Stark tillväxt med hög marginal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stark tillväxt med hög marginal"

Transkript

1 lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive engångsposter för 1) 1) Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 14,9% (13,1), exklusive engångsposter för Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 3,14 SEK (1,59) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 575 MSEK (267) Helåret Nettoomsättningen ökade med 22% till 9 28 MSEK (7 69) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 39 MSEK (933), en förbättring med 4%, exklusive engångsposter för 2) 2) Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 14,1% (12,3), exklusive engångsposter för Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 11,45 SEK (6,29) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 875 MSEK (778) Förslag till utdelning, 5,25 SEK, en ökning med 62% jämfört med Förslag till mandat att återköpa aktier till ett maximalt belopp om 4 MSEK 1) Omstruktureringskostnader med 41 MSEK och kostnader avseende börsnotering med 25 MSEK 2) Omstruktureringskostnader med 41 MSEK och kostnader avseende börsnotering med 25 MSEK samt reavinst på fastighetsförsäljning med 27 MSEK Vi förenklar byggandet

2 lindab fjärde kvartalet och helåret Fjärde kvartalet och helåret Omsättning och marknad Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till MSEK, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen justerat för valutaeffekter och strukturförändringar uppgick till 1 procent. Den svenska kronans försvagning har höjt omsättningen med 1 procentenhet, förvärv bidrog med 4 procentenheter till omsättningsökningen. Prishöjningarna har varit marginella under kvartalet. Försäljningen i Norden har under kvartalet vuxit med 13 procent. Omsättningsökningen i Central- och Östeuropa och CIS uppgick till 13 procent. Exkluderas Ungern som visar en fortsatt svag efterfrågan beroende på finanspolitiska åtgärder uppgår försäljningsökningen till 22 procent. Försäljningen i Västeuropa fortsatte att utvecklas väl och omsättningen steg med 26 procent. Exkluderat förvärven CCL i Storbritannien, Airbat i Frankrike och Aervent på Irland var ökningen i regionen 9 procent. Omsättningen för helåret uppgick till 9 28 MSEK, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen för jämförbara enheter uppgick till 14 procent. Valutakursförändringar har marginellt påverkat omsättningen under året. Lindabs huvudmarknad är yrkesbyggande som svarar för 8 procent av försäljningen medan bostäder står för 2 procent av försäljningen. Denna försäljningsmix tillsammans Nettoomsättning, MSEK Rullande 12 månader jan-mar apr-jun jul-sep kvartal rullande med Lindabs geografiska försäljningsfördelning har medfört att efterfrågan varit fortsatt stark under kvartalet inom alla regioner. Rörelseresultat, ( EBIT ) MSEK Justerad för engångsposter kvartal Rullande 12 månader jan-mar apr-jun jul-sep rullande Resultat Rörelseresultatet (EBIT) för fjärde kvartalet uppgick till 37 MSEK, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med föregående års resultat på 282 MSEK (exklusive engångsposter). Fjärde kvartalet belastades med engångskostnader uppgående till 66 MSEK. Omstruktureringskostnader avseende sammanslagningen av förvärvet CCL Veloduct Ltd och Lindab Ltd uppgick till 41 MSEK samt kostnader avseende börsnoteringen uppgick till 25 MSEK. Förklaringen till det förbättrade resultatet är en stark volymutveckling kombinerat med god kostnadskontroll och företagsförvärvet CCL Veloduct Ltd. Rörelsemarginalen (EBIT) under perioden oktober-december förbättrades med 1,8 procentenheter och uppgick till 14,9 procent, justerat för engångsposter. Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 333 MSEK (186). Resultatet efter skatt uppgick till 247 MSEK (125). Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 3,14 SEK (1,59). Rörelseresultatet (EBIT) för helåret uppgick till 1 39 MSEK, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med föregående års resultat på 933 MSEK, exklusive engångsposter. Motsvarande siffra inklusive engångsposter för uppgick till 894 MSEK. Engångsposterna för helåret utöver vad som nämnts för fjärde kvartalet var en reavinst på försäljning av fastigheter under tredje kvartalet som uppgick till 27 MSEK. Rörelsemarginalen (EBIT) för helåret uppgick till 14,1 procent (12,3) exklusive engångsposter för. Resultatet efter finansiella poster för helåret förbättrades till MSEK (797). Resultatet efter skatt uppgick till 91 MSEK (585). Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 11,45 SEK (6,29), en ökning med 82 procent. Investeringar Kvartalets nettoinvesteringar inklusive förvärv och avyttringar uppgick till 118 MSEK (348). I nettoinvesteringar ingår i kvartalet förvärvet av Aervent Holdings Ltd med 41 MSEK. ingick förvärvet av CCL och Airbat med 311 MSEK. Justerat för förvärv och avyttringar uppgick nettoinvesteringarna till 77 MSEK (37). För helåret uppgick nettoinvesteringarna, inklusive förvärv och avyttringar, till 225 MSEK (424), justerat för förvärv och avyttringar av verksamheter uppgick de till 177 MSEK (5). Justeras års investeringar även för avyttringar av fastigheter uppgår investeringarna till 125 MSEK. Investeringen i den nya produktionsanläggningen i Ryssland för Building Systems uppgick till 41 MSEK för perioden januari-december. Anläggningen beräknas vara färdigställd under fjärde kvartalet 28. De slutliga förvärvsanalyserna för CCL Veloduct Ltd och Airbat S.A. () upprättades under andra kvartalet. Det medförde en ökad köpeskilling om 5 MSEK för CCL och därmed en ökad goodwill och för Airbat en reducering av köpeskilling och goodwill med 2 MSEK. Vidare erlades en tilläggsköpeskilling för Lindab Building Systems Kft. med 4 MSEK. Justeringarna för förvärven redovisas från förvärvstidpunkten, innebärande att jämförelsetalen per den 31 december har justerats med motsvarande belopp. Kassaflöde Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 575 MSEK för kvartalet jämfört med 267 MSEK för samma period föregående år. Ett högre rörelseresultat bidrog till det förbättrade kassaflödet samtidigt som skatte- 2

3 utbetalningarna under kvartalet varit betydligt lägre än. Rörelsekapitalet jämfört med sista september har minskat, dels beroende på de tidigare initierade aktiviteterna för att minska lagernivån med fokus på råmateriallagret och dels beroende på en säsongsmässigt lägre aktivitetsnivå under slutet av perioden. De minskade inköpen av stål har medfört lägre leverantörsskulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 118 MSEK ( 348). För helåret uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 875 MSEK (778). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 225 MSEK ( 424), justerat för förvärv och avyttringar 177 MSEK ( 5). Finansieringsverksamheten uppgick till 487 MSEK ( 395). De enskilt största posterna var utdelning till aktieägarna om 256 MSEK (-), nettoamortering om 231 MSEK (nettoupplåning 77), samt en inlösen av aktier föregående år med MSEK. Finansiell ställning Nettoskulden var per sista december MSEK (2 62). Soliditeten uppgick per den sista december till 39 procent (31) och nettoskuldsättningsgraden till,75 (1,19). Finansnettot under kvartalet var 37 MSEK ( 3). För tolvmånadersperioden uppgick finansnettot till 134 MSEK ( 97). Det försämrade finansnettot beror på högre skuldsättning och högre marknadsräntor. Disponibla medel inklusive outnyttjade krediter var MSEK (1 468). Under fjärde kvartalet tecknandes ett nytt kreditavtal på totalt 4 5 MSEK, med en löptid på 5 år. Avtalet har ingåtts med två banker, Nordea och Handelsbanken, och innebär en förbättring av villkoren jämfört med tidigare avtal. Avtalet ersätter ett tidigare om 3 2 MSEK. Företagsförvärv Lindab förvärvade 2 oktober samtliga aktier i det irländska ventilationsföretaget Aervent Holdings Ltd. Bolaget är ett ledande ventilationsföretag inom yrkesbyggandet på Irland. Bolaget har cirka trettio anställda i Dublin och Cork. Affären innebär att Lindab etablerar sig på den irländska marknaden. Köpeskillingen uppgick till (skuldfritt värde) 68 MSEK. Kostnader direkt hänförliga till förvärvet av Aervent uppgick till 2 MSEK, vilket ger en preliminär köpeskilling på 7 MSEK. Förvärvet innebar att nettoskuldsättningen ökade med 69 MSEK inklusive övertagna skulder vid förvärvet på 28 MSEK. Värdet på de förvärvade nettoskulderna beräknas till 3 MSEK, vilket ger en koncernmässig goodwill på 44 MSEK. Förvärvsgoodwillen är hänförlig till företagets starka marknadsposition men också de synergieffekter som förväntas uppstå efter förvärvet. Aervent konsoliderades fr o m 1 oktober. Detta medförde att nettoomsättningen ökade med 25 MSEK under samt att koncernens resultat efter skatt minskade med 2 MSEK. Om förvärvet genomförts den 1 januari beräknas omsättningen för koncernen ha blivit 17 MSEK högre, motsvarande en omsättning på MSEK. Resultatet efter skatt skulle ha blivit 91 MSEK, vilket hade motsvarat en ökning med 7 MSEK. Avskrivningar Kvartalets totala avskrivningar var 48 MSEK (54) varav 2 MSEK (2) avsåg avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. Avskrivningarna för helåret uppgick till 23 MSEK (29) varav 9 MSEK (9) avsåg avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. Skatt Skattekostnaden för kvartalet uppgick till 86 MSEK (61). Skattesatsen var 25,8 procent (32,8). Skattekostnaden för helåret uppgick till 274 MSEK (212), vilket motsvarar en skattesats på 23,3 procent (26,6). Huvudförklaringen till den lägre skattesatsen är att underskottsavdrag hänförliga till tidigare år har aktiverats i de brittiska och tyska verksamheterna. Detta mot bakgrund av förbättrad lönsamhet och genomförda analyser. Ställda panter och eventualförpliktelser Under kvartalet har ett fastighetslån återbetalats och pantbrev på 122 MSEK har därmed frisläppts. Kvarvarande ställda panter uppgår därefter till 4 MSEK. Moderbolaget Moderbolaget hade ingen omsättning under kvartalet. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 893 MSEK (272), vilket i huvudsak förklaras av koncernbidrag och utdelning från dotterbolag. För helåret var motsvarande siffror 842 MSEK (241). Tillgångarna uppgick till MSEK och eget kapital till 2 34 MSEK. Under året har utdelning till aktieägarna gjorts för verksamhetsåret, vilket minskat det egna kapitalet med 256 MSEK. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Lindab har i avgiven årsredovisning för verksamhetsåret (not 3 sid 57-6) redovisat de allmänna risker som föreligger eller kan anses föreligga i moderbolaget och koncernen. Under perioden har inte framkommit någon omständighet som föranleder ändrad bedömning av nämnda risker. Denna bedömning gäller även de tvister som angivits i nämnda not som pågående. Förslag till utdelning till aktieägarna Till följd av Lindabs starka resultat, kassafl öde och positiva framtidsutsikter föreslår Lindabs styrelse att årsstämman den 7 maj 28 beslutar om en utdelning på 5,25 kr per aktie, vilket totalt ger en utdelning om 413 MSEK, en ökning med 62 procent jämfört med. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till den 12 maj 28, varmed utdelningen beräknas kunna betalas ut till aktieägarna den 15 maj 28. Den föreslagna utdelningen ligger i linje med den utdelningspolicy som styrelsen tidigare beslutat. Utdelningsförslaget motsvarar 46 procent av nettoresultatet. Återköp av egna aktier Styrelsen avser föreslå årsstämman att besluta om att lämna Lindabs styrelse mandat att återköpa egna aktier till ett belopp om högst 4 MSEK, dock får bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgå till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Återköpen skall användas för att justera bolagets kapitalstruktur. De återköpta aktierna skall användas för att finansiera eventuella förvärv och utnyttjas i samband med leverans av aktier i utbyte mot utgivna optioner inom ramen för eventuellt incitamentsprogram eller så skall aktierna makuleras Årsstämma Styrelsen har beslutat att årsstämman skall hållas på Lindab Ventilation i Grevie den 7 maj 3

4 lindab fjärde kvartalet och helåret 28 klockan 14.. Kallelse till årsstämman kommer att utgå i vederbörlig ordning. Händelser efter balansdagens slut Lindab förvärvade per den 18 januari det fi nska tak- och väggplåtsföretaget Koto Pelti Oy. Företagets omsätter 3 MSEK och ger divisionen Building Components inom affärsområde Profile en lokal produktion som ger en plattform för att utveckla försäljningen på den finska marknaden. Marknadsutsikter för 28 Euroconstructs, en oberoende analysorganisation, bedömning för 28 visar en fortsatt god tillväxt. Vid beaktande av Lindabs geografiska mix och med tyngdpunkt på försäljning inom yrkesbyggnader ger detta en marknadstillväxt på 5 procent, vilket kan jämföras med knappt 7 procent under. Lindabs organiska tillväxt under motsvarande period uppgick till 14 procent. Under 28 bedöms CEE/CIS fortsatt visa den högsta marknadstillväxten. Lindab på börsen Lindab har för avsikt att undersöka möjligheten att implementera ett incitamentsprogram. Ett erbjudandet om att förvärva optioner avses riktas till ledande befattningshavare inom Lindabkoncernen. Lindab är sedan den 1 december noterat på Stockholmsbörsen, under kortnamnet LIAB. Sedan 1 juli har Lindabs aktie flyttats från Mid Cap till listan för Stora bolag, Large Cap. Bolag med ett börsvärde överstigande 1 MEUR noteras på Large Cap listan. Börsvärdet på Lindab uppgick per 31 december till MSEK. Utförsäljningskursen vid börsnoteringen uppgick till 11 SEK per aktie och betalkursen sista handelsdagen 28 december var 147,25 SEK. Lindabaktien betalades under perioden januaridecember, som högst i 25 SEK och som lägst i 125 SEK. Snittomsättningen av Lindab aktien har varit cirka 197 aktier per dag under. Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernen har tillämpat samma redovisningsprinciper som under föregående år. Om ej annat anges i denna delårsrapport så avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år. Definitioner 1) Rörelseresultatet (EBITDA) utgörs av resultat före planenliga avskrivningar och före avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. 2) Rörelseresultatet (EBITA) utgörs av resultat efter planenliga avskrivningar, men före avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. 3) Rörelseresultatet (EBIT) utgörs av resultat före finansiella poster och skatt. 4) Rörelsemarginalen (EBITA) har beräknats som rörelseresultat (EBITA) i procent av nettoomsättningen under perioden. 5) Rörelsemarginalen (EBIT) har beräknats som rörelseresultat (EBIT) uttryckt i procent av försäljningen under perioden. 6) Beräkning av utspädningen från teckningsoptioner utgivna av bolaget fram till 14 november i enlighet med IAS 33. 7) Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning. 8) Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning. 9) Nettoskulden utgörs av räntebärande skulder och tillgångar samt kassa och bank. 1) Nettoskuldsättningsgraden uttrycks som nettolåneskulden i förhållande till eget kapital. 11) Eget kapital i förhållande till antalet aktier före utspädning vid periodens slut. 12) Eget kapital i förhållande till antalet aktier efter utspädning vid perioden slut. 13) Soliditeten har beräknats som eget kapital i procent av summa tillgångar enligt balansräkningen. 14) Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. 15) Periodens resultat, dvs. resultat efter skatt i procent av vägt genomsnittligt eget kapital exklusive minoritetsandelar. 16) Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital utgörs av summa tillgångar minskade med icke räntebärande avsättningar och skulder. 17) Rörelseresultat (EBIT) i procent av genomsnittligt operativt kapital. Operativt kapital avser summan av nettoskuld och eget kapital. 4

5 Lindabkoncernen Nettoomsättning per marknad MSEK Norden Västeuropa CEE/CIS Övriga marknader Totalt Rörelseresultat per affärsområde (EBIT) MSEK Ventilation Profi le Övrig verksamhet Engångsposter Totalt Nettoomsättning per marknad Rullande 12 månader, MSEK mars juni september Norden CEE/CIS Västeuropa Övriga marknader Rörelseresultat (EBIT) Rullande 12 månader, MSEK december * Från och med den 1 oktober har förändringar i internvinstreserven fördelats ut på respektive affärsområde. Tidigare redovisades detta under Övrig verksamhet. Jämförelsetalen för är omräknade Nyckeltal MSEK om inget annat anges Rörelseresultat (EBITDA) 1) Rörelseresultat, (EBITA) 2) Rörelseresultat, (EBIT) 3) Rörelsemarginal (EBITA), % 4) 14,2 11,9 Rörelsemarginal (EBIT), % 5) 14,1 11,7 Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 6) Antal aktier, före utspädning Antal aktier, efter utspädning Resultat per aktie, SEK före utspädning 7) 11,45 6,45 Resultat per aktie, SEK efter utspädning 8) 11,45 6,29 Kassafl öde från den löpande verksamheten Nettoskuld 9) Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1),75 1,19 Eget kapital Eget kapital per aktie, SEK före utspädning 11) 37,72 27,82 Eget kapital per aktie, SEK efter utspädning 12) 37,72 27,82 Soliditet, % 13) 38,6 3,9 Räntetäckningsgrad, ggr 14) 8,63 8,38 Avkastning på eget kapital, % 15) 36,49 26,81 Avkastning på sysselsatt kapital, % 16) 25,9 18,19 Avkastning på operativt kapital, % 17) 25,14 18,84 Antal anställda vid periodens slut Definitioner 1-17, se sidan mars juni september Profile Ventilation Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK jan-mar apr-jun jul-sep Rullande 12 månader december Vid beräkning av antal aktier har för föregående år beaktats den split om 15:1 som togs beslut om vid extra bolagsstämma den 13 oktober. 5

6 lindab fjärde kvartalet och helåret Affärsområde Ventilation Omsättningen under kvartalet uppgick till MSEK (1 6), en ökning med 14 procent, för jämförbara enheter med 5 procent Rörelseresultatet (EBIT), exklusive engångsposter, förbättrades med 15 procent och uppgick till 17 MSEK (93) Lanseringen av det nya kanalsystemet Lindab Safe Click fortsätter enligt plan. Nettoomsättning per marknad Rullande 12 månader, MSEK mars juni september december Omsättning och marknad Omsättningen under fjärde kvartalet steg med 14 procent till MSEK (1 6). Justerat för genomförda förvärv steg omsättningen med 5 procent. Valutaeffekter har för perioden marginellt påverkat omsättningen. Lanseringen av Lindab Safe Click fortsatte med ett positivt mottagande. Under första halvåret 28 kommer även ett utökat sortiment att introduceras. Division Comfort förstärkte sin konkurrenskraft genom att introducera ett förbättrat produktprogram. Under helåret uppgick omsättningen till 4 57 MSEK (3 568), vilket är en ökning med 26 procent. Justerat för förvärv och valuta uppgick ökningen till 1 procent, valutaförändringar påverkade omsättningen negativt med 1 procentenhet. Resultat Rörelseresultatet (EBIT), exklusive engångsposter, för fjärde kvartalet steg till 17 MSEK, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Förvärvet av CCL, Storbritannien och Airbat, Frankrike har fortsatt positivt påverkat rörelseresultatet. Under tredje kvartalet fanns produktionsstörningar beroende på omställning av produktionen till Lindab Safe Click och fokus på kärnprodukter, dessa har successivt minskat under fjärde kvartalet. För helåret uppgick rörelseresultatet EBIT till 485 MSEK vilket är en ökning med 37 procent Norden Västeuropa CEE/CIS USA Nettoomsättning per kvartal, MSEK jan-mar apr-jun jul-sep Fördelning av nettoomsättning per produktområde Air Duct Systems Nyckeltal Ventilation Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK ) 354 Rörelsemarginal (EBIT), % 9,4 9,2 1,8 9,9 Antal anställda Comfort 6 1) Exklusive omstruktureringskostnader på 41 MSEK. Other Machinery

7 Affärsområde Profi le Omsättningen uppgick under kvartalet till MSEK (1 139), en ökning med 16 procent, justerat för valutaeffekter en ökning med 14 procent Rörelseresultatet (EBIT) steg med 36 procent till 265 MSEK (195) Positivt mottagande av den nya innerväggsregeln RdBX med clickfunktion Nettoomsättning per marknad Rullande 12 månader, MSEK mars juni september december Omsättning och marknad Omsättningen steg med 16 procent till MSEK för fjärde kvartalet. Omsättningen påverkades positivt av valutaeffekter med 2 procentenheter. Division Building Systems visade en stark volymtillväxt. Division Building Components hade en något svagare försäljningsutveckling. Den nyligen presenterade innerväggsregeln RdBX fick ett mycket positivt mottagande när den förhandsvisades för ett antal aktörer på marknaden. Lansering sker under första kvartalet 28 med start i Skandinavien. Under andra halvåret sker lanseringen på CEE/CIS marknaderna. Building Systems nya fabriksbyggnation i Ryssland följer planen, produktionsstart beräknas ske under slutet av 28. Omsättningen för helåret ökade till MSEK (3 979), en ökning med 18 procent. Valutaeffekter höjde omsättningen med 1 procentenhet. Resultat Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för perioden till 265 MSEK (195). Rörelsemarginalen förbättrades med 2,9 procentenheter till 2 procent. Volymökningen har genomförts med en god kostnadskontroll. Kvartalet var mycket starkt för divisionen Building Systems och med en god volymutveckling inom alla regioner. Rörelseresultatet EBIT för förbättrades med 4 procent till 886 MSEK (632) CEE/CIS Norden Västeuropa Nettoomsättning per kvartal, MSEK jan-mar apr-jun jul-sep Fördelning av nettoomsättning per produktområde Nyckeltal Profi le Building Systems Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK Rörelsemarginal (EBIT), % 2, 17,1 18,8 15,9 Antal anställda Building Components Other 7

8 lindab fjärde kvartalet och helåret Resultaträkning Koncern Belopp i MSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga fi nansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Hänförligt till Moderbolagets aktieägare Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning, SEK 3,14 1,61 11,45 6,45 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,14 1,59 11,45 6,29 Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning Antal aktier, före utspädning Antal aktier, efter utspädning Vid beräkning av antal aktier har för föregående år beaktats den split om 15:1 som togs beslut om vid extra bolagsstämma den 13 oktober. Omsättning och tillväxt Omsättning, MSEK Förändring, MSEK Förändring, % 15,5 22, Varav Volymer och pris, % 1,1 14, Förvärv/avyttringar, % 4,2 7,9 Valutaeffekter, % 1,2,1 8

9 Balansräkning Koncern Belopp i MSEK Tillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 7 9 Finansiella anläggningstillgångar, räntebärande 6 6 Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Övriga fordringar Övriga fordringar, räntebärande 1 1 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande avsättningar Icke räntebärande skulder 3 8 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Icke räntebärande avsättningar Icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 lindab fjärde kvartalet och helåret Kassafl ödesanalys Koncern Belopp i MSEK Löpande verksamheten Rörelseresultat Återläggning av avskrivningar Avsättningar, ej kassapåverkande Justering övriga ej kassapåverkande poster Summa Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Varulager (ökning /minskning +) Rörelsefordringar (ökning /minskning +) Rörelseskulder (ökning + /minskning ) Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av koncernföretag Avyttringar av koncernföretag Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förändring i fi nansiella anläggningstillgångar Försäljning/utrangering av immateriella anläggningstillgångar - - Försäljning/utrangering av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning (+)/minskning ( ) av upplåning Utnyttjande av optioner Inlösen av aktier Nyemission Utdelning Optionspremier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut

11 Eget Kapital Förändringar i koncernens egna kapital Koncern Belopp i MSEK helår helår Ingående eget kapital Erhållna optionspremier Nyemission Inlösen av aktier Utnyttjande av optioner Utdelning Omräkningsdifferens Periodens resultat Utgående eget kapital Utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret Årsstämman den 25 april beslutade om utdelning till aktieägarna. Utdelningen uppgick till 3,25 SEK per aktie, maximalt SEK återstoden SEK överfördes i ny räkning. Utestående aktier Aktiekapitalet uppgick per den 31 december till SEK fördelat på aktier av endast serie A. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1, SEK. Optioner Inga utestående optioner finns. 11

12 lindab fjärde kvartalet och helåret Moderbolaget Resultaträkning Moderbolag Belopp i MSEK Övriga rörelseintäkter Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från dotterbolag Ränteintäkter, externa 1 1 Räntekostnader, externa Räntekostnader, interna Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Förändringar i moderbolagets egna kapital Moderbolag Belopp i MSEK helår helår Ingående eget kapital Erhållna optionspremier Nyemission Inlösen av aktier Utnyttjande av optioner Utdelning Periodens resultat Utgående eget kapital

13 Balansräkning Moderbolag Belopp i MSEK Tillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Övriga fordringar 14 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 14 SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Skuld till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder - 23 Icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 lindab fjärde kvartalet och helåret Delårsrapporten har avgivits av bolagets VD och koncernchef Kjell Åkesson efter bemyndigande av styrelsen. Båstad den 12 februari 28 Kjell Åkesson VD och koncernchef Granskningsberättelse Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den bokslutskommuniké som avgetts för Lindab International AB per 31 december. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké på grundval av vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 241 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revior. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att bokslutskommunikén inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Båstad den 12 februari 28 Ingvar Ganestam Auktoriserad revisor Staffan Landén Auktoriserad revisor 14

15 Lindab förenklar byggandet Det här är Lindab Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Ventilation och Profile, och produkterna känne tecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. Koncernen omsatte 9 28 MSEK år, är etablerad i 3 länder och har cirka 5 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggande som svarar för 8 procent av försäljningen medan bostäder står för 2 procent av försäljningen. Under stod den nordiska marknaden för 4 procent, tillväxt- marknaden Central- och Östeuropa för 28 procent, Västeuropa för 28 procent och övriga marknader för 4 procent av den totala försäljningen. Affärsområde Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med komponenter och systemlösningar. Verksamheten drivs i de två divisionerna Air Duct Systems respektive Comfort. Affärsområde Profi le verkar mot bygg sektorn med byggsystem och byggkomponenter. Verksamheten drivs i de två division erna Building Systems respektive Building Components. Aktien är noterad på Stockholms börsens Nordiska lista, Large Cap, under kortnamnet LIAB. De största ägarna är Ratos, Sjätte APfonden och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia. Prefabricerade byggsystem Byggkomponenter Kanalsystem för ventilation Produkter för bättre inomhusklimat Byggsystem Division Building Systems omfattar prefabricerade system för konstruktion av byggnader i stål. Dessa marknadsförs av associerade byggentreprenörer. Byggkomponenter Division Building Components omfattar väl utvecklade system av komponenter för takavvattning, beklädnad av tak och vägg samt för väggkonstruktioner. Kanalsystem Division Air Duct Systems om - fattar kompletta kanalsystem för ventilation. Inneklimatprodukter Division Comfort omfattar komponenter som bidrar till att fördela och behandla ventilationsluft för att skapa ett bättre inomhusklimat. 15

16 Datum för finansiell rapportering 28 Årsredovisning mars/april 28 Årsstämma 7 maj 28 Delårsrapport januari-mars, kvartal 1 7 maj 28 Delårsrapport januari-juni, kvartal 2 17 juli 28 Delårsrapport januari-september, kvartal 3 29 oktober 28 Årsstämman kommer att äga rum på Lindab Ventilation i Grevie den 7 maj klockan 14.. Närmare upplysningar lämnas av: Kjell Åkesson, CEO Nils-Johan Andersson, CFO Telefon Telefon För mer information se även Prenumerera på vår kundtidning (Lindab Direct), pressreleaser, årsredovisningar och delårsrapporter. Informationen är sådan som Lindab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med fi nansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 12 februari 28 kl Lindab International AB Båstad Besöksadress: Järnvägsgatan 41, Grevie Organisationsnummer Telefon Telefax

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

delårsrapport jan-mars 2009

delårsrapport jan-mars 2009 lindab delårsrapport jan-mars 29 Första kvartalet 29 O Nettoomsättningen minskade med 17 % till 1 771 MSEK (2 129), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 25 % O Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

G & L Beijer AB. januari juni 2008

G & L Beijer AB. januari juni 2008 G & L Beijer AB Halvårsrapport januari juni 2008 Fortsatt starkt andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 1679,8 (1561,8). Rörelseresultatet ökade till 200,5 (152,1) inklusive realisationsvinster

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2007 G & L Beijer AB Koncernen visar rekordresultat för 2007 Nettoomsättningen steg med 21 procent till 3136,0 (2592,2) Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 298,4 (171,8) Vinsten

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2015/16 Q1

Delårsrapport 2015/16 Q1 Delårsrapport Q1 1 april 30 juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 788 (677). Försäljningsmixen har fortsatt gått mot en ökad andel egna produkter, som nu utgör drygt 40% av koncernens omsättning,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2003 Niomånadersperiodens nettoomsättning blev 382 (520) mkr, en minskning med 27% relativt förra året. Resultatet efter skatt blev -49 (-158 ) mkr. Resultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Stockholm den 5 maj 2015 Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan mar 2015 Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Första kvartalet 2015 (januari

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet.

NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137. Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007. NetOnNet förbättrar resultatet. NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 1 maj 2007 31 oktober 2007 NetOnNet förbättrar resultatet. Kvarvarande verksamhet; Andra kvartalet Försäljningen uppgick

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK.

Värdet på fondinnehaven ökade med 10 MSEK i lokal valuta medan valutakursförändringarna på fondinnehaven uppgick till -11 MSEK. Stockholm 28 april 2010 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport januari-mars 2010 Första kvartalet Resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-4,0) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,27) SEK. Redovisat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer