Stark tillväxt med hög marginal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stark tillväxt med hög marginal"

Transkript

1 lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive engångsposter för 1) 1) Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 14,9% (13,1), exklusive engångsposter för Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 3,14 SEK (1,59) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 575 MSEK (267) Helåret Nettoomsättningen ökade med 22% till 9 28 MSEK (7 69) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 39 MSEK (933), en förbättring med 4%, exklusive engångsposter för 2) 2) Rörelsemarginalen (EBIT) ökade till 14,1% (12,3), exklusive engångsposter för Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 11,45 SEK (6,29) Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 875 MSEK (778) Förslag till utdelning, 5,25 SEK, en ökning med 62% jämfört med Förslag till mandat att återköpa aktier till ett maximalt belopp om 4 MSEK 1) Omstruktureringskostnader med 41 MSEK och kostnader avseende börsnotering med 25 MSEK 2) Omstruktureringskostnader med 41 MSEK och kostnader avseende börsnotering med 25 MSEK samt reavinst på fastighetsförsäljning med 27 MSEK Vi förenklar byggandet

2 lindab fjärde kvartalet och helåret Fjärde kvartalet och helåret Omsättning och marknad Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till MSEK, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen justerat för valutaeffekter och strukturförändringar uppgick till 1 procent. Den svenska kronans försvagning har höjt omsättningen med 1 procentenhet, förvärv bidrog med 4 procentenheter till omsättningsökningen. Prishöjningarna har varit marginella under kvartalet. Försäljningen i Norden har under kvartalet vuxit med 13 procent. Omsättningsökningen i Central- och Östeuropa och CIS uppgick till 13 procent. Exkluderas Ungern som visar en fortsatt svag efterfrågan beroende på finanspolitiska åtgärder uppgår försäljningsökningen till 22 procent. Försäljningen i Västeuropa fortsatte att utvecklas väl och omsättningen steg med 26 procent. Exkluderat förvärven CCL i Storbritannien, Airbat i Frankrike och Aervent på Irland var ökningen i regionen 9 procent. Omsättningen för helåret uppgick till 9 28 MSEK, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen för jämförbara enheter uppgick till 14 procent. Valutakursförändringar har marginellt påverkat omsättningen under året. Lindabs huvudmarknad är yrkesbyggande som svarar för 8 procent av försäljningen medan bostäder står för 2 procent av försäljningen. Denna försäljningsmix tillsammans Nettoomsättning, MSEK Rullande 12 månader jan-mar apr-jun jul-sep kvartal rullande med Lindabs geografiska försäljningsfördelning har medfört att efterfrågan varit fortsatt stark under kvartalet inom alla regioner. Rörelseresultat, ( EBIT ) MSEK Justerad för engångsposter kvartal Rullande 12 månader jan-mar apr-jun jul-sep rullande Resultat Rörelseresultatet (EBIT) för fjärde kvartalet uppgick till 37 MSEK, vilket är en ökning med 31 procent jämfört med föregående års resultat på 282 MSEK (exklusive engångsposter). Fjärde kvartalet belastades med engångskostnader uppgående till 66 MSEK. Omstruktureringskostnader avseende sammanslagningen av förvärvet CCL Veloduct Ltd och Lindab Ltd uppgick till 41 MSEK samt kostnader avseende börsnoteringen uppgick till 25 MSEK. Förklaringen till det förbättrade resultatet är en stark volymutveckling kombinerat med god kostnadskontroll och företagsförvärvet CCL Veloduct Ltd. Rörelsemarginalen (EBIT) under perioden oktober-december förbättrades med 1,8 procentenheter och uppgick till 14,9 procent, justerat för engångsposter. Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 333 MSEK (186). Resultatet efter skatt uppgick till 247 MSEK (125). Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 3,14 SEK (1,59). Rörelseresultatet (EBIT) för helåret uppgick till 1 39 MSEK, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med föregående års resultat på 933 MSEK, exklusive engångsposter. Motsvarande siffra inklusive engångsposter för uppgick till 894 MSEK. Engångsposterna för helåret utöver vad som nämnts för fjärde kvartalet var en reavinst på försäljning av fastigheter under tredje kvartalet som uppgick till 27 MSEK. Rörelsemarginalen (EBIT) för helåret uppgick till 14,1 procent (12,3) exklusive engångsposter för. Resultatet efter finansiella poster för helåret förbättrades till MSEK (797). Resultatet efter skatt uppgick till 91 MSEK (585). Resultat per aktie, efter utspädning, uppgick till 11,45 SEK (6,29), en ökning med 82 procent. Investeringar Kvartalets nettoinvesteringar inklusive förvärv och avyttringar uppgick till 118 MSEK (348). I nettoinvesteringar ingår i kvartalet förvärvet av Aervent Holdings Ltd med 41 MSEK. ingick förvärvet av CCL och Airbat med 311 MSEK. Justerat för förvärv och avyttringar uppgick nettoinvesteringarna till 77 MSEK (37). För helåret uppgick nettoinvesteringarna, inklusive förvärv och avyttringar, till 225 MSEK (424), justerat för förvärv och avyttringar av verksamheter uppgick de till 177 MSEK (5). Justeras års investeringar även för avyttringar av fastigheter uppgår investeringarna till 125 MSEK. Investeringen i den nya produktionsanläggningen i Ryssland för Building Systems uppgick till 41 MSEK för perioden januari-december. Anläggningen beräknas vara färdigställd under fjärde kvartalet 28. De slutliga förvärvsanalyserna för CCL Veloduct Ltd och Airbat S.A. () upprättades under andra kvartalet. Det medförde en ökad köpeskilling om 5 MSEK för CCL och därmed en ökad goodwill och för Airbat en reducering av köpeskilling och goodwill med 2 MSEK. Vidare erlades en tilläggsköpeskilling för Lindab Building Systems Kft. med 4 MSEK. Justeringarna för förvärven redovisas från förvärvstidpunkten, innebärande att jämförelsetalen per den 31 december har justerats med motsvarande belopp. Kassaflöde Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 575 MSEK för kvartalet jämfört med 267 MSEK för samma period föregående år. Ett högre rörelseresultat bidrog till det förbättrade kassaflödet samtidigt som skatte- 2

3 utbetalningarna under kvartalet varit betydligt lägre än. Rörelsekapitalet jämfört med sista september har minskat, dels beroende på de tidigare initierade aktiviteterna för att minska lagernivån med fokus på råmateriallagret och dels beroende på en säsongsmässigt lägre aktivitetsnivå under slutet av perioden. De minskade inköpen av stål har medfört lägre leverantörsskulder. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 118 MSEK ( 348). För helåret uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 875 MSEK (778). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 225 MSEK ( 424), justerat för förvärv och avyttringar 177 MSEK ( 5). Finansieringsverksamheten uppgick till 487 MSEK ( 395). De enskilt största posterna var utdelning till aktieägarna om 256 MSEK (-), nettoamortering om 231 MSEK (nettoupplåning 77), samt en inlösen av aktier föregående år med MSEK. Finansiell ställning Nettoskulden var per sista december MSEK (2 62). Soliditeten uppgick per den sista december till 39 procent (31) och nettoskuldsättningsgraden till,75 (1,19). Finansnettot under kvartalet var 37 MSEK ( 3). För tolvmånadersperioden uppgick finansnettot till 134 MSEK ( 97). Det försämrade finansnettot beror på högre skuldsättning och högre marknadsräntor. Disponibla medel inklusive outnyttjade krediter var MSEK (1 468). Under fjärde kvartalet tecknandes ett nytt kreditavtal på totalt 4 5 MSEK, med en löptid på 5 år. Avtalet har ingåtts med två banker, Nordea och Handelsbanken, och innebär en förbättring av villkoren jämfört med tidigare avtal. Avtalet ersätter ett tidigare om 3 2 MSEK. Företagsförvärv Lindab förvärvade 2 oktober samtliga aktier i det irländska ventilationsföretaget Aervent Holdings Ltd. Bolaget är ett ledande ventilationsföretag inom yrkesbyggandet på Irland. Bolaget har cirka trettio anställda i Dublin och Cork. Affären innebär att Lindab etablerar sig på den irländska marknaden. Köpeskillingen uppgick till (skuldfritt värde) 68 MSEK. Kostnader direkt hänförliga till förvärvet av Aervent uppgick till 2 MSEK, vilket ger en preliminär köpeskilling på 7 MSEK. Förvärvet innebar att nettoskuldsättningen ökade med 69 MSEK inklusive övertagna skulder vid förvärvet på 28 MSEK. Värdet på de förvärvade nettoskulderna beräknas till 3 MSEK, vilket ger en koncernmässig goodwill på 44 MSEK. Förvärvsgoodwillen är hänförlig till företagets starka marknadsposition men också de synergieffekter som förväntas uppstå efter förvärvet. Aervent konsoliderades fr o m 1 oktober. Detta medförde att nettoomsättningen ökade med 25 MSEK under samt att koncernens resultat efter skatt minskade med 2 MSEK. Om förvärvet genomförts den 1 januari beräknas omsättningen för koncernen ha blivit 17 MSEK högre, motsvarande en omsättning på MSEK. Resultatet efter skatt skulle ha blivit 91 MSEK, vilket hade motsvarat en ökning med 7 MSEK. Avskrivningar Kvartalets totala avskrivningar var 48 MSEK (54) varav 2 MSEK (2) avsåg avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. Avskrivningarna för helåret uppgick till 23 MSEK (29) varav 9 MSEK (9) avsåg avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. Skatt Skattekostnaden för kvartalet uppgick till 86 MSEK (61). Skattesatsen var 25,8 procent (32,8). Skattekostnaden för helåret uppgick till 274 MSEK (212), vilket motsvarar en skattesats på 23,3 procent (26,6). Huvudförklaringen till den lägre skattesatsen är att underskottsavdrag hänförliga till tidigare år har aktiverats i de brittiska och tyska verksamheterna. Detta mot bakgrund av förbättrad lönsamhet och genomförda analyser. Ställda panter och eventualförpliktelser Under kvartalet har ett fastighetslån återbetalats och pantbrev på 122 MSEK har därmed frisläppts. Kvarvarande ställda panter uppgår därefter till 4 MSEK. Moderbolaget Moderbolaget hade ingen omsättning under kvartalet. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 893 MSEK (272), vilket i huvudsak förklaras av koncernbidrag och utdelning från dotterbolag. För helåret var motsvarande siffror 842 MSEK (241). Tillgångarna uppgick till MSEK och eget kapital till 2 34 MSEK. Under året har utdelning till aktieägarna gjorts för verksamhetsåret, vilket minskat det egna kapitalet med 256 MSEK. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Lindab har i avgiven årsredovisning för verksamhetsåret (not 3 sid 57-6) redovisat de allmänna risker som föreligger eller kan anses föreligga i moderbolaget och koncernen. Under perioden har inte framkommit någon omständighet som föranleder ändrad bedömning av nämnda risker. Denna bedömning gäller även de tvister som angivits i nämnda not som pågående. Förslag till utdelning till aktieägarna Till följd av Lindabs starka resultat, kassafl öde och positiva framtidsutsikter föreslår Lindabs styrelse att årsstämman den 7 maj 28 beslutar om en utdelning på 5,25 kr per aktie, vilket totalt ger en utdelning om 413 MSEK, en ökning med 62 procent jämfört med. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås till den 12 maj 28, varmed utdelningen beräknas kunna betalas ut till aktieägarna den 15 maj 28. Den föreslagna utdelningen ligger i linje med den utdelningspolicy som styrelsen tidigare beslutat. Utdelningsförslaget motsvarar 46 procent av nettoresultatet. Återköp av egna aktier Styrelsen avser föreslå årsstämman att besluta om att lämna Lindabs styrelse mandat att återköpa egna aktier till ett belopp om högst 4 MSEK, dock får bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgå till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Återköpen skall användas för att justera bolagets kapitalstruktur. De återköpta aktierna skall användas för att finansiera eventuella förvärv och utnyttjas i samband med leverans av aktier i utbyte mot utgivna optioner inom ramen för eventuellt incitamentsprogram eller så skall aktierna makuleras Årsstämma Styrelsen har beslutat att årsstämman skall hållas på Lindab Ventilation i Grevie den 7 maj 3

4 lindab fjärde kvartalet och helåret 28 klockan 14.. Kallelse till årsstämman kommer att utgå i vederbörlig ordning. Händelser efter balansdagens slut Lindab förvärvade per den 18 januari det fi nska tak- och väggplåtsföretaget Koto Pelti Oy. Företagets omsätter 3 MSEK och ger divisionen Building Components inom affärsområde Profile en lokal produktion som ger en plattform för att utveckla försäljningen på den finska marknaden. Marknadsutsikter för 28 Euroconstructs, en oberoende analysorganisation, bedömning för 28 visar en fortsatt god tillväxt. Vid beaktande av Lindabs geografiska mix och med tyngdpunkt på försäljning inom yrkesbyggnader ger detta en marknadstillväxt på 5 procent, vilket kan jämföras med knappt 7 procent under. Lindabs organiska tillväxt under motsvarande period uppgick till 14 procent. Under 28 bedöms CEE/CIS fortsatt visa den högsta marknadstillväxten. Lindab på börsen Lindab har för avsikt att undersöka möjligheten att implementera ett incitamentsprogram. Ett erbjudandet om att förvärva optioner avses riktas till ledande befattningshavare inom Lindabkoncernen. Lindab är sedan den 1 december noterat på Stockholmsbörsen, under kortnamnet LIAB. Sedan 1 juli har Lindabs aktie flyttats från Mid Cap till listan för Stora bolag, Large Cap. Bolag med ett börsvärde överstigande 1 MEUR noteras på Large Cap listan. Börsvärdet på Lindab uppgick per 31 december till MSEK. Utförsäljningskursen vid börsnoteringen uppgick till 11 SEK per aktie och betalkursen sista handelsdagen 28 december var 147,25 SEK. Lindabaktien betalades under perioden januaridecember, som högst i 25 SEK och som lägst i 125 SEK. Snittomsättningen av Lindab aktien har varit cirka 197 aktier per dag under. Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS). Denna delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernen har tillämpat samma redovisningsprinciper som under föregående år. Om ej annat anges i denna delårsrapport så avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år. Definitioner 1) Rörelseresultatet (EBITDA) utgörs av resultat före planenliga avskrivningar och före avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. 2) Rörelseresultatet (EBITA) utgörs av resultat efter planenliga avskrivningar, men före avskrivningar på koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar. 3) Rörelseresultatet (EBIT) utgörs av resultat före finansiella poster och skatt. 4) Rörelsemarginalen (EBITA) har beräknats som rörelseresultat (EBITA) i procent av nettoomsättningen under perioden. 5) Rörelsemarginalen (EBIT) har beräknats som rörelseresultat (EBIT) uttryckt i procent av försäljningen under perioden. 6) Beräkning av utspädningen från teckningsoptioner utgivna av bolaget fram till 14 november i enlighet med IAS 33. 7) Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning. 8) Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning. 9) Nettoskulden utgörs av räntebärande skulder och tillgångar samt kassa och bank. 1) Nettoskuldsättningsgraden uttrycks som nettolåneskulden i förhållande till eget kapital. 11) Eget kapital i förhållande till antalet aktier före utspädning vid periodens slut. 12) Eget kapital i förhållande till antalet aktier efter utspädning vid perioden slut. 13) Soliditeten har beräknats som eget kapital i procent av summa tillgångar enligt balansräkningen. 14) Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader. 15) Periodens resultat, dvs. resultat efter skatt i procent av vägt genomsnittligt eget kapital exklusive minoritetsandelar. 16) Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital utgörs av summa tillgångar minskade med icke räntebärande avsättningar och skulder. 17) Rörelseresultat (EBIT) i procent av genomsnittligt operativt kapital. Operativt kapital avser summan av nettoskuld och eget kapital. 4

5 Lindabkoncernen Nettoomsättning per marknad MSEK Norden Västeuropa CEE/CIS Övriga marknader Totalt Rörelseresultat per affärsområde (EBIT) MSEK Ventilation Profi le Övrig verksamhet Engångsposter Totalt Nettoomsättning per marknad Rullande 12 månader, MSEK mars juni september Norden CEE/CIS Västeuropa Övriga marknader Rörelseresultat (EBIT) Rullande 12 månader, MSEK december * Från och med den 1 oktober har förändringar i internvinstreserven fördelats ut på respektive affärsområde. Tidigare redovisades detta under Övrig verksamhet. Jämförelsetalen för är omräknade Nyckeltal MSEK om inget annat anges Rörelseresultat (EBITDA) 1) Rörelseresultat, (EBITA) 2) Rörelseresultat, (EBIT) 3) Rörelsemarginal (EBITA), % 4) 14,2 11,9 Rörelsemarginal (EBIT), % 5) 14,1 11,7 Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning 6) Antal aktier, före utspädning Antal aktier, efter utspädning Resultat per aktie, SEK före utspädning 7) 11,45 6,45 Resultat per aktie, SEK efter utspädning 8) 11,45 6,29 Kassafl öde från den löpande verksamheten Nettoskuld 9) Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1),75 1,19 Eget kapital Eget kapital per aktie, SEK före utspädning 11) 37,72 27,82 Eget kapital per aktie, SEK efter utspädning 12) 37,72 27,82 Soliditet, % 13) 38,6 3,9 Räntetäckningsgrad, ggr 14) 8,63 8,38 Avkastning på eget kapital, % 15) 36,49 26,81 Avkastning på sysselsatt kapital, % 16) 25,9 18,19 Avkastning på operativt kapital, % 17) 25,14 18,84 Antal anställda vid periodens slut Definitioner 1-17, se sidan mars juni september Profile Ventilation Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK jan-mar apr-jun jul-sep Rullande 12 månader december Vid beräkning av antal aktier har för föregående år beaktats den split om 15:1 som togs beslut om vid extra bolagsstämma den 13 oktober. 5

6 lindab fjärde kvartalet och helåret Affärsområde Ventilation Omsättningen under kvartalet uppgick till MSEK (1 6), en ökning med 14 procent, för jämförbara enheter med 5 procent Rörelseresultatet (EBIT), exklusive engångsposter, förbättrades med 15 procent och uppgick till 17 MSEK (93) Lanseringen av det nya kanalsystemet Lindab Safe Click fortsätter enligt plan. Nettoomsättning per marknad Rullande 12 månader, MSEK mars juni september december Omsättning och marknad Omsättningen under fjärde kvartalet steg med 14 procent till MSEK (1 6). Justerat för genomförda förvärv steg omsättningen med 5 procent. Valutaeffekter har för perioden marginellt påverkat omsättningen. Lanseringen av Lindab Safe Click fortsatte med ett positivt mottagande. Under första halvåret 28 kommer även ett utökat sortiment att introduceras. Division Comfort förstärkte sin konkurrenskraft genom att introducera ett förbättrat produktprogram. Under helåret uppgick omsättningen till 4 57 MSEK (3 568), vilket är en ökning med 26 procent. Justerat för förvärv och valuta uppgick ökningen till 1 procent, valutaförändringar påverkade omsättningen negativt med 1 procentenhet. Resultat Rörelseresultatet (EBIT), exklusive engångsposter, för fjärde kvartalet steg till 17 MSEK, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Förvärvet av CCL, Storbritannien och Airbat, Frankrike har fortsatt positivt påverkat rörelseresultatet. Under tredje kvartalet fanns produktionsstörningar beroende på omställning av produktionen till Lindab Safe Click och fokus på kärnprodukter, dessa har successivt minskat under fjärde kvartalet. För helåret uppgick rörelseresultatet EBIT till 485 MSEK vilket är en ökning med 37 procent Norden Västeuropa CEE/CIS USA Nettoomsättning per kvartal, MSEK jan-mar apr-jun jul-sep Fördelning av nettoomsättning per produktområde Air Duct Systems Nyckeltal Ventilation Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK ) 354 Rörelsemarginal (EBIT), % 9,4 9,2 1,8 9,9 Antal anställda Comfort 6 1) Exklusive omstruktureringskostnader på 41 MSEK. Other Machinery

7 Affärsområde Profi le Omsättningen uppgick under kvartalet till MSEK (1 139), en ökning med 16 procent, justerat för valutaeffekter en ökning med 14 procent Rörelseresultatet (EBIT) steg med 36 procent till 265 MSEK (195) Positivt mottagande av den nya innerväggsregeln RdBX med clickfunktion Nettoomsättning per marknad Rullande 12 månader, MSEK mars juni september december Omsättning och marknad Omsättningen steg med 16 procent till MSEK för fjärde kvartalet. Omsättningen påverkades positivt av valutaeffekter med 2 procentenheter. Division Building Systems visade en stark volymtillväxt. Division Building Components hade en något svagare försäljningsutveckling. Den nyligen presenterade innerväggsregeln RdBX fick ett mycket positivt mottagande när den förhandsvisades för ett antal aktörer på marknaden. Lansering sker under första kvartalet 28 med start i Skandinavien. Under andra halvåret sker lanseringen på CEE/CIS marknaderna. Building Systems nya fabriksbyggnation i Ryssland följer planen, produktionsstart beräknas ske under slutet av 28. Omsättningen för helåret ökade till MSEK (3 979), en ökning med 18 procent. Valutaeffekter höjde omsättningen med 1 procentenhet. Resultat Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för perioden till 265 MSEK (195). Rörelsemarginalen förbättrades med 2,9 procentenheter till 2 procent. Volymökningen har genomförts med en god kostnadskontroll. Kvartalet var mycket starkt för divisionen Building Systems och med en god volymutveckling inom alla regioner. Rörelseresultatet EBIT för förbättrades med 4 procent till 886 MSEK (632) CEE/CIS Norden Västeuropa Nettoomsättning per kvartal, MSEK jan-mar apr-jun jul-sep Fördelning av nettoomsättning per produktområde Nyckeltal Profi le Building Systems Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat (EBIT), MSEK Rörelsemarginal (EBIT), % 2, 17,1 18,8 15,9 Antal anställda Building Components Other 7

8 lindab fjärde kvartalet och helåret Resultaträkning Koncern Belopp i MSEK Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga fi nansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Hänförligt till Moderbolagets aktieägare Periodens resultat Resultat per aktie före utspädning, SEK 3,14 1,61 11,45 6,45 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 3,14 1,59 11,45 6,29 Genomsnittligt antal aktier, före utspädning Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning Antal aktier, före utspädning Antal aktier, efter utspädning Vid beräkning av antal aktier har för föregående år beaktats den split om 15:1 som togs beslut om vid extra bolagsstämma den 13 oktober. Omsättning och tillväxt Omsättning, MSEK Förändring, MSEK Förändring, % 15,5 22, Varav Volymer och pris, % 1,1 14, Förvärv/avyttringar, % 4,2 7,9 Valutaeffekter, % 1,2,1 8

9 Balansräkning Koncern Belopp i MSEK Tillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 7 9 Finansiella anläggningstillgångar, räntebärande 6 6 Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Varulager Övriga fordringar Övriga fordringar, räntebärande 1 1 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande avsättningar Räntebärande skulder Icke räntebärande avsättningar Icke räntebärande skulder 3 8 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Icke räntebärande avsättningar Icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 lindab fjärde kvartalet och helåret Kassafl ödesanalys Koncern Belopp i MSEK Löpande verksamheten Rörelseresultat Återläggning av avskrivningar Avsättningar, ej kassapåverkande Justering övriga ej kassapåverkande poster Summa Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Varulager (ökning /minskning +) Rörelsefordringar (ökning /minskning +) Rörelseskulder (ökning + /minskning ) Summa förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av koncernföretag Avyttringar av koncernföretag Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förändring i fi nansiella anläggningstillgångar Försäljning/utrangering av immateriella anläggningstillgångar - - Försäljning/utrangering av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning (+)/minskning ( ) av upplåning Utnyttjande av optioner Inlösen av aktier Nyemission Utdelning Optionspremier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens likvida medel Likvida medel vid periodens slut

11 Eget Kapital Förändringar i koncernens egna kapital Koncern Belopp i MSEK helår helår Ingående eget kapital Erhållna optionspremier Nyemission Inlösen av aktier Utnyttjande av optioner Utdelning Omräkningsdifferens Periodens resultat Utgående eget kapital Utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret Årsstämman den 25 april beslutade om utdelning till aktieägarna. Utdelningen uppgick till 3,25 SEK per aktie, maximalt SEK återstoden SEK överfördes i ny räkning. Utestående aktier Aktiekapitalet uppgick per den 31 december till SEK fördelat på aktier av endast serie A. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1, SEK. Optioner Inga utestående optioner finns. 11

12 lindab fjärde kvartalet och helåret Moderbolaget Resultaträkning Moderbolag Belopp i MSEK Övriga rörelseintäkter Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från dotterbolag Ränteintäkter, externa 1 1 Räntekostnader, externa Räntekostnader, interna Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat Förändringar i moderbolagets egna kapital Moderbolag Belopp i MSEK helår helår Ingående eget kapital Erhållna optionspremier Nyemission Inlösen av aktier Utnyttjande av optioner Utdelning Periodens resultat Utgående eget kapital

13 Balansräkning Moderbolag Belopp i MSEK Tillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Övriga fordringar 14 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar 14 SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Skuld till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder - 23 Icke räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 lindab fjärde kvartalet och helåret Delårsrapporten har avgivits av bolagets VD och koncernchef Kjell Åkesson efter bemyndigande av styrelsen. Båstad den 12 februari 28 Kjell Åkesson VD och koncernchef Granskningsberättelse Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den bokslutskommuniké som avgetts för Lindab International AB per 31 december. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké på grundval av vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 241 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revior. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att bokslutskommunikén inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Båstad den 12 februari 28 Ingvar Ganestam Auktoriserad revisor Staffan Landén Auktoriserad revisor 14

15 Lindab förenklar byggandet Det här är Lindab Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Ventilation och Profile, och produkterna känne tecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. Koncernen omsatte 9 28 MSEK år, är etablerad i 3 länder och har cirka 5 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggande som svarar för 8 procent av försäljningen medan bostäder står för 2 procent av försäljningen. Under stod den nordiska marknaden för 4 procent, tillväxt- marknaden Central- och Östeuropa för 28 procent, Västeuropa för 28 procent och övriga marknader för 4 procent av den totala försäljningen. Affärsområde Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med komponenter och systemlösningar. Verksamheten drivs i de två divisionerna Air Duct Systems respektive Comfort. Affärsområde Profi le verkar mot bygg sektorn med byggsystem och byggkomponenter. Verksamheten drivs i de två division erna Building Systems respektive Building Components. Aktien är noterad på Stockholms börsens Nordiska lista, Large Cap, under kortnamnet LIAB. De största ägarna är Ratos, Sjätte APfonden och Livförsäkringsaktiebolaget Skandia. Prefabricerade byggsystem Byggkomponenter Kanalsystem för ventilation Produkter för bättre inomhusklimat Byggsystem Division Building Systems omfattar prefabricerade system för konstruktion av byggnader i stål. Dessa marknadsförs av associerade byggentreprenörer. Byggkomponenter Division Building Components omfattar väl utvecklade system av komponenter för takavvattning, beklädnad av tak och vägg samt för väggkonstruktioner. Kanalsystem Division Air Duct Systems om - fattar kompletta kanalsystem för ventilation. Inneklimatprodukter Division Comfort omfattar komponenter som bidrar till att fördela och behandla ventilationsluft för att skapa ett bättre inomhusklimat. 15

16 Datum för finansiell rapportering 28 Årsredovisning mars/april 28 Årsstämma 7 maj 28 Delårsrapport januari-mars, kvartal 1 7 maj 28 Delårsrapport januari-juni, kvartal 2 17 juli 28 Delårsrapport januari-september, kvartal 3 29 oktober 28 Årsstämman kommer att äga rum på Lindab Ventilation i Grevie den 7 maj klockan 14.. Närmare upplysningar lämnas av: Kjell Åkesson, CEO Nils-Johan Andersson, CFO Telefon Telefon För mer information se även Prenumerera på vår kundtidning (Lindab Direct), pressreleaser, årsredovisningar och delårsrapporter. Informationen är sådan som Lindab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/ eller lagen om handel med fi nansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 12 februari 28 kl Lindab International AB Båstad Besöksadress: Järnvägsgatan 41, Grevie Organisationsnummer Telefon Telefax

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x DELÅRSRAPPORT Januari-september Q3 2014 Ökad kundtillväxt - levererar enligt plan SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettomsättningen uppgick till 1 210 (1 104) MSEK, en ökning med 9,6% jämfört med tredje

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0).

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik Investment AB Kinnevik Skeppsbron 18 P.O. Box 2094 SE-103 13 Stockholm Sweden www.kinnevik.se (Publ) Reg no 556047-9742 Phone +46 8 562 000 00 Fax +46 8 20 37 74 DELÅRSRAPPORT 2007 1 JANUARI 30 JUNI Finansiell

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

170 år - 2011. Första kvartalet 2011

170 år - 2011. Första kvartalet 2011 Stille Första kvartalet 2011 170 år - 2011 Första kvartalet 2011 Nettoomsättningen ökade med 27,2 procent till 24,0 MSEK (18,9), justerat för valuta uppgick ökningen till 31,2 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer