Stark tillväxt med hög marginal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stark tillväxt med hög marginal"

Transkript

1 lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive engångsposter för 1) 1) Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 14,9% (13,1), exklusive engångsposter för Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 3,14 SEK (1,59) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 575 MSEK (267) Helåret Nettoomsättningen ökade med 22% till 9 28 MSEK (7 69) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 39 MSEK (933), en förbättring med 4%, exklusive engångsposter för 2) 2) Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 14,1% (12,3), exklusive engångsposter för Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 11,45 SEK (6,29) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 875 MSEK (778) Förslag till utdelning, 5,25 SEK, en ökning med 62% jämfört med Förslag till mandat att återköpa aktier till ett maximalt belopp om 4 MSEK 1) Omstruktureringskostnader med 41 MSEK och kostnader avseende börsnotering med 25 MSEK 2) Omstruktureringskostnader med 41 MSEK och kostnader avseende börsnotering med 25 MSEK samt reavinst på fastighetsförsäljning med 27 MSEK Vi förenklar byggandet

2 lindab fjärde kvartalet och helåret Fjärde kvartalet och helåret Omsättning och marknad Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till MSEK, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen justerat för valutaeffekter och strukturförändringar uppgick till 1 procent. Den svenska kronans försvagning har höjt omsättningen med 1 procentenhet, förvärv bidrog med 4 procentenheter till omsättningsökningen. Prishöjningarna har varit marginella under kvartalet. Försäljningen i Norden har under kvartalet vuxit med 13 procent. Omsättningsökningen i Central- och Östeuropa och CIS uppgick till 13 procent. Exkluderas Ungern som visar en fortsatt svag efterfrågan beroende på finanspolitiska åtgärder uppgår försäljningsökningen till 22 procent. Försäljningen i Västeuropa fortsatte att utvecklas väl och omsättningen steg med 26 procent. Exkluderat förvärven CCL i Storbritannien, Airbat i Frankrike och Aervent på Irland var ökningen i regionen 9 procent. Omsättningen för helåret uppgick till 9 28 MSEK, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen för jämförbara enheter uppgick till 14 procent. Valutakursförändringar har marginellt påverkat omsättningen under året. Lindabs huvudmarknad är yrkesbyggande som svarar för 8 procent av försäljningen medan bostäder står för 2 procent av försäljningen. Denna försäljningsmix tillsammans Nettoomsättning, MSEK Rullande 12 månader jan-mar apr-jun jul-sep kvartal rullande med Lindabs geografiska försäljningsfördelning har medfört att efterfrågan varit fortsatt stark under kvartalet inom alla regioner. Rörelseresultat, ( EBIT ) MSEK Justerad för engångsposter kvartal Rullande 12 månader jan-mar apr-jun jul-sep rullande Resultat Rörelseresultatet (EBIT) för fjärde kvartalet uppgick till 37 MSEK, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med föregående års resultat på 282 MSEK (exklusive engångsposter). Fjärde kvartalet belastades med engångskostnader uppgående till 66 MSEK. Omstruktureringskostnader avseende sammanslagningen av förvärvet CCL Veloduct Ltd och Lindab Ltd uppgick till 41 MSEK samt kostnader avseende börsnoteringen uppgick till 25 MSEK. Förklaringen till det förbättrade resultatet är en stark volymutveckling kombinerat med god kostnadskontroll och företagsförvärvet CCL Veloduct Ltd. Rörelsemarginalen (EBIT) under perioden oktober-december förbättrades med 1,8 procentenheter och uppgick till 14,9 procent, justerat för engångsposter. Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 333 MSEK (186). Resultatet efter skatt uppgick till 247 MSEK (125). Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 3,14 SEK (1,59). Rörelseresultatet (EBIT) för helåret uppgick till 1 39 MSEK, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med föregående års resultat på 933 MSEK, exklusive engångsposter. Motsvarande siffra inklusive engångsposter för uppgick till 894 MSEK. Engångsposterna för helåret utöver vad som nämnts för fjärde kvartalet var en reavinst på försäljning av fastigheter under tredje kvartalet som uppgick till 27 MSEK. Rörelsemarginalen (EBIT) för helåret uppgick till 14,1 procent (12,3) exklusive engångsposter för. Resultatet efter finansiella poster för helåret förbättrades till MSEK (797). Resultatet efter skatt uppgick till 91 MSEK (585). Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 11,45 SEK (6,29), en ökning med 82 procent. Investeringar Kvartalets nettoinvesteringar inklusive förvärv och avyttringar uppgick till 118 MSEK (348). I nettoinvesteringar ingår i kvartalet förvärvet av Aervent Holdings Ltd med 41 MSEK. ingick förvärvet av CCL och Airbat med 311 MSEK. Justerat för förvärv och avyttringar uppgick nettoinvesteringarna till 77 MSEK (37). För helåret uppgick nettoinvesteringarna, inklusive förvärv och avyttringar, till 225 MSEK (424), justerat för förvärv och avyttringar av verksamheter uppgick de till 177 MSEK (5). Justeras års investeringar även för avyttringar av fastigheter uppgår investeringarna till 125 MSEK. Investeringen i den nya produktionsanläggningen i Ryssland för Building Systems uppgick till 41 MSEK för perioden januari-december. Anläggningen beräknas vara färdigställd under fjärde kvartalet 28. De slutliga förvärvsanalyserna för CCL Veloduct Ltd och Airbat S.A. () upprättades under andra kvartalet. Det medförde en ökad köpeskilling om 5 MSEK för CCL och därmed en ökad goodwill och för Airbat en reducering av köpeskilling och goodwill med 2 MSEK. Vidare erlades en tilläggsköpeskilling för Lindab Building Systems Kft. med 4 MSEK. Justeringarna för förvärven redovisas från förvärvstidpunkten, innebärande att jämförelsetalen per den 31 december har justerats med motsvarande belopp. Kassaflöde Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 575 MSEK för kvartalet jämfört med 267 MSEK för samma period föregående år. Ett högre rörelseresultat bidrog till det förbättrade kassaflödet samtidigt som skatte- 2

3 utbetalningarna under kvartalet varit betydligt lägre än. Rörelsekapitalet jämfört med sista september har minskat, dels beroende på de tidigare initierade aktiviteterna för att minska lagernivån med fokus på råmateriallagret och dels beroende på en säsongsmässigt lägre aktivitetsnivå under slutet av perioden. De minskade inköpen av stål har medfört lägre leverantörsskulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 118 MSEK ( 348). För helåret uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 875 MSEK (778). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 225 MSEK ( 424), justerat för förvärv och avyttringar 177 MSEK ( 5). Finansieringsverksamheten uppgick till 487 MSEK ( 395). De enskilt största posterna var utdelning till aktieägarna om 256 MSEK (-), nettoamortering om 231 MSEK (nettoupplåning 77), samt en inlösen av aktier föregående år med MSEK. Finansiell ställning Nettoskulden var per sista december MSEK (2 62). Soliditeten uppgick per den sista december till 39 procent (31) och nettoskuldsättningsgraden till,75 (1,19). Finansnettot under kvartalet var 37 MSEK ( 3). För tolvmånadersperioden uppgick finansnettot till 134 MSEK ( 97). Det försämrade finansnettot beror på högre skuldsättning och högre marknadsräntor. Disponibla medel inklusive outnyttjade krediter var MSEK (1 468). Under fjärde kvartalet tecknandes ett nytt kreditavtal på totalt 4 5 MSEK, med en löptid på 5 år. Avtalet har ingåtts med två banker, Nordea och Handelsbanken, och innebär en förbättring av villkoren jämfört med tidigare avtal. Avtalet ersätter ett tidigare om 3 2 MSEK. Företagsförvärv Lindab förvärvade 2 oktober samtliga aktier i det irländska ventilationsföretaget Aervent Holdings Ltd. Bolaget är ett ledande ventilationsföretag inom yrkesbyggandet på Irland. Bolaget har cirka trettio anställda i Dublin och Cork. Affären innebär att Lindab etablerar sig på den irländska marknaden. Köpeskillingen uppgick till (skuldfritt värde) 68 MSEK. Kostnader direkt hänförliga till förvärvet av Aervent uppgick till 2 MSEK, vilket ger en preliminär köpeskilling på 7 MSEK. Förvärvet innebar att nettoskuldsättningen ökade med 69 MSEK inklusive övertagna skulder vid förvärvet på 28 MSEK. Värdet på de förvärvade nettoskulderna beräknas till 3 MSEK, vilket ger en koncernmässig goodwill på 44 MSEK. Förvärvsgoodwillen är hänförlig till företagets starka marknadsposition men också de synergieffekter som förväntas uppstå efter förvärvet. Aervent konsoliderades fr o m 1 oktober. Detta medförde att nettoomsättningen ökade med 25 MSEK under samt att koncernens resultat efter skatt minskade med 2 MSEK. Om förvärvet genomförts den 1 januari beräknas omsättningen för koncernen ha blivit 17 MSEK högre, motsvarande en omsättning på MSEK. Resultatet efter skatt skulle ha blivit 91 MSEK, vilket hade motsvarat en ökning med 7 MSEK. Avskrivningar Kvartalets totala avskrivningar var 48 MSEK (54) varav 2 MSEK (2) avsåg avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. Avskrivningarna för helåret uppgick till 23 MSEK (29) varav 9 MSEK (9) avsåg avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. Skatt Skattekostnaden för kvartalet uppgick till 86 MSEK (61). Skattesatsen var 25,8 procent (32,8). Skattekostnaden för helåret uppgick till 274 MSEK (212), vilket motsvarar en skattesats på 23,3 procent (26,6). Huvudförklaringen till den lägre skattesatsen är att underskottsavdrag hänförliga till tidigare år har aktiverats i de brittiska och tyska verksamheterna. Detta mot bakgrund av förbättrad lönsamhet och genomförda analyser. Ställda panter och eventualförpliktelser Under kvartalet har ett fastighetslån återbetalats och pantbrev på 122 MSEK har därmed frisläppts. Kvarvarande ställda panter uppgår därefter till 4 MSEK. Moderbolaget Moderbolaget hade ingen omsättning under kvartalet. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 893 MSEK (272), vilket i huvudsak förklaras av koncernbidrag och utdelning från dotterbolag. För helåret var motsvarande siffror 842 MSEK (241). Tillgångarna uppgick till MSEK och eget kapital till 2 34 MSEK. Under året har utdelning till aktieägarna gjorts för verksamhetsåret, vilket minskat det egna kapitalet med 256 MSEK. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Lindab har i avgiven årsredovisning för verksamhetsåret (not 3 sid 57-6) redovisat de allmänna risker som föreligger eller kan anses föreligga i moderbolaget och koncernen. Under perioden har inte framkommit någon omständighet som föranleder ändrad bedömning av nämnda risker. Denna bedömning gäller även de tvister som angivits i nämnda not som pågående. Förslag till utdelning till aktieägarna Till följd av Lindabs starka resultat, kassafl öde och positiva framtidsutsikter föreslår Lindabs styrelse att årsstämman den 7 maj 28 beslutar om en utdelning på 5,25 kr per aktie, vilket totalt ger en utdelning om 413 MSEK, en ökning med 62 procent jämfört med. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till den 12 maj 28, varmed utdelningen beräknas kunna betalas ut till aktieägarna den 15 maj 28. Den föreslagna utdelningen ligger i linje med den utdelningspolicy som styrelsen tidigare beslutat. Utdelningsförslaget motsvarar 46 procent av nettoresultatet. Återköp av egna aktier Styrelsen avser föreslå årsstämman att besluta om att lämna Lindabs styrelse mandat att återköpa egna aktier till ett belopp om högst 4 MSEK, dock får bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgå till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Återköpen skall användas för att justera bolagets kapitalstruktur. De återköpta aktierna skall användas för att finansiera eventuella förvärv och utnyttjas i samband med leverans av aktier i utbyte mot utgivna optioner inom ramen för eventuellt incitamentsprogram eller så skall aktierna makuleras Årsstämma Styrelsen har beslutat att årsstämman skall hållas på Lindab Ventilation i Grevie den 7 maj 3

4 lindab fjärde kvartalet och helåret 28 klockan 14.. Kallelse till årsstämman kommer att utgå i vederbörlig ordning. Händelser efter balansdagens slut Lindab förvärvade per den 18 januari det fi nska tak- och väggplåtsföretaget Koto Pelti Oy. Företagets omsätter 3 MSEK och ger divisionen Building Components inom affärsområde Profile en lokal produktion som ger en plattform för att utveckla försäljningen på den finska marknaden. Marknadsutsikter för 28 Euroconstructs, en oberoende analysorganisation, bedömning för 28 visar en fortsatt god tillväxt. Vid beaktande av Lindabs geografiska mix och med tyngdpunkt på försäljning inom yrkesbyggnader ger detta en marknadstillväxt på 5 procent, vilket kan jämföras med knappt 7 procent under. Lindabs organiska tillväxt under motsvarande period uppgick till 14 procent. Under 28 bedöms CEE/CIS fortsatt visa den högsta marknadstillväxten. Lindab på börsen Lindab har för avsikt att undersöka möjligheten att implementera ett incitamentsprogram. Ett erbjudandet om att förvärva optioner avses riktas till ledande befattningshavare inom Lindabkoncernen. Lindab är sedan den 1 december noterat på Stockholmsbörsen, under kortnamnet LIAB. Sedan 1 juli har Lindabs aktie flyttats från Mid Cap till listan för Stora bolag, Large Cap. Bolag med ett börsvärde överstigande 1 MEUR noteras på Large Cap listan. Börsvärdet på Lindab uppgick per 31 december till MSEK. Utförsäljningskursen vid börsnoteringen uppgick till 11 SEK per aktie och betalkursen sista handelsdagen 28 december var 147,25 SEK. Lindabaktien betalades under perioden januaridecember, som högst i 25 SEK och som lägst i 125 SEK. Snittomsättningen av Lindab aktien har varit cirka 197 aktier per dag under. Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernen har tillämpat samma redovisningsprinciper som under föregående år. Om ej annat anges i denna delårsrapport så avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år. Definitioner 1) Rörelseresultatet (EBITDA) utgörs av resultat före planenliga avskrivningar och före avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. 2) Rörelseresultatet (EBITA) utgörs av resultat efter planenliga avskrivningar, men före avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. 3) Rörelseresultatet (EBIT) utgörs av resultat före finansiella poster och skatt. 4) Rörelsemarginalen (EBITA) har beräknats som rörelseresultat (EBITA) i procent av nettoomsättningen under perioden. 5) Rörelsemarginalen (EBIT) har beräknats som rörelseresultat (EBIT) uttryckt i procent av försäljningen under perioden. 6) Beräkning av utspädningen från teckningsoptioner utgivna av bolaget fram till 14 november i enlighet med IAS 33. 7) Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning. 8) Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning. 9) Nettoskulden utgörs av räntebärande skulder och tillgångar samt kassa och bank. 1) Nettoskuldsättningsgraden uttrycks som nettolåneskulden i förhållande till eget kapital. 11) Eget kapital i förhållande till antalet aktier före utspädning vid periodens slut. 12) Eget kapital i förhållande till antalet aktier efter utspädning vid perioden slut. 13) Soliditeten har beräknats som eget kapital i procent av summa tillgångar enligt balansräkningen. 14) Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. 15) Periodens resultat, dvs. resultat efter skatt i procent av vägt genomsnittligt eget kapital exklusive minoritetsandelar. 16) Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital utgörs av summa tillgångar minskade med icke räntebärande avsättningar och skulder. 17) Rörelseresultat (EBIT) i procent av genomsnittligt operativt kapital. Operativt kapital avser summan av nettoskuld och eget kapital. 4

5 Lindabkoncernen Nettoomsättning per marknad MSEK Norden Västeuropa CEE/CIS Övriga marknader Totalt Rörelseresultat per affärsområde (EBIT) MSEK Ventilation Profi le Övrig verksamhet Engångsposter Totalt Nettoomsättning per marknad Rullande 12 månader, MSEK mars juni september Norden CEE/CIS Västeuropa Övriga marknader Rörelseresultat (EBIT) Rullande 12 månader, MSEK december * Från och med den 1 oktober har förändringar i internvinstreserven fördelats ut på respektive affärsområde. Tidigare redovisades detta under Övrig verksamhet. Jämförelsetalen för är omräknade Nyckeltal MSEK om inget annat anges Rörelseresultat (EBITDA) 1) Rörelseresultat, (EBITA) 2) Rörelseresultat, (EBIT) 3) Rörelsemarginal (EBITA), % 4) 14,2 11,9 Rörelsemarginal (EBIT), % 5) 14,1 11,7 Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 6) Antal aktier, före utspädning Antal aktier, efter utspädning Resultat per aktie, SEK före utspädning 7) 11,45 6,45 Resultat per aktie, SEK efter utspädning 8) 11,45 6,29 Kassafl öde från den löpande verksamheten Nettoskuld 9) Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1),75 1,19 Eget kapital Eget kapital per aktie, SEK före utspädning 11) 37,72 27,82 Eget kapital per aktie, SEK efter utspädning 12) 37,72 27,82 Soliditet, % 13) 38,6 3,9 Räntetäckningsgrad, ggr 14) 8,63 8,38 Avkastning på eget kapital, % 15) 36,49 26,81 Avkastning på sysselsatt kapital, % 16) 25,9 18,19 Avkastning på operativt kapital, % 17) 25,14 18,84 Antal anställda vid periodens slut Definitioner 1-17, se sidan mars juni september Profile Ventilation Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK jan-mar apr-jun jul-sep Rullande 12 månader december Vid beräkning av antal aktier har för föregående år beaktats den split om 15:1 som togs beslut om vid extra bolagsstämma den 13 oktober. 5

6 lindab fjärde kvartalet och helåret Affärsområde Ventilation Omsättningen under kvartalet uppgick till MSEK (1 6), en ökning med 14 procent, för jämförbara enheter med 5 procent Rörelseresultatet (EBIT), exklusive engångsposter, förbättrades med 15 procent och uppgick till 17 MSEK (93) Lanseringen av det nya kanalsystemet Lindab Safe Click fortsätter enligt plan. Nettoomsättning per marknad Rullande 12 månader, MSEK mars juni september december Omsättning och marknad Omsättningen under fjärde kvartalet steg med 14 procent till MSEK (1 6). Justerat för genomförda förvärv steg omsättningen med 5 procent. Valutaeffekter har för perioden marginellt påverkat omsättningen. Lanseringen av Lindab Safe Click fortsatte med ett positivt mottagande. Under första halvåret 28 kommer även ett utökat sortiment att introduceras. Division Comfort förstärkte sin konkurrenskraft genom att introducera ett förbättrat produktprogram. Under helåret uppgick omsättningen till 4 57 MSEK (3 568), vilket är en ökning med 26 procent. Justerat för förvärv och valuta uppgick ökningen till 1 procent, valutaförändringar påverkade omsättningen negativt med 1 procentenhet. Resultat Rörelseresultatet (EBIT), exklusive engångsposter, för fjärde kvartalet steg till 17 MSEK, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Förvärvet av CCL, Storbritannien och Airbat, Frankrike har fortsatt positivt påverkat rörelseresultatet. Under tredje kvartalet fanns produktionsstörningar beroende på omställning av produktionen till Lindab Safe Click och fokus på kärnprodukter, dessa har successivt minskat under fjärde kvartalet. För helåret uppgick rörelseresultatet EBIT till 485 MSEK vilket är en ökning med 37 procent Norden Västeuropa CEE/CIS USA Nettoomsättning per kvartal, MSEK jan-mar apr-jun jul-sep Fördelning av nettoomsättning per produktområde Air Duct Systems Nyckeltal Ventilation Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK ) 354 Rörelsemarginal (EBIT), % 9,4 9,2 1,8 9,9 Antal anställda Comfort 6 1) Exklusive omstruktureringskostnader på 41 MSEK. Other Machinery

7 Affärsområde Profi le Omsättningen uppgick under kvartalet till MSEK (1 139), en ökning med 16 procent, justerat för valutaeffekter en ökning med 14 procent Rörelseresultatet (EBIT) steg med 36 procent till 265 MSEK (195) Positivt mottagande av den nya innerväggsregeln RdBX med clickfunktion Nettoomsättning per marknad Rullande 12 månader, MSEK mars juni september december Omsättning och marknad Omsättningen steg med 16 procent till MSEK för fjärde kvartalet. Omsättningen påverkades positivt av valutaeffekter med 2 procentenheter. Division Building Systems visade en stark volymtillväxt. Division Building Components hade en något svagare försäljningsutveckling. Den nyligen presenterade innerväggsregeln RdBX fick ett mycket positivt mottagande när den förhandsvisades för ett antal aktörer på marknaden. Lansering sker under första kvartalet 28 med start i Skandinavien. Under andra halvåret sker lanseringen på CEE/CIS marknaderna. Building Systems nya fabriksbyggnation i Ryssland följer planen, produktionsstart beräknas ske under slutet av 28. Omsättningen för helåret ökade till MSEK (3 979), en ökning med 18 procent. Valutaeffekter höjde omsättningen med 1 procentenhet. Resultat Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för perioden till 265 MSEK (195). Rörelsemarginalen förbättrades med 2,9 procentenheter till 2 procent. Volymökningen har genomförts med en god kostnadskontroll. Kvartalet var mycket starkt för divisionen Building Systems och med en god volymutveckling inom alla regioner. Rörelseresultatet EBIT för förbättrades med 4 procent till 886 MSEK (632) CEE/CIS Norden Västeuropa Nettoomsättning per kvartal, MSEK jan-mar apr-jun jul-sep Fördelning av nettoomsättning per produktområde Nyckeltal Profi le Building Systems Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK Rörelsemarginal (EBIT), % 2, 17,1 18,8 15,9 Antal anställda Building Components Other 7

8 lindab fjärde kvartalet och helåret Resultaträkning Koncern Belopp i MSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga fi nansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Hänförligt till Moderbolagets aktieägare Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning, SEK 3,14 1,61 11,45 6,45 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,14 1,59 11,45 6,29 Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning Antal aktier, före utspädning Antal aktier, efter utspädning Vid beräkning av antal aktier har för föregående år beaktats den split om 15:1 som togs beslut om vid extra bolagsstämma den 13 oktober. Omsättning och tillväxt Omsättning, MSEK Förändring, MSEK Förändring, % 15,5 22, Varav Volymer och pris, % 1,1 14, Förvärv/avyttringar, % 4,2 7,9 Valutaeffekter, % 1,2,1 8

9 Balansräkning Koncern Belopp i MSEK Tillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 7 9 Finansiella anläggningstillgångar, räntebärande 6 6 Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Övriga fordringar Övriga fordringar, räntebärande 1 1 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande avsättningar Icke räntebärande skulder 3 8 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Icke räntebärande avsättningar Icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 lindab fjärde kvartalet och helåret Kassafl ödesanalys Koncern Belopp i MSEK Löpande verksamheten Rörelseresultat Återläggning av avskrivningar Avsättningar, ej kassapåverkande Justering övriga ej kassapåverkande poster Summa Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Varulager (ökning /minskning +) Rörelsefordringar (ökning /minskning +) Rörelseskulder (ökning + /minskning ) Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av koncernföretag Avyttringar av koncernföretag Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förändring i fi nansiella anläggningstillgångar Försäljning/utrangering av immateriella anläggningstillgångar - - Försäljning/utrangering av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning (+)/minskning ( ) av upplåning Utnyttjande av optioner Inlösen av aktier Nyemission Utdelning Optionspremier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut

11 Eget Kapital Förändringar i koncernens egna kapital Koncern Belopp i MSEK helår helår Ingående eget kapital Erhållna optionspremier Nyemission Inlösen av aktier Utnyttjande av optioner Utdelning Omräkningsdifferens Periodens resultat Utgående eget kapital Utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret Årsstämman den 25 april beslutade om utdelning till aktieägarna. Utdelningen uppgick till 3,25 SEK per aktie, maximalt SEK återstoden SEK överfördes i ny räkning. Utestående aktier Aktiekapitalet uppgick per den 31 december till SEK fördelat på aktier av endast serie A. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1, SEK. Optioner Inga utestående optioner finns. 11

12 lindab fjärde kvartalet och helåret Moderbolaget Resultaträkning Moderbolag Belopp i MSEK Övriga rörelseintäkter Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från dotterbolag Ränteintäkter, externa 1 1 Räntekostnader, externa Räntekostnader, interna Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Förändringar i moderbolagets egna kapital Moderbolag Belopp i MSEK helår helår Ingående eget kapital Erhållna optionspremier Nyemission Inlösen av aktier Utnyttjande av optioner Utdelning Periodens resultat Utgående eget kapital

13 Balansräkning Moderbolag Belopp i MSEK Tillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Övriga fordringar 14 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 14 SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Skuld till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder - 23 Icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 lindab fjärde kvartalet och helåret Delårsrapporten har avgivits av bolagets VD och koncernchef Kjell Åkesson efter bemyndigande av styrelsen. Båstad den 12 februari 28 Kjell Åkesson VD och koncernchef Granskningsberättelse Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den bokslutskommuniké som avgetts för Lindab International AB per 31 december. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké på grundval av vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 241 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revior. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att bokslutskommunikén inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Båstad den 12 februari 28 Ingvar Ganestam Auktoriserad revisor Staffan Landén Auktoriserad revisor 14

15 Lindab förenklar byggandet Det här är Lindab Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Ventilation och Profile, och produkterna känne tecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. Koncernen omsatte 9 28 MSEK år, är etablerad i 3 länder och har cirka 5 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggande som svarar för 8 procent av försäljningen medan bostäder står för 2 procent av försäljningen. Under stod den nordiska marknaden för 4 procent, tillväxt- marknaden Central- och Östeuropa för 28 procent, Västeuropa för 28 procent och övriga marknader för 4 procent av den totala försäljningen. Affärsområde Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med komponenter och systemlösningar. Verksamheten drivs i de två divisionerna Air Duct Systems respektive Comfort. Affärsområde Profi le verkar mot bygg sektorn med byggsystem och byggkomponenter. Verksamheten drivs i de två division erna Building Systems respektive Building Components. Aktien är noterad på Stockholms börsens Nordiska lista, Large Cap, under kortnamnet LIAB. De största ägarna är Ratos, Sjätte APfonden och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia. Prefabricerade byggsystem Byggkomponenter Kanalsystem för ventilation Produkter för bättre inomhusklimat Byggsystem Division Building Systems omfattar prefabricerade system för konstruktion av byggnader i stål. Dessa marknadsförs av associerade byggentreprenörer. Byggkomponenter Division Building Components omfattar väl utvecklade system av komponenter för takavvattning, beklädnad av tak och vägg samt för väggkonstruktioner. Kanalsystem Division Air Duct Systems om - fattar kompletta kanalsystem för ventilation. Inneklimatprodukter Division Comfort omfattar komponenter som bidrar till att fördela och behandla ventilationsluft för att skapa ett bättre inomhusklimat. 15

16 Datum för finansiell rapportering 28 Årsredovisning mars/april 28 Årsstämma 7 maj 28 Delårsrapport januari-mars, kvartal 1 7 maj 28 Delårsrapport januari-juni, kvartal 2 17 juli 28 Delårsrapport januari-september, kvartal 3 29 oktober 28 Årsstämman kommer att äga rum på Lindab Ventilation i Grevie den 7 maj klockan 14.. Närmare upplysningar lämnas av: Kjell Åkesson, CEO Nils-Johan Andersson, CFO Telefon Telefon För mer information se även Prenumerera på vår kundtidning (Lindab Direct), pressreleaser, årsredovisningar och delårsrapporter. Informationen är sådan som Lindab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med fi nansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 12 februari 28 kl Lindab International AB Båstad Besöksadress: Järnvägsgatan 41, Grevie Organisationsnummer Telefon Telefax

Första kvartalet 2008

Första kvartalet 2008 lindab delårsrapport 28 Första kvartalet 28 Nettoomsättningen ökade med 8 % till 2 129 MSEK (1 972) Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 9,7 % (9,4) Resultat efter skatt uppgick till 117 MSEK (112) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - september Börsnotering planeras under Nettoomsättningen ökade med 25% till 5 457 MSEK (4 36) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 77% till 685 MSEK (386) Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Fjärde kvartalet 2008. Januari-december 2008

Fjärde kvartalet 2008. Januari-december 2008 lindab fjärde kvartalet och helåret Fjärde kvartalet Nettoomsättningen minskade med 2 % till 2 427 MSEK (2 485), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 12 % Rörelsemarginalen (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari - juni 2006 delårsrapport Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen ökade med 28% till 3 412 MSEK (2 675) Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 113% till 320 MSEK (150) Resultat efter skatt ökade till 209 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2016 Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (27,2), en ökning

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Lindab JANUARI MARS 2001

Lindab JANUARI MARS 2001 Lindab JANUARI MARS 21 Lindabkoncernen januari mars 21 Försäljningen ökade med 3 procent till 1 159 MSEK (891) Kostnader av engångskaraktär i Storbritannien belastar resultatet med 3 MSEK Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

delårsrapport jan-mars 2009

delårsrapport jan-mars 2009 lindab delårsrapport jan-mars 29 Första kvartalet 29 O Nettoomsättningen minskade med 17 % till 1 771 MSEK (2 129), justerat för valuta och struktur uppgick minskningen till 25 % O Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2012-01-01 2012-12-31 Fjärde kvartalet 2012-10-01 2012-12-31 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 407,0 (380,0) MSEK, en ökning med 7%. Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport Q3 januari september 2015

Delårsrapport Q3 januari september 2015 Delårsrapport Q3 januari september 2015 Stark tillväxt, ökande orderstock, bättre resultat men tyngs av valutaeffekter Tredje kvartalet i sammandrag Delårsperioden i sammandrag ember 2015 januari-september

Läs mer

Bokslutskommuniké Q4 januari december 2015

Bokslutskommuniké Q4 januari december 2015 Bokslutskommuniké Q4 januari december 2015 Stark tillväxt, bättre resultat och högre utdelning Fjärde kvartalet i sammandrag Helåret i sammandrag oktober-december 2015 januari-december 2015 Nettoomsättning

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer