Beslut för förskoleklass och grundskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut för förskoleklass och grundskola"

Transkript

1 Skolinspektionen Beslut Salems kommun Rektorn vid Säbyskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Säbyskolan i Salems kommun Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: , Fax:

2 2(10) Tillsyn i Säbyskolan Skolinspektionen genomför tillsyn i Salems kommun under våren Vid tillsynen besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i kommunen. Säbyskolan besöktes av Skolinspektionen den 14 och 15 januari samt den 23 januari Fakta om skolan Säbyskolan är en kommunal grundskola som ligger i Salems kommun. Vid tiden för tillsynen bedrivs verksamheten i två skolor, Skyttorpsskolan och Säbyskolan. Från höstterminen 2014 kommer all verksamhet att bedrivas på Säbyskolan under namnet Säbyskolan. Verksamheten omfattar förskoleklass och årskurs 1-9 och har vid tiden för tillsynen 446 elever varav 42 i förskoleklass. Skolan är organiserad i fyra arbetslag, F-l, 2-3, 4-6 och 7-9 som leds av arbetslagsledare. Skolan leds av en rektor. I ledningsgruppen ingår rektor och två biträdande rektorer. Kunskapsresultat Årskurs 3 Av Skolverkets nationella statistik (SIRIS) för läsåret 2012/2013 framgår att 78 procent av eleverna i årskurs 3 nådde kravnivån på de nationella ämnesproven i matematik, motsvarande resultat för riket var samma år 67 procent. Av samma statistik framgår att 69 procent av eleverna i årskurs 3 nådde kravnivå i de nationella ämnesproven i svenska, motsvarande resultat för riket var 78 procent. Av skolans egen statistik för år 2013 framgår att 90 procent av eleverna i årskurs 3 bedömdes nå kunskapskraven i svenska och 86 procent i matematik. Av skolans egen sammanställning framgår att 100 procent av eleverna nådde kravnivån i de natur- och samhällsorienterande ämnen. Årskurs 6 Enligt Skolverkets nationella statistik i årskurs 6 för läsåret 2012/2013 nådde 100 procent av de elever som gjorde det nationella ämnesprovet i matematik minst provbetyget E. Samma statistik visar att 87 procent av eleverna nådde provbetyget E i engelska, motsvarande resultat för riket var 86 procent. Vidare nådde nästintill 100 procent av eleverna provbetyget E i svenska, motsvarande resultat för riket var 82 procent.

3 3(10) Årskurs 9 Enligt Skolverkets statistik för år 2013 var det genomsnittliga meritvärdet 217 poäng i årskurs 9, jämfört med 213 poäng för riket. För flickor var genomsnittligt meritvärde 237 och för pojkar 203. Under de senaste fem åren har meritvärdet fluktuerat och låg som lägst på 172 poäng (år 2012) och högst på 224 poäng (år 2011). Andelen elever i årskurs 9 som nådde kunskapskraven i alla ämnen i slutet av läsåret 2012/2013 var 71 procent. Motsvarande siffra för riket var77 procent. Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande program år 2013 var nästintill 100 procent, i riket var siffran 88 procent. Läsåret 2012/2013 var 100 procent av eleverna behöriga till yrkesprogram. I riket var motsvarande siffra 88 procent. 88 procent av eleverna var behöriga till estetiskt program (riket 86 procent). Andel elever som var behöriga till ekonomi-, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program var 83 procent (riket 85 procent). När det gäller naturvetenskapligt och tekniskt program var 81 procent av eleverna behöriga (riket 83 procent). Helhetsbedömning Vid tillsynen av Säbytorpsskolan ser Skolinspektionen en verksamhet som till stora delar uppfyller författningarnas krav och ger eleverna möjlighet att nå de nationella målen. Rektorn tar ansvar som chef och pedagogisk ledare och är väl insatt i såväl verksamheten som i styrdokumenten. Tillsynen visar att skolans elever uppnår förhållandevis goda resultat. Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 har varierat under de senaste fem åren men resultatet för 2013 har förbättrats avsevärt i jämförelse med 2012 års resultat. Kunskapsresultaten visar dock att 30 procent av eleverna lämnar årskurs 9 utan godkända betyg i samtliga ämnen, vilket skolan behöver vidta åtgärder för att förbättra. Skolan behöver även analysera de stora skillnaderna mellan pojkar och flickors resultat. Rektorn på Säbytorpskolan har sedan hon tillträtt arbetat med att organisera och strukturera om arbetet på enheten. Detta har bland annat inneburit att skapa strukturer för det systematiska kvalitetsarbetet och även tydliga rutiner för särskilt stöd. Vidare framkommer i tillsynen att det pågår ett arbete för att öka medvetenheten om vikten av en positiv elevsyn och inkluderingen av eleverna, i syfte att öka måluppfyllelsen. Av tillsynen framgår att syftet och arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet är tydligt. Tillsynen visar att fokus i det systematiska kvalitetsarbetet ligger på elevernas måluppfyllelse.

4 4(10) Rektorn har utifrån kunskapsresultaten identifierat och satt in åtgärder för att öka måluppfyllelsen på skolan. Bland annat har andelen lärare i klasserna ökat för att kunna dela in eleverna i grupper med färre elever. Detta medför enligt skolan att det är lättare att anpassa efter elevernas olika förutsättningar. Eleverna får även vara delaktiga i och har inflytande genom pedagogiska planeringar och att utvärdera lektionernas upplägg och kvalitet. Tillsynen visar dock att det finns brister i verksamheten. Lärarna behöver utveckla arbetet med att samordna undervisningen så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet. Detta sker endast i mindre omfattning och är inte planerat eller med tydliga strategier i syfte att utveckla undervisningen och ge eleverna möjlighet att uppfatta större kunskapsområden. Samverkan på skolan sker mest av praktiska skäl mellan vissa lärare och inte med utgångspunkt i det som är läroplanens syfte. Tillsynen visar att skolan behöver arbeta systematiskt med värdegrundsarbetet för att se till att alla elever känner sig trygga. Även om Skolinspektionen har träffat elever som upplever att skolan är trygg och att det finns vuxna att vända sig till, finns det elever som inte alltid känner sig trygga. Detta framkommer även via skolans egna enkäter. Rektorn uppger att detta är ett område som skolan behöver utveckla för att skapa en god och trygg miljö för alla elever. Planen mot kränkande behandling är inte känd för skolans elever och denna behöver i vissa delar utvecklas för att uppfylla författningarnas krav. I kommunen finns en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp med elever som tillhör Säbytorpsskolan. Skolinspektionen kan konstatera att det saknas åtgärdsprogram som ligger till grund för beslut om placering i särskild undervisningsgrupp. Salem kommun måste säkerställa att placering i den särskilda undervisningsgruppen sker på ett för eleverna rättssäkert sätt. Atgärdsprogrammen för eleverna på Säbytorpsskolan som Skolinspektionen tagit del av skiljer sig åt i innehåll och kvalitet när det gäller de yngre och äldre eleverna. En del av åtgärdsprogrammen för de yngre eleverna innehåller värdeomdömen om eleverna och är inte alltid kopplade till kunskapskraven. Slutligen visar tillsynen att det inte finns en systematisk planering och gemensam strategi för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan.

5 5(10) Skolinspektionens ingripande Föreläggande Skolinspektionen förelägger enligt 26 kap. 10 skollagen (2010:800) Salems kommun att vidta nedanstående åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna ska senast den 13 maj 2014 redovisas för Skolinspektionen. Undervisning och lärande Bedömning Salems kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet med undervisning och lärande. Samordna undervisningen i olika ämnesområden så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet Se till att lärarna samverkar i arbetet med att nå utbildningsmålen. Motivering För utbildningen grundskolan och för fritidshemmet gäller en läroplan som utgår från bestämmelserna i skollagen. Läroplanen anger dels utbildningens värdegrund och uppdrag, dels mål och riktlinjer för hur utbildningen ska bedrivas. Läroplanen anger att undervisningen i olika ämnesområden ska samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet. Lärarna ska samverka med varandra i arbetet att nå utbildningsmålen och för att ge eleverna överblick och sammanhang. I Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande av undervisning (SKOLFS 2011:149) anges att rektorn bör utveckla former för samverkan och kunskapsutbyte mellan lärarna. Av intervjuer med lärare och rektorn framkommer att det inte sker samordning mellan olika ämnesområden i någon större utsträckning. Det kan enligt rektorn och lärarna förekomma och fungera som för tillfället när lärarna deltar i matematiklyftet. Det finns dock inte gemensamma planeringar eller utvecklade strategier för att systematiskt samordna arbetet, i syfte att utveckla undervisningen och ge eleverna möjlighet att uppfatta större kunskapsområden. Även de elever som Skolinspektionen intervjuat uppger att det inte sker någon samordning mellan ämnesområden. Rektorn och lärarna uppger vidare att det inte heller sker någon samverkan mellan lärarna med undantag för de lärare som undervisar i samma ämnen eller för närvarande deltar i matematiklyftet. Sammanfattningsvis visar Skolinspektionens utredning att det finns brister inom området undervisning och lärande. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Salems kommun föreläggs att avhjälpa bristema.

6 6(10) Författning Lgr Övergripande mål och riktlinjer, Kunskaper, riktlinjer, 2.8 Övergripande mål och riktlinjer, Rektorns ansvar Trygghet och studiero Bedömning Salems kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet med trygghet och studiero. Bedriva ett målinriktat och kontinuerligt arbete för att vid skolan motverka kränkande behandling av elever. Se till att skolans plan mot kränkande behandling innehåller en redogörelse för hur föregående års åtgärder har genomförts. Motivering Värdegrundsarbete Av skollagen framgår att huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Av intervjuer med rektorn, lärare och elever framkommer att det inte finns ett systematiskt arbete på Säbyskolan för att förhindra och förebygga kränkande behandling. Rektorn uppger att detta är ett område som skolan behöver arbeta med, men att tid och energi har gått till arbetet med sammanslagning av de bägge skolorna och skapa en fungerande organisation. Lärarna uppger att värdegrundsarbetet är något som de ständigt arbetar med men kan inte redogöra för några gemensamma strategier. I elevintervjuer med de yngre eleverna på skolan berättar elever att vuxna på skolan kan uppmana elever som blivit utsatta för kränkningar att de ska "lösa konflikter själva". Vidare uppger elever att de ibland kan saknas rastvakter på "stora skolgården" och att det då kan förekomma incidenter som skapar otrygghet. Även om flera elever som Skolinspektionen samtalat med uttrycker sig positivt om skolan och klimatet, är det av största vikt att skolan skapar strukturer för att arbeta målinriktat för att motverka kränkande behandling. Planen mot kränkande behandling Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. I Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriirunering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10) anges att ar-

7 7(10) betet med planen mot kränkande behandling bör bedrivas så att planen återspeglar förhållanden i varje enskild verksamhet. Skolinspektionen har tagit del av skolans plan mot kränkande behandling från Planen mot kränkande behandling är dock inte känd av eleverna på skolan. Av planen går att utläsa att viss kartläggning av behoven har skett på skolan och vilka åtgärder skolan har vidtagit med anledning av detta. Av planen framgår dock inte resultatet av föregående års åtgärder. Sammanfatmingsvis visar Skolinspektionens utredning att det finns brister i skolans målinriktade arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Salems kommun föreläggs att avhjälpa bristerna. Författning 6 kap. 6-8 skollagen Särskilt stöd Bedömning Salems kommun måste vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet med särskilt stöd. Se till att elever i särskild undervisningsgrupp får sitt behov av särskilt stöd utrett. Se till att beslut om åtgärdsprogram utarbetas och att det av åtgärdsprogrammet framgår vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Motivering Av skollagen framgår att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Om en utredning visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Vidare framgår av skollagen att om det finns särskilda skäl, får ett beslut om åtgärdsprogram för en elev i grundskolan innebära att särskilt stöd ska ges i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till. Om särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp får inte rektorn överlåta sin beslutanderätt till någon annan.

8 8(10) Särskild undervisningsgrupp Av dokumentation och i intervju med rektorn framgår att det finns elever som har sin skoltillhörighet i Säbyskolan men som får sin utbildning i en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp inom Salemskolans rektorsområde. Vidare framgår att rektorn vi Säbyskolan har fattat beslut om särskild undervisningsgrupp för dessa elever men inte utarbetat åtgärdsprogram i samband med beslutet. Det är därmed, enligt Skolinspektionens bedömning, inte klarlagt att en placering i särskild undervisningsgrupp tillgodoser elevens eventuella behov av särskilt stöd. Ätgärdsprogram Skolinspektionen har tagit del av ett urval av åtgärdsprogram för eleverna på Säbyskolan som utarbetats under höstterminen Skolinspektionen kan konstatera att åtgärdsprogrammen håller olika kvalitet och att programmen skiljer sig mellan de yngre och äldre eleverna innehållsmässigt. När det gäller åtgärdsprogram gällande de yngre eleverna kan vissa av dem innehålla värdeomdömen om eleverna. Av åtgärdsprogrammen framgår inte alltid elevens behov och de åtgärder som skolan ska vidta och de mål som eleven förväntas uppnå är inte alltid relaterade till kunskapskraven. Åtgärdsprogrammen saknar information om att de kan överklagas. Sammanfattningsvis visar Skolinspektionens utredning att det finns brister i Säbyskolans arbete med särskilt stöd. Verksamheten uppfyller därmed inte författningarnas krav och Salems kommun föreläggs att avhjälpa bristen. Författning 3 kap. 9 och 11 skollagen 28 kap. 16 Erbjudande av utbildning och uppföljning av elevens närvaro Bedömning Salems kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet med erbjudande av utbildning och uppföljning av elevens närvaro. Organisera och använda elevhälsan så att den ges förutsättningar att uppfylla skollagens krav att vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Motivering I skollagen anges att det ska finnas en elevhälsa för eleverna. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociaia och specialpedagogiska insatser. För medicinska, psykologiska, psykosociaia ska det finnas tillgång till skol-

9 9(10) personal med sådan kompetens att elevemas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Enligt skollagen ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165 s. 276) betonas att arbetet med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper i skolan. Det anges även att elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. De mer generellt inriktade uppgifterna, där elevhälsans medverkan är viktig, rör bland annat elevemas arbetsmiljö och skolans värdegrund. Enligt läroplanen har rektor ett särskilt ansvar för att elevhälsan utformas så att elever i behov av särskilt stöd eller andra stödåtgärder får det. På Säbyskolan finns en lokal elevhälsa som utgörs av de kompetenser skollagen föreskriver. I intervjuer med rektorn och representanter för elevhälsan framkommer att det inte finns någon gemensam planering och strategi för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. De insatser som trots allt sker är utifrån enskilda elevers behov och är riktade insatser. Det saknas däremot en analys utifrån vilka elevemas behov är som grupp. Detta medför att det som kan vara aktuellt att arbeta med på skolan i ett nulägesperspektiv, i syfte att skapa en trygg och god lärandemiljö som främjar elevernas personliga utveckling och kunskapsutveckling inte genomförs. Sammanfattningsvis visar Skolinspektionens utredning att skolans elevhälsa inte utgör ett verktyg i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Verksamheten uppfyller därmed inte författningamas krav och Salems kommun föreläggs att åtgärda bristen. Författning 2 kap. 25 skollagen Magdalena Molin Föredragande Bilaga: Bilaga 1 Allmänt om tillsynen

10 Skolinspektionen Bilaga (10) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla verksamheter och hos alla huvudmän. Tillsynen fokuserar på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevers möjligheter att nå målen för verksamheten. Tillsynen inriktas mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. För enskilda huvudmän granskas även huvudmannaskap och godkännande. Tillsynen av förskola, fritidshem och vuxenutbildning i en kommun är inriktad på hur kommunen tar sitt ansvar för verksamheten. I de fall fritidshem finns vid fristående skolor ingår de i tillsynen av skolenheten. Förskolor som drivs av enskilda huvudmän har fått sitt tillstånd av kommunen och det är därmed kommunen som har ansvaret för tillsyn av dessa. Alla skolenheter besöks vid tillsynen. Vid den tredjedel av skolorna där Skolinspektionen bedömer att det är lägre risk för problem och brister granskas färre delområden och besöken görs under en halv dag. Övriga skolenheter granskas inom samtliga bedömningspunkter och under flera dagar. Tillsynen grundar sig på dokument som exempelvis plan mot kränkande behandling, kunskapsresultat och annan information från Skolverkets nationella uppföljningssystem, besök i skolenheter och intervjuer. Oavsett tillsynsform ger Skolinspektionens granskning inte någon heltäckande bild av verksamheten utan ska ses som en bild vid det aktuella granskningstillfället inom de områden som ingår i tillsynen. Efter tillsynen redovisas Skolinspektionens bedömningar i ett beslut. Redovisningen görs i form av avvikelserapportering vilket innebär att det endast är de bedömningspunkter där det förekommer brister som beskrivs i beslutet. För kommuner bedöms även ansvarstagandet som helhet för den utbildning kommunen bedriver. Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på sakuppgifter i besluten. I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då Skolinspektionen också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats under fliken Inspektion.

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem * Skolinspektionen Beslut 2014-02-10 Lära i Österåker AB Fredsborgskolan Rektorn vid Fredsborgskolan jenny.arnstrom@fredsborgskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Zmiut 2013-12-06 Stockholms kommun registrator.utbildnirig@stockholm.se Rektorn vid Mariaskolan Karin.Brostrom@stockholm.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Mariaskolan

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-11-18 Stockholms kommun Rektorn vid Kvarnbackaskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter bastillsyn i Kvarnbackaskolan Stockholms kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-21 Kungsbacka kommun Rektorn vid Särö skola F-3 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Särö skola F-3 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-03-25 Söderhamns kornmun barn-utbildnmgsnmnnden@soderhamn.se Rektorn vid Stugsunds skola mattias.ahlund@soderhamn.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stugsunds

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut 2014-04-11 Ljusdals kommun Rektorn vid Gärdeåsskolan grundsärskola bodil.grahn@ljusdal.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gärdeåsskolan grundsärskola i Ljusdals kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem :.y Skolinspektionen 2014-01-14 Stockholms kommun registrator.utbilcming@stockholm.se Rektorn vid Matteusskolan jan.aili@stockholm.se Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn i

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2014-01-29 Uppsala kommun Rektorn vid Nya Stordammen gabriella.ekstrom@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Stordammen i Uppsala kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-11-06 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Växthuset berit.edward@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Växthuset

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2013-09-27 Smedjebackens kommun kommun@smedjebacken.se Rektorn vid Hagge skol a marie.strand@edu.smedjebacken.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Hagge skola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola kolinspekt 2013-12-11 Uppsala kornmun uppsala.koinmun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Nannaskolan henrik.ljungblom@uppsala.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Nannaskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2014-12-18 Pysslingen Förskolor och Skolor AB info@pysslingen.se Rektorn vid Kista Montessoriskola sophie.eklund@pysslingen.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kista Montessoriskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Västerås kommun info@vasteras.se Rektorn vid Apalbyskolan F-5 peter.langberg@vasteras.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Apalbyskolan F-5 i Västerås kommun Skoiinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för Grundskola

Beslut för Grundskola Beslut 2014-05-23 Funktionsanalys i skolan AB Rektorn vid Funktionsanalys i skolan AB Beslut för Grundskola efter tillsyn i Funkis skola i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-12-17 Aspdammskolan Rektorn vid Aspdammskolan Beslut för grundskola efter tillsyn i Aspdammskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-29 Dnr:43-2013:4722 Västerås kommun info@vasteras.se, buf@vasteras.se Rektorn vid Lövängsskolan F-6 lena.hising@vasteras.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-24 Österåkers kommun Rektorn vid Rydbo skola eva.naumburg@osteraker.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rydbo skola i Österåkers kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-11 Västerås kommun info@vasteras. se Rektorn vid Emausskolan F-5 eva.kullgren@vasteras.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Emausskolan F-5 i Västerås

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-13 Kungsbacka kommun Rektorn vid Kapareskolan A-D Beslut för grundskola efter tillsyn i Kapareskolan A-D i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-16 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Hällby skola hakan.forselius@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Hällby skola i Eskilstuna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-20 Söderhamns kommun bam-utbilcmmgsnarrmden@soder^ Rektorerna vid Norrtullskolan liselotte.rrelin@soderharnn.se gunilla.nauwerckstefansson@soderharnn.se Beslut för förskoleklass

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Skolinspektionen 2015-09-15 Ingridskolan AB Rektorn vid Ingridskolans grundskola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ingridskolans grundskola i Solna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-12-12 Stockholms kommun Rektorn vid Abrahamsbergsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Abrahamsbergsskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-04-17 Fria Maria Barnskola Rektorn vid Fria Maria Barnskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Fria Maria Barnskola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-10 Ideella föreningen Kvarsebo skola med firma Kvarsebo skola Rektorn vid Kvarsebo skola anna.kvarsebo@gmail.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kvarsebo skola i Norrköpings

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skoiinspektionen Beslut 2014-06-26 Utbildningsservice i Västerås AB info@vins.se Rektorn vid Västerås Internationella Skola ulrika.norling@hotmail.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-20 Stiftelsen Liten Lär bec.strombom@telia.se Rektor vid Uppsala Enskilda Skola Anna-Lena Lundström rektor@uppsalaenskildaskola.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-15 Leksands kommun Rektorn vid Sammilsdalskolan Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Sammilsdalskolan i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen 2014-05-08 Västerås kommun Rektorn vid S:t llians skola 6-9 peter.larsson@vasteras.se Beslut för grundskola efter tillsyn av S:t llians skola 6-9 i Västerås kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem v Beslut Skolinspektionen 2014-11-12 Stiftelsen Islamiska skolan in fo@islamiskaskolan.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Islamiska skolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-02-12 Österåkers kommun ann.bisenius@osteraker.se Rektorn vid Hackstaskolan cbristina.wulff@osteraker.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Hackstaskolan i Österåkers

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-03 Stockholms kommun Rektorn vid Kämpetorpsskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Kämpetorpsskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Arvika kommun arvika.kommun@aevika.se Rektor vid Centralskolan anders.karlsson@arvika.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centralskolan i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-10-08 Kungsholmens friskola Rektorn vid Kungsholmens friskola Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter bastillsyn i Kungsholmens friskola Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-09-03 Stockholms kommun Rektorn vid Blommensbergsskolan Beslut för grundskola efter bastillsyn i Blommensbergsskolan Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Älvsjö Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Älvsjö Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Kungsbacka kommun Rektorer vid Fjärås Bräckaskolan Gul Beslut för grundskola efter tillsyn i Fjärås Bräckaskolan Gul i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-03-20 Huvudmannen info@engelska.se Rektorn vid IES i Borås robin.kirk-johansson.boras@engelska.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i IES i Borås Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ; Skolinspektionen 2014-02-21 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid Karbyskolan mikael.odin@vallentuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Karbyskolan i Vallentuna kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Les Skolinspektionen 2016-01-28 Integrationsföreningen för invandrare och flyktingar (org. nr 817603-1253) Rektorn vid Manar Al-Houda Svensk-Arabiska skolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Grundskolan Äventyret styrelsen@aventyret.net Rektorn vid Grundskolan Äventyret britt-marie.htharnmer@aventyret.net Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Grundskolan Äventyret i Västerås

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för grundskola grundsärskola

Beslut för grundskola grundsärskola Skolinspektionen Beslut 2013-10-17 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bilckting@uppsala.se Rektorer vid Stenhagenskolan giggi.thomson@uppsala.se malin.sandlund@uppsala.se Beslut för

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skoiinspektionen Lo : ( i iif: 2014-06-18 Västerås kommun info@vasteras.se buf@vasteras.se Rektorn vid Traneilska gymnasiet margareta.skoglund@vasteras.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skoiinspektionen 2014-06-19 Solna kommun kommunstvrelsen@solna.se barn-utbildningsforvaltningen@solna.se Rektorn vid Ekensbergsskolan johan.bergkvist@solna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Korallens Friskola Rektorn vid Korallens Friskola eva.ljungstrom@korallensfriskola.se solveig.karlsson@korallensfriskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Korallens Friskola i Österåkers

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-13 Kungsbacka kommun Rektorn vid Kapareskolan E-H Beslut för grundskola efter tillsyn i Kapareskolan E-H i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Beslut 2014-05-26 Västerås kommun info@vastaras.se Rektorn vid Carlforsska gymnasiet estet/hantverk johanna.kamph@vasteras.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn av Carlforsska

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-11 Karlstads kommun karlstadskonvmun@karlstad.se Rektorn vid Färjestadsskolan Mikael.nilsson@karlstad.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Färjestadsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och grundsärskola

Beslut för grundskola och grundsärskola Beslut 2014-10-03 Ekerö kommun Rektorn vid Ekebyhovskolan Beslut för grundskola och grundsärskola efter tillsyn i Ekebyhovskolan i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-09-23 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se dan.sundblad@sigtuna.se Rektorn vid Arlandagymnasiets enhet 5 veronica.suskic@arlandagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslöt 2014-03-14 Karlstads kommun karlstadskornmim@karlstad.se Rektorn vid Stockfallets skola britt-marie.melin@karlstad.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-06-14 Lunaskolan Rektorn vid Lunaskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Lunaskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-10-18 Stockholms kommun Rektorn vid Skanskvarnsskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn i Skanskvarnsskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-12-11 anna-karin.crutze@academedia.se josephine.wallenberg@pysslingen.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Rudanskolan i Pysslingen Förskolor och Skolor AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola _y Skolinspektionen 2013-12-12 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Lorensberga skola F-3 eva.valtonen@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lorensberga skola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola v Skoiinspektionen Beslut 2014-06-17 Lunds kommun Rektorn vid Palettskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Palettskolan i Lunds kommun Skoiinspektionen, Postadress: Box 156, 221

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-28 Uppvidiiige kommun Rektorn vid Lenhovdaskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lenhovdaskolan i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-09-03 Stiftelsen Imanskolan info@imanskolan.se Rektorn vid den fristående skolan Imanskolan Khodr Ali khodr.ali@imanskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2015-01-14 Huvudman för skolan Fredrik Påhlssort fredrik.pahlsson@smaskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Småskolan i Linköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 2014-04-24 Krokoms kommun Rektorn vid Valsjöbyns skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Valsjöbyns skola Krokoms kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-18 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Årbyskolan F-6 per-axel.sundberg@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Årbyskolan F-6 i Eskilstuna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 2: 7-9 helena.rivel@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan 2:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola OJo 211 Skolinspektionen 2014-08-21 Västerås kommun in fo@ väster as. se Rektom vid Piltorpsskolan F-5 barbro.holmqvist@vasteras.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Piltorpsskolan F-5 i Västerås

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-12-20 I Ur och Skur Mullekojan ekonomisk förening Rektorn vid I Ur och Skur Mullekojan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i I Ur och Skur Mullekojan i Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-22 Västerås kommun info@vasteras.se, buf@vasteras.se Rektorn vid Fredriksbergsskolan F-5 barbro.ridman@vasteras.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Landskrona kommun Rektorn vid Sandakerskolan 2 Beslut för grundskola efter tillsyn i Sandåkerskolan 2 i Landskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-05 Svenljunga kommun Rektorn vid Östra Frölunda skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östra Frölunda skola i Svenljunga kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-05-26 Hagfors kommun kommun@hagfors.se Rektor vid Kyrkhedens skola F-3 margareta.hedqvist@hagfors.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kyrkhedens skola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen 2014-05-22 Hagströmska gymiiasiet AB uppsala@bagstromska.se Rektorn vid Hagströmska gymriasiet Uppsala anna. gr anlund@hagstr omska. se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hagströmska

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem -y Skolinspektionen :': I! ii 5 2013-12-09 Stockholms kommun Rektorn vid Grimstaskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn i Grimstaskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-12-13 Dnr 43-2012:4475 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bndning@uppsala.se Rektorn vid Järlåsa skola susanna.ajdert@uppsala.se Beslut för förskoleklass, grundskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen v-b[;m : : 2013-11-28 Uppsala kommun Uppsala.kommun@uppsala.se Styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Malmaskolan Lotta.akerman@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola y Skolinspektionen Beslut 2014-04-15 Lunds kommun Rektom vid Kulparkskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kulparkskolan i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 1:7-9 margaretha.lindman@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-12 Västerbergslagens utbildningscentrum info@vbu.ludvika.se Rektorn vid Malmenskolan mats.berglund@vbu.ludvika.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2013-09-12 Strömstads kommun kommun@stromstad.se Rektorn vid Rossö skola F-6 Sissel.rod@stromstad.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Rossö skola F-6 Strömstads

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vilhelmina kommun Rektorn vid Latikberg skola för grundskola efter tillsyn av Latikberg skola i Vilhelmina kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut s# Skolinspektionen Haninge kommun haningekommun@haninge.se Beslut för fritidshem i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Skolinspektionen 2014-04-01 Lunds kommun Rektorn vid Killebäckskolan årskurs 7-9 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Killebäckskolan årskurs 7-9 i Lunds kommun Skolinspektionen,

Läs mer