Uppsala kommuns författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsala kommuns författningssamling"

Transkript

1 Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun; utfärdad den 27 september 2004 genom beslut i Uppsala kommunfullmäktige 320. Reviderad den 30 januari 2006 genom beslut i Uppsala kommunfullmäktige 6. Uppsala kommunfullmäktige föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller utöver förevarande föreskrifter. - miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063), - föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och - andra författningar. I förevarande föreskrifter avses med 1. Avfall: varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att görs sig av med, 2. Hushållsavfall: avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet, 3. Farligt avfall: sådant avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 2 till avfallsförordningen (2001:1063) eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till avfallsförordningen, 4. Brännbart avfall: sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat, 5. Organiskt avfall: sådant avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall, 6. Komposterbart avfall: sådant avfall som innehåller matrester, fruktoch grönsaksrester, äggskal, kött, skaldjursskal, kaffefilter med sump, tepåsar och ofärgat hushållspapper, 7. Miljöstation: insamlingsställe för hushållens farliga avfall, 1

2 8. Återvinningscentral: bemannad mottagningsanläggning där hushållen kan lämna sorterat grovavfall och material till återvinning eller återanvändning, 9. Fastighetsinnehavare: den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare, 10. Nyttjanderättshavare: avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, 11. Hamninnehavare: den som enligt 22 avfallsförordningen (2001:1063) är att jämställa med fastighetsinnehavare. Ansvar för och tillsyn över avfallshanteringen 2 VA- och avfallsnämnden har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. 3 Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utföres av miljöoch hälsoskyddsnämnden. Informationsskyldighet 4 Fastighetsinnehavaren är skyldig att i erforderlig omfattning informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshantering. 5 Fastighetsinnehavaren är skyldig att utan dröjsmål till VA- och avfallsnämnden anmäla ändring av ägandeförhållandena för fastigheten eller annan ändring som berör avfallshanteringen. Fastighetsinnehavaren är även skyldig att upplysa VA- och avfallsnämnden om för vilka nyttjanderättsinnehavare, som inte utgörs av hushåll, fastighetsinnehavaren har tecknat abonnemang. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Sortering av hushållsavfall 6 Varje fastighetsinnehavare skall sortera eller tillse att nyttjanderättshavare sorterar ut de avfallsslag som anges i 8-14 samt sådana avfallsslag som anges i bilaga till dessa föreskrifter. Utsorterade avfallsslag enligt nedan hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller lämnas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på plats som anvisas nedan eller i bilaga. Det utsorterade avfallet skall transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 7 VA- och avfallsnämnden har rätt att kontrollera avfallsbehållares innehåll och avfallets sortering. Behållare som innehåller dåligt sorterat avfall kan tömmas vid annat hämtningstillfälle sedan fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har omfördelat avfallet i därför avsedd behållare. 2

3 Utökad källsortering och trädgårdsavfall 8 Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut organiskt och brännbart avfall och hålla detta skilt från annat avfall. Organiskt avfall från restauranger, matserveringar, gatukök, centralkök och livsmedelsbutiker med större manuell hantering eller mer än detaljstyckning skall förvaras separat i av VA- och avfallsnämnden tillhandahållna kärl. Organiskt och brännbart avfall hanteras enligt bilaga. Trädgårdsavfall bör i första hand komposteras inom den egna fastigheten. Hushållens trädgårdsavfall kan även hanteras enligt bilaga. Hushållens farliga avfall 9 Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållets farliga avfall och hålla detta skilt från annat avfall. Det farliga avfallet skall, om möjligt, vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Hushållens farliga avfall hanteras enligt bilaga. 10 Alla kasserade kylskåp och frysar skall hanteras varsamt. Avfall som avses i första stycket skall hållas skilt från annat avfall så att det kan omhändertas särskilt enligt bilaga. 11 Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållets avfall av elektriska och elektroniska produkter och hålla detta skilt från annat avfall så att det kan omhändertas enligt bilaga. Ej brännbart avfall 12 Ej brännbart avfall lämnas till kommunens återvinningscentraler. Ej brännbart avfall sorteras enligt bilaga. Grovavfall 13 Grovavfall från hushåll sorteras och lämnas till kommunens återvinningscentraler. Grovavfall hanteras och sorteras enligt bilaga. Hushållens förpackningar och returpapper 14 Hushållens förpackningar och returpapper skall hanteras enligt bilaga. Skyldighet att lämna avfall 15 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall lämnas till av VAoch avfallsnämnden utsedd entreprenör om inte annat sägs i dessa föreskrifter. 3

4 16 Varje innehavare av en fastighet där avfall uppkommer ansvarar för att avfall hanteras enligt dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavare skall, om inte annat överenskommits med VA- och avfallsnämnden, teckna nödvändigt abonnemang och, om så erfordras, tillse att särskild hämtning sker så att det utsorterade avfallet transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Avgift för bortforsling och slutligt omhändertagande av avfall skall betalas enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Grundavgift skall betalas även om fastighetsinnehavaren fått befrielse från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Förutsättningar för eget omhändertagande 17 Kompostering av förmultningsbart köksavfall på fastigheten skall ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Anmälan skall göras enligt 36. Organiskt, brännbart och osorterat hushållsavfall Hämtningsintervall och hämtningsområde 18 Från flerfamiljshus, småhus, villabostäder, fritidshus, koloniområden och liknande sker normalt hämtning av organiskt avfall en gång varannan vecka och hämtning av brännbart en gång varannan vecka eller glesare, i den ordning som VA- och avfallsnämnden bestämmer. I flerfamiljshus inom centrala Uppsala och Storvreta sker behovsanpassad hämtning av organiskt och brännbart avfall, året om, i den ordning som VA- och avfallsnämnden bestämmer. Emballering av avfall 19 I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall skall hanteras så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Avfall som innehåller föremål som är skärande eller stickande skall vara emballerade enligt VA- och avfallsnämndens anvisningar. Behållare som innehåller dåligt emballerat avfall som är skärande eller stickande töms vid annat hämtningstillfälle sedan fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare emballerat avfallet enligt VA- och avfallsnämndens anvisningar. 4

5 Avfallsutrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsvägar m.m. 20 VA- och avfallsnämnden meddelar föreskrifter om storlek och typ av avfallsbehållare. Behållare för uppsamling av avfall skall vara uppställd så att hämtning underlättas. Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare att se till att enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare att se till att transportväg mellan behållaren och hämtningsfordonet hålles i lättframkomligt skick. Transportvägen skall röjas från snö, hållas halkfri, vara jämn och hårdgjord. Av VA- och avfallsnämnden utsedd entreprenör skall ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall utföras. Portkoder, nödvändigt antal nycklar och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas till entreprenören. Ändringar skall utan anmaning meddelas entreprenören. Återgångsbehållare ställs efter tömning tillbaka till den plats varifrån behållare hämtats. Fyllnadsgrad och vikt m.m. 21 Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att det blir svårigheter att flytta den. Närmare föreskrifter om behållares maximala vikt lämnas av VA- och avfallsnämnden. Överfull eller för tung behållare hämtas vid annat hämtningstillfälle sedan fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren omfördelat avfallet. Varm aska, slagg och annat avfall som kan förorsaka antändning får inte läggas i behållarna. Ansvar för anskaffande och underhåll av avfallsutrymmen och behållare med mera 22 Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anordnande, installation och underhåll av avfallsutrymmen och övriga inom fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen. Beträffande avfallsutrymmen eller annan plats för behållare m.m. gäller att 1. de skall vara lättillgängliga samt placerade och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt, 2. de skall utformas, underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras, 3. de skall vara lättåtkomliga för uppställning och skiftning av förekommande behållartyper, 4. de skall medge hantering med den utrustning som används av VAoch avfallsnämnden utsedd entreprenör, 5. de skall utformas så att information från VA- och avfallsnämnden kan anslås på särskild plats, 6. de skall utformas så att rengöring underlättas. 5

6 23 Återgångsbehållare ägs av och tillhandahålls genom VA- och avfallsnämnden. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av återgångsbehållaren. Rengöring skall ske så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Latrin 24 a Latrin ska, under den övergångstid som VA- och avfallsnämnden bestämmer, samlas upp i täta engångsbehållare vilka tillhandahålls av VA- och avfallsnämnden. Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare och ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt eller av på VAoch avfallsnämnden godkänd plats. Under övergångstiden kan latrin även samlas upp i latrintank, vilken töms genom slamsugning. 24 b Vid tidpunkt som VA- och avfallsnämnden beslutar ska all latrin, som hämtas genomkommunala abonnemangsavtal, samlas upp i en latrintank. Tömningspunkt på tank ska placeras så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt, avstånd dock längst 10 m. För längre avstånd krävs dispens av VA- och avfallsnämnden. Sughöjden får inte överstiga 5 m. Transportvägen mellan anslutningspunkt för tömningsslang och hämtningsfordonet ska av fastighetsägaren hållas i väl framkomligt skick. 25 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska tillse att erforderligt abonnemang finns för hämtning av latrin och att, om så erfordras, särskild hämtning vidtages så att det utsorterade avfallet transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Hämtning av latrin i engångsbehållare sker minst var fjärde vecka för helårs abonnemang och fyra gånger per år för sommarabonnemang. För hämtning av latrin från latrintank ska abonnemang tecknas för en hämtning per år. Ytterligare hämtningar sker efter särskild beställning. Vid färre hämtningar av latrinbehållare under en övergångstid enligt 24 a eller för färre tömningar av latrintank krävs dispens av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 26 Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare att se till att enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare att se till att transportväg mellan behållaren och hämtningsfordonet hålles i väl framkomligt skick. Transportvägen skall röjas från snö, hållas halkfri och vara hårdgjord. 6

7 Förutsättningar för eget omhändertagande 27 Kompostering av latrin på fastigheten skall ske i förmultningstoalett eller i en särskild latrinkompost och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Anmälan skall göras enligt 36. Slam 28 Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person, vara skyltad och får inte vara övertäckt vid tömning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Brunnsbotten får inte ligga lägre än 5 meter under hämtningsfordonets uppställningsplats. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall tillse att erforderligt abonnemang finns och, om så erfordras, att särskild hämtning vidtas så att det utsorterade avfallet transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 29 Hämtning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare sker, via abonnemang, minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. Hämtningen sker i den ordning som VAoch avfallsnämnden bestämmer. 30 Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare att se till att enskild väg och tomtmark som utnyttjas vid hämtning skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon. Förutsättningar för eget omhändertagande 31 Innehavare av jordbruksfastighet med möjlighet till flytgödselhantering kan själv få tömma fastighetens slamavskiljare och sprida slammet på egen åkermark om det sker på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Anmälan skall göras enligt 37. Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Uppgiftsskyldighet 32 Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall på anmodan av VA- och avfallsnämnden lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. 7

8 33 Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall på anmodan av VA- och avfallsnämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning. Farligt avfall 34 Alla kasserade kylskåp och frysar skall hanteras särskilt. All hantering skall ske varsamt och hållas skilt från annat avfall så att de kan omhändertas särskilt enligt bilaga. 35 Med stöd av kommunfullmäktiges beslut skall farligt avfall, på vilket avfallsförordningen (2001:1063) är tillämplig, transporteras, återvinnas och bortskaffas genom kommunens försorg. Egentransporter av vissa mindre mängder farligt avfall enligt 27 avfallsförordningen är dock tillåtet. Dispens från föreskrifterna om avfallshantering och anmälan om eget omhändertagande 36 Anmälan om kompostering eller annan återvinning eller annat bortskaffande av avfall på den egna fastigheten handläggs av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om dispens från kommunens föreskrifter såvitt gäller bestämmelser om hushållsavfall prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ansökan om dispens från kommunens utvidgade renhållningsansvar för transporter av farligt avfall prövas av VA- och avfallsnämnden. Anmälan och ansökan skall alltid innehålla uppgifter om vilka avfallslag som avses omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet skall ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen förmultningsanläggning skall innehålla beskrivning av anläggningen. 37 Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att ta hand om annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten skall anmäla detta skriftligen till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 38 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva inom den egna fastigheten kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa eller miljön, kan efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. Som särskilt skäl räknas särskild livsstil eller gjorda investeringar, vilket resulterar i mycket små eller obefintliga avfallsmängder. 8

9 39 Utbyte av befintlig avfallsbehållare mot en mindre eller större kan efter anmälan medges om bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter anmälan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Anmälan för utbyte av befintlig avfallsbehållare eller användandet av gemensam avfallsbehållare skall ske skriftligen till VA- och avfallsnämnden. 40 Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, om det finns speciella omständigheter, efter ansökan hos VA- och avfallsnämnden teckna abonnemang för osorterat avfall. 41 Uppehåll i abonnemangshämtning av slam får ske om orderhämtning utöver ordinarie abonnemang har skett och om uppehållet medför högst 15 månader mellan hämtningarna. Anmälan om uppehåll, vilken skall lämnas till VA- och avfallsnämnden, skall ske 14 dagar före ordinarie abonnemangshämtning. Uppehåll i abonnemangshämtning av slam kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 15 månader. Ansökan skall lämnas till VA- och avfallsnämnden senast 1 månad före ingången av aktuell period. 42 Hämtning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare får ske med längre intervaller än en gång per år, hämtning av latrin med engångsbehållare får ske med längre intervaller än var fjärde vecka för helårsabonnemang och fyra gånger per år för sommarabonnemang samt hämtning av latrin från latrintank får ske medlängre intervall än en hämtning per år, om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ansökan om glesare hämtning skall lämnas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 43 Uppehåll i hämtning av organiskt, brännbart och osorterat avfall vid permanentbostad kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader. Uppehåll i hämtning av organiskt, brännbart och osorterat avfall vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hämtningsperioden (fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 september). Ansökan skall lämnas till VA- och avfallsnämnden senast en månad före den avsedda uppehållsperioden. 44 Meddelade dispenser enligt är knutna till fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren, ej till fastigheten. 9

10 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 27 september 2004 då den renhållningsföreskrift som trädde i kraft den 25 september 1998 upphör att gälla. 2. Undantag som kommunen har medgett enligt den äldre föreskriften gäller fortfarande. 10

11 Bilaga Nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras och lämnas på anvisad plats som anges vid respektive avfallsslag. Denna sorteringsbilaga uppdateras kontinuerligt av VA- och avfallsnämnden. Utökad källsortering och trädgårdsavfall Utökad källsortering innebär att hushållsavfallet och därmed jämförligt avfall skall sorteras ut direkt där avfallet uppstår i en brännbar fraktion och en organisk fraktion (kompost eller livsmedelsavfall) Följande produkter eller saker utgör exempel på vad som hanteras som brännbart hushållsavfall: Plastpåsar, plastkassar, plastfilm, mjukplast, gummi, dammsugarpåsar, blöjor, hygienskydd, snören, fimpar, matformar av t.ex. frigolit (sorteras normalt som förpackning av hårdplast), kuvert som inte är vadderade (vadderade är pappersförpackning), genomfärgat papper och grova köttben. Följande produkter eller saker utgör exempel på vad som hanteras som komposterbart hushållsavfall: Matrester, frukt- och grönsaksrester, äggskal, skaldjursskal, kaffefilter med sump, tepåsar och ofärgat hushållspapper Livsmedelsavfall utgörs av det organiska avfall som kommer från restauranger, matserveringar och gatukök, centralkök och livsmedelsbutiker med större manuell hantering eller mer än detaljstyckning. Livsmedelsavfallet skall vara fritt från emballage bestående av plast eller liknande. Följande produkter eller saker utgör exempel på vad som hanteras som livsmedelsavfall: Matrester, frukt- och grönsaksrester, ris och spannmålsrester, äggskal, kött, skaldjursskal, kaffefilter med sump, tepåsar och ofärgat hushållspapper Avfallsbehållare för hämtning av brännbart, komposterbart eller livsmedelsavfall tillhandahålls av VA- och avfallsnämnden. Hushållens trädgårdsavfall som inte komposteras eller bränns enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar inom den egna fastigheten kan lämnas opaketerat till kommunens återvinningscentraler eller läggas i behållare för komposterbart avfall. För att hushållens trädgårdsavfall skall få placeras i behållaren för komposterbart måste avfallet vara av typen gräs, löv eller frukt och att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som räknas upp i bilaga till avfallsförordningen (2001:1063). Farligt avfall får inte blandas med andra typer av farligt avfall eller avfall. Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som skall hanteras som farligt avfall: 1. färg- och lackavfall samt hartser, 11

12 2 limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel), 3. lösningsmedel, 4. rengöringsmedel (olika typer starka rengöringsmedel), 5. fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare), 6 bekämpningsmedel, 7. alla sprayburkar som har gas som drivmedel, 8. annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustik soda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel), 9. avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar och reläer), 10. spillolja och annat oljeavfall, 11. avfall från bilvårdsanläggningar, såsom oljeskikt, slam och grus. Tömning skall ske regelbundet så att föroreningar inte följer med flödet till efterföljande ledningssystem, 12. kasserade kylskåp och frysar se vidare sorteringsföreskrifter nedan 13. hushållens elektriska och elektroniska produkter se vidare sorteringsföreskrifter nedan, 14. batterier se vidare sorteringsföreskrifter nedan, 15. gammal medicin lämnas på apotek. 16. hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall skall lämnas vid kommunens miljöstationer. Det farliga avfallet skall om möjligt lämnas i originalförpackning eller annars i täta förpackningar med märkning om innehållet. 17. farligt avfall som inte kommer från hushållen (jfr 35 ) skall forslas bort genom kommunens försorg. Tömningsfrekvensen skall anpassas till anläggningens användning, typ, storlek och funktion. Insamling och transport av det farliga avfallet skall ske enligt VA- och Avfallsnämnandens anvisningar. Kasserade kylskåp och frysar Hushållens kasserade kylskåp och frysar lämnas vid kommunens återvinningscentraler. Den som bedriver affärsmässig verksamhet inom kommunen och hanterar kasserade kylskåp och frysar i sin verksamhet skall se till att de transporteras till plats som är anvisad av VA- och avfallsnämnden. Hushållens elektriska och elektroniska produkter Hushållens elektriska och elektroniska produkter, som omfattas av förordningen om producentavfall, lämnas in vid kommunens återvinningscentraler eller på annan plats som anvisas av producent för elektriska och elektroniska produkter. Följande produkter utgör exempel på elektriskt och elektroniskt avfall: Glödlampor, lysrör, tvätt- och diskmaskiner, spisar, TV, datorer inkl bildskärmar, strykjärn, hårtorkar, matberedare, kaffekokare, mobiltelefoner och eldrivna leksaker. 12

13 Batterier Enligt förordningen (1997:645) om batterier är hushållen skyldiga att sortera ut batterier. Småbatterier kan lämnas i särskilda behållare vid miljöstationer, återvinningsstationer, återvinningscentraler och butiker. Bilbatterier och andra större startbatterier kan lämnas vid kommunens miljöstationer. Grovavfall Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra skäl inte kan läggas i behållare för hushållsavfall. Grovavfall från hushållen kan sorterat lämnas vid kommunens återvinningscentraler. Följande produkter utgör exempel på vad som hanteras som grovavfall: Utrangerade möbler, rivningsavfall, cyklar och liknande. Ej brännbart avfall från hushåll Hushållens ej brännbara avfall bör lämnas till kommunens återvinningscentraler. Följande produkter utgör exempel på vad som hanteras som ej brännbart avfall: Porslin, lerkrukor och glas som ej omfattas av producentansvar Hushållens förpackningar och returpapper Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas lämnas vid återvinningsstationen eller på annan plats som anvisas av förpackningsproducent. 13

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I VINGÅKERS KOMMUN INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun

Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun Renhållningsföreskrifter för Uppsala kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1 För kommunens avfallshantering gäller: Bestämmelserna i miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks

Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks Föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun (del av Renhållningsordning för Örnsköldsviks kommun) Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-26, 64 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Renhållningsordning för Skara kommun

Renhållningsordning för Skara kommun KOMMUN Renhållningsordning för Skara kommun 2013-11-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-09-30, 60 Ersätter renhållningsordningen från 2008-02-25, 5 Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun

Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Renhållningsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-13 Gäller fr o m 2009-01-01 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun AVESTA KOMMUN - KOMMUNHANDBOK KOMMUNFULLMÄKTIGE Rev 2003-02 3.7.3 Renhållningsordningens Föreskrifter om avfallshantering för Avesta kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-12-14, 116. Reviderad Inledande

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun 1(7) Reviderad 2007-11-12 Au 161 Miljöstation i Rimforsa Reviderad 2006-03-01 Au 36 Grovavfallsinsamling Antagen 2002-11-25, kf 92 Föreskrifter om avfallshantering för Kinda kommun Inledande bestämmelser

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun

Lokala renhållningsföreskrifter för. Vilhelmina kommun 1 Lokala renhållningsföreskrifter för INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vilhelmina kommun 1 Lagstiftning 1.1 Definitioner 2 Ansvar för avfallshanteringen 3 Avgifter 4 Tillsyn 5 Informationsskyldighet 6 Sortering 7

Läs mer

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011

för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Renhållningsordning för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommuner Från och med 2011 Antagen av kommunfullmäktige i Sunne, 2010-12-20, 19 Antagen av kommunfullmäktige i Torsby, 2010-12-21, 157 Antagen

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun ac Föreskrifter om avfallshantering för Nordanstigs kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller dels bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808), dels föreskrifter om avfallshanteringen

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner Antagen av Säffle kommuns Kommunfullmäktige 2015-01-26 12 och rev. 2015-05-25 78 Antagen av Åmåls kommuns Kommunfullmäktige 2015-06-17 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun

Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-10-16 Ersätter: 2005-02-17 Gäller fr o m: 2014-11-01 Renhållningsföreskrifter i Karlstads kommun Renhållningsföreskrifterna

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER Fastställd av kommunfullmäktige den 20 mars 2006, 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreskrifter om avfallshantering för Osby kommun 1 Inledande bestämmelser sid. 3 2 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter

RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter RENHÅLLNINGSORDNING - Föreskrifter Älvsbyns kommun 2013-10-23 Renhållningsföreskrifter för Älvsbyns kommun Innehåll Föreskrifter Sida 1-12 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Kartbilaga 1 Kartbilaga 2 Sorteringsbilaga

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS363 450 KFS 1997:9 Renhållningsordning för Falköpings kommun - omhändertagande av avfall genom återanvändning, återvinning, energiproduktion, kompostering

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun

Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Renhållningsföreskrifter för Filipstads kommun Beslutad vid kommunfullmäktige sammanträde 2010-06-10, 50 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser...1 Tillämpliga föreskrifter... 1 Definitioner... 1

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90

RENHÅLLNINGSORDNING. Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2004 90 Renhållningsordningen för Nykvarns Kommun Renhållningsordningen innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering. Till renhållningsordningen hör även

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING I PARTILLE KOMMUN Föreskrifterna beslutades av kommunfullmäktige 2008-03-04 ( 14) att gälla från och med 2008-04-01. 1 INNEHÅLL A INLEDANDE BESTÄMMELSER 3 Ansvar för avfallshanteringen

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad

Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad Föreskrifter om avfallshantering för Lerums kommun Antagen av Kommunfullmäktige 51, 2011-04-14, punkt 6:4 återremitterad Samhällsbyggnad, Teknisk service KS09.76 Innehåll 1 Tillämpliga föreskrifter 5

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 1(13) Antagen av Färgelanda kommunfullmäktige 2013-05-15 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed 2(13) Innehållsförteckning Renhållningsföreskrifter för

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed

Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 1(12) Antagen av 2013-xx-xx Ersätter Föreskrifter om avfallshantering för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals-Ed 2(12) Innehållsförteckning Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88

RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 Sidan 1 (11) RENHÅLLNINGSORDNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-22, 88 1 Inledande bestämmelser För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen

RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008. Krokoms Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen VA & Renhållningen Samhällsbyggnadsförvaltningen en RENHÅLLNINGSORDNING KROKOMS KOMMUN 2008 Renhållningsordning antagen av Kf 2007-11 - 07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING... 2 INLEDANDE BESTÄMMELSER...

Läs mer

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun

Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Förslag till UTSTÄLLNINGSHANDLING Föreskrifter om avfallshantering Södertälje kommun Version 1.0 2015-04-09 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 1 Gällande lagstiftning... 1 Definitioner... 1

Läs mer

Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter

Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter Dnr KS/2014:149 450 2014-05-26 1/10 Bilaga 1 Renhållningsföreskrifter Sortering och hantering Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se

Läs mer

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15

Renhållningsordning för Trollhättans kommun. antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 för Trollhättans kommun antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15 Omslagsbild: Strandgatan i Trollhättan. Foto: Sören Lindqvist Dokumentbeteckning 3(14) Syfte Enligt miljöbalkens 15 kapitel om avfall och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 450.1 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1994-11-28 116 1995-01-01 1994/419-450 Kf 2008-11-24 153 2008-11-25 2008/784-452 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR BROMÖLLA

Läs mer

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll

Renhållningsordning. Föreskrifter om avfallshantering. Innehåll Renhållningsordning Gäller från: 2006-07-01 Antagen: 2006-06-26 79 Gäller från: 2007-07-01 Antagen: 2007-05-28 (ändring 26) Gäller från: 2010-04-01 Antagen: 2010-02-22 3 Dessa Föreskrifter om avfallshantering

Läs mer

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun

Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Styrdokument, föreskrifter 2015-06-08 Dnr KS72015:106 Avfallsföreskrifter i renhållningsordning för Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 14 september 2015 134 Reviderad:

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01

Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Föreskrifter om avfallshantering för Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 9 Gäller fr om 2014 04 01 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser... 3 Tillämpliga föreskrifter...

Läs mer

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Renhållningsordning RENHÅLLNINGS- FÖRESKRIFTER Härjedalens kommun Föreslås gälla från 2016-08-01 Antagna av kommunfullmäktige 2016-XX-XX Innehåll ALLMÄNT... 3 Inledande bestämmelser... 3 Tillsyn... 3 HUHSÅLLSAVFALL...

Läs mer

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering. 1 januari 2009 SOLNA STAD

Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering. 1 januari 2009 SOLNA STAD Lokala föreskrifter för Solna stads avfallshantering 1 januari 2009 SOLNA STAD Innehållsförteckning Tillämpliga föreskrifter... 4 Definitioner... 4 Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn...

Läs mer

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna

Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna 1(15) Antagen av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 80 Reviderad av kommunfullmäktige i Bengtsfors kommun 22 2016-03-07 Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun

Föreskrifter om avfallshantering inom Olofströms kommun Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för Olofströms kommun. En renhållningsordning är ett lagstadgat verktyg för att styra, utveckla

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun. Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Gäller från 2015-07-01 Antagna i kommunfullmäktige 2015-06-16 Diarienummer: TEKN/2015:96 Innehåll INNEHÅLL... 2 KAPITEL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... 3

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01

RENHÅLLNINGSORDNING TÄBY KOMMUN. för. fr o m 1996-01-01 1 RENHÅLLNINGSORDNING för TÄBY KOMMUN fr o m 1996-01-01 2 RENHÅLLNINGSORDNING FÖR TÄBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 1995 att gälla fr o m den 1 januari 1996.. ALLMÄNT 1 Lagar och

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vindelns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16, 93 Ersätter tidigare lokala föreskrifter antagen av kommunfullmäktige 2012-04-23,

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01--

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL. Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Avesta kommun 2015-07-01-- FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som

Läs mer

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN

Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Version 2015-02-16 FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SÖDERHAMNS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Augusti 2015 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15

Läs mer

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar

Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall. avloppsanläggningar Taxa Information om taxa för hämtning av slam hushållsavfall från i Uppsala enskilda kommun avloppsanläggningar Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunalfullmäktige

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Lokala föreskrifter för Vännäs kommun, antagna av Kommunfullmäktige. Gäller fr.o.m. 2010-04-01 1 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, Vännäs kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Kommunala avfallsföreskrifter. Föreskrifter om hantering av hushållsavfall Falu kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-11 11 FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ENKÖPINGS KOMMUN DEL II: LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ENKÖPINGS KOMMUN DEL II: LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ENKÖPINGS KOMMUN DEL II: LOKALA RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER 2008 07 01 och framåt Senaste ändringarna: 2012 10 08 Föreskrifter om avfallshantering för Enköpings kommun Renhållningsordningen

Läs mer

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Innehåll BILAGOR... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Föreskrifter om avfallshantering... 4 Avfallsplan... 4 Fastställande och revideringar...

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX

FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV. Leksands kommun HUSHÅLLSAVFALL. Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING AV HUSHÅLLSAVFALL Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-XX-XX FÖRESKRIFTER OM HANTERING OM HUSHÅLLSAVFALL För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas

Läs mer

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013

Renhållningsordning. Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012. att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 Renhållningsordning Antagen av kommunfullmäktige 18 december 162/2012 att gälla fr.o.m. 1 januari 2013 att renhållningsordning fastställd av kommunfullmäktige 103/2000 upphör att gälla Tierps kommun 815

Läs mer

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering

Förslag till Föreskrifter om avfallshantering Förslag till Föreskrifter om avfallshantering för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun För beslut i medlemskommunerna hösten 2015. Föreslås att gälla från 2016-01-01 Innehåll Inledning...

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun Föreskrifter om avfallshantering för Orsa kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-28 INLEDNING Fastställande och revidering Gällande version Om juridik BESTÄMMELSER Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Föreskrifter. Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering KS13-215 450. Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa

Föreskrifter. Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering KS13-215 450. Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa KS13-215 450 Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-10-28 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Kommunfullmäktige 2015-xx-xx, x/2015 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering

Föreskrifter för avfallshantering Föreskrifter för avfallshantering i Göteborg Gäller från december 2011 1 Förord Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av två olika delar: föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen

Läs mer

Bilaga 1. Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m. Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall

Bilaga 1. Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m. Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m. Kommentar till föreskrifterna om sortering och överlämnande Förslaget tjänar som vägledning för kommunala föreskrifter om sortering och är inte

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning

Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Föreskrifter om avfallshantering Renhållningsordning Fastställd av kommunfullmäktige 2002-05-06 55 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2010-06-07 105 1(16) Föreskrifter om avfallshantering (renhållningsordning)

Läs mer

Föreskrifter om hantering av avfall för Linköpings kommun

Föreskrifter om hantering av avfall för Linköpings kommun Lokala föreskrifter D Föreskrifter om hantering av avfall för Linköpings kommun 31 D Lokala föreskrifter Förord Dessa föreskrifter ingår som del i kommunens renhållningsordning tillsammans med avfallsplanen.

Läs mer

^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING. Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16

^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING. Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16 ^^` ^f 2tj i y/^^^a ^ ^ Haparanda kommun RENHÅLLNINGSORDNING Fastställd av Haparanda kommunfullmäktige 2014-06-16 Föreskrifter om avfallshantering för Haparanda kommun Inledande bestämmelser 1 För kommunens

Läs mer

Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun

Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun Kap 1 Förslag till Avfallsföreskrifter för Lysekils Kommun Avfallsföreskrifterna föreslås gälla från den 1 januari 2016 NY TEXT INLEDANDE BESTÄMMELSER Lysekils kommun är tillsammans med Sotenäs, Tanums

Läs mer

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02

Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun 2009-02-02 Antagen av kommunfullmäktige den 10 februari 2009, 30 Dnr: KK 08/537 BTN 08/45 Renhållningsordning för Nyköpings Kommun, gäller från 2009-04-01 2/19

Läs mer

LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD

LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD RENHÅLLNINGSORDNING LOKALA AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR MÖLNDALS STAD Beslutad av kommunfullmäktige i november 2007 att gälla från 1 januari 2008 INNEHÅLL Innehåll 1 1 Inledande bestämmelser 2 Termer och begrepp

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Nacka kommun. Detaljerade regler om kommunens avfallshantering.

Avfallsföreskrifter för Nacka kommun. Detaljerade regler om kommunens avfallshantering. FÖRESKRIFT Avfallsföreskrifter för Nacka kommun Dokumentets syfte Detaljerade regler om kommunens avfallshantering. Dokumentet gäller för Nacka kommuns medborgare och de som verkar och vistas i kommunen.

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING FÖR BURLÖVS KOMMUN OCH MALMÖ STAD Gäller från 1 januari 2012 i Malmö Stad enligt beslut i kommunfullmäktige 21 december 2011 Gäller från 1 april 2012 i Burlövs kommun

Läs mer

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun

Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Information om taxa för hämtning hushållsavfall i Uppsala kommun Uppsala kommuns taxa för hämtning av hushållsavfall Denna taxa antogs av kommunfullmäktige den 5 oktober 2015 och gäller tills vidare från

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN ÅNGE KOMMUN ÅNGE TEKNISKA FÖRVALTNING RENHÅLLNINGSORDNING FÖR ÅNGE KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-06 26 Renhållningsordning för Ånge kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering. Lunds kommun. Renhållningsordning:

Föreskrifter om avfallshantering. Lunds kommun. Renhållningsordning: Renhållningsordning: Föreskrifter om avfallshantering Lunds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-26 Dessa föreskrifter utgör tillsammans med Avfallsplan för Lunds kommun renhållningsordning för

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun Föreskrifter 2011-2015 för Lunds kommun Remissutgåva Föreskrifter om avfallshantering för Lunds kommun REMISSUTGÅVA Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun

Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun Förslag 2014-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2015-- ALLMÄNT Inledande bestämmelser 1 För avfallshantering i Knivsta kommun gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING Gäller från 27 maj 2003 (komplettering 2004-04-28, KF 61) Renhållningsordning för Åmåls kommun Innehållsförteckning Antagen av KF 030527, 85 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74

Föreskrifter, renhållning--- Strömstads kommun. Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 --- Antagen Kommunfullmäktige 2009-10-29, 74 Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser 1 1.1 Gällande lagstiftning 1 1.2 Definitioner 1 1.3 Avgift för avfallshantering 1 1.4 Fastighetsinnehavarens

Läs mer

Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner

Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner Föreskrifter om avfallshantering Gäller från och med 1 januari 2013 Antagen av kommunfullmäktige i Nyköping den 11december 2012, 295 Dnr: KK 10/498,

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM RENHÅLLNINGSORDNING, AVFALLSHANTERING FÖR BERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2002-11-19 Reviderad ( 35) 2003-02-18 Kf 26 Dnr 189/2002-450 Reviderad ( 7, 13, 33) 2004-04-27 Kf 52

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-13 204

Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-13 204 Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun 1(17) REV. 2012-10-10 Antagna av kommunfullmäktige 2012-12-13 204 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 ANSVAR... 3 2.1 EGET TRANSPORTANSVAR... 3 3 ALLMÄNNA

Läs mer

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun

Renhållningstaxa från och med 2014-01-01 Sunne kommun från och med Sunne kommun 1 (10) 1 Allmänna bestämmelser För renhållningen inom Sunne kommun gäller, förutom bestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927), med stöd

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN N B 66 233 Revidering -beslut Kretsloppgruppen förslag / utställning t o m 2004-10-29 Miljö och Byggnadsnämnd 2004-11-09 Styrelsen Smedjebacken

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige 2014-04-24 204

Antagna av kommunfullmäktige 2014-04-24 204 Föreskrifter om avfallshantering för Karlskrona kommun 1(19) REV. 2014-01-08 Antagna av kommunfullmäktige 2014-04-24 204 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 ANSVAR... 3 2.1 EGET TRANSPORTANSVAR... 3 3 ALLMÄNNA

Läs mer

Avfallsföreskrifter. Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12

Avfallsföreskrifter. Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12 Avfallsföreskrifter Antagna av kommunfullmäktige 2009-10-12 Föreskrifter om avfallshantering för Oskarshamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kävlinge kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Kävlinge kommun Föreskrifter om avfallshantering för Kävlinge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-14 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan renhållningsordning för

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering för Gislaveds kommun (renhållningsordning) Inledande bestämmelser 1 För kommunens avfallshantering gäller Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063) föreskrifter

Läs mer

från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18

från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18 1 Föreskrifter om avfallshantering för Upplands-Bro kommun från och med 2014-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-18 2(26) Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Definitioner... 3 Hushållsavfall...

Läs mer

Allmänna råd om sortering och överlämnande

Allmänna råd om sortering och överlämnande KF 2014-11-03 Bild från Bredemad återvinningscentral Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas

Läs mer

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun

Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun www.arvika.se 1 Lokala föreskrifter om avfallshantering för Arvika kommun Definitioner Fastighetsinnehavare: Med fastighetsinnehavare avses den

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR)

Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) omfattande Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås kommuner Dessa föreskrifter utgör tillsammans med Avfallsplan 2014 2020 renhållningsordning

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Föreskrifter om avfallshantering för Mjölby kommun Renhållningsordning Del 1 Beslut Kommunfullmäktige 2003-04-29, Dnr 2003.79 100 Reviderad 2004-03-03 1 Innehållsförteckning Sidan Kap 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

AVFALLSFÖRESKRIFTER FR.O.M. 2016-01-01

AVFALLSFÖRESKRIFTER FR.O.M. 2016-01-01 AVFALLSFÖRESKRIFTER FR.O.M. 2016-01-01 Nummer: 60:6 Blad: (1) Avfallsföreskrifter A Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: - Miljöbalken (1998:808) och

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR HALMSTADS KOMMUN

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR HALMSTADS KOMMUN Lverv3-4092 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR HALMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-xx-xx, xxx Gäller fr. o m 2013-xx-xx FÖRÄNDRINGAR I TEXTEN FRÅN SAMRÅDSVERSIONEN ÄR I GRANSKNINGSDOKUMENTET

Läs mer

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifter Renhållningsföreskrifter för Sotenäs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-13, 140. 1 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun Föreskrifter om avfallshantering för Härjedalens kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun

Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-29, 96. Renhållningstaxan gäller från den 1 januari 2016. Avfallsföreskrifter för Lysekils kommun Kap 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Herrljunga kommun. Renhållningsföreskrifter. Antagen av Kommunfullmäktige

Herrljunga kommun. Renhållningsföreskrifter. Antagen av Kommunfullmäktige Herrljunga kommun Renhållningsföreskrifter Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-01 12 2 (8) Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 25 mars 2013 att gälla från och med den 1 april 2013. HÄR SORTERAR VI HÄR SORTERAR VI RESTAVFALL MATAVFALL SOM ENERGI ÅTERVINNS

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifter om avfallshantering Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns och Tomelilla kommuner Förslag Föreskrifter om avfallshantering Simrishamns och Tomelilla Kommuner ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE SIMRISHAMN 2015-XX-XX ANTAGEN

Läs mer