Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)"

Transkript

1 Plats och tid Kommunkontoret , kl Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Övriga deltagare Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare Utses att justera Marta Pettersson Underskrifter Sekreterare Paragraf Eva Marklund Ordförande Justerare Patrik Nilsson Marta Pettersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Robertsfors Eva Marklund

2 Innehåll 53 Information Räddningstjänsten 54 Uppföljning ekonomi 55 Ansökan om strömleverans för belysning 56 Ansökan om strandskyddsdispens inom fastigheten Bygdeå Kyrkbord 1:16 57 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu inom fastigheten Skäran 15:4 58 Edfastmark 7:34 Detaljplan 59 Fiskecamp vid Arvidviken i Skäran 60 Förhandsbesked strandskyddsdispens för anslutningsväg inom fastigheten Skäran 15:1 61 Komplettering av LIS- områden 62 Skrivelse angående utbyggnad av garage 63 Strandskyddsdispens för uppförande av växthus på fastigheten Klintsjön 6:20 (tidigare Rickleå 28:1) 64 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten juli 2015, Lufta Camping och Restaurang AB, Per-Gunnar Lundgren 65 Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för ändrad serveringstid för servering av alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Grillhörnan, Trädgårdsgatan 1, Robertsfors. 66 Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten av Robertsfors IK. 67 Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten av Robertsfors IK. 68 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten juli 2015, Ånäset Handelsförening 69 Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, bygglov mm. 70 Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör 71 Delgivning Meddelanden

3 Au 53 Information Räddningstjänsten Räddningschef Lars Tapani informerade angående Offensiv enhet, IVPA och FIP. Offensiv enhet är ett helhetskoncept för insatser vid brand, trafikolyckor, vattenlivräddning, IVPA (i väntan på ambulans), sjukvårdslarm och förebyggande säkerhetsarbete i kommunerna. Offensiv enhet gör säkerhetsarbetet och räddningsinsatserna effektivare. Första Insats Person (FIP) En person i deltidsbrandkåren ska ha bilen hemma eller på jobbet och vid larm åka direkt till en brand- eller olycksplats. I Väntan på Ambulans (IVPA), innebär att räddningstjänstens personal larmas ut på sjukvårdsuppdrag om ambulansen för tillfället inte är i närheten vid olycksfall i kommunen.

4 Au 54 Uppföljning ekonomi Månadsrapport jan-maj Se bilaga. Informationen noterades.

5 Au 55 Dnr 9015/ Ansökan om strömleverans för belysning Allmänna utskottet beslutade att fastighetsägare Åke och Ulrika Gustavsson kan ansöka om bidrag till enskild ljuspunkt. Tanken med ansökan var att strömmen till belysningen efter inkoppling betalas av kommunen. Åke och Ulrika Gustavsson bekostar själva allt övrigt som har med belysningen att göra. Underlag Protokoll Au Ansökan för strömleverans Strömmen till belysningsstolparna betalas av kommunen. En översyn av dagens regelverk görs.

6 Au 56 Dnr 2015/B0094 Ansökan om strandskyddsdispens inom fastigheten Bygdeå Kyrkbord 1:16 Ansökan avser en nybyggnad av bostadshus ca 65m2 samt delvis riva och flytta befintlig byggnad ca 30m2 kvarstår. På platsen gäller strandskydd. Stadsarkitekten tillstyrker strandskyddsdispensen. Strandskyddsdispens beviljas med stöd av miljöbalken 7 kap 18b. Särskilt skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna föreligger enligt MB 7kap 18c p1, redan ianspråktagen tomt. Med stöd av MB 7 kap 18c föreskriva att dispensen avser den yta som byggnaderna upptar på marken (65m2 och 30m2). Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan åtgärder vidtas med anledning av besvärsrätt för länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag dispensbeslutet inkom till länsstyrelsen. Sökanden uppmärksammas på att undantag från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år och inte har avslutats inom fem år från den dag dispensbeslutet vunnit laga kraft MB 7 kap 18h.

7 Au 57 Dnr 2015/B0097 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu inom fastigheten Skäran 15:4 Ansökan avser en nybyggnad av bastu ca 18m2 på en redan ianspråktagen tomt. På platsen gäller strandskydd. Stadsarkitekten tillstyrker strandskyddsdispensen. Strandskyddsdispens beviljas med stöd av miljöbalken 7 kap 18b. Särskilt skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna föreligger enligt MB 7kap 18c p1, redan ianspråktagen tomt. Med stöd av MB 7 kap 18c föreskriva att dispensen avser den yta som byggnaden upptar på marken. Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan åtgärder vidtas med anledning av besvärsrätt för länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag dispensbeslutet inkom till länsstyrelsen. Sökanden uppmärksammas på att undantag från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år och inte har avslutats inom fem år från den dag dispensbeslutet vunnit laga kraft MB 7 kap 18h.

8 Au 58 Edfastmark 7:34 Detaljplan Allmänna utskottet beslutade att ändra detaljplanen mellan Mårsgårdsbäcken och Rickleån. Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av parkering vid Lövlundens äldreboende och är en förutsättning för att kunna bevilja permanenta bygglov för de carportar som i dag har tidsbegränsade bygglov. Ett förslag till detaljplan har upprättats (bilaga). Samhällsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kommer att påverka miljön i sådan utsträckning att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver upprättas. Allmänna utskottet beslutar, enligt delegation från kommunstyrelsen punkt B 1.1, att godkänna upprättad detaljplan för samråd, samrådstiden tre veckor. Någon MKB behöver inte upprättas. Detaljplanen ska handläggas enligt enkelt planförfarande.

9 Au 59 Dnr 2015/B0054 Fiskecamp vid Arvidviken i Skäran Sökanden planerar en fiskecamp och en avstyckning av ett ca 5ha stort område. Området ska rymma uthyrningsstugor och uppställningsplatser för husvagnar/husbilar samt en servicebyggnad med dusch, toalett samt förråd. Avloppet ska lösas inom området. Stadsarkitekten har yttrat sig i ärendet (bilaga) På grund av platsens läge vid en sjö samt omfattningen av de planerade åtgärderna bedöms att detaljplan krävs för utveckling av området. Genom att ta fram en detaljplan kan frågor hanteras/lösas i ett sammanhang (t.ex. strandskydd samt vatten och avlopp). Ett besök på platsen gjordes den 28maj, området bedömdes möjlig att utveckla för fiskecamp. För att genomföra projektet krävs att en detaljplan tas fram. Planbesked söks av fastighetsägaren/exploatören. Ansökan bör inkludera enklare skiss för vad som planeras inom området.

10 Au 60 Dnr 2015/B0122 Förhandsbesked strandskyddsdispens för anslutningsväg inom fastigheten Skäran 15:1 Sökanden har begärt förhandsbesked för en strandskyddsdispens för anslutningsväg på fastigheten Skäran 15:1, vägen fastigheten Skäran 15:10. Som skäl anges att området har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syfte samt att allmänheten har fått betydligt lättare att beträda området och färdas fritt. Inga eller ringa påverkan på livsvillkoren för djur- eller växtarter. Tömning av slambrunn är betydligt lättare att utföra. Stadsarkitekten har yttrat sig i ärendet. Bilaga. Inga skäl till dispens bedöms kunna åberopas varför dispens från strandskyddet, med stöd av 7 kap 18 b miljöbalken inte kan ges för aktuell åtgärd. Detta beslut kan överklagas genom besvär (bilaga)

11 Au 61 Komplettering av LIS- områden Inom kommunen finns ett antal avstyckade men inte bebyggda tomter utanför detaljplanelagda områden. Om tomten ligger närmare vatten än 100m krävs en strandskyddsdispens. Enligt de dispensregler som framgår miljöbalken (MB) 7 kap 18c finns inga särskilda skäl att bevilja en strandskyddsdispens detta medför att tomterna inte går att bebygga. Enligt MB 7 kap 18 d kan en dispens ges om ett område är utpekat som ett LIS- område. Samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att inventera de ombebyggda tomterna som ligger närmare vatten än 100m och utreda om det möjligt att föreslå nya Lis-områden enligt de riktlinjer som finns i LIS-planen. Bilaga: Riktlinjer i LIS-planen/Dispensregler

12 Au 62 Dnr 2011/B0144 Skrivelse angående utbyggnad av garage Klaganden har i skrivelse begärt att kommunen ska agera mot utbyggnad av garage. Nuvarande ägare påstår att utbyggnaden fanns då de köpte fastigheten 2005 och endast utfört underhåll av byggnaden. Ägaren till grannfastigheten påstår att det aldrig funnits någon utbyggnad. Av de handlingar som kommunen har tillgång till plansammanställning 1971 och inmätning 1992 kan konstateras att det finns en utbyggnad som till viss del är byggd över tomtgränsen. Kommunen bedömer utifrån plansammanställning 1971 och inmätning 1992 så är utbyggnaden mer än 10 år gammal och därför kan kommunen inte agera mot svartbygget. Preskriptionstiden för svartbyggen är 10 år. Stadsarkitekten har yttrat sig i ärendet. Bilaga. Kommunen bedömer att byggnaden är uppförd för med än 10 år sedan och därför är det eventuella svartbygget preskriberat och kommunen kan därmed inte ingripa, ärendet föranleder ingen åtgärd från kommunen. Detta beslut kan överklagas genom besvär (bilaga).

13 Au 63 Dnr 2015/0135 Strandskyddsdispens för uppförande av växthus på fastigheten Klintsjön 6:20 (tidigare Rickleå 28:1) Ansökan avser uppförande av växthus ca 30m2, av handlingarna framgår att en badtunna ska placeras i anslutning till växthuset. För området gäller strandskydd. Bilaga Strandskyddsdispens beviljas med stöd av miljöbalken (MB) 7 kap 18 b. Särskilt skäl till undantag från strandskyddsbestämmelserna föreligger enligt MB 7 kap 18 c p2, genom väg är området väl avskilt från området närmast strandlinjen. Med stöd av MB 7 kap 18 c föreskriva att dispensen avser den yta som växthuset samt badtunnan upptar på marken (30m2 samt 5 m2). Sökanden uppmärksammas på att besvärstidens utgång bör avvaktas innan åtgärder vidtas med anledning av besvärsrätt för länsstyrelsen. Besvärstiden är tre veckor från den dag dispensbeslutet inkom till länsstyrelsen. Sökanden uppmärksammas på att undantag från strandskyddsbestämmelserna upphör att gälla om de åtgärder som dispensen avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag dispensbeslutet vunnit laga kraft MB 7 kap 18 h.

14 Au 64 Dnr 9015/ Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten juli 2015, Lufta Camping och Restaurang AB, Per-Gunnar Lundgren Per-Gunnar Lundgren, Lufta Camping och Restaurang AB, ansöker om tillfälligt serveringstillstånd för starköl och vin till allmänheten under Countryfestival på Gumboda Hed den juli Sökt serveringstid Kl Sökanden innehar permanent serveringstillstånd för starköl och vin till allmänheten vid Lufta Camping sedan Ansökan sker utifrån 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten. Evenemang Servering sker inne på Gumboda Heds festområde i samband med den årliga Country festivalen. Från fredag kväll kl söks serveringstillstånd för servering av mat och dryck i befintlig loge inne på Gumboda-Hed. Serveringstillstånd ansöks även för uteservering i direkt anslutning till logen. Uteserveringen är tydligt avgränsad med staket och bevakad entré. Gumboda Hed har inför denna säsong gjort en förbättring av staket och avgränsningar på området som säkrar förutsättningar för god ordning. Matservering sker i direkt anslutning till loge och uteservering. Husvagnsuppställning finns utanför festområdet. Hela området är fast inhägnat och 3 ordningsvakter kommer att finnas på kvällarna. Företag Lufta Camping och Restaurang AB är ett aktiebolag som ägs av Per-Gunnar Lundgren och har god soliditet. Branschvana Sökande har lång erfarenhet från restaurangbranschen då han drivit Lufta Camping under många år. Sökanden har även varit aktiv i projektet Ansvarsfull alkoholservering som är ett initierat projekt från Folkhälsomyndigheten. Kassaregister Försäljning Kassaapparat med särredovisning av vin och öl/cider kommer att finnas. Maten kommer att redovisas separat i matserveringens kassa. Mat Matsedel/Menyn består av: Risotto samt hamburgare med tillbehör.

15 Forts Au 64 Mat skall kunna serveras under hela tiden fram till senast Enklare rätter ska finnas tillgängliga fram till Servering av kaffe, smörgåsar, läsk och varmkorv sker inom andra lokaler på området. Serveringsansvarig Per-Gunnar Lundgren är serveringsansvarig under båda kvällarna. Remissvar Polismyndigheten och brandmyndigheten har inget att erinra mot att tillstånd beviljas. Sammanfattning/Bedömning Sökanden bedöms uppfylla alkohollagens krav för att få tillfälligt utökat serveringstillstånd till allmänheten. Alkoholserveringen bedöms inte medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. Att enligt 8 kap 2 alkohollagen bevilja Per-Gunnar Lundgren, Lufta Camping och Restaurang AB, Ånäset tillfälligt utökat tillstånd att servera starköl och vin till allmänheten under Countryfestivalen på Gumboda Hed den juli Serveringsansvarig skall finnas tillgänglig under hela serveringstiden mellan kl Plats för serveringen: Inhägnat område i anslutning till logen på Gumboda Hed. Serveringsområdet skall vara tydligt avgränsat med bevakning av ut- och ingångar. Mat skall kunna serveras under hela tiden fram till senast Enklare rätter ska finnas tillgängliga fram till ordningsvakter på plats inom hela festområdet under hela serveringstiden varav en har uppsikt över restaurangverksamheten. Underlag Utredning

16 Au 65 Dnr 9015/ Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för ändrad serveringstid för servering av alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Grillhörnan, Trädgårdsgatan 1, Robertsfors. Mohammad Reza Ghalibaf, Johan Vales Väg 36 A, Robertsfors, har tillstånd enligt 8 kap 2 Alkohollagen för servering av starköl, vin samt spritdrycker till allmänheten. Serveringen är vid Restaurang Grillhörnan, Robertsfors, Robertsfors kommun. Tillståndet avser året runt med serveringstid dagligen mellan Vardagar kl Helger kl Ansökan Ansökan avser en utökning av serveringstid till att även vardagar vara till klockan Restaurangverksamhet under hela året vid restaurangen. Verksamheten ska bestå av lunchservering, pizza samt servering av a la carte. Att enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten bevilja Mohammad Reza Ghalibaf tillstånd att servera starköl, vin samt spritdrycker till allmänheten vardagar samt helger Serveringsställe: Restaurang Grillhörnan, Robertsfors. Underlag Utredning

17 Au 66 Dnr 9015/ Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten av Robertsfors IK. Robertsfors IK (RIK), Hantverksgränd 2, Robertsfors, ansöker om tillfälligt tillstånd enligt 8 kap 2 Alkohollagen för servering av starköl och vin till allmänheten. Serveringen är vid ett öltält samt i en PUB inne i Modoladan, Robertsfors kommun. Området är inhägnat. Ansökan avser tillfälligt tillstånd till allmänheten under tiden 15 augusti 2015 kl Verksamhetsbeskrivning RIK är en ideell förening som bedriver denna typ av arrangemang i syfte att ge ekonomi till föreningens verksamhet. Företag Arrangör för försäljningen är RIK. Serveringsansvarig Peter Nilsson är serveringsansvarig. Serveringsansvarig ska ge den personal som står för serveringen en grundlig genomgång av vilka villor som gäller för utskänkning. Branschvana Sökande (serveringsansvarig) har sedan tidigare ingen branschvana från restaurangverksamhet. Föreningen har under flera år varit anlitade med personal vid tidigare liknande arrangemang. Kunskapsprov Peter Nilsson har avlagt godkänt kunskapsprov. Matutbud Försäljning av tillagad mat bestående av Västerbottens paj, Viltwok, hamburgare samt alkoholförsäljning av öl och vin. Budget och personal RIK är en ideell förening som står för arrangemanget och som även står för serveringspersonal. Redovisning/kassaapparat Godkänt kassaregister ska finnas med separat redovisning av försäljning ska finnas. RIK uppger att dessa ska inlånas. Kassaregister ska finnas vid de två försäljningsställen som enligt uppgift ska förekomma, i tältet samt inne i ladan.

18 Remissinstanser Polismyndigheten har inget att erinra. Räddningstjänsten tillstyrker ansökan utifrån brandskyddssynpunkt med villkor som exempelvis max 150 personer samtidigt i ladan, att utrymningsvägar i ladan kontrolleras och hålls lätt öppningsbara, två utrymningsvägar i var sin ände av tältet, pulversläckare ska finnas samt att personalen är väl förtrogna med utrymningsplan m.m, Sammanfattning Sökanden har den kompetens och kunskap som krävs för att bedriva restaurangverksamhet med servering av alkoholhaltiga drycker till allmänheten. Samtliga remissinstanser har i yttranden inget att erinra. Serveringen bedöms inte medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. Min bedömning är att det inte föreligger några hinder för att bevilja RIK tillstånd för servering av öl och vin tillfälligt till allmänheten. Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsens allmänna utskott besluta: att enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten bevilja RIK tillstånd att servera starköl och vin till allmänheten Serveringsställe: Modoladan vid Golfbanan inkl. öltält inne på området, Robertsfors. Serveringstid kl Serveringsansvarig skall finnas tillgänglig under hela serveringstiden mellan kl Mat skall kunna serveras under hela tiden fram till senast Enklare rätter ska finnas tillgängliga fram till Minst 2 ordningsvakter på plats under hela serveringstiden. Det ska finnas godkända kassaregister vid båda försäljningsställena. Att avslå ansökan om serveringstid till Tillståndet gäller enbart under förutsättning av att serveringsansvarig har godkänt kunskapsprov. Underlag: Utredning

19 Au 67 Dnr 9015/ Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten av Robertsfors IK. Robertsfors IK (RIK), Hantverksgränd 2, Robertsfors, ansöker om tillfälligt tillstånd enligt 8 kap 2 Alkohollagen för servering av starköl, vin och sprit till allmänheten. Serveringen är Centrumhuset, lokal Diamanten. Ansökan avser tillfälligt tillstånd till allmänheten under tiden 8 augusti 2015 kl Verksamhetsbeskrivning RIK är en ideell förening som bedriver denna typ av arrangemang i syfte att ge ekonomi till föreningens verksamhet. Företag Arrangör för försäljningen är RIK. Serveringsansvarig Peter Nilsson är serveringsansvarig. Serveringsansvarig ska ge den personal som står för serveringen en grundlig genomgång av vilka villkor som gäller för utskänkning. Branschvana Sökande (serveringsansvarig) har sedan tidigare erfarenhet från restaurangverksamhet då han ingått som personal vid den PUBverksamhet som förekommit inom försvarsmaktens personalförening. Nilsson arbetar åt försvaret. Robertsfors IK har under flera år varit anlitade med personal vid tidigare liknande arrangemang. Lokal Evenemanget hålls i Centrumhusets lokal Diamanten som är väl anpassat för ändamålet och som godkänts av Räddningstjänsten. Kunskapsprov Peter Nilsson har inte avlagt godkänt kunskapsprov vid dateringen av denna utredning. Evenemang TV-laget med en rad kända TV-profiler spelar en match på Stantorsvallen mot ett länslag. På kvällen ges en middag till utvalda gäster som köps av företa. Senare på kvällen är det en PUB med möjlighet till deltagande för allmänheten.

20 Matutbud Servering av en fullständig 3-rätters restaurangmiddag. Budget och personal RIK är en ideell förening som står för arrangemanget och som även står för serveringspersonal. Redovisning/kassaapparat Godkänt kassaregister ska finnas med separat redovisning av försäljning ska finnas. RIK uppger att dessa ska inlånas. Kassaregister ska finnas vid de två försäljningsställen som enligt uppgift ska förekomma, i tältet samt inne i ladan. Remissinstanser Polismyndigheten har inget att erinra. Räddningstjänsten har gjort ett platsbesök och tillstyrker ansökan. Sammanfattning Sökanden har den kompetens och kunskap som krävs för att bedriva restaurangverksamhet. Samtliga remissinstanser har i yttranden inget att erinra. Serveringen bedöms inte medföra olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt. Min bedömning är att det inte föreligger några hinder för att bevilja RIK tillstånd för servering av öl och vin tillfälligt till allmänheten. Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsens allmänna utskott besluta: att enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten bevilja RIK tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten Serveringsställe: Centrumhuset, lokal Diamanten, Robertsfors. Serveringsansvarig skall finnas tillgänglig under hela serveringstiden mellan kl Minst 1 ordningsvakt på plats under hela serveringstiden. Serveringstid kl Att avslå ansökan om serveringstid till Tillståndet gäller enbart under förutsättning av att serveringsansvarig har godkänt kunskapsprov. Underlag: Utredning

21 Au 68 Dnr 9015/ Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten juli 2015, Ånäset Handelsförening Ånäset Handel ansöker genom Mats Bång om tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen för servering av starköl och vin till allmänheten under Marknads-/shoppingdagar i Ånäset den juli Verksamhetsbeskrivning Evenemanget är årligen återkommande och för programmet ansvarar Svensk Handel Ånäset. Programmet kommer att vara ungefär som tidigare år med marknadshandel och på kvällen öltält med underhållning och mat. Matutbud Serveringen sker i öltältet. Beställning sker i anslutning till ölserveringen. Maten består av fläskfilé och grillpotatis, lax och potatis samt grillspett med potatisgratäng. Serveringsansvarig Sökanden har uppgett att serveringsansvarig för alkoholdrycker under kvällen är Hans Bång. Branschvana Sökande (serveringsansvarig) har sedan tidigare ingen branschvana från restaurangverksamhet. Svensk Handel i Ånäset har fram till och med 2013 varit delaktiga i genomförandet av arrangemanget i samarbete med Lufta Camping. Under 2014 genomfördes arrangemanget i egen regi med tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. Kunskapsprov Hans Bång har avlagt godkänt kunskapsprov den 9 maj Kassa Kassaapparaterna skiljer på försäljning av för mat respektive alkoholhaltiga drycker. Tältet kommer att inhägnas med staket enligt inlämnad skiss. Remissvar/Yttranden: Polismyndigheten och brandmyndigheten har inget att erinra mot att tillstånd beviljas.

22 Forts Au 68 Bedömning Sökanden bedöms uppfylla alkohollagens krav för att få tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten den juli att enligt 8 kap 2 alkohollagen bevilja Svensk Handel, organisationsnummer , tillfälligt serveringstillstånd för starköl och vin till allmänheten under Ånäsets Marknadsdagar juli Plats för serveringen: Inhägnat öltält i anslutning till Ånäset Pizzeria & Grill & Cafe. Serveringstillståndet gäller inte Pizzerians lokaler. Serveringstid kl Serveringsansvarig skall finnas tillgänglig under hela serveringstiden mellan kl Mat skall kunna serveras under hela tiden fram till senast Enklare rätter ska finnas tillgängliga fram till Minst 1 ordningsvakt på plats under hela serveringstiden. Underlag Utredning

23 Au 69 Redovisning av delegationsbeslut byggnadsinspektör, bygglov mm. 2015/B0084 ÖRNEN 12, Bygglov för fasadändring 2015/B0095 JÄRVEN 7, Bygglov för fasadändring 2015/B0074 NORUM 7:20, Bygglov för nybyggnad av garage 2015/B0118 Parkeringstillstånd t o m /B0116 Parkeringstillstånd t o m /B0058 GUMBODA 13:39, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2015/B0115 Parkeringstillstånd t o m /B0108 VAKTEN 4, Bygglov för fasadändring 2015/B0090 ARVIDSHEM 1:1, Bygglov för nybyggnad av stall 2015/B0100 SIKEÅ 5:84, Anmälan om tillbyggnad av fritidshus max 15 m² 2015/B0114 DALKARLSÅ 2:53, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 2015/B0112 TURKOSEN 1, Bygglov för inglasad uteplats 2015/B0098 ÖVERKLINTEN 28:1, Bygglov för nybyggnad av transformatorstation 2015/B0099 RATU 4:18, Rivningslov för carport 2015/B0068 DALKARLSÅ 2:40, Bygglov för inglasad uteplats 2015/B0094 BYGDEÅ KYRKOBORD 1:16, Rivningsanmälan

24 Au 70 Redovisning av delegationsbeslut miljöinspektör Följande delegationsbeslut redovisas vid dagens sammanträde 2015/0167 RICKLEÅ 8:6, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 2015/0168 RATUVIK 1:19, Förbud att släppa ut WC-vatten 2015/0171 ÅNÄSET 16:12, Avregistrering av livsmedelsverksamhet 2015/0170 NYBYN 3:26, Beslut om riskklassning av livsmedelsanläggning och fastställande av årlig kontrollavgift 2015/0177 KLINTSJÖN 4:9, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 2015/0180 KÅLABODA 12:3, Föreläggande att omhänderta avfall 2015/0185 KLINTSJÖN 17:2, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 2015/0189 ÅNÄSET 31:3, Anmälan om installation av bergvärmepump 2014/0384 HERTSÅNGER 13:10, Förbud att släppa ut WC-vatten 2015/0155 GUMBODA S:3, Registrering av livsmedelsanläggning 2015/0198 ÅNÄSET 16:12, Registrering av livsmedelsanläggning 2015/0181 NYBYN S:1, Registrering av livsmedelsanläggning 2015/0197 NYSÄTRA-BRÄNDE 18:7, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 2015/0187 NORUM 7:60, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning 2015/0156 SKÄRAN 14:11, Tillstånd för nyanläggning av avloppsanordning

25 Au 71 Delgivning Meddelanden Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde. 2015/0006 Länsstyrelsen, Beslut om att godkänna erosionsskydd på fastigheten Överklinten 10: /0050 Länsstyrelsen, Beslut om att godkänna anläggning av bro över Mårsgårdsbäcken på fastigheten Edfastmark 7: /0142 Länsstyrelsen, Beslut om att godkänna anläggning av pir samt muddring för småbåtshamn på fastigheten Norum 7:60 Regionförbundet Västerbotten, Protokoll Kollektivtrafikutskottet

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset, 7 juni 2011, kl. 14.15 16.45 Beslutande Bengt-Olof Fredén, ordförande Bengt Onsjö, (M) Roland Edvardsson, (M) Michael Hernborg, (S) Petra

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22 Sammanträdesdatum Sida 2006-02-07 2 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset Piteå, tisdag den 7 februari 2006, kl. 09.00 15:00 Björn Berglund, ordförande Daniel

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman.

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 09.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40

Protokoll Sammanträdesdatum 2013-03-14 Sammanträdestid 08:30 11:40 Protokoll Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08:30 11:40 Närvarande Ledamöter Yvonne Nilsson (S), ordförande Bo Rylander (M) för Claës L Ljung (M) Björn Bengtsson (S) för Anders Ranhög (M) Folke Kambler

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd Riktlinjer Riktlinjer för serveringstillstånd Antagen av kommunfullmäktige 45/2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Riktlinjer för serveringstillstånd Antagna av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand

DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Miljödomstolen DOM 2010-03-29 meddelad i Nacka Strand Mål nr KLAGANDE Naturvårdsverket 106 48 Stockholm MOTPART 1. Länsstyrelsen i Gotlands län 621 85 Visby 2. Visby Camping AB Box 768

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-09-23

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-09-23 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 09.00-12.00 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) Malin Sundberg (S) Tord Larsson (S) Per Gunnar

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för alkoholservering 2012-08-28 för alkoholservering vapen en symbol för Gästgiveri Fastställda av Kommunfullmäktige 2012-09-27 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Kommunerna ska ha tydliga och aktuella riktlinjer...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(26) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2015-04-14 kl 09.00 12.00 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-04-16 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, klockan 14.30 16.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 30-39 Monica Bergne. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(17) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Rune Daniels (C) ordförande Mari Bergfeldt (S) ersätter Lars-Erik Jonsén (S) Anders Ehrling (C) Marie Henriks Backlund

Läs mer

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41

Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll 2013-04- 24. Ärendeförteckning. Sid 1/21 32-41 Sid 1/21 Ärendeförteckning 32-41 32 Delegationsredovisning 33 Kurser. 34 Sammanställning av inkomna meddelanden. 35 Yttrande angående ansökan om ändringstillstånd för täktverksamhet på fastigheterna Boalt

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Plats och tid Dialogen, Storuman 2013-04-24, kl. 09:00-15:30 Ajournering för lunch 12:00-13:00 ande Ledamöter Olle Wärnick (m), ordförande 24-44, 46-50 Runar Frohm (s),

Läs mer

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel Datum Sida 2015-05-18 1 (13) Antagna av miljö- och bygglovsnämnden 2015-03-11, 18 Innehållsförteckning Sunne kommuns riktlinjer för serveringstillstånd försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer