Elektricitet, fjärrvärme och bredband på svenska så påverkar det dig i din vardag. Svenska Svenska Engelska English Finska Suomeksi Franska Français

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektricitet, fjärrvärme och bredband på svenska så påverkar det dig i din vardag. Svenska Svenska Engelska English Finska Suomeksi Franska Français"

Transkript

1 Svenska Svenska Engelska English Finska Suomeksi Franska Français Spanska Español Elektricitet, fjärrvärme och bredband på svenska så påverkar det dig i din vardag. Electricity, District Heating and Broadband How They Affect Your Everyday Life Sähkö, kaukolämpö ja laajakaista suomeksi näin se vaikuttaa sinun arkipäivääsi. Électricité, chauffage à distance et internet à haut débit en suédois l effet sur vous dans votre vie quotidienne Electricidad, calefacción central y banda ancha en español así influye en tu quehacer de cada día. Elektricitet, fjärrvärme och bredband på svenska så påverkar det dig i din vardag.

2 Elnät De flesta som har ett eget boende, har också ett elnätsabonnemang. Det innebär att du betalar en abonnemangsavgift och en elöverföringsavgift till ditt lokala elnätsföretag. Gävle Energi äger och sköter större delen av elnätet i Gävle kommun. Därför betalar du kostnaderna för ditt abonnemang till Gävle Energi AB. Kostnaderna består av en fast abonnemangsavgift/år och en rörlig överföringsavgift per förbrukad kwh (kilowattimme). Den fasta abonnemangsavgiften är uppdelad per månad eller på 3 månader och står under rubriken abonnemang på din faktura. Abonnemangsavgiften avgörs av styrkan (ampere) på din huvudsäkring. Överföringsavgiften på din faktura, har att göra med den mängd el du förbrukar. På din faktura finns också rubriken moms, vilket är en skatt (25%) som alla elkonsumenter i Sverige måste betala. Elhandel El är idag en fri handelsvara i Sverige. Det betyder att du kan köpa din el från vilket elhandelsföretag du vill. Du väljer själv om du vill köpa el av den som har lägst pris eller kanske det företag som har en bra kombination av pris, miljöhänsyn och service. När du väljer ett annat elhandelsföretag än Gävle Energi får du en särskild faktura på den el du förbrukar. Oavsett om fakturan kommer från Gävle Energi eller något annat elhandelsföretag, betalar du oftast en fast årsavgift, som är uppdelad i det antal dagar som fakturaperioden avser. Den förbrukade elen mäts i kwh (kilowattimmar) och anges under rubriken elpris på fakturan. Utöver detta får alla också betala en speciell energiskatt samt moms (25%) på den el som man har förbrukat. Myndighetsavgifter Elskatt och andra myndighetsavgifter beslutas varje år av Sveriges Riksdag och kan förändras. En viss del av elpriset är avsatt för att bygga upp en ekonomisk buffert för statligt stöd vid bland annat naturkatastrofer, strömavbrott och olyckor. Elcertifikatavgift Elcertifikatavgiften är en avgift som Sveriges Riksdag har infört för att alla elkonsumenter (både privatpersoner och företag) ska vara med och betala för utveckling av förnybara energikällor. Du kan alltså se denna avgift som ditt bidrag till en förbättrad miljö. Elcertifikatavgiften ingår i elpriset förutom i det rörliga elpriset, där den tillkommer och redovisas separat. Den svenska elmarknaden är uppdelad i två delar, elnät och elhandel.

3 Teckna elhandelsavtal spar pengar. Ett allmänt råd till dig som elkonsument, är att du bör teckna avtal med ett elhandelsföretag. Utan avtal blir du automatiskt anvisningskund. Du betalar då ett tillsvidarepris för den el du gör av med. Tillsvidarepriset är nästan alltid dyrare än avtalspriserna. Du kanske är anvisningskund hos oss på Gävle Energi idag. Titta på din senaste elfaktura, står det tillsvidarepris har du allt att vinna på att teckna avtal med oss eller något annat elhandelsföretag. Det finns många olika avtalsformer att välja mellan. De flesta företag erbjuder dig möjligheten att teckna fastprisavtal. Det innebär att du binder elpriset för en viss tidsperiod. Det finns också möjlighet att teckna rörligt elpris, som följer det aktuella elmarknadspriset (spotpriset) på den nordiska elbörsen (Nordpool) och därför varierar från månad till månad. Källmärkt el Gävle Energis fördel är att vi bara säljer Källmärkt el. Det vill säga el, som är producerad av förnybar energi, som till exempel vind, vatten och biobränsle. Via Gävle Energi kan du teckna ett fastprisavtal på 1, 2 eller 3 år och i vissa fall även som 6- eller 18-månadersavtal. Du kan också välja att teckna ett rörligt elpris. Du kan teckna elhandelsavtal på Gävle Energis hemsida eller genom att ringa kundservice på telefon

4 Hur vet du att du inte betalar för mycket? Din elfaktura baseras på faktisk elförbrukning, antingen per månad eller per kvartal (3 månader). Du kan direkt se om dina kostnader för elen går upp eller ner. Du kan också snabbt se om de eventuella åtgärder, som du har gjort för att spara el, märks på fakturan i form av lägre förbrukning och därmed lägre elkostnad. När du sparar el, så sparar du pengar Det bästa sättet att spara pengar är att minska på elförbrukningen. I stort sett kan man säga att kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare drar mest el i ett hushåll - där finns det alltså möjlighet att spara el genom att använda dem på rätt sätt. Nya hushållsapparater förbrukar betydligt mindre el än äldre. I våra hem använder vi också många lampor. Genom att byta ut vanliga glödlampor till lågenergilampor sparar du på elförbrukningen. Trots att lågenergilamporna är dyrare i inköp lönar det sig i längden att byta ut lamporna. Gävle Energi har tagit fram en Elsparbok på svenska. Boken delas ut till alla som tecknar elhandelsavtal med Gävle Energis dotterbolag, Gävle Energisystem AB. På vår hemsida kan du läsa mer om elspartips. Elsäkerhet Laga aldrig en elapparat själv. Anlita elektriker om du är osäker på något inom el. Alla produkter som säljs inom EU måste vara CE-märkta. CE-märket visar att elprodukten uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Fjärrvärme I centrala Gävle är cirka 95% av husen uppvärmda med fjärrvärme. Istället för att var och en har sin egen uppvärmning, levereras värmen från en central anläggning. En enda anläggning, med avancerad rening, ersätter ett stort antal småpannor utan rening. Miljövinsterna är omedelbara och stora. När en fastighet ansluts till fjärrvärmenätet betalas en anslutningsavgift. Hela anläggningen ägs och underhålls av Gävle Energi. Om du har fjärrvärme, så ingår det i din hyra eller så betalar du en abonnemangsavgift och en förbrukningsavgift för den värme som du förbrukar.

5 Ett av världens bästa bredband GavleNet. Den som har en PC eller en hemdator vill oftast komma ut på Internet för att kunna kommunicera med andra. För att komma ut på Internet krävs bredband. Större delen av Gävle kommuns invånare kan få tillgång till bredband via GavleNet. Vi bygger också ut vårt fiberoptiska bredbands-nät fortlöpande. Vad kan man använda bredband till? Du kan: söka information och läsa nyheter över hela världen. kommunicera med andra människor via e-post och olika chattjänster. betala räkningar. beställa varor och tjänster. ladda hem och skicka filmer och musik. spela spel. studera och/eller arbeta hemifrån. GavleNet ägs av Gävle Energi AB. Du kan läsa mer om GavleNet på

6 The electricity network Most people with their own homes have electricity accounts. This means that you pay your local electricity network company a standing (subscription or network) charge and a transmission charge (unit price or tariff). Gävle Energi owns and runs most of the electricity network in the municipality of Gävle. So charges on your account are payable to Gävle Energi AB. The standing charge is a fixed annual payment, split into 12 monthly or four quarterly instalments and shown under the heading Abonnemang ( Account ) on your bill. This charge depends on the strength (Ampere) of your main fuse or electrical installation. The transmission charge on your bill, a unit price per kwh (kilowatt hour), varies according to how much electricity you use. Another heading on your bill is Moms (value-added tax, VAT), a 25% tax that all electricity consumers in Sweden must pay. Your electricity supply Today, electricity is an unrestricted commodity in Sweden. This means that you can buy your electricity from any supplier you wish. You can choose for yourself whether to buy electricity from the supplier with the lowest price, or perhaps from the company that has a good combination of price, environmental awareness and service. If you choose an electricity supplier other than Gävle Energi, you get a separate bill for the electricity you consume. Whether the bill comes from Gävle Energi or another electricity supplier, you usually pay a standing (fixed) charge that is specified in the bill for the number of days in the invoicing period. The quantity of electricity you use, measured in kwh (kilowatt hours), is specified under the heading Elpris ( Electricity price ) on the bill. All customers must also pay a special energy tax and VAT (25%) on the electricity consumed. Official charges Electricity tax and other official charges, set annually by the Riksdag (Swedish Parliament), are subject to change. Part of the electricity price is allocated for establishing a financial buffer to provide government support in the event of natural disasters, power cuts, accidents and other such events. Electricity certificate charge The Riksdag introduced an environmental charge for Swedish green electricity certificates so that all electricity users (private individuals and businesses alike) should join in paying for renewable energy sources to be developed. You can see this charge as your contribution to improving the environment. The electricity certificate charge is included in the price of electricity except when it comes to the variable electricity charge, where it is worked out and specified separately. The Swedish electricity market is twofold: the network and the supply.

7 Sign a supply contract save money Our general advice to you as an electricity consumer is that you should sign a contract with an electricity supply company. Without a contract, you are automatically classified as an instruction customer. You then pay an interim price for the electricity you use. This interim price is almost always higher than contractual prices. Perhaps you are an instruction customer of Gävle Energi at present. Look at your latest electricity bill: if it refers to the tillsvidarepris ( interim price ) you have everything to gain from signing a contract with us or another electricity supplier. There are many forms of contract to choose from. With most companies, you can sign a fixed-price contract. The electricity price is then fixed for a defined period. It is also possible to sign a contract for a variable electricity price, which then follows the current (spot) price on the Nordic electricity market (Nordpool) and, as a result, varies from one month to the next. Källmärkt el Gävle Energi s advantage is that we sell only Källmärkt ( Source-Labelled ) electricity, produced from renewable energy sources such as wind, water and biofuels. Through Gävle Energi, you can sign a fixedprice contract for one, two or three years, and in some cases also for six and 18 months. You can also choose to sign a variable-price contract. You can sign an electricity supply contract online at Gävle Energi s website, or by calling customer service on telephone number

8 How do you know you aren t paying too much? Your electricity bill is based on your actual consumption, either monthly or quarterly. You can see immediately if your electricity costs are going up or down. You can also quickly check whether any steps you have taken to save electricity show on the bill in the form of lower consumption and, as a result, a reduced electricity cost. Saving electricity means saving money The best way of saving money is to reduce your electricity consumption. Broadly speaking, the appliances that use most electricity in a household are the fridge, freezer, dishwasher, washingmachine and tumble drier. You can save electricity by using them in the right way. New household appliances use considerably less electricity than old ones. In our homes, we also use many light fittings. By replacing ordinary light bulbs by low-energy bulbs, you reduce your electricity consumption. Although the low-energy bulbs are more expensive to buy, it is worthwhile replacing your bulbs in the long term. Gävle Energi issues a booklet in Swedish, Elsparbok, about how to save electricity. We send it to everyone who signs an electricity supply contract with our subsidiary Gävle Energisystem AB. On our website, you can read more about saving electricity. Electrical safety Never mend an electrical appliance yourself. Ask an electrician if you are uncertain about anything concerning electricity. All products sold in the EU must be CE-labelled. The CE label shows that the electrical product meets basic health and safety requirements. District heating Some 95% of the buildings in central Gävle are heated by means of district heating. Instead of each home having its own boiler, the heat is delivered from a central installation. This single large installation with its advanced flue-gas cleaning system has replaced numerous small boilers without any flue-gas cleaning. There have been immediate, large environmental gains. When a property becomes connected to the district-heating network, a connection charge is payable. The whole installation is owned and maintained by Gävle Energi. If you have district heating, either it is included in your rent or you pay a subscription charge and a tariff for the heating you use.

9 World-class GavleNet broadband Anyone with a PC or home computer usually wants to use the Internet to communicate with others. To go online, you need broadband. Most residents of the municipality of Gävle have access to broadband through GavleNet. We are also continuously extending our fibre-optic broadband network. What is broadband used for? You can: search for information and read news from all over the world. communicate with other people by and various chat services. pay bills. order goods and services. download and send films and music. play games. study and/or work at home. GavleNet is owned by Gävle Energi AB. For more information about GavleNet, see

10 Sähköverkko Useimmilla, joilla on oma asunto, on myös sähköverkkoliittymä. Se tarkoittaa, että maksat liittymämaksun ja sähkönsiirtomaksun paikalliselle sähköverkkoyrityksellesi. Gävle Energi omistaa ja hoitaa suurimman osan sähköverkosta Gävlen kunnassa. Siksi maksat kustannukset liittymästäsi Gävle Energi Oy:lle. Kustannukset koostuvat kiinteästä liittymämaksusta / vuosi ja liikkuvasta siirtomaksusta kulutettua kwh:a (kilowattituntia) kohti. Kiinteä liittymämaksu on jaettu kuukaudelle tai 3:lle kuukaudelle ja on laskussasi liittymä- otsikon alla. Pääsulakkeesi vahvuus (ampeeri) määrää liittymämaksun. Siirtomaksu laskussasi riippuu kuluttamastasi sähkön määrästä. Laskussasi on myös otsikko - alv -(arvonlisävero), mikä on vero (25%), joka kaikkien sähkönkuluttajien on maksettava Ruotsissa Sähkökauppa Sähkö on nykyään vapaata kauppatavaraa Ruotsissa. Se tarkoittaa, että voit ostaa sähkösi mistä sähkökauppayrityksestä haluat. Valitset itse, haluatko ostaa sähköä siltä, jolla on halvin hinta tai ehkä yritykseltä, jolla on hyvä hinta-, ympäristö- ja palveluyhdistelmä. Kun valitset toisen sähköyrityksen kuin Gävle Energi: n, saat erillisen laskun sähköstä, jota kulutat. Huolimatta siitä, tuleeko lasku Gävle Energi: ltä tai joltakin toiselta sähkökauppayritykseltä, maksat useimmiten kiinteän vuosimaksun, joka on jaettu niiden päivien lukumäärällä, jonka laskutusjakso käsittää. Kulutettu sähkö mitataan kwh: eissa (kilowattitunneissa) ja ilmoitetaan laskussa sähkönhinta-otsikon alla. Tämän lisäksi saavat kaikki myös maksaa erityisen energiaveron sekä arvonlisäveron (25%) siitä sähköstä, jonka on kuluttanut. Viranomaisten maksut Ruotsin valtiopäivät päättää joka vuosi sähköveron ja muut viranomaisten maksut ja ne voivat muuttua.tietty osa sähkön hinnasta on varattu taloudellisen puskurin rakentamiseksi valtion tukea varten muun muassa luonnonkatastrofeissa, sähkökatkoksissa ja onnettomuuksissa. Sähkösertifikaattimaksu Sähkösertifikaattimaksu on maksu, jonka Ruotsin valtiopäivät on ottanut käyttöön, jotta kaikki sähkönkuluttajat (sekä yksityishenkilöt että yritykset) olisivat mukana maksamassa uusiutuvien energialähteitten kehittämisestä. Voit siis pitää tätä maksua avustuksenasi parantuneelle ympäristölle. Sähkösertifikaattimaksu sisältyy sähkönhintaan lukuun ottamatta liikkuvaa sähköhintaa, jossa se tulee lisäksi ja selvitetään erikseen. Ruotsalaiset sähkömarkkinat on jaettu kahteen osaan, sähköverkkoon ja sähkökauppaan.

11 Tee sähkökauppasopimus säästä rahaa. Yleinen neuvo sinulle sähkönkuluttajana on, että sinun tulee tehdä sopimus sähkökauppayrityksen kanssa. Ilman sopimusta sinusta tulee automaattisesti osoitusasiakas. Maksat silloin toistaiseksi voimassa olevan hinnan sähköstä, jonka kulutat. Toistaiseksi voimassa oleva hinta on melkein aina kalliimpi kuin sopimushinnat. Olet ehkä tällä hetkellä osoitusasiakas meillä Gävle Energi: ssä. Katso viimeistä sähkölaskuasi. Jos siinä on toistaiseksi voimassa oleva hinta, voit hyötyä tekemällä sopimuksen kanssamme tai jonkun toisen sähkökauppayrityksen kanssa. On monia eri sopimusmuotoja valittavana. Useimmat yritykset tarjoavat sinulle mahdollisuuden kiinteähintasopimuksen tekemiseen. Se tarkoittaa, että sidot sähkönhinnan tietyksi ajanjaksoksi. On myös mahdollisuus tehdä sopimus liikkuvasta sähkönhinnasta, joka seuraa ajankohtaista sähkömarkkinahintaa (spothintaa) pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nordpool) ja joka siksi vaihtelee kuukaudesta toiseen. Källmärkt el Gävle Energi: n etuna on, että me ainoastaan myymme lähdemerkittyä sähköä. Se tarkoittaa sähköä, joka on valmistettu uudistuvasta energiasta kuten esim. tuulesta, vedestä ja biopolttoaineesta. Gävle Energi:n kautta voit tehdä kiinteähintasopimuksen 1:ksi, 2:ksi tai 3:ksi vuodeksi ja tietyissä tapauksissa myös 6- tai 18- kuukauden sopimuksen. Voit myös valita liikkuvan hinnan sopimuksen tekemisen. Voit tehdä sähkökauppasopimuksen Gävle Energi: n kotisivulla tai soittamalla asiakaspalveluun puhelinnumeroon

12 Kuinka tiedät, ettet maksa liikaa? Sähkölaskusi perustuu todelliseen sähkönkulutukseen, joko kuukausittaiseen tai neljännesvuosittaiseen (3 kuukautta) kulutukseen. Voit heti nähdä, nousevatko vai laskevatko sähkökustannuksesi. Voit myös nopeasti nähdä, näkyvätkö mahdolliset toimenpiteet, joita olet tehnyt säästääksesi sähköä, laskussa alemman kulutuksen muodossa ja täten matalampana sähkökustannuksena. Kun säästät sähköä, niin säästät rahaa Paras tapa säästää rahaa on vähentää sähkönkulutusta. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että jääkaappi, pakastin, astianpesukone, pyykinpesukone ja kuivausrumpu vievät eniten sähköä taloudessa. Niissä on siis mahdollisuus säästää sähköä käyttämällä niitä oikealla tavalla. Uudet kotitalouskoneet kuluttavat huomattavasti vähemmän sähköä kuin vanhemmat. Kodeissamme käytämme myös paljon lamppuja. Vaihtamalla tavalliset hehkulamput energiansäästölamppuihin säästät sähkönkulutuksessa. Siitä huolimatta, että energiansäästölamput ovat kalliimpia ostettaessa, kannattaa lamppujen vaihtaminen ajan mittaan. Gävle Energi on tuottanut Sähkönsäästökirjan ruotsiksi. Kirja jaetaan kaikille, jotka tekevät sähkökauppasopimuksen Gävle Energi: n tytäryhtiön, Gävle Energisystem Oy:n kanssa. Kotisivultamme voit lukea enemmän sähkönsäästövihjeistä Sähköturvallisuus Älä koskaan korjaa itse sähkölaitetta. Käytä sähkömiestä, jos olet epävarma jossakin sähköön liittyvässä asiassa. Kaikkien tuotteiden, joita myydään EU:n sisällä täytyy olla CE- merkittyjä. CE- merkki osoittaa, että sähkötuote täyttää olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Kaukolämpö Gävlen keskustassa lämmitetään noin 95% taloista kaukolämmöllä. Sen sijaan, että jokaisella on oma lämmityksensä, toimitetaan lämmöt yhdestä keskuslaitoksesta. Yksi ainoa laitos, jossa on huippuunsa kehitetty puhdistus, korvaa suuren määrän pieniä pannuja, joissa ei ole puhdistusta. Ympäristövoitot ovat välittömät ja suuret. Kun kiinteistö liitetään kaukolämpöverkkoon, maksetaan l iittymismaksu. Gävle Energi omistaa koko laitoksen ja hoitaa sen. Jos sinulla on kaukolämpö, niin se sisältyy vuokraasi tai sitten maksat liittymämaksun ja kulutusmaksun lämmöstä, jonka kulutat.

13 Yksi maailman parhaista laajakaistoista GavleNet. Se, jolla on PC tai kotitietokone, haluaa useimmiten päästä Internet:iin voidakseen kommunikoida muiden kanssa. Päästäkseen Internet:iin pitää olla laajakaista. Suuremmalla osalla Gävlen kunnan asukkaista on mahdollisuus saada laajakaista GavleNet: in kautta. Laajennamme myös jatkuvasti kuituoptista laajakaista-verkkoamme. Mihin laajakaistaa voi käyttää? Voit: hakea informaatiota ja lukea uutisia koko maailmasta. kommunikoida muiden ihmisten kanssa sähköpostin ja eri keskustelupalveluitten välityksellä. maksaa laskuja. tilata tavaroita ja palveluita. ladata kotiin ja lähettää filmejä ja musiikkia. pelata pelejä. opiskella ja/tai työskennellä kotoa. Gävle Energi AB omistaa GavleNet: in. Voit lukea GavleNet: istä

14 Réseau électrique Toute personne qui a une habitation a aussi un abonnement de réseau électrique. Pour cela vous payez des frais d abonnement et des frais de transmission d électricité à votre entreprise régionale du réseau électrique. Gävle Energi détient et gère la plus grande partie du réseau électrique de la commune de Gävle. Pour cette raison vous payez les frais de votre abonnement à Gävle Energi AB. Les frais sont composés d un coût fixe d abonnement/an et d un coût variable de transmission par kwh(kilowattheure) consommé. Le coût fixe d abonnement est facturé tous les mois ou tous les trois mois et se trouve sous la rubrique d abonnement de votre facture. Le coût de votre abonnement dépend de la puissance (ampère) de votre fusible principal. Le coût de transmission sur votre facture, consiste en la quantité d électricité consommée. Sur votre facture se trouve aussi la rubrique T.V.A, qui est un impôt (25%) que tous les consommateurs d électricité en Suède sont obligés à payer. Le commerce d électricité L électricité est aujourd hui une marchandise libre en Suède. Vous pouvez donc acheter votre électricité de l entreprise qui fait le commerce d électricité de votre choix. C est à vous de choisir si vous voulez acheter l électricité de celui qui a le prix le moins cher ou peut-être l entreprise qui a un bon prix, une préoccupation écologique et le service. Quand vous prenez une autre entreprise de commerce d électricité que Gävle Energi vous recevez une facture à part sur l électricité consommée. Que la facture vient de Gävle Energi ou d une autre entreprise de commerce d électricité, vous payez le plus souvent un coût annuel fixe, qui est divisé en nombre de jours correspondant à la période de la facture. L électricité consommée est mesurée en kwh (kilowattheure) et se trouve sous la rubrique de prix de l électricité sur la facture. En outre il faut aussi payer un impôt d énergie spécifique et le T.V.A (25%) pour l électricité consommée. Frais de l administration publique L impôt sur l électricité et d autres frais de l administration publique sont fixés chaque année par le Parlement suédois et peuvent être modifiés. Une partie du coût de l électricité est constituée comme réserve financière pour servir d aide à l état lors des catastrophes naturelles, coupures d électricité et accidents. Le coût du certificat d Électricité Le coût du certificat d électricité est un coût que le Parlement suédois a introduit pour que tout consommateur d électricité (les particuliers et les entreprises) participe financièrement à un développement de source d énergie renouvelable. Vous pouvez donc considérez ce coût comme votre contribution pour un meilleur environnement. Le coût du certificat d électricité est inclus dans le prix d électricité sauf dans le prix d électricité variable, où il est rajouté et déclaré à part. Le marché suédois d électricité est divisé en deux parties, le réseau d électricité et le commerce d électricité

15 Signez un contrat de commerce d électricité économisez de l argent. Un conseil général au consommateur d électricité, c est que vous devez signer un contrat avec une entreprise de commerce d électricité. Sans contrat vouz devenez automatiquement client assigné. Vous payez alors un prix flottant pour l électricité consommée. Le prix flottant est presque toujours plus cher que le prix convenu. Vouz êtes peut-être client assigné auprès de nous Gävle Energi aujourd hui. Regardez votre dernière facture d électricité, si c est marqué prix flottant (tillsvidarepris) vous avez tout à gagner en signant un contrat avec nous ou une autre entreprise de commerce d électricité. Vous pouvez choisir entre des contrats différents. De nombreuses enterprises vous offrent la possibilité de signer un contrat de prix fixe. Dans ce cas le prix est fixé pour une période décidée. Vous avez également la possibilité de signer un contrat d un prix d électricité variable, qui suit le prix de marché d électricité (prix spot) sur la bourse nordique d électricité (Nordpool) et varie donc d un mois à l autre. Källmärkt el L avantage de Gävle Energi est que nous ne vendons que l électricité dite de Source. C est-à-dire l électricité, qui est produite d énergie renouvelable, par exemple d éolienne, d hydraulique et de biocombustible. Vous pouvez signer un contrat de prix fixe auprès de Gävle Energi de 1, 2 ou 3 ans et dans certains cas un contrat de 6- ou 18-mois. Vouz pouvez aussi choisir un prix d électricité variable. Vous pouvez signer un contrat de commerce d électricité sur le site Internet de Gävle Energi ou téléphoner au numéro client

16 Comment savoir que vous ne payez pas trop? Votre facture d électricité est calculée sur la consommation d électricité réelle, soit par mois soit par trimestre (3 mois). Vous pouvez tout de suite voir si votre coût d électricité monte ou baisse. Vous pouvez aussi rapidement constater si les mesures éventuelles, que vous avez prises pour économiser de l électricité, se voient sur la facture sous forme d une consommation moindre et donc un coût moins élevé de l électricité. Quand vous économisez de l électricité vous économisez de l argent La meilleure manière d économiser de l argent est de réduire la consommation de l électricité. On peut dire que le réfrigérateur, le congéiateur, le lave-vaiselle, le lave-linge et le sèche-linge sont les grands consommateurs d électricité dans le ménage en les utilisant d une manière bien il y a le moyen de baisser la consommation d électricité. Des appareils électro-ménagers nouveaux consomment beaucoup moins que les anciens. Dans nos maisons nous utilisons aussi de nombreuses Iampes. En échangeant l ampoule normale en une ampoule économique vous économisez la consommation de l électricité. Malgré le prix d achat plus élevé d une ampoule économique il est plus rentable dans le temps de les échanger. Gävle Energi a sorti un livre Économiser de l Électricité en suédois. Le livre est offert à tous ceux qui signe un contrat de commerce d électricité avec la société filiale de Gävle Energi, Gävle Energisystem AB. Sur notre page d accueil sur internet vous pouvez lire d avantage de conseils comment économiser de l électricité. La sûreté de l électricité Ne réparez jamais un appareil électrique vous-même. Demandez les service d un électricien si vous hésitez sur vos connaissances en électricité. Tout produit vendu en UE doit avoir le marquage CE de conformité. Le marquage CE montre que le produit remplit les conditions de base pour la santé et la sûreté. Chauffage à distance Au centre de Gävle 95% des immeubles sont chauffés au chauffage à distance. Au lieu d un chauffage individuel, le chauffage est livré par une installation collective. Une seule installation, avec un système d épuration avancé, remplace des chaudières de chauffage sans épuration. Les effets bénéfiques pour l environnement sont immédiats et grands. Au moment de connecter un immeuble au réseau de chauffage à distance une contribution aux frais de branchement est facturée. L installation collective est la propriété de Gävle Energi et c est sa responsabilité de l entretenir. Si vous avez le chauffage à distance, c est inclus dans votre loyer ou vouz payez les frais d abonnement et le coût de votre consommation de chauffage.

17 Un des meilleurs Internet à haut débit au monde GavleNet. La personne qui a un PC ou un ordinateur familial veut la plupart du temps sortir sur Internet pour pouvoir communiquer avec d autres. Pour pouvoir sortir sur Internet l accès à haut débit est exigé. La plupart des habitants dans la commune de Gävle peut avoir accès à Internet à haut débit par GavleNet. Nous agrandissons en continu l Internet à haut débit en réseau de fibres optique. Comment utiliser Internet à haut débit? Vous pouvez: faire des recherches d information et lire des actualités au monde entier. communiquer avec d autres personnes par courrier électronique et par de différents services de site web de bavardages. payer les factures. commandez des produits et des services. télécharger et envoyer des films et de la musique. jouer en ligne. faire des études et/ou travailler de son domicile par Internet. GavleNet est une entreprise filiale de Gävle Energi AB. Vous pouvez lire d avantage de GavleNet sur

18 Red eléctrica La mayor parte de los que tienen su propia vivienda, tienen también una cuota de la red eléctrica. Esto implica que tienes que pagar una cuota de suscripción además del costo eléctrico de traspaso a tu empresa de la red eléctrica local. La Empresa Eléctrica de Gävle (Gävle Energi) es propietaria y dispone de la mayor parte de la red eléctrica del Municipio de Gävle. Es por lo tanto que tienes que pagar los gastos de tu suscripción a Gävle Energí AB. Los gastos están compuestos por una cuota de abono/anual y una cuota de traspaso variable por kwh ( hora de consumición). La cuota fija está repartida por mes o por 3 meses y está titulada debajo de la rúbrica, abono en tu factura. La suma de la cuota se decide por la potencia (amperios) en tu fusible general. La cuota de traspaso en tu factura tiene que ver con la cantidad de electricidad que consumas. En tu factura también está escrita la rúbrica moms ( IVA) la cual es un impuesto (25%) que todos los consumidores de electricidad en Suecia tienen que pagar. Comercio de electricidad La electricidad es en la actualidad una mercancía de libre comercio en Suecia. Esto significa que puedes comprar tu electricidad de la empresa eléctrica que quieras. Pues puedes elegir personalmente si deseas comprar eléctricidad de quién tenga un precio más barato o de la empresa que tenga una combinación de precios, de consideración medioambiental y mejor servicio. Cuando elijas otra empresa de comercio eléctrico en Gävle Energí recibirás una factura especial sobre la electricidad que consumes. Sin tener en cuenta si la factura está efectuada por Gävle Energí u otra empresa de comercio eléctrico pagas con frecuencia una cuota anual que está repartida entre la cantidad de días al que el periodo de la factura se refiere. La electricidad consumida se mide en kwh (kilovatio-hora) y se indica bajo la rúbrica precio eléctrico en la factura. Además de lo dicho tienen todos que pagar un impuesto energético especial de IVA (25%) referente a la electricidad que uno ha consumido. Cuotas de instituciones públicas El impuesto eléctrico y otras cuotas impuestas por las autoridades se llevan a cabo cada año por Sveriges Riksdag (Parlamento) pudiéndose por lo tanto hacer cambios. Cierta parte sobre el precio eléctrico está reservada para construír un apoyo estatal en caso de catástrofes, cortes eléctricos y accidentes. Cuota del certificado eléctrico La cuota del certificado eléctrico es una cuota que Sveriges Riksdag (Parlamento) ha implantado para que todos los consumidores de la electricidad (tanto personas privadas como empresas) se incorporen para costear el pago al desarrollo de las energías renovables. Puedes también ver ésta cuota como tu subvención a mejorar el medioambiente. La cuota del certificado eléctrico está incluida en el precio exento el precio eléctrico variable, en donde se añade y se presenta por separado. El mercado sueco de electricidad está dividido en dos partes, red eléctrica y comercio de electricidad.

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

FÖRSKOLANS FRAMTID. EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages: FÖRSKOLANS FRAMTID LFSL förskola: En svensk förskola på franska Skolan tar över 5 åringarna Förskolans läggs ned École maternelle EKONOMISK /ÉCONOMIQUE Föredelar/ avantages: Föredelar/avantages: Föredelar/avantages:

Läs mer

Vad heter antagligen på spanska? Vad heter under (om tid) på spanska? Vad heter plötsligt på spanska? Vad heter mer på spanska?

Vad heter antagligen på spanska? Vad heter under (om tid) på spanska? Vad heter plötsligt på spanska? Vad heter mer på spanska? Spanska småord Spanska småord - en övning gjord av linaboman på Glosor.eu. 1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns. 2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem. 3. Vik tillbaka

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

los canis/merdellones/las bakalas ungdomsgrupp som bär guldkedjor, korta kjolar, tajta kläder mm

los canis/merdellones/las bakalas ungdomsgrupp som bär guldkedjor, korta kjolar, tajta kläder mm SÄNDNINGSDATUM: 2008-10-14 ARBETSUPPGIFTER: ERIK CARDELÚS PRODUCENT: LAURA ALBANESI Exprésate Vocabulario dar mucha importancia a la forma de vestir bry sig mycket om klädstilen ir vestido/a gå klädd cambiar

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12 Studiekurs: SPAB01 Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 100 15/12/12 1 I. Vocabulario y gramática: 1) Svara på frågorna på spanska. (6 poäng) a) Qué te interesa? b) Qué te encanta? c) Qué te

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

FAKTURA 1 2 3 4 5. Fakturaperiod: 2014-11-01 2014-12-28. Namn Namnson. Adressvägen. 931 38 Skellefteå. Adressvägen 1

FAKTURA 1 2 3 4 5. Fakturaperiod: 2014-11-01 2014-12-28. Namn Namnson. Adressvägen. 931 38 Skellefteå. Adressvägen 1 FAKTURA 1 2 3 4 5 1 (3) Fakturadatum Ref. fakturanr Referens 2014-09-09 XXXXX 42864 28902507814 Namnson 6 Namn Björk Per-Olov Adressvägen 1 Västergatan 22 931 93138 62 7 Fakturaperiod: 2014-11-01 2014-08-01-2014-11-30

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. L argent. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission énervé l argent de poche à cause de l argent faire les magasins la robe le pantalon la jupe le pull ça suffit fonctionner j ai honte prêter faire la tête le rêve ne te

Läs mer

ARBETSBLAD. La bien querida. Una canción, un artista. Palabras. todo el mundo 1(6)

ARBETSBLAD. La bien querida. Una canción, un artista. Palabras. todo el mundo 1(6) ARBETSBLAD PRODUCENT: FREDRIK JANSSON REPORTER: ALEXANDRA RUBIO ACEITUNO ARBETSUPPGIFTER: FREDRIK JANSSON PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ PROGAMNUMMER: 68510441502 SÄNDNINGSDATUM: 2015-12-19 Una canción,

Läs mer

CEDEC Annual konferens 15-10-2015

CEDEC Annual konferens 15-10-2015 CEDEC Annual konferens 15-10-2015 The role of Swedish local DSO in creating flexibility in the energy value chain Elinorr Joint venture of 16 local grid operators according to the European public procurement

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement

Voyage Logement. Logement - Trouver. Logement - Réserver. Demander son chemin vers un logement - Trouver Où puis-je trouver? Demander son chemin vers un logement Var hittar jag?... une chambre à louer?... ett rum att hyra?... une auberge de jeunesse?... ett vandrarhem?... un hôtel?... ett hotell?...

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner.

Med förvaltningsområdet för finska och meänkieli (förvaltningsområdet) avses Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå kommuner. : 1999:1176 Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet D Rubrik: Lag (1999:1176) omrätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar Utfärdad: 1999-12-09

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA. La orquídea (lätt) Ordkunskap

ARBETSBLAD KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA. La orquídea (lätt) Ordkunskap ARBETSBLAD PEDAGOG: ERIK CARDELÚS PROJEKTLEDARE: CHARLOTTE SIFVERT KORTFILMSKLUBBEN SPANSKA La orquídea (lätt) Innehållsfrågor på filmen 1) Var utspelar sig filmen? Beskriv miljön. 2) Vilka är filmens

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

ARBETSBLAD: QUÉ PASA?

ARBETSBLAD: QUÉ PASA? ARBETSBLAD: QUÉ PASA? PRODUCENT: FREDRIK JANSSON ARBETSUPPGIFTER: FREDRIK JANSSON PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ PROGAMNUMMER:68510441501 SÄNDNINGSDATUM: 2015-11-07 Una canción, un artista Amaral Palabras

Läs mer

Cii Crisiseconómica i y empleo: el caso Sueco

Cii Crisiseconómica i y empleo: el caso Sueco Cii Crisiseconómica i y empleo: el caso Sueco Sevilla 2011 Ann Numhauser Henning Estructura 1. El mercado laboral Sueco durante y despues de la crisis 2. Acciones durante la crisis 3. Problemas actuales

Läs mer

man sätter fast en fisk av papper på ryggen på en person som inte vet det

man sätter fast en fisk av papper på ryggen på en person som inte vet det vilket är de små fransmännens favoritskämt? quelle est la blague favorite des petits Français? det är "aprilfisken" c'est le poisson d'avril förklara hur man gör med aprilfisken expliquez comment on fait

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

La jalousie. Anaconda en français. Pour mieux comprendre l'émission. qu est-ce que tu as? vad är det med dig? SÄNDNINGSDATUM: 2009-01-20 ARBETSUPPGIFTER: AGNETA SOLDÉN PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Anaconda en français Pour mieux comprendre l'émission en fait faktiskt qu est-ce que tu as? vad är det med dig?

Läs mer

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / /10/12

Universidad de Lund Español 1. Studiekurs: SPAB01. Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / /10/12 Studiekurs: SPAB01 Namn: Mailadress: Personnummer: Total poäng: / 130 27/10/12 1 I. Vocabulario y gramática: 1) Svara på frågorna på spanska. (5 poäng) a) Cómo te llamas? b) Qué idiomas hablas? c) Qué

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume ( ); écrivain français

DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume ( ); écrivain français DIALOGUE NIVEAUX 1-2 Apollinaire Guillaume (1880-1918); écrivain français 1. bonjour, je voudrais trois baguettes, s il vous plaît 2. bonjour, bien sûr, et avec ça? 3. je prends aussi deux pains au chocolat,

Läs mer

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se

huvudstad. Angelica Helgesson, Sylteskolan 7-9, Trollhättan www.lektion.se Jobba tillsammans med en kamrat. En är person A och en. Vik pappret på mitten. Du skall alltid översätta en svensk mening till spanska. Kamraten kollar om man säger rätt och hjälper till om det behövs.

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Liberté d expression C est dangereux?

Liberté d expression C est dangereux? SÄNDNINGSDATUM: 2008-09-30 ARBETSUPPGIFTER: LENA WILHELMSSON PRODUCENT: LÉO NOUCHI PROJEKTANSVARIG: GABRIELLA THINSZ Prenons la parole! C est dangereux? Vocabulaire traiter le marché du travail exécuter

Läs mer

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Calculate check digits according to the modulus-11 method 2016-12-01 Beräkning av kontrollsiffra 11-modulen Calculate check digits according to the modulus-11 method Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 www.bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

301 Jours, France. Les potes. 301 Jours, France!

301 Jours, France. Les potes. 301 Jours, France! 301 Jours, France Les potes 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar.

Marie : Clémence hade en jättestor fest för några polska utbytesstudenter som kom och hälsade på, och hennes franska kompisar. 301 Jours, France La fête 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon. Jag

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

QUESTION AND ANSWER BOOKLET INSTRUCTIONS TO CANDIDATES LIVRET DE QUESTIONS ET RÉPONSES INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS INTERNATIONAL BACCALAUREATE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL BACHILLERATO INTERNACIONAL M01/209/S(1)Q SWEDISH B STANDARD LEVEL PAPER 1 SUÉDOIS B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 SUECO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Wednesday

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto.

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto. Kunskapsmål till Tema 19 Att kunna köpa en biljett. Att kunna fråga om resan är direkt eller med byte. Att kunna fråga hur mycket det kostar. Att kunna bokstavera sitt namn. Kunskapstest: Muntligt dialog

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission

FRANSKA. Anaconda en français. Noël. Pour mieux comprendre l émission Pour mieux comprendre l émission ça m énerve le cadeau le repas y en a marre le bip sonore Joyeux embrasser le bisou fou, folle le Père dur apporter une huître la datte la noix la bûche det irriterar mig

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Spanska, nybörjarkurs, 713G04, tentamen, delkurs A

Spanska, nybörjarkurs, 713G04, tentamen, delkurs A Linköpings universitet Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Spanska, nybörjarkurs, 713G04, tentamen, delkurs A 2007-10-20, kl.14-17 Inga hjälpmedel. Obs! studenter med annat modersmål än svenska

Läs mer

Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet

Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet - Öppning Franska Svenska Monsieur le Président, Bäste herr ordförande, Mycket formellt, mottagaren har en speciell titel som ska användas i stället för namnet Monsieur, Formellt, manlig mottagare, namnet

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Animalitos Ejercicio 1 Ejercicio 2 la cabeza, el corazón, la lengua la cola la pata

Animalitos Ejercicio 1 Ejercicio 2 la cabeza, el corazón, la lengua la cola la pata Ejercicio 1 Lo sabes? 1. La hiena vive en Asia África Australia 2. Las hienas son atractivas son malas tienen mala fama son adorables 3. Uno de estos animales no vive en la sabana. la gacela la hiena el

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: 1... =... 4... =... 2... =... 5... =... 3... =... (10 p)

Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: 1... =... 4... =... 2... =... 5... =... 3... =... (10 p) Micromégas A Dossier 1 Test de français Tid: 60 minuter Bonne chance! Nom :... Classe :... Points :... Totale : 201 Vocabulaire A Skriv fem ord som har med fotboll att göra, på svenska och franska: ex.

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord

Anaconda Société. Viktiga ord Anaconda Société Émission 1 : «Les clichés sur la société française sont-ils vrais?» - Om bilden av Frankrike och sanningen bakom klichéerna Viktiga ord cliché (m), stéréotype (m) béret (m) paysan (m)

Läs mer

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 2 : «Les Français savent-ils parler anglais?» - Fransmän och engelska - är det en omöjlig kombination?

Anaconda Société. Viktiga ord. Émission 2 : «Les Français savent-ils parler anglais?» - Fransmän och engelska - är det en omöjlig kombination? Anaconda Société Émission 2 : «Les Français savent-ils parler anglais?» - Fransmän och engelska - är det en omöjlig kombination? Viktiga ord anglais (m) certains (m pl) phrase (f) version originale(f)

Läs mer

Fragment, ellipser och informationsberikade konstituenter

Fragment, ellipser och informationsberikade konstituenter Fragment, ellipser och informationsberikade konstituenter Pragmatik VT06 Påminnelse från förra gången 1. (a) Vad läser du? GR(OUND) F(OKUS) 2. (a) Vem läser Wittgenstein? F GR 3. (a) Vad gör du med Wittgenstein?

Läs mer

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap

Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Franska PROCÈS-VERBAL modèle Ä pour enquête en recherche de paternité Ä-PROTOKOLL för utredning av faderskap Ä Commencer ici/ Börja här Procès verbal n o /Protokoll nr.... Commune/ Kommun Commission responsable/

Läs mer

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto.

Hola, necesito un billete a Málaga. Vale, Quiere ir en tren o en avión? Para el miércoles 28 de agosto. Kunskapsmål till Tema 19 Att kunna köpa en biljett. Att kunna fråga om resan är direkt eller med byte. Att kunna fråga hur mycket det kostar. Att kunna bokstavera sitt namn. Kunskapstest: Muntligt dialog

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

xperia p manual svenska

xperia p manual svenska Print and Online In case you are particular with knowing everything relating to this, you will need to search for this information. 2 XPERIA P MANUAL SVENSKA It absolutely was available on the web, and

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar.

FRANSKA. Asmaa et Khadija sous le même ciel. Arbetsblad 1 A - förstå. Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Asmaa et Khadija Arbetsblad 1 A - förstå Förstår du vad flickorna berättar? Sant eller falskt? Kryssa i medan du lyssnar. Khadija går upp tidigt På morgonen tar Khadija en promenad Till frukost äter flickorna

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Displayställ Display stands Présentoir

Displayställ Display stands Présentoir Displayställ Display stands Présentoir Fördelar med displayställ Med våra snygga displayställ kan du på ett lätt och inbjudande sätt visa upp hela ditt utbud av våra produkter. Du skapar effektiv merförsäljning

Läs mer

Voyage Sortir Manger. Sortir Manger - À l'entrée. Sortir Manger - Commander à manger

Voyage Sortir Manger. Sortir Manger - À l'entrée. Sortir Manger - Commander à manger - À l'entrée Jag skulle vilja reservera ett bord för _[antal personer]_ till _[tid]_. Faire une réservation Ett bord för _[antal personer]_, tack. Demander une table Accepterar ni kreditkort? Demander

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016

SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 SVENSK STANDARD SS-EN 12845:2015/AC:2016 Fastställd/Approved: 2016-01-25 Publicerad/Published: 2016-02-02 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 13.220.20 Brand och räddning Fasta släcksystem

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innehållsförteckning

Läs mer

Mon ventre fait toujours du bruit, ça veut dire que j ai faim et donc il faut que je mange. Ah voilà, j ai trouvé un endroit pour manger!

Mon ventre fait toujours du bruit, ça veut dire que j ai faim et donc il faut que je mange. Ah voilà, j ai trouvé un endroit pour manger! 301 Jours, France En ville 301 Jours, France! Hej, jag heter Marie Ankarbåge och bor hos en familj i den lilla byn Le Poiré-sur-Vie i Frankrike. I veckorna går jag på internatskola i La Roche-sur-Yon.

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer