HELSINGBORG Kongress & Event

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELSINGBORG Kongress & Event"

Transkript

1 HELSINGBORG Kongress & Event Utförd av Resurs AB, Hans Remvig på uppdrag av Helsingborgs Kommun, April 2006

2 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte 4 Möten mellan Helsingborgs stad, näringslivsoch marknadsavdelning och Resurs AB 5 Definitioner 6 Arbetets upplägg 8 Trender som styr utvecklingen inom kongressmarknaden och hur kommer kongressmarknaden att se ut i framtiden 9 Segment som kommer att vara stora i framtiden och som är relevanta för Helsingborg 10 Kartläggning av befintliga kongressanläggningar i mellersta och södra Sverige samt i Danmark 11 Nuläget i Helsingborg 13 Beskrivning av de faktorer som är viktiga vid val av kongressanläggning 14 Helsingborg Kongress & Event, förslag till innehåll 17 Ekonomiska effekter, arbetstillfällen och övriga effekter 19 Möteskalender 21 Resurs AB 2

3 SAMMANFATTNING En grundförutsättning för att bygga en kongress/konferens och event anläggning i Helsingborg är att det samtidigt eller innan byggs fler hotellrum centralt i staden. När detta behov är uppfyllt finns det goda förutsättningar för en kongress/konferens och event anläggning. Ungefär 500 nya hotellrum behövs. Det viktigaste för en kongress/konferensdeltagare är att enkelt kunna ta sig till platsen och här har Helsingborg fina konkurrent fördelar med mycket goda kommunikationer med i stort sätt alla färdmedel, bil, tåg, flyg och färjor. Helsingborg skall koncentrera sig på nationella och nordiska möten med deltagare. För att också kunna erbjuda evenemang av de större nationella och nordiska artisterna behövs en anläggning som rymmer personer. Läget vid gamla tågfärjeterminalen är öppet och välkomnade. Med rätt byggnad kan läget ge Helsingborg ett landmärke. Närheten till Dunkers Kulturhus, Stadsteatern och Konserthuset gör att kvarteren i området blir kraftfulla ur kultur, mötes och underhållnings aspekt. Sundtorget och dess parkering kan också utnyttjas för olika arrangemang. Allt inom gångavstånd. Byggs det även ett hotell i området ökar attraktionskraften än mer. Genom att Helsingborg får ytterligare en träffpunkt ökar detta attraktionen till staden. När företag idag etableringar sig på en ort tittar de även på vilken nivå staden kan erbjuda inom kultur-, underhållnings- och sportevenemang. En anläggning i Helsingborg beräknas ge i första skedet en ökning med gästnätter. Detta ger en sysselsättningsökning i Helsingborg med minst 155 nya årsverken, främst inom hotell och restaurangbranschen. Resurs AB 3

4 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingborgs stad har av Resurs AB beställt en marknadsanalys om förutsättningarna att bygga en kongressanläggning i Helsingborg. Uppdraget omfattar Presentation av kongressmarknaden, vilka behov och krav finns hos marknaden idag. Presentationen skall bl a identifiera och belysa följande: Trender som styr utvecklingen inom kongressmarknaden och hur kommer kongressmarknaden att se ut i framtiden Segment som kommer att vara stora i framtiden och som är relevanta för Helsingborg Kartläggning av befintliga kongressanläggningar i mellersta och södra Sverige samt i Danmark. Kartläggning av nuläget i Helsingborg. Denna skall identifiera och belysa unika fördelar samt eventuella svagheter med Helsingborg som kongresstad. Kartläggningen skall tjäna som underlag för identifieringen av lämpliga marknadssegment inom kongressmarknaden som kan matchas med Helsingborgs unika fördelar. Med detta som bakgrund finna lämpliga marknadssegment inom kongressmarknaden som kan matchas med Helsingborgs unika fördelar. Detta kan gälla såväl dagens behov som framtida trender utvisar. Rapporten skall belysa vilka unika fördelar samt eventuella svagheter Helsingborg har/besitter som kongresstad. Med denna informationen ska Utföraren föreslå lämpliga kundsegment inom kongressmarknaden som Helsingborg bör satsa på framgent. Beskrivning av de faktorer som är viktiga vid val av kongressanläggning bl a; Kapacitet, antal rum/salar, storlek, utformning Utställningsyta Restauration Boende Logistik, transporter till/från, in och utlastning Parkering Läge Presentation över hur stor den nya kongressanläggningen i Helsingborg bör vara samt vad den bör innehålla. Beskrivning av vad en föreslagen kongressanläggning i Helsingborg genererar tillbaka till staden i form av arbetstillfällen, ekonomiska effekter samt eventuella övriga effekter. Resurs AB 4

5 MÖTEN MELLAN HELSINGBORGS STAD, NÄRINGSLIVS- OCH MARKNADSAVDELNING OCH RESURS AB Tre möten har hållits mellan representanter ifrån Helsingborgs stad, näringslivs- och marknadsavdelning och Resurs AB. Första mötet Ett inledande möte hölls den 7 december 2005 i Rådhuset i Helsingborg. Vid detta möte drogs riktlinjer upp hur arbetet med marknadsanalysen skulle genomföras efter den antagna offerten och ett avtal slöts. Andra mötet I mötet den 15 februari 2006 som också hölls i Rådhuset i Helsingborg var representanter ifrån mötesindustrin i Helsingborg inbjudna. En presentation av till dagen insamlat material gjordes. En viktig punkt var att höra näringens syn på en kongressanläggning i centrala Helsingborg, detta för att fortsätta pågående arbete. Vid mötet ändrades uppdraget huvudinriktning från en kongressanläggning till en upplevelseanläggning. Upplevelseanläggningen skall även omfatta en kongressanläggning. Tredje mötet Vid mötet den 11 maj presenterades rapporten för representanter ifrån Helsingborgs stad, näringslivs- och marknadsavdelning och det beslöts om ett tillägg av en teoretisk möteskalender för anläggningen som sträcker sig över ett år. Resurs AB 5

6 DEFINITIONER 1 Kongress (från latinets congressus = sammanträde) Ordet kongress kan definieras som: En återkommande sammankomst för en stor grupp av individer som ska diskutera en eller flera särskilda frågor. En kongress varar ofta flera dagar. Tidenmellan kongresserna är vanligtvis bestämd i förväg. Det kan röra sig om en årlig kongress eller en kongress med flera års mellanrum, dock i fasta cykler. De flesta internationella eller globala kongresserna har flera års mellanrum medan många nationella genomförs varje år (Professional Meeting Management, 1999). En internationell kongress är i allmänhet en organiserad sammankomst av personer från skilda länder för behandling av vetenskapliga, humanitära och andra frågor. Kongresser kan ges följande uttryck: Beslutsmöte eller manifestationsmöte sammankomst med en viss grupp valda representanter. Föreläsningskongress sammankomst för att presentera vetenskapliga resultat. Parlamentarisk kongress sammankomst där politiska partier och fackföreningar fattar beslut. Arbetskongress sammankomst som ska resultera i en resolution (Lindquist, 1995). Konferens (från latinets conferre = sammanföra) En konferens kan definieras som överläggning, rådplägning eller sammanträde vilket vanligtvis sker mellan utsedda parter för någon gemensam angelägenhet. Nedan följer några alternativa definitioner: Sammankomst, mindre än en kongress, med inbjudna föreläsare och ett i förväg uppgjort program. Sammankomst för informations- och idéutbyte med inbjudna eller anmälda deltagare. Möte för åsiktsutbyte (Lindquist, 1995). Ordet konferens kan även definieras som en sammankomst som kan användas av vilken organisation som helst för att träffas och utbyta åsikter, föra ut ett budskap eller information, öppna en debatt eller ge publicitet åt något område eller skapa en opinion för en specifik sak. Inga traditioner, ingen periodicitet är nödvändig för att skapa en konferens. Normalt sett är en konferens alltid tidsbegränsad med specifika mål. Konferenser är i regel mindre sammankomster än kongresser (Professional Meeting Management, 1999). Event (från engelskan; betyder händelse). Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikationen kring ett eget eller sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum, ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras (Behrer & Larsson, 1998 i eventmarket.com). 1 Den Svenska Mötesindustrin, juni 2001 Resurs AB 6

7 Upplevelseindustrin KK-stiftelsen i Sverige definierar upplevelseindustrin som ett samlingsbegrepp för människor och företag med kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon form. För att underlätta det praktiska arbetet har 13 områden identifierats: Arkitektur Design Film/foto Konst Litteratur Marknadskommunikation Media Mode Musik Måltid Scenkonst Turism/besöksnäring Upplevelsebaserat lärande Resurs AB 7

8 ARBETES UPPLÄGG Intervjuer och samtal har gjorts med ledande aktörer på den svenska marknaden inom områdena kongress, större företagsmöten, event och underhållningsbranschen. Dessutom har ett stort antal informella samtal gjorts med olika aktörer inom mötesindustrin. Professionella mötesarrangörer 3 Destinationsspecialiserade arrangörer 2 Kongressarrangörer 6 Kongressanläggningar 4 Underhållningsbranschen 2 Resurs AB 8

9 TRENDER SOM STYR UTVECKLINGEN INOM KONGRESSMARKNADEN OCH HUR KOMMER KONGRESSMARKNADEN ATT SE UT I FRAMTIDEN En samstämmig syn ifrån de olika aktörerna är att de stora kongresserna blir större och färre (mer än deltagare), medan de mindre kongresserna blir fler ( deltagare). Vid val av kongress- och konferensort har kommunikationsförbindelserna blivit en allt viktare faktor. Det skall vara enkelt och snabbt för kongress- och konferensdeltagarna att transportera sig mellan sin hemort och kongress- och konferensplatsen. För att bland annat finansiera kongressen erbjuds olika sponsorer att medverka för att demonstrera sina produkter och tjänster, för detta krävs en ledande placerad utställningsyta. I andra fall vill arrangören själv vissa upp t.ex. olika projektarbeten för sina deltagare. Detta är något som de flesta av aktörerna har uppfattat och är något som växer. Inom vissa branscher (medicin) finns tendenser att sponsordeltagandet minskar då deras medverkan kan uppfattas som muta. Säkerhet i anläggningen både i form av brandsäkerhet och som personlig säkerhet är en av de viktigare faktorerna som framtida kongresser och konferenser ser på. Vid internationella kongresser och större arrangemang krävs en medverkan ifrån stadens (kommunens) olika förvaltningar och ifrån den politiska ledningen. Resurs AB 9

10 SEGMENT SOM KOMMER ATT VARA STORA I FRAMTIDEN OCH SOM ÄR RELEVANTA FÖR HELSINGBORG Större företags och förenings konferenser ( deltagare) kommer att vara primär segmentet för Helsingborg. Inom den offentliga sektorn är svenska och nordiska kongresser potentiella, likaså konferenser och kongresser med anknytning till Campus Helsingborg och Helsingborgs sjukhus. Ifrån underhållningsbranschen har det efterfrågats större lokaler i Helsingborg, de ser Helsingborg som en utvecklingsbar marknad om lokalbehovet uppfylls. För de större internationella kongresserna är Helsingborg inget alternativ, här är det de nordiska huvudstäderna som har en eventuell marknad och i viss mån Göteborg. Resurs AB 10

11 KARTLÄGGNING AV BEFINTLIGA KONGRESSANLÄGGNINGAR I MELLERSTA OCH SÖDRA SVERIGE SAMT I DANMARK. Det finns ett antal orter som är de främsta konkurrenter i Sverige till Helsingborg, såsom Jönköping, Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås och Uppsala. Helsingborg kommer att ha en stark fördel med sina goda kommunikationer, täcka hotellbehovet och allt inom gångavstånd. Det samma gäller för orterna i Danmark. Några av anläggningarna har en kombination av kongress och konsert, vilket skapar bekymmer då lokalen behövs för repetitioner. Sverige Ort Anläggning Största sal Antal lokaler Utställningsyta kvm Malmö Malmö Mässan Europaporten Växjö Konserthuset Jönköping Elmia Kalmar Kalmarsalen Linköping Konsert & Kongress Norrköping Louis De Geer Örebro Conventum Göteborg Convention Centre Karlstad Carlstad Conference Centre Västerås Aros Congress Center På gång Uppsala Konsert & Kongress Visby Wisby Strand Resurs AB 11

12 Danmark Ort Anläggning Största sal Antal lokaler Utställningsyta kvm Herning Herning Kongrescenter Messecenter Herning Esbjerg Musikhuset Esbjerg Ringsted Ringsted Kongrescenter Roskilde Roskilde Kongrescenter Århus Scandinavian Congress Center Aalborg Aalborghallen Köpenhamn Bella Center Falconer Odense Odense Congress Center Resurs AB 12

13 NULÄGET I HELSINGBORG I den broschyr och sammanställning som Helsingborg idag marknadsför sig som kongress och konferens stad finns det: 11 hotell med rum och totalt bäddar 92 konferensrum Hotell rum bäddar lokaler max Best Western Hotel Duxiana Clarion Collection Hotel Nouveau Elite Hotel Marina Plaza Elite Hotel Mollberg Hotel Helsingborg Hotell Kärnan Hotell Viking Radisson SAS Grand Hotel ScandicHelsingborg Nord ScandicHorisont Sundsgården Kurs & Konferens Totalt antal rum och bäddar Konferensanläggningar Dunkers Kulturhus H-55 Paviljongen 1 80 Jacob Hansens Hus Kongresscenter Konserthuset Le Bastion 2 30 Nöjesparken Sundspärlan Stadsteatern Totalt antal konferens rum 92 I Helsingborg finns idag ingen större lokal anpassad för konferenser eller kongresser, den största är för drygt 300 personer. Vid större sammankomster används Konserthuset eller Stadsteatern. Dessa två anläggningar är anpassade för sina primära målgrupper och inte kongress- och konferensverksamhet. Hotellen i Helsingborg är i de flesta fall mycket centralt placerade. Ur transport synpunkt har Helsingborg ett utmärkt läge, med tåg kommer man direkt in i centrum av staden, två Europavägar E4 och E6, färjeförbindelse med Helsingör (terminal i centrum) och Oslo (2 km terminal i centrum), samt flygförbindelse Ängelholm-Helsingborg (34 km), Kastrup- Köpenhamn (1 tim 13 min med tåg) och Sturup-Malmö (87 km). Helsingborg präglas av en kontinental stämning och miljö. Då centrum är koncentrerat har man gångavstånd till det mesta, hotell, lokaler, restauranger, shopping och nöjen. Resurs AB 13

14 BESKRIVNING AV DE FAKTORER SOM ÄR VIKTIGA VID VAL AV KONGRESSANLÄGGNING Följande punkter har varit utgångs faktorer om vad som är viktigt vid val av kongressanläggning: Kapacitet, antal rum/salar, storlek, utformning Utställningsyta Restauration Boende Logistik, transporter till/från, in och utlastning Parkering Läge Transport av deltagare till och från destinationen Det första och det viktigaste som är grunden till vilken destination man väljer dit man förlägger sin kongress/konferens är Hur tar man sig dit och hur tar man sig därifrån. För de deltagare som skall vara med på kongressen/konferensen måste det vara enkelt och smidigt att ta sig dit, detta förutsätter bra kommunikationer. Lokaler Efter transporten är lokalerna det näst viktigaste vid val av destination. Lokalen eller lokalerna måste vara anpassade till det syfte och ändamål som kongressen/konferensen har. En typ av kongresser/konferenser kräver bra en stor lokal i biosittning, medan andra har behov av en stor lokal i kongressittning och ett flertal mindre lokaler för biosittning, grupparbeten och utställning. Detta kräver en stor flexibilitet av lokalerna. I samtal med de olika aktörerna på marknaden har följande kommit fram: En stor lokal som klarar biosittning och konferenssittning, lutande sittning. Lokalen skall kunna delas i två eller tre delar, ljudisolerade. Mindre lokal som klarar biosittning för 300 personer, lutande sittning. Tio lokaler som kan användas som så kallade grupp- eller styrelserum, 1-20 personer. Dessa lokaler skall kunna delas eller sammanslås för att få rätt storlek på lokalen, med ljudisolering. Sex till åtta lokaler som tar personer i U-bordssittning, dessa lokaler skall kunna delas eller sammanslås för att få rätt storlek på lokalen, med ljudisolering. Vid en större kongress/konferens skall det finnas lokaler back-stage för den inre gruppen. Där kan det också vara nödvändigt med en högre säkerhet. Det skall finnas möjlighet till två entréer om det är t.ex. två stora grupper i anläggningen, dessa grupper skall också kunna hållas avskilda ifrån varandra inne i anläggningen. Att det inte blir för öppet mellan olika plan om det finns olika grupper med tanke på störande ljud. Golvbeläggningen bör vara råbetong som sedan anpassas efter lokalens utnyttjande. Fria siktvinklar, så att alla skall kunna se. Beroende på könsfördelningen av deltagarna, kan det vara bra om toalettutrymmena är byggda så att de går att använda antingen som mix utrymmen eller enkelt går att skylta om. Inget veckoåterkommande lokalt arrangemang som kan störa utnyttjandet av den stora salen. Resurs AB 14

15 Vid event Ett scenhus med 20 meters djup. Extra takhöjd i scenhuset mer än 10 meter. De extra metrarna behöver nödvändigtvis inte vara uppåt. Mycket viktigt är att det finns bärkraft i scenhuset för att hänga utrustning. 5 st loger, ett rum med tvättmaskin och torktumlare. Vid event byggs det upp scener som ibland kan ta sittplatser, upp till platser är inte ovanligt. För de större svenska och nordiska artisterna behövs en lokal som tar personer medan för de stora internationella artisterna krävs en lokal för personer. Ställtid Som tidigare nämnts är flexibiliteten av lokalerna viktigt. Detta gäller speciellt då lokalen på dagen skall användas för kongress/konferens, på kvällen middag eller underhållning och morgonen därpå åter för kongress/konferens. Ställtiden mellan olika upplägg får inte vara mer än två timmar. Exempel: Dagens konferens avslutas klockan 17 i den stora salen, deltagarna går ut i foajén för mingel. Två timmar senare går deltagarna åter in i stora salen som är uppdukad för middag. För att underlätta en kort ställtid finns olika metoder för att hantera sittplatserna. De två vanligaste är att man antingen hissar upp stolarna i taket eller använder sig av teleskopstolar. Skall lokalen mest användas för kongress/konferens är det första alternativet att föredra där man hissar upp stolarna. Utställningsyta Den totala utställningsytan bör vara på kvm och den största enskilda ytan på kvm. Vid kongresser/konferenser skall utställningsytan passeras eller ligga i direkt anslut till möteslokalerna, så att deltagarna vid pauser eller måltider måste besöka detta område. Restauration Anläggningen skall kunna servera samtliga deltagare lunch under en sittning, i annat fall tar förtäringen för mycket tid ifrån mötet. Korta kaffepauser är det bra om detta kan intas i eller runt utställningsytorna. Teknik Den tekniska utvecklingen går raskt framåt. De flesta köpare tar idag förgivit att den tekniska utrustning de behöver på en anläggning finns eller går snabbt och enkelt att införskaffa till deras möte. Anläggning skall vara så väl förberedd som möjligt för ny teknik. Det måste finnas rejält med bärkraft i scenhuset som nämnts tidigare. Många anläggningar har idag dyra ljud- och ljusanläggningar som inte kan användas. Säkerhet Säkerheten blir allt viktigare på anläggningarna både vad gäller brandsäkerheten som den personliga säkerheten. Olika säkerhetszoner för den personliga säkerheten bör kunna upprättas t.ex. en yttre och en inre zon inom anläggning. Logistik, transporter till/från, in och utlastning Transporter för deltagarna har tidigare nämnts. Däremot kan behov finnas för att transportera material och utrustning till och från anläggningen. Ett möte avslutas och ett annat skall börja det skall finnas lastkajer för båda samtidigt. Med vårt klimat är det bra om det finns väderslussar. Deltagare skall kunna komma i flera bussar så att det går enkelt vid av- och påstigning, likaså för taxi. Någon bussparkering behövs inte direkt vid anläggningen. Resurs AB 15

16 Läge Det är en klar fördel om anläggningen ligger i ett centralt läge, så att deltagarna kan ta sig gående ifrån olika allmänna kommunikationer eller från sitt övernattningsställe. Har anläggningen ett vackert strategiskt läge höjer detta attraktionen för att förlägga en kongress/konferens där. Parkering För övernattande deltagare till anläggningen är det oftast inget problem, de har löst sin parkering vid sitt hotell eller övernattningsställe. Är det många endagskongresser/konferenser på anläggningen ökar behovet av bilparkering. Som nämnts tidigare behövs ingen bussparkering vid anläggningen utan endast plats för av- och påstigning. Reserverad parkeringsfika för TV-buss intill anläggningen, underlättar och uppskattas mycket för kabeldragning. Boende Olika standard för boende krävs, beroende på vilken typ av möte som arrangeras. Möten som betalas av privatperson föredrar oftast billigare boende, jämfört med möten där företag eller organisationer betalar. Standarden på boendet är ifrån vandrarhem upp till femstjärniga hotell. Det bästa är om boendet är på ett hotell i direkt anslutning till anläggningen eller inom gångavstånd. Boende i andra städer eller orter är nästan uteslutet, då väljer man hellre att förlägga sitt möte till annan ort, även om orterna ligger mycket nära. Vad som är viktigt att tänka på är att deltagarna till ett möte inte får ta hela ortens bäddkapacitet, utan där måste finnas utrymme för de ordinarie hotellgästerna på orten. Helsingborg har idag för lite hotellrum för att bygga en kongress- och eventanläggning. Resurs AB 16

17 HELSINGBORG KONGRESS & EVENT förslag till innehåll Vid det andra mötet i Helsingborg mellan representanter ifrån Helsingborgs stad, näringslivs- och marknadsavdelning och Resurs AB ändrades huvudinriktningen ifrån en kongressanläggning till en upplevelseanläggning med kongress/konferens som en komponent. Läget Vid mötena har två alternativa lägesområden i Helsingborg presenterats det ena vid gamla tågfärjeterminalen och det andra i Södra hamnen. Läget vid gamla tågfärjeterminalen är öppnare och friare. Med rätt byggnad kan läget ge Helsingborg ett landmärke. Närheten till Dunkers Kulturhus kan ge samverkans fördelar. Sundtorget och dess parkering kan utnyttjas för olika arrangemang, samt att både Stadsteatern och Konserthuset ligger inom gångavstånd. Kvarteren i området blir kraftfulla ur kultur, mötes och underhållning aspekt. Byggs det även ett hotell i området ökar attraktionskraften än mer. Den stora lokalen En flexibel lokal som går att dela av i tre delar, som är ljudisolerade mellan de olika sektionerna. Det är viktigt att lokalen byggs så att ställtiden minimeras så mycket som möjligt. Två möten skall kunna hållas i respektive del medan i den tredje byggs det inför kvällen, utan att störningar uppstår. För att ta både evenemang och kongress/konferens i beaktning bör den stora salen rymma personer. Med denna storlek kan man ta emot de mellanstora kongress/konferenserna och de större artisterna på nationell och nordisk nivå. Det finns också möjlighet att samtidigt arrangera två mindre kongress/konferenser om vardera personer. Övriga lokaler och utrustning Mindre lokal som klarar biosittning för 300 personer, lutande sittning. Tio lokaler som kan användas som så kallade grupp- eller styrelserum, 1-20 personer. Dessa lokaler skall kunna delas eller sammanslås för att få rätt storlek på lokalen, med ljudisolering. Sex till åtta lokaler som tar personer i U-bordssittning, dessa lokaler skall kunna delas eller sammanslås för att få rätt storlek på lokalen, med ljudisolering. Lokaler back-stage för den inre gruppen, med en högre säkerhet. Det skall finnas möjlighet till två entréer om det är t.ex. två stora grupper i anläggningen, dessa grupper skall också kunna hållas avskilda ifrån varandra inne i anläggningen. Ett scenhus med 20 meters djup. Extra takhöjd i scenhuset mer än 10 meter. Mycket viktigt är att det finns bärkraft i scenhuset för att hänga eller hissa utrustning. 5 st loger, ett rum med tvättmaskin och torktumlare. Utställningsyta Utställningsytan skall ligga i direkt anslut till möteslokalerna, så att deltagarna vid pauser eller måltider måste besöka detta område. Restauration Anläggningen skall kunna servera samtliga deltagare lunch under en sittning, i annat fall tar förtäringen för mycket tid ifrån mötet. Vid korta kaffepauser är det bra om detta kan intas i eller runt utställningsytorna. Resurs AB 17

18 Teknik Anläggning skall vara så väl förberedd som möjligt för ny teknik. Det måste finnas rejält med bärkraft i scenhuset som nämnts tidigare. Säkerhet Säkerheten blir allt viktigare på anläggningarna både vad gäller brandsäkerheten som den personliga säkerheten. Olika säkerhetszoner för den personliga säkerheten bör kunna upprättas t.ex. en yttre och en inre zon inom anläggning. Logistik, transporter till/från, in och utlastning Det skall finnas lastkajer så att både in- och utlastning kan ske samtidigt, med vårt klimat bör det finnas väderslussar. Deltagare skall kunna komma i flera bussar så att det går enkelt vid av- och påstigning, likaså för taxi. Parkering För att klara behovet av bilparkering vid endagskongresser/konferenser och event behövs fler eller större parkeringar i närheten. Reserverad parkeringsfika för TV-buss intill anläggningen, underlättar för kabeldragning. Boende För att kongress/konferensdeltagarna inte skall ta hela Helsingborgs bäddkapacitet behövs det byggas hotell med ungefär 500 hotellrum. Resurs AB 18

19 EKONOMISKA EFFEKTER, ARBETSTILLFÄLLEN OCH ÖVRIGA EFFEKTER Sysselsättning i Helsingborg Enligt TEM 2005, Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Helsingborgs kommun sysselsätts årsanställda genom turismen. Observera att nedanstående siffror ej anger ett faktiskt resultat av sysselsättningen utan enbart vilka volymer inom sysselsättningen som omsättningen ger underlag till. Årsanställda Omsättning per årrsverk Logi 419, Livsmedel 42, Restaurang 319, Transport 62, Shopping 86, Aktivitet 110, Administration 14,5 Totalt 1054 Affärsresenären Enligt TEM 2005, var affärsresenärens utlägg i Helsingborg kronor per dygn, erfarenhetsmässigt vet vi att utläggen normalt för kongress/konferensgästen är något högre TEM Helsingborg Affärsresenären 1 815,00 Fördelning enligt turistkronan: Logi 1 161,60 Livsmedel 18,15 Restaurang 344,85 Transport 181,50 Shopping 90,75 Aktiviteter 18,15 Sysselsatta på Helsingborg Kongress & Event I drift kommer anläggningen att sysselsätta 15 till 20 personer inom ledning, marknad, försäljning, vaktmästeri och ekonomi. Antalet restaurang sysselsatta beror på vilken grad anläggningen är bokad, likaså behövs det personal vid byggande och nermontering av kongresser/konferenser och evenemang. Vad som är viktigt att tänka på är att det behövs försäljningspersonal tre år innan anläggningen är i drift. Detta då många kongresser/konferenser beslutas flera år i förväg. Resurs AB 19

20 Sysselsättningsökning i Helsingborg pga Helsingborg Kongress & Event (ett exempel) Exemplet grundar sig på en jämförelse med andra orter som byggt liknade anläggningar. Helsingborg ökar sina gästnätter med , vilket motsvarar cirka 18 % ökning mot idag. Gästnätter affärsresenärens dygnsutlägg omsättning x = Fördelning görs sedan med turistkronan för affärsresenärer: Turist- Omsättning Omsättning Årskronan /årsverk anställda Logi 0, ,9 Livsmedel 0, ,8 Restaurang 0, ,1 Transport 0, ,7 Shopping 0, ,2 Aktiviteter 0, ,0 137,5 En ökning med gästnätter ger en sysselsättningsökning i Helsingborg med 137,5 årsverken. Med administrationen på Helsingborg Kongress & Event på personer, ger detta Helsingborg minst 155 nya årsverken. Övriga effekter Genom att Helsingborg får ytterligare en träffpunkt ökar detta attraktionen till staden, som kan ge andra evenemang. Vilka inte behöver vara knutna till den nya anläggningen. När företag idag etableringar sig på en ort tittar de förutom på tomtmark, kommunikationer och utbildnings nivå, även på vilken nivå staden kan erbjuda inom kultur-, underhållnings- och sportevenemang. Resurs AB 20

21 MÖTESKALENDER HELSINGBORG KONGRESS & EVENT Nedan presenteras en möteskalender för HELSINGBORG Kongress & Event hur ett år på anläggningen kan se ut. Förutsättningarna bygger på liknade anläggningars bokningar i Sverige och den ökning av övernattningar som skett i dessa kommuner. Vad som är viktigt att tänka på är att en del konferenser och kongresser bokas och planeras flera år i förväg. Därför måste det finnas en marknads- och en säljorganisation minst tre år innan öppningsdatum. Möteskalender Helsingborg Kongress & Event Vecka Arrangör Typ Deltagare Antal dagar Övernattningar 1 Musik event Förening Skåne konferens Förening Lokal konferens Företag konferens Företag konferens Företag konferens Medicin konferens Förening konferens Förvaltning konferens Företag konferens Universitetet konferens Företag konferens Förening möte Företag konferens Företag konferens Medicin kongress Universitetet kongress Nordisk möte kongress Musik event Företag konferens Företag konferens Förvaltning konferens Förening konferens Musik event Förening Skåne konferens Förening Lokal konferens Företag konferens Företag konferens Företag konferens Resurs AB 21

22 Vecka Arrangör Typ Deltagare Antal dagar Övernattningar 7 Medicin konferens Förening konferens Förvaltning konferens Företag konferens Universitetet konferens Företag konferens Förening möte Företag konferens Företag konferens Medicin kongress Universitetet kongress Nordisk möte kongress Musik event Företag konferens Företag konferens Förvaltning konferens Förening konferens Musik event Förening Skåne konferens Förening Lokal konferens Företag konferens Företag konferens Företag konferens Medicin konferens Förening konferens Förvaltning konferens Företag konferens Universitetet konferens Företag konferens Förening möte Företag konferens Företag konferens Medicin kongress Universitetet kongress Nordisk möte kongress Musik event Företag konferens Företag konferens Förvaltning konferens Förening konferens Musik event Resurs AB 22

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

Hotellrapport Stockholm

Hotellrapport Stockholm Grythyttan den 22/2 2010 Hotellrapport Stockholm Grythytte Akademi 2010 Författare: Bastås Sanna, Bergström Sara, Gälldin Katarina, Hallgren Panny, Jashari Blerta, Leek Marie, Majidi Dariush, Pipatanangura

Läs mer

Konferens är inte bara ett möte det är även en upplevelse!

Konferens är inte bara ett möte det är även en upplevelse! Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, teknik och design Kandidat 15 högskolepoäng Turismvetenskap Vårterminen 2008 Konferens är inte bara ett möte det är även en upplevelse! En undersökning

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING

MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING Grupp C6: Gustav Andersson 920914-2695, Astrid Bergeröd 900720-5124, Linnea Forsvall 910617-0245, Kenny Söderberg 850813-6952, Kristin Wiström 910606-5320, Kevin Österman

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Hållbar besöksnäring

Hållbar besöksnäring Hållbar besöksnäring Hållbar användning av de resurser som är turismens bas natur, kultur, miljöer, vatten, energi, livsmedel och det sociala ansvarstagandet är branschens viktigaste framtidsfråga. 2 Förord

Läs mer

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination

Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Turismstrategi Öland Vägen mot en hållbar och konkurrenskraftig destination Ölands Näringslivskontor Maj 2012 Version 1 Processledare: Per Ekman, Tendensor AB Innehållsförteckning Introduktion 3 Utvecklingsprocessen

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

RB/S 2006 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB

RB/S 2006 OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB RB/S 2006 UTREDNING OM FRAMTIDA BEHOV AV OCH TILLGÅNG PÅ HOTELLRUM INOM STOCKHOLMS KOMMUN NOVEMBER 2006 HANS-ÅKE PETERSSON KONSULT AB HÅP KONSULT AB Innehållet i denna rapport får inte mångfaldigas, helt

Läs mer

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Så tillfredsställs arbetskraftsbehovet på Sveriges landsbygder med arbetskraftsreserven i Sveriges miljonprogram INNEHÅLL 5 Vill arbetssökande miljonprogramsbor pröva

Läs mer

Evenemangsstaden Karlstad

Evenemangsstaden Karlstad Fakulteten för Samhälls- och Livsvetenskaper Avdelningen för Kulturgeografi och Turism Camilla Bjärnered Evenemangsstaden Karlstad - en kvalitativ studie om att gemensamt skapa en positiv image genom evenemang

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Rapport 2015:36, Version 0.9 Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Underlag till detaljplan för nytt kongresshus i Borås Dokumentinformation Titel: Mobility Management-utredning för kvarteret

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Stora möten med distansmedverkan

Stora möten med distansmedverkan Stora möten med distansmedverkan Rapport från pilotstudie Sid 1/10 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Syfte och mål... 3 3. Genomförande... 3 4. Resultat... 5 4.1 Upplevelser från deltagare... 5 4.2 Upplevelser

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Från Stockholm till Västerås

Från Stockholm till Västerås Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen C-uppsats Vårterminen 2007 Från Stockholm till Västerås från krångel till enkelhet Författare: Elin Spector Petter Svensson Handledare: Susanne Åberg

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

ENKLARE TAXIBOKNING MED NETREVELATION SID 13

ENKLARE TAXIBOKNING MED NETREVELATION SID 13 ANNONS Hela denna tematidning är en annons om affärsresor från MediaPlanet ANNONS AFFÄRS RESOR FLYGBOLAG RESEBYRÅER HOTELL HYRBIL TÅG KREDITKORT februari 2005 Enklare att boka själv Självbokning blir ett

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSRESOR. Hela Sveriges flygbolag.

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS AFFÄRSRESOR. Hela Sveriges flygbolag. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 36 MARS 2014 Tips! AFFÄRSRESOR PÅ KONFERENS GENOM SVERIGE Missa inte MAXA DINA FÖRMÅNER Bli medlem i hotellets lojalitetsprogram ÖKA

Läs mer