Allmänna utskottet ( 22)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)"

Transkript

1 Allmänna utskottet ( 22) Plats och tid Kommunkontoret , kl Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Övriga deltagare Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare Utses att justera Lars Bäckström Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-19 Eva Marklund Ordförande Justerare Patrik Nilsson Lars Bäckström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Robertsfors Eva Marklund

2 Allmänna utskottet ( 22) Innehåll 1 Information 2 Uppföljning ekonomi 3 Kommunens handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 4 Uppdatering delegationsordning 5 El-leverans för Robertsfors kommun Hastighetsbegränsning inom tätbebyggt område, Robertsfors samhälle 7 Gumboda S:1 Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av väg 8 Prästen 4 Bygglov för ändrad användning 9 Norum 7:2, 7:59, 7:60 Ansökan om planbesked 10 Remiss - Utvidgat strandskydd 11 Lobbträsket Utredning om möjligt LIS-område 12 Risvattnet Utredning om möjligt LIS-område 13 Ansökan om alkoholtillstånd Restaurang Brukspatronen, Corax Kvadrat 14 Ansökan om alkoholtillstånd Restaurang Grillhörnan 15 Särskilt upprustningsbidrag till enskilda vägar 16 Redovisning delegationsbeslut byggnadsinspektör 17 Redovisning delegationsbeslut miljöinspektör 18 Delgivning - Meddelanden 19 Övriga frågor

3 Allmänna utskottet ( 22) Au 1 Information Vikarierande miljöinspektör anställs året ut. Gatuingenjören kommer att vara föräldraledig 80 % mars-augusti. Informationen är noterad.

4 Allmänna utskottet ( 22) Au 2 Uppföljning ekonomi Samhällsbyggnadschefen gav en kort uppföljning av samhällsbyggnadskontorets ekonomi, överskottet är ca en miljon. Informationen är noterad.

5 Allmänna utskottet ( 22) Au 3 Dnr 9014/ Kommunens handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Bakgrund Kommunen är ålagd enligt Lagen om skydd mot olyckor att upprätta ett handlingsprogram som omfattar dels kommunens räddningstjänstverksamhet och dels kommunens olycksförebyggande verksamhet. Handlingsprogrammet ska revideras för varje mandatperiod och fastställas av Kommunfullmäktige. Innan kommunen antar ett handlingsprogram ska samråd ha skett med de myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse i handlingsprogrammets innehåll. Befintligt programplan är fastställd 2006 och tillhörande delplan är reviderad Föregående handlingsprogram var delat i dels ett ramprogram och dels ett delplan till ramprogrammet. Nuvarande förslag innebär att handlingsprogrammet utgörs av ett samlat dokument. Se bifogat dokument. Handlingsprogrammet avgränsas till de händelser och uppgifter som i huvudsak omfattar Räddningstjänstens verksamhetsområde. Underlag Skrivelse Lars Tapani Handlingsplan för Robertsfors kommun Allmänna utskott beslutar att remittera förslag till handlingsprogram 2014 enligt sändlista Räddningschef Tapani

6 Allmänna utskottet ( 22) Au 4 Dnr 9014/ Delegationsordning Lag(2003:708) och förordning (2003:709) om skydd mot olyckor och Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Robertsfors kommun har ett Räddningstjänstavtal och ett Samverkansavtal med Umeå kommuns Räddningstjänst. En uppdatering av delegationsordningen avseende Lag(2003:708) och förordning (2003:709) om skydd mot olyckor och Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor behöver göras. Underlag Uppdaterad delegationsordning Allmänna utskottets förslag till beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta föreslagen delegationsordning för Lag(2003:708) och förordning (2003:709) om skydd mot olyckor och Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, och införa dessa i Robertsfors kommuns delegationsordningsdokument. Ks

7 Allmänna utskottet ( 22) Au 5 Dnr 9014/ El-leverans för Robertsfors kommun 2017 Bakgrund Nytt elavtal tecknades i december 2013 för perioden , år 2017 är ett optionsår och möjligt att teckna när som helst. Avtalet tecknades med Energiförsäljning Sverige AB. Priset för perioden var 341,75kr/MWh exklusive skatter etc. och nu ser det ut att vara lite lägre för år Det är många faktorer som påverkar el priset, på längre sikt är det framförallt internationella konjunkturen och kolpriset, på kort sikt spelar hydrologiska balansen en större roll. Kolpriset är just nu förhållandevis lågt och för att kunna hålla kostnaderna nere på dagens nivå bör Robertsfors kommun teckna avtal även för Prisinfo lämnades under mötet. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att teckna avtal för 2017 om priset är lika eller lägre med de tecknade priserna för åren Samhällsbyggnadschef

8 Allmänna utskottet ( 22) Au 6 Dnr:9011/ Dnr 2013/T0009 Hastighetsbegränsning inom tättbebyggt område, Robertsfors samhälle Kommunstyrelsen har i beslut begärt att en översyn av hastigheten inom Robertsfors samhälle ska göras. Samhällsbyggnadskontoret har under vintern arbetat fram ett förslag till nya hastighetsbegränsningar. Bakgrund Den 2 maj 2008 infördes ett nytt system med hastighetsgränser i Sverige, vilket består av hastighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30 upp till 120 km/tim. Syftet med ändringen var att få hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard. Det avses ge ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och ökad respekt och acceptans för hastighetsgränserna. Kommunen beslutar om gränsen för tättbebyggt område och beslutar om alla hastighetsbegränsningar inom det området, oavsett vem som är väghållare. Sedan 2 maj 2008 kan kommunerna införa 30 och 40 km/tim i hela eller delar av ett tättbebyggt område (3 kap 17 TrF). Innan ett hastighetsbegränsningsbeslut fattas är kommunen skyldig att låta den polismyndighet och den statliga väghållningsmyndighet som berörs få yttra sig över förslaget (10 kap 5 TrF). Under 12 månader med start 1 juni 2007 pågick försök med nya hastighetsgränser i ett antal kommuner. Resultaten från dessa försök finns att läsa i rapporten Nya hastighetsgränser i tätort resultat av försök i några svenska kommuner, Institutionen för trafik och samhälle, LTH. Utvärdering av tätortsförsöket med nya hastighetsgränser visar på betydande vinster vid ändrad hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim. Medelhastigheten sjunker med cirka 3 km/tim. Från trafiksäkerhetssynpunkt ger det en minskad risk för dödsolyckor med procent. Förutom att hastighetsnivån sjunker minskar hastighetsspridningen. Trafiken flyter i en något lägre och jämnare takt. Detta minskar inte bara bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen utan bidrar även till minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar. Restiderna påverkas med 2-5 procent, vilket är knappt märkbart i ett mindre samhälle. Enligt handboken Rätt fart i staden som SKL och Vägverket arbetat fram som stöd för kommuner vid hantering av trafikfrågor, överlever nio av tio oskyddade trafikanter att bli påkörda av en bil i 30 km/tim, vid 40 km/tim överlever sju av tio. Vid 50 km/tim överlever bara två av tio olyckan. Trafiksäkerheten och miljön gynnas av att 50/30-gator ersätts med 40/30-gator eftersom trafiken blir mindre ryckig ks

9 Allmänna utskottet ( 22) Forts Au 6 I Trafikverkets slutrapport utvärdering av nya hastighetsgränser från 2012 rekommenderas 40 km/tim som generell hastighetsgräns inom tättbebyggt område. Studier i Göteborg om hastighetsbegränsningen 30 km/tim utanför skolor på dagtid gör gällande att det är motiverat med längre tidsintervall med 30 km/tim eftersom de flesta olyckor vid skolor förekommer på andra tider än skoltider. Skolor och anläggningar i anslutning till skolor används ofta för fritidsaktiviteter på både kvällar och helger, ofta när det är mörkt, vilket ökar riskerna i trafiken. Förslag Robertsfors samhälle består till stor del av villakvarter med många korsningar och många utfarter från fastigheter. Det finns bara ett fåtal separata gång- och cykelbanor. Huvudgatan Storgatan är lång, rak och relativt bred, vilket ökar risken för högre fordonshastigheter. Det finns många trafiksäkerhetsrisker längs gatan, affärer på båda sidor, vilket leder till att många människor korsar gatan, parkeringar med utfart direkt till Storgatan, flera fastigheter har parkeringar framför butiken vilket leder till att fordon måste backa direkt ut på Storgatan. Det finns både skolor och äldreboenden längs vägen, två ställen där de mest utsatta oskyddade trafikanterna rör sig. Samhällsbyggnadskontorets förslag är att hastighetsbegränsningen blir 40 km/tim i hela Robertsfors samhälle samt att 30 km/tim på Storgatan utanför Tundalsskolan förlängs till att gälla vardagar istället för dagens Detta med tanke på fritidshemmets öppettider och upprustningen av skolgården som lett till att fler barn vistas i området utanför skoltid. Bilaga: Karta Allmänna utskottets förslag till beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen med stöd av 3 kap 17 andra stycket trafikförordningen (1998:1276) föreslå kommunfullmäktige besluta följande: Att på väg 651 vid Tundalsskolan i Robertsfors på en sträcka mellan 10 meter nordväst om Stantorsgatan och 50 meter nordväst om Skolgatan/Aseavägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Förbudet gäller vardagar, utom dag före söndag och helgdag, mellan klockan och Att inom tättbebyggt område i Robertsfors samhälle, område enligt lokal trafikföreskrift , får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. ks

10 Allmänna utskottet ( 22) Au 7 Dnr 2013/B0215 Gumboda S:1 Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av väg Ansökan avser strandskyddsdispens för att anlägga en väg på samfälld mark i anslutning till Gumboda hamn. Vägen ska ansluta till en planerad avstyckning av en fritidshustomt. På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7kap Ärendet behandlades på Allmänna utskottets sammanträde men återremitterades för fortsatt utredning. Samhällsbyggnadskontoret har utrett frågan ytterligare och sökanden har minskat vägens längd. För att planerad fritidshustomt inte ska ta väg över annans mark är den dragning som nu föreslås för vägen, enligt samhällsbyggnadskontorets bedömning, den som minst stör strandskyddsområdet. Särskilt skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna bedöms föreligga eftersom vägen till tomten är en anläggning som inte kan läggas utanför strandskyddsområdet enligt MB 7 kap 18 c punkt 3. Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt ett yttrande över möjligheten att bevilja strandskyddsdispens, bilaga. Allmänna utskottet beviljar strandskyddsdispens. Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna föreligger med hänvisning till samhällsbyggnadskontorets yttrande. Med stöd av MB 7 kap 18 c föreskriva att dispensen avser anläggande av väg enligt bifogad karta. Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan åtgärderna vidtas med anledning av besvärsrätt för länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag beslutet inkommit till länsstyrelsen. Sökanden uppmärksammas på att undantag från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga kraft enligt MB 7 kap 18 h. Detta beslut kan överklagas genom besvär. Shbk för utskick till berörda

11 Allmänna utskottet ( 22) Au 8 Dnr 2014/B0011 Prästen 4 Bygglov för ändrad användning Ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av samlingslokal till bageri. För fastigheten finns detaljplan som anger bostadsändamål. Tidsbegränsade bygglov har tidigare beviljats för nuvarande verksamhet 1997 och Det senaste beviljade bygglovet löpte ut Plan- och bygglagen medger tidsbegränsade bygglov för åtgärder som avses pågå under en begränsad tid. Ett tidsbegränsat lov får ges för högst 5 år i taget, och den sammanlagda tiden får inte överstiga 10 år. Den här verksamheten har beviljats tidsbegränsade bygglov för en period om 15 år. Det är därför inte möjligt enligt lagstiftningen att bevilja ytterligare ett tidsbegränsat bygglov. För att möjliggöra för verksamheten att fortgå på platsen krävs därför en detaljplaneändring. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanen ändras för aktuell fastighet så att den förutom bostäder även tillåter småindustri med icke-störande verksamhet. Bilaga. Allmänna utskottet beslutar bevilja tidsbegränsat bygglov ytterligare 5 år. Shbk för utskick till berörda

12 Allmänna utskottet ( 22) Au 9 Dnr 2013/B0229, 2013/B0230 och 2014/B0007 Norum 7:2, 7:59, 7:60 Ansökan om planbesked Ansökan avser planbesked för att inom ett fastställt LIS-område tillskapa fler tomter för bostadsbebyggelse. Bebyggelsen ska bestå av friliggande bostadshus med erforderliga komplementbyggnader. Området saknar idag detaljplan. Två av de sökande äger varsin obebyggd tomt inom området, men önskar nu när strandskyddsdispens kan ges med landsbygdsutveckling som särskilt skäl, flytta/utöka sina befintliga fastigheter närmare stranden. Stamfastighetsägaren är positiv till dessa planer. Inom samma LIS-område ansöker stamfastighetsägaren om ytterligare 3-4 tomter för bostadsbebyggelse. Enligt riktlinjerna i kommunens LIS-plan ska eventuell exploatering prövas i detaljplan. Bilagor: Förrättningskarta Karta Allmänna utskottet beslutar att upprätta detaljplan för fastigheterna Norum 7:59, Norum 7:60 samt del av fastigheten Norum 7:2. Detaljplanen kan medge upp till sex nyskapade tomter. Sökande bekostar och ombesörjer framtagandet av detaljplanen. Shbk för utskick till berörda

13 Allmänna utskottet ( 22) Au 10 Dnr 2013/B0234 Remiss från Länsstyrelsen utvidgat strandskydd Länsstyrelsen har skickat ut en remiss gällande förslag på områden i Robertsfors kommun som bör omfattas av utvidgat strandskydd. Beslutsförslaget innehåller områden som Länsstyrelsen anser bör få ett utvidgat strandskydd. Detta för att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Underlaget finns att tillgå digitalt på Länsstyrelsens webbplats: PLANERING-OCH- KULTURMILJO/PLANFRAGOR/STRANDSKYDD/OVERSYN- AV-UTVIDGAT-STRANDSKYDD/Pages/default.aspx Samhällsbyggnadskontoret har granskat förslaget. De områden som föreslås i remissen sammanfaller till stor del med befintliga beslut om utvidgat strandskydd. Att avgränsningarna setts över och justerats för att bättre fylla sitt syfte är positivt. Återremiss av ärendet som tas upp på nästa sammanträde i mars. Längre remisstid begärs hos Länsstyrelsen. Shbk

14 Allmänna utskottet ( 22) Au 11 Dnr 2011/B0276 Lobbträsket Utredning om möjligt LIS-område (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge) Allmänna utskottet har i tidigare beslut ställt sig positiva till att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av två bostadshus vid sjön Lobbträsket i Grimsmark. Länsstyrelsen har valt att överpröva det beslutet. För att Länsstyrelsen ska fastslå kommunens beslut att bevilja strandskyddsdispens krävs att en LIS-utredning genomförs för ett utpekat område vid Lobbträsket. Allmänna utskottet har i beslut fastställt LIS-utredningen som Samhällsbyggnadskontoret sammanställt. Länsstyrelsen har inkommit med synpunkter på utredningen, bilaga. Samhällsbyggnadskontoret har reviderat utredningen i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. Underlag Yttrande Länsstyrelsen LIS-område Grimsmark Allmänna utskottet godkänner upprättad LIS-utredning och området kommer att föras in i kommunens LIS-plan vid kommande revidering. Shbk

15 Allmänna utskottet ( 22) Au 12 Dnr 2012/B0214 Risvattnet Utredning om möjligt LIS-område (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge) Allmänna utskottet har i tidigare beslut ställt sig positiva till att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus vid sjön Risvattnet. Länsstyrelsen har valt att överpröva det beslutet. För att Länsstyrelsen ska fastslå kommunens beslut att bevilja strandskyddsdispens krävs att en LIS-utredning genomförs för ett utpekat område vid Risvattnet. Allmänna utskottet har i beslut fastställt LIS-utredningen som Samhällsbyggnadskontoret sammanställt. Länsstyrelsen har inkommit med synpunkter på utredningen. Samhällsbyggnadskontoret har reviderat utredningen i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. Underlag Beslut Länsstyrelsen LIS-område Risvattnet Allmänna utskottet godkänner upprättad LIS-utredning och området kommer att föras in i kommunens LIS-plan vid kommande revidering. Shbk

16 Allmänna utskottet ( 22) Au 13 Dnr 9014/ Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Brukspatron, Corax Kvadrat. Sammanfattning Sökanden har den kompetens och kunskap som krävs för att bedriva restaurangverksamhet. Samtliga remissinstanser har i yttranden inget att erinra mot serveringstillståndet. Serveringen bedöms inte medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. Bedömning är att det inte föreligger några hinder för att bevilja Corax Kvadrat tillstånd för servering av öl, vin och sprit till allmänheten. Ansökan avser förutom bar och restaurangdelen även foajé och Diamantenlokalen. Beviljas tillstånd för foajé och Diamanten så förhindras uthyrning av dessa lokaler till andra publika arrangemang där det kan finnas önskemål om tillfällig alkoholservering, både med och utan tillstånd. Det kan vara allt från bröllop, födelsedagsfester, där det nödvändigtvis inte krävs tillstånd, till företagsfester etc. med tillfälliga tillstånd för slutna sällskap. Underlag Utredning -Att enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten bevilja Corax Kvadrat AB tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. -Att villkor från räddningstjänsten uppfylls. -Serveringsställe: Restaurang Brukspatronen, Robertsfors. Restaurangens bar och restaurangdel. -Serveringstid dagligen kl Soc för utskick till berörda

17 Allmänna utskottet ( 22) Au 14 Dnr 9014/ Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Grillhörnan, Trädgårdsgatan 1, Robertsfors. Sammanfattning Sökanden har den kompetens och kunskap som krävs för att bedriva restaurangverksamhet. Samtliga remissinstanser har i yttranden inget att erinra mot serveringstillståndet. Serveringen bedöms inte medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. Verksamheten har karaktären av hamburgerbar men med ett restauranglikt lunchutbud. Vidare finns ett utbud av a la carte meny som uppges vara tillagad eller på annat sätt tillredd i eget kök. Underlag Utredning Att enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten bevilja Mohammad Reza Ghalibaf tillstånd att servera starköl och vin samt spritdrycker till allmänheten. Serveringsställe: Restaurang Grillhörnan, Robertsfors. Serveringstid dagligen kl under vardagar samt under helger. Soc för utskick till berörda

18 Allmänna utskottet ( 22) Au 15 Dnr 9014/ Särskilt upprustningsbidrag till enskilda vägar Särskilt upprustningsbidrag är det vägbidrag som samfällighetsföreningar kan söka då de behöver göra stora underhållsåtgärder. Trafikverket inspekterar samfällighetens väg/vägar och kan bevilja bidrag till samfälligheten motsvarande 60% av kostnaderna. Särskilt upprustningsbidrag kan sökas från Robertsfors kommun som tillägg till det av Trafikverket beviljade bidraget. Robertsfors kommun har i budget avsatt kronor till särskilt upprustningsbidrag för enskilda vägar. Bilaga Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att: Särskilt upprustningsbidrag ökas från nuvarande kronor till kronor. Särskilt upprustningsbidrag utgår som tidigare dock med maximalt belopp om kronor per ansökan. Kommunchefen uppdras att undersöka var medel ska tas från. K Mats Pettersson Ekonomi

19 Allmänna utskottet ( 22) Au 16 Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, bygglov mm. Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde. 2013/B0146 STENSÄTER 1:20, Bygglov för nybyggnad av förråd 2014/B0005 SIKEÅ 5:103, Bygglov för inglasad altan 2012/B0007 GUMBODA 13:32, Slutbesked gällande bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt nybyggnad av garage 2013/B0024 SKINNARBYN 4:15, Slutbesked gällande nybyggnad av enbostadshus 2013/B0168 FLARKEN 4:31, Slutbesked gällande rivningslov för industribyggnad 2013/B0211 RATU 2:9, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 2013/B0212 NYBYN 18:33, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 2013/B0223 NYBYN 53:3, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 2013/B0227 DALKARLSÅ 2:34, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 2013/B0221 Parkeringstillstånd t o m /B0224 Parkeringstillstånd t o m /B0236 Parkeringstillstånd t o m /B0010 Parkeringstillstånd t o m

20 Allmänna utskottet ( 22) Au 17 Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde 2014/0032 KRÅKAN 1, Registrering av livsmedelsanläggning 2013/0546 NYBYN 50:3, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2013/0594 NYBYN 46:7, Föreläggande gällande hygienisk handtvätt i behandlingslokal 2014/0029 HERTSÅNGER 6:3, Anmälan om användning av sulfidhaltiga massor 2013/0575 NORUM 1:8, Godkännande av livsmedelsanläggning 2013/0593 NORUM 3:57, Anmälan om installation av bergvärmepump 2013/0293 EDFASTMARK 7:255, Registrering av livsmedelsanläggning 2013/0574 NYBYN 49:1, Avregistrering av livsmedelsanläggning 2013/0542 SIKEÅ 37:1, Avregistrering av livsmedelsanläggning

21 Allmänna utskottet ( 22) Au 18 Delgivning Meddelanden Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde. 2014/0027 Länsstyrelsen, Beslut om tillstånd till transport av avfall för Åkullsjöns Åkeri AB 2012/0125 Länsstyrelsen, Beslut om dispens från terrängkörningsförbudet på barmark för uppförande och nedmontering av en temporär vindmätningsmast vid Granberget 2013/0576 Länsstyrelsen, Beslut om anläggning av trumma under tillfällig väg i Lillån 2011/B0244 Mark- och miljödomstolen, Bifaller överklagandena och upphäver Robertsfors kommuns antagande av detaljplan för Skäran 20:1 m.fl. 2013/0567 Länsstyrelsen, Beslut om tillstånd till transport av avfall för E & R Andersson Transport 2013/B0225 Trafikverket, Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd 2013/0297 Livsmedelsverket, Rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter gällande kontroller utförda /0500 Länsstyrelsen, Beslut om byte av vägtrumma i Lugnbäcken Norrfors 2014/0003 Livsmedelsverket, Överföring av kontrollansvar för 853-anläggningar

22 Allmänna utskottet ( 22) Au 19 Övriga frågor Information om arbetet med översiktsplanen önskas. Äu Shbk

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-06-16, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, getberget (rum 372), tisdagen den 28 februari 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Backen

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18

PROTOKOLL 1 (6) Sammanträdesdatum 2015-03-18 PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sal Karl Oskar, kommunhuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi Dahllöf,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00. Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S)

Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00. Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S) lg^' Maiung-Sälens kommun o Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.15-10,00 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Birgitta örjas (S) övriga deltagande Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-11-18 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 11.00 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Ärende Administrativa kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa "Rutiner för rehabilitering inom Arvika kommun", enligt bilaga.

Ärende Administrativa kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa Rutiner för rehabilitering inom Arvika kommun, enligt bilaga. Protokoll Kommunstyrelsen 15 november 1999 Ks 158 Dnr KS99/496 026 Rutin för rehabilitering inom Arvika kommun Administrativa kontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa "Rutiner för rehabilitering

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör

Annika Eriksson, kommunsekreterare Gunnar Tidemand, kommundirektör JanÅke Hermansson, bitr kommundirektör Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes Axelson (v) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05

Socialnämndens arbetsutskott 2002-11-05 197 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00-16.15 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Anders Johansson (s) Yvonne Skärheden (m) Ingrid Karlsson (s) Kristina Valtersson (c) Ally

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer