o o o 1 O cs::b 1~A LS ~fl A

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "o o o 1 O cs::b 1~A LS ~fl A"

Transkript

1 o o o 1 O cs::b 1~A LS ~fl A AKTIEÄGARA VT A L AB DALAFLYGET InnehållsfOrteckning Sid 1. Bolaget 1 2. Styrelse mm 1 3. Beslutsordning 2. Finansiering 2 5. Hembud och inlösen 3 6. Värdering 7. Ny delägare 8. Kontraktsbrott 9. Avtalstid Meddelanden m m Tvist 5 FlllSlng lill nklieugarnvlnl ljan dcc201s AB Dnlnflygcl

2 Mellan Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, Mora kommun och Falu kommun, huvud ägarna i AB Dalaflyget, org nr , har träffats följande avtal om aktieägande i nämnda bolag (i det foljande benämnt Bolaget). Bakgrund och förutsättningar Parterna har träffat överenskommelse att i bolaget verka för trafikflygets utveckling i Dalarna av regionalpolitiska skäl samt att vara huwdman ftsr flygdriften vid BorlängelFalun flygplats och Mora flygplats. Detta avtal reglerar aktieägares inbördes rättigheter och skyldigheter. Bolaget har ett aktiekapital om totalt l kronor fördelade på aktier och ägs med följande fördelning: Namn Landstinget Dalarna Borlänge Kommun FaluKommun Mora Kommun Antal: Antal aktier och röster 3200 (32 %) 300 (3 %) I 100 (Il %) 2300 (23 %) (100 %) I bolagets bolagsordning, bilaga, finnes hembudsklausul. Till komplettering av hembudsreglema i 16 i bolagsordningen avtalas mellan parterna aktiv hembudsplikt enligt S nedan. l Bolaget Bolagets aktiekapital och verksamhetsområde framgår av bolagsordningen. Samtliga aktier äger lika rätt. Undertecknade aktieägare f6rbinder sig att respektera och aktivt stödja den verksamhet, som Bolaget enligt bolagsordningen skall bedriva. 2 Styrelse m m Styrelsen i Bolaget skall bestå av minst 6 och högst 9 ledamöter med lägst sex och högst nio personliga suppleanter. 2

3 Kommunfullmäktige i Mora och Falu kommuner utser vardera en styrelseledamot och vardera en suppleant. Landstingsfullmäktige i Dalarna och Borlänge kommun utser vardera två styrelseledamöter och vardera två suppleanter. Styrelsen utses fdr tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer efter det val som kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige torrättar intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som foljer efter nästa val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Övriga ledamöter och suppleanter utses av bolagsstämman for ett år i taget. Styrelsen skall inom sig utse ordrsrande och vice ordtorande for ett år i taget. 3 Beslutsordning Mellan parterna överenskommes att enhetligt beslut av alla parternas fullmäktigeförsamlingar erfordras i följande frågor: I. Upptagande av ny delägare 2. Aktiekapitalökning 3. Köp eller försäljning av större anläggningstillgång, omfattande ny investering eller upptagande av kredit (av inte oväsentlig storleksordning, vanned i båda sistnämnda fall skall avses belopp) överstigande kronor.. Omfattande förändringar i toretagets verksamhet innebärande att förslag läggs till bolagsstämma om förändringar av bolagsordningens lydelse vad avser Bolagets verksamhetsområde. Beslut om fastställande av budget och revidering av budget fattas av styrelsen. Styrelsens beslut i dessa frågor skall vara enhälligt. För beslut i andra frågor erfordras enkel majoritet inom styrelsen, varvid ordrsranden vid lika röstetal äger utslagsröst. Parterna är överens om att i samtliga frågor städse söka uppnå samtorståndslösningar. Finansiering Eventuellt uppkommen årsförlust skall i sin helhet täckas genom aktieägartillskott från parterna iforhållande tiu deras inbördes relation av aktieinnehav om bolagets eget kapital eljest skulle understiga registrerat aktiekapital. Utifrån av Bolagets styrelse fastställd resultatbudget inför kommande verksamhetsår, av vilken beräknad Rirlust framgår, skalj parterna årligen per ]5 december och 15 juni utbetala aktieägartillskott å conto med 50 % vid vartdera tillfallet. Slutavräkning sker 3

4 då Bolagets bokslut är fastställt. Slutavräkningen regleras likvidmässigt genom avräkning på å conto - utbetalningen 15 juni året efter. Finansiering av investeringar skall ske enligt beslut i styrelsen från fall till fall. Finansiering skall i forsta hand ske genom företaget om överskottslikviditet finns och i andra hand genom lån mot pant eller, då detta ej är möjligt, mot borgen från parterna i proportion till deras inbördes relation av aktieinnehav. Borgen forutsätter godkännande i respektive fullmäktigeftlrsamling. Negativt beslut härvidlag skall ej betraktas som kontraktsbrott. I händelse att part nödgas infria borgensåtagande {"dr Bolagets gäld skall borgensansvaret slutgiltigt Rirdelas mellan parterna i llirhållande till deras inbördes relation av aktieinnehav i Bolaget. Om parterna är överens därom kan finansiering av investeringar även ske genom att parterna direkt ställer investeringsmedel till Bolagets förfogande mot skälig ränta. Parterna är överens om att Bolagets egna kapital alltid skall behållas minst på den nivå som motsvarar det registrerade aktiekapitalet. 5 Hembud ocb inlösen Utöver vad som framgår i hembudsklausulen i bolagsordningen forbinder sig parterna att iakttaga flsljande. Innan överlåtelse av aktier sker åligger det part att till medpartema skriftligen hembjuda sådana aktier, som avses bli överlåtna. Önskar medpart i anledning av hembud som nu avses inlösa aktierna, skall skriftligt meddelande om önskemålet att inlösa aktierna lämnas till hembjudande part inom trettio dagar efter det att skriftligt erbjudande om överlåtelse lämnats. Sker det ej må hembjudande part överlåta aktierna till utomstående, varefter hembudsreglerna i bolagsordningen äger tillämpning. Lösenrätt får icke utövas avseende mindre antal aktier än de som hembjudits. Om flera lösningsberättigade anmäler sig vilja lösa, skall de hembjudna aktierna fördelas bland dem i Rsrhållande till deras tidigare aktieinnehav i Bolaget.

5 Vid inlösen av aktier skall inlösen ske efter pris som bestäms enligt principerna i 6 nedan. Uppkommer mellan parterna tvist om det värde, efter vilket inlösen skall ske, skall detta fastställas av skiljemän som utses av Mellansvenska Handelskammaren, Falun. Försummar part hembudsplikt enligt ovan är parten skadeståndsskyldig gentemot övriga för den skada de kan åsamkas genom att behöva inlösa aktier från utomstående. Lösenbeloppet erläggs inom tre månader från den tidpunkt då lösenanspråket framställs och om tvist föreligger rörande lösenanspråket, inom tre månader från det lösenbeloppet fastställdes. 6 Värdering Parterna är överens om att i anslutning till varje års bokslut fastställa ett aktievärde for aktierna i Bolaget att tillämpas vid inlösen av aktier enligt detta avtal. Sådant värde skall tillämpas utom i fall, då det framstår som uppenbart att Bolagets värde avsevärt förändrats i rorhållande till senaste värdering. Värde enligt toregående stycke skall fastställas i samråd med Bolagets revisor. Kan aktieägarna inte enas, fastställes värdet av revisorn. Värdet skall utgöras av Bolagets beskattade egna kapital + obeskattade reserver enligt årets bokslut. Vid fastställande av substansvärdet skall 30 % schablonskatt tillämpas. Det således fastställda värdet skall tillämpas vid inlösenfall under tiden från tidpunkten från den ordinarie bolagsstämma varunder bokslutet behandlats fram till dess nästa ordinarie bolagsstämma hålls, se dock forsta stycket. 7 Ny delägare Skulle aktier säljas till utomstående och aktierna ej inlösas aven eller flera av parterna, ftsrbinder säljande part sig att tillse att ny ägare biträder detta avtal. 8 Kontraktsbrott Har part brutit mot detta kontrakt och inte vidtar rättelse inom 1 dagar efter det han erhållit skriftlig uppmaning härom, äger övriga parter säga upp avtalet, skriftligt, gents

6 emot honom till omedelbart upphörande. Aktier skall inlösas av övriga parter i proportion till tidigare aktieinnehav, varvid lösenbeloppet skall utgöra en tiondel av det lösenbelopp som bestämts enligt 6 ovan. Skulle det visas att den skada som vållats genom kontraktsbrott överstiger nyss angivna reduktion av lösenbeloppet må ytterligare reduktion av beloppet ske. 9 Avtalstid m m Detta avtal gäller t o m 201 S och foriängs därefter automatiskt fem år i sänder, såvida inte skriftlig uppsägning sker minst 12 månader fore avtalstidens utgång. Part som uppsäger avtalet till upphörande, således ej för villkorsändring, skall samtidigt hembjuda sina aktier i Bolaget till inlösen av medpartema enligt bestämmelserna i 5 och 6 ovan. Skulle övriga parter icke kunna eller vilja utnyttja denna rätt till inlösen, skall samtliga aktier som ingår i konsortiet gemensamt utbjudas till försäljning till högstbjudande, varvid köpeskillingen skall delas i förhållande till aktieinnehavet. Därest parterna icke kan enas om vem som flsr deras gemensamma räkning skall handha fdrsäljningen av aktierna, skall denne utses av Mellansvenska Handelskammaren, Falun. Den som utsetts att handha försäljningen skall godtaga högsta bud å aktierna under tbrutsättning att parterna befrias från allt ansvar tbr Bolagets gäld. 10 Meddelande m m Skriftliga meddelanden enligt detta avtal skall anses ha skett senast två dagar efter det datum sidan handling avlämnats för postbefordran såsom rekommenderat brev, under den av adressaten senast skriftligen meddelade adressen. Il Tvist Uppkommer tvist i anledning av detta avtal skall tvist i forsta hand lösas genom forhandlingar mellan parterna. Löses inte tvisten på detta sätt skall tvisten avgöras vid allmän domstol. 6

7 Detta avtal har upprättats i fem (5) likalydande exemplar, av vilka envar av parterna tagit ett, samt AB Dalaflyget ett. Landstinget Dalarna Borlänge Kommun FaluKommun Mora Kommun 7

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356

Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL. avseende ägande av. Diarienr. ts.2d 15 -1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB. org nr 556991-1356 Bilaga 7 Kommunstyrelsen 2015-03-30 47 AVTAL avseende ägande av STORFORS KOMMUN 2015-03- O l Diarienr. ts.2d 15 -"1'1 RenhåIIningsbolaget i Mellansverige AB org nr 556991-1356 1 PARTER Mellan KarIskoga

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut

Punkt 13 Styrelsens förslag till beslut i samband med refinansiering av Bolagets preferensaktier och därmed tillhörande beslut Styrelsens för Oscar Properties Holding AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 13 16 i den föreslagna dagordningen till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 Punkt 13 Styrelsens förslag till

Läs mer

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA

Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER MELLAN Tufa Marin Aktiebolag, 556165-7288, (nedan kallat Säljaren ) med adress Illända 179 98 FÄRENTUNA OCH Marin & Maskin i Stockholm Aktiebolag, 556223-2297, (nedan kallat

Läs mer

KONSORTIALAVTAL FÖR REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNING GENOM SYDVATTEN AB

KONSORTIALAVTAL FÖR REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNING GENOM SYDVATTEN AB KONSORTIALAVTAL FÖR REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNING GENOM SYDVATTEN AB 1 Avtalsslutande kommuner Delägarkommunerna är Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 7 maj 2015 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Ullberg,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL) Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping. ANMÄLAN

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017

VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017 1 DEFINITIONER VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017 I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: A-aktier avser fullt betalda aktier av serie A i Bolaget med

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15) Styrelsen för SAS AB ( Styrelsen ) föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens 5, 15-16 på så sätt att ett nytt

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i FACTUM ELECTRONICS HOLDING AB (publ) Fredagen den 9 mars 2012 Innehållsförteckning 1. Styrelsens förslag till dagordning 2. Styrelsens förslag till struktur- och verksamhetsförändring

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

A L L M Ä N N A VILLKOR

A L L M Ä N N A VILLKOR A L L M Ä N N A VILLKOR a v o k t o b e r 2 0 1 1 S K U L D E B R E V K D a n s k e B o l å n K o n s u m e n t k r e d i t Sida 1 av 5 1. Skuldebrev och villkorsbekräftelse Med skuldebrev avses formuläret

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747

Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 Till bofasta och fritidsboende på Singö och Fogdö. Inbjudan till teckning av aktier i SingöAffären AB organisationsnummer 556782-6747 INFORMATIONSMEMORANDUM Initierat av Levande Roslagsbygd i samarbete

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonavtal

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonavtal VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonavtal Att driva företag i kompanjonskap kan vara positivt av många skäl. Man kan kombinera olika

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå,

åkeriföretag När planerna nu börjar ta fastare form är det dags: 6. Att söka en kunnig revisor eller redovisningsbyrå, Att starta åkeriföretag 6 Inledningsvis bör du ställa dig själv följande frågor: 1. Har jag tillräcklig kunskap om den lagstiftning som gäller på transport området och för företagande i allmänhet? (Viktiga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING KLP 2013 KALMAR LÄNS PENSIONSKAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING KLP 2013 Placeringsåret 2013 Marknaden 2013 Under placeringsåret 2013 har börsernas utveckling varit

Läs mer

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 Bilaga A VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. "Avstämningsdag för Betalning" har den betydelse

Läs mer