RENHÅLLNINGS- FÖRSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RENHÅLLNINGS- FÖRSLAG"

Transkript

1 RENHÅLLNINGS- FÖRSLAG

2

3

4

5 Innehåll Inledande bestämmelser 6 Ansvar och skyldigheter 6 Hushållsavfall 7 Hämtning 9 Uppgiftsskyldighet 10 Undantag från föreskrifter 10 Bilaga 1 12 Bilaga 2 14

6 Inledande bestämmelser Det finns flera lagar och bestämmelser för avfallshanteringen: miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken andra författningar som berör avfallshantering. Förutom de bestämmelserna gäller de regler vi beskriver här. Förklaringar av ord och definitioner I reglerna använder vi samma definitioner som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. Finns inte ordet i 15 kap. miljöbalken har vi tagit fram en egen definition. Definitioner finns i bilaga 1 Ordlista. Ansvar och skyldigheter 1 Kommunens avfallsansvar Kommunen ansvarar för att transportera hushållsavfall inom kommunen till behandlingsanläggning samt för att informera om de insamlingssystem som finns i kommunen. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB, nedan kallad SRV. Kommunen ansvarar inte för avfall som enligt lag ska samlas in och tas omhand av producenter. Kommunfullmäktige bestämmer om kommunens renhållningstaxa och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna om avfall enligt denna föreskrift. 2 Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavares ansvar Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren ansvarar för att betala avgift för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras informera de boende och de som bedriver verksamhet inom fastigheten om reglerna i dessa föreskrifter och se till att de efterlevs. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att ge de boende och de som bedriver verksamhet inom fastigheten möjlighet att sortera avfallet i de typer som krävs enligt denna föreskrift. Föreskrifter Sida 6

7 3 Avfallslämnarens ansvar Avfallslämnaren ansvarar för att lämna hushållsavfall till SRV. Hushållsavfallet ska vara sorterat enligt beskrivningen i bilaga 2 Sortering. Allt avfall ska hanteras så att det inte uppstår risk för människors hälsa och/eller miljön. Den som bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna detta till den som har tillstånd att transportera det, har anmält sig till rätt myndighet eller har undantagits från anmälningsplikt. Avfallslämnaren ska sortera ut producentansvarsavfall från hushållsavfallet. Kvaliteten på avfallet kan kontrolleras vid hämtningen. Är det felsorterat kan avfallslämnaren få en straffavgift. 4 Producenternas ansvar Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvarar för underhåll, tömning och städning på återvinningsstationerna. Om flera aktörer hämtar avfall på ett område ska den som är ansvarig utse en samordningsentreprenör för städuppdraget. Hushållsavfall 5 Behållare och emballering SRV meddelar regler om behållarnas storlek, typ och placering. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren är skyldig att använda avfallsbehållare och eventuella påsar som SRV godkänt. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren ska rengöra avfallsbehållaren när det behövs. Den som äger avfallskärlen ansvarar för att reparera trasiga kärl. Avfallsbehållaren ska vid tömningstillfället vara uppställd vid tomtgränsen eller där kommunen anvisat. Den får inte vara fylld mer än att den är lätt att tillsluta och den får inte fyllas med annat avfall än den är avsedd för. Hushållsavfall ska vara väl emballerat. Överfull och trasig avfallsbehållare eller avfallsbehållare som innehåller dåligt emballerade, stickande eller skärande föremål hämtas först när avfallet paketerats om. Föreskrifter Sida 7

8 6 Avfallsutrymmen och förvaringsplats SRV ska ha tillträde till de utrymmen där avfall ska hämtas. Det sorterade avfallet ska förvaras i ett lämpligt avfallsutrymme eller på lämplig förvaringsplats och svara mot det behov som föreligger. Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till avfallsbehållares hämtnings- och tömningsplats framkomlig. Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon. 7 Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras och man får utan att anmäla det kompostera det på sin egen fastighet. Komposterar man inte trädgårdsavfallet kan man lämna det vid återvinningscentral eller någon annan plats som kommunen eller SRV anvisar. Man får inte tippa trädgårdsavfall utanför sin fastighet. 8 Matavfall Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall så att man kan behandla det biologiskt. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att olägenhet inte ska uppstå. Enfamiljshus, fritidshus och flerfamiljsbostadshus ska ha möjlighet att sortera ut matavfall för biologisk behandling. Man får kompostera matavfall på den egna fastigheten i en skadedjurssäker och värmeisolerad behållare. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som tänker kompostera matavfall ska anmäla det skriftligt enligt Latrin Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren. Latrin får slutbehandlas i en komposteringsanläggning, en förmultningsanläggning eller en förbränningstoalett på den egna fastigheten. Fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare som tänker slutbehandla latrin ska ansöka om dispens enligt 17. Föreskrifter Sida 8

9 10 Fett Lock eller manlucka på fettavskiljaren ska vara lätt att öppna och den ska inte vara övertäckt. 11 Slam Lock eller manlucka på slamavskiljare samt slutna tankar ska vara lätta att öppna och de ska inte vara övertäckta. Slutna tankar eller slamavskiljare ska märkas upp inför hämtning. Om tankarna eller slamavskiljaren ligger utanför den egna fastigheten ska den vara märkt med fastighetsbeteckning och adress. Finns det särskilda skäl får man slutbehandla slam i en komposteringsanläggning på sin egen fastighet. En fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som tänker slutbehandla slam ska anmäla det skriftligt enligt Grovavfall Den som äger ett flerbostadshus ska ordna sortering och hämtning av grovavfall. Grovavfall kan lämnas till kommunens återvinningscentraler. Hämtning 13 Hämtningsintervall Brännbart hushållsavfall ska hämtas vid behov eller minst var fjärde vecka. Avfall som innehåller matavfall ska hämtas vid behov eller minst var fjortonde dag. Brännbart hushållsavfall från fritidshus ska hämtas under tidsperioden maj till oktober. Latrin ska hämtas minst varannan vecka vid permanentbostäder och från fritidshus minst åtta gånger per år under tidsperioden maj till oktober. Fettavskiljare ska tömmas regelbundet, den som äger ledningsnätet bestämmer hur ofta, men minst två gånger per år. Fett, i tunnor, från livsmedelshantering ska hämtas vid behov eller minst en gång per år. Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst en gång vartannat år. Slam från slutna tankar, slamavskiljare med vattentoalettanslutning och reningsverk ska hämtas vid behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år vid fritidshus. Har slamavskiljaren en volym på 4 m 3 eller mer per hushåll kan hämtningsintervallerna bli glesare. Kommunen kan komma att fastställa annat hämtningsintervall om så krävs. Tömning av slamrännor och oljeavskiljare ska ske efter behov, men minst 1 gång per år. Övriga avfallsslag hämtas efter behov enligt taxa. 13 a Skärgårdshämtning Från öar utan fast landförbindelse, med undantag av Utö och Ornö sker ingen hämtning under perioden 15 oktober 1 maj. Man får då lagra avfallet på sin fastighet på ett sådant sätt att det inte skadar människors hälsa och miljön. Grovavfall samt elektriska och elektroniska produkter hämtas två gånger per år vid anvisade platser i skärgården. Föreskrifter Sida 9

10 14 Återvinningscentraler, återvinningsstationer och liknande anläggningar Återvinningscentraler, återvinningsstationer och liknande anläggningar ska städas så ofta och hållas i sådant skick att det inte uppstår någon risk för människors hälsa och för miljön. Även området närmast anläggningarna ska städas och underhållas på samma sätt. Uppgiftsskyldighet 15 Uppgiftsskyldighet Kommunen behöver veta vilket avfall som produceras inom kommunen för att kunna planera hanteringen. Den som bedriver en verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall eller som tillverkar eller för in och säljer förpackningar i Sverige ska på begäran av kommunen lämna uppgifter om avfallet, vad det består av, hur mycket det blir och hur man ska hantera det. Undantag från föreskrifter Frågor om undantag och dispenser från dessa föreskrifter handläggs av kommunen enligt och man kan bara göra undantag om det inte innebär problem för människors hälsa och/eller miljön. 16 Matavfall Fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare som tänker kompostera matavfall enligt 8 ska anmäla det skriftligt till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 17 Latrin Fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare som tänker slutbehandla latrin enligt 9 ska anmäla det skriftligt till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 18 Slam från slambehållare Fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare som tänker slutbehandla slam i en komposteringsanläggning på sin fastighet enligt 11 ska anmäla det skriftligt till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 19 Totalbefrielse eget omhändertagande av avfall Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare som kan ta hand om sitt hushållsavfall själva på fastigheten kan slippa lämna allt avfall till SRV för transport, bortskaffande och återvinning, om det finns särskilda skäl. Man ansöker i så fall skriftligt till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Men fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren ska ändå betala in grundavgiften i taxan. Föreskrifter Sida 10

11 20 Gemensam behållare Fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare kan få rätt att använda gemensamma behållare. Två eller tre närbelägna hushåll får dela avfallskärl. Lämna en gemensam skriftlig ansökan till kommunen och ange huvudansvarig. 21 Uppehåll i hämtningen Man kan få göra uppehåll i hämtningen av avfall från ett permanentboende om man inte kommer att vara där på minst tre månader. För fritidshus ska uppehållet gälla hela hämtningssäsongen. Ansök skriftligt senast tre veckor före ändringen, för fritidshus ska man ansöka senast 15 april. Lämna ansökan till kommunen. Man kan få göra uppehåll i hämtningen av slam från slamavskiljare och slutna tankar om det finns särskilda skäl. Lämna ansökan skriftligt till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 22 Förlängt hämtningsintervall Man kan göra undantag från hämtningsintervallet om det finns särskilda skäl. Ansök skriftligt till kommunen. För fettavskiljare sköter kommunens VA-ledningsägare detta. 23 Hämtservice för sortering av grovavfall Man kan slippa ordna utrymmen för sortering och hämtning av grovavfall vid flerbostadshus om det finns särskilda skäl. Lämna ansökan skriftligt till kommunen. Ikraftträdande Dessa föreskrifter träder i kraft den xx-xx-xx då renhållningsordning för Haninge kommun xxxx- xx upphör att gälla. Föreskrifter Sida 11

12 Bilaga 1 - Ordlista Avfallslämnare Avfall Behandling Biologisk behandling Bortskaffande Den som ska göra sig av med avfall. Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori enligt avfallsförordningen (2001:1063) och som innehavaren gör sig av med, tänker göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med enligt 15 kap 1 (1998:808) miljöbalken. Användning av fysikaliska, termiska, kemiska eller biologiska metoder, inklusive sortering, som ändrar avfallets egenskaper så att dess mängd eller farlighet minskar och det blir lättare att hantera och återvinna. Återvinning av humus, näring och energi genom kompostering eller rötning. Förfarande som anges i bilaga 5, avfallsförordningen (SFS 2001:1063) Avfallsförordningen. Brännbart avfall Sådan avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat (SFS 2001:1063). Bygg- och rivningsavfall Därmed jämförligt avfall Elektriskt och elektroniskt avfall Avfall som uppkommer när man bygger, bygger om, renoverar eller river byggnader. Avfall som liknar avfall från hushåll. Det är till exempel städsopor, kontors- och butiksavfall samt matavfall och annat livsmedelsavfall från restauranger, storkök och butiker, dock inte från livsmedelsindustrier. Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion. Visst elektriskt och elektroniskt avfall omfattas av producentansvar, se Avfallsförordningen 6, (2001:1063) och förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (2005:209). Enbostadshus Farligt avfall Fastighetsinnehavare Flerbostadshus Fritidshus Förpackningar Grovsopor/grovavfall Hushållsavfall Insamling Kompostering Bostadshus med en till två bostäder t ex villor, radhus, kedjehus. Skatteverkets taxering visar om bostaden är enbostadshus. Med farligt avfall avses sådant avfall som finns uppräknat i avfallsförordningen (SFS 2001:1063) och som har egenskaper som gör att det måste hanteras särskilt för att inte skada levande organismer eller miljön. Farligt avfall redovisas med en * i bilaga 2 i avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Exempel på farligt avfall som uppkommer i hushållen är färg, lösningsmedel, förtunningsmedel, olja och el-avfall. Den som är äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) anses vara fastighetsägare. Tomträttshavare, samfällighetsförening och arrendator med byggnad på ofri grund jämställs med fastighetsinnehavare i dessa föreskrifter. Bostad med minst tre bostadslägenheter. Skatteverkets taxering visar om bostaden är flerbostadshus. Den fastighet som används för privathushåll under en begränsad tid av året. Konstruktion av plast, metall, papper, kartong, wellpapp eller glas osv. som används för att förvara, skydda eller leverera en vara. Se Förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar. Grovavfall är den del av hushållet som är så tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl (NFS 2004:4). Det kan till exempel vara möbler, trädgårdsavfall, cyklar, stekpannor och skidor. Avfall som kommer från hushåll och liknande avfall från annan verksamhet (SFS 1998:808). Med hushållsavfall räknas sådant avfall som uppkommer när människor vistas i en lokal eller anläggning, till exempel personalmatsalar, restauranger och toaletter. Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport (4 avfallsförordningen). Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen återvinns. Källsortering Latrin Matavfall Materialåtervinning Nyttjanderättsinnehavare Avfallet sorteras redan vid källan, det vill säga där det uppstår, till exempel i hushållet eller på arbetsplatsen. Sorteringen sker utifrån vad avfallet består av. På så sätt underlättas olika former av återvinning. Avfall som består av mänskliga exkrementer. Biologiskt lättnedbrytbart avfall, det vill säga den del av det organiska avfallet som på kort tid kan brytas ner i biologiska processer (jämför organiskt avfall). När man återvinner ett material så att det kan användas i nya produkter (till skillnad från energiåtervinning). Den som har rätt att använda fastigheten utan att äga den, till exempel genom arrende, bostadsrätt eller hyresrätt. Föreskrifter Sida 12

13 Organiskt avfall Producent Producentansvar Tillsyn Trädgårdsavfall Verksamheter Verksamhetsutövare Återanvändning Återvinning Återvinningscentral Återvinningsstation Avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall (4 avfallsförordningen). Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning (varuproducent) eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl, se (1998:808) Miljöbalken 15 kap 4. Producenterna har ansvar för att en vara eller produkt samlas in och omhändertas genom återvinning, återanvändning eller bortskaffning på ett sådant sätt som krävs för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering. Här ingår exempelvis förpackningar, tidningar, däck, batterier, bilar och el-avfall samt vissa radioaktiva produkter. Kontroll från en myndighet över dem som bedriver en viss verksamhet, särskilt miljöfarlig sådan. Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte fällda träd eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård. Industrier, affärsrörelser, vård- och serviceinrättningar samt föreningar och företag. Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i verksamheten och är antingen fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare av en fastighet eller lokal. Användning av en kasserad produkt utan föregående förädling till exempel returflaskor av glas och begagnade möbler. Användning, behandling eller omhändertagande av material, näringsämnen eller energi från avfall (se återvinningsförfarande, bilaga 4 till avfallsförordningen). Kan delas in i återanvändning, materialåtervinning och energiåtervinning. En bemannad mottagningsanläggning för t.ex. grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall och producentansvarsmaterial. Obemannad uppsamlingsplats med containrar för producentansvarsmaterial, förpackningar (till exempel av glas, papper, plast och metall) och returpapper. Föreskrifter Sida 13

14 Bilaga 2 - Sortering Dessa typer av avfall ska sorteras ut och lämnas på anvisad plats. Instruktionerna gäller för hushållsavfall och liknande. Batterier Små batterier som väger under tre kilo lämnas i batteriholkar, på återvinningscentralen, till återförsäljaren eller på någon annan plats som kommunen anvisar. Kasserade varor med inbyggda batterier ska lämnas till den som säljer varorna eller på den plats som kommunen anvisar. Bilbatterier och andra större startbatterier lämnas till återförsäljare eller på den plats som kommunen anvisar. Bilar Uttjänta bilar ska lämnas på den plats som bilproducent anvisar. Bildäck (producentansvar) Bildäck utan fälg lämnar man där däckproducenten anvisar. Bildäck med fälg kan man lämna på någon av SRV:s återvinningscentraler eller där däckproducenten säger. Brännbart avfall Brännbart avfall är uttjänta saker av plast, trä, tyger och liknande. Döda sällskapsdjur Små sällskapsdjur som katter, burfåglar och marsvin kan man gräva ner på sin fastighet, skicka till en deponianläggning eller djurkyrkogård som har tillstånd att ta emot dem eller till en godkänd förbränningsanläggning. Elektriskt och elektroniskt avfall, lysrör, lågenergilampor och glödlampor Kasserade elektriska och elektroniska produkter, lysrör, lågenergilampor och glödlampor som omfattas av producentansvar, ska hushållen lämna på någon av kommunens återvinningscentraler eller på någon annan plats som producenten anvisat. Farligt avfall För farligt avfall gäller avfallsförordningen (2001:1063). I förordningens bilaga 2 finns en förteckning över de avfallsslag som räknas som farliga. Farligt avfall från hushåll är bland annat färgrester, lösningsmedel, bekämpningsmedel, olje- och kemikalierester, sprejburkar och annat starkt, surt eller starkt alkaliskt avfall. Farligt avfall ska separeras från annat avfall och lämnas till återvinningscentralen eller till någon annan plats som kommunen anvisar och det får inte hällas ut i avloppet. När man lämna avfallet ska det vara förpackat så att det lätt kan hanteras och lagras. Förpackningen ska vara märkt med mängd och innehåll, använd om möjligt originalförpackningen. Olika typer av farligt avfall får inte blandas. För transport av farligt avfall från yrkesmässig verksamhet gäller särskilda bestämmelser i avfallsförordningen. Se även avsnittet om elektriska och elektroniska produkter. Explosivt avfall som ammunition, vapen och granater ska lämnas till polisen. Föreskrifter Sida 14

15 Förpackningar, tidningar och returpapper Förpackningar av papper, metall, hårdplast, och mjukplast, färgat och ofärgat glas samt tidningar och returpapper ska lämnas vid en återvinningsstation eller på annan plats som förpackningsproducenten anvisar. Grovavfall Grovavfall är avfall från hushållet som inte ryms i kärlet eller behållaren för hushållsavfall. Man lämnar det vid återvinningscentralen eller på någon annan plats som kommunen anvisar, och sorterar det där. Större mängder, utöver vad som ryms på släpkärra, pickup eller dylikt, tar centralen inte emot. Man får beställa separat hämtning av grovavfall av SRV mot extra avgift. I skärgården hämtning hämtar man grovavfall två gånger per år vid anvisade platser. Kyl och frys (av hushållsmodell) Kasserade kylskåp och frysar ska förvaras skilt från annat avfall, så att det kan omhändertas särskilt. Bortforsling av kylar och frysar kan beställas av SRV. Kylar och frysar får också lämnas till återvinningscentral eller någon annan plats som producenten anvisar. Latrin Man lämnar latrin i särskilda behållare på angiven plats där de hämtas av SRV. Behållarna ska vara av godkänd kvalitet och noggrant tillslutna. Läkemedel Läkemedel från hushåll ska man lämna till ett apotek. Rena förpackningar lämnas vid producenternas återvinningsstationer, någon av SRV:s återvinningscentraler eller på någon annan plats som förpackningsproducenten anvisar. Matavfall Matavfall är organiskt lättnedbrytbart livsmedelsavfall (enligt SRV:s anvisningar) från hushåll, restauranger, storkök, butiker och livsmedelsindustri som ska behandlas biologiskt. Restavfall, ej återvinningsbart avfall Restavfall är sådant som inte går att återanvända, återvinna, kompostera, röta eller förbränna, t.ex. keramik och porslin. Lämna avfallet på någon av kommunens återvinningscentraler eller beställ hämtning hos SRV mot en avgift. Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall kan man kompostera på sin fastighet, lämna på någon av kommunens återvinningscentraler eller låta SRV hämta mot ersättning. Övrigt återvinningsbart material och avfall Övrigt återvinningsbart material som metallskrot, rent trä, jord och sten från hushållen ska man lämna vid någon av kommunens återvinningscentraler eller på någon annan plats som kommunen anvisar, rätt sorterat i rätt behållare. Föreskrifter Sida 15

16 Framtagen i samarbete med

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2012-12-18 Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Föreskrifter för avfallshantering

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING. Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16

^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING. Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16 ^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16 Föreskrifter om avfallshantering för Haparanda kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Renhållningsordning för Salems kommun,

Renhållningsordning för Salems kommun, 1 Renhållningsordning för Salems kommun, Föreskrifter om avfallshantering Inledning Enligt miljöbalken definieras avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller avser

Läs mer

Avfallsföreskrifter. Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12

Avfallsföreskrifter. Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12 Avfallsföreskrifter Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12 Föreskrifter om avfallshantering för Oskarshamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010

Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning för Essunga kommun år 2006-2010 Renhållningsordning För Essunga kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 25 september 2013 För revidering ansvarar: Avdelningschef för Vatten och Renhållning Dokumentet gäller

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. för Säffle och Åmåls kommuner

Renhållningsföreskrifter. för Säffle och Åmåls kommuner Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner 1 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter... 3 Definitioner... 3 Ansvar för renhållning och tillsyn... 4 Informationsskyldighet...

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Fastställd av kommunfullmäktige 2002-05-06 55 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2010-06-07 105 1(16) Föreskrifter om avfallshantering (renhållningsordning)

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN ÅNGE KOMMUN ÅNGE TEKNISKA FÖRVALTNING RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-06 26 Renhållningsordning för Ånge kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29

Renhållningsordning för Eskilstuna kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Renhållningsordning för Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-09-29 Avdelning 1 Gemensamma bestämmelser Förslag till ny renhållningsordning 1 Giltighet Renhållningsordningen anger Eskilstunas

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Sotenäs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-13, 140. 1 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige.

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige. nov 2014 Definitioner ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige. Avfall Med avfall avses varje föremål,

Läs mer

Renhållningsordning för Mullsjö kommun

Renhållningsordning för Mullsjö kommun Mullsjö kommun Renhållningsordning för Mullsjö kommun Föreskrifter för avfallshantering Till renhållningsordningen hör också: AVFALLSPLAN 2004-10-07 Föreskrifter för avfallshantering Inledande föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering för Gislaveds kommun (renhållningsordning) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista Bilaga 7 Ordlista Avfall Avfall Sverige Avfallsfraktioner Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avfallsslag BAT Bioavfall Biogas Biologisk behandling Biologiskt avfall Bortskaffande

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Ljusdals kommun

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Ljusdals kommun FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Ljusdals kommun FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap, 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun; utfärdad den 27 september 2004 genom beslut i Uppsala kommunfullmäktige 320. Reviderad den 30 januari 2006 genom

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen Samhällsbyggnadsförvaltningen en RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008 Renhållningsordning antagen av Kf 2007-11 - 07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING... 2 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Sotenäs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-13, 140. 1 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR GNOSJÖ KOMMUN (RENHÅLLNINGSORDNING) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordning (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA

SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA 2015 Antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 165 Renhållningstaxa för Sollefteå kommun 2014-12-03 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-27 165 att gälla från

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Renhållningsordning 2010 för Kalix kommun

Renhållningsordning 2010 för Kalix kommun Bilaga 10 1(12) KALIX KOMMUN Renhållningsordning 2010 för Kalix kommun 2010-06-21 Bilaga 10 2(12) Föreskrifter om avfallshantering för Kalix kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2002-11-19 Reviderad ( 35) 2003-02-18 Kf 26 Dnr 189/2002-450 Reviderad ( 7, 13, 33) 2004-04-27 Kf 52

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret

Avfallshantering i verksamheter. Linda Vikström Miljökontoret Avfallshantering i verksamheter Linda Vikström Miljökontoret p Vilka sorteringskrav finns? p Verksamhets resp. hushålls? p Egen transport Vad är? Definition: Med avses varje föremål, ämne eller substans

Läs mer

Fastställda av Kommunfullmäktige 2014-11-25 115

Fastställda av Kommunfullmäktige 2014-11-25 115 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Hedemora kommun Fastställda av Kommunfullmäktige 2014-11-25 115 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av Kommunfullmäktige 2009-04-29 67 Gäller från och med 2009-06-01 Renhållningsordning för Värnamo kommun 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Hammarö kommun. antagna av kommunfullmäktige xxxx

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Hammarö kommun. antagna av kommunfullmäktige xxxx Lokala föreskrifter om avfallshantering för Hammarö kommun antagna av kommunfullmäktige xxxx sid. 2 (14) Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Tillämpliga föreskrifter... 3 Kommunens ansvar för

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Rättviks kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-04, 85, Dnr 2014/261 45

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Rättviks kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-04, 85, Dnr 2014/261 45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Rättviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-04, 85, Dnr 2014/261 45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap

Läs mer

Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter

Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter Dnr KS/2014:149 450 2014-05-26 1/10 Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter Sortering och hantering Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR

RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR RENHÅLLNINGSTAXA 2015 FRITIDSHUS & KOLONISTUGOR Detta ingår i taxan Tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall Inlämning av grovavfall, el-avfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor,

Läs mer

Herrljunga kommun. Renhållningsföreskrifter. Antagen av Kommunfullmäktige

Herrljunga kommun. Renhållningsföreskrifter. Antagen av Kommunfullmäktige Herrljunga kommun Renhållningsföreskrifter Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-01 12 2 (8) Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun

Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17 Föreskrifter för avfallshantering för Piteå Kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Gagnefs kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, 225, Dnr 2014:242/45

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Gagnefs kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, 225, Dnr 2014:242/45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Gagnefs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, 225, Dnr 2014:242/45 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun. Kommunfullmäktige , 58 Kommunstyrelsen , 26 Kommunstyrelsen , 51

Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun. Kommunfullmäktige , 58 Kommunstyrelsen , 26 Kommunstyrelsen , 51 Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun Kommunfullmäktige 2008-04-24, 58 Kommunstyrelsen 2009-02-03, 26 Kommunstyrelsen 2011-02-08, 51 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR DEGERFORS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR DEGERFORS KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR DEGERFORS KOMMUN Renhållningsordningen innehåller två delar; kommunens föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan DEL 1: KOMMUNENS FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Antagen

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Reviderade enligt beslut av kommunfullmäktige 2009-10-29 i samband med införande av separat

Läs mer

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Renhållningsordning RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Härjedalens kommun Föreslås gälla från 2016-08-01 Antagna av kommunfullmäktige 2016-XX-XX Innehåll ALLMÄNT... 3 Inledande bestämmelser... 3 Tillsyn... 3 HUHSÅLLSAVFALL...

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun www.arvika.se 1 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun Definitioner Fastighetsinnehavare: Med fastighetsinnehavare avses den

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Tillämpningsanvisningar till avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-08-31 Dnr KS/2015:106 Tillämpningsanvisningar till avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensam Antagen: Kommunstyrelsen den

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsföreskrifter för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: SBN 29 2016-04-12 Diarienummer: SBN. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 1(13) Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2013-05-15 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 2(13) Innehållsförteckning Renhållningsföreskrifter för

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun Gäller fr o m 2014-04-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-30 92 Innehåll Föreskrifter om avfallshantering för Timrå kommun... 2 Inledande bestämmelser...

Läs mer

Allmänna föreskrifter

Allmänna föreskrifter Allmänna föreskrifter 2014-05-26 FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN KS 2014/0340 Föreskrifter för avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26 / 128. Ersätter föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall. Utkast 2014-09-18

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall. Utkast 2014-09-18 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Utkast 2014-09-18 För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 1(12) Antagen av 2013-xx-xx Ersätter Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 2(12) Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg Gäller från december 2011 1 Förord Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av två olika delar: föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering och renhållning enligt beslut av kommunfullmäktige 2014-12-15 54 Pajala kommun

Föreskrifter om avfallshantering och renhållning enligt beslut av kommunfullmäktige 2014-12-15 54 Pajala kommun Föreskrifter om avfallshantering och renhållning enligt beslut av kommunfullmäktige 2014-12-15 54 Pajala kommun Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Ljusdals kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Ljusdals kommun Föreskrifter om avfallshantering för Ljusdals kommun Antagna av kommunfullmäktige den 30 mars 2009, reviderade den 18 november 2013. Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 Dessa föreskrifter

Läs mer

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall

Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Sorteringsanvisningar för hushållsavfall Hushållsavfall ska sorteras för att möjliggöra rätt behandling. Följande avfallsslag ska sorteras ur för hämtning vid fastigheten eller nämnas på nedan angivna

Läs mer

Renhållningsordning för Landskrona stad

Renhållningsordning för Landskrona stad Renhållningsordning för Landskrona stad Reviderad av kommunfullmäktige den 8 februari 2010, 7 Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Bollnäs o Ovanåkers kommuner

Bollnäs o Ovanåkers kommuner FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Bollnäs o Ovanåkers kommuner Läsanvisningar I dokumentet används för ansvarsfördelning: Renhållaren = BORAB Den nämnd som är ansvarig för miljöfrågor enl. Miljöbalken=

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun

Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun Bilaga till kf 2008-05-26, 97 Föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning för Götene kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26, 97 Ersätter föreskrifter om avfallshantering i renhållningsordning

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TIMRÅ KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 f 1 (14) FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-30, 92 Gäller fr o m 2014-04-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Robertsfors kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Robertsfors kommun Föreskrifter om avfallshantering för Robertsfors kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2006-02-23 10 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Bestämmelser...1 Ansvar för avfallshanteringen och avgiftsskyldighet...1

Läs mer

Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall

Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall Miljökontoret informerar om: Avfall: vad du som företagare bör veta om avfall Detta informationsblad riktar sig till verksamhetsutövare. Informationen är inte heltäckande och ytterligare information finns

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Hudiksvalls kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antaget av kommunfullmäktige Läsanvisningar

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Hudiksvalls kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antaget av kommunfullmäktige Läsanvisningar FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-29 Läsanvisningar I dokumentet används för ansvarsfördelning: Renhållaren = Tekniska nämnden, driftsansvarig

Läs mer