Elektricitet, fjärrvärme och bredband på svenska så påverkar det dig i din vardag. Svenska Svenska Engelska English Finska Suomeksi Franska Français

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektricitet, fjärrvärme och bredband på svenska så påverkar det dig i din vardag. Svenska Svenska Engelska English Finska Suomeksi Franska Français"

Transkript

1 Svenska Svenska Engelska English Finska Suomeksi Franska Français Spanska Español Elektricitet, fjärrvärme och bredband på svenska så påverkar det dig i din vardag. Electricity, District Heating and Broadband How They Affect Your Everyday Life Sähkö, kaukolämpö ja laajakaista suomeksi näin se vaikuttaa sinun arkipäivääsi. Électricité, chauffage à distance et internet à haut débit en suédois l effet sur vous dans votre vie quotidienne Electricidad, calefacción central y banda ancha en español así influye en tu quehacer de cada día. Elektricitet, fjärrvärme och bredband på svenska så påverkar det dig i din vardag.

2 Elnät De flesta som har ett eget boende, har också ett elnätsabonnemang. Det innebär att du betalar en abonnemangsavgift och en elöverföringsavgift till ditt lokala elnätsföretag. Gävle Energi äger och sköter större delen av elnätet i Gävle kommun. Därför betalar du kostnaderna för ditt abonnemang till Gävle Energi AB. Kostnaderna består av en fast abonnemangsavgift/år och en rörlig överföringsavgift per förbrukad kwh (kilowattimme). Den fasta abonnemangsavgiften är uppdelad per månad eller på 3 månader och står under rubriken abonnemang på din faktura. Abonnemangsavgiften avgörs av styrkan (ampere) på din huvudsäkring. Överföringsavgiften på din faktura, har att göra med den mängd el du förbrukar. På din faktura finns också rubriken moms, vilket är en skatt (25%) som alla elkonsumenter i Sverige måste betala. Elhandel El är idag en fri handelsvara i Sverige. Det betyder att du kan köpa din el från vilket elhandelsföretag du vill. Du väljer själv om du vill köpa el av den som har lägst pris eller kanske det företag som har en bra kombination av pris, miljöhänsyn och service. När du väljer ett annat elhandelsföretag än Gävle Energi får du en särskild faktura på den el du förbrukar. Oavsett om fakturan kommer från Gävle Energi eller något annat elhandelsföretag, betalar du oftast en fast årsavgift, som är uppdelad i det antal dagar som fakturaperioden avser. Den förbrukade elen mäts i kwh (kilowattimmar) och anges under rubriken elpris på fakturan. Utöver detta får alla också betala en speciell energiskatt samt moms (25%) på den el som man har förbrukat. Myndighetsavgifter Elskatt och andra myndighetsavgifter beslutas varje år av Sveriges Riksdag och kan förändras. En viss del av elpriset är avsatt för att bygga upp en ekonomisk buffert för statligt stöd vid bland annat naturkatastrofer, strömavbrott och olyckor. Elcertifikatavgift Elcertifikatavgiften är en avgift som Sveriges Riksdag har infört för att alla elkonsumenter (både privatpersoner och företag) ska vara med och betala för utveckling av förnybara energikällor. Du kan alltså se denna avgift som ditt bidrag till en förbättrad miljö. Elcertifikatavgiften ingår i elpriset förutom i det rörliga elpriset, där den tillkommer och redovisas separat. Den svenska elmarknaden är uppdelad i två delar, elnät och elhandel.

3 Teckna elhandelsavtal spar pengar. Ett allmänt råd till dig som elkonsument, är att du bör teckna avtal med ett elhandelsföretag. Utan avtal blir du automatiskt anvisningskund. Du betalar då ett tillsvidarepris för den el du gör av med. Tillsvidarepriset är nästan alltid dyrare än avtalspriserna. Du kanske är anvisningskund hos oss på Gävle Energi idag. Titta på din senaste elfaktura, står det tillsvidarepris har du allt att vinna på att teckna avtal med oss eller något annat elhandelsföretag. Det finns många olika avtalsformer att välja mellan. De flesta företag erbjuder dig möjligheten att teckna fastprisavtal. Det innebär att du binder elpriset för en viss tidsperiod. Det finns också möjlighet att teckna rörligt elpris, som följer det aktuella elmarknadspriset (spotpriset) på den nordiska elbörsen (Nordpool) och därför varierar från månad till månad. Källmärkt el Gävle Energis fördel är att vi bara säljer Källmärkt el. Det vill säga el, som är producerad av förnybar energi, som till exempel vind, vatten och biobränsle. Via Gävle Energi kan du teckna ett fastprisavtal på 1, 2 eller 3 år och i vissa fall även som 6- eller 18-månadersavtal. Du kan också välja att teckna ett rörligt elpris. Du kan teckna elhandelsavtal på Gävle Energis hemsida eller genom att ringa kundservice på telefon

4 Hur vet du att du inte betalar för mycket? Din elfaktura baseras på faktisk elförbrukning, antingen per månad eller per kvartal (3 månader). Du kan direkt se om dina kostnader för elen går upp eller ner. Du kan också snabbt se om de eventuella åtgärder, som du har gjort för att spara el, märks på fakturan i form av lägre förbrukning och därmed lägre elkostnad. När du sparar el, så sparar du pengar Det bästa sättet att spara pengar är att minska på elförbrukningen. I stort sett kan man säga att kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare drar mest el i ett hushåll - där finns det alltså möjlighet att spara el genom att använda dem på rätt sätt. Nya hushållsapparater förbrukar betydligt mindre el än äldre. I våra hem använder vi också många lampor. Genom att byta ut vanliga glödlampor till lågenergilampor sparar du på elförbrukningen. Trots att lågenergilamporna är dyrare i inköp lönar det sig i längden att byta ut lamporna. Gävle Energi har tagit fram en Elsparbok på svenska. Boken delas ut till alla som tecknar elhandelsavtal med Gävle Energis dotterbolag, Gävle Energisystem AB. På vår hemsida kan du läsa mer om elspartips. Elsäkerhet Laga aldrig en elapparat själv. Anlita elektriker om du är osäker på något inom el. Alla produkter som säljs inom EU måste vara CE-märkta. CE-märket visar att elprodukten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Fjärrvärme I centrala Gävle är cirka 95% av husen uppvärmda med fjärrvärme. Istället för att var och en har sin egen uppvärmning, levereras värmen från en central anläggning. En enda anläggning, med avancerad rening, ersätter ett stort antal småpannor utan rening. Miljövinsterna är omedelbara och stora. När en fastighet ansluts till fjärrvärmenätet betalas en anslutningsavgift. Hela anläggningen ägs och underhålls av Gävle Energi. Om du har fjärrvärme, så ingår det i din hyra eller så betalar du en abonnemangsavgift och en förbrukningsavgift för den värme som du förbrukar.

5 Ett av världens bästa bredband GavleNet. Den som har en PC eller en hemdator vill oftast komma ut på Internet för att kunna kommunicera med andra. För att komma ut på Internet krävs bredband. Större delen av Gävle kommuns invånare kan få tillgång till bredband via GavleNet. Vi bygger också ut vårt fiberoptiska bredbands-nät fortlöpande. Vad kan man använda bredband till? Du kan: söka information och läsa nyheter över hela världen. kommunicera med andra människor via e-post och olika chattjänster. betala räkningar. beställa varor och tjänster. ladda hem och skicka filmer och musik. spela spel. studera och/eller arbeta hemifrån. GavleNet ägs av Gävle Energi AB. Du kan läsa mer om GavleNet på

6 The electricity network Most people with their own homes have electricity accounts. This means that you pay your local electricity network company a standing (subscription or network) charge and a transmission charge (unit price or tariff). Gävle Energi owns and runs most of the electricity network in the municipality of Gävle. So charges on your account are payable to Gävle Energi AB. The standing charge is a fixed annual payment, split into 12 monthly or four quarterly instalments and shown under the heading Abonnemang ( Account ) on your bill. This charge depends on the strength (Ampere) of your main fuse or electrical installation. The transmission charge on your bill, a unit price per kwh (kilowatt hour), varies according to how much electricity you use. Another heading on your bill is Moms (value-added tax, VAT), a 25% tax that all electricity consumers in Sweden must pay. Your electricity supply Today, electricity is an unrestricted commodity in Sweden. This means that you can buy your electricity from any supplier you wish. You can choose for yourself whether to buy electricity from the supplier with the lowest price, or perhaps from the company that has a good combination of price, environmental awareness and service. If you choose an electricity supplier other than Gävle Energi, you get a separate bill for the electricity you consume. Whether the bill comes from Gävle Energi or another electricity supplier, you usually pay a standing (fixed) charge that is specified in the bill for the number of days in the invoicing period. The quantity of electricity you use, measured in kwh (kilowatt hours), is specified under the heading Elpris ( Electricity price ) on the bill. All customers must also pay a special energy tax and VAT (25%) on the electricity consumed. Official charges Electricity tax and other official charges, set annually by the Riksdag (Swedish Parliament), are subject to change. Part of the electricity price is allocated for establishing a financial buffer to provide government support in the event of natural disasters, power cuts, accidents and other such events. Electricity certificate charge The Riksdag introduced an environmental charge for Swedish green electricity certificates so that all electricity users (private individuals and businesses alike) should join in paying for renewable energy sources to be developed. You can see this charge as your contribution to improving the environment. The electricity certificate charge is included in the price of electricity except when it comes to the variable electricity charge, where it is worked out and specified separately. The Swedish electricity market is twofold: the network and the supply.

7 Sign a supply contract save money Our general advice to you as an electricity consumer is that you should sign a contract with an electricity supply company. Without a contract, you are automatically classified as an instruction customer. You then pay an interim price for the electricity you use. This interim price is almost always higher than contractual prices. Perhaps you are an instruction customer of Gävle Energi at present. Look at your latest electricity bill: if it refers to the tillsvidarepris ( interim price ) you have everything to gain from signing a contract with us or another electricity supplier. There are many forms of contract to choose from. With most companies, you can sign a fixed-price contract. The electricity price is then fixed for a defined period. It is also possible to sign a contract for a variable electricity price, which then follows the current (spot) price on the Nordic electricity market (Nordpool) and, as a result, varies from one month to the next. Källmärkt el Gävle Energi s advantage is that we sell only Källmärkt ( Source-Labelled ) electricity, produced from renewable energy sources such as wind, water and biofuels. Through Gävle Energi, you can sign a fixedprice contract for one, two or three years, and in some cases also for six and 18 months. You can also choose to sign a variable-price contract. You can sign an electricity supply contract online at Gävle Energi s website, or by calling customer service on telephone number

8 How do you know you aren t paying too much? Your electricity bill is based on your actual consumption, either monthly or quarterly. You can see immediately if your electricity costs are going up or down. You can also quickly check whether any steps you have taken to save electricity show on the bill in the form of lower consumption and, as a result, a reduced electricity cost. Saving electricity means saving money The best way of saving money is to reduce your electricity consumption. Broadly speaking, the appliances that use most electricity in a household are the fridge, freezer, dishwasher, washingmachine and tumble drier. You can save electricity by using them in the right way. New household appliances use considerably less electricity than old ones. In our homes, we also use many light fittings. By replacing ordinary light bulbs by low-energy bulbs, you reduce your electricity consumption. Although the low-energy bulbs are more expensive to buy, it is worthwhile replacing your bulbs in the long term. Gävle Energi issues a booklet in Swedish, Elsparbok, about how to save electricity. We send it to everyone who signs an electricity supply contract with our subsidiary Gävle Energisystem AB. On our website, you can read more about saving electricity. Electrical safety Never mend an electrical appliance yourself. Ask an electrician if you are uncertain about anything concerning electricity. All products sold in the EU must be CE-labelled. The CE label shows that the electrical product meets basic health and safety requirements. District heating Some 95% of the buildings in central Gävle are heated by means of district heating. Instead of each home having its own boiler, the heat is delivered from a central installation. This single large installation with its advanced flue-gas cleaning system has replaced numerous small boilers without any flue-gas cleaning. There have been immediate, large environmental gains. When a property becomes connected to the district-heating network, a connection charge is payable. The whole installation is owned and maintained by Gävle Energi. If you have district heating, either it is included in your rent or you pay a subscription charge and a tariff for the heating you use.

9 World-class GavleNet broadband Anyone with a PC or home computer usually wants to use the Internet to communicate with others. To go online, you need broadband. Most residents of the municipality of Gävle have access to broadband through GavleNet. We are also continuously extending our fibre-optic broadband network. What is broadband used for? You can: search for information and read news from all over the world. communicate with other people by and various chat services. pay bills. order goods and services. download and send films and music. play games. study and/or work at home. GavleNet is owned by Gävle Energi AB. For more information about GavleNet, see

10 Sähköverkko Useimmilla, joilla on oma asunto, on myös sähköverkkoliittymä. Se tarkoittaa, että maksat liittymämaksun ja sähkönsiirtomaksun paikalliselle sähköverkkoyrityksellesi. Gävle Energi omistaa ja hoitaa suurimman osan sähköverkosta Gävlen kunnassa. Siksi maksat kustannukset liittymästäsi Gävle Energi Oy:lle. Kustannukset koostuvat kiinteästä liittymämaksusta / vuosi ja liikkuvasta siirtomaksusta kulutettua kwh:a (kilowattituntia) kohti. Kiinteä liittymämaksu on jaettu kuukaudelle tai 3:lle kuukaudelle ja on laskussasi liittymä- otsikon alla. Pääsulakkeesi vahvuus (ampeeri) määrää liittymämaksun. Siirtomaksu laskussasi riippuu kuluttamastasi sähkön määrästä. Laskussasi on myös otsikko - alv -(arvonlisävero), mikä on vero (25%), joka kaikkien sähkönkuluttajien on maksettava Ruotsissa Sähkökauppa Sähkö on nykyään vapaata kauppatavaraa Ruotsissa. Se tarkoittaa, että voit ostaa sähkösi mistä sähkökauppayrityksestä haluat. Valitset itse, haluatko ostaa sähköä siltä, jolla on halvin hinta tai ehkä yritykseltä, jolla on hyvä hinta-, ympäristö- ja palveluyhdistelmä. Kun valitset toisen sähköyrityksen kuin Gävle Energi: n, saat erillisen laskun sähköstä, jota kulutat. Huolimatta siitä, tuleeko lasku Gävle Energi: ltä tai joltakin toiselta sähkökauppayritykseltä, maksat useimmiten kiinteän vuosimaksun, joka on jaettu niiden päivien lukumäärällä, jonka laskutusjakso käsittää. Kulutettu sähkö mitataan kwh: eissa (kilowattitunneissa) ja ilmoitetaan laskussa sähkönhinta-otsikon alla. Tämän lisäksi saavat kaikki myös maksaa erityisen energiaveron sekä arvonlisäveron (25%) siitä sähköstä, jonka on kuluttanut. Viranomaisten maksut Ruotsin valtiopäivät päättää joka vuosi sähköveron ja muut viranomaisten maksut ja ne voivat muuttua.tietty osa sähkön hinnasta on varattu taloudellisen puskurin rakentamiseksi valtion tukea varten muun muassa luonnonkatastrofeissa, sähkökatkoksissa ja onnettomuuksissa. Sähkösertifikaattimaksu Sähkösertifikaattimaksu on maksu, jonka Ruotsin valtiopäivät on ottanut käyttöön, jotta kaikki sähkönkuluttajat (sekä yksityishenkilöt että yritykset) olisivat mukana maksamassa uusiutuvien energialähteitten kehittämisestä. Voit siis pitää tätä maksua avustuksenasi parantuneelle ympäristölle. Sähkösertifikaattimaksu sisältyy sähkönhintaan lukuun ottamatta liikkuvaa sähköhintaa, jossa se tulee lisäksi ja selvitetään erikseen. Ruotsalaiset sähkömarkkinat on jaettu kahteen osaan, sähköverkkoon ja sähkökauppaan.

11 Tee sähkökauppasopimus säästä rahaa. Yleinen neuvo sinulle sähkönkuluttajana on, että sinun tulee tehdä sopimus sähkökauppayrityksen kanssa. Ilman sopimusta sinusta tulee automaattisesti osoitusasiakas. Maksat silloin toistaiseksi voimassa olevan hinnan sähköstä, jonka kulutat. Toistaiseksi voimassa oleva hinta on melkein aina kalliimpi kuin sopimushinnat. Olet ehkä tällä hetkellä osoitusasiakas meillä Gävle Energi: ssä. Katso viimeistä sähkölaskuasi. Jos siinä on toistaiseksi voimassa oleva hinta, voit hyötyä tekemällä sopimuksen kanssamme tai jonkun toisen sähkökauppayrityksen kanssa. On monia eri sopimusmuotoja valittavana. Useimmat yritykset tarjoavat sinulle mahdollisuuden kiinteähintasopimuksen tekemiseen. Se tarkoittaa, että sidot sähkönhinnan tietyksi ajanjaksoksi. On myös mahdollisuus tehdä sopimus liikkuvasta sähkönhinnasta, joka seuraa ajankohtaista sähkömarkkinahintaa (spothintaa) pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nordpool) ja joka siksi vaihtelee kuukaudesta toiseen. Källmärkt el Gävle Energi: n etuna on, että me ainoastaan myymme lähdemerkittyä sähköä. Se tarkoittaa sähköä, joka on valmistettu uudistuvasta energiasta kuten esim. tuulesta, vedestä ja biopolttoaineesta. Gävle Energi:n kautta voit tehdä kiinteähintasopimuksen 1:ksi, 2:ksi tai 3:ksi vuodeksi ja tietyissä tapauksissa myös 6- tai 18- kuukauden sopimuksen. Voit myös valita liikkuvan hinnan sopimuksen tekemisen. Voit tehdä sähkökauppasopimuksen Gävle Energi: n kotisivulla tai soittamalla asiakaspalveluun puhelinnumeroon

12 Kuinka tiedät, ettet maksa liikaa? Sähkölaskusi perustuu todelliseen sähkönkulutukseen, joko kuukausittaiseen tai neljännesvuosittaiseen (3 kuukautta) kulutukseen. Voit heti nähdä, nousevatko vai laskevatko sähkökustannuksesi. Voit myös nopeasti nähdä, näkyvätkö mahdolliset toimenpiteet, joita olet tehnyt säästääksesi sähköä, laskussa alemman kulutuksen muodossa ja täten matalampana sähkökustannuksena. Kun säästät sähköä, niin säästät rahaa Paras tapa säästää rahaa on vähentää sähkönkulutusta. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että jääkaappi, pakastin, astianpesukone, pyykinpesukone ja kuivausrumpu vievät eniten sähköä taloudessa. Niissä on siis mahdollisuus säästää sähköä käyttämällä niitä oikealla tavalla. Uudet kotitalouskoneet kuluttavat huomattavasti vähemmän sähköä kuin vanhemmat. Kodeissamme käytämme myös paljon lamppuja. Vaihtamalla tavalliset hehkulamput energiansäästölamppuihin säästät sähkönkulutuksessa. Siitä huolimatta, että energiansäästölamput ovat kalliimpia ostettaessa, kannattaa lamppujen vaihtaminen ajan mittaan. Gävle Energi on tuottanut Sähkönsäästökirjan ruotsiksi. Kirja jaetaan kaikille, jotka tekevät sähkökauppasopimuksen Gävle Energi: n tytäryhtiön, Gävle Energisystem Oy:n kanssa. Kotisivultamme voit lukea enemmän sähkönsäästövihjeistä Sähköturvallisuus Älä koskaan korjaa itse sähkölaitetta. Käytä sähkömiestä, jos olet epävarma jossakin sähköön liittyvässä asiassa. Kaikkien tuotteiden, joita myydään EU:n sisällä täytyy olla CE- merkittyjä. CE- merkki osoittaa, että sähkötuote täyttää olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Kaukolämpö Gävlen keskustassa lämmitetään noin 95% taloista kaukolämmöllä. Sen sijaan, että jokaisella on oma lämmityksensä, toimitetaan lämmöt yhdestä keskuslaitoksesta. Yksi ainoa laitos, jossa on huippuunsa kehitetty puhdistus, korvaa suuren määrän pieniä pannuja, joissa ei ole puhdistusta. Ympäristövoitot ovat välittömät ja suuret. Kun kiinteistö liitetään kaukolämpöverkkoon, maksetaan l iittymismaksu. Gävle Energi omistaa koko laitoksen ja hoitaa sen. Jos sinulla on kaukolämpö, niin se sisältyy vuokraasi tai sitten maksat liittymämaksun ja kulutusmaksun lämmöstä, jonka kulutat.

13 Yksi maailman parhaista laajakaistoista GavleNet. Se, jolla on PC tai kotitietokone, haluaa useimmiten päästä Internet:iin voidakseen kommunikoida muiden kanssa. Päästäkseen Internet:iin pitää olla laajakaista. Suuremmalla osalla Gävlen kunnan asukkaista on mahdollisuus saada laajakaista GavleNet: in kautta. Laajennamme myös jatkuvasti kuituoptista laajakaista-verkkoamme. Mihin laajakaistaa voi käyttää? Voit: hakea informaatiota ja lukea uutisia koko maailmasta. kommunikoida muiden ihmisten kanssa sähköpostin ja eri keskustelupalveluitten välityksellä. maksaa laskuja. tilata tavaroita ja palveluita. ladata kotiin ja lähettää filmejä ja musiikkia. pelata pelejä. opiskella ja/tai työskennellä kotoa. Gävle Energi AB omistaa GavleNet: in. Voit lukea GavleNet: istä

14 Réseau électrique Toute personne qui a une habitation a aussi un abonnement de réseau électrique. Pour cela vous payez des frais d abonnement et des frais de transmission d électricité à votre entreprise régionale du réseau électrique. Gävle Energi détient et gère la plus grande partie du réseau électrique de la commune de Gävle. Pour cette raison vous payez les frais de votre abonnement à Gävle Energi AB. Les frais sont composés d un coût fixe d abonnement/an et d un coût variable de transmission par kwh(kilowattheure) consommé. Le coût fixe d abonnement est facturé tous les mois ou tous les trois mois et se trouve sous la rubrique d abonnement de votre facture. Le coût de votre abonnement dépend de la puissance (ampère) de votre fusible principal. Le coût de transmission sur votre facture, consiste en la quantité d électricité consommée. Sur votre facture se trouve aussi la rubrique T.V.A, qui est un impôt (25%) que tous les consommateurs d électricité en Suède sont obligés à payer. Le commerce d électricité L électricité est aujourd hui une marchandise libre en Suède. Vous pouvez donc acheter votre électricité de l entreprise qui fait le commerce d électricité de votre choix. C est à vous de choisir si vous voulez acheter l électricité de celui qui a le prix le moins cher ou peut-être l entreprise qui a un bon prix, une préoccupation écologique et le service. Quand vous prenez une autre entreprise de commerce d électricité que Gävle Energi vous recevez une facture à part sur l électricité consommée. Que la facture vient de Gävle Energi ou d une autre entreprise de commerce d électricité, vous payez le plus souvent un coût annuel fixe, qui est divisé en nombre de jours correspondant à la période de la facture. L électricité consommée est mesurée en kwh (kilowattheure) et se trouve sous la rubrique de prix de l électricité sur la facture. En outre il faut aussi payer un impôt d énergie spécifique et le T.V.A (25%) pour l électricité consommée. Frais de l administration publique L impôt sur l électricité et d autres frais de l administration publique sont fixés chaque année par le Parlement suédois et peuvent être modifiés. Une partie du coût de l électricité est constituée comme réserve financière pour servir d aide à l état lors des catastrophes naturelles, coupures d électricité et accidents. Le coût du certificat d Électricité Le coût du certificat d électricité est un coût que le Parlement suédois a introduit pour que tout consommateur d électricité (les particuliers et les entreprises) participe financièrement à un développement de source d énergie renouvelable. Vous pouvez donc considérez ce coût comme votre contribution pour un meilleur environnement. Le coût du certificat d électricité est inclus dans le prix d électricité sauf dans le prix d électricité variable, où il est rajouté et déclaré à part. Le marché suédois d électricité est divisé en deux parties, le réseau d électricité et le commerce d électricité

15 Signez un contrat de commerce d électricité économisez de l argent. Un conseil général au consommateur d électricité, c est que vous devez signer un contrat avec une entreprise de commerce d électricité. Sans contrat vouz devenez automatiquement client assigné. Vous payez alors un prix flottant pour l électricité consommée. Le prix flottant est presque toujours plus cher que le prix convenu. Vouz êtes peut-être client assigné auprès de nous Gävle Energi aujourd hui. Regardez votre dernière facture d électricité, si c est marqué prix flottant (tillsvidarepris) vous avez tout à gagner en signant un contrat avec nous ou une autre entreprise de commerce d électricité. Vous pouvez choisir entre des contrats différents. De nombreuses enterprises vous offrent la possibilité de signer un contrat de prix fixe. Dans ce cas le prix est fixé pour une période décidée. Vous avez également la possibilité de signer un contrat d un prix d électricité variable, qui suit le prix de marché d électricité (prix spot) sur la bourse nordique d électricité (Nordpool) et varie donc d un mois à l autre. Källmärkt el L avantage de Gävle Energi est que nous ne vendons que l électricité dite de Source. C est-à-dire l électricité, qui est produite d énergie renouvelable, par exemple d éolienne, d hydraulique et de biocombustible. Vous pouvez signer un contrat de prix fixe auprès de Gävle Energi de 1, 2 ou 3 ans et dans certains cas un contrat de 6- ou 18-mois. Vouz pouvez aussi choisir un prix d électricité variable. Vous pouvez signer un contrat de commerce d électricité sur le site Internet de Gävle Energi ou téléphoner au numéro client

16 Comment savoir que vous ne payez pas trop? Votre facture d électricité est calculée sur la consommation d électricité réelle, soit par mois soit par trimestre (3 mois). Vous pouvez tout de suite voir si votre coût d électricité monte ou baisse. Vous pouvez aussi rapidement constater si les mesures éventuelles, que vous avez prises pour économiser de l électricité, se voient sur la facture sous forme d une consommation moindre et donc un coût moins élevé de l électricité. Quand vous économisez de l électricité vous économisez de l argent La meilleure manière d économiser de l argent est de réduire la consommation de l électricité. On peut dire que le réfrigérateur, le congéiateur, le lave-vaiselle, le lave-linge et le sèche-linge sont les grands consommateurs d électricité dans le ménage en les utilisant d une manière bien il y a le moyen de baisser la consommation d électricité. Des appareils électro-ménagers nouveaux consomment beaucoup moins que les anciens. Dans nos maisons nous utilisons aussi de nombreuses Iampes. En échangeant l ampoule normale en une ampoule économique vous économisez la consommation de l électricité. Malgré le prix d achat plus élevé d une ampoule économique il est plus rentable dans le temps de les échanger. Gävle Energi a sorti un livre Économiser de l Électricité en suédois. Le livre est offert à tous ceux qui signe un contrat de commerce d électricité avec la société filiale de Gävle Energi, Gävle Energisystem AB. Sur notre page d accueil sur internet vous pouvez lire d avantage de conseils comment économiser de l électricité. La sûreté de l électricité Ne réparez jamais un appareil électrique vous-même. Demandez les service d un électricien si vous hésitez sur vos connaissances en électricité. Tout produit vendu en UE doit avoir le marquage CE de conformité. Le marquage CE montre que le produit remplit les conditions de base pour la santé et la sûreté. Chauffage à distance Au centre de Gävle 95% des immeubles sont chauffés au chauffage à distance. Au lieu d un chauffage individuel, le chauffage est livré par une installation collective. Une seule installation, avec un système d épuration avancé, remplace des chaudières de chauffage sans épuration. Les effets bénéfiques pour l environnement sont immédiats et grands. Au moment de connecter un immeuble au réseau de chauffage à distance une contribution aux frais de branchement est facturée. L installation collective est la propriété de Gävle Energi et c est sa responsabilité de l entretenir. Si vous avez le chauffage à distance, c est inclus dans votre loyer ou vouz payez les frais d abonnement et le coût de votre consommation de chauffage.

17 Un des meilleurs Internet à haut débit au monde GavleNet. La personne qui a un PC ou un ordinateur familial veut la plupart du temps sortir sur Internet pour pouvoir communiquer avec d autres. Pour pouvoir sortir sur Internet l accès à haut débit est exigé. La plupart des habitants dans la commune de Gävle peut avoir accès à Internet à haut débit par GavleNet. Nous agrandissons en continu l Internet à haut débit en réseau de fibres optique. Comment utiliser Internet à haut débit? Vous pouvez: faire des recherches d information et lire des actualités au monde entier. communiquer avec d autres personnes par courrier électronique et par de différents services de site web de bavardages. payer les factures. commandez des produits et des services. télécharger et envoyer des films et de la musique. jouer en ligne. faire des études et/ou travailler de son domicile par Internet. GavleNet est une entreprise filiale de Gävle Energi AB. Vous pouvez lire d avantage de GavleNet sur

18 Red eléctrica La mayor parte de los que tienen su propia vivienda, tienen también una cuota de la red eléctrica. Esto implica que tienes que pagar una cuota de suscripción además del costo eléctrico de traspaso a tu empresa de la red eléctrica local. La Empresa Eléctrica de Gävle (Gävle Energi) es propietaria y dispone de la mayor parte de la red eléctrica del Municipio de Gävle. Es por lo tanto que tienes que pagar los gastos de tu suscripción a Gävle Energí AB. Los gastos están compuestos por una cuota de abono/anual y una cuota de traspaso variable por kwh ( hora de consumición). La cuota fija está repartida por mes o por 3 meses y está titulada debajo de la rúbrica, abono en tu factura. La suma de la cuota se decide por la potencia (amperios) en tu fusible general. La cuota de traspaso en tu factura tiene que ver con la cantidad de electricidad que consumas. En tu factura también está escrita la rúbrica moms ( IVA) la cual es un impuesto (25%) que todos los consumidores de electricidad en Suecia tienen que pagar. Comercio de electricidad La electricidad es en la actualidad una mercancía de libre comercio en Suecia. Esto significa que puedes comprar tu electricidad de la empresa eléctrica que quieras. Pues puedes elegir personalmente si deseas comprar eléctricidad de quién tenga un precio más barato o de la empresa que tenga una combinación de precios, de consideración medioambiental y mejor servicio. Cuando elijas otra empresa de comercio eléctrico en Gävle Energí recibirás una factura especial sobre la electricidad que consumes. Sin tener en cuenta si la factura está efectuada por Gävle Energí u otra empresa de comercio eléctrico pagas con frecuencia una cuota anual que está repartida entre la cantidad de días al que el periodo de la factura se refiere. La electricidad consumida se mide en kwh (kilovatio-hora) y se indica bajo la rúbrica precio eléctrico en la factura. Además de lo dicho tienen todos que pagar un impuesto energético especial de IVA (25%) referente a la electricidad que uno ha consumido. Cuotas de instituciones públicas El impuesto eléctrico y otras cuotas impuestas por las autoridades se llevan a cabo cada año por Sveriges Riksdag (Parlamento) pudiéndose por lo tanto hacer cambios. Cierta parte sobre el precio eléctrico está reservada para construír un apoyo estatal en caso de catástrofes, cortes eléctricos y accidentes. Cuota del certificado eléctrico La cuota del certificado eléctrico es una cuota que Sveriges Riksdag (Parlamento) ha implantado para que todos los consumidores de la electricidad (tanto personas privadas como empresas) se incorporen para costear el pago al desarrollo de las energías renovables. Puedes también ver ésta cuota como tu subvención a mejorar el medioambiente. La cuota del certificado eléctrico está incluida en el precio exento el precio eléctrico variable, en donde se añade y se presenta por separado. El mercado sueco de electricidad está dividido en dos partes, red eléctrica y comercio de electricidad.

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

FAKTURA 1 2 3 4 5. Fakturaperiod: 2014-11-01 2014-12-28. Namn Namnson. Adressvägen. 931 38 Skellefteå. Adressvägen 1

FAKTURA 1 2 3 4 5. Fakturaperiod: 2014-11-01 2014-12-28. Namn Namnson. Adressvägen. 931 38 Skellefteå. Adressvägen 1 FAKTURA 1 2 3 4 5 1 (3) Fakturadatum Ref. fakturanr Referens 2014-09-09 XXXXX 42864 28902507814 Namnson 6 Namn Björk Per-Olov Adressvägen 1 Västergatan 22 931 93138 62 7 Fakturaperiod: 2014-11-01 2014-08-01-2014-11-30

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se Jobba tillsammans med en kamrat. En är person A och en. Vik pappret på mitten. Du skall alltid översätta en svensk mening till spanska. Kamraten kollar om man säger rätt och hjälper till om det behövs.

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Wednesday

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto.

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto. Kunskapsmål till Tema 19 Att kunna köpa en biljett. Att kunna fråga om resan är direkt eller med byte. Att kunna fråga hur mycket det kostar. Att kunna bokstavera sitt namn. Kunskapstest: Muntligt dialog

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Ä Commencer ici/ Börja här Procès verbal n o /Protokoll nr.... Commune/ Kommun Commission responsable/

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

ANACONDA SOCIEDAD Kanarieöarnas miljöproblem Medio ambiente, problemas en Canarias. Producent Laura Albanesi

ANACONDA SOCIEDAD Kanarieöarnas miljöproblem Medio ambiente, problemas en Canarias. Producent Laura Albanesi .. Palabras clave/nyckelord cadena humana = mänsklig kedja especie = art protección = skydd campo de golf = golfbana carreteras = vägar quitar = ta bort hacer obras = bygga, göra byggprojekt catálogo de

Läs mer

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta

FRANSKA. Marrakech, je t aime! Arbetsblad 1 - förstå och berätta Arbetsblad 1 - förstå och berätta Gör en mindmap! Skriv in följande ord i de rutor där du tycker att de passar in! Obs! Vissa ord passar in på flera ställen! Berätta sedan på franska för din kompis om

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis?

INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis? ÅK 9 INFÖR PROV 3 VT14 Capítulo 11 Qué hacéis? 1 GLOSOR som finns i texten på provet 1. ella es de 2. quiere ser 3. fotomodelo 4. quiere cantar como 5. él/ella dice 6. que su vida 7. es muy aburrida 8.

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida).

FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP. Inga hjälpmedel är tillåtna vid skrivningar (information om undantag finns på vår hemsida). Personnummer: Första tre bokstäverna i efternamnet: Institutionen för franska, italienska och klassiska språk FRANSKA FÖRBEREDANDE KURS PROV 1 : ORDKUNSKAP Provtillfälle 2 Provdatum: 2006.12.01 Skrivtid:

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

alliance française de Jönköping

alliance française de Jönköping alliance française de Jönköping Chers membres, Voici notre programme de l automne 2015. Nous souhaitons vous retrouver nombreux lors de nos activités différentes en français, mais aussi en suédois. Nous

Läs mer

Planering spanska åk 8 Ht 2013

Planering spanska åk 8 Ht 2013 LPP- spanska åk 8 Vid frågor: peter.annerstedt @eskilstuna.se Planering spanska åk 8 Ht 013 (Grupp 8AD 1) Syfte: Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M03/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Candidate number/numéro

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

M12/2/ABSWE/SP1/SWE/TZ0/XX/Q

M12/2/ABSWE/SP1/SWE/TZ0/XX/Q M12/2/ABSWE/SP1/SWE/TZ0/XX/Q 22122396 SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 14 May 2012 (afternoon) Lundi 14 mai 2012 (après-midi) Lunes

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Class 8A Newsletter. http://www.esn.se. News from the Management

Class 8A Newsletter. http://www.esn.se. News from the Management Class 8A Newsletter Engelska Skolan Norr Weeks Teacher s name: Mr. Olsson, Mrs. Meerits To Parents and students in 7a Please read the weekly news from Mr. Jesinkey and Mr. Tull on the school s website

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements

ARBETSBLAD FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1. Épisode 5 Les 10 commandements ARBETSBLAD PEDAGOG: AGNETA SOLDÉN PROJEKTLEDARE: TOVE JONSTOIJ BESTÄLLNINGSNUMMER: 103647/TV5 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA SAISON 1 Épisode 5 Les 10 commandements Familjerna Lepic och Bouley är grannar. Deras

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

La grammaire française. Le présent nutid Le passé composé/l imparfait - dåtid Le futur proche/le futur simple - framtid. Nom:

La grammaire française. Le présent nutid Le passé composé/l imparfait - dåtid Le futur proche/le futur simple - framtid. Nom: La grammaire française Le présent nutid Le passé composé/l imparfait - dåtid Le futur proche/le futur simple - framtid Nom: Le présent Presensformen av verbet använder när man pratar om nutid. I franska

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg

Nenet Norrbottens energikontor. Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Kjell Skogsberg Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen ett presentationsverktyg för energianvändning och utsläpp av växthusgaser Nenet Norrbottens energikontor Energiluppen

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02

Elpris för småhusägare. En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 En promemoria till Villaägarnas Riksförbund 2012-03-02 2012-03-02 2 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den information och synpunkter som ges i detta arbete är riktiga och väl underbyggda,

Läs mer

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS c IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M02/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 6 May 2002

Läs mer

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23

Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks 2015-01-23 2015-01-23 Bankernas kontonummer Bank Account Numbers in Swedish Banks Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel:

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

A. VOKABULÄR I Översättning till svenska

A. VOKABULÄR I Översättning till svenska Inför 1FR112 - Förkunskapstest Om du har sökt till kursen 1FR112 i Nice, men undrar hur långt dina förkunskaper räcker till inför en hel termin i Frankrike och lektioner som ges på franska kan du göra

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 4 : «Les Français sont-ils de grands fumeurs?» Om Frankrike och rökning - en inpyrd vana på väg att förändras?

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 4 : «Les Français sont-ils de grands fumeurs?» Om Frankrike och rökning - en inpyrd vana på väg att förändras? Anaconda Société Émission 4 : «Les Français sont-ils de grands fumeurs?» Om Frankrike och rökning - en inpyrd vana på väg att förändras? Viktiga ord lycée (m) fumer fumeur (m), fumeuse (f) non-fumeur (m)

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Class 9B Newsletter. http://www.esn.se. News from the Management

Class 9B Newsletter. http://www.esn.se. News from the Management Class 9B Newsletter Engelska Skolan Norr Weeks 14-17 Teacher s name Mrs. Herrera, Mrs Tranquilli To Parents and students in 9b Please read the weekly news from Mr. Jesinkey and Mr. Tull on the school s

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer