Allmänna utskottet ( 22)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)"

Transkript

1 Allmänna utskottet ( 22) Plats och tid Kommunkontoret , kl Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Övriga deltagare Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare Utses att justera Lars Bäckström Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-19 Eva Marklund Ordförande Justerare Patrik Nilsson Lars Bäckström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Robertsfors Eva Marklund

2 Allmänna utskottet ( 22) Innehåll 1 Information 2 Uppföljning ekonomi 3 Kommunens handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 4 Uppdatering delegationsordning 5 El-leverans för Robertsfors kommun Hastighetsbegränsning inom tätbebyggt område, Robertsfors samhälle 7 Gumboda S:1 Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av väg 8 Prästen 4 Bygglov för ändrad användning 9 Norum 7:2, 7:59, 7:60 Ansökan om planbesked 10 Remiss - Utvidgat strandskydd 11 Lobbträsket Utredning om möjligt LIS-område 12 Risvattnet Utredning om möjligt LIS-område 13 Ansökan om alkoholtillstånd Restaurang Brukspatronen, Corax Kvadrat 14 Ansökan om alkoholtillstånd Restaurang Grillhörnan 15 Särskilt upprustningsbidrag till enskilda vägar 16 Redovisning delegationsbeslut byggnadsinspektör 17 Redovisning delegationsbeslut miljöinspektör 18 Delgivning - Meddelanden 19 Övriga frågor

3 Allmänna utskottet ( 22) Au 1 Information Vikarierande miljöinspektör anställs året ut. Gatuingenjören kommer att vara föräldraledig 80 % mars-augusti. Informationen är noterad.

4 Allmänna utskottet ( 22) Au 2 Uppföljning ekonomi Samhällsbyggnadschefen gav en kort uppföljning av samhällsbyggnadskontorets ekonomi, överskottet är ca en miljon. Informationen är noterad.

5 Allmänna utskottet ( 22) Au 3 Dnr 9014/ Kommunens handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Bakgrund Kommunen är ålagd enligt Lagen om skydd mot olyckor att upprätta ett handlingsprogram som omfattar dels kommunens räddningstjänstverksamhet och dels kommunens olycksförebyggande verksamhet. Handlingsprogrammet ska revideras för varje mandatperiod och fastställas av Kommunfullmäktige. Innan kommunen antar ett handlingsprogram ska samråd ha skett med de myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse i handlingsprogrammets innehåll. Befintligt programplan är fastställd 2006 och tillhörande delplan är reviderad Föregående handlingsprogram var delat i dels ett ramprogram och dels ett delplan till ramprogrammet. Nuvarande förslag innebär att handlingsprogrammet utgörs av ett samlat dokument. Se bifogat dokument. Handlingsprogrammet avgränsas till de händelser och uppgifter som i huvudsak omfattar Räddningstjänstens verksamhetsområde. Underlag Skrivelse Lars Tapani Handlingsplan för Robertsfors kommun Allmänna utskott beslutar att remittera förslag till handlingsprogram 2014 enligt sändlista Räddningschef Tapani

6 Allmänna utskottet ( 22) Au 4 Dnr 9014/ Delegationsordning Lag(2003:708) och förordning (2003:709) om skydd mot olyckor och Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Robertsfors kommun har ett Räddningstjänstavtal och ett Samverkansavtal med Umeå kommuns Räddningstjänst. En uppdatering av delegationsordningen avseende Lag(2003:708) och förordning (2003:709) om skydd mot olyckor och Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor behöver göras. Underlag Uppdaterad delegationsordning Allmänna utskottets förslag till beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta föreslagen delegationsordning för Lag(2003:708) och förordning (2003:709) om skydd mot olyckor och Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, och införa dessa i Robertsfors kommuns delegationsordningsdokument. Ks

7 Allmänna utskottet ( 22) Au 5 Dnr 9014/ El-leverans för Robertsfors kommun 2017 Bakgrund Nytt elavtal tecknades i december 2013 för perioden , år 2017 är ett optionsår och möjligt att teckna när som helst. Avtalet tecknades med Energiförsäljning Sverige AB. Priset för perioden var 341,75kr/MWh exklusive skatter etc. och nu ser det ut att vara lite lägre för år Det är många faktorer som påverkar el priset, på längre sikt är det framförallt internationella konjunkturen och kolpriset, på kort sikt spelar hydrologiska balansen en större roll. Kolpriset är just nu förhållandevis lågt och för att kunna hålla kostnaderna nere på dagens nivå bör Robertsfors kommun teckna avtal även för Prisinfo lämnades under mötet. Samhällsbyggnadschefen ges i uppdrag att teckna avtal för 2017 om priset är lika eller lägre med de tecknade priserna för åren Samhällsbyggnadschef

8 Allmänna utskottet ( 22) Au 6 Dnr:9011/ Dnr 2013/T0009 Hastighetsbegränsning inom tättbebyggt område, Robertsfors samhälle Kommunstyrelsen har i beslut begärt att en översyn av hastigheten inom Robertsfors samhälle ska göras. Samhällsbyggnadskontoret har under vintern arbetat fram ett förslag till nya hastighetsbegränsningar. Bakgrund Den 2 maj 2008 infördes ett nytt system med hastighetsgränser i Sverige, vilket består av hastighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30 upp till 120 km/tim. Syftet med ändringen var att få hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard. Det avses ge ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och ökad respekt och acceptans för hastighetsgränserna. Kommunen beslutar om gränsen för tättbebyggt område och beslutar om alla hastighetsbegränsningar inom det området, oavsett vem som är väghållare. Sedan 2 maj 2008 kan kommunerna införa 30 och 40 km/tim i hela eller delar av ett tättbebyggt område (3 kap 17 TrF). Innan ett hastighetsbegränsningsbeslut fattas är kommunen skyldig att låta den polismyndighet och den statliga väghållningsmyndighet som berörs få yttra sig över förslaget (10 kap 5 TrF). Under 12 månader med start 1 juni 2007 pågick försök med nya hastighetsgränser i ett antal kommuner. Resultaten från dessa försök finns att läsa i rapporten Nya hastighetsgränser i tätort resultat av försök i några svenska kommuner, Institutionen för trafik och samhälle, LTH. Utvärdering av tätortsförsöket med nya hastighetsgränser visar på betydande vinster vid ändrad hastighetsgräns från 50 km/tim till 40 km/tim. Medelhastigheten sjunker med cirka 3 km/tim. Från trafiksäkerhetssynpunkt ger det en minskad risk för dödsolyckor med procent. Förutom att hastighetsnivån sjunker minskar hastighetsspridningen. Trafiken flyter i en något lägre och jämnare takt. Detta minskar inte bara bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen utan bidrar även till minskade utsläpp av kväveoxider och partiklar. Restiderna påverkas med 2-5 procent, vilket är knappt märkbart i ett mindre samhälle. Enligt handboken Rätt fart i staden som SKL och Vägverket arbetat fram som stöd för kommuner vid hantering av trafikfrågor, överlever nio av tio oskyddade trafikanter att bli påkörda av en bil i 30 km/tim, vid 40 km/tim överlever sju av tio. Vid 50 km/tim överlever bara två av tio olyckan. Trafiksäkerheten och miljön gynnas av att 50/30-gator ersätts med 40/30-gator eftersom trafiken blir mindre ryckig ks

9 Allmänna utskottet ( 22) Forts Au 6 I Trafikverkets slutrapport utvärdering av nya hastighetsgränser från 2012 rekommenderas 40 km/tim som generell hastighetsgräns inom tättbebyggt område. Studier i Göteborg om hastighetsbegränsningen 30 km/tim utanför skolor på dagtid gör gällande att det är motiverat med längre tidsintervall med 30 km/tim eftersom de flesta olyckor vid skolor förekommer på andra tider än skoltider. Skolor och anläggningar i anslutning till skolor används ofta för fritidsaktiviteter på både kvällar och helger, ofta när det är mörkt, vilket ökar riskerna i trafiken. Förslag Robertsfors samhälle består till stor del av villakvarter med många korsningar och många utfarter från fastigheter. Det finns bara ett fåtal separata gång- och cykelbanor. Huvudgatan Storgatan är lång, rak och relativt bred, vilket ökar risken för högre fordonshastigheter. Det finns många trafiksäkerhetsrisker längs gatan, affärer på båda sidor, vilket leder till att många människor korsar gatan, parkeringar med utfart direkt till Storgatan, flera fastigheter har parkeringar framför butiken vilket leder till att fordon måste backa direkt ut på Storgatan. Det finns både skolor och äldreboenden längs vägen, två ställen där de mest utsatta oskyddade trafikanterna rör sig. Samhällsbyggnadskontorets förslag är att hastighetsbegränsningen blir 40 km/tim i hela Robertsfors samhälle samt att 30 km/tim på Storgatan utanför Tundalsskolan förlängs till att gälla vardagar istället för dagens Detta med tanke på fritidshemmets öppettider och upprustningen av skolgården som lett till att fler barn vistas i området utanför skoltid. Bilaga: Karta Allmänna utskottets förslag till beslut Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen med stöd av 3 kap 17 andra stycket trafikförordningen (1998:1276) föreslå kommunfullmäktige besluta följande: Att på väg 651 vid Tundalsskolan i Robertsfors på en sträcka mellan 10 meter nordväst om Stantorsgatan och 50 meter nordväst om Skolgatan/Aseavägen får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Förbudet gäller vardagar, utom dag före söndag och helgdag, mellan klockan och Att inom tättbebyggt område i Robertsfors samhälle, område enligt lokal trafikföreskrift , får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. ks

10 Allmänna utskottet ( 22) Au 7 Dnr 2013/B0215 Gumboda S:1 Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av väg Ansökan avser strandskyddsdispens för att anlägga en väg på samfälld mark i anslutning till Gumboda hamn. Vägen ska ansluta till en planerad avstyckning av en fritidshustomt. På platsen råder strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7kap Ärendet behandlades på Allmänna utskottets sammanträde men återremitterades för fortsatt utredning. Samhällsbyggnadskontoret har utrett frågan ytterligare och sökanden har minskat vägens längd. För att planerad fritidshustomt inte ska ta väg över annans mark är den dragning som nu föreslås för vägen, enligt samhällsbyggnadskontorets bedömning, den som minst stör strandskyddsområdet. Särskilt skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna bedöms föreligga eftersom vägen till tomten är en anläggning som inte kan läggas utanför strandskyddsområdet enligt MB 7 kap 18 c punkt 3. Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt ett yttrande över möjligheten att bevilja strandskyddsdispens, bilaga. Allmänna utskottet beviljar strandskyddsdispens. Särskilda skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna föreligger med hänvisning till samhällsbyggnadskontorets yttrande. Med stöd av MB 7 kap 18 c föreskriva att dispensen avser anläggande av väg enligt bifogad karta. Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan åtgärderna vidtas med anledning av besvärsrätt för länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag beslutet inkommit till länsstyrelsen. Sökanden uppmärksammas på att undantag från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga kraft enligt MB 7 kap 18 h. Detta beslut kan överklagas genom besvär. Shbk för utskick till berörda

11 Allmänna utskottet ( 22) Au 8 Dnr 2014/B0011 Prästen 4 Bygglov för ändrad användning Ansökan avser ett tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av samlingslokal till bageri. För fastigheten finns detaljplan som anger bostadsändamål. Tidsbegränsade bygglov har tidigare beviljats för nuvarande verksamhet 1997 och Det senaste beviljade bygglovet löpte ut Plan- och bygglagen medger tidsbegränsade bygglov för åtgärder som avses pågå under en begränsad tid. Ett tidsbegränsat lov får ges för högst 5 år i taget, och den sammanlagda tiden får inte överstiga 10 år. Den här verksamheten har beviljats tidsbegränsade bygglov för en period om 15 år. Det är därför inte möjligt enligt lagstiftningen att bevilja ytterligare ett tidsbegränsat bygglov. För att möjliggöra för verksamheten att fortgå på platsen krävs därför en detaljplaneändring. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanen ändras för aktuell fastighet så att den förutom bostäder även tillåter småindustri med icke-störande verksamhet. Bilaga. Allmänna utskottet beslutar bevilja tidsbegränsat bygglov ytterligare 5 år. Shbk för utskick till berörda

12 Allmänna utskottet ( 22) Au 9 Dnr 2013/B0229, 2013/B0230 och 2014/B0007 Norum 7:2, 7:59, 7:60 Ansökan om planbesked Ansökan avser planbesked för att inom ett fastställt LIS-område tillskapa fler tomter för bostadsbebyggelse. Bebyggelsen ska bestå av friliggande bostadshus med erforderliga komplementbyggnader. Området saknar idag detaljplan. Två av de sökande äger varsin obebyggd tomt inom området, men önskar nu när strandskyddsdispens kan ges med landsbygdsutveckling som särskilt skäl, flytta/utöka sina befintliga fastigheter närmare stranden. Stamfastighetsägaren är positiv till dessa planer. Inom samma LIS-område ansöker stamfastighetsägaren om ytterligare 3-4 tomter för bostadsbebyggelse. Enligt riktlinjerna i kommunens LIS-plan ska eventuell exploatering prövas i detaljplan. Bilagor: Förrättningskarta Karta Allmänna utskottet beslutar att upprätta detaljplan för fastigheterna Norum 7:59, Norum 7:60 samt del av fastigheten Norum 7:2. Detaljplanen kan medge upp till sex nyskapade tomter. Sökande bekostar och ombesörjer framtagandet av detaljplanen. Shbk för utskick till berörda

13 Allmänna utskottet ( 22) Au 10 Dnr 2013/B0234 Remiss från Länsstyrelsen utvidgat strandskydd Länsstyrelsen har skickat ut en remiss gällande förslag på områden i Robertsfors kommun som bör omfattas av utvidgat strandskydd. Beslutsförslaget innehåller områden som Länsstyrelsen anser bör få ett utvidgat strandskydd. Detta för att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Underlaget finns att tillgå digitalt på Länsstyrelsens webbplats: PLANERING-OCH- KULTURMILJO/PLANFRAGOR/STRANDSKYDD/OVERSYN- AV-UTVIDGAT-STRANDSKYDD/Pages/default.aspx Samhällsbyggnadskontoret har granskat förslaget. De områden som föreslås i remissen sammanfaller till stor del med befintliga beslut om utvidgat strandskydd. Att avgränsningarna setts över och justerats för att bättre fylla sitt syfte är positivt. Återremiss av ärendet som tas upp på nästa sammanträde i mars. Längre remisstid begärs hos Länsstyrelsen. Shbk

14 Allmänna utskottet ( 22) Au 11 Dnr 2011/B0276 Lobbträsket Utredning om möjligt LIS-område (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge) Allmänna utskottet har i tidigare beslut ställt sig positiva till att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av två bostadshus vid sjön Lobbträsket i Grimsmark. Länsstyrelsen har valt att överpröva det beslutet. För att Länsstyrelsen ska fastslå kommunens beslut att bevilja strandskyddsdispens krävs att en LIS-utredning genomförs för ett utpekat område vid Lobbträsket. Allmänna utskottet har i beslut fastställt LIS-utredningen som Samhällsbyggnadskontoret sammanställt. Länsstyrelsen har inkommit med synpunkter på utredningen, bilaga. Samhällsbyggnadskontoret har reviderat utredningen i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. Underlag Yttrande Länsstyrelsen LIS-område Grimsmark Allmänna utskottet godkänner upprättad LIS-utredning och området kommer att föras in i kommunens LIS-plan vid kommande revidering. Shbk

15 Allmänna utskottet ( 22) Au 12 Dnr 2012/B0214 Risvattnet Utredning om möjligt LIS-område (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge) Allmänna utskottet har i tidigare beslut ställt sig positiva till att bevilja strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus vid sjön Risvattnet. Länsstyrelsen har valt att överpröva det beslutet. För att Länsstyrelsen ska fastslå kommunens beslut att bevilja strandskyddsdispens krävs att en LIS-utredning genomförs för ett utpekat område vid Risvattnet. Allmänna utskottet har i beslut fastställt LIS-utredningen som Samhällsbyggnadskontoret sammanställt. Länsstyrelsen har inkommit med synpunkter på utredningen. Samhällsbyggnadskontoret har reviderat utredningen i enlighet med Länsstyrelsens yttrande. Underlag Beslut Länsstyrelsen LIS-område Risvattnet Allmänna utskottet godkänner upprättad LIS-utredning och området kommer att föras in i kommunens LIS-plan vid kommande revidering. Shbk

16 Allmänna utskottet ( 22) Au 13 Dnr 9014/ Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Brukspatron, Corax Kvadrat. Sammanfattning Sökanden har den kompetens och kunskap som krävs för att bedriva restaurangverksamhet. Samtliga remissinstanser har i yttranden inget att erinra mot serveringstillståndet. Serveringen bedöms inte medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. Bedömning är att det inte föreligger några hinder för att bevilja Corax Kvadrat tillstånd för servering av öl, vin och sprit till allmänheten. Ansökan avser förutom bar och restaurangdelen även foajé och Diamantenlokalen. Beviljas tillstånd för foajé och Diamanten så förhindras uthyrning av dessa lokaler till andra publika arrangemang där det kan finnas önskemål om tillfällig alkoholservering, både med och utan tillstånd. Det kan vara allt från bröllop, födelsedagsfester, där det nödvändigtvis inte krävs tillstånd, till företagsfester etc. med tillfälliga tillstånd för slutna sällskap. Underlag Utredning -Att enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten bevilja Corax Kvadrat AB tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten. -Att villkor från räddningstjänsten uppfylls. -Serveringsställe: Restaurang Brukspatronen, Robertsfors. Restaurangens bar och restaurangdel. -Serveringstid dagligen kl Soc för utskick till berörda

17 Allmänna utskottet ( 22) Au 14 Dnr 9014/ Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Grillhörnan, Trädgårdsgatan 1, Robertsfors. Sammanfattning Sökanden har den kompetens och kunskap som krävs för att bedriva restaurangverksamhet. Samtliga remissinstanser har i yttranden inget att erinra mot serveringstillståndet. Serveringen bedöms inte medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. Verksamheten har karaktären av hamburgerbar men med ett restauranglikt lunchutbud. Vidare finns ett utbud av a la carte meny som uppges vara tillagad eller på annat sätt tillredd i eget kök. Underlag Utredning Att enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten bevilja Mohammad Reza Ghalibaf tillstånd att servera starköl och vin samt spritdrycker till allmänheten. Serveringsställe: Restaurang Grillhörnan, Robertsfors. Serveringstid dagligen kl under vardagar samt under helger. Soc för utskick till berörda

18 Allmänna utskottet ( 22) Au 15 Dnr 9014/ Särskilt upprustningsbidrag till enskilda vägar Särskilt upprustningsbidrag är det vägbidrag som samfällighetsföreningar kan söka då de behöver göra stora underhållsåtgärder. Trafikverket inspekterar samfällighetens väg/vägar och kan bevilja bidrag till samfälligheten motsvarande 60% av kostnaderna. Särskilt upprustningsbidrag kan sökas från Robertsfors kommun som tillägg till det av Trafikverket beviljade bidraget. Robertsfors kommun har i budget avsatt kronor till särskilt upprustningsbidrag för enskilda vägar. Bilaga Allmänna utskottets förslag Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att: Särskilt upprustningsbidrag ökas från nuvarande kronor till kronor. Särskilt upprustningsbidrag utgår som tidigare dock med maximalt belopp om kronor per ansökan. Kommunchefen uppdras att undersöka var medel ska tas från. K Mats Pettersson Ekonomi

19 Allmänna utskottet ( 22) Au 16 Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, bygglov mm. Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde. 2013/B0146 STENSÄTER 1:20, Bygglov för nybyggnad av förråd 2014/B0005 SIKEÅ 5:103, Bygglov för inglasad altan 2012/B0007 GUMBODA 13:32, Slutbesked gällande bygglov för tillbyggnad av bostadshus samt nybyggnad av garage 2013/B0024 SKINNARBYN 4:15, Slutbesked gällande nybyggnad av enbostadshus 2013/B0168 FLARKEN 4:31, Slutbesked gällande rivningslov för industribyggnad 2013/B0211 RATU 2:9, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 2013/B0212 NYBYN 18:33, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 2013/B0223 NYBYN 53:3, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 2013/B0227 DALKARLSÅ 2:34, Anmälan om installation av eldstad och rökkanal 2013/B0221 Parkeringstillstånd t o m /B0224 Parkeringstillstånd t o m /B0236 Parkeringstillstånd t o m /B0010 Parkeringstillstånd t o m

20 Allmänna utskottet ( 22) Au 17 Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde 2014/0032 KRÅKAN 1, Registrering av livsmedelsanläggning 2013/0546 NYBYN 50:3, Avgift för tillsyn enligt miljöbalken 2013/0594 NYBYN 46:7, Föreläggande gällande hygienisk handtvätt i behandlingslokal 2014/0029 HERTSÅNGER 6:3, Anmälan om användning av sulfidhaltiga massor 2013/0575 NORUM 1:8, Godkännande av livsmedelsanläggning 2013/0593 NORUM 3:57, Anmälan om installation av bergvärmepump 2013/0293 EDFASTMARK 7:255, Registrering av livsmedelsanläggning 2013/0574 NYBYN 49:1, Avregistrering av livsmedelsanläggning 2013/0542 SIKEÅ 37:1, Avregistrering av livsmedelsanläggning

21 Allmänna utskottet ( 22) Au 18 Delgivning Meddelanden Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde. 2014/0027 Länsstyrelsen, Beslut om tillstånd till transport av avfall för Åkullsjöns Åkeri AB 2012/0125 Länsstyrelsen, Beslut om dispens från terrängkörningsförbudet på barmark för uppförande och nedmontering av en temporär vindmätningsmast vid Granberget 2013/0576 Länsstyrelsen, Beslut om anläggning av trumma under tillfällig väg i Lillån 2011/B0244 Mark- och miljödomstolen, Bifaller överklagandena och upphäver Robertsfors kommuns antagande av detaljplan för Skäran 20:1 m.fl. 2013/0567 Länsstyrelsen, Beslut om tillstånd till transport av avfall för E & R Andersson Transport 2013/B0225 Trafikverket, Undantag från bestämmelserna om största tillåtna vikt och bredd 2013/0297 Livsmedelsverket, Rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter gällande kontroller utförda /0500 Länsstyrelsen, Beslut om byte av vägtrumma i Lugnbäcken Norrfors 2014/0003 Livsmedelsverket, Överföring av kontrollansvar för 853-anläggningar

22 Allmänna utskottet ( 22) Au 19 Övriga frågor Information om arbetet med översiktsplanen önskas. Äu Shbk

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V)

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-04-17 1 Plats och tid Beslutande Skimmeln, Drabanten, Dragonvägen 9A Tisdag den 17 april 2012, klockan 19:00-20:50 Ledamöter: Johan Magnusson (C), ordf Jan-Erik Ek (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 5185 april 2002 KARTLÄGGNING M.M. AV STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer