Sandvaktarens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Sandvaktarens förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2017 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan kränkande

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2014-04-11 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ängsgårdens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ängsgårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Ängsgårdens förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Näsbygårdens förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kämpaställets förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kämpaställets förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Kämpaställets förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (8) 2013-08-15 Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302 52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ängsgårdens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ängsgårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Ängsgårdens förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 18/19 Kunskapsskolan Krokslätt enligt Skollagen (2010:800) 6 kap., Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2011:681) Plan mot kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2018/2019 Grunduppgifter 3 Giltighetsperiod 3 Vår vision 3 Styrdokument 4 Skollagen 4 Diskrimineringslag 4 Läroplan för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Allö förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Allö förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Allö förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande

Läs mer

Verksamhetsåret Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Verksamhetsåret Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Verksamhetsåret 2019-2020 Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Värdegrund 3 Inledning 4 Information och förankring 5 Utvärdering och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Yllestad förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Yllestad förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Yllestad förskola Verksamhetsåret 2018-2019 1 Innehållsförteckning 1. Vision 2 2. Mål 2 3. Inledning 2 4. Ansvarsfördelning 3 5. Utvärdering av föregående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Huaröds skola åk F-3 Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Plan för förebyggande av diskriminering och kränkande behandling. Åsle förskola. Läsåret 2018/2019

Plan för förebyggande av diskriminering och kränkande behandling. Åsle förskola. Läsåret 2018/2019 Plan för förebyggande av diskriminering och kränkande behandling Åsle förskola Läsåret 2018/2019 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsfördelning 4 Utvärdering och revidering 5 Främjande arbete 5 Kartläggning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Söderportgymnasiet IM, Rg

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Söderportgymnasiet IM, Rg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Söderportgymnasiet IM, Rg Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar skolans arbete för att motverka kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på BUS förskola 2018/2019. Vision

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på BUS förskola 2018/2019. Vision Plan mot diskriminering och kränkande behandling på BUS förskola 2018/2019 Vision Att alla ska känna sig välkomna, trygga, respekterade och trivas. Att skapa värderingar och normer som ger alla möjlighet

Läs mer

Skollagen innebär att vi bedriver en verksamhet som förebygger kränkande behandling.

Skollagen innebär att vi bedriver en verksamhet som förebygger kränkande behandling. Arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska, tillsammans med rutinerna för det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och åtgärda) återspeglas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gamlegårdens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gamlegårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Gamlegårdens förskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Everöds skola med tillhörande fritidshem och fritidsklubb

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Everöds skola med tillhörande fritidshem och fritidsklubb Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Everöds skola med tillhörande fritidshem och fritidsklubb Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ängsskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ängsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Ängsskolan Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar skolans och fritidshemmets arbete för att motverka kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning Inledning Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning 2013-11-28 Alla människors lika värde och respekt för varje individ ska genomsyra hela verksamheten. Likabehandlingsplanen är en viktig del av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 för den gymnasiala vuxenutbildningen i Falu kommun Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK Vuxenutbildningen Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Wendesgymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Wendesgymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Wendesgymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Skerrud skolas likabehandlingsplan F-6

Skerrud skolas likabehandlingsplan F-6 2018-10-22 1 (8) Skerrud skolas likabehandlingsplan F-6 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2018 2019 Barn- och utbildningsförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon E-post

Läs mer

Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Barn- och utbildningsförvaltningen www.kristianstad.se Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Allö Förskola Planen gäller för kalenderåret eller läsåret 2019-08-16 2020-08-17 Ansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan 2018 Komvux Bjurholm

Likabehandlingsplan 2018 Komvux Bjurholm Likabehandlingsplan 2018 Komvux Bjurholm Plan mot kränkande behandling För allas lika värde och jämställdhet, mot diskriminering och kränkande behandling på Komvux i Bjurholm. Likabehandlingsplanen gäller

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola HT2018-HT2019 Förskolans verksamhetsidé: Nysäters förskola- Barnens arena. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Wendesgymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Wendesgymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Wendesgymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Wendesgymnasiet FT VF

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Wendesgymnasiet FT VF Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Wendesgymnasiet FT VF Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

2017 års riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2017 års riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 2017 års riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skogsgläntans idrottsförskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skogsgläntans idrottsförskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Skogsgläntans idrottsförskola Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Sida 1 av 6 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Reviderad 2014-08-19 Inledning Hässleholms Gymnasium skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGEN och NYGÅRDS FÖRSKOLA 2017/18

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGEN och NYGÅRDS FÖRSKOLA 2017/18 1 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGEN och NYGÅRDS FÖRSKOLA 2017/18 Framtagen av: Personalen Datum: 2017-10-31 Version: 1.0 1. Mål 3 2. Giltighetstid för denna plan 4 3. Ansvarig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norretullskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norretullskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Norretullskolan Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vetlanda Lärcentrum.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vetlanda Lärcentrum. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017 Vetlanda Lärcentrum vetlanda.larcentrum@vetlanda.se www.vetlandalarcentrum.se Innehållsförteckning 1. Syfte med planen... 2 2. Begreppsförklaring...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Barn- och utbildningsförvaltningen www.kristianstad.se Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Hammars skola Planen gäller för kalenderåret eller läsåret 2019/2020 Ansvarig för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Helsingborg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Helsingborg, 2018 Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se Inledning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Globala gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Globala gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Globala gymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017-2018 1. Bakgrund och lagtext Vårt mål är att Globala gymnasiet ska vara fritt från förekomst av diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Möllans förskola 2016/2017. Vision

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Möllans förskola 2016/2017. Vision Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Möllans förskola 2016/2017 Vision Att alla ska känna sig välkomna, trygga, respekterade och trivas. Att skapa värderingar och normer som ger alla möjlighet

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGENS FÖRSKOLA 2018/19. Framtagen av: Personalen Datum: Version: 1.0

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGENS FÖRSKOLA 2018/19. Framtagen av: Personalen Datum: Version: 1.0 1 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGENS FÖRSKOLA 2018/19 Framtagen av: Personalen Datum: 2018-08-31 Version: 1.0 1. Mål 3 2. Giltighetstid för denna plan 4 3. Ansvarig för denna plan 4 4. Styrdokument

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling på Vitsippans och Uteförskolan Kojans förskolor 2018

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling på Vitsippans och Uteförskolan Kojans förskolor 2018 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling på Vitsippans och Uteförskolan Kojans förskolor 2018 Inledning Älmhults kommuns värdegrund Vi som är anställda på Älmhults kommun arbetar alla i medborgarens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lilla Bållebergets förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Lilla Bållebergets förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Lilla Bållebergets förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen Lilla Bållebergets förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567)

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Hagen

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Hagen Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Hagen Planen gäller under kalenderåret 2017 Upprättad i december 2016 Vår vision Verksamheten ska bygga på demokratiska former där en god självkänsla

Läs mer

Österänggymnasiet Skolenhet HT/SA

Österänggymnasiet Skolenhet HT/SA Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Österänggymnasiet Skolenhet HT/SA Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar skolans arbete för att motverka

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Fjälkinge skola L och fritidshem Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för

Läs mer

Dackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Dackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Dackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 Ansvarig för planen Johan Wingren - Rektor Vår vision Dackeskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Gammelgårdens förskola

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Gammelgårdens förskola Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Gammelgårdens förskola 2018 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolenhet 1 Campus Mölndal 2018-01-01-2018-12-31 2018-01-01 Tina Chavoshi Marie Egerstad 1 Innehåll 1 Grunduppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 UTVECKLINGSNÄMNDENS FÖRVALTNING SID 1(5) INFORMATION Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen i Helsingborgs stad 2014 Denna plan syftar till att främja vuxenstuderandes

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Centralskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Centralskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolan Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Helsingborg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Komvux Helsingborg, 2019/2020 Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se Inledning

Läs mer

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling

ABF Komvux Stockholm. Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling 1 Gäller t.o.m. 2014-06-30 ABF Komvux Stockholm Läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Inledning Vision ABF Komvux Stockholm rustar eleverna för framtiden. I detta ingår

Läs mer

Grundsärskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grundsärskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grundsärskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018-01-01-2018-12-31 Innehållsförteckning Grunduppgifter 2 Kartläggning 2 Åtgärder för främjande av lika rättigheter och möjligheter 3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ålegårdens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ålegårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ålegårdens förskola 2016-2017 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolans pedagoger. Vilka omfattas av planen: Samtliga barn i verksamheten.

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

Adolfsbergsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Adolfsbergsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Adolfsbergsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Eleverna och lärandet i fokus. 2018/2019 1 Rev 180930 Innehåll Sida 3 Vision och Mål 3 Styrdokument 3 Begreppsförklaringar 3 Förutsättningar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Nosabyskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Nosabyskolan 2018-09-30 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Nosabyskolan Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2 (16) www.kristianstad.se Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Lekholmens förskola 3 (16) Planen gäller för kalenderåret eller läsåret 2019/2020

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÄRE MONTESSORISKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÄRE MONTESSORISKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÄRE MONTESSORISKOLA 1 1. Styrdokument och lagar 1.1 Utdrag ur Skollagen 1 kap 2 Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.

Läs mer

Tollarps skola F-3 och Fritidshem

Tollarps skola F-3 och Fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Tollarps skola F-3 och Fritidshem Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Karlshamn Lärcenter 2015 Ansvarig: Peter Stålbrand, utbildningsstrateg och rektor för utbildningar som genomförs av interna

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Kronans Fritidshem 2014 Likabehandling en del av skolans dagliga arbete Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten och avspeglas i förhållningssätt,

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling VIVA 2019 Innehållsförteckning: Inledning Definitioner Främjande arbete Förebyggande åtgärder Handlingsplan Inledning Planen omfattar alla verksamheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Kulltorpskolan Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER TÄPPANS FÖRSKOLA 2017

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER TÄPPANS FÖRSKOLA 2017 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER TÄPPANS FÖRSKOLA 2017 REGELVERK Diskriminering & trakasserier lyder under Diskrimineringslagen (2008:567) Kränkande behandling lyder under Skollagen kap. 14a I Läroplan

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för NYGÅRDS FÖRSKOLA 2018/19. Framtagen av: Personalen Datum: Version: 1.0

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för NYGÅRDS FÖRSKOLA 2018/19. Framtagen av: Personalen Datum: Version: 1.0 1 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för NYGÅRDS FÖRSKOLA 2018/19 Framtagen av: Personalen Datum: 2018-08-31 Version: 1.0 1. Mål 3 2. Giltighetstid för denna plan 4 3. Ansvarig för denna plan 4 4. Styrdokument

Läs mer