English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. VG50 Multi WAN Wireless Router

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. VG50 Multi WAN Wireless Router"

Transkript

1 Installation Guide English Svenska Suomi Norsk

2 2 Installation Guide

3 Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Svenska... 8 Suomi Norsk

4 AR382 INTERNET USB WiFi WiFi On/Off DSL GbE Back Status Ethernet Wireless USB DSL Internet STATUS DSL 2 4 AR WIFI USB INTERNET Front/top 4

5 a b Start Box Check that the following items are in the Start Box: Inteno Power adapter RJ45 Network cable (White) (large contact) RJ11 DSL cable (Grey) (small contact) DSL splitter (only included for DSL customers) c This installation guide will help you install the Inteno. Your service provider will supply you with information about log in and access. can be connected to a VDSL2/ADSL2+ network or to an Ethernet based broadband network. Connecting the DSL/telephone jack It s important to connect the broadband service to the first telephone jack in your home. Otherwise you may get trouble with your telephony service, as well as your data service. In an apartment you ll usually find the first telephone jack close to the entrance door. In a villa, the location of the jack may be harder to detect, as you need to find out where the telephone cable connects to the house. If you previously have had a broadband service and it has worked without troubles you ll know that you should install the modem in the same telephone jack as before. If you haven t had a broadband service you ll need to localize the first telephone jack. Do as follows: 1. Shut down your computer. 2. Connect the DSL splitter adapter to the first telephone jack inside the house. 3. Connect the grey telephone cable between the DSL splitter and the (DSL port). d Connecting the / broadband connection Do as follows: 1. Shut down your computer. 2. Connect a RJ45 network cable between your broadband outlet and the port (). e Connecting the LAN 1. Connect a RJ45 network cable between the network ports (LAN 1-3, GbE) and the network port on the back or side of your computer. If English Svenska Suomi Norsk 5

6 you have more computers, use LAN2, LAN3, GbE. 2. Finally, plug the power adapter into an electrical outlet and contact into the modem. 3. Start the computer. 4. The colored lights will blink for roughly 30 seconds. If you have connected your modem properly, the Status and / DSL lights will be a fixed green color. See picture labeled Front. You have now connected the. Connecting the f Wireless Local Area Network (WiFi) 1. Make sure that the WiFi is active, Wireless LED should be green. 2. For wireless connection first perform a search for available wireless networks using the WiFi client. 3. Compare the list with the NETWORK NAME (SSID) which is shown on a sticker on the bottom of the. 4. Connect by double clicking on the correct NETWORK NAME (SSID) and then providing the encryption code which is shown on the sticker labeled WiFi KEY on the bottom of the. g Description of the front panel Graphics on the front panel 1. Status indicator On (green) CPE start-up ok On (red) CPE start-up problem (contact your operator) Off Power off 2. Ethernet indicator On (green) LAN connected Off LAN not connected 3. indicator On (green) connected, 1000 Mps On (yellow) connected, 100 Mps Off not connected 4. Wireless indicator On (green) WiFi activated Off WiFi not active Blinking (green) active 5. indicator Blinking (green) in service Off disabled 6. USB indicator On (green) USB device connected Off USB device not connected 7. DSL indicator On (green) connected to the DSL network Off not connected to the DSL network Blinking (green) Syncing DSL Internet indicator On (green) Contact with DNS server Off No contact with DNS server h Description of the Buttons 1. Press the button and the LED will blink green (max 2 min). Pair your device and the LED will be solid green at successful pairing 2. WiFi ON/OFF Press the WiFi ON/OFF button and the WiFi will turn OFF or ON 6

7 i Troubleshooting 1. Check that the power is on. The Status indicator light should be on (Status). See picture labeled Front. 2. Is the Staus indicator light off? Check that the modem is properly connected to the power adapter. Check that the power adapter is connected to an electrical outlet. If the modem is properly connected to an electrical outlet, a power indicator light that is still not on may indicate a faulty modem or a faulty power adapter. Contact your service provider. 3. Is the Staus indicator light red? Contact your service provider. 4. Is the DSL indicator light off? Check the connection between the DSL port on the modem and your telephone jack. If the DSL indicator light is off, despite proper connection, contact your service provider. 5. Is your broadband connection is broken when one of the telephones in the house is lifted? This probably means that the modem is not connected to the first telephone jack. This is also the case if there is excessive static on the line. Move the modem to the first incoming telephone jack. 6. Is the Ethernet indicator light off? Check the connection between the LAN port on the modem and the network port on the back or side of your computer. Check that the NIC in your computer is functioning properly. 7. Reset button. See picture labeled Back. This button resets the modem to factory settings. Hold it in for 10 seconds. English Svenska Suomi Norsk 7

8 AR382 INTERNET USB WiFi WiFi On/Off DSL GbE Baksida Status Ethernet Wireless USB DSL Internet STATUS DSL 2 4 AR WIFI USB INTERNET Framsida/topp 8

9 a b Startboxen Kontrollera att följande finns med i startboxen: Inteno DC-adapter (strömadapter) RJ45 Nätverkskabel (Vit) (stor kontakt) RJ11 DSL-kabel (Grå) (liten kontakt) DSL-splitter. (medföljer enbart till DSL-kunder) c Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno. Information om hur du loggar in och får åtkomst till dina tjänster får du från din operatör. kan dels kopplas in till ett VDSL2/ ADSL2+ nät alternativt till ett Ethernet-baserat bredbandsnät. Inkoppling DSL/ Telefonjacket samma telefonjack som tidigare bredband varit inkopplat i. Har du inte haft bredband tidigare lokalisera ditt första jack. Gör så här: 1. Stäng av din dator. 2. Koppla DSL-splitter i ditt första inkommande telefonjack. 3. Koppla den grå telefonkabeln till DSL-splitter och DSL-kontakt (DSL). d Inkoppling / Bredbandsuttag English Svenska Suomi Norsk Använd första jacket Det är viktigt att bredbandstjänsten kopplas till det första telejacket i bostaden. Annars kan problem uppstå både på den vanliga telefonin och bredbandsuppkopplingen. I en lägenhet sitter första jacket oftast närmast ytterdörren, i en villa varierar det beroende på var telefonledningen går in i huset. Har du haft bredband tidigare som fungerat problemfritt kan du vara säker på att befintlig tjänst sitter i första telejack. Installera modemet i Gör så här: 1. Stäng av din dator. 2. Koppla RJ45-nätverkskabeln mellan ditt bredbandsuttag och -kontakt märkt. e Inkoppling LAN 1. Koppla RJ45-nätverkskabeln mellan nätverkskontakt LAN1 och nät- 9

10 verkskontakten på baksidan eller sidan av din dator. Finns fler datorer än en, används därefter LAN2, LAN3, GbE. 2. Koppla slutligen in strömadapter till eluttaget och den andra änden i kontakten på. 3. Starta datorn. 4. Lamporna på modemet kommer att blinka i cirka 30 sekunder. Har du gjort allting rätt så kommer lamporna Status och /DSL lysa med fast grönt sken på ditt modem, se bild Framsida. Du är nu färdig med inkopplingen av. f Inkoppling av trådlös data-anslutning (WiFi) 1. Kontrollera så att WiFi är påslaget, Wireless-indikator ska lysa grönt. 2. För trådlös dataanslutning gör först en sökning efter trådlösa nätverk på din dator med WiFi-klient. 3. Jämför i listan med det NETWORK NAME (SSID) som anges på klisterlappen på undersidan av. 4. Anslut genom att dubbelklicka på rätt NETWORK NAME (SSID) och därefter skriva in den krypteringsnyckel som anges på klisterlappen märkt WiFi KEY på undersidan av. g Beskrivning av frontpanelen Grafik på frontpanel: 1. Status-indikator Tänd (grön) CPE start-up ok Tänd (röd) CPE start-up-problem (kontakta din operatör) Släckt strömmen är av 2. Ethernet indikator Tänd (grön) LAN ansluten Släckt LAN ej ansluten 3. indikator Tänd (grön) ansluten 1000 Mps Tänd (gul) ansluten, 100 Mps Släckt ej ansluten 4. Wireless indikator Tänd (grön) WiFi påslagen Släckt WiFi avslagen Blinkar (grön) Aktivitet 5. indikator Blinkar (grön) används Släckt avslagen 6. USB indikator Tänd (grön) USB-enhet ansluten Släckt USB-enhet ej ansluten 7. DSL indikator Tänd (grön) Ansluten till DSL-nätverk Släckt Ej ansluten till DSL-nätverk Blinkar (green) Ansluter DSL 8. Internet indikator Tänd (grön) Kontakt med DNS-server Släckt Ej kontakt DNS-server h Beskrivning av knappar 1. Tryck på knappen och indikatorn blinker grönt (max 2 min). Synkronisera nu din WiFi-enhet, när detta är klart lyser -indikatorn med fast grön sken. 2. WiFi ON/OFF Tryck på WiFi ON/OFF-knappen för att stänga av eller slå på WiFi-funktionen. 10

11 i Felsökning 1. Kontrollera att strömmen är på. Statusindikator på modemet ska lysa (Status). Se bild Framsida. 2. Är Status-indikator (Status) släckt? Kontrollera om modemet verkligen är anslutet till DC-adaptern (strömadaptern). Kontrollera också att DCadaptern (strömadaptern) är ansluten i ett eluttag. Om modemet är korrekt anslutet till eluttaget och spänningslampan trots detta är släckt, kan detta indikera ett trasigt modem eller DC-adapter (strömadaptern). Kontakta din operatör. 3. Lyser Status-indikatorn rött? Kontakta din operatör. 4. Är DSL/-indikatorn släckt? Kontrollera anslutningen mellan DSLalternativt -porten på modemet och ditt telefonjack/bredbandsuttag. Om DSL/-indikatorn trots korrekt inkoppling är släckt, kontakta din operatör. 5. Bryts bredbandsförbindelsen när någon av de övriga telefonerna i hushållet lyfts? Det tyder på att modemet inte är inkopplat i det första telefon jacket. Detsamma gäller om det brusar i telefonen. Flytta modemet till de första inkommande telefonjacket. 6. Är Ethernet-indikatorn släckt? Kontrollera anslutningen mellan LANporten på modemet och nätverkskontakten på baksidan eller sidan av din dator. Kontrollera också att nätverkskortet i din dator fungerar. 7. Reset-knapp, se bild Baksida. Med denna knapp återställer du modemet till fabriksinställningar. Håll intryckt i 10 sekunder. English Svenska Suomi Norsk 11

12 Multi langaton reititin AR382 INTERNET USB WiFi WiFi On/Off DSL GbE Takaosa Status Ethernet Wireless USB DSL Internet STATUS DSL 2 4 AR WIFI USB INTERNET Etuosa 12

13 a b Tämä asennusohje auttaa sinua asentamaan Inteno reitittimen. Palveluntarjoajasi toimittaa sinulle tietoa saatavuudesta ja sisäänkirjautunisesta. voidaan liittää joko VDSL2/ADSL2+ tai Ethernet-pohjaiseen laajakaistaverkkoon. Sisältö Tarkista, että seuraavat tuotteet ovat paketissa: Inteno Verkkolaite RJ45 Verkkokaapeli (Valkoinen) (iso liitin) RJ11 DSL kaapeli (harmaa) (pieni liitin) DSL jakaja (vain DSL asiakkaille) DSL-liittymän kytkeminen (puhelinpistok- c keeseen) On tärkeää liittää laite kotona laajakaistapalvelujen ensimmäiseen puhelinpistokkeeseen. koska muuten voi esiintyä ongelmia puhelinpalvelujen tai laajakaistapalveluiden toiminnassa. Yleensä asunnoissa ensimmäinen puhelinpistoke on sijoitettu lähelle ulko-ovea. Jos olet aiemmin ollut laajakaistapalvelujen tilaaja ja palvelu on toiminut ilman ongelmia niin kannattaa käyttää samaa puhelinpistoketta kuin ennenkin. Jos et ole ollut laajakaistapalvelu sinun paikallistaa ensimmäinen puhelinpistoke esimerkiksi selvittämällä mistä puhelinlinja on asuntoosi tuotu. Toimi seuraavasti: 1. Sammuta tietokone. 2. Kytke DSL-jakajan sovitin ensimmäiseen puhelinpistokkeeseen. 3. Kytke harmaa puhelinkaapeli DSLjakajan ja :n DSL-porttiin. d Ethernet-liittymän kytkeminen (-porttiin) Toimi seuraavasti: 1. Sammuta tietokone. 2. Kytke RJ45 välinen verkkokaapeli laajakaista pistorasiaan ja :n -porttiin. e Verkkolaitteiden kytkeminen LAN-portteihin 1. Kytke RJ45 verkkokaapeli johonkin :n verkkoporttiin (LAN 1-3, GbE) ja tietokoneesi verkkoliitäntäporttiin. English Svenska Suomi Norsk 13

14 Jos sinulla on enemmän tietokoneita, käytä LAN2, LAN3, GbE -portteja. 2. Lopuksi kytke verkkolaite pistorasiaan ja modeemiin. 3. Käynnistä tietokone. 4. Värilliset valot vilkkuvat noin 30 sekunnin ajan. Jos olet kytkenyt modeemiin oikein, Status-ja / DSL valot palavat vihreänä. Ks kuva Front. on nyt yhteydessä verkkoon. Wireless Local Area f Network (WLAN) -liittyminen 1. Varmista, että WiFi on aktiivinen ja Wireless LED on vihreä. 2. Suorita haku joka etsii käytettävissä olevia langattomia verkkoja. 3. Vertaa luettelon verkkonimiä (SSID) ja etsi hakuluettelosta vastaava joka näkyy tarrassa :n pohjassa. 4. Liitä kaksoisnapsauttamalla oikeaa verkon nimeä (SSID) ja sitten syötä salauskoodi, joka löytyy :n pohjassa olevasta tarrasta kohdasta WiFi KEY. g Etupaneelin kuvaus Etupaneelin grafiikka 1. Status-merkkivalo Valo (Vihreä) CPE:n käynnistys ok Valo (punainen) - CPE käynnistys ongelma (ota yhteys operaattoriin) Sammunut - Virta pois 2. Ethernet-merkkivalo Valo (Vihreä) - LAN kytketty Sammunut - LAN ei kytketty 3. -merkkivalo Valo (Vihreä) - kytketty, 1000 Mps Valo (keltainen) - kytketty, 100 Mps Sammunut - Wan ei kytketty 4. WIRELESS-merkkivalo Valo - (vihreä) WiFi aktivoitu Sammunut - WiFi ei aktiivinen Vilkkuva (vihreä) - aktiivinen 5. -merkkivalo Vilkkuva (vihreä) - käytössä Sammunut - ei käytössä 6. USB-ilmaisin Valo (Vihreä) - USB-laite kytketty Sammunut - USB-laite ei ole kytketty 7. DSL- ilmaisin Valo (Vihreä) - yhdistetty DSL-verkkoon Sammunut - ei ole liitetty DSL-verkkoon Vilkkuva (vihreä) DSL synkronointi 8. Internet-ilmaisin Valo (Vihreä) - Kytketty verkkoon Valo (punainen) - Ei kytketty verkkoonv h Painikkeet 1. Paina -painiketta ja merkkivalo vilkkuu vihreänä (max 2 min). Liitä laite ja -merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä kun linkitys on onnistunut. 2. WiFi ON / OFF Paina WiFi ON / OFF-painiketta ja WiFi kytketään pois päältä (OFF) tai päälle (ON). 14

15 i Virheiden etsiminen 1. Tarkista, että virta on päällä. Statusmerkkivalon pitäisi palaa vihreänä. Ks. kuva Front. 2. Onko Status-merkkivalo sammunut? Tarkista, että modeemi on kytketty oikein virtalähteeseen. Tarkista, että verkkolaite on kytketty pistorasiaan. Jos modeemi on kytketty oikein pistorasiaan eikä virran merkkivalo vieläkään pala on kyseessä joko viallinen modeemi tai viallinen virtalähde. Ota yhteys palveluntarjoajaan. 3. Onko Status-merkkivalo punaisena? Ota yhteys palveluntarjoajaan. 4. Onko DSL-merkkivalo sammunut? Tarkista yhteys DSL-porttiin modeemin ja puhelinpistorasian välillä. Jos DSL merkkivalo ei vieläkään syty, ota yhteys palveluntarjoajaan. 5. Katkeaako laajakaistayhteys, kun jokin puhelin talossa nostetaan? Tämä luultavasti tarkoittaa, että modeemi ei ole kytketty ensimmäiseen puhelinpistokkeeseen. Tämä pätee myös, jos on olemassa staattinen linjalla. Siirrä modeemi ensimmäiseen tulevaan puhelinpistokkeeseen. 6. Onko Ethernet merkkivalo sammunut? Tarkista yhteys modeemin LAN-porttiin ja tietokoneen verkko-porttiin. Tarkista, että tietokoneesi verkkokortti toimii oikein. 7. Nollauspainike. Ks. kuva Back. Tämä painike palauttaa modeemin tehdasa setukset. Pidä sitä pohjassa 10 sekunnin ajan. English Svenska Suomi Norsk 15

16 AR382 INTERNET USB WiFi WiFi On/Off DSL GbE Bakside Status Ethernet Wireless USB DSL Internet STATUS DSL 2 4 AR WIFI USB INTERNET Forside/topp 16

17 a b Oppstartsboks Sjekk at følgende finnes i innpakningen: Inteno DC-adapter (strømadapter) RJ45 nettverkskabel (hvit) (stor kontakt) RJ11 DSL-kabel (grå) (liten kontakt) DSL splitter (følger bare med til DSL-kunder) c Denne installasjonsveiledningen vil hjelpe deg å installere. Din bredbåndsleverandør vil hjelpe deg med informasjon om innlogging og tilgang til dine tjenester. kan tilkobles et VDSL2/ ADSL2+ nett, alternativt et Ethernet-basert bredbåndsnett. Tilkobling DSL/ Telefonuttak Det er viktig å benytte det første telefoninntaket i ditt hjem for tilkobling av bredbåndsutstyr., hvis ikke kan det oppstå problemer med både telefoni- og bredbåndstjenesten. I en leilighet sitter til vanlig det første uttaket nærmest ytterdøren. I en enebolig kan det være litt mer utfordrende å finne riktig inntak, fordi du må lokalisere hvor telefonkabelen kommer inn i huset. Hvis du allerede har benyttet en annen problemfri bredbåndstjeneste, så benyttes samme uttak som tidligere. Har du ikke tidligere hatt en bredbåndstjeneste må korrekt uttak lokaliseres. Gjør som følger: 1. Skru av datamaskinen. 2. Koble DSL-splitteren til det første uttaket. 3. Koble den grå telefonkabelen fra DSL-splitteren til (DSL). d Tilkobling av / bredbåndsuttak Gjør som følger: 1. Skru av datamaskinen. 2. Koble RJ45 nettverkskabelen fra ditt bredbåndsuttak til -porten () på din. e Tilkobling av LAN 1. Koble RJ45 LAN nettverkskabelen fra en av LAN nettverksportene (LAN 1-3, GbE) på til nettverksporten på din datamaskin. Hvis du har flere datamaskiner, benytt LAN2, LAN3 eller GbE. 2. Tilslutt strømadapteret i en strømkontakt og koble videre i i uttaket merket Power. English Svenska Suomi Norsk 17

18 3. Start datamaskinen. 4. Indikatorlampene på vil blinke i ca 30 sekunder. Hvis dine koblinger er korrekt vil indikatorene Power, /DSL lyse medkonstant, grønt lys (se bilde merket Fremside ). Du er nå ferdig med tilkobling av. f Tilkobling av trådløst nett (WiFi) 1. Kontroller at WiFi er aktivert, indikatorlampen Wireless skal da lyse grønt. 2. For tilkobling til trådløst nett, utfør først et søk etter trådløse nettverk ved å benytte WiFi programvaren på din datamaskin. 3. Sammenlign listen over tilgjengelige trådløse nettverk med SSID, som kan leses av på undersiden av din. 4. Koble til ved å dobbeltklikke korrekt SSID og videre angi korrekt krypteringsnøkkel, som kan leses av på klistrelappen merket «WPA» på undersiden av din. g Beskrivelse av frontpanelet Grafikk på frontpanelet: 1. Status indikator På (grønn) CPE oppstart ok På (rød) CPE oppstart problem (kontakt din nettverksleverandør) Av Strømmen er av 2. Ethernet indikator På (grønn) LAN tilkoblet Av LAN ikke tilkoblet 3. indikator På (grønn) tilkoblet, 1000 Mps hastighet På (gul) tilkoblet, 100 Mps hastighet Av ikke tilkolet 4. Wireless indikator På (grønn) WiFi aktivert Av WiFi ikke aktivert Blinker (grønn) aktivitet 5. indikator Blinker (grønn) -tjeneste aktivert Av deaktivert 6. USB indikator På (grønn) USB-enhet tilkoblet Av USB-enhet ikke tilkoblet 7. DSL indikator På (grønn) tilsluttet DSL-nettverket Av ikke tilsluttet DSL-nettverket Blinking (grønn) Tilkobles DSL 8. Internet indikator Grønt lys Kontakt med nettverket Rødt lys Ikke kontakt med nettverket h Beskrivelse av knapper 1. Trykk -knappen, og -lampen vil blinke grønt (maks 2 minutter). Synkroniser enheten, og når dette er utført vil -lampen lyse med konstant, grønt lys. 2. WiFi På/Av Trykk på WiFi Av/På-knappen for å skru av eller på trådløsfunksjonen. i Feilsøking 1. Sjekk at strømmen er på. Statusindikator på modemet skal lyse (Status). Se bilde merket Fremside. 2. Er stausindikatorens lys av? Sjekk at modemet er tilsluttet strømadapteret. Sjekk at strømadapteret er tilsluttet 18

19 et strømuttak. Hvis modemet er korrekt tilsluttet et strømuttak og strømindikatoren fortsatt ikke lyser kan dette indikere et defekt modem eller et defekt strømadapter. Kontakt din nettverksleverandør. 3. Lyser statusindikatoren rødt? Kontakt din nettverksleverandør. 4. Er DSL indikatorens lys av? Sjekk tilkoblingen mellom DSL-porten på modemet og ditt telefonuttak. Hvis DSL-indikatoens lys er slukket, tilt ross for korrekt tilslutning, kontakt din nettverksleverandør. 5. Blir din bredbåndsforbindelse brutt når en av de øvrige telefonene i hjemmet løftes? Dette betyr sannsynligvis at modemet ikke er tilsluttet det første telefonuttaket. Dette er også tilfellet dersom det er intens støy på linjen. Flytt modemet til det første telefonuttaket. 6. Er Ethernet-indikatorens lys slukket? Sjekk tilkoblingen mellom LAN-porten på modemet og nettverksporten på datamaskinen. Sjekk at nettverkskortet i datamaskinen fungerer. 7. Resetknapp, se bildet merket Bakside. Denne knappen tilbakestiller modemet til fabrikkinnstillingene. Hold knappen inne i 10 sekunder. English Svenska Suomi Norsk 19

20

Installationsguide. för bredband och telefoni

Installationsguide. för bredband och telefoni Installationsguide för bredband och telefoni Den här installationsguiden hjälper dig att installera Boxers bredbandsmodem. Baksida Framsida STARTBOXENS INNEHÅLL Kontrollera att följande finns med i startboxen:

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Inteno FG500 installation

Inteno FG500 installation Anteckningar Kundnummer Inteno FG500 installation Supportnummer 0771-40 44 00 Här kan man klistra in WPA nyckel lappen. 15 Inkoppling av TV Den här installationsguiden hjälper dig att installera Inteno

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

OPTICAL SMOKE ALARM DELTRONIC MP-8200 SERIES

OPTICAL SMOKE ALARM DELTRONIC MP-8200 SERIES liquids in a safe manner. Only use fuses of the correct strength in the electrical system. Never experiment with homenade fuses of any sort. Replace faulty electric leads and power points. Only use approved

Läs mer

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp dig på Internet. Huawei E169 Systemkrav

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

AirPort Extreme Installationshandbok

AirPort Extreme Installationshandbok AirPort Extreme Installationshandbok Innehåll 3 Kapitel 1: Komma igång 11 Kapitel 2: AirPort Extreme-nätverk 12 Använda AirPort Extreme med din bredbandsanslutning till Internet 14 Använda AirPort Extreme

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point Xenta Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm

Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Se översikt på sidan fyra hur larmets menyträd ser ut och tag även fram huvudmanualen samt manualen för resp. sensor/tillbehör. För att bläddra i menyn

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system

EDW-100 82324-2. Installation Note. EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system EDW-100 82324-2 Installation Note 08-50 SE EN EDW-100 Ethernet adapter till Bewator 2010 Omnis system Inledning EDW-100 är en industrianpassad Ethernetadapter med seriellt gränssnitt till Bewator- 2010

Läs mer

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information.

SVENSKA. Du behöver ha ett Internet-konto redan konfigurerat och ha tillgång till följande information. Översikt P-320W är en bredbandsrouter med en inbyggd fyraportars 10/100 Mbps-switch. P-320W gör det enkelt för dig att inrätta ett litet nätverk för hemma- eller kontorsbruk och att dela Internet-åtkomst

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer