Elektricitet, fjärrvärme och bredband på svenska så påverkar det dig i din vardag. Svenska Svenska Engelska English Finska Suomeksi Franska Français

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektricitet, fjärrvärme och bredband på svenska så påverkar det dig i din vardag. Svenska Svenska Engelska English Finska Suomeksi Franska Français"

Transkript

1 Svenska Svenska Engelska English Finska Suomeksi Franska Français Spanska Español Elektricitet, fjärrvärme och bredband på svenska så påverkar det dig i din vardag. Electricity, District Heating and Broadband How They Affect Your Everyday Life Sähkö, kaukolämpö ja laajakaista suomeksi näin se vaikuttaa sinun arkipäivääsi. Électricité, chauffage à distance et internet à haut débit en suédois l effet sur vous dans votre vie quotidienne Electricidad, calefacción central y banda ancha en español así influye en tu quehacer de cada día. Elektricitet, fjärrvärme och bredband på svenska så påverkar det dig i din vardag.

2 Elnät De flesta som har ett eget boende, har också ett elnätsabonnemang. Det innebär att du betalar en abonnemangsavgift och en elöverföringsavgift till ditt lokala elnätsföretag. Gävle Energi äger och sköter större delen av elnätet i Gävle kommun. Därför betalar du kostnaderna för ditt abonnemang till Gävle Energi AB. Kostnaderna består av en fast abonnemangsavgift/år och en rörlig överföringsavgift per förbrukad kwh (kilowattimme). Den fasta abonnemangsavgiften är uppdelad per månad eller på 3 månader och står under rubriken abonnemang på din faktura. Abonnemangsavgiften avgörs av styrkan (ampere) på din huvudsäkring. Överföringsavgiften på din faktura, har att göra med den mängd el du förbrukar. På din faktura finns också rubriken moms, vilket är en skatt (25%) som alla elkonsumenter i Sverige måste betala. Elhandel El är idag en fri handelsvara i Sverige. Det betyder att du kan köpa din el från vilket elhandelsföretag du vill. Du väljer själv om du vill köpa el av den som har lägst pris eller kanske det företag som har en bra kombination av pris, miljöhänsyn och service. När du väljer ett annat elhandelsföretag än Gävle Energi får du en särskild faktura på den el du förbrukar. Oavsett om fakturan kommer från Gävle Energi eller något annat elhandelsföretag, betalar du oftast en fast årsavgift, som är uppdelad i det antal dagar som fakturaperioden avser. Den förbrukade elen mäts i kwh (kilowattimmar) och anges under rubriken elpris på fakturan. Utöver detta får alla också betala en speciell energiskatt samt moms (25%) på den el som man har förbrukat. Myndighetsavgifter Elskatt och andra myndighetsavgifter beslutas varje år av Sveriges Riksdag och kan förändras. En viss del av elpriset är avsatt för att bygga upp en ekonomisk buffert för statligt stöd vid bland annat naturkatastrofer, strömavbrott och olyckor. Elcertifikatavgift Elcertifikatavgiften är en avgift som Sveriges Riksdag har infört för att alla elkonsumenter (både privatpersoner och företag) ska vara med och betala för utveckling av förnybara energikällor. Du kan alltså se denna avgift som ditt bidrag till en förbättrad miljö. Elcertifikatavgiften ingår i elpriset förutom i det rörliga elpriset, där den tillkommer och redovisas separat. Den svenska elmarknaden är uppdelad i två delar, elnät och elhandel.

3 Teckna elhandelsavtal spar pengar. Ett allmänt råd till dig som elkonsument, är att du bör teckna avtal med ett elhandelsföretag. Utan avtal blir du automatiskt anvisningskund. Du betalar då ett tillsvidarepris för den el du gör av med. Tillsvidarepriset är nästan alltid dyrare än avtalspriserna. Du kanske är anvisningskund hos oss på Gävle Energi idag. Titta på din senaste elfaktura, står det tillsvidarepris har du allt att vinna på att teckna avtal med oss eller något annat elhandelsföretag. Det finns många olika avtalsformer att välja mellan. De flesta företag erbjuder dig möjligheten att teckna fastprisavtal. Det innebär att du binder elpriset för en viss tidsperiod. Det finns också möjlighet att teckna rörligt elpris, som följer det aktuella elmarknadspriset (spotpriset) på den nordiska elbörsen (Nordpool) och därför varierar från månad till månad. Källmärkt el Gävle Energis fördel är att vi bara säljer Källmärkt el. Det vill säga el, som är producerad av förnybar energi, som till exempel vind, vatten och biobränsle. Via Gävle Energi kan du teckna ett fastprisavtal på 1, 2 eller 3 år och i vissa fall även som 6- eller 18-månadersavtal. Du kan också välja att teckna ett rörligt elpris. Du kan teckna elhandelsavtal på Gävle Energis hemsida eller genom att ringa kundservice på telefon

4 Hur vet du att du inte betalar för mycket? Din elfaktura baseras på faktisk elförbrukning, antingen per månad eller per kvartal (3 månader). Du kan direkt se om dina kostnader för elen går upp eller ner. Du kan också snabbt se om de eventuella åtgärder, som du har gjort för att spara el, märks på fakturan i form av lägre förbrukning och därmed lägre elkostnad. När du sparar el, så sparar du pengar Det bästa sättet att spara pengar är att minska på elförbrukningen. I stort sett kan man säga att kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare drar mest el i ett hushåll - där finns det alltså möjlighet att spara el genom att använda dem på rätt sätt. Nya hushållsapparater förbrukar betydligt mindre el än äldre. I våra hem använder vi också många lampor. Genom att byta ut vanliga glödlampor till lågenergilampor sparar du på elförbrukningen. Trots att lågenergilamporna är dyrare i inköp lönar det sig i längden att byta ut lamporna. Gävle Energi har tagit fram en Elsparbok på svenska. Boken delas ut till alla som tecknar elhandelsavtal med Gävle Energis dotterbolag, Gävle Energisystem AB. På vår hemsida kan du läsa mer om elspartips. Elsäkerhet Laga aldrig en elapparat själv. Anlita elektriker om du är osäker på något inom el. Alla produkter som säljs inom EU måste vara CE-märkta. CE-märket visar att elprodukten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Fjärrvärme I centrala Gävle är cirka 95% av husen uppvärmda med fjärrvärme. Istället för att var och en har sin egen uppvärmning, levereras värmen från en central anläggning. En enda anläggning, med avancerad rening, ersätter ett stort antal småpannor utan rening. Miljövinsterna är omedelbara och stora. När en fastighet ansluts till fjärrvärmenätet betalas en anslutningsavgift. Hela anläggningen ägs och underhålls av Gävle Energi. Om du har fjärrvärme, så ingår det i din hyra eller så betalar du en abonnemangsavgift och en förbrukningsavgift för den värme som du förbrukar.

5 Ett av världens bästa bredband GavleNet. Den som har en PC eller en hemdator vill oftast komma ut på Internet för att kunna kommunicera med andra. För att komma ut på Internet krävs bredband. Större delen av Gävle kommuns invånare kan få tillgång till bredband via GavleNet. Vi bygger också ut vårt fiberoptiska bredbands-nät fortlöpande. Vad kan man använda bredband till? Du kan: söka information och läsa nyheter över hela världen. kommunicera med andra människor via e-post och olika chattjänster. betala räkningar. beställa varor och tjänster. ladda hem och skicka filmer och musik. spela spel. studera och/eller arbeta hemifrån. GavleNet ägs av Gävle Energi AB. Du kan läsa mer om GavleNet på

6 The electricity network Most people with their own homes have electricity accounts. This means that you pay your local electricity network company a standing (subscription or network) charge and a transmission charge (unit price or tariff). Gävle Energi owns and runs most of the electricity network in the municipality of Gävle. So charges on your account are payable to Gävle Energi AB. The standing charge is a fixed annual payment, split into 12 monthly or four quarterly instalments and shown under the heading Abonnemang ( Account ) on your bill. This charge depends on the strength (Ampere) of your main fuse or electrical installation. The transmission charge on your bill, a unit price per kwh (kilowatt hour), varies according to how much electricity you use. Another heading on your bill is Moms (value-added tax, VAT), a 25% tax that all electricity consumers in Sweden must pay. Your electricity supply Today, electricity is an unrestricted commodity in Sweden. This means that you can buy your electricity from any supplier you wish. You can choose for yourself whether to buy electricity from the supplier with the lowest price, or perhaps from the company that has a good combination of price, environmental awareness and service. If you choose an electricity supplier other than Gävle Energi, you get a separate bill for the electricity you consume. Whether the bill comes from Gävle Energi or another electricity supplier, you usually pay a standing (fixed) charge that is specified in the bill for the number of days in the invoicing period. The quantity of electricity you use, measured in kwh (kilowatt hours), is specified under the heading Elpris ( Electricity price ) on the bill. All customers must also pay a special energy tax and VAT (25%) on the electricity consumed. Official charges Electricity tax and other official charges, set annually by the Riksdag (Swedish Parliament), are subject to change. Part of the electricity price is allocated for establishing a financial buffer to provide government support in the event of natural disasters, power cuts, accidents and other such events. Electricity certificate charge The Riksdag introduced an environmental charge for Swedish green electricity certificates so that all electricity users (private individuals and businesses alike) should join in paying for renewable energy sources to be developed. You can see this charge as your contribution to improving the environment. The electricity certificate charge is included in the price of electricity except when it comes to the variable electricity charge, where it is worked out and specified separately. The Swedish electricity market is twofold: the network and the supply.

7 Sign a supply contract save money Our general advice to you as an electricity consumer is that you should sign a contract with an electricity supply company. Without a contract, you are automatically classified as an instruction customer. You then pay an interim price for the electricity you use. This interim price is almost always higher than contractual prices. Perhaps you are an instruction customer of Gävle Energi at present. Look at your latest electricity bill: if it refers to the tillsvidarepris ( interim price ) you have everything to gain from signing a contract with us or another electricity supplier. There are many forms of contract to choose from. With most companies, you can sign a fixed-price contract. The electricity price is then fixed for a defined period. It is also possible to sign a contract for a variable electricity price, which then follows the current (spot) price on the Nordic electricity market (Nordpool) and, as a result, varies from one month to the next. Källmärkt el Gävle Energi s advantage is that we sell only Källmärkt ( Source-Labelled ) electricity, produced from renewable energy sources such as wind, water and biofuels. Through Gävle Energi, you can sign a fixedprice contract for one, two or three years, and in some cases also for six and 18 months. You can also choose to sign a variable-price contract. You can sign an electricity supply contract online at Gävle Energi s website, or by calling customer service on telephone number

8 How do you know you aren t paying too much? Your electricity bill is based on your actual consumption, either monthly or quarterly. You can see immediately if your electricity costs are going up or down. You can also quickly check whether any steps you have taken to save electricity show on the bill in the form of lower consumption and, as a result, a reduced electricity cost. Saving electricity means saving money The best way of saving money is to reduce your electricity consumption. Broadly speaking, the appliances that use most electricity in a household are the fridge, freezer, dishwasher, washingmachine and tumble drier. You can save electricity by using them in the right way. New household appliances use considerably less electricity than old ones. In our homes, we also use many light fittings. By replacing ordinary light bulbs by low-energy bulbs, you reduce your electricity consumption. Although the low-energy bulbs are more expensive to buy, it is worthwhile replacing your bulbs in the long term. Gävle Energi issues a booklet in Swedish, Elsparbok, about how to save electricity. We send it to everyone who signs an electricity supply contract with our subsidiary Gävle Energisystem AB. On our website, you can read more about saving electricity. Electrical safety Never mend an electrical appliance yourself. Ask an electrician if you are uncertain about anything concerning electricity. All products sold in the EU must be CE-labelled. The CE label shows that the electrical product meets basic health and safety requirements. District heating Some 95% of the buildings in central Gävle are heated by means of district heating. Instead of each home having its own boiler, the heat is delivered from a central installation. This single large installation with its advanced flue-gas cleaning system has replaced numerous small boilers without any flue-gas cleaning. There have been immediate, large environmental gains. When a property becomes connected to the district-heating network, a connection charge is payable. The whole installation is owned and maintained by Gävle Energi. If you have district heating, either it is included in your rent or you pay a subscription charge and a tariff for the heating you use.

9 World-class GavleNet broadband Anyone with a PC or home computer usually wants to use the Internet to communicate with others. To go online, you need broadband. Most residents of the municipality of Gävle have access to broadband through GavleNet. We are also continuously extending our fibre-optic broadband network. What is broadband used for? You can: search for information and read news from all over the world. communicate with other people by and various chat services. pay bills. order goods and services. download and send films and music. play games. study and/or work at home. GavleNet is owned by Gävle Energi AB. For more information about GavleNet, see

10 Sähköverkko Useimmilla, joilla on oma asunto, on myös sähköverkkoliittymä. Se tarkoittaa, että maksat liittymämaksun ja sähkönsiirtomaksun paikalliselle sähköverkkoyrityksellesi. Gävle Energi omistaa ja hoitaa suurimman osan sähköverkosta Gävlen kunnassa. Siksi maksat kustannukset liittymästäsi Gävle Energi Oy:lle. Kustannukset koostuvat kiinteästä liittymämaksusta / vuosi ja liikkuvasta siirtomaksusta kulutettua kwh:a (kilowattituntia) kohti. Kiinteä liittymämaksu on jaettu kuukaudelle tai 3:lle kuukaudelle ja on laskussasi liittymä- otsikon alla. Pääsulakkeesi vahvuus (ampeeri) määrää liittymämaksun. Siirtomaksu laskussasi riippuu kuluttamastasi sähkön määrästä. Laskussasi on myös otsikko - alv -(arvonlisävero), mikä on vero (25%), joka kaikkien sähkönkuluttajien on maksettava Ruotsissa Sähkökauppa Sähkö on nykyään vapaata kauppatavaraa Ruotsissa. Se tarkoittaa, että voit ostaa sähkösi mistä sähkökauppayrityksestä haluat. Valitset itse, haluatko ostaa sähköä siltä, jolla on halvin hinta tai ehkä yritykseltä, jolla on hyvä hinta-, ympäristö- ja palveluyhdistelmä. Kun valitset toisen sähköyrityksen kuin Gävle Energi: n, saat erillisen laskun sähköstä, jota kulutat. Huolimatta siitä, tuleeko lasku Gävle Energi: ltä tai joltakin toiselta sähkökauppayritykseltä, maksat useimmiten kiinteän vuosimaksun, joka on jaettu niiden päivien lukumäärällä, jonka laskutusjakso käsittää. Kulutettu sähkö mitataan kwh: eissa (kilowattitunneissa) ja ilmoitetaan laskussa sähkönhinta-otsikon alla. Tämän lisäksi saavat kaikki myös maksaa erityisen energiaveron sekä arvonlisäveron (25%) siitä sähköstä, jonka on kuluttanut. Viranomaisten maksut Ruotsin valtiopäivät päättää joka vuosi sähköveron ja muut viranomaisten maksut ja ne voivat muuttua.tietty osa sähkön hinnasta on varattu taloudellisen puskurin rakentamiseksi valtion tukea varten muun muassa luonnonkatastrofeissa, sähkökatkoksissa ja onnettomuuksissa. Sähkösertifikaattimaksu Sähkösertifikaattimaksu on maksu, jonka Ruotsin valtiopäivät on ottanut käyttöön, jotta kaikki sähkönkuluttajat (sekä yksityishenkilöt että yritykset) olisivat mukana maksamassa uusiutuvien energialähteitten kehittämisestä. Voit siis pitää tätä maksua avustuksenasi parantuneelle ympäristölle. Sähkösertifikaattimaksu sisältyy sähkönhintaan lukuun ottamatta liikkuvaa sähköhintaa, jossa se tulee lisäksi ja selvitetään erikseen. Ruotsalaiset sähkömarkkinat on jaettu kahteen osaan, sähköverkkoon ja sähkökauppaan.

11 Tee sähkökauppasopimus säästä rahaa. Yleinen neuvo sinulle sähkönkuluttajana on, että sinun tulee tehdä sopimus sähkökauppayrityksen kanssa. Ilman sopimusta sinusta tulee automaattisesti osoitusasiakas. Maksat silloin toistaiseksi voimassa olevan hinnan sähköstä, jonka kulutat. Toistaiseksi voimassa oleva hinta on melkein aina kalliimpi kuin sopimushinnat. Olet ehkä tällä hetkellä osoitusasiakas meillä Gävle Energi: ssä. Katso viimeistä sähkölaskuasi. Jos siinä on toistaiseksi voimassa oleva hinta, voit hyötyä tekemällä sopimuksen kanssamme tai jonkun toisen sähkökauppayrityksen kanssa. On monia eri sopimusmuotoja valittavana. Useimmat yritykset tarjoavat sinulle mahdollisuuden kiinteähintasopimuksen tekemiseen. Se tarkoittaa, että sidot sähkönhinnan tietyksi ajanjaksoksi. On myös mahdollisuus tehdä sopimus liikkuvasta sähkönhinnasta, joka seuraa ajankohtaista sähkömarkkinahintaa (spothintaa) pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nordpool) ja joka siksi vaihtelee kuukaudesta toiseen. Källmärkt el Gävle Energi: n etuna on, että me ainoastaan myymme lähdemerkittyä sähköä. Se tarkoittaa sähköä, joka on valmistettu uudistuvasta energiasta kuten esim. tuulesta, vedestä ja biopolttoaineesta. Gävle Energi:n kautta voit tehdä kiinteähintasopimuksen 1:ksi, 2:ksi tai 3:ksi vuodeksi ja tietyissä tapauksissa myös 6- tai 18- kuukauden sopimuksen. Voit myös valita liikkuvan hinnan sopimuksen tekemisen. Voit tehdä sähkökauppasopimuksen Gävle Energi: n kotisivulla tai soittamalla asiakaspalveluun puhelinnumeroon

12 Kuinka tiedät, ettet maksa liikaa? Sähkölaskusi perustuu todelliseen sähkönkulutukseen, joko kuukausittaiseen tai neljännesvuosittaiseen (3 kuukautta) kulutukseen. Voit heti nähdä, nousevatko vai laskevatko sähkökustannuksesi. Voit myös nopeasti nähdä, näkyvätkö mahdolliset toimenpiteet, joita olet tehnyt säästääksesi sähköä, laskussa alemman kulutuksen muodossa ja täten matalampana sähkökustannuksena. Kun säästät sähköä, niin säästät rahaa Paras tapa säästää rahaa on vähentää sähkönkulutusta. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että jääkaappi, pakastin, astianpesukone, pyykinpesukone ja kuivausrumpu vievät eniten sähköä taloudessa. Niissä on siis mahdollisuus säästää sähköä käyttämällä niitä oikealla tavalla. Uudet kotitalouskoneet kuluttavat huomattavasti vähemmän sähköä kuin vanhemmat. Kodeissamme käytämme myös paljon lamppuja. Vaihtamalla tavalliset hehkulamput energiansäästölamppuihin säästät sähkönkulutuksessa. Siitä huolimatta, että energiansäästölamput ovat kalliimpia ostettaessa, kannattaa lamppujen vaihtaminen ajan mittaan. Gävle Energi on tuottanut Sähkönsäästökirjan ruotsiksi. Kirja jaetaan kaikille, jotka tekevät sähkökauppasopimuksen Gävle Energi: n tytäryhtiön, Gävle Energisystem Oy:n kanssa. Kotisivultamme voit lukea enemmän sähkönsäästövihjeistä Sähköturvallisuus Älä koskaan korjaa itse sähkölaitetta. Käytä sähkömiestä, jos olet epävarma jossakin sähköön liittyvässä asiassa. Kaikkien tuotteiden, joita myydään EU:n sisällä täytyy olla CE- merkittyjä. CE- merkki osoittaa, että sähkötuote täyttää olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Kaukolämpö Gävlen keskustassa lämmitetään noin 95% taloista kaukolämmöllä. Sen sijaan, että jokaisella on oma lämmityksensä, toimitetaan lämmöt yhdestä keskuslaitoksesta. Yksi ainoa laitos, jossa on huippuunsa kehitetty puhdistus, korvaa suuren määrän pieniä pannuja, joissa ei ole puhdistusta. Ympäristövoitot ovat välittömät ja suuret. Kun kiinteistö liitetään kaukolämpöverkkoon, maksetaan l iittymismaksu. Gävle Energi omistaa koko laitoksen ja hoitaa sen. Jos sinulla on kaukolämpö, niin se sisältyy vuokraasi tai sitten maksat liittymämaksun ja kulutusmaksun lämmöstä, jonka kulutat.

13 Yksi maailman parhaista laajakaistoista GavleNet. Se, jolla on PC tai kotitietokone, haluaa useimmiten päästä Internet:iin voidakseen kommunikoida muiden kanssa. Päästäkseen Internet:iin pitää olla laajakaista. Suuremmalla osalla Gävlen kunnan asukkaista on mahdollisuus saada laajakaista GavleNet: in kautta. Laajennamme myös jatkuvasti kuituoptista laajakaista-verkkoamme. Mihin laajakaistaa voi käyttää? Voit: hakea informaatiota ja lukea uutisia koko maailmasta. kommunikoida muiden ihmisten kanssa sähköpostin ja eri keskustelupalveluitten välityksellä. maksaa laskuja. tilata tavaroita ja palveluita. ladata kotiin ja lähettää filmejä ja musiikkia. pelata pelejä. opiskella ja/tai työskennellä kotoa. Gävle Energi AB omistaa GavleNet: in. Voit lukea GavleNet: istä

14 Réseau électrique Toute personne qui a une habitation a aussi un abonnement de réseau électrique. Pour cela vous payez des frais d abonnement et des frais de transmission d électricité à votre entreprise régionale du réseau électrique. Gävle Energi détient et gère la plus grande partie du réseau électrique de la commune de Gävle. Pour cette raison vous payez les frais de votre abonnement à Gävle Energi AB. Les frais sont composés d un coût fixe d abonnement/an et d un coût variable de transmission par kwh(kilowattheure) consommé. Le coût fixe d abonnement est facturé tous les mois ou tous les trois mois et se trouve sous la rubrique d abonnement de votre facture. Le coût de votre abonnement dépend de la puissance (ampère) de votre fusible principal. Le coût de transmission sur votre facture, consiste en la quantité d électricité consommée. Sur votre facture se trouve aussi la rubrique T.V.A, qui est un impôt (25%) que tous les consommateurs d électricité en Suède sont obligés à payer. Le commerce d électricité L électricité est aujourd hui une marchandise libre en Suède. Vous pouvez donc acheter votre électricité de l entreprise qui fait le commerce d électricité de votre choix. C est à vous de choisir si vous voulez acheter l électricité de celui qui a le prix le moins cher ou peut-être l entreprise qui a un bon prix, une préoccupation écologique et le service. Quand vous prenez une autre entreprise de commerce d électricité que Gävle Energi vous recevez une facture à part sur l électricité consommée. Que la facture vient de Gävle Energi ou d une autre entreprise de commerce d électricité, vous payez le plus souvent un coût annuel fixe, qui est divisé en nombre de jours correspondant à la période de la facture. L électricité consommée est mesurée en kwh (kilowattheure) et se trouve sous la rubrique de prix de l électricité sur la facture. En outre il faut aussi payer un impôt d énergie spécifique et le T.V.A (25%) pour l électricité consommée. Frais de l administration publique L impôt sur l électricité et d autres frais de l administration publique sont fixés chaque année par le Parlement suédois et peuvent être modifiés. Une partie du coût de l électricité est constituée comme réserve financière pour servir d aide à l état lors des catastrophes naturelles, coupures d électricité et accidents. Le coût du certificat d Électricité Le coût du certificat d électricité est un coût que le Parlement suédois a introduit pour que tout consommateur d électricité (les particuliers et les entreprises) participe financièrement à un développement de source d énergie renouvelable. Vous pouvez donc considérez ce coût comme votre contribution pour un meilleur environnement. Le coût du certificat d électricité est inclus dans le prix d électricité sauf dans le prix d électricité variable, où il est rajouté et déclaré à part. Le marché suédois d électricité est divisé en deux parties, le réseau d électricité et le commerce d électricité

15 Signez un contrat de commerce d électricité économisez de l argent. Un conseil général au consommateur d électricité, c est que vous devez signer un contrat avec une entreprise de commerce d électricité. Sans contrat vouz devenez automatiquement client assigné. Vous payez alors un prix flottant pour l électricité consommée. Le prix flottant est presque toujours plus cher que le prix convenu. Vouz êtes peut-être client assigné auprès de nous Gävle Energi aujourd hui. Regardez votre dernière facture d électricité, si c est marqué prix flottant (tillsvidarepris) vous avez tout à gagner en signant un contrat avec nous ou une autre entreprise de commerce d électricité. Vous pouvez choisir entre des contrats différents. De nombreuses enterprises vous offrent la possibilité de signer un contrat de prix fixe. Dans ce cas le prix est fixé pour une période décidée. Vous avez également la possibilité de signer un contrat d un prix d électricité variable, qui suit le prix de marché d électricité (prix spot) sur la bourse nordique d électricité (Nordpool) et varie donc d un mois à l autre. Källmärkt el L avantage de Gävle Energi est que nous ne vendons que l électricité dite de Source. C est-à-dire l électricité, qui est produite d énergie renouvelable, par exemple d éolienne, d hydraulique et de biocombustible. Vous pouvez signer un contrat de prix fixe auprès de Gävle Energi de 1, 2 ou 3 ans et dans certains cas un contrat de 6- ou 18-mois. Vouz pouvez aussi choisir un prix d électricité variable. Vous pouvez signer un contrat de commerce d électricité sur le site Internet de Gävle Energi ou téléphoner au numéro client

16 Comment savoir que vous ne payez pas trop? Votre facture d électricité est calculée sur la consommation d électricité réelle, soit par mois soit par trimestre (3 mois). Vous pouvez tout de suite voir si votre coût d électricité monte ou baisse. Vous pouvez aussi rapidement constater si les mesures éventuelles, que vous avez prises pour économiser de l électricité, se voient sur la facture sous forme d une consommation moindre et donc un coût moins élevé de l électricité. Quand vous économisez de l électricité vous économisez de l argent La meilleure manière d économiser de l argent est de réduire la consommation de l électricité. On peut dire que le réfrigérateur, le congéiateur, le lave-vaiselle, le lave-linge et le sèche-linge sont les grands consommateurs d électricité dans le ménage en les utilisant d une manière bien il y a le moyen de baisser la consommation d électricité. Des appareils électro-ménagers nouveaux consomment beaucoup moins que les anciens. Dans nos maisons nous utilisons aussi de nombreuses Iampes. En échangeant l ampoule normale en une ampoule économique vous économisez la consommation de l électricité. Malgré le prix d achat plus élevé d une ampoule économique il est plus rentable dans le temps de les échanger. Gävle Energi a sorti un livre Économiser de l Électricité en suédois. Le livre est offert à tous ceux qui signe un contrat de commerce d électricité avec la société filiale de Gävle Energi, Gävle Energisystem AB. Sur notre page d accueil sur internet vous pouvez lire d avantage de conseils comment économiser de l électricité. La sûreté de l électricité Ne réparez jamais un appareil électrique vous-même. Demandez les service d un électricien si vous hésitez sur vos connaissances en électricité. Tout produit vendu en UE doit avoir le marquage CE de conformité. Le marquage CE montre que le produit remplit les conditions de base pour la santé et la sûreté. Chauffage à distance Au centre de Gävle 95% des immeubles sont chauffés au chauffage à distance. Au lieu d un chauffage individuel, le chauffage est livré par une installation collective. Une seule installation, avec un système d épuration avancé, remplace des chaudières de chauffage sans épuration. Les effets bénéfiques pour l environnement sont immédiats et grands. Au moment de connecter un immeuble au réseau de chauffage à distance une contribution aux frais de branchement est facturée. L installation collective est la propriété de Gävle Energi et c est sa responsabilité de l entretenir. Si vous avez le chauffage à distance, c est inclus dans votre loyer ou vouz payez les frais d abonnement et le coût de votre consommation de chauffage.

17 Un des meilleurs Internet à haut débit au monde GavleNet. La personne qui a un PC ou un ordinateur familial veut la plupart du temps sortir sur Internet pour pouvoir communiquer avec d autres. Pour pouvoir sortir sur Internet l accès à haut débit est exigé. La plupart des habitants dans la commune de Gävle peut avoir accès à Internet à haut débit par GavleNet. Nous agrandissons en continu l Internet à haut débit en réseau de fibres optique. Comment utiliser Internet à haut débit? Vous pouvez: faire des recherches d information et lire des actualités au monde entier. communiquer avec d autres personnes par courrier électronique et par de différents services de site web de bavardages. payer les factures. commandez des produits et des services. télécharger et envoyer des films et de la musique. jouer en ligne. faire des études et/ou travailler de son domicile par Internet. GavleNet est une entreprise filiale de Gävle Energi AB. Vous pouvez lire d avantage de GavleNet sur

18 Red eléctrica La mayor parte de los que tienen su propia vivienda, tienen también una cuota de la red eléctrica. Esto implica que tienes que pagar una cuota de suscripción además del costo eléctrico de traspaso a tu empresa de la red eléctrica local. La Empresa Eléctrica de Gävle (Gävle Energi) es propietaria y dispone de la mayor parte de la red eléctrica del Municipio de Gävle. Es por lo tanto que tienes que pagar los gastos de tu suscripción a Gävle Energí AB. Los gastos están compuestos por una cuota de abono/anual y una cuota de traspaso variable por kwh ( hora de consumición). La cuota fija está repartida por mes o por 3 meses y está titulada debajo de la rúbrica, abono en tu factura. La suma de la cuota se decide por la potencia (amperios) en tu fusible general. La cuota de traspaso en tu factura tiene que ver con la cantidad de electricidad que consumas. En tu factura también está escrita la rúbrica moms ( IVA) la cual es un impuesto (25%) que todos los consumidores de electricidad en Suecia tienen que pagar. Comercio de electricidad La electricidad es en la actualidad una mercancía de libre comercio en Suecia. Esto significa que puedes comprar tu electricidad de la empresa eléctrica que quieras. Pues puedes elegir personalmente si deseas comprar eléctricidad de quién tenga un precio más barato o de la empresa que tenga una combinación de precios, de consideración medioambiental y mejor servicio. Cuando elijas otra empresa de comercio eléctrico en Gävle Energí recibirás una factura especial sobre la electricidad que consumes. Sin tener en cuenta si la factura está efectuada por Gävle Energí u otra empresa de comercio eléctrico pagas con frecuencia una cuota anual que está repartida entre la cantidad de días al que el periodo de la factura se refiere. La electricidad consumida se mide en kwh (kilovatio-hora) y se indica bajo la rúbrica precio eléctrico en la factura. Además de lo dicho tienen todos que pagar un impuesto energético especial de IVA (25%) referente a la electricidad que uno ha consumido. Cuotas de instituciones públicas El impuesto eléctrico y otras cuotas impuestas por las autoridades se llevan a cabo cada año por Sveriges Riksdag (Parlamento) pudiéndose por lo tanto hacer cambios. Cierta parte sobre el precio eléctrico está reservada para construír un apoyo estatal en caso de catástrofes, cortes eléctricos y accidentes. Cuota del certificado eléctrico La cuota del certificado eléctrico es una cuota que Sveriges Riksdag (Parlamento) ha implantado para que todos los consumidores de la electricidad (tanto personas privadas como empresas) se incorporen para costear el pago al desarrollo de las energías renovables. Puedes también ver ésta cuota como tu subvención a mejorar el medioambiente. La cuota del certificado eléctrico está incluida en el precio exento el precio eléctrico variable, en donde se añade y se presenta por separado. El mercado sueco de electricidad está dividido en dos partes, red eléctrica y comercio de electricidad.

Inledning. Introduction. svenska. english

Inledning. Introduction. svenska. english 1 Inledning Introduction Ny i Stockholm vänder sig till dig som nyligen har fått uppehållstillstånd och vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Boken ska fungera som en kort introduktion

Läs mer

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english svenska Sverige en introduktion Sweden an introduction I det här avsnittet ges korta fakta om landet Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras.

Läs mer

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE

BOENDE STUDENT HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE STUDENT BOENDE HOS GAVLE GÅRDARNA I GÄVLE 02 innehåll 03 VÄLKOMMEN 04 LÄGENHETSSTORLEKAR 05 HÄR FINNS VÅRA STUDENTBOSTÄDER 06 DITT BOENDE HOS OSS 08 GEMENSAMMA UTRYMMEN 10 TA HAND OM LÄGENHET OCH GRANNAR

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer

TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer TVÅ SPRÅK ELLER Råd till flerspråkiga familjer DOS LENGUAS O VARIAS? Consejos para familias plurilingües Spansk version MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET I RINKEBY TVÅ SPRÅK

Läs mer

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Innehåll - Contents Välkommen till VätterHem - Welcome to VätterHem Sidan/page no Studentreceptionen/ The Student Reception

Läs mer

Beskattning av mikroproducerad el m.m.

Beskattning av mikroproducerad el m.m. Beskattning av mikroproducerad el m.m. Betänkande av Utredningen om nettodebitering av el Stockholm 2013 SOU 2013:46 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng

162 101 09-1 2011-02 17. CTC Internetövervakning CTC Remote access module. Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng 162 101 09-1 2011-02 17 CTC Internetövervakning CTC Remote access module Swe/Eng Innehållsförteckning SVENSKA Grattis till

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk rapport 10:60 Lennart Spante och Arbetsgrupp P5 Juni 2010 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat)

100 % förnybar el i Sverige (och en del annat) 1 % förnybar el i Sverige (och en del annat) Avdelningen för energisystem, Linköpings Universitet Seminarium den 17 januari 214 av Lennart Söder Professor Elektriska Energisystem, KTH Möjliga punkter Studier

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX KNX Mätning är smart Smart Metering with KNX KNX Sweden Irisgatan 4B, 431 61 Mölndal tel: +46 (0)734 330 250 epost: info@knx.se hemsida:www.knx.se Innehåll / Content KNX Mätning är smart KNX Metering is

Läs mer

Välkommen! klicka här. Welcome! click here

Välkommen! klicka här. Welcome! click here Välkommen! Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Vi går igenom nödvändiga förberedelser, kodrapportering, kampanjresultatet och hur du

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Din manual PHILIPS VOIP1211S http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013635

Din manual PHILIPS VOIP1211S http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013635 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS VOIP1211S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur

34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur 34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur Författare: Joachim Lindborg Jan Kristoffersson Utgiven i Augusti 2012 av Sustainable Innovation

Läs mer

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen.

Ny Exdertjänst. Läs mer» Nästa planerade uppdatering blir 2011-03-23. Tips. Här är lite av nyheterna i den här uppdateringen. Om du inte kan läsa detta nyhetsbrev, klicka här! Uppdatering av Exder! Onsdag kväll den 2:a februari mellan kl.20.00-24.00 kommer vi att släppa en ny version av Exder som planerat. Under den tiden kommer

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Att följa elpriset bättre

Att följa elpriset bättre Att följa elpriset bättre Prismodeller och styrteknik i fältförsök Elforsk rapport 09:70 Samfinansieras av Peter Fritz Juli 2009 Erika Jörgensen Stefan Lindskoug Att följa elpriset bättre Prismodeller

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Samordnade ramavtal. en empirisk undersökning

Samordnade ramavtal. en empirisk undersökning Samordnade ramavtal en empirisk undersökning En rapport skriven av Mats Bergman, Johan Y. Stake och Hans Christian Sundelin Svendsen på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:5 Mats

Läs mer