Swedbank / Sparbankerna Betalningsskydd Medlemslån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedbank / Sparbankerna Betalningsskydd Medlemslån"

Transkript

1 F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R - S W E D B A N K / S P A R B A N K E R N A b e t a l n i n g s s k y d d M E D L E M S L å n Swedbank / Sparbankerna Betalningsskydd Medlemslån Gäller från och med Försäkringsgivare Pinnacle Insurance plc

2 Innehållsförteckning 1 Allmänt Gruppavtalet och försäkringsavtalet Försäkringspremie och giltighet Felaktiga eller ofullständiga uppgifter Vem omfattas av försäkringen? När upphör försäkringen? Förutsättningar för ersättning 1 2 Ersättning från försäkringen Hel arbetsoförmåga Ofrivillig arbetslöshet 2 3 Övergång av ersättningsanspråk 2 4 Anspråk på ersättning 2 5 Ändring av försäkringsvillkor 3 6 Force majeure 3 7 Prövning av beslut i försäkringsärende 3 8 Behandling av personuppgifter 3 9 Gällande lag 3 10 Försäkringsgivare och generalagent 3

3 1 Allmänt Definitioner Heltidsarbete : Arbete som den Försäkrade utför och som omfattas av en tillsvidareanställning om minst 17 timmar i veckan. Månatlig ersättning Ett belopp motsvarande den månatliga räntekostnaden som den Försäkrade skall erlägga för Medlemslånet till Kreditgivaren. Vid skadehändelse för Hel arbetsoförmåga/ofrivillig arbetslöshet utbetalas ett belopp motsvarande den räntekostnad som var gällande den första dagen av Hel arbetsoförmåga/ofrivillig arbetslöshet, dock maximalt kr per måna 1.1 Gruppavtalet och försäkringsavtalet Swedbank AB/Sparbanken har med Pinnacle Insurance plc och Cardif Pinnacle Försäkring AB (kallas fortsättningsvis gemensamt för Cardif Pinnacle) ingått gruppavtal om obligatorisk gruppförsäkring för alla Kredittagare som erhåller Medlemslån enligt Swedbank AB/Sparbankens avtal med LO, TCO och SACO. 1.2 Försäkringspremie och giltighet Försäkringstagaren (Swedbank AB/Sparbanken) erlägger premien för försäkringen i enlighet med respektive banks Gruppavtalsbestämmelser Försäkringen träder i kraft då lånet kvitteras ut, under förutsättning att Kredittagaren/Kredittagarna omfattas av Gruppavtalet och att försäkring kan beviljas, dock tidigast från den 1 jan Felaktiga eller ofullständiga uppgifter Försäkringstagaren och den Försäkrade är skyldiga att på Försäkringsgivarens begäran lämna de upplysningar som kan ha betydelse för den Försäkrades rätt till ersättning enligt försäkringen. Försäkringstagaren och den Försäkrade skall lämna riktiga och fullständiga svar på Försäkringsgivarens frågor Har den Försäkrade eller någon annan med hans/hennes vetskap uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning för försäkringen, kan ersättning som annars skulle betalas till honom/henne sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständighetern 1.4 Vem omfattas av försäkringen? Kredittagare som ingått avtal om Medlemslån, dock tidigast från och med den 1 januari 2007, med Swedbank AB/Sparbanken under förutsättning att Medlemslånet fortfarande är gällande. Kredittagare som är över 18 år och under 65 år. Kredittagare som ej uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning vid inträdet i försäkringen. Kredittagare som är inskriven i svensk allmän försäkringskassa och bosatt i Sverige. Om ett Medlemslån har ingåtts av två personer, skall var och en av dessa personer uppfylla teckningsvillkoren för att omfattas av försäkringen. Sådana försäkrade kan dock inte under samma tidsperiod framställa anspråk på, eller erhålla, ersättning för Hel arbetsoförmåga och/eller Ofrivillig arbetslöshet. 1.5 När upphör försäkringen? Försäkringen upphör då Gruppavtalet har upphört. Försäkringen upphör också om uppsägning skett på grund av Försäkringstagarens (Swedbank AB/Sparbanken) premiedröjsmål i enlighet med punkt ovan. Vidare upphör Försäkringen att gälla för sådan Försäkrad som inte längre uppfyller kraven under punkt 1.4 a - b ovan. Försäkringen upphör också att gälla för sådan Försäkrad som förklarat sig avstå från försäkringen. 1.6 Förutsättningar för ersättning För att den försäkrade skall var berättigad till ersättning enligt dessa försäkringsvillkor skall den försäkrade vid tidpunkten för skadan för ersättning avseende Ofrivillig arbetslöshet under minst 6 sammanhängande månader i direkt anslutning därtill innehaft ett Heltidsarbete eller varit Egenföretagare, och avseende ersättning för Hel arbetsoförmåga varit fullt arbetsför under en sammanhängande period på 14 dagar innan insjuknandet och ej uppburit sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller liknande. 2 Ersättning från försäkringen 2.1 Hel arbetsoförmåga Med de undantag som anges i punkterna betalar Försäkringsgivaren ersättning till den Försäkrade om den Försäkrade tidigast 90 dagar efter anslutningen till försäkringen (dvs. Kvalificeringstid) drabbas av Hel arbetsoförmåg För de första 30 dagarna av Hel arbetsoförmåga (dvs. Karenstid) utgår ingen ersättning. Härefter utgår ersättning med ett belopp som motsvarar 1/30 av den Månatliga ersättningen för varje dag som Hel arbetsoförmåga varar och som infaller under försäkringstiden. Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott och utgår maximalt i totalt 12 månader. Första dagen av Hel arbetsoförmåga anses vara den dag den Försäkrade anmält sin arbetsoförmåga till försäkringskassan eller i tilllämpliga fall den dag den Försäkrades arbetsgivare anmält den Försäkrades arbetsoförmåga till försäkringskassan Försäkringsersättningen betalas ut till dess: ett belopp motsvarande 12 Månatliga ersättningar har utbetalats i anledning av ett och samma anspråk p.g. Hel arbetsoförmåga, eller den dag den Försäkrade inte längre uppfyller kravet på eller brister i att bevisa att Hel arbetsoförmåga föreligger, eller den dag försäkringen upphör, beroende på vilket alternativ som uppstår först Om den Försäkrade tidigare framställt anspråk på ersättning för Hel arbetsoförmåga måste den Försäkrade, för att erhålla rätt till ny ersättning enligt detta försäkringsmoment, återigen ha haft Heltidsarbete eller varit Egenföretagare under minst 30 dagar i följd, om det nya anspråket avser en annan sjukdom eller olycksfallsskada jämfört med det tidigare anspråket, eller minst 90 dagar i följd, om det nya anspråket avser samma eller ett med den förra sjukdomen eller olycksfallsskadan närbesläktat tillstån Om den Försäkrade tidigare erhållit maximal ersättning för Hel arbetsoförmåga, d v s 12 Månatliga ersättningar, måste den Försäkrade, för att erhålla rätt till ny ersättning enligt detta försäkringsmoment, återigen ha haft Heltidsarbete eller varit Egenföretagare under minst 180 dagar i följ Ett anspråk på ersättning för Hel arbetsoförmåga kan bli uppskjutet på grund av att den Försäkrade försöker att återgå i arbete (maximalt vid tre tillfällen), under förutsättning att arbetsförsöket är kortare än 30 dagar, samt att den Försäkrade innan arbetsförsöket påbörjas underrättar Cardif Pinnacle Försäkring AB skriftligen om dett När arbetsförsöket har upphört återupptar Cardif Pinnacle Försäkring AB F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R - S W E D B A N K / S P A R B A N K E R N A b e t a l n i n g s s k y d d M E D L E M S L å n / F S B V 0 2

4 utbetalningen av ersättningen, varvid ersättning utgår för kvarvarande månader av det ursprungliga anspråket, dock maximalt i totalt 12 månader Ersättning vid Hel arbetsoförmåga utgår inte om den Försäkrade erhåller ersättning på grund av Ofrivillig arbetslöshet enligt punkt 2.2, eller inte tillhandahåller erforderliga bevis om att Hel arbetsförmåga föreligger. Därtill utgår inte ersättning vid Hel arbetsoförmåga som härrör från eller beror på något av följande: e. f. g. h. i. Självförvållad kroppsskad Sjukdom, smitta, skada eller symptom därav (oavsett diagnostiserad eller inte) I II III som den Försäkrade kände till eller borde ha känt till då den Försäkrade inträdde i gruppen, eller som den Försäkrade vid något tillfälle under de 12 månader närmast före försäkringens ikraftträdande fått eller sökt konsultation eller behandling för av legitimerad läkare, eller som direkt eller indirekt hänför sig till AIDS eller HIV, såvida inte den Försäkrade ådragit sig sådan sjukdom, smitta, skada eller symptom därav under medicinsk behandling som inte hänför sig till drogmissbruk eller sexuellt överförbara sjukdomar. Militärtjänstgöring, krig, inbördeskrig, uppror, revolt, terrorism eller andra liknande förhållanden. Normal graviditet, missfall eller abort, såvida inte den Normala graviditeten utvecklas till ett patologiskt (sjukligt) tillstånd som diagnostiserats av specialist inom obstetrik,(ursprunglig benämning på läran om förlossningskonsten), och vilket tillstånd inte är undantaget i övrigt under denna punkt Brukandet av alkohol, läkemedel, sömnmedel eller narkotiska medel såvida inte detta medel ordinerats av legitimerad läkare för annan behandling än drogberoende. Psykiska åkommor (som depression, utbrändhet eller andra liknande psykiska åkommor) såvida inte den Försäkrades åkomma bekräftas av och behandlas regelbundet av psykiatriker. Rygg- och nackbesvär och därmed sammanhängande tillstånd som inte genom objektiva fynd kan påvisas. Magnetisk resonanstomografi, datortomografi, röntgen eller motsvarande kan därvid vara erforderligt. Effekterna av kärnexplosion eller radioaktiv strålning. Självvalda kirurgiska ingrepp, kosmetiska kirurgiska ingrepp och medicinska behandlingar som inte är medicinskt nödvändig 2.2 Ofrivillig arbetslöshet Med de undantag som anges i punkterna betalar Försäkringsgivaren ersättning till den Försäkrade om den Försäkrade tidigast 180 dagar efter anslutningen till försäkringen (dvs. Kvalificeringstid) drabbas av Ofrivillig arbetslöshet. För de första 30 dagarna av Ofrivillig arbetslöshet (dvs. Karenstid) utgår ingen ersättning. Härefter utgår ersättning med ett belopp som motsvarar 1/30 av den Månatliga ersättningen för varje dag som Ofrivillig arbetslöshet varar och som infaller under försäkringstiden. Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott och utgår maximalt i totalt 12 månader. Första dagen av Ofrivillig arbetslöshet anses vara den dag som den Försäkrade erhåller rätt till arbetslöshetsersättning enligt beslut från erkänd arbetslöshetskass Försäkringsersättningen betalas ut till dess: ett belopp motsvarande 12 Månatliga ersättningar har utbetalats i anledning av ett och samma anspråk på grund av Ofrivillig arbetslöshet, eller den dag den Försäkrade inte längre uppfyller kravet på eller brister i att bevisa att Ofrivillig arbetslöshet föreligger, eller den dag försäkringen upphör, beroende på vilket alternativ som uppstår först Om den Försäkrade tidigare framställt anspråk på ersättning för Ofrivillig arbetslöshet måste denne, för att erhålla rätt till ny ersättning enligt detta försäkringsmoment, ha innehaft Heltidsarbete eller varit Egenföretagare under minst 6 månader från det att sista ersättningen för Ofrivillig arbetslöshet enligt det tidigare anspråket utbetalats, innan ny ersättning för Ofrivillig arbetslöshet kan beviljas. Dock skall perioder av Ofrivillig arbetslöshet som åtskiljs av högst 3 månader i följd anses som en kontinuerlig period av Ofrivillig arbetslöshet, varvid ersättning utgår maximalt i totalt 12 månader Ersättning för Ofrivillig arbetslöshet utgår inte om den Försäkrade: e. f. g. h. i. j. k. vid inträde i gruppen kände till en förestående arbetslöshet eller hade anledning att anta att risk för arbetslöshet förelåg, eller förlorar arbetet på grund av tjänstefel, bedrägeri, oredlighet eller andra liknande förhållanden, eller utfört arbete som varit tidsbestämt, intermittent, säsongsbetonat, tidsbegränsat på grund av arbetets särskilda beskaffenhet eller på något annat sätt tillfälligt, eller är Ofrivilligt arbetslös på grund av strejk eller lockout, i vilken den Försäkrade deltagit, eller frivilligt godtagit arbetslöshet, eller brister i att söka ny anställning, eller inte innehaft ett Heltidsarbete eller varit Egenföretagare i minst sex månader i direkt anslutning till den tidpunkt när Ofrivillig arbetslöshet första gången inträder, eller erhåller ersättning på grund av Hel arbetsoförmåga enligt punkt 2.1, eller inte tillhandahåller erforderliga bevis om att Ofrivillig arbetslöshet föreligger, eller erbjudits, men inte accepterat, annat arbete av arbetsgivaren, vilket den Försäkrade rimligen borde ha accepterat med hänsyn till tidigare erfarenheter, kvalifikationer och arbetets geografiska placering är Ofrivilligt arbetslös och denna arbetslöshet är hänförlig till något av de undantag som anges i punkt Ett anspråk på ersättning för Ofrivillig arbetslöshet kan bli uppskjutet på grund av ett tillfälligt arbete (maximalt vid tre tillfällen), under förutsättning att den Försäkrade innan det tillfälliga arbetet påbörjas underrättar Försäkringsgivaren skriftligen härom, och den Försäkrades tillfälliga arbete varar mer än en vecka men inte längre än 6 månader, oavsett om arbetet grundas på en eller fler överenskommelser. När det tillfälliga arbetet har upphört återupptar försäkringsgivaren utbetalningen av ersättningen, varvid ersättning utgår för kvarvarande månader på grund av det ursprungliga anspråket, dock maximalt i totalt 12 månader. 3 Övergång av ersättningsanspråk Den Försäkrade kan växla mellan ersättning för Hel arbetsoförmåga och ersättning för Ofrivillig arbetslöshet och vice versa, under förutsättning att villkoren för respektive försäkringsmoment är uppfyllda och att antalet utbetalningar av Månatliga ersättningar som utbetalas inte överstiger totalt 12 stycken. 4 Anspråk på ersättning 4.1 Vid anspråk på ersättning skall den Försäkrade kontakta Cardif Pinnacle Försäkring AB. Anspråk på ersättning skall ske genom att en skadeanmälan sänds till Cardif Pinnacle Försäkring AB, snarast möjligt. Sådana blanketter tillhandahålls av och kan rekvireras från Cardif Pinnacle Försäkring AB. I samband med anspråk på ersättning skall den Försäkrade tillsända Cardif F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R - S W E D B A N K / S P A R B A N K E R N A b e t a l n i n g s s k y d d M E D L E M S L å n / F S B V 0 2 2

5 Pinnacle Försäkring AB de handlingar som Cardif Pinnacle Försäkring AB vid var tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Vid anspråk på grund av Hel arbetsoförmåga skall för närvarande kopia av utdrag avseende försäkringskassans utbetalningar, intyg från arbetsgivaren, kopia på den senaste låneavin samt läkarintyg bifogas. Vid anspråk på grund av Ofrivillig arbetslöshet skall för närvarande intyg om att den Försäkrade är registrerad hos arbetsförmedlingen eller erhåller ersättning från erkänd arbetslöshetskassa, intyg från arbetsgivaren samt bevis om att den Försäkrade aktivt söker arbete bifogas samt kopia på den senaste låneavin. Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning skall själv bekosta de bevis som krävs för att försäkringsersättning skall betalas ut. 4.2 För att försäkringsersättning för skada skall utgå enligt dessa försäkringsvillkor krävs att samtliga villkor i punkten 1.6 ovan är uppfylld 4.3 För ersättning för Hel arbetsoförmåga eller Ofrivillig arbetslöshet skall den Försäkrade löpande tillställa Cardif Pinnacle Försäkring AB de handlingar som Cardif Pinnacle Försäkring AB vid var tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till fortsatt ersättning. 4.4 Den Försäkrade är skyldig att omedelbart upplysa Försäkringsgivaren för det fall den Försäkrade erhåller nytt Heltidsarbete eller blir Egenföretagare under period den Försäkrade erhåller ersättning för Ofrivillig arbetslöshet från Försäkringsgivaren. 4.5 För att fastställa rätt till ersättning såvitt avser Hel arbetsoförmåga kan Försäkringsgivaren föreskriva att den Försäkrade inställer sig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Kostnader för sådan särskild undersökning betalas av Försäkringsgivaren. 5 Ändring av försäkringsvillkor Försäkringsgivaren har rätt att ändra försäkringsvillkor samt premien i samband med förnyelse av försäkringen. En sådan ändring träder ikraft en 1 månad efter den dag då Försäkringsgivaren avsänt skriftligt meddelande till Försäkringstagaren om ändringen. Försäkringstagaren skall i sin tur meddela de Försäkrade om ändringen. 6 Force majeure Försäkringsgivaren svarar inte för skada som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig, politiska oroligheter, lagbud, myndighets åtgärder eller stridsåtgärder i arbetslivet. Förbehållet ifråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om Cardif Pinnacle vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder. 7 Prövning av beslut i försäkringsärende Den som är missnöjd med Försäkringsgivarens beslut i frågor som rör försäkringen kan 8 Behandling av personuppgifter 8.1 Uppgifter som lämnas till Försäkringsgivaren, Försäkringsgivarens generalagent eller annat bolag inom Cardif Pinnacle koncernen samt dess samarbetspartners kommer att behandlas av bolagen för att bolagen skall kunna fullgöra begärda åtgärder, ingångna avtal eller skyldigheter som följer av lag eller annan författning. 8.2 Vissa känsliga personuppgifter, såsom sjukdomsinformation och uppgifter om hälsotillstånd, kan komma att inhämtas och behandlas i samband med skadereglering. Den försäkrade är införstådd med att sådana uppgifter kan vara nödvändiga att inhämta och behandla för att avtalet skall kunna fullgöras. 8.3 Personuppgiftsansvarig kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. 8.4 Personuppgifter kan för ändamål angivna i denna punkt, komma att lämnas ut till bolag inom den koncern Försäkringsgivaren tillhör och till andra bolag, såväl inom som utom EU- och EES-området, och som bolag i denna koncern samarbetar me 8.5 All behandling av personuppgifter kommer att ske med stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Personuppgifter kommer därför endast att vara tillgängliga för person som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Uppgifterna kommer vidare endast att göras tillgängliga i den utsträckning som behövs för ovanstående ändamål. 8.6 Försäkrad som önskar information om behandling av sina personuppgifter, eller vill få till stånd rättelse av sådana uppgifter, skall vända sig till generalagenten Cardif Pinnacle Försäkring AB. 8.7 Den försäkrade kan också till Cardif Pinnacle Försäkring AB skriftligen anmäla att han eller hon inte önskar erhålla direkt marknadsföring avseende nya försäkringsprodukter och tjänster. 9 Gällande lag För försäkringsavtalet gäller vad som anges i dessa villkor och försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104). Svensk lag skall även tillämpas på försäkringsavtalet i övrigt. 10 Försäkringsgivare och generalagent Försäkringsgivare är Pinnacle Insurance plc, Company no , Pinnacle House, A1 Barnet Way Borehamwood, Hertfordshire WD62XX, Englan Cardif Pinnacle Försäkring AB, org.nr , Mölndalsvägen 93, Göteborg är generalagent för Pinnacle Insurance plc I Sverige. e. f. begära omprövning hos Cardif Pinnacle Försäkring AB, eller Cardif Pinnacle Försäkring AB & Swedbank AB:s gemensamma försäkringskommitteé c/o Cardif Pinnacle Försäkring AB, eller vända sig till Personförsäkringsnämnden, Sveriges Försäkringsförbund, Box 24067, Stockholm, eller vända sig till Konsumenternas Försäkringsbyrå, Klara Norra Kyrkogata 33, Stockholm, eller vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, Stockholm, eller väcka talan vid svensk allmän domstol. F Ö R S Ä K R I N G S V I L L K O R - S W E D B A N K / S P A R B A N K E R N A b e t a l n i n g s s k y d d M E D L E M S L å n / F S B V 0 2 3

6 Cardif Pinnacle Försäkring AB, Mölndalsvägen 93, SE Göteborg Tel: Fax:

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer

Volvofinans låneskydd

Volvofinans låneskydd Volvofinans låneskydd försäkringsvillkor 2013 Villkor Låneskydd 2013 1 2 Villkor Låneskydd 2013 Låneskydd försäkringsvillkor 2012 innehållsförteckning 1. Gruppavtalet...5 2. Försäkringsvillkor...5 3. Försäkrade...5

Läs mer

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial

SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial Villkor 2009 SEB:s Bolåneskydd/ SEB:s Låneskydd i samarbete med Genworth Financial (Uppdaterade per 2015-04-01) Frivillig gruppförsäkring SEB:s Bolåneskydd/Låneskydd Dessa försäkringsvillkor gäller för

Läs mer

Villkor Låneskyddsförsäkring

Villkor Låneskyddsförsäkring Villkor LS 400:3 Villkor Låneskyddsförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar 3

Läs mer

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01

Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01 Nordeuropa Liv och Hälsa Sjukvårdsförsäkring Allmänna villkor SJV 01:01, FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBESKEDET SAMT FÖRKÖPSINFORMATIONEN 1 Allmänna villkor SJV 01:01 1 Allmänna bestämmelser...

Läs mer

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015

IKANO Låneskydd. -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 IKANO Låneskydd -Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1 april 2015 Försäkringsvillkoren gäller för den försäkring som du anslutit dig till i samband med ditt låneavtal med Ikano Bank AB (publ) (516406-0922,

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Trygga sjukförsäkring, lång

Trygga sjukförsäkring, lång Försäkringsvillkor Trygga sjukförsäkring, lång Gäller försäkringar tecknade fr.o.m. 2013-05-07 Detta villkor gäller försäkring för arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall i Swedbank Försäkrings

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Allians Gruppsjukvårdsförsäkring 4602000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: ALLIANS GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringsvillkor 2013:1 Redo Gruppsjukvårdsförsäkring 4615000 Gällande från 2013 01 01 Innehåll: REDO GRUPPSJUKVÅRDSFÖRSÄKRING Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01

Villkor Sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag. Gäller från 2012-01-01 Villkor Sjukvårdsförsäkring GRUPP GSV 800:3 Villkor Sjukvårdsförsäkring Grupp Sjukvårdsförsäkring Friplan Sjukvårdsförsäkring Företag Gäller från 2012-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn

Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Villkor GSV 840:2 Villkor Sjukvårdsförsäkring Barn Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING VILLKOR 2014:2 1 FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING ALLMÄNNA VILLKOR

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Villkor för Seniorförsäkring

Villkor för Seniorförsäkring Villkor för Seniorförsäkring Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 8080 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 5 3 Livförsäkring 7 4 Olycksfallsförsäkring 8 Ersättning

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller från 2012-06-01 1 Försäkringsvillkor 2012-06-01 Liv och Hälsa Försäkringsgivare är Movestic Livförsäkring AB, Org. nr. 516401-6718,

Läs mer

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg

Premie per månad Bolåneskyddförsäkring Trygg Ålandsbanken Bolåneskyddförsäkring Liv Har din familj råd att bo kvar ifall du skulle avlida? Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det som inte får hända faktiskt

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m.

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. 2014-06-01 1 Villkor Liv och hälsa - Vardia personförsäkring Gäller tills vidare

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING

VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR GRUPPFÖRSÄKRING Euro Accident Health & Care Insurance AB Version 2006:2 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER... 1 1.1 NÄR FÖRSÄKRINGEN TRÄDER IKRAFT... 1 1.2 HÄLSOKRAV... 1 1.3 PREMIE... 1 1.4 PREMIEBEFRIELSE...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer