Bildtext lektion 6: Analysera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bildtext lektion 6: Analysera"

Transkript

1 Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet. För att förstå vilka företagets största kostnader är och vad de kan tänkas bli påverkade av lönar det sig att studera resultaträkningen. Den visar hur mycket företaget betalat för det sina varor, lokaler, personal o.s.v. samt hur stora intäkter företaget haft under perioden. Till en början redovisas nettoomsättning, dvs. summan av årets intäkter. Från nettoomsättningen dras kostnaderna som blivit till för att ta fram varan eller tjänsten. De kostnaderna kan vara råvaror, personal, lagerhållning, distribution och liknande. Härefter ser du företagets bruttoresultat. Sedan redovisas kostnader som kan relateras till försäljningen av varan eller tjänsten samt administrationskostnader och andra kostnader som inte kan härledas direkt till framtagning av en produkt eller tjänst. En rubrik kan vara avskrivningar vilka speglar hur mycket maskiner, datorer eller andra inventarier har minskat i värde pga. användning och slitage. Ungefär samma sak som att en bil minskar i värde ju längre sträcka den körts. I bildens exempel står endast rörelsens kostnader då det är en resultaträkning i sammandrag. Efter att dessa kostnader dragits framkommer rörelseresultatet. I nästa steg dras finansiella intäkter och kostnader av. Det kan vara sådant som räntekostnader för lån och inkomst av kapital. Skillnaden mellan dessa läggs på eller dras av beroende på om kostnaderna överväger intäkterna eller tvärtom. Detta rubriceras finansnetto. Nu ser du resultatet efter finansnetto. Resultat efter finansnetto är det resultat som oftast används i Sverige när man talar om företags resultat. Många företag reserverar lite av vinsten till framtida projekt eller för att ha som buffert till magra år. Detta görs i sådana fall innan skatten dras och tas upp som bokslutsdepositioner i resultaträkningen efter resultat efter finansnetto. Resultatet före skatt visar den summan som företaget beräknar skatten på. Företagsskatten uppgår till 28 % av den vinst företaget gör, i det här fallet 28 % av kronor. Efter att skatten är dragen framkommer årets resultat efter skatt. Minoritetens andel av resultatet är i det här fallet så mycket som moderbolaget betalar av till dotterbolaget. Hade förhållandet varit omvänt, att dotterbolaget varit skyldig moderbolaget pengar hade summan istället lagt till och ökat resultatet efter skatt. Balansräkning i sammandrag (Bild 4) Balansräkningen visar hur det ser ut i ett företag vid en given tidpunkt, den s.k. balansdagen. Tillgångar skall vara lika stora som skulder och eget kapital tillsammans. Tillgångarna visar hur företagets pengar är fördelade i företaget. Några av dessa är; Anläggningstillgångar, exempelvis maskiner som används i produktionen och byggnader som företaget bedriver verksamhet i. Även varumärket är en anläggningstillgång, en s.k. immateriell anläggningstillgång. Omsättningstillgångar är tillgångar som är lätta att omvandla till kontanter som t.ex. kundfodringar och varulager. Det som skall balanseras, bli lika med tillgångarna är eget kapital och skulder. Detta för att visa hur mycket av företagets tillgångar de äger själva och hur mycket av värdet på tillgångarna som har lånats. Det egna kapitalet består av fritt och bundet eget kapital. Fritt eget kapital är vinster från föregående år kompletterat med årets resultat. 1

2 Bundet eget kapital är aktiekapitalet och andra pengar som företaget tidigare år satt undan till exempelvis reservfonden. Minoritetsintressen är dotterbolag som finns i koncernen. I det här fallet har moderbolaget en skuld till sitt dotterbolag på 80 miljoner kronor. Alla företag har möjlighet att göra avsättning till periodiseringsfond. Denna avsättning är en bokslutsdisposition som minskar resultatet och därmed skatten. Skulderna delas sedan upp i långfristiga och kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder är leverantörsskulder eller andra skulder som löper på kortare tid än ett år. Långfristiga skulder kan exempelvis vara lån tagna för att köpa de lokaler som företaget finns i. Vi tittar på balansräkningen för att se hur det står till i företaget, exempelvis om de har råd att betala sina kortfristiga skulder. Detta kallas att beräkna likviditeten (omsättningstillgångar kortfristiga skulder), vilket vi kommer till senare i kursen. Anledningen till att det blir så många steg i både i resultat-, och balansräkningen är för att alla företagets intressenter vill se vilka kostnaderna har varit. Hade företaget bara tagit intäkter minus alla typer av kostnader och inte uppgivit alla delar skulle det vara omöjligt att se vilka kostnader som varit störst och svårt att se hur företaget egentligen sköts. Relativ analys (Bild 5) Relativ analys innebär att nyckeltal och andra karaktäristika för ett bolag jämförs med liknande bolag i Sverige och utomlands. Relativ analys har blivit allt vanligare på senare år. Även om jämförande analyser kan tyckas vara självklara att genomföra, och självklart har stora förtjänster i att vaska fram de bästa företagen i förhållande till aktiekurs, får man ändå inte glömma bort att titta på hela branschers fundamenta. Vem kommer inte ihåg de minst sagt horribla värderingarna under IT-hysterin i början av 2000? Relativ analys handlar alltså om att jämföra bolag, företagsanalysen som vi kommer till i nästa bild handlar om att värdera bolag. Företagsanalys (Bild 6) Den fundamentala analysen bygger på att man värderar företaget för att komma fram till en rimlig aktiekurs. Om företagets värde är större än aktiekursen så är det läge att investera. Det säger sig självt att kan man köpa en hundralapp för 60 kronor så är det såklart en bra affär. Grunden i den fundamentala analysen bygger på att man förstår företagets verksamhet och kan göra en uppskattning av dess framtida utveckling. Ju bättre du förstår företaget, desto lättare är det att avgöra om du vill investera i det eller inte. Det finns flera verktyg för den fundamentala analysen, exempelvis nyckeltal som visar på ekonomisk ställning, utdelning och kursnivå. Ekonomisk ställning (Bild 7) När man jämför företag med varandra eller om man vill se hur pengarna är fördelade i ett företag kan man använda sig av diverse nyckeltal. Justerat eget kapital (JEK) används för att beräkna andra nyckeltal. Man behöver justera det egna kapitalet för att ge en rättvis bild av hur mycket pengar som finns i företaget. Det kan finnas undanlagda reserver från föregående års vinster. För att få fram JEK tar du det egna kapitalet + 70 % av obeskattade reserver (de pengarna företaget har stoppat undan i reserv sedan tidigare år - skatt) och delar på antalet aktier. 2

3 Eget kapital % av obeskattade reserver ( x 0,7) = JEK JEK/Aktie beskriver hur stor del av företagets eget kapital som tillfaller varje aktie. Nyckeltal kan variera kraftigt mellan olika branscher därför är det bra att jämföra med ett branschsnitt så att du ser om företaget ligger över eller under medel. En annan sak som är bra att undersöka är om talet ligger högt eller lågt i jämförelse med tidigare år. Skiljer det mycket kan svaret på frågan varför finnas i årsredovisningen. Ekonomisk ställning, forts (Bild 8) Likviditeten visar om det finns tillräckligt med pengar till att betala de kortfristiga skulderna. Finns det ingen likviditet (inga omsättningstillgångar) i företaget är risken för konkurs hög. Omsättningstillgångar är kassan och andra tillgångar som snabbt kan omvandlas till pengar exempelvis varulagret. När du delar omsättningstillgångarna med de kortfristiga skulderna ser du hur mycket likvider som finns i relation till skulderna. Likviditeten 2 innebär att företaget har pengar till att betala skulderna 2 ggr om, likviditet 0.5 att det saknas pengar till hälften av skulderna. Omsättningstillgångar /Kortfristiga skulder = Likviditeten 2 Soliditet visar hur mycket eget kapital företaget har och mäts genom att dela justerat eget kapital (JEK) med balansomslutningen. Soliditeten visar hur stor del av företagets kapital som är eget. Det kan också uttryckas som företagets betalningsförmåga på långsikt. JEK /balansomslutning = ~0,53, 53 % av bolagets kapital är eget kapital. Lönsamhet (Bild 9) Innan du köper en aktie är det bra att tänka på hur mycket du kan tänkas få ut av affären. Hur stor del av företagets vinst kommer att tillfalla just dig? Ett företag med aktier och en vinst på är förmodligen en sämre affär än en ett företag med aktier och en lika stor vinst ( ) eftersom det är färre aktier som skall dela på kakan i det andra företaget. För att räkna ut vinst per aktie tar du resultatet efter finansnetto och drar av 30 % skatt, sedan delar du denna siffra med antalet aktier. Resultat efter finansnetto /antal aktier = Vinst/aktie 7,60 kr Det finns även andra sätt att beräkna vinst per aktie på. Detta är ett förenklat sätt som är i linje med de senaste redovisningsreglerna. Det viktigaste är att vara konsekvent så att olika år är jämförbara med varandra. (Aktieboken 2006/2007) Avkastning på eget kapital kallas även för räntabilitet. Nyckeltalet används för att bedöma om företaget ger en marknadsmässig förräntning av eget kapital. För aktieägaren innebär det att han/hon vill veta hur bra företagets avkastning är i jämförelse med räntan på en riskfri placering. En riskfri placering är exempelvis en stadsskuldsväxel. Det är viktigt att räntabiliteten ligger högre än den riskfria räntan. Det kallas att aktieägaren får en riskpremie, en betalning för risktagandet. 3

4 Utdelning (Bild 10) Övriga intressanta aspekter för en aktieägare är hur mycket utdelning hon/han kan tänkas få på utdelningsdagen. Det spelar stor roll för bland annat till vilken kurs man vill köpa aktien. Direktavkastningen är aktieutdelningen uttryckt i procent av den aktuella börskursen. Direktavkastningen ligger vanligtvis mellan 1 och 3 procent. Det är inte alltid detta mått är ett väl visande mått för bedömning av aktien. En låg direktavkastning kan tyda på att förväntningarna på aktien och företaget är höga. Ju högre köpkursen är desto lägre blir direktavkastningen. Är utdelningen 8 kr och aktiens köpkurs är 200 kr blir direktavkastningen 4 % (8 kr/200 = 0.04). Utdelningstillväxt, eller effektiv avkastning som det också kallas beskriver aktieutdelningens ökning i genomsnitt under t.ex. de sju senaste åren. Det blir på så sätt ett lite mer rättvist mått på hur din investering slagit ut. Om du köpte din aktie i januari för 200 kr och på utdelningsdagen står kursen i 210 kr och utdelningen är 8 kr blir den effektiva avkastningen 9 %. ( ) + 8 kr/200 = 0.09). Du kan även räkna ut effektivavkastningen vilken dag som helst under tiden som du innehar aktien. På Avanzas hemsida finns den angiven och uppdateras dagligen. Kursnivå (Bild 11) Är aktien billig eller dyr? Ett sätt att mäta detta är att titta närmare på aktiens P/E tal. P/E står för Price/Earnings (pris/förtjänst). Genom att jämföra priset per aktie (aktiekursen) med nettovinsten per aktie, kan man få fram ett mått som indikerar om bolagets aktie har en hög eller låg värdering. Lågt P/E innebär låg värdering och vice versa. P/e-tal kan beräknas på rapporterat historiskt resultat eller på prognostiserat framtida resultat. Om du vill jämföra olika aktiers P/E tal bör du hålla dig till företag som är verksamma i samma bransch. Lämpliga nivåer för P/E talen varierar nämligen mellan olika branscher. Verkstadsföretag brukar ligga mellan 8 och 15, läkemedelsbolag ligger oftast mycket högre, från 14 och upp till över 20. SSAB B kostade 278,50 kr den 9 juli Vinsten per aktie var kr 278,50/18,02 = P/E P/E talet beskriver företagets värdering men det tar inte hänsyn till företagets framtida vinsttillväxt. Det gör nästa nyckeltal, PEG talet. PEG talet visar på om marknadsvärderingen ligger i fas med/stöttas av vinsttillväxten. För att räkna fram PEG tar du P/E talet och dividerar det med bedömd årlig tillväxt. Talet används för att hitta undervärderade och övervärderade aktier på marknaden. Exempelvis används det ofta för aktier på tillväxtmarknader. Där är framtida vinst ofta högt beräknat och ganska osäker. En tumregel är att om PEG talet är 1 är aktien rättvist värderad, är den över 1 är aktien övervärderad och under 1 undervärderad. Även detta nyckeltal bör jämföras inom likvärdiga branscher. Exempel PEG Lindex 27 juni P/E 16.25/Förväntad tillväxt 5,4 % = PEG 3 PEG H&M 27 juni P/E 29,81/förväntad årlig tillväxt 10 % = PEG 2,98 Företag med hög risk handlas oftast till ett lägre PEG tal än ett lågrisk företag med jämförbar tillväxt. Företag med en hög tillväxttakt handlas till lägre PEG tal jämfört med genomsnittliga eller jämförbara tillväxtföretag. P/S talet är ett lite ovanligare nyckeltal som används för att hitta bra uppköpskandidater. Ett lågt P/S tal kan ha större möjlighet att förbättra sin lönsamhet eller att bli uppköpta av ett annat företag. Nyckeltal brukar vara uträknade och finns att hitta på nätet. Di.se, Finansportalen.se och nätmäklarna har alla bra sidor som ger dig dagsaktuella kurser och nyckeltal. 4

5 Betavärde ett riskmått (Bild 12) Betavärdet är ett riskmått som används för både aktier och fonder. Det beskriver hur aktien/fonden rör sig i jämförelse mot index. Det mäter alltså t.ex. en akties benägenhet att förändras i pris när hela aktiemarknaden förändras. Om betavärdet är 1,00 rör sig aktien lika mycket som index. En aktie som har betavärdet 1,2 svänger 20 % mer än index och en aktie som har betavärde 0,8 svänger 20 % lägre än index. Syftet med måttet är avgöra hur riskfylld en eventuell placering i den aktuella aktien är. Svänger aktien mycket i förhållande till index bedöms den vara mer riskfylld eftersom du riskerar att köpa vid en kurstopp för att sedan svänga lika mycket eller mer åt andra hållet. Teknisk analys (Bild 13) Till skillnad från fundamental analys, som alltså är analys av företaget, innebär teknisk analys att man analyserar hur marknaden beter sig. Den tekniska analysen tittar inte på bokslut för att beräkna nyckeltal. Istället tittar man på hur köpare och säljare agerar. De som använder sig av teknisk analys hävdar att all känd information från företagen redan är inbakad i aktiekursen. Grundläggande inom teknisk analys är att förstå att en aktie rör sig i trender upp och ner, ofta med mer eller mindre tydliga trendbrott. Syftet är att hitta och investera i aktier som befinner sig i en positiv trend och hålla sig undan från aktier som är i en negativ trend. Eftersom prissättningen av aktier på börsen eller annan noteringsplats är ett utryck för utbud och efterfrågan från köpare och säljare har självklart större likviditetsströmmar omedelbar påverkan på aktiekurserna. Stora nyemissioner eller nyintroduktioner, som kräver nytt kapital från investerare, kan få till följd att andra aktier utsätts för stora utförsäljningar när investerare behöver pengar för att deltaga i t.ex. en nyemission. Andra exempel på likviditetsströmmar kan vara in- och utflöden från fonder, uppköp och sammanslagningar. Teknisk aktieanalys är ett omtvistat sätt att analysera aktier med. Fördelarna med teknisk aktieanalys är att man enbart ser på en akties rörelser, ibland även på aktiens omsättning. Det enkla förfarandet lockar många, som inte har ekonomiska kunskaper, att använda modellerna. Rätt tillämpade ska de olika modellerna ge ungefär samma rimliga värde för en aktie. Det behöver knappast understrykas att aktievärdering är förknippat med osäkerhet eftersom framtiden är svår att bedöma. En sammanvägning av all information bör kunna ge alla placerare ett tillräckligt bra underlag för lyckosamma placeringar på aktiebörsen. Det är dock ingen idé att chansa på klipp, risken för att man gör fel är betydligt större än chansen till storkovan. Normalt premieras i stället tålamod, målmedvetet arbete och långsiktig inställning. Klippen, som främst kvällstidningarna ofta slår upp i stora rubriker, kommer vanligen efter längre tids innehav. Undantag är de lägen för kortsiktiga affärer som kan uppstå efter kraftiga omotiverade kursfall. Kom dock ihåg att de stora klippen nästan enbart görs av dem som vågar ta stora risker och som redan har mycket pengar att satsa. Grafer och trender (Bild 14) Att förstå och acceptera trender är något av det allra viktigaste i den tekniska kursanalysen. Se på grafen på bilden den beskriver kursrörelsen för Astras A aktie. Från juli till mitten av oktober domineras rörelserna av en neråtgående trend och mitten av oktober till mitten av november av uppåtgående trender. Dagliga kursrörelser (Bild 15) Denna graf är mycket vanlig i den tekniska analysen. Den visar prisbilden för aktien. Den vertikala linjen åskådliggör mellan vilket prisspann som aktien har rört sig i under dagen. Den lilla horisontella markören till vänster om den vertikala visar på aktiens öppningskurs och dito till höger om aktiens stängningskurs. En aktie de dagar det vertikala sträcket är längre har kursrörelsen således varit större än de dagar linjen är kortare. 5

6 Fatta köpbeslut (Bild 16) När är det rätt att köpa en aktie? Som vi har visat innan finns det olika sätt att värdera ett företag på. En av de stora frågorna är - När är det rätt att köpa? När aktiekursen stiger långsammare än vad företagets försäljnings- och vinsttillväxt gör har marknaden hamnat på efterkälken. Köper du innan kursen börjar stiga kan du göra en bra affär. Uppgifter om försäljnings- och vinsttillväxt kan du hitta på företagets hemsida. När P/E talet är lägre än det tidigare varit visar det på att aktien är billig i jämförelse mot tidigare kurspriser. När bolagets ekonomiska ställning är god finns det utrymme för större utdelning till aktieägare och för finansiering till nya projekt som kan öka tillväxten i bolaget ytterligare. När den förväntade avkastningen är hög finns det en stark tilltro till företaget och aktien kan komma att generera en stor utdelning. Fatta säljbeslut (Bild 17) Om en aktiekurs rusar uppåt snabbare än vad försäljnings- och vinsttillväxten gör i företaget kan det vara klokt att sälja. Denna ökning kan bero på rykten eller på psykologiska effekter och det kan vara klokt att säkra den eventuella vinsten alternativt begränsa en eventuell förlust genom att sälja. Om kursstegringen är omotiverad kommer aktien troligen att falla när marknaden inser sitt misstag. När P/E talet är historiskt högt är det läge att sälja. Aktien är då väldigt högt värderad i relation till den förtjänst den kan ge. Detta kan resultera i en minskad efterfrågan som i sin tur leder till en kurssänkning. Om bolagets ställning är mindre god krävs det mindre obalans för att sätta företagets finanser i gungning. Det innebär att aktien kan bli väldigt volatil. Om företagets förväntade avkastning är låg kan utdelningen minska eller i värsta fall utebli. Detta kan vara en anledning till att sälja och placera pengarna i en position som ger en större direktavkastning. Det kan också finnas andra anledningar till att du skall sälja. Du har kanske blivit attraherad av ett annat placeringsalternativ som du bedömer är bättre än ditt tidigare innehav. Eller så har du nått ditt mål eller delmål, vill sälja dina aktier och använda dem eller begrunda en ny strategi i lugn och ro. 6

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Aktierekommendationer som investeringsmetod

Aktierekommendationer som investeringsmetod Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2010 Aktierekommendationer som investeringsmetod Handledare: Erik Norrman Författare: Emil Nerme 8307274137 Martin Svensson 8704223596 Sammanfattning

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

2. När hölls den första börsauktionen i Sverige? - Den första fondbörsauktionen i börshuset i Stockholm hölls den 4 februari 1863.

2. När hölls den första börsauktionen i Sverige? - Den första fondbörsauktionen i börshuset i Stockholm hölls den 4 februari 1863. Frågor & svar Aktieboken 2009/2010 Kapitel 1 1. Hur många aktieägare finns det i Sverige? - Ca 7 miljoner aktieägare. 2. Vad menas med indirekt ägande? - Ett ex på indirekt ägande är när du köper andelar

Läs mer

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Copyright 2012, MinBörs.se, v3 Alla rättigheter reserverade. Publicerat av MinBörs.se 2012 Detta kursmaterial får ej lov att kopieras och distribueras fritt

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL?

EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL? Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, Finansiering EKONOMIHÖGSKOLAN VID FEK 581, VT 2002 LUNDS UNIVERSITET HANDEL MED AKTIER VAD STYR INDIVIDENS VAL? Författare Paula Axell Carl-Johan Axsäter

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Finanskris och svenska banker

Finanskris och svenska banker Industrial and Financial Management Termin VT2010 Finanskris och svenska banker En analys av s och s finansiella situation Magisteruppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare: Ted Lindblom Sammanfattning

Läs mer

Hur man gör och varför.

Hur man gör och varför. FINANS ENLIGT MARKUS 2 Hur man gör och varför. o Innehåll: Kommenterad sammanfattning, Brealey & Myers, Principles of Corporate Finance, upplaga 6: kapitel 3 (nuvärdesberäkningar), 4 (aktievärdering),

Läs mer

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer Aktier From www.tradelearn.com Formationer Att leta efter formationer i kurskurvan är det första en teknisk analytiker gör. Man försöker identifiera mönster som historiskt sett har lett till en viss rörelse

Läs mer

ATT AKTIESPARA PÅ EN INSTABIL MARKNAD

ATT AKTIESPARA PÅ EN INSTABIL MARKNAD Linus Björkgren ATT AKTIESPARA PÅ EN INSTABIL MARKNAD 2010 Företagsekonomi och turism 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel Linus Björkgren

Läs mer

Beta-värdet. Ett tillförlitligt riskmått? Linnea Leo Niklas Sjöström

Beta-värdet. Ett tillförlitligt riskmått? Linnea Leo Niklas Sjöström Södertörns högskola Kandidatuppsats Lärare Åke Bertilsson VT 2007 Beta-värdet. Ett tillförlitligt riskmått? Linnea Leo Niklas Sjöström Sammanfattning När man säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav,

Läs mer

Biltillverkares skuldandel och dess påverkan på nyckeltal

Biltillverkares skuldandel och dess påverkan på nyckeltal Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Finansiering Vårterminen 2009 Biltillverkares skuldandel och dess påverkan på nyckeltal En studie om världens åtta största

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys

Innehåll. Förord. 1. Makroekonomisk analys Innehåll Förord 1. Makroekonomisk analys 1.1 Grundläggande begrepp 1.2 Penningpolitik och centralbanker 1.3 Finanspolitik 1.4 Stabiliseringspolitik enligt Keynes 1.5 Inflation och arbetslöshet 1.6 Den

Läs mer