Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005"

Transkript

1 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT TILL 226 (169) GENOMFÖRD SALE AND LEASEBACK AV FASTIGHETER MINSKADE NETTOSKULDEN MED 188 FÖRSÄLJNING, okt-dec jan-mar apr-jun Rullande 12 månader 23 RÖRELSERESULTAT (EBITA), Supermarket Arendal, Norge Rotationsdon Takdon för värme och kyla okt-dec jan-mar 23 apr-jun Rullande 12 månader

2 kvartalsrapport Lindabkoncernen FÖRSÄLJNING OCH MARKNAD Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 1 685, vilket är 13 procent över föregående år. Försäljningsökningen för jämförbara enheter var 6,3 procent. Astrongruppen konsoliderades fr o m 1 september vilket bidrog positivt till försäljningsökningen. Marknaden i Norden fortsätter att vara stark i de flesta länder. Generellt har byggmarknaden varit positiv under drygt ett år, dock har efterfrågan främst varit positiv inom bostads- och anläggningssektorn. Under senaste kvartalet har kommit flera signaler att även den kommersiella sektorn visar tillväxt. Försäljningen inom Central- och Östeuropa, som visade en svagare utveckling under andra kvartalet, visar åter en god tillväxt. Utvecklingen inom västra Europa följer trenden från tidigare kvartal med en fortsatt svag efterfrågan, dock visar Lindabkoncernen en viss försäljningstillväxt. Försäljningen för de första nio månaderna uppgick till 4 36 (4 9), vilket är en ökning på 6,6 procent. Justeras försäljningen för förvärv/avyttringar uppgår försäljningsökningen till 6,2 procent. RESULTAT Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 236 vilket är en ökning med 4 procent jämfört med års resultat på 169. Under kvartalet har fastigheter sålts vilket givit en reavinst på 5, likaså har en omstruktureringsreserv bokats upp inom affärsområdet Ventilation på 4. Denna reserv avser ett kostnadsreduceringsprogram i huvudsak för produktionsenheterna i Europa och USA. Justerat för dessa engångsposter uppgår resultatet till 226, vilket är en förbättring med 34 procent. Astron konsoliderades fr o m 1 september och har bidragit positivt till resultatutvecklingen. Rörelsemarginalen exklusive engångsposter uppgick under kvartalet till 13,4 procent vilket är en förbättring med 2,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Resultat efter finansnetto justerat för engångsposter steg till 27 (147). Rörelseresultatet exklusive engångsposter för perioden januariseptember uppgick till 376 (287). NETTOSKULD OCH FINANSIELL STÄLLNING Nettoskulden - skillnaden mellan räntebärande tillgångar och räntebärande skulder - uppgick per sista september till 2 17 (2 92), soliditeten var 4 procent (4). Skuldsättningsgraden uppgick per sista september till,79 (,9). Finansnettot under kvartalet uppgick till 19 ( 22). För årets första nio månader uppgick finansnettot till 56 ( 68). KASSAFLÖDE Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 378. Under kvartalet förvärvades Astron vilket har påverkat kassaflödet negativt med 75. Under augusti genomfördes även en sale and lease back transaktion avseende fastigheter som minskade nettoskulden med 188. Inkluderas dessa transaktioner uppgår kassaflödet till 139. Motsvarande period föregående år uppgick kassaflödet till 12, vilket negativt påverkats av stigande stålpriser. Det operativa kassaflödet för årets första nio månader uppgick till 25 (41). Inkluderas förvärvet av Astron och försäljning av fastigheter uppgår kassaflödet till 312. I föregående års kassaflöde på 41 ingick avyttringen av delar av Folke i Borlänge som såldes under andra kvartalet. Huvudförklaringen till årets förbättrade kassaflödet är lägre lagernivåer, för jämförbara enheter har lagret sänkts med 138. INVESTERINGAR Under kvartalet uppgick investeringarna till 459. Justeras investeringarna för förvärvet av Astron och avyttringarna av fastigheterna uppgår nettoinvesteringarna till 27. Investeringarna avser i huvudsak expansion och underhållsinvesteringar. Kvartalets totala avskrivningar uppgår till 5 (47). FÖRETAGSFÖRVÄRV För att stärka positionen på den europeiska marknaden för prefabricerade stålbyggnader och skapa tillväxt inom ett av de definierade kärnproduktsområdena har Astron Building SA förvärvats. Genom förvärvet blir Lindab Europas ledande aktör inom prefabricerade stålbyggnader. Förvärvet kompletterar geografiskt mycket väl Lindabs stålbyggnadsverksamhet. Astron omsatte under senaste verksamhetsåret 115 MEUR med ett rörelseresultat överstigande 9 MEUR. Försäljningen inom Central- och Östeuropa har vuxit starkt de senaste åren och uppgår till cirka 5 procent av den totala omsättningen. Antalet anställda inom Astron uppgår till 65 personer och produktionsanläggningar finns i Luxemburg och Tjeckien. Köpeskillingen uppgick till 74,5 MEUR, skuldfritt. PERSONAL Antalet anställda vid kvartalets utgång uppgick till 4 12 jämfört med 3 75 vid samma tidpunkt. Av ökningen står förvärvet av Astron för 65 personer. Inom Ventilation har antalet anställda minskat med 146 personer. Minskningen förklaras främst av rationaliseringar i produktionen i Tyskland och USA.

3 kvartalsrapport RESULTATRÄKNING KONCERN ENLIGT IFRS Försäljning Kostnad för sålda varor TB Indirekta produktionskostnader TB Försäljningskostnader Administrationskostnader FoU kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar EBITA Avskrivningar goodwill EBIT Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader EBT Skatt, aktuell Skatt uppskjuten RESULTAT EFTER SKATT FINANSIERINGSANALYS KONCERN Löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar OPERATIVT KASSA- FLÖDE Finansiella poster Aktuell skatt KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAM- HETEN FÖRE FÖRÄND- RING AV RÖRELSE- KAPITAL Förändring av rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAM- HETEN Investeringar, netto KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR Övriga poster NETTOKASSAFLÖDE Förändringar av räntebärande skulder Förändring av likvida medel BALANSRÄKNING KONCERN ENLIGT IFRS TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Fin. anläggn.tillg. räntebärande Övriga långfristiga fordringar Varulager Övriga fordringar Övriga fordringar, räntebärande Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Räntebärande avsättningar Icke räntebärande avsättningar Långfristiga skulder Räntebärande skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER NYCKELTAL Rörelsemarginal, procent 1,2) 8,9 7, Vinst per aktie, SEK 3) Kassaflöde, Skuldsättningsgrad, ggr 4),79,9 Eget kapital per aktie, SEK Soliditet, procent 5) 4,2 4,2 Antal aktier 1 stycken Definitioner: 1) Rörelseresultat utgörs av resultat efter planenliga avskrivningar exklusive goodwill (EBITA). 2) Rörelsemarginalen har beräknats som rörelseresultat uttryckt i procent av försäljningen under perioden. 3) Nettovinsten i förhållande till antalet aktier. 4) Skuldsättningsgraden uttrycks som nettolåneskulden i förhållande till eget kapital. 5) Soliditeten har beräknats som eget kapital i procent av summa tillgångar enligt balansräkningen.

4 kvartalsrapport FÖRSÄLJNING PER MARKNAD FÖRSÄLJNING KONCERN, Norden Västra Europa Central- och Östeuropa USA Övriga marknader TOTALT Under kvartalet har efterfrågan förbättrats i Norden. I västra Europa är efterfrågan svag. I Central- och Östeuropa var efterfrågan något svagare under andra kvartalet, bedömningen var att detta var tillfälligt, vilket har visat sig vara riktigt. Under tredje kvartalet växer försäljningen med 14 procent för jämförbara enheter inom Central- och Östeuropa. I USA är byggkonjunkturen för kommersiella byggnationer fortfarande i en avvaktande fas FÖRSÄLJNING PER AFFÄRSOMRÅDE Ventilation Profile Övrig verksamhet SUMMA FÖRSÄLJNING VENTILATION, I Ventilation ingår Ventilation Europa och Ventilation USA samt maskintillverkningen Spiro/Spiral-Helix. I övrig verksamhet ingår koncerngemensamma funktioner samt Folke Perforering AB. RÖRELSRESULTAT PER AFFÄRSOMRÅDE Ventilation Profile Övrig verksamhet Engångsposter 1 1 SUMMA FÖRSÄLJNING PROFILE, Rörelseresultatet (EBITA) avser resultat efter planenliga avskrivningar exklusive goodwill. I Ventilation har under kvartalet 4 reserverats för omstrukturering av produktionsenheter. Under augusti genomfördes en sale and leaseback transaktion avseende fastigheter som gav en reavinst på 5. Dessa poster redovisas under engångsposter.

5 kvartalsrapport Affärsområden VENTILATION FORTSATT BRA AKTIVITET I DE NORDISKA LÄNDERNA PRODUKTIONSRATIONALISERINGAR GENOMFÖRS STARKT OPERATIVT RESULTAT UNDER KVARTALET PROFILE CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA VISAR ÅTER EN STARK TILLVÄXT UNDER TREDJE KVARTALET ASTRON BRA FÖRSTA MÅNAD MED BLAND ANNAT GOD LÖNSAMHET VENTILATION Försäljning Rörelseresultat *85 58 * Antal anställda PROFILE Försäljning Rörelseresultat Antal anställda * exklusive omstruktureringsreserv på 4 FÖRSÄLJNING PER MARKNAD Central- och Östeuropa USA Övriga marknader Norden FÖRSÄLJNING PER MARKNAD Central- och Östeuropa Övriga marknader Norden Västra Europa Västra Europa FÖRSÄLJNING PER PRODUKTOMRÅDE Machines Övrigt Comfort FÖRSÄLJNING PER PRODUKTOMRÅDE Construline Doorline Rainline Air Duct System Building System Övrigt Coverline FÖRSÄLJNING OCH MARKNAD Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 3 procent. Aktiviteten i de nordiska länderna är fortsatt god och byggnationen visar på en positiv trend. Västra Europa har en svag marknadsefterfrågan dock behåller Lindab sina försäljningsvolymer. Centraloch Östeuropa utvecklas positiv dock är volymerna fortfarande små. Efterfrågan på kommersiella byggnationer är fortfarande svag i USA. RESULTAT Det operativa resultatet före engångsposter uppgår under kvartalet till 85. Under september har en omstruktureringsreserv bokats upp på 4, vilket avser rationaliseringar i produktionsstrukturen. De positiva resultateffekterna av programmet kommer successivt under 26. Under kvartalet uppgår rörelsemarginalen till 1,3 procent, vilket är en förbättring med 3,1 procent jämfört med föregående år. Fokus på kostnadsstrukturen och kärnprodukterna kanalsystem förklarar resultatförbättringen. FÖRSÄLJNING OCH MARKNAD Försäljningen under kvartalet steg med 25 procent, försäljningsökningen för jämförbara enheter uppgick till 1 procent. Tillväxtmarknaden Central- och Östeuropa visar återigen en god organisk tillväxt. Förvärvet av Astron medför samtidigt nya möjligheter att utveckla denna marknad. Den för affärsområdet viktiga nordiska marknaden fortsätter att visa en stabil positiv tillväxt. RESULTAT Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till 141 vilket är en fortsatt hög lönsamhetsnivå. En fortsatt positiv resultatutveckling inom de flesta produktgrupper samt förvärvet av Astron förklarar resultatförbättringen.

6 kvartalsrapport REDOVISNINGSPRINCIPER Denna rapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsrapporten för tredje kvartalet är den tredje finansiella rapport som presenteras i enlighet med IFRS för Lindab. Redovisningen av Företagsförvärv (IFRS 3), Immateriella tillgångar (IAS 38), Finansiell leasing (IAS 17) är områden med betydande skillnader mellan tidigare redovisning och IFRS. Om IFRS hade tillämpats hade följande förändringar påverkat resultatet och det egna kapitalet: helår helår RR IFRS Rörelseresultat (EBITA) Rörelseresultat efter goodwill avskrivningar (EBIT) Resultat efter finansiella poster (EBT) Nettoresultat Eget kapital inklusive minoritets intressen RR IFRS Rörelseresultat (EBITA) Rörelseresultat efter goodwill avskrivningar (EBIT) Resultat efter finansiella poster (EBT) Nettoresultat Eget kapital inklusive minoritetsintressen Resultatförändringen avser i huvudsak utebliven goodwillavskrivning på 121 för helåret och med 93 för perioden januari-september. Finansiell leasing (IAS 17) har minskat det egna kapitalet med 67 och ökat anläggningstillgångarna med 245 för helåret och för kvartal 3 har det egna kapitalet minskat med 64 och anläggningstillgångarna ökat med 25. AFFÄRSIDÉ Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt för bättre inomhusklimat och förenklat byggande. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Ventilation och Profile, och med produkter som kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levererade med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde. DET HÄR ÄR LINDAB Lindabkoncernen omsatte år, är etablerad i 26 länder och har cirka 3 7 anställda. Affärsområde Ventilation riktar sig mot ventilationsbranschen med komponenter och systemlösningar. Huvudprodukterna finns inom områdena runda kanalsystem och inneklimat system (comfort). Affärsområde Profile verkar mot byggsektorn med ett utbud av komponenter och profiler för byggnadskonstruktion i stål. Produkter som takavvattningsdetaljer, profilerad plåt, byggreglar och stålstommar levereras till kommersiella och industriella byggnader. Huvudägare i Lindab Intressenter AB är Ratos, Sjätte AP-fonden och Skandia Liv. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Lindabs revisorer. DATUM FÖR FINANSIELL RAPPORTERING 26 Bokslutskommuniké 23 februari 26 KONTAKTPERSONER Kjell Åkesson, koncernchef Telefon , Nils-Johan Andersson, ekonomi- och finansdirektör Telefon , Lindab Intressenter AB SE Båstad Telefon +46 () Telefax +46 () Lindab Intressenter AB med säte i Båstad Organisationsnummer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011. Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2011 Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen Billerud öppnade NASDAQ OMX i New York efter tio år på börsen För att fira Billeruds tio år på börsen

Läs mer

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010

lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2010 lindab think less lindab think less På Lindab är vår ambition att förenkla byggandet åt våra kunder. Vi anser också att det är viktigt att minska vårt ekologiska

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 Nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent till 22,9 MSEK (23,6), justerat för valutaeffekter uppgick minskningen till 0,9 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 2,0 MSEK (0,0).

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer