Allmänna utskottet ( 22)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)"

Transkript

1 Allmänna utskottet ( 22) Plats och tid Kommunkontoret , kl Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Övriga deltagare Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare Utses att justera Lars Bäckström Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-19 Eva Marklund Ordförande Justerare Patrik Nilsson Lars Bäckström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Robertsfors Eva Marklund

2 Allmänna utskottet ( 22) Innehåll 1 Information 2 Uppföljning ekonomi 3 Kommunens handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 4 Uppdatering delegationsordning 5 El-leverans för Robertsfors kommun Hastighetsbegränsning inom tätbebyggt område, Robertsfors samhälle 7 Gumboda S:1 Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av väg 8 Prästen 4 Bygglov för ändrad användning 9 Norum 7:2, 7:59, 7:60 Ansökan om planbesked 10 Remiss - Utvidgat strandskydd 11 Lobbträsket Utredning om möjligt LIS-område 12 Risvattnet Utredning om möjligt LIS-område 13 Ansökan om alkoholtillstånd Restaurang Brukspatronen, Corax Kvadrat 14 Ansökan om alkoholtillstånd Restaurang Grillhörnan 15 Särskilt upprustningsbidrag till enskilda vägar 16 Redovisning delegationsbeslut byggnadsinspektör 17 Redovisning delegationsbeslut miljöinspektör 18 Delgivning - Meddelanden 19 Övriga frågor

3 Allmänna utskottet ( 22) Au 1 Information Vikarierande miljöinspektör anställs året ut. Gatuingenjören kommer att vara föräldraledig 80 % mars-augusti. Informationen är noterad.

4 Allmänna utskottet ( 22) Au 2 Uppföljning ekonomi Samhällsbyggnadschefen gav en kort uppföljning av samhällsbyggnadskontorets ekonomi, överskottet är ca en miljon. Informationen är noterad.

5 Allmänna utskottet ( 22) Au 3 Dnr 9014/ Kommunens handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Bakgrund Kommunen är ålagd enligt Lagen om skydd mot olyckor att upprätta ett handlingsprogram som omfattar dels kommunens räddningstjänstverksamhet och dels kommunens olycksförebyggande verksamhet. Handlingsprogrammet ska revideras för varje mandatperiod och fastställas av Kommunfullmäktige. Innan kommunen antar ett handlingsprogram ska samråd ha skett med de myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse i handlingsprogrammets innehåll. Befintligt programplan är fastställd 2006 och tillhörande delplan är reviderad Föregående handlingsprogram var delat i dels ett ramprogram och dels ett delplan till ramprogrammet. Nuvarande förslag innebär att handlingsprogrammet utgörs av ett samlat dokument. Se bifogat dokument. Handlingsprogrammet avgränsas till de händelser och uppgifter som i huvudsak omfattar Räddningstjänstens verksamhetsområde. Underlag Skrivelse Lars Tapani Handlingsplan för Robertsfors kommun Allmänna utskott beslutar att remittera förslag till handlingsprogram 2014 enligt sändlista Räddningschef Tapani

6 Allmänna utskottet ( 22) Au 4 Dnr 9014/ Delegationsordning Lag(2003:708) och förordning (2003:709) om skydd mot olyckor och Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Robertsfors kommun har ett Räddningstjänstavtal och ett Samverkansavtal med Umeå kommuns Räddningstjänst. En uppdatering av delegationsordningen avseende Lag(2003:708) och förordning (2003:709) om skydd mot olyckor och Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor behöver göras. Underlag Uppdaterad delegationsordning Allmänna utskottets förslag till beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta föreslagen delegationsordning för Lag(2003:708) och förordning (2003:709) om skydd mot olyckor och Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, och införa dessa i Robertsfors kommuns delegationsordningsdokument. Ks

7 Allmänna utskottet ( 22) Au 5 Dnr 9014/ El-leverans för Robertsfors kommun 2017 Bakgrund Nytt elavtal tecknades i december 2013 för perioden , år 2017 är ett optionsår och möjligt att teckna när som helst. Avtalet tecknades med Energiförsäljning Sverige AB. Priset för perioden var 341,75kr/MWh exklusive skatter etc. och nu ser det ut att vara lite lägre för år Det är många faktorer som påverkar el priset, på längre sikt är det framförallt internationella konjunkturen och kolpriset, på kort sikt spelar hydrologiska balansen en större roll. Kolpriset är just nu förhållandevis lågt och för att kunna hålla kostnaderna nere på dagens nivå bör Robertsfors kommun teckna avtal även för Prisinfo lämnades under mötet. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att teckna avtal för 2017 om priset är lika eller lägre med de tecknade priserna för åren Samhällsbyggnadschef

8 Allmänna utskottet ( 22) Au 6 Dnr:9011/ Dnr 2013/T0009 Hastighetsbegränsning inom tättbebyggt område, Robertsfors samhälle Kommunstyrelsen har i beslut begärt att en översyn av hastigheten inom Robertsfors samhälle ska göras. Samhällsbyggnadskontoret har under vintern arbetat fram ett förslag till nya hastighetsbegränsningar. Bakgrund Den 2 maj 2008 infördes ett nytt system med hastighetsgränser i Sverige, vilket består av hastighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30 upp till 120 km/tim. Syftet med ändringen var att få hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard. Det avses ge ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och ökad respekt och acceptans för hastighetsgränserna. Kommunen beslutar om gränsen för tättbebyggt område och beslutar om alla hastighetsbegränsningar inom det området, oavsett vem som är väghållare. Sedan 2 maj 2008 kan kommunerna införa 30 och 40 km/tim i hela eller delar av ett tättbebyggt område (3 kap 17 TrF). Innan ett hastighetsbegränsningsbeslut fattas är kommunen skyldig att låta den polismyndighet och den statliga väghållningsmyndighet som berörs få yttra sig över förslaget (10 kap 5 TrF). Under 12 månader med start 1 juni 2007 pågick försök med nya hastighetsgränser i ett antal kommuner. Resultaten från dessa försök finns att läsa i rapporten Nya hastighetsgränser i tätort resultat av försök i några svenska kommuner, Institutionen för trafik och samhälle, LTH. Utvärdering av tätortsförsöket med nya hastighetsgränser visar på betydande vinster vid ändrad hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim. Medelhastigheten sjunker med cirka 3 km/tim. Från trafiksäkerhetssynpunkt ger det en minskad risk för dödsolyckor med procent. Förutom att hastighetsnivån sjunker minskar hastighetsspridningen. Trafiken flyter i en något lägre och jämnare takt. Detta minskar inte bara bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen utan bidrar även till minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar. Restiderna påverkas med 2-5 procent, vilket är knappt märkbart i ett mindre samhälle. Enligt handboken Rätt fart i staden som SKL och Vägverket arbetat fram som stöd för kommuner vid hantering av trafikfrågor, överlever nio av tio oskyddade trafikanter att bli påkörda av en bil i 30 km/tim, vid 40 km/tim överlever sju av tio. Vid 50 km/tim överlever bara två av tio olyckan. Trafiksäkerheten och miljön gynnas av att 50/30-gator ersätts med 40/30-gator eftersom trafiken blir mindre ryckig ks

9 Allmänna utskottet ( 22) Forts Au 6 I Trafikverkets slutrapport utvärdering av nya hastighetsgränser från 2012 rekommenderas 40 km/tim som generell hastighetsgräns inom tättbebyggt område. Studier i Göteborg om hastighetsbegränsningen 30 km/tim utanför skolor på dagtid gör gällande att det är motiverat med längre tidsintervall med 30 km/tim eftersom de flesta olyckor vid skolor förekommer på andra tider än skoltider. Skolor och anläggningar i anslutning till skolor används ofta för fritidsaktiviteter på både kvällar och helger, ofta när det är mörkt, vilket ökar riskerna i trafiken. Förslag Robertsfors samhälle består till stor del av villakvarter med många korsningar och många utfarter från fastigheter. Det finns bara ett fåtal separata gång- och cykelbanor. Huvudgatan Storgatan är lång, rak och relativt bred, vilket ökar risken för högre fordonshastigheter. Det finns många trafiksäkerhetsrisker längs gatan, affärer på båda sidor, vilket leder till att många människor korsar gatan, parkeringar med utfart direkt till Storgatan, flera fastigheter har parkeringar framför butiken vilket leder till att fordon måste backa direkt ut på Storgatan. Det finns både skolor och äldreboenden längs vägen, två ställen där de mest utsatta oskyddade trafikanterna rör sig. Samhällsbyggnadskontorets förslag är att hastighetsbegränsningen blir 40 km/tim i hela Robertsfors samhälle samt att 30 km/tim på Storgatan utanför Tundalsskolan förlängs till att gälla vardagar istället för dagens Detta med tanke på fritidshemmets öppettider och upprustningen av skolgården som lett till att fler barn vistas i området utanför skoltid. Bilaga: Karta Allmänna utskottets förslag till beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen med stöd av 3 kap 17 andra stycket trafikförordningen (1998:1276) föreslå kommunfullmäktige besluta följande: Att på väg 651 vid Tundalsskolan i Robertsfors på en sträcka mellan 10 meter nordväst om Stantorsgatan och 50 meter nordväst om Skolgatan/Aseavägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Förbudet gäller vardagar, utom dag före söndag och helgdag, mellan klockan och Att inom tättbebyggt område i Robertsfors samhälle, område enligt lokal trafikföreskrift , får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. ks

10 Allmänna utskottet ( 22) Au 7 Dnr 2013/B0215 Gumboda S:1 Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av väg Ansökan avser strandskyddsdispens för att anlägga en väg på samfälld mark i anslutning till Gumboda hamn. Vägen ska ansluta till en planerad avstyckning av en fritidshustomt. På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7kap Ärendet behandlades på Allmänna utskottets sammanträde men återremitterades för fortsatt utredning. Samhällsbyggnadskontoret har utrett frågan ytterligare och sökanden har minskat vägens längd. För att planerad fritidshustomt inte ska ta väg över annans mark är den dragning som nu föreslås för vägen, enligt samhällsbyggnadskontorets bedömning, den som minst stör strandskyddsområdet. Särskilt skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna bedöms föreligga eftersom vägen till tomten är en anläggning som inte kan läggas utanför strandskyddsområdet enligt MB 7 kap 18 c punkt 3. Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt ett yttrande över möjligheten att bevilja strandskyddsdispens, bilaga. Allmänna utskottet beviljar strandskyddsdispens. Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna föreligger med hänvisning till samhällsbyggnadskontorets yttrande. Med stöd av MB 7 kap 18 c föreskriva att dispensen avser anläggande av väg enligt bifogad karta. Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan åtgärderna vidtas med anledning av besvärsrätt för länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag beslutet inkommit till länsstyrelsen. Sökanden uppmärksammas på att undantag från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga kraft enligt MB 7 kap 18 h. Detta beslut kan överklagas genom besvär. Shbk för utskick till berörda

11 Allmänna utskottet ( 22) Au 8 Dnr 2014/B0011 Prästen 4 Bygglov för ändrad användning Ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av samlingslokal till bageri. För fastigheten finns detaljplan som anger bostadsändamål. Tidsbegränsade bygglov har tidigare beviljats för nuvarande verksamhet 1997 och Det senaste beviljade bygglovet löpte ut Plan- och bygglagen medger tidsbegränsade bygglov för åtgärder som avses pågå under en begränsad tid. Ett tidsbegränsat lov får ges för högst 5 år i taget, och den sammanlagda tiden får inte överstiga 10 år. Den här verksamheten har beviljats tidsbegränsade bygglov för en period om 15 år. Det är därför inte möjligt enligt lagstiftningen att bevilja ytterligare ett tidsbegränsat bygglov. För att möjliggöra för verksamheten att fortgå på platsen krävs därför en detaljplaneändring. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanen ändras för aktuell fastighet så att den förutom bostäder även tillåter småindustri med icke-störande verksamhet. Bilaga. Allmänna utskottet beslutar bevilja tidsbegränsat bygglov ytterligare 5 år. Shbk för utskick till berörda

12 Allmänna utskottet ( 22) Au 9 Dnr 2013/B0229, 2013/B0230 och 2014/B0007 Norum 7:2, 7:59, 7:60 Ansökan om planbesked Ansökan avser planbesked för att inom ett fastställt LIS-område tillskapa fler tomter för bostadsbebyggelse. Bebyggelsen ska bestå av friliggande bostadshus med erforderliga komplementbyggnader. Området saknar idag detaljplan. Två av de sökande äger varsin obebyggd tomt inom området, men önskar nu när strandskyddsdispens kan ges med landsbygdsutveckling som särskilt skäl, flytta/utöka sina befintliga fastigheter närmare stranden. Stamfastighetsägaren är positiv till dessa planer. Inom samma LIS-område ansöker stamfastighetsägaren om ytterligare 3-4 tomter för bostadsbebyggelse. Enligt riktlinjerna i kommunens LIS-plan ska eventuell exploatering prövas i detaljplan. Bilagor: Förrättningskarta Karta Allmänna utskottet beslutar att upprätta detaljplan för fastigheterna Norum 7:59, Norum 7:60 samt del av fastigheten Norum 7:2. Detaljplanen kan medge upp till sex nyskapade tomter. Sökande bekostar och ombesörjer framtagandet av detaljplanen. Shbk för utskick till berörda

13 Allmänna utskottet ( 22) Au 10 Dnr 2013/B0234 Remiss från Länsstyrelsen utvidgat strandskydd Länsstyrelsen har skickat ut en remiss gällande förslag på områden i Robertsfors kommun som bör omfattas av utvidgat strandskydd. Beslutsförslaget innehåller områden som Länsstyrelsen anser bör få ett utvidgat strandskydd. Detta för att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Underlaget finns att tillgå digitalt på Länsstyrelsens webbplats: PLANERING-OCH- KULTURMILJO/PLANFRAGOR/STRANDSKYDD/OVERSYN- AV-UTVIDGAT-STRANDSKYDD/Pages/default.aspx Samhällsbyggnadskontoret har granskat förslaget. De områden som föreslås i remissen sammanfaller till stor del med befintliga beslut om utvidgat strandskydd. Att avgränsningarna setts över och justerats för att bättre fylla sitt syfte är positivt. Återremiss av ärendet som tas upp på nästa sammanträde i mars. Längre remisstid begärs hos Länsstyrelsen. Shbk

14 Allmänna utskottet ( 22) Au 11 Dnr 2011/B0276 Lobbträsket Utredning om möjligt LIS-område (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge) Allmänna utskottet har i tidigare beslut ställt sig positiva till att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av två bostadshus vid sjön Lobbträsket i Grimsmark. Länsstyrelsen har valt att överpröva det beslutet. För att Länsstyrelsen ska fastslå kommunens beslut att bevilja strandskyddsdispens krävs att en LIS-utredning genomförs för ett utpekat område vid Lobbträsket. Allmänna utskottet har i beslut fastställt LIS-utredningen som Samhällsbyggnadskontoret sammanställt. Länsstyrelsen har inkommit med synpunkter på utredningen, bilaga. Samhällsbyggnadskontoret har reviderat utredningen i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. Underlag Yttrande Länsstyrelsen LIS-område Grimsmark Allmänna utskottet godkänner upprättad LIS-utredning och området kommer att föras in i kommunens LIS-plan vid kommande revidering. Shbk

15 Allmänna utskottet ( 22) Au 12 Dnr 2012/B0214 Risvattnet Utredning om möjligt LIS-område (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge) Allmänna utskottet har i tidigare beslut ställt sig positiva till att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus vid sjön Risvattnet. Länsstyrelsen har valt att överpröva det beslutet. För att Länsstyrelsen ska fastslå kommunens beslut att bevilja strandskyddsdispens krävs att en LIS-utredning genomförs för ett utpekat område vid Risvattnet. Allmänna utskottet har i beslut fastställt LIS-utredningen som Samhällsbyggnadskontoret sammanställt. Länsstyrelsen har inkommit med synpunkter på utredningen. Samhällsbyggnadskontoret har reviderat utredningen i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. Underlag Beslut Länsstyrelsen LIS-område Risvattnet Allmänna utskottet godkänner upprättad LIS-utredning och området kommer att föras in i kommunens LIS-plan vid kommande revidering. Shbk

16 Allmänna utskottet ( 22) Au 13 Dnr 9014/ Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Brukspatron, Corax Kvadrat. Sammanfattning Sökanden har den kompetens och kunskap som krävs för att bedriva restaurangverksamhet. Samtliga remissinstanser har i yttranden inget att erinra mot serveringstillståndet. Serveringen bedöms inte medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. Bedömning är att det inte föreligger några hinder för att bevilja Corax Kvadrat tillstånd för servering av öl, vin och sprit till allmänheten. Ansökan avser förutom bar och restaurangdelen även foajé och Diamantenlokalen. Beviljas tillstånd för foajé och Diamanten så förhindras uthyrning av dessa lokaler till andra publika arrangemang där det kan finnas önskemål om tillfällig alkoholservering, både med och utan tillstånd. Det kan vara allt från bröllop, födelsedagsfester, där det nödvändigtvis inte krävs tillstånd, till företagsfester etc. med tillfälliga tillstånd för slutna sällskap. Underlag Utredning -Att enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten bevilja Corax Kvadrat AB tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. -Att villkor från räddningstjänsten uppfylls. -Serveringsställe: Restaurang Brukspatronen, Robertsfors. Restaurangens bar och restaurangdel. -Serveringstid dagligen kl Soc för utskick till berörda

17 Allmänna utskottet ( 22) Au 14 Dnr 9014/ Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Grillhörnan, Trädgårdsgatan 1, Robertsfors. Sammanfattning Sökanden har den kompetens och kunskap som krävs för att bedriva restaurangverksamhet. Samtliga remissinstanser har i yttranden inget att erinra mot serveringstillståndet. Serveringen bedöms inte medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. Verksamheten har karaktären av hamburgerbar men med ett restauranglikt lunchutbud. Vidare finns ett utbud av a la carte meny som uppges vara tillagad eller på annat sätt tillredd i eget kök. Underlag Utredning Att enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten bevilja Mohammad Reza Ghalibaf tillstånd att servera starköl och vin samt spritdrycker till allmänheten. Serveringsställe: Restaurang Grillhörnan, Robertsfors. Serveringstid dagligen kl under vardagar samt under helger. Soc för utskick till berörda

18 Allmänna utskottet ( 22) Au 15 Dnr 9014/ Särskilt upprustningsbidrag till enskilda vägar Särskilt upprustningsbidrag är det vägbidrag som samfällighetsföreningar kan söka då de behöver göra stora underhållsåtgärder. Trafikverket inspekterar samfällighetens väg/vägar och kan bevilja bidrag till samfälligheten motsvarande 60% av kostnaderna. Särskilt upprustningsbidrag kan sökas från Robertsfors kommun som tillägg till det av Trafikverket beviljade bidraget. Robertsfors kommun har i budget avsatt kronor till särskilt upprustningsbidrag för enskilda vägar. Bilaga Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att: Särskilt upprustningsbidrag ökas från nuvarande kronor till kronor. Särskilt upprustningsbidrag utgår som tidigare dock med maximalt belopp om kronor per ansökan. Kommunchefen uppdras att undersöka var medel ska tas från. K Mats Pettersson Ekonomi

19 Allmänna utskottet ( 22) Au 16 Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, bygglov mm. Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde. 2013/B0146 STENSÄTER 1:20, Bygglov för nybyggnad av förråd 2014/B0005 SIKEÅ 5:103, Bygglov för inglasad altan 2012/B0007 GUMBODA 13:32, Slutbesked gällande bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt nybyggnad av garage 2013/B0024 SKINNARBYN 4:15, Slutbesked gällande nybyggnad av enbostadshus 2013/B0168 FLARKEN 4:31, Slutbesked gällande rivningslov för industribyggnad 2013/B0211 RATU 2:9, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 2013/B0212 NYBYN 18:33, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 2013/B0223 NYBYN 53:3, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 2013/B0227 DALKARLSÅ 2:34, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 2013/B0221 Parkeringstillstånd t o m /B0224 Parkeringstillstånd t o m /B0236 Parkeringstillstånd t o m /B0010 Parkeringstillstånd t o m

20 Allmänna utskottet ( 22) Au 17 Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde 2014/0032 KRÅKAN 1, Registrering av livsmedelsanläggning 2013/0546 NYBYN 50:3, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2013/0594 NYBYN 46:7, Föreläggande gällande hygienisk handtvätt i behandlingslokal 2014/0029 HERTSÅNGER 6:3, Anmälan om användning av sulfidhaltiga massor 2013/0575 NORUM 1:8, Godkännande av livsmedelsanläggning 2013/0593 NORUM 3:57, Anmälan om installation av bergvärmepump 2013/0293 EDFASTMARK 7:255, Registrering av livsmedelsanläggning 2013/0574 NYBYN 49:1, Avregistrering av livsmedelsanläggning 2013/0542 SIKEÅ 37:1, Avregistrering av livsmedelsanläggning

21 Allmänna utskottet ( 22) Au 18 Delgivning Meddelanden Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde. 2014/0027 Länsstyrelsen, Beslut om tillstånd till transport av avfall för Åkullsjöns Åkeri AB 2012/0125 Länsstyrelsen, Beslut om dispens från terrängkörningsförbudet på barmark för uppförande och nedmontering av en temporär vindmätningsmast vid Granberget 2013/0576 Länsstyrelsen, Beslut om anläggning av trumma under tillfällig väg i Lillån 2011/B0244 Mark- och miljödomstolen, Bifaller överklagandena och upphäver Robertsfors kommuns antagande av detaljplan för Skäran 20:1 m.fl. 2013/0567 Länsstyrelsen, Beslut om tillstånd till transport av avfall för E & R Andersson Transport 2013/B0225 Trafikverket, Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd 2013/0297 Livsmedelsverket, Rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter gällande kontroller utförda /0500 Länsstyrelsen, Beslut om byte av vägtrumma i Lugnbäcken Norrfors 2014/0003 Livsmedelsverket, Överföring av kontrollansvar för 853-anläggningar

22 Allmänna utskottet ( 22) Au 19 Övriga frågor Information om arbetet med översiktsplanen önskas. Äu Shbk

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-10-13, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Kurt Ek (s), ersättare för Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Kurt Ek (s), ersättare för Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-11-04, kl 13.00 14.45 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Kurt Ek (s), ersättare för Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Marta Pettersson(c), ersättare för Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Marta Pettersson(c), ersättare för Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-10-14, kl 13.00 16.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Marta Pettersson(c), ersättare för Ingrid

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Ingrid Sundbom (c) ledamot

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Ingrid Sundbom (c) ledamot Plats och tid Kommunkontoret 2014-03-11, kl 13.00 15.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Ingrid Sundbom (c)

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-06-16, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Kurt Ek (s), ersättare för Per B Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Kurt Ek (s), ersättare för Per B Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-05-12, kl 13.00 16.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Kurt Ek (s), ersättare för Per B Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Karl-Johan Bergmark, kommunchef Ingrid Larsson, ekonomichef Eva Marklund, sekreterare Ingrid Sundbom (c), ersättare.

Karl-Johan Bergmark, kommunchef Ingrid Larsson, ekonomichef Eva Marklund, sekreterare Ingrid Sundbom (c), ersättare. Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-25, kl 09.00 11.45 Beslutande Övriga deltagare Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s), ej beslutande, pga jäv 17 Marta Pettersson (c) Gun Ivesund (s)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-06-11, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Rolf Stenward, (S) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyns kommun. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson. Magnus Danielsson, c Esbjörn Henriksson, L

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyns kommun. Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande. Anneli Johansson. Magnus Danielsson, c Esbjörn Henriksson, L PROTOKOLL 1(13) Tid: Kl 09:00-11:15 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyns kommun Ledamöter: Tomas Egmark, s ordförande Sara Risberg, s vice ordförande Anneli Johansson, s Magnus Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 februari 2013, kl 9.00 11.15. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-08-25, kl 13.00 15.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Övriga deltagare Tobias

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 av 15 Plats och tid Kommunkontoret 2014-01-21, kl 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagare Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Marta Pettersson (c) Gun Ivesund

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-06-30 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2267-2272 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15

Tommy Eriksson (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) kl 10-10.15 Byggnadsnämnden 2010-06-08 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.15 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63

Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Erik Johannesson miljöinspektör 60-63 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg

Plats Bygglovskontoret, Gamla Torget 1A, Åtvidaberg Bygg och räddningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 15 20 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-10-27

Eva Marklund, sekreterare Birger Lång. Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-10-27 Plats och tid Kommunkontoret 2015-10-27, kl 13.00 15.10 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ingrid Sundbom (c) Lars-Gunnar Andersson (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per B Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per B Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-03-31, kl 08.00-09.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per B Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Övriga deltagare Tobias Rosencrantz,

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-01-17 1 (8) 2011-01-17 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 31 oktober 2011 klockan 14 00 14.50 Beslutande Tobias Nordlander (S), ordförande Börje Ahlin (S) Per Jörgensen (S) Johanna

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Ove Lindström (s)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Ove Lindström (s) Allmänna utskottet 2016-08-22 Sida 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret 2016-08-22, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Per Boström Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 18 december 2014, kl 08.30 11.05. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8) 2015-08-26 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Onsdag den 26 augusti 2015, klockan 14.00 16.15 Beslutande Erkki Visti (C), ordf Johanna Skottman (S) Benita With (S) Inga-Lill Ohldin

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2016 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.10 Ajournering 10.20-10.30, 10.56-10.58 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Åsa Hååkman Felth

Läs mer