Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring"

Transkript

1 Betalskyddsförsäkring Villkor gruppförsäkring DinEl

2 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Administratör 1 Definitioner 1 1 Allmänna avtalsbestämmelser Gruppavtalet Försäkringsavtal Försäkringstid och ändring av villkor 2 2 Teckningsregler Vem kan teckna försäkring 2 3 Försäkringens omfattning Vad försäkringen ersätter När försäkringen börjar gälla Vad försäkringen gäller för Kvalificeringstid Karenstid Ersättningens storlek och utbetalning Växlande grund för ersättning Åtgärder för utbetalning Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Avbrott i ersättningsperiod Om du blir sjuk eller arbetslös på nytt När försäkringen upphör att gälla 4 4 Undantag och begränsningar Generella begränsningar Begränsningar vid nedsatt arbetsförmåga Begränsningar vid ofrivillig arbetslöshet 4 5 Allmänna bestämmelser Ångerrätt Premien Skattegregler Uppsägning av försäkringen Återupplivning av försäkringen Återköp och överlåtelse m.m Upplysningsplikt Preskription Behandling av personuppgifter Gemensamt skadeanmälningsregister Tillsynsmyndighet och lag 6 6 Prövning av beslut 6 7 Vid frågor om försäkringen 7

3 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare är BNP Paribas Cardif Försäkring AB ( BNP Paribas Cardif ), org.nr Adressen till BNP Paribas Cardif är Box 24110, GÖTEBORG. Tfn: Administratör Försäkringsadministration handläggs av Göteborg Energi DinEl AB (DinEl) org. nr och BNP Paribas Cardif. DinEl är registrerad anknuten försäkringsförmedlare till BNP Paribas Cardif. Adressen till DinEl är Box 88, GÖTEBORG. Tfn: Definitioner Företagare Med Företagare menas du som bedriver verksamhet som avses i 13 kapitlet 1 1:a stycket inkomstskattelagen som du också utför arbete i, om minst 17 timmar per vecka, och har ett väsentligt inflytande över. Försäkrad Den person vars arbetslöshet och nedsatta arbetsförmåga omfattas av försäkringsskyddet. Med du i dessa villkor menas försäkrad. Försäkringsfall Med försäkringsfall vid nedsatt arbetsförmåga avses den första dag du är sjukanmäld och från vilken Försäkringskassan räknar karenstid för kommande sjukpenning. Med försäkringsfall vid ofrivillig arbetslöshet avses den dag arbetslöshetskassan räknar som första arbetslösa dag och från vilken arbetslöshetskassan räknar karenstid för kommande arbetslöshetsersättning. Försäkringstagare Försäkringstagare är du som har tecknat denna försäkring. Försäkringstagare och försäkrad är alltid samma person. Försäkringstid Försäkringstiden motsvarar premieperioden, d.v.s. en månad. Gruppföreträdare Gruppföreträdare är DinEl. Gruppmedlem Gruppmedlem är du som har tecknat elavtal med DinEl. Nedsatt arbetsförmåga Med nedsatt arbetsförmåga menas sådan nedsättning av arbetsförmågan som inträffar under försäkringstiden och som orsakats av sjukdom eller olycksfallsskada. Nedsättningen av arbetsförmågan ska till minst 50 % hindra dig från att utföra arbete i din tillsvidareanställning eller arbete som företagare. Du ska regelbundet och fortlöpande behandlas av legitimerad läkare för den sjukdom eller olycksfallsskada som orsakat den nedsatta arbetsförmågan samt erhålla ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen från Försäkringskassan ska avse nedsättning av arbetsförmågan till minst 50 %. Elavtal Med elavtal avses gällande avtal mellan dig och DinEl om leverans av el till samtliga dina anläggningar. Ofrivillig arbetslöshet Med ofrivillig arbetslöshet menas att din tillsvidareanställning upphör till minst 50 % under försäkringstiden p.g.a. omorganisation, arbetsbrist eller att arbetsgivarens verksamhet helt eller delvis läggs ned under förutsättning att arbetsgivaren inte har erbjudit dig annat arbete vilket du rimligen borde ha accepterat med hänsyn till tidigare erfarenheter, kvalifikationer och arbetets geografiska placering. För att ofrivillig arbetslöshet ska anses föreligga för företagare, som inte driver enskild näringsverksamhet, krävs att dennes verksamhet försatts i konkurs som inte medför utdelning till delägare eller att bolagsstämma eller myndighet beslutat om likvidation som inte medför utdelning till delägare. För företagare med enskild näringsverksamhet krävs att verksamheten avregistreras hos Bolagsverket. Du ska vara anmäld som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen och erhålla ersättning från erkänd arbetslöshetskassa eller aktivitetsstöd från Försäkringskassan vid deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program som Arbetsförmedlingen anvisat. Ersättningen från arbetslöshetskassan ska avse arbetslöshet till minst 50 %. Om du erhåller aktivitetsstöd ska du uppfylla villkoren för ersättning från arbetslöshetskassa. Dagarna med aktivitetsstöd ska, för att ge rätt till ersättning, räknas av från de dagar du skulle ha fått ersättning från arbetslöshetskassan. Tillsvidareanställning Med tillsvidareanställning menas arbete som du utför och som omfattas av en tillsvidareanställning om minst 17 timmar i veckan eller arbete som uppfyller förutsättningarna för att du ska anses som företagare. 1 Allmänna avtalsbestämmelser 1.1 Gruppavtalet Gruppavtal om Betalskydd ingås mellan BNP Paribas Cardif och DinEl till förmån för gruppmedlemmarna. 1

4 Avtalet innehåller bl.a. bestämmelser om gruppens sammansättning, försäkringens omfattning och uppsägning av gruppavtalet. Uppsägning som skett av gruppföreträdaren eller BNP Paribas Cardif gäller gentemot samtliga försäkrade. 1.2 Försäkringsavtal För ditt försäkringsavtal gäller vad som anges i förköpsinformation, ansökningshandling, försäkringsvillkor, försäkringsbesked med tillhörande information som BNP Paribas Cardif utfärdar för gruppförsäkringen. Ett försäkringsfall regleras enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. För försäkringen gäller dessutom vad som anges i försäkringsavtalslagen och övrig svensk lag. 1.3 Försäkringstid och ändring av villkor Försäkringstiden är den tid för vilket försäkringsavtal har träffats. Försäkringsavtalet löper på en kalendermånad om inget annat har avtalats. Om inte försäkringsavtalet sägs upp av någon av parterna förnyas det på de villkor som BNP Paribas Cardif anger med en kalendermånad i taget. BNP Paribas Cardif har rätt att ändra försäkringsvillkoren och premien vid försäkringstidens slut. Ändringar ska meddelas dig skriftligen minst en månad i förväg. BNP Paribas Cardif har rätt att med omedelbar verkan ändra villkor och premier om förutsättningarna för försäkringsavtalet ändras till följd av ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning, ändring i kollektivavtal eller genom myndighets föreskrifter. Underrättelse om sådan ändring ska meddelas dig snarast möjligt innan ändringen genomförs. 2 Teckningsregler 2.1 Vem kan teckna försäkring Försäkringen kan tecknas av dig som tecknat elavtal med DinEl och som har fyllt 18 men inte 64 år, är fullt arbetsför vilket innebär att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar, inte har rätt till ersättning som har samband med sjukdom eller olycksfall och inte på grund av psykisk eller fysisk funktionsnedsättning har särskilt anpassat arbete eller arbete med s.k. lönebidrag. inte har varit sjukskriven mer än 30 dagar i följd under de senaste 360 dagarna närmast före dagen för intygandet om full arbetsförhet. är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans och sedan minst 6 månader* före och i direkt anslutning till försäkringens tecknande o har en tillsvidareanställning om minst 17 timmar i veckan eller o är Företagare och är ägare eller delägare, direkt eller indirekt, till näringsverksamhet som denne personligen arbetar i under minst 17 timmar i veckan och har ett väsentligt inflytande över. * Tid under provanställning får tillgodoräknas i de 6 månaderna, om provanställningen utan uppehåll har övergått i tillsvidareanställning. Teckningsreglerna ovan gäller inte för dig som den 31 december 2012 omfattades av en betalskyddsförsäkring hos DinEl och anslöts till denna försäkring den 1 januari Försäkringens omfattning 3.1 Vad försäkringen ersätter Försäkringen ersätter kostnaden för den el DinEl levererar till dig. I ersättningen ingår månadskostnaden för den el och dess fasta kostnader som DinEl fakturerar dig. Nätavgift ingår inte i ersättningen. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott. 3.2 När försäkringen börjar gälla Försäkringen gäller från och med den förste i månaden efter den månad du ansökt om försäkring, under förutsättning att premien är DinEl tillhanda senast på förfallodagen, BNP Paribas Cardif har mottagit fullständiga ansökningshandlingar och försäkringen kan beviljas. 3.3 Vad försäkringen gäller för Nedsatt arbetsförmåga Försäkringen ger ersättning om du till minst 50 % mister din arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfallsskada under försäkringstiden. Ofrivillig arbetslöshet Försäkringen ger ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös till minst 50 % under försäkringstiden. 3.4 Kvalificeringstid Med kvalificeringstid menas den tidsperiod, som ska ha passerat från försäkringens ikraftträdande innan en försäkringshändelse kan ge rätt till ersättning. Om en period av ofrivillig arbetslöshet eller nedsatt arbetsförmåga börjar under kvalificeringstiden betalas ingen ersättning, även om perioden varar längre än kvalificeringstiden. Ersättning lämnas inte heller om du under kvalificeringstiden blir varslad om uppsägning eller blir uppsagd. Med varsel avses såväl generellt som, för dig, personligt varsel. 2

5 Reglerna om kvalificeringstid gäller inte för dig som den 31 december 2012 omfattades av en betalskyddsförsäkring hos DinEl och anslöts till denna försäkring den 1 januari Kvalificeringstiden är vid Nedsatt arbetsförmåga Ofrivillig arbetslöshet 3.5 Karenstid 90 dagar 90 dagar Med karenstid avses de första 30 dagarna av nedsatt arbetsförmåga eller ofrivillig arbetslöshet. Under karenstiden betalas ingen ersättning. Karenstiden är vid Nedsatt arbetsförmåga Ofrivillig arbetslöshet 30 dagar 30 dagar 3.6 Ersättningens storlek och utbetalning Försäkringen ersätter dig med ett belopp som motsvarar 1/30 av månadskostnaden per dag i förhållande till din grad av nedsatt arbetsförmåga eller din grad av arbetslöshet. Exempel: Vid 75 % nedsatt arbetsförmåga/ arbetslöshet ersätts 75 % av månadskostnaden. Vid 100 % nedsatt arbetsförmåga/arbetslöshet ersätts hela månadskostnaden. Max. ersättning per försäkringsfall Max. ersättningsperiod (dagar) per skada kr 360 st En förutsättning för ersättning är att du regelbundet och fortlöpande behandlas av legitimerad läkare för den sjukdom eller olycksfallsskada som har orsakat nedsatt arbetsförmåga samt att du erhåller ersättning från Försäkringskassan eller vid ofrivillig arbetslöshet står till arbetsmarknadens förfogande och erhåller ersättning från erkänd arbetslöshetskassa. Ersättningen betalas till dig som är försäkringstagare. Ersättning betalas till den dag någon av händelserna nedan inträffar. Ersättning har utbetalats i 360 dagar med anledning av ett och samma anspråk vid nedsatt arbetsförmåga eller ofrivillig arbetslöshet, ersättningen uppgår till totalt kronor, nedsatt arbetsförmåga eller ofrivillig arbetslöshet har upphört eller försäkringen har upphört att gälla enligt Växlande grund för ersättning Vid 100 % nedsatt arbetsförmåga/arbetslöshet betalas endast ersättning från ett av momenten under samma period. Du kan då växla mellan ersättning för nedsatt arbetsförmåga och ersättning för ofrivillig arbetslöshet till dess ersättning har utbetalats i totalt 360 dagar, oavsett från vilket moment. Ersättningen får dock maximalt uppgå till kronor per försäkringsfall, oavsett om ersättningen avser båda momenten eller ett av momenten. Om den nedsatta arbetsförmågan eller arbetslösheten uppgår till mindre än 100 % kan ersättning från båda momenten ges samtidigt. Ersättningen kan dock maximalt uppgå till 100 % av månadskostnaden. 3.8 Åtgärder för utbetalning Du som begär ersättning ska skicka en skadeanmälan till BNP Paribas Cardif så snart som möjligt. Skadeanmälan kan beställas från BNP Paribas Cardif. Vid begäran om ersättning ska en kopia av senaste fakturan samt de handlingar som BNP Paribas Cardif vid var tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning bifogas. Du som begär ersättning ska själv bekosta de intyg som krävs för att försäkringsersättning ska betalas ut. Om BNP Paribas Cardif behöver upplysningar om dig för att bedöma ersättningsanspråket och göra en korrekt och komplett skadereglering ska du skriftligen medge att BNP Paribas Cardif får inhämta information hos läkare, sjukhus, annan vård- eller försäkringsinrättning (inklusive försäkringskassa) eller skattemyndighet. Kostnad för intyg och journaler som inhämtats från annan än försäkrad ersätts av BNP Paribas Cardif, i de fall BNP Paribas Cardif har begärt dessa. Om medgivande inte lämnas kan BNP Paribas Cardif komma att avböja ersättning. För rätt till ersättning ska du löpande sända BNP Paribas Cardif de handlingar som BNP Paribas Cardif vid var tid anser sig behöva för att bedöma rätten till fortsatt ersättning. Exempel på sådana handlingar är fakturor från DinEl för elleverans, läkarintyg för sjukskrivning och intyg om ersättning från arbetslöshetskassa. Du är skyldig att omedelbart upplysa BNP Paribas Cardif om att du får nytt arbete eller blir Företagare under period som BNP Paribas Cardif betalar ersättning för ofrivillig arbetslöshet till dig. Du är också skyldig att upplysa BNP Paribas Cardif när du återfår arbetsförmågan eller om ersättning från Försäkringskassan upphör helt eller delvis. För att fastställa rätt till ersättning avseende nedsatt arbetsförmåga kan BNP Paribas Cardif föreskriva att du inställer dig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Kostnader för sådan särskild undersökning betalas av BNP Paribas Cardif. 3.9 Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Sedan rätt till ersättning har uppkommit ska utbetalning ske senast en månad efter att du har: fullgjort de åtgärder som angivits för utbetalning lagt fram den utredning som skäligen kan begäras för att fastställa BNP Paribas Cardifs 3

6 betalningsskyldighet och anvisat till vem utbetalning ska göras. Sker utbetalning senare, betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Härutöver ansvarar BNP Paribas Cardif inte för förlust som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs. Dröjsmålsränta betalas inte om dröjsmålet beror på krig eller politiska oroligheter. BNP Paribas Cardif svarar inte för skada som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig, politiska oroligheter, lagbud, myndighetsåtgärder eller stridsåtgärder i arbetslivet. Förbehållet avseende arbetsmarknadskonflikt gäller även om BNP Paribas Cardif vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärd Avbrott i ersättningsperiod Du kan vid tre tillfällen göra avbrott i en ersättningsperiod och skjuta upp anspråk på ersättning. Vid nedsatt arbetsförmåga kan återstående ersättningstid utnyttjas vid nästa period av nedsatt arbetsförmåga, om avbrottet varat kortare tid än 180 dagar. Vid ofrivillig arbetslöshet kan återstående ersättningstid utnyttjas vid nästa period av ofrivillig arbetslöshet, om avbrottet varat kortare tid än 180 dagar. Detta gäller oavsett om arbetet grundas på en eller fler överenskommelser. Uppehåll som varar kortare tid än sju dagar räknas inte som ett avbrott. Innan avbrottet påbörjas ska du underrätta BNP Paribas Cardif om detta Om du blir sjuk eller arbetslös på nytt Du kan, efter att ha fått ersättning från försäkringen, få rätt till ytterligare ersättning för nedsatt arbetsförmåga och arbetslöshet. För rätt till en ny ersättningsperiod vid nedsatt arbetsförmåga krävs att du varit fullt arbetsför under minst 180 dagar i följd. För rätt till en ny ersättningsperiod vid arbetslöshet krävs att du arbetat i en tillsvidareanställning under minst 180 dagar i följd. Ersättningen lämnas efter det att karenstiden är uppfylld När försäkringen upphör att gälla Försäkringen gäller längst till och med månaden innan du fyller 65 år. Försäkringen upphör dessförinnan att gälla den dag ditt elavtal med DinEl upphör du avlider eller försäkringen upphör till följd av att den har sagts upp av dig eller BNP Paribas Cardif. Om ditt elavtal upphör, upphör försäkringen att gälla automatiskt. Du kommer då inte att erhålla någon bekräftelse på att försäkringen upphör att gälla. Giltighetstiden för försäkringen kan inte förlängas genom att premie inbetalas för tid efter försäkringens upphörande. Upphör försäkringen efter det att premie har betalats i förskott återbetalas den del av premien som avser tiden efter försäkringens upphörande. Belopp som sammanlagt understiger 50 kronor återbetalas inte. Om försäkringen upphör finns ingen rätt till fortsättningsförsäkring. 4 Undantag och begränsningar 4.1 Generella begränsningar Försäkringen lämnar inte ersättning för anspråk som har orsakats av militärtjänstgöring, deltagande i krig eller politiska oroligheter utanför Sverige, terrorism eller andra liknande förhållanden. Ersättning lämnas inte eller om anspråket har uppkommit som en följd av effekter från kärnexplosion eller radioaktiv strålning. 4.2 Begränsningar vid nedsatt arbetsförmåga Ersättning betalas inte vid nedsatt arbetsförmåga som är orsakad av självförvållad kroppsskada, är orsakad av brukande av alkohol, läkemedel, sömnmedel eller narkotiska medel såvida inte detta ordinerats av legitimerad läkare för annan behandling än drogberoende, är orsakad av psykiska sjukdomar (inklusive depression, utbrändhet eller andra psykiska besvär), är orsakad av rygg- eller nackbesvär eller följder därav som genom objektiva fynd inte kan påvisas genom t.ex. magnetisk resonanstomografi, datortomografi, röntgen eller motsvarande, eller har samband med kirurgiska ingrepp eller medicinska behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga. Ersättning betalas inte vid nedsatt arbetsförmåga som har uppkommit under kvalificeringstiden eller är orsakad av sjukdom, smitta, skada, symtom eller följder därav, som visat sig före försäkringens ikraftträdande/höjning, oavsett om diagnos kunnat fastställas först därefter. 4.3 Begränsningar vid ofrivillig arbetslöshet Ersättning betalas inte vid ofrivillig arbetslöshet om du förlorar arbetet på grund av tjänstefel, bedrägeri, oredlighet eller andra liknande förhållanden, utfört arbete som har varit tidsbestämt, intermittent, säsongsbetonat, tidsbegränsat på grund av arbetets särskilda beskaffenhet eller på något annat sätt tillfälligt, är arbetslös p.g.a. strejk eller lockout, i vilken du deltagit, 4

7 frivilligt godtagit arbetslöshet eller sagt upp dig efter överenskommelse med din arbetsgivare, brister i att söka ny anställning eller erbjudits, men inte accepterat, annat arbete av arbetsgivaren, vilket du rimligen borde ha accepterat med hänsyn till tidigare erfarenheter, kvalifikationer och arbetets geografiska placering. Ersättning betalas inte vid ofrivillig arbetslöshet om du vid försäkringens tecknande var uppsagd/varslad eller hade kännedom om förestående varsel på sitt företag/sin arbetsplats eller förestående uppsägning. Med varsel avses såväl generellt varsel avseende ditt företag/arbetsplats som ett, för dig, personligt varsel. Ersättning betalas inte heller om du hade kännedom om att företaget/arbetsplatsen ska läggas ned, likvideras, bli föremål för ackords-, konkurs- eller rekonstruktionsförhandlingar eller liknande åtgärd. Med kännedom jämställs att informationen har gjorts allmänt tillgänglig på arbetsplatsen/ företaget och/eller för allmänheten eller att du har haft anledning att anta att risk för arbetslöshet förelåg. under kvalificeringstiden blir varslad om arbetslöshet eller blir uppsagd. Med varsel avses såväl generellt som, för dig, personligt varsel. 5 Allmänna bestämmelser 5.1 Ångerrätt Du har rätt att ångra köpet av försäkring. Om du ångrar köpet av försäkring ska du meddela BNP Paribas Cardif inom 30 dagar från den dag försäkringen bekräftats. Inbetald premie återbetalas till premiebetalaren. Om du utnyttjar ångerrätten anses försäkringen aldrig ha varit gällande. 5.2 Premien Allmänt Premien betalas via din faktura från DinEl. Premie ska även betalas under period då BNP Paribas Cardif betalar försäkringsersättning till dig enligt detta försäkringsavtal. Betalas inte premien i rätt tid har BNP Paribas Cardif rätt att säga upp försäkringen. Betalning av premien Premien ska vara betald senast på förfallodagen. Betalas inte premien på förfallodagen kommer en påminnelse/ uppsägning att sändas till försäkringstagaren. Uppsägningen får verkan 14 dagar efter den dag då den avsändes, om inte premien betalas inom denna frist. 5.3 Skatteregler Månatlig ersättning till dig som betalar inkomstskatt i Sverige, är inte skattepliktig inkomst. 5.4 Uppsägning av försäkringen Din rätt att säga upp försäkringen Du kan när som helst säga upp försäkringsavtalet. Uppsägningen ska sändas till DinEl BNP Paribas Cardifs rätt att säga upp försäkringen BNP Paribas Cardif har rätt att säga upp försäkringen om du är i dröjsmål med betalning av premien. BNP Paribas Cardif får utöver det ovanstående säga upp försäkringsavtalet att upphöra vid slutet av en premieperiod i enlighet med försäkringsavtalslagen. Uppsägningen ska göras skriftligen och sändas till dig senast en månad innan försäkringstidens slut. Vid sådan uppsägning upphör försäkringsavtalet vid försäkringstidens slut 5.5 Återupplivning av försäkringen Återupplivning vid obetald premie Har uppsägningen fått verkan och avser dröjsmålet inte första premien för försäkringen, kan försäkringen återupplivas till sin tidigare omfattning, om utestående premiebelopp betalas inom tre månader från utgången av fristen på 14 dagar. Återupplivas försäkringen, inträder BNP Paribas Cardifs ansvar från och med dagen efter den dag då premiebeloppet betalades Återupplivning vid byte av anläggning Har försäkringen upphört att gälla på grund av att elavtalet upphört, kan försäkringen återupplivas till sin tidigare omfattning, om du inom tre månader ingår ett nytt elavtal med DinEl. Återupplivas försäkringen, inträder BNP Paribas Cardifs ansvar från och med dagen efter den dag då premiebeloppet betalades. 5.6 Återköp och överlåtelse m.m. Försäkringen har inget återköpsvärde och kan varken överlåtas eller utmätas. 5.7 Upplysningsplikt Du är skyldig att på BNP Paribas Cardifs begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkring ska meddelas, utvidgas eller förnyas. Om BNP Paribas Cardif behöver upplysningar om dig för att bevilja ansökan ska du skriftligen medge att BNP Paribas Cardif får inhämta information hos läkare, sjukhus, annan vård- eller försäkringsinrättning (inklusive försäkringskassa) eller skattemyndighet. Kostnad för intyg och journaler som inhämtats från annan än försäkrad ersätts av BNP Paribas Cardif, i de fall BNP Paribas Cardif har begärt dessa. Om medgivande inte lämnas kan det innebära att BNP Paribas Cardif beviljar försäkringen med förändrade villkor eller avslår ansökan. 5

8 Du ska ge riktiga och fullständiga svar på BNP Paribas Cardifs frågor. Om du uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse för försäkringen, kan det medföra att BNP Paribas Cardif säger upp försäkringen för upphörande eller ändring och att BNP Paribas Cardif blir fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall. Har du i övrigt vid fullgörande av upplysningsplikten förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder kan försäkringsavtalet bli ogiltigt. Inbetald premie för tid fram till den tidpunkt försäkringen upphör att gälla eller ändras återbetalas inte. 5.8 Preskription Du som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot BNP Paribas Cardif inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till BNP Paribas Cardif inom denna tid är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att BNP Paribas Cardif har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. 5.9 Behandling av personuppgifter Dina personuppgifter behandlas av BNP Paribas Cardif och kan komma att lämnas ut till och behandlas av ett annat bolag inom den koncern BNP Paribas Cardif tillhör eller en samarbetspartner till BNP Paribas Cardif, såväl inom som utom EU- och EES-området. Skälet till behandlingen är att personuppgifterna är nödvändiga för att BNP Paribas Cardif ska kunna ingå försäkringsavtal eller fullgöra skyldigheter som föreligger enligt t.ex. avtal, lag eller annan författning. Personuppgifter kan också komma att behandlas för affärs- och produktutveckling samt för informations-, statistik- och marknadsföringsändamål. Vissa uppgifter, t.ex. känsliga personuppgifter om din hälsa, kan komma att inhämtas och behandlas i samband med riskbedömning eller skadereglering. Personuppgifter kan dessutom komma att inhämtas och behandlas för att förhindra bedrägeri, penningtvätt eller terrorismfinansiering. För att skydda din personliga integritet kommer all behandling av personuppgifter att ske med stor försiktighet. Dina personuppgifter kommer därför endast att vara tillgängliga för personer som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete och endast i den utsträckning som är nödvändig. BNP Paribas Cardif kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera din telekommunikation med bolaget. Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig. Om du vill kontrollera vilka personuppgifter som är registrerade om dig, kan du vända dig till BNP Paribas Cardif för ett registerutdrag. Du kan också begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Om du inte önskar få direkt marknadsföring avseende nya försäkringsprodukter och tjänster kan du skriftligen anmäla det till BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardifs adress är: Box 24110, Göteborg Gemensamt skadeanmälningsregister För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig BNP Paribas Cardif också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att BNP Paribas Cardif får reda på om du tidigare har anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, STOCKHOLM 5.11 Tillsynsmyndighet och lag Ansvarig tillsynsmyndighet för BNP Paribas Cardif är Finansinspektionen. För distansavtal är även Konsumentverket tillsynsmyndighet. Svensk lag och föreskrift gäller avseende försäkringsavtalet, förmedlingen av försäkringen och i förkommande fall vid distansförsäljning. All kommunikation med kunder sker på svenska, villkor och information om försäkringen tillhandahålls på svenska. Behörig domstol är svensk allmän domstol med tingsrätt som första instans. 6 Prövning av beslut BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd Om du inte är nöjd med BNP Paribas Cardifs service eller hanteringen av den försäkring som avses i dessa villkor kan du skriftligen vända dig till BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd. Nämnden består av personer från flera olika avdelningar för att säkerställa att klagomålet får en rättvis och full-ständig behandling. Om missnöjet avser ett beslut i ett skadeärende ska du vända sig till BNP Paribas Cardifs Skadenämnd. BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd Box 24110, GÖTEBORG BNP Paribas Cardifs Skadenämnd Om du inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende kan du få detta beslut prövat genom att skriftligen begära omprövning direkt hos skadehandläggaren eller begära att ärendet omprövas i BNP Paribas Cardifs Skadenämnd. BNP Paribas Cardifs Skadenämnd Box 24110, GÖTEBORG Om du inte är nöjd efter att BNP Paribas Cardif har tagit slutlig ställning i frågan finns det fler möjligheter att få beslutet överprövat. 6

9 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) ARN lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas. Nämnden prövar inte alla ärenden, t.ex. gör ARN inga medicinska bedömningar när det gäller sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, STOCKHOLM Tfn: Personförsäkringsnämnden (PFN) Om din fråga avser medicinska bedömningar vid liv-, sjuk- eller olycksfallsförsäkringar kan den tas upp i PFN. Nämndens yttrande är rådgivande. Prövningen begärs av dig. Personförsäkringsnämnden Box 24067, STOCKHOLM Tfn: Konsumenternas Försäkringsbyrå Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig och opartisk rådgivningsbyrå som kan ge allmänna råd och anvisningar i olika försäkringsfrågor bl.a. vid inträffad skada. Konsumenternas Försäkringsbyrå Karlavägen 108, Box 24215, STOCKHOLM Tfn: Allmän Domstol Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i första hand vid tingsrätt. Oftast sker detta först efter att prövningen skett hos PFN eller ARN. 7 Vid frågor om försäkringen Vid frågor om försäkringen kontaktas DinEls kundservice på telefonnummer Vid frågor om skaderegleringen kontaktas BNP Paribas Cardifs kundservice på telefonnummer DinEl Box 22, Göteborg. Tfn: E-post: BNP Paribas Cardif Box 24110, GÖTEBORG Tfn: E-post: 7

10 BNP PARIBAS CARDIF NORDIC AB Box 24110, SE Göteborg TEL: +46 (0) Fax: +46 (0)

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare.

Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25. Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. Låneskydd. VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING COLLECTOR BANK AB 2015-06-25 Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2015-06-25 och tillsvidare. FÖRSÄKRINGSGIVARE BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559,

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar

Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Hyresgästförsäkringen - Bo kvar Villkor frivillig gruppförsäkring Hyresgästföreningen 2014-07-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering 3 Definitioner 3 1. Allmänna

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare.

Gruppförsäkringsvillkor för Audi Låneskydd för bilfinansiering Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2012-08-01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB org.nr 516406-0559 och för övriga försäkringar BNP Paribas Cardif Försäkring AB org.nr 516406-0567. Bolagen kallas

Läs mer

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01

PLUS BOLÅN. Villkor gruppförsäkring. Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 PLUS BOLÅN Villkor gruppförsäkring Plus Bolån Låneskydd Inkomst Plus Bolån Låneskydd Liv 2014-06-01 Innehållsförteckning 1 Kort översikt av försäkringarna 1 2 Vad behövs för att du ska teckna en försäkring?

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd

SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd SevenDay Finans AB Villkor gruppförsäkring Låneskydd Livskydd Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2013-11-01 och tillsvidare. 1. Kort översikt av försäkringarna Låneskydd Omfattning Kvalificering Karens

Läs mer

Betalskydd medlemslån

Betalskydd medlemslån Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2011-01-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 2 4 Övergång

Läs mer

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 -

Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna. Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 - Betalskydd medlemslån Swedbank/Sparbankerna Villkor gruppförsäkring > 2009-10-01 - Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Allmänt 1 2 Hur gäller försäkringen 1 3 Ersättning från försäkringen 1 4 Övergång

Läs mer

Låneskyddsförsäkring. Villkor individuell försäkring > 2010-01-07 -

Låneskyddsförsäkring. Villkor individuell försäkring > 2010-01-07 - Låneskyddsförsäkring Villkor individuell försäkring > 2010-01-07 - Innehållsförteckning 1 Definitioner 1 2 Allmänt 1 3 Försäkringens omfattning 2 4 Övergång av ersättningsanspråk 4 5 Ändring av försäkringens

Läs mer

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa

Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa Villkor år 2014 SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd i samarbete med Trygg-Hansa (Uppdaterade per 2015-04-01) Översikt Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för dig

Läs mer

VFS Nordic Trygghetsförsäkring med Tilläggsförsäkring

VFS Nordic Trygghetsförsäkring med Tilläggsförsäkring VFS Nordic Trygghetsförsäkring med Tilläggsförsäkring Gruppförsäkring vid olycksfall för lån och leasing Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2014-01- 01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare

Läs mer

Volvofinans Bank AB Trygghetsförsäkring

Volvofinans Bank AB Trygghetsförsäkring Volvofinans Bank AB Trygghetsförsäkring Gruppförsäkring vid olycksfall för lån och leasing Dessa försäkringsvillkor gäller fr.o.m. 2014-01- 01 och tillsvidare. Försäkringsgivare Försäkringsgivare för livskyddet

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Villkor individuell försäkring PRIVAT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Danske Bank 2013-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 Definitioner 1 1 Allmänna bestämmelser 1 1.1 Försäkringsavtalet 1 1.2 När försäkringen

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Gruppförsäkringsvillkor Olycksfallsförsäkring Gäller från och med 2014-01-01 Försäkringsgivare Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är: Tre Kronor Försäkring AB (Tre Kronor), organisationsnummer

Läs mer

Swedbank / Sparbankerna Betalningsskydd Medlemslån

Swedbank / Sparbankerna Betalningsskydd Medlemslån F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R - S W E D B A N K / S P A R B A N K E R N A b e t a l n i n g s s k y d d M E D L E M S L å n 2 0 0 7-0 2-0 8 Swedbank / Sparbankerna Betalningsskydd Medlemslån Gäller

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

Volvofinans låneskydd

Volvofinans låneskydd Volvofinans låneskydd försäkringsvillkor 2013 Villkor Låneskydd 2013 1 2 Villkor Låneskydd 2013 Låneskydd försäkringsvillkor 2012 innehållsförteckning 1. Gruppavtalet...5 2. Försäkringsvillkor...5 3. Försäkrade...5

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01

Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 VILLKOR Individuell försäkring Olycksfallsförsäkring 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Försäkringsavtalet 1 1.1 Allmänt gällande försäkringen 1 1.2 När försäkringen träder ikraft 1

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01

Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Gruppförsäkringsvillkor Mecenat 15:01 Försäkringsgivaren framgår av försäkringsbeskedet Innehåll 1. Ordlista Definitioner... 4 2. Allmänna bestämmelser... 5 2.1 Inledning allmänna bestämmelser... 5 2.2

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Fortsättnin sförsäkrin

Fortsättnin sförsäkrin Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2007-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer