HELSINGBORG Kongress & Event

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGBORG Kongress & Event"

Transkript

1 HELSINGBORG Kongress & Event Utförd av Resurs AB, Hans Remvig på uppdrag av Helsingborgs Kommun, April 2006

2 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte 4 Möten mellan Helsingborgs stad, näringslivsoch marknadsavdelning och Resurs AB 5 Definitioner 6 Arbetets upplägg 8 Trender som styr utvecklingen inom kongressmarknaden och hur kommer kongressmarknaden att se ut i framtiden 9 Segment som kommer att vara stora i framtiden och som är relevanta för Helsingborg 10 Kartläggning av befintliga kongressanläggningar i mellersta och södra Sverige samt i Danmark 11 Nuläget i Helsingborg 13 Beskrivning av de faktorer som är viktiga vid val av kongressanläggning 14 Helsingborg Kongress & Event, förslag till innehåll 17 Ekonomiska effekter, arbetstillfällen och övriga effekter 19 Möteskalender 21 Resurs AB 2

3 SAMMANFATTNING En grundförutsättning för att bygga en kongress/konferens och event anläggning i Helsingborg är att det samtidigt eller innan byggs fler hotellrum centralt i staden. När detta behov är uppfyllt finns det goda förutsättningar för en kongress/konferens och event anläggning. Ungefär 500 nya hotellrum behövs. Det viktigaste för en kongress/konferensdeltagare är att enkelt kunna ta sig till platsen och här har Helsingborg fina konkurrent fördelar med mycket goda kommunikationer med i stort sätt alla färdmedel, bil, tåg, flyg och färjor. Helsingborg skall koncentrera sig på nationella och nordiska möten med deltagare. För att också kunna erbjuda evenemang av de större nationella och nordiska artisterna behövs en anläggning som rymmer personer. Läget vid gamla tågfärjeterminalen är öppet och välkomnade. Med rätt byggnad kan läget ge Helsingborg ett landmärke. Närheten till Dunkers Kulturhus, Stadsteatern och Konserthuset gör att kvarteren i området blir kraftfulla ur kultur, mötes och underhållnings aspekt. Sundtorget och dess parkering kan också utnyttjas för olika arrangemang. Allt inom gångavstånd. Byggs det även ett hotell i området ökar attraktionskraften än mer. Genom att Helsingborg får ytterligare en träffpunkt ökar detta attraktionen till staden. När företag idag etableringar sig på en ort tittar de även på vilken nivå staden kan erbjuda inom kultur-, underhållnings- och sportevenemang. En anläggning i Helsingborg beräknas ge i första skedet en ökning med gästnätter. Detta ger en sysselsättningsökning i Helsingborg med minst 155 nya årsverken, främst inom hotell och restaurangbranschen. Resurs AB 3

4 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingborgs stad har av Resurs AB beställt en marknadsanalys om förutsättningarna att bygga en kongressanläggning i Helsingborg. Uppdraget omfattar Presentation av kongressmarknaden, vilka behov och krav finns hos marknaden idag. Presentationen skall bl a identifiera och belysa följande: Trender som styr utvecklingen inom kongressmarknaden och hur kommer kongressmarknaden att se ut i framtiden Segment som kommer att vara stora i framtiden och som är relevanta för Helsingborg Kartläggning av befintliga kongressanläggningar i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Kartläggning av nuläget i Helsingborg. Denna skall identifiera och belysa unika fördelar samt eventuella svagheter med Helsingborg som kongresstad. Kartläggningen skall tjäna som underlag för identifieringen av lämpliga marknadssegment inom kongressmarknaden som kan matchas med Helsingborgs unika fördelar. Med detta som bakgrund finna lämpliga marknadssegment inom kongressmarknaden som kan matchas med Helsingborgs unika fördelar. Detta kan gälla såväl dagens behov som framtida trender utvisar. Rapporten skall belysa vilka unika fördelar samt eventuella svagheter Helsingborg har/besitter som kongresstad. Med denna informationen ska Utföraren föreslå lämpliga kundsegment inom kongressmarknaden som Helsingborg bör satsa på framgent. Beskrivning av de faktorer som är viktiga vid val av kongressanläggning bl a; Kapacitet, antal rum/salar, storlek, utformning Utställningsyta Restauration Boende Logistik, transporter till/från, in och utlastning Parkering Läge Presentation över hur stor den nya kongressanläggningen i Helsingborg bör vara samt vad den bör innehålla. Beskrivning av vad en föreslagen kongressanläggning i Helsingborg genererar tillbaka till staden i form av arbetstillfällen, ekonomiska effekter samt eventuella övriga effekter. Resurs AB 4

5 MÖTEN MELLAN HELSINGBORGS STAD, NÄRINGSLIVS- OCH MARKNADSAVDELNING OCH RESURS AB Tre möten har hållits mellan representanter ifrån Helsingborgs stad, näringslivs- och marknadsavdelning och Resurs AB. Första mötet Ett inledande möte hölls den 7 december 2005 i Rådhuset i Helsingborg. Vid detta möte drogs riktlinjer upp hur arbetet med marknadsanalysen skulle genomföras efter den antagna offerten och ett avtal slöts. Andra mötet I mötet den 15 februari 2006 som också hölls i Rådhuset i Helsingborg var representanter ifrån mötesindustrin i Helsingborg inbjudna. En presentation av till dagen insamlat material gjordes. En viktig punkt var att höra näringens syn på en kongressanläggning i centrala Helsingborg, detta för att fortsätta pågående arbete. Vid mötet ändrades uppdraget huvudinriktning från en kongressanläggning till en upplevelseanläggning. Upplevelseanläggningen skall även omfatta en kongressanläggning. Tredje mötet Vid mötet den 11 maj presenterades rapporten för representanter ifrån Helsingborgs stad, näringslivs- och marknadsavdelning och det beslöts om ett tillägg av en teoretisk möteskalender för anläggningen som sträcker sig över ett år. Resurs AB 5

6 DEFINITIONER 1 Kongress (från latinets congressus = sammanträde) Ordet kongress kan definieras som: En återkommande sammankomst för en stor grupp av individer som ska diskutera en eller flera särskilda frågor. En kongress varar ofta flera dagar. Tidenmellan kongresserna är vanligtvis bestämd i förväg. Det kan röra sig om en årlig kongress eller en kongress med flera års mellanrum, dock i fasta cykler. De flesta internationella eller globala kongresserna har flera års mellanrum medan många nationella genomförs varje år (Professional Meeting Management, 1999). En internationell kongress är i allmänhet en organiserad sammankomst av personer från skilda länder för behandling av vetenskapliga, humanitära och andra frågor. Kongresser kan ges följande uttryck: Beslutsmöte eller manifestationsmöte sammankomst med en viss grupp valda representanter. Föreläsningskongress sammankomst för att presentera vetenskapliga resultat. Parlamentarisk kongress sammankomst där politiska partier och fackföreningar fattar beslut. Arbetskongress sammankomst som ska resultera i en resolution (Lindquist, 1995). Konferens (från latinets conferre = sammanföra) En konferens kan definieras som överläggning, rådplägning eller sammanträde vilket vanligtvis sker mellan utsedda parter för någon gemensam angelägenhet. Nedan följer några alternativa definitioner: Sammankomst, mindre än en kongress, med inbjudna föreläsare och ett i förväg uppgjort program. Sammankomst för informations- och idéutbyte med inbjudna eller anmälda deltagare. Möte för åsiktsutbyte (Lindquist, 1995). Ordet konferens kan även definieras som en sammankomst som kan användas av vilken organisation som helst för att träffas och utbyta åsikter, föra ut ett budskap eller information, öppna en debatt eller ge publicitet åt något område eller skapa en opinion för en specifik sak. Inga traditioner, ingen periodicitet är nödvändig för att skapa en konferens. Normalt sett är en konferens alltid tidsbegränsad med specifika mål. Konferenser är i regel mindre sammankomster än kongresser (Professional Meeting Management, 1999). Event (från engelskan; betyder händelse). Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget eller sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum, ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (Behrer & Larsson, 1998 i eventmarket.com). 1 Den Svenska Mötesindustrin, juni 2001 Resurs AB 6

7 Upplevelseindustrin KK-stiftelsen i Sverige definierar upplevelseindustrin som ett samlingsbegrepp för människor och företag med kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form. För att underlätta det praktiska arbetet har 13 områden identifierats: Arkitektur Design Film/foto Konst Litteratur Marknadskommunikation Media Mode Musik Måltid Scenkonst Turism/besöksnäring Upplevelsebaserat lärande Resurs AB 7

8 ARBETES UPPLÄGG Intervjuer och samtal har gjorts med ledande aktörer på den svenska marknaden inom områdena kongress, större företagsmöten, event och underhållningsbranschen. Dessutom har ett stort antal informella samtal gjorts med olika aktörer inom mötesindustrin. Professionella mötesarrangörer 3 Destinationsspecialiserade arrangörer 2 Kongressarrangörer 6 Kongressanläggningar 4 Underhållningsbranschen 2 Resurs AB 8

9 TRENDER SOM STYR UTVECKLINGEN INOM KONGRESSMARKNADEN OCH HUR KOMMER KONGRESSMARKNADEN ATT SE UT I FRAMTIDEN En samstämmig syn ifrån de olika aktörerna är att de stora kongresserna blir större och färre (mer än deltagare), medan de mindre kongresserna blir fler ( deltagare). Vid val av kongress- och konferensort har kommunikationsförbindelserna blivit en allt viktare faktor. Det skall vara enkelt och snabbt för kongress- och konferensdeltagarna att transportera sig mellan sin hemort och kongress- och konferensplatsen. För att bland annat finansiera kongressen erbjuds olika sponsorer att medverka för att demonstrera sina produkter och tjänster, för detta krävs en ledande placerad utställningsyta. I andra fall vill arrangören själv vissa upp t.ex. olika projektarbeten för sina deltagare. Detta är något som de flesta av aktörerna har uppfattat och är något som växer. Inom vissa branscher (medicin) finns tendenser att sponsordeltagandet minskar då deras medverkan kan uppfattas som muta. Säkerhet i anläggningen både i form av brandsäkerhet och som personlig säkerhet är en av de viktigare faktorerna som framtida kongresser och konferenser ser på. Vid internationella kongresser och större arrangemang krävs en medverkan ifrån stadens (kommunens) olika förvaltningar och ifrån den politiska ledningen. Resurs AB 9

10 SEGMENT SOM KOMMER ATT VARA STORA I FRAMTIDEN OCH SOM ÄR RELEVANTA FÖR HELSINGBORG Större företags och förenings konferenser ( deltagare) kommer att vara primär segmentet för Helsingborg. Inom den offentliga sektorn är svenska och nordiska kongresser potentiella, likaså konferenser och kongresser med anknytning till Campus Helsingborg och Helsingborgs sjukhus. Ifrån underhållningsbranschen har det efterfrågats större lokaler i Helsingborg, de ser Helsingborg som en utvecklingsbar marknad om lokalbehovet uppfylls. För de större internationella kongresserna är Helsingborg inget alternativ, här är det de nordiska huvudstäderna som har en eventuell marknad och i viss mån Göteborg. Resurs AB 10

11 KARTLÄGGNING AV BEFINTLIGA KONGRESSANLÄGGNINGAR I MELLERSTA OCH SÖDRA SVERIGE SAMT I DANMARK. Det finns ett antal orter som är de främsta konkurrenter i Sverige till Helsingborg, såsom Jönköping, Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås och Uppsala. Helsingborg kommer att ha en stark fördel med sina goda kommunikationer, täcka hotellbehovet och allt inom gångavstånd. Det samma gäller för orterna i Danmark. Några av anläggningarna har en kombination av kongress och konsert, vilket skapar bekymmer då lokalen behövs för repetitioner. Sverige Ort Anläggning Största sal Antal lokaler Utställningsyta kvm Malmö Malmö Mässan Europaporten Växjö Konserthuset Jönköping Elmia Kalmar Kalmarsalen Linköping Konsert & Kongress Norrköping Louis De Geer Örebro Conventum Göteborg Convention Centre Karlstad Carlstad Conference Centre Västerås Aros Congress Center På gång Uppsala Konsert & Kongress Visby Wisby Strand Resurs AB 11

12 Danmark Ort Anläggning Största sal Antal lokaler Utställningsyta kvm Herning Herning Kongrescenter Messecenter Herning Esbjerg Musikhuset Esbjerg Ringsted Ringsted Kongrescenter Roskilde Roskilde Kongrescenter Århus Scandinavian Congress Center Aalborg Aalborghallen Köpenhamn Bella Center Falconer Odense Odense Congress Center Resurs AB 12

13 NULÄGET I HELSINGBORG I den broschyr och sammanställning som Helsingborg idag marknadsför sig som kongress och konferens stad finns det: 11 hotell med rum och totalt bäddar 92 konferensrum Hotell rum bäddar lokaler max Best Western Hotel Duxiana Clarion Collection Hotel Nouveau Elite Hotel Marina Plaza Elite Hotel Mollberg Hotel Helsingborg Hotell Kärnan Hotell Viking Radisson SAS Grand Hotel ScandicHelsingborg Nord ScandicHorisont Sundsgården Kurs & Konferens Totalt antal rum och bäddar Konferensanläggningar Dunkers Kulturhus H-55 Paviljongen 1 80 Jacob Hansens Hus Kongresscenter Konserthuset Le Bastion 2 30 Nöjesparken Sundspärlan Stadsteatern Totalt antal konferens rum 92 I Helsingborg finns idag ingen större lokal anpassad för konferenser eller kongresser, den största är för drygt 300 personer. Vid större sammankomster används Konserthuset eller Stadsteatern. Dessa två anläggningar är anpassade för sina primära målgrupper och inte kongress- och konferensverksamhet. Hotellen i Helsingborg är i de flesta fall mycket centralt placerade. Ur transport synpunkt har Helsingborg ett utmärkt läge, med tåg kommer man direkt in i centrum av staden, två Europavägar E4 och E6, färjeförbindelse med Helsingör (terminal i centrum) och Oslo (2 km terminal i centrum), samt flygförbindelse Ängelholm-Helsingborg (34 km), Kastrup- Köpenhamn (1 tim 13 min med tåg) och Sturup-Malmö (87 km). Helsingborg präglas av en kontinental stämning och miljö. Då centrum är koncentrerat har man gångavstånd till det mesta, hotell, lokaler, restauranger, shopping och nöjen. Resurs AB 13

14 BESKRIVNING AV DE FAKTORER SOM ÄR VIKTIGA VID VAL AV KONGRESSANLÄGGNING Följande punkter har varit utgångs faktorer om vad som är viktigt vid val av kongressanläggning: Kapacitet, antal rum/salar, storlek, utformning Utställningsyta Restauration Boende Logistik, transporter till/från, in och utlastning Parkering Läge Transport av deltagare till och från destinationen Det första och det viktigaste som är grunden till vilken destination man väljer dit man förlägger sin kongress/konferens är Hur tar man sig dit och hur tar man sig därifrån. För de deltagare som skall vara med på kongressen/konferensen måste det vara enkelt och smidigt att ta sig dit, detta förutsätter bra kommunikationer. Lokaler Efter transporten är lokalerna det näst viktigaste vid val av destination. Lokalen eller lokalerna måste vara anpassade till det syfte och ändamål som kongressen/konferensen har. En typ av kongresser/konferenser kräver bra en stor lokal i biosittning, medan andra har behov av en stor lokal i kongressittning och ett flertal mindre lokaler för biosittning, grupparbeten och utställning. Detta kräver en stor flexibilitet av lokalerna. I samtal med de olika aktörerna på marknaden har följande kommit fram: En stor lokal som klarar biosittning och konferenssittning, lutande sittning. Lokalen skall kunna delas i två eller tre delar, ljudisolerade. Mindre lokal som klarar biosittning för 300 personer, lutande sittning. Tio lokaler som kan användas som så kallade grupp- eller styrelserum, 1-20 personer. Dessa lokaler skall kunna delas eller sammanslås för att få rätt storlek på lokalen, med ljudisolering. Sex till åtta lokaler som tar personer i U-bordssittning, dessa lokaler skall kunna delas eller sammanslås för att få rätt storlek på lokalen, med ljudisolering. Vid en större kongress/konferens skall det finnas lokaler back-stage för den inre gruppen. Där kan det också vara nödvändigt med en högre säkerhet. Det skall finnas möjlighet till två entréer om det är t.ex. två stora grupper i anläggningen, dessa grupper skall också kunna hållas avskilda ifrån varandra inne i anläggningen. Att det inte blir för öppet mellan olika plan om det finns olika grupper med tanke på störande ljud. Golvbeläggningen bör vara råbetong som sedan anpassas efter lokalens utnyttjande. Fria siktvinklar, så att alla skall kunna se. Beroende på könsfördelningen av deltagarna, kan det vara bra om toalettutrymmena är byggda så att de går att använda antingen som mix utrymmen eller enkelt går att skylta om. Inget veckoåterkommande lokalt arrangemang som kan störa utnyttjandet av den stora salen. Resurs AB 14

15 Vid event Ett scenhus med 20 meters djup. Extra takhöjd i scenhuset mer än 10 meter. De extra metrarna behöver nödvändigtvis inte vara uppåt. Mycket viktigt är att det finns bärkraft i scenhuset för att hänga utrustning. 5 st loger, ett rum med tvättmaskin och torktumlare. Vid event byggs det upp scener som ibland kan ta sittplatser, upp till platser är inte ovanligt. För de större svenska och nordiska artisterna behövs en lokal som tar personer medan för de stora internationella artisterna krävs en lokal för personer. Ställtid Som tidigare nämnts är flexibiliteten av lokalerna viktigt. Detta gäller speciellt då lokalen på dagen skall användas för kongress/konferens, på kvällen middag eller underhållning och morgonen därpå åter för kongress/konferens. Ställtiden mellan olika upplägg får inte vara mer än två timmar. Exempel: Dagens konferens avslutas klockan 17 i den stora salen, deltagarna går ut i foajén för mingel. Två timmar senare går deltagarna åter in i stora salen som är uppdukad för middag. För att underlätta en kort ställtid finns olika metoder för att hantera sittplatserna. De två vanligaste är att man antingen hissar upp stolarna i taket eller använder sig av teleskopstolar. Skall lokalen mest användas för kongress/konferens är det första alternativet att föredra där man hissar upp stolarna. Utställningsyta Den totala utställningsytan bör vara på kvm och den största enskilda ytan på kvm. Vid kongresser/konferenser skall utställningsytan passeras eller ligga i direkt anslut till möteslokalerna, så att deltagarna vid pauser eller måltider måste besöka detta område. Restauration Anläggningen skall kunna servera samtliga deltagare lunch under en sittning, i annat fall tar förtäringen för mycket tid ifrån mötet. Korta kaffepauser är det bra om detta kan intas i eller runt utställningsytorna. Teknik Den tekniska utvecklingen går raskt framåt. De flesta köpare tar idag förgivit att den tekniska utrustning de behöver på en anläggning finns eller går snabbt och enkelt att införskaffa till deras möte. Anläggning skall vara så väl förberedd som möjligt för ny teknik. Det måste finnas rejält med bärkraft i scenhuset som nämnts tidigare. Många anläggningar har idag dyra ljud- och ljusanläggningar som inte kan användas. Säkerhet Säkerheten blir allt viktigare på anläggningarna både vad gäller brandsäkerheten som den personliga säkerheten. Olika säkerhetszoner för den personliga säkerheten bör kunna upprättas t.ex. en yttre och en inre zon inom anläggning. Logistik, transporter till/från, in och utlastning Transporter för deltagarna har tidigare nämnts. Däremot kan behov finnas för att transportera material och utrustning till och från anläggningen. Ett möte avslutas och ett annat skall börja det skall finnas lastkajer för båda samtidigt. Med vårt klimat är det bra om det finns väderslussar. Deltagare skall kunna komma i flera bussar så att det går enkelt vid av- och påstigning, likaså för taxi. Någon bussparkering behövs inte direkt vid anläggningen. Resurs AB 15

16 Läge Det är en klar fördel om anläggningen ligger i ett centralt läge, så att deltagarna kan ta sig gående ifrån olika allmänna kommunikationer eller från sitt övernattningsställe. Har anläggningen ett vackert strategiskt läge höjer detta attraktionen för att förlägga en kongress/konferens där. Parkering För övernattande deltagare till anläggningen är det oftast inget problem, de har löst sin parkering vid sitt hotell eller övernattningsställe. Är det många endagskongresser/konferenser på anläggningen ökar behovet av bilparkering. Som nämnts tidigare behövs ingen bussparkering vid anläggningen utan endast plats för av- och påstigning. Reserverad parkeringsfika för TV-buss intill anläggningen, underlättar och uppskattas mycket för kabeldragning. Boende Olika standard för boende krävs, beroende på vilken typ av möte som arrangeras. Möten som betalas av privatperson föredrar oftast billigare boende, jämfört med möten där företag eller organisationer betalar. Standarden på boendet är ifrån vandrarhem upp till femstjärniga hotell. Det bästa är om boendet är på ett hotell i direkt anslutning till anläggningen eller inom gångavstånd. Boende i andra städer eller orter är nästan uteslutet, då väljer man hellre att förlägga sitt möte till annan ort, även om orterna ligger mycket nära. Vad som är viktigt att tänka på är att deltagarna till ett möte inte får ta hela ortens bäddkapacitet, utan där måste finnas utrymme för de ordinarie hotellgästerna på orten. Helsingborg har idag för lite hotellrum för att bygga en kongress- och eventanläggning. Resurs AB 16

17 HELSINGBORG KONGRESS & EVENT förslag till innehåll Vid det andra mötet i Helsingborg mellan representanter ifrån Helsingborgs stad, näringslivs- och marknadsavdelning och Resurs AB ändrades huvudinriktningen ifrån en kongressanläggning till en upplevelseanläggning med kongress/konferens som en komponent. Läget Vid mötena har två alternativa lägesområden i Helsingborg presenterats det ena vid gamla tågfärjeterminalen och det andra i Södra hamnen. Läget vid gamla tågfärjeterminalen är öppnare och friare. Med rätt byggnad kan läget ge Helsingborg ett landmärke. Närheten till Dunkers Kulturhus kan ge samverkans fördelar. Sundtorget och dess parkering kan utnyttjas för olika arrangemang, samt att både Stadsteatern och Konserthuset ligger inom gångavstånd. Kvarteren i området blir kraftfulla ur kultur, mötes och underhållning aspekt. Byggs det även ett hotell i området ökar attraktionskraften än mer. Den stora lokalen En flexibel lokal som går att dela av i tre delar, som är ljudisolerade mellan de olika sektionerna. Det är viktigt att lokalen byggs så att ställtiden minimeras så mycket som möjligt. Två möten skall kunna hållas i respektive del medan i den tredje byggs det inför kvällen, utan att störningar uppstår. För att ta både evenemang och kongress/konferens i beaktning bör den stora salen rymma personer. Med denna storlek kan man ta emot de mellanstora kongress/konferenserna och de större artisterna på nationell och nordisk nivå. Det finns också möjlighet att samtidigt arrangera två mindre kongress/konferenser om vardera personer. Övriga lokaler och utrustning Mindre lokal som klarar biosittning för 300 personer, lutande sittning. Tio lokaler som kan användas som så kallade grupp- eller styrelserum, 1-20 personer. Dessa lokaler skall kunna delas eller sammanslås för att få rätt storlek på lokalen, med ljudisolering. Sex till åtta lokaler som tar personer i U-bordssittning, dessa lokaler skall kunna delas eller sammanslås för att få rätt storlek på lokalen, med ljudisolering. Lokaler back-stage för den inre gruppen, med en högre säkerhet. Det skall finnas möjlighet till två entréer om det är t.ex. två stora grupper i anläggningen, dessa grupper skall också kunna hållas avskilda ifrån varandra inne i anläggningen. Ett scenhus med 20 meters djup. Extra takhöjd i scenhuset mer än 10 meter. Mycket viktigt är att det finns bärkraft i scenhuset för att hänga eller hissa utrustning. 5 st loger, ett rum med tvättmaskin och torktumlare. Utställningsyta Utställningsytan skall ligga i direkt anslut till möteslokalerna, så att deltagarna vid pauser eller måltider måste besöka detta område. Restauration Anläggningen skall kunna servera samtliga deltagare lunch under en sittning, i annat fall tar förtäringen för mycket tid ifrån mötet. Vid korta kaffepauser är det bra om detta kan intas i eller runt utställningsytorna. Resurs AB 17

18 Teknik Anläggning skall vara så väl förberedd som möjligt för ny teknik. Det måste finnas rejält med bärkraft i scenhuset som nämnts tidigare. Säkerhet Säkerheten blir allt viktigare på anläggningarna både vad gäller brandsäkerheten som den personliga säkerheten. Olika säkerhetszoner för den personliga säkerheten bör kunna upprättas t.ex. en yttre och en inre zon inom anläggning. Logistik, transporter till/från, in och utlastning Det skall finnas lastkajer så att både in- och utlastning kan ske samtidigt, med vårt klimat bör det finnas väderslussar. Deltagare skall kunna komma i flera bussar så att det går enkelt vid av- och påstigning, likaså för taxi. Parkering För att klara behovet av bilparkering vid endagskongresser/konferenser och event behövs fler eller större parkeringar i närheten. Reserverad parkeringsfika för TV-buss intill anläggningen, underlättar för kabeldragning. Boende För att kongress/konferensdeltagarna inte skall ta hela Helsingborgs bäddkapacitet behövs det byggas hotell med ungefär 500 hotellrum. Resurs AB 18

19 EKONOMISKA EFFEKTER, ARBETSTILLFÄLLEN OCH ÖVRIGA EFFEKTER Sysselsättning i Helsingborg Enligt TEM 2005, Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs kommun sysselsätts årsanställda genom turismen. Observera att nedanstående siffror ej anger ett faktiskt resultat av sysselsättningen utan enbart vilka volymer inom sysselsättningen som omsättningen ger underlag till. Årsanställda Omsättning per årrsverk Logi 419, Livsmedel 42, Restaurang 319, Transport 62, Shopping 86, Aktivitet 110, Administration 14,5 Totalt 1054 Affärsresenären Enligt TEM 2005, var affärsresenärens utlägg i Helsingborg kronor per dygn, erfarenhetsmässigt vet vi att utläggen normalt för kongress/konferensgästen är något högre TEM Helsingborg Affärsresenären 1 815,00 Fördelning enligt turistkronan: Logi 1 161,60 Livsmedel 18,15 Restaurang 344,85 Transport 181,50 Shopping 90,75 Aktiviteter 18,15 Sysselsatta på Helsingborg Kongress & Event I drift kommer anläggningen att sysselsätta 15 till 20 personer inom ledning, marknad, försäljning, vaktmästeri och ekonomi. Antalet restaurang sysselsatta beror på vilken grad anläggningen är bokad, likaså behövs det personal vid byggande och nermontering av kongresser/konferenser och evenemang. Vad som är viktigt att tänka på är att det behövs försäljningspersonal tre år innan anläggningen är i drift. Detta då många kongresser/konferenser beslutas flera år i förväg. Resurs AB 19

20 Sysselsättningsökning i Helsingborg pga Helsingborg Kongress & Event (ett exempel) Exemplet grundar sig på en jämförelse med andra orter som byggt liknade anläggningar. Helsingborg ökar sina gästnätter med , vilket motsvarar cirka 18 % ökning mot idag. Gästnätter affärsresenärens dygnsutlägg omsättning x = Fördelning görs sedan med turistkronan för affärsresenärer: Turist- Omsättning Omsättning Årskronan /årsverk anställda Logi 0, ,9 Livsmedel 0, ,8 Restaurang 0, ,1 Transport 0, ,7 Shopping 0, ,2 Aktiviteter 0, ,0 137,5 En ökning med gästnätter ger en sysselsättningsökning i Helsingborg med 137,5 årsverken. Med administrationen på Helsingborg Kongress & Event på personer, ger detta Helsingborg minst 155 nya årsverken. Övriga effekter Genom att Helsingborg får ytterligare en träffpunkt ökar detta attraktionen till staden, som kan ge andra evenemang. Vilka inte behöver vara knutna till den nya anläggningen. När företag idag etableringar sig på en ort tittar de förutom på tomtmark, kommunikationer och utbildnings nivå, även på vilken nivå staden kan erbjuda inom kultur-, underhållnings- och sportevenemang. Resurs AB 20

21 MÖTESKALENDER HELSINGBORG KONGRESS & EVENT Nedan presenteras en möteskalender för HELSINGBORG Kongress & Event hur ett år på anläggningen kan se ut. Förutsättningarna bygger på liknade anläggningars bokningar i Sverige och den ökning av övernattningar som skett i dessa kommuner. Vad som är viktigt att tänka på är att en del konferenser och kongresser bokas och planeras flera år i förväg. Därför måste det finnas en marknads- och en säljorganisation minst tre år innan öppningsdatum. Möteskalender Helsingborg Kongress & Event Vecka Arrangör Typ Deltagare Antal dagar Övernattningar 1 Musik event Förening Skåne konferens Förening Lokal konferens Företag konferens Företag konferens Företag konferens Medicin konferens Förening konferens Förvaltning konferens Företag konferens Universitetet konferens Företag konferens Förening möte Företag konferens Företag konferens Medicin kongress Universitetet kongress Nordisk möte kongress Musik event Företag konferens Företag konferens Förvaltning konferens Förening konferens Musik event Förening Skåne konferens Förening Lokal konferens Företag konferens Företag konferens Företag konferens Resurs AB 21

22 Vecka Arrangör Typ Deltagare Antal dagar Övernattningar 7 Medicin konferens Förening konferens Förvaltning konferens Företag konferens Universitetet konferens Företag konferens Förening möte Företag konferens Företag konferens Medicin kongress Universitetet kongress Nordisk möte kongress Musik event Företag konferens Företag konferens Förvaltning konferens Förening konferens Musik event Förening Skåne konferens Förening Lokal konferens Företag konferens Företag konferens Företag konferens Medicin konferens Förening konferens Förvaltning konferens Företag konferens Universitetet konferens Företag konferens Förening möte Företag konferens Företag konferens Medicin kongress Universitetet kongress Nordisk möte kongress Musik event Företag konferens Företag konferens Förvaltning konferens Förening konferens Musik event Resurs AB 22

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR

BAR 1 BAR 2 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR Arvika Comfort Hotel Bristol Single Moderate 1170 901 662 616 601 570 493 23 Tel: 057 01 32 80 Double Moderate 1390 1070 832 753 674 608 531 23 co.bristol@choice.se Single Standard 1275 982 743 693 678

Läs mer

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN 3 Malmö Arena Hotell Öresundsbron SKANDINAVIENS MEST LÄTTILLGÄNGLIGA MÖTESANLÄGGNING! Hotell Quality View Tågstation Malmö Arena Emporia Köpcentrum Endast fantasin

Läs mer

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE

MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE MÖTES- OCH KONFERENS GUIDE, SVERIGE Välkommen till en helt ny mötesupplevelse! På Carlson Rezidor är vårt fokus att tillhandahålla tillförlitliga, professionella och kundanpassade möteslösningar vi försöker

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Tillgänglighet. Direktflyg från 14 skandinaviska. städer (7 svenska) Tåg, buss och bil. Färjelinjer. Promenadvänlig Effektiv lokaltrafik

Tillgänglighet. Direktflyg från 14 skandinaviska. städer (7 svenska) Tåg, buss och bil. Färjelinjer. Promenadvänlig Effektiv lokaltrafik Tillgänglighet Direktflyg från 14 skandinaviska städer (6 svenska) --1 timmes resa från huvudstäderna --20 min med buss från flygplatserna Tåg, buss och bil Direktflyg till 14 skandinaviska städer (7 svenska)

Läs mer

Sida 1 av 10. Alla priser är exkl. moms Ev reklamskatt tillkommer Version 4. Uppdaterat: 2015-01-13

Sida 1 av 10. Alla priser är exkl. moms Ev reklamskatt tillkommer Version 4. Uppdaterat: 2015-01-13 Sida 1 av 10 Innehållsförteckning Prislista: Resemässa i Göteborg...4 Prislista: Scandinavian International Travel Meet...7 Prislista: Business Travel & Meetings Forum...8 Prislista: Sponsormöjligheter

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga

Cinderellas evenemangsdäck. Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga Cinderellas evenemangsdäck Tänk i nya banor och upptäck en mötesplats utöver det vanliga www.vikingline.se Se möjligheterna! I en tid när efterfrågan på rymliga mötesplatser ökar kan vi presentera ett

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Linköpings Vandrarhem & Hotell

Linköpings Vandrarhem & Hotell Tips på boende under SM-veckan i Linköping! TeoTess Vandrarhem Fogdeg. 33 586 47 LINKÖPING 013-470 73 10 www.teotess.se Vi är ett privatägt vandrarhem som tillhandahåller logi för både kortare och längre

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 - VABR2012 Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari 2012 Plats: Uppsala

Läs mer

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015 DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978 Svenska Mässan Göteborg 2015 Samarbetet mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan skapar fantastiska möjligheter för dig och ditt nätverk. Gothia Towers

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi

Gör din resa lite enklare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Gör din resa lite enklare Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi Passa på att boka allt på en och samma gång Gör din resa lite enklare och roligare. Boka hotell, evenemang, hyrbil och taxi i samband med

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

teaterkonferens.vastervik.se

teaterkonferens.vastervik.se Västerviks Teater & Konferens ligger mitt i skärgårdsstaden Västervik - helt nära restauranger, nöjen, hotell, resecentrum och parkering. Hos oss bokar du möten, konferenser och evenemang för upp till

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Vattnet och atmosfären

Vattnet och atmosfären Vattnet och atmosfären Platsen för en konferens är ofta avgörande, många vill byta miljö och samlas någonstans där deltagarna bjuds både inspiration och upplevelser. Gävle Konserthus är allt annat än en

Läs mer

Välkommen till Helsingborg

Välkommen till Helsingborg Välkommen till Helsingborg - Sundets Pärla KSP s årskonferens 26-28 augusti 2009 Årets tema: Strategisk planering för hållbara kommuner Inbjudan.indd 1 2009-05-04 13:01:11 KSP: s traditionsenliga årskonferens

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

COMFORT HOTEL MALMÖ MALMÖ. Carlsgatan 10 c 211 20 Malmö. Telefon 040-330 440. Fax 040-330 450. co.malmo@choice.se

COMFORT HOTEL MALMÖ MALMÖ. Carlsgatan 10 c 211 20 Malmö. Telefon 040-330 440. Fax 040-330 450. co.malmo@choice.se COMFORT HOTEL MALMÖ MALMÖ Adress Carlsgatan 10 c 211 20 Malmö Telefon 040-330 440 Fax 040-330 450 co.malmo@choice.se Helpension (Logi i dubbelrum, frukost, lunch, middag) 783:- Helpension (Logi i enkelrum,

Läs mer

Turismindustrin, Trender & omvärlden

Turismindustrin, Trender & omvärlden Turismindustrin, Trender & omvärlden 4 Turismen är världens största näring Turismen, världens största och snabbast växande näring Idag står 5% av världens befolkning för 95% av resandet Enligt WTO kommer

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal

Läs mer

Göteborg - Svenska Mässan - 2015

Göteborg - Svenska Mässan - 2015 Digital Commerce in Change Göteborg - Svenska Mässan - 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers 12 mars 2015 Gothia Towers Samarbetet mellan Svensk

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

URBAN WINERY STOCKHOLM

URBAN WINERY STOCKHOLM URBAN WINERY STOCKHOLM NU KOMMER VINVÄRLDEN TILL SOLNA OCH THE WINERY HOTEL. Den gemensamma passionen för vin sammanförde familjerna Söder, Östlundh och Ruhne att skapa The Winery Hotel, Sveriges första

Läs mer

Utställarpaket Microsoft TechDays

Utställarpaket Microsoft TechDays Utställarpaket Microsoft TechDays Örebro 23-24 mars 2010 TechDays 2009 blev en stor succé. Med nästan 1300 deltagare - två dagar fyllda av 97 sessioner, över 100 experter, mötesplatser, utställningar och

Läs mer

Långholmens Folkhögskola Våra konferens- och möteslokaler. Inte bara Folkhögskola

Långholmens Folkhögskola Våra konferens- och möteslokaler. Inte bara Folkhögskola Långholmens Folkhögskola Våra konferens- och möteslokaler Inte bara Folkhögskola Våra konferensrum Lusthuset hela 70-150 pers bv Lusthuset del 1 24-40 pers Lusthuset del 2 24-40 pers Moa-rummet 16-20 pers

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena

Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre presenterar möjligheternas arena Stockholm Waterfront Congress Centre är Sveriges nyaste och mest mångsidiga arena för större möten och evenemang. Med den djärva arkitekturen

Läs mer

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG

UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG UTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG IN PROGRESS SOUTH HELSINGBORG South Helsingborg In Progress SHIP är en mötesplats och samtidigt ett spännande fram tidsprojekt.

Läs mer

SPG SALES Stureplansgruppen

SPG SALES Stureplansgruppen Bokningsbekräftelse SPG SALES grundades våren 2007 och är en del av upplevelsekoncernen Stureplansgruppen och bedriver verksamhet inom festvåning, event, konferens och restaurang. Idag är SPG Sales ett

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Uppsala kommun 2013 3

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys: Vision 2020 Vad krävs för att fördubbla turistnäringens omsättning till 500 miljarder år 2020? Sammanfattning Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi och vision att fördubbla

Läs mer

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang

SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG. Flexibla lösningar till havs. www.silja.se/konferens/evenemang SILJA LINE MÄSSOR& EVENEMANG Flexibla lösningar till havs. www.sil.se/konferens/evenemang 2 Mässor&Evenemang våra ytor bara för er Har ni något riktigt stort på gång? Branschmässa? Releasefest? Jubileum?

Läs mer

Arena Skövde - Mötesplatsen mitt i Skaraborg

Arena Skövde - Mötesplatsen mitt i Skaraborg 0500-49 87 50 arenaskovde@skovde.se www.arenaskovde.se www.facebook.com/arenaskovde Egnells Väg 1, Skövde Koordinater: 58.393858 N 13.839017 E Varför Arena Skövde? Närhet Placeringen centralt i Skövde

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs stad inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Helsingborgs stad

Läs mer

Upplevelseindustrin. i Sverige 2002. Näringsliv och utbildningar

Upplevelseindustrin. i Sverige 2002. Näringsliv och utbildningar Upplevelseindustrin i Sverige 2002 Näringsliv och utbildningar 1 Innehållsförteckning Upplevelseindustrin i Sverige 2002 Förord 4 Rapporten 5 Definition av upplevelseindustrin 7 Näringsliv inom upplevelseindustrin

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Norrköpings kommun

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer.

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. Vilka är vi? Sportfiske Vi är ett Gävleföretag med flerårig erfarenhet inom branschen. Vi producerar värden och upplevelser genom att formge och genomföra event,

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

2015 PRINT. Uppslag Baksida Helsida Halvsida Kvartsida. 410 x 286 205 x 261 205 x 286 160 x 120

2015 PRINT. Uppslag Baksida Helsida Halvsida Kvartsida. 410 x 286 205 x 261 205 x 286 160 x 120 2015 PRINT Affärsresenären Affärsresenären är Sveriges största och äldsta tidning för affärsresenärer. Magasinet finns där affärsresenärerna finns: på flygplatser, tåg och längs våra vägar. Personer som

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Vilhelmina kommun

Läs mer

Fyrishov. eventarena. i Uppsala

Fyrishov. eventarena. i Uppsala Fyrishov eventarena i Uppsala Möjligheternas arena Fyrishov är Sveriges mest besökta arena och femte största besöksmål med ca 1,7 miljoner besökare under 2011. Varje år genomförs 250 300 event av olika

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Hotell i Skåne uppdaterad 090504. Bra länkar: www.hotellguide.se www.elit.se www.ibishotel.se

Hotell i Skåne uppdaterad 090504. Bra länkar: www.hotellguide.se www.elit.se www.ibishotel.se Hotell i Skåne uppdaterad 090504 Bra länkar: www.hotellguide.se www.elit.se www.ibishotel.se Bromölla Iföhus Hotell och Restaurang - Ivötorget 3, 295 21 Bromölla Tel: 0456-280 40 E-post: ifohus@telia.com

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan.

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. K U LT U R KO N FE R E N S M ÖT E N S P O RT Alla vägar (och tågspår) bär till Alingsås. Oavsett om du tar bilen eller tåget har du inte långt

Läs mer

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan.

För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. För små och jättestora konferenser. Och allt där emellan. K U LT U R KO N FE R E N S M ÖT E N S P O RT Alla vägar (och tågspår) bär till Alingsås. Oavsett om du tar bilen eller tåget har du inte långt

Läs mer

KREATIVA MÖTEN VID HAVET

KREATIVA MÖTEN VID HAVET KREATIVA MÖTEN VID HAVET STORA OCH SMÅ KONFERENSER PÅ SCANDIC I KARLSKRONA VÄLKOMMEN TILL SCANDIC KARLSKRONA HOTELLET VID VATTNET De som inte kommer från Blekinge tror inte att det är sant när dom ser

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG

SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG Tobias Krantz Svenskt Näringsliv tidigare forskningsminister - en av dagen huvudtalare SPECIALINBJUDAN - MÖTESINDUSTRINS TILLVÄXTDAG 6 mars - Mötesindustrins Tillväxtdag Möten för tillväxt Så heter det

Läs mer

ADRENALIN puls. Helikopter - Mountainbike - havskajak

ADRENALIN puls. Helikopter - Mountainbike - havskajak ADRENALIN puls energi ACTION- och sportsupplevelser Helikopter - Mountainbike - havskajak ACTION- och sportsupplevelser DU ALDRIG kommer att glömma... HELIKOPTER MOUNTAINBIKE TUR I HAVSKAJAK Action- och

Läs mer

QUALITY HOTEL GLOBE. Hos oss samlas världens mest begåvade människor.

QUALITY HOTEL GLOBE. Hos oss samlas världens mest begåvade människor. QUALITY HOTEL GLOBE Hos oss samlas världens mest begåvade människor. Checka in Börja med att se dig omkring. Där är alltså Ericsson Globe, och Annexet. Där ligger nya Tele2 Arena. Där borta är köpcentrat

Läs mer

Vi hôller vad vi lôver

Vi hôller vad vi lôver Vi hôller vad vi lôver Selma Spa+ En naturlig mötesplats Att mötas är en del av Sunnes historia. Längs Fryksdalens blånande berg har människor färdats i tusentals år för att slutligen mötas vid det sund

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Hultsfreds kommun

Läs mer