HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60"

Transkript

1 HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/ Brugervejledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchsanweisung

2 2

3 Deutsch English Svensk Dansk Indholdsfortegnelse Tegninger Installationsvejledning...7 Placering af løsdele...10 Fyringsvejledning...11 Generealt om fyring...12 Vedligeholdelse...13 Driftsforstyrrelser...14 Innehållsförteckning Ritningar Installationsvägledning...15 Placering av lösa delar...18 Eldningsinstruktion...19 Allmänt om eldning...20 Underhåll...21 Driftsstörning...22 Table of contents Drawings Installation...23 Fitting the loose parts...26 Firing manual...27 In general about firing...28 Maintenance...29 Operational problems...30 Inhaltsverzeichnis Zeichnungen Installationsanleitung...31 Plazierung von Einzelteilen...34 Feuerungsanleitung...35 Anleitung für das heizen mit Holz...35 Wartung...37 Betriebsstörungen...38

4 A B 2 a: 38,8 b: 37,2 c/d: 34,6/44, A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C 20, ,30 5 D HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 4

5 E E1 E2 E E4 E5 E F b. 220 V 1 6 HWAM Classic 10/50 2 b a

6 6

7 Installationsvejledning Dansk Loven Såfremt indsatsen skal monteres i en nybygget og ikke godkendt åben pejs, skal denne altid overholde alle lovkrav og lokale byggebestemmelser. Det er altid en fordel at tage skorstensfejermesteren med på råd, inden du monterer pejseindsatsen. Det er trods alt ham, der skal feje skorstenen. Krav til rummet Der skal altid kunne tilføres frisk forbrændingsluft til det rum, hvor pejseindsatsen skal monteres. Et oplukkeligt vindue eller en regulerbar luftventil anses for tilstrækkeligt. Bærende underlag Før indsatsen monteres, skal man sikre sig, at underlaget kan bære indsatsens og skorstenens vægt. Indsatsens vægt er opgivet i brochuren, og skorstenens vægt skal udregnes efter dimension og højde. Afstand til brændbart materiale (Tegning C) Da pejseindsatsen næsten altid indbygges i en eksisterende pejs, er kravene om afstand til brændbart materiale samt det brandsikre areal på gulvet altid overholdt. Er der derimod tale om nybygning, henvises til de lokale byggebestemmelser med hensyn til størrelsen af det brandsikre areal foran pejsen. Såfremt indsatsen skal monteres op mod brændbart materiale, skal indmuringskassetten udvendigt isoleres med brandbatts minimum i tykkelse som vist på målskitsen. Siderne skal minimum isoleres med 50 mm. Krav til skorsten Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden, og røgen ikke generer. Nominelt træk: Ca. 15 Pa. Skorstenen skal have en minimumslysning, svarende til Ø 150 mm. Skorstenslysningen bør dog altid minimum svare til ovnens afgangsstuds. Skorstenen skal være forsynet med en let tilgængelig renselem. Skorstenen Skorstenen er indsatsens motor og altafgørende for indsatsens funktion. Skorstenstrækket giver et undertryk i indsatsen. Dette undertryk fjerner røgen fra indsatsen, suger luft gennem spjæld til det såkaldte rudeskyl, der holder ruden fri for sod og suger luft ind gennem primær automatik spjæld til forbrændingen. Skorstenstrækket dannes ved temperaturforskellen inde i og uden for skorstenen. Jo højere temperaturen er inde i skorstenen, jo bedre bliver skorstenstrækket. Det er derfor altafgørende, at skorstenen bliver varmet godt igennem, før man lukker ned for spjældene og begrænser forbrændingen i ovnen (en muret skorsten er længere tid om at blive gennemvarm end en stålskorsten). Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert. Tilsvarende kan en dårlig skorsten fungere godt, hvis den bruges rigtigt. 7

8 Montering og tilslutning (Tegning A) HWAM Classic 10/50 og 10/60 består af en løs udvendig indmuringskassette samt den løse indsats, der skubbes på plads og tilsluttes, når monteringen af indmuringskassetten er afsluttet. HWAM Classic 10/50 og 10/60 kan tilsluttes på 2 måder: 1. Montering og tilslutning i en eksisterende pejs. 2. Ny opmuring omkring indsatsen, eventuelt med varmekanaler til andre rum. 1. Montering og tilslutning i en eksisterende pejs A. Før indsatsen monteres i en muret pejs, skal reguleringsspjældet i den eksisterende skorsten fjernes, og en eventuel røghals udvides, så indsatsens røgrør kan tilsluttes direkte til skorstenen. Eventuelt kantstillede sten i pejsens bund skal ligeledes fjernes. Aftal på forhånd med en fagmand eller med skorstensfejeren, hvor en renselem (1) bør placeres, så røgrøret kan renses oppefra, mens indsatsens låge er lukket. A1.Først monteres tilslutningsstudsen (2) med et passende stykke røgrør eller flexrør (3). Røgrøret tilpasses, så tilslutningsstudsens underkant svarer til røgringens kant, samtidig med at røgrørets anden ende passer op i skorstenshullet. Tilskær ca. 3 stk. 50 mm ildfaste mineraluldspakninger (4), så de passer stramt ind i skorstenshullet, og skær et hul i midten, der passer stramt omkring røret. Montering af røgrør Placer røgrøret i skorstenshullet, så tilslutningsflangen svarer til de opgivne mål. Understøt eventuelt tilslutningsflangens underkant med en pind i c eller d længde. a. Afstand fra forkant af murhul, når indsatsen skal være glat med muren. b. Afstand fra forkant af murhul, når der anvendes en bred standard frontramme, som ligger uden på murværket. c. Højde over pejsens bund, gældende for HWAM Classic 10/50. d. Højde over pejsens bund gældende for HWAM Classic 10/60. De 3 mineraluldspakninger, skubbes op omkring røgrøret og presses fast op i skorstenshullet, så tilslutningen bliver tæt. A2. Skub indmuringskassetten (6) ind på plads i pejsens bund. Vær omhyggelig med, at den står vandret, og at forkanten flugter med murværket, hvis der ikke skal være frontramme på. Med frontramme skal indmuringskassetten stikke 18 mm udenfor (= b-mål). Såfremt afstanden mellem pejseåbningen og indmuringskassetten lukkes med murværk, skal dette slutte, så der bliver minimum 3 mm luft ind mod kassetten. Murværk hen over kassetten skal derfor være selvbærende. Tilslutning af blæsere (Tegning F) Tilslutning af blæserne skal ske nu, og de skal også afprøves, inden indsatsen (9) skubbes på plads. Blæserne leveres løst og er forbundet med ledninger. Læg ledningen (6) mellem 8

9 blæserne ind bag i indmuringskassetten. Lad blæserne (8) hænge ned uden for kassetten. Tilslutningen med den hvide ledning (4) kan ske fra begge sider eller direkte ind gennem fronten til kronemuffen (5). Den hvide ledning er ikke varmebestandig. Derfor må den ikke ligge i kassetten. Først forbindes ledningerne, så farverne passer. Ønskes ledningerne forlænget, skal polerne passe, for at blæserne kan køre. Tag røghylde (7) og røgledeplade (8) ud af indsatsen. Læg en Ø5 mm pakning ned i afgangsbøsningens bund. Skub derefter indsatsen (9) på plads i indmuringskassetten. For HWAM Classic 10/50's vedkommende er der 2 styretapper i indmuringskassettens bund, som passer op i huller i indsatsens bund. Pas på, at ledningen mellem blæserne ikke kommer i klemme under indsatsen. Når HWAM Classic 10/50 er på plads, skubbes blæserne ind i hullerne mellem ovn og yderkassette. I hængselssiden kan blæseren kantes ind, hvis lågen ikke åbnes mere end 45 grader. Blæserne vendes, så klistermærkerne vender bagud. Pakningen (7) omkring blæserne forhindrer, at de rører direkte ved metallet samtidig med, at de klemmer blæserne fast i hullerne. A3. Træk herefter tilslutningsrøret (2) ned i røgafgangsbøsningen og lås den ved at bøje de fire låseflige ud i siderne indvendigt i indsatsen. Monter herefter røgledepladen (8) og røghylden (7) igen. Indsatsen er på plads, når de 4 stk. lange skruer (1) lige bag ved lågen passer under de tilsvarende 4 gevindhuller i indmuringskassettens overkant. Lås indmuringskassettens overkant ved at skrue de 4 skruer op i gevindhullerne. I HWAM Classic 10/60 låser skruerne samtidig en udblæsningsribbe (2) over lågen. Udblæsningsribben holdes på plads mellem 2 bøsninger (3). (Tegning B), tilslutning med frontramme, snit i frontens overkant B1 Snit i front på HWAM Classic 10/60 med standardfrontramme (4) uden på murværk. B2 Snit i front på HWAM Classic 10/50 med tilpasset frontramme (5) glat med murværk. B3 Snit i front med smal vinkeljernsramme (6) som lukker for fugen mellem indsats og murværk. B3. Er mellemrummet mellem kassetten og murværket under 10 mm, kan det dækkes med en smal vinkel frontramme (6). Er mellemrummet under 70 mm, kan det dækkes med en bred frontramme, som så skal ligge uden på muren (4). Fug med varmefast mørtel (5) mellem røgrør og skorsten oven på mineraluldspakningen. Dette kan gøres gennem renselemmen (1) i skorstenen og bør først ske, når indsatsen er færdigmonteret. Frontrammen klipses på, når indsatsen er på plads. Indsatsen er nu klar til brug. 9

10 2. Ny opmuring omkring indsatsen (Tegning D) Under opmuringen stilles indmuringskassetten omhyggeligt i vatter i passende højde. Husk el-rør til fremføring af strøm (12 volt) til blæserne. Under den fortsatte opmuring skal murværket holdes minimum 3 mm fri af indmuringskassetten. Murværk hen over kassetten skal være selvbærende. Røgrør og eventuelle konvektionsrør til andre rum monteres på indmuringskassetten under opbygningen. Indmuringskassetten er ikke bærende, så røgrør over 2 m og eventuel skorsten skal fastgøres (stroppes op), så vægten ikke hviler på kassetten. Når opbygningen er afsluttet, monteres indsatsen som beskrevet under A og B. Placering af løsdele (Tegning E) Inden ovnen tages i brug, skal man sikre sig, at alle løsdele er på plads. (Tegning E1) 1. Røgledeplade af stål, ophængt under toppladen. 2. Røghylde af Vermiculite. Ligger på bagkanten, og forkanten hviler på beslag i siderne. Røghylden er forsynet med en afrundet stålforkant. 3. Afdækningsplade i HWAM Classic 10/60. Lægges oven på risten for at forhindre gløder i at falde ned i askeskuffen. 4. Transformator til blæserne skal altid være tilsluttet en stikkontakt. Blæserne skal være aktiverede, når ovnen er varm. De startes og slukkes manuelt. 5. Askeskuffe findes kun i HWAM Classic 10/60. Betjeningsgreb (tegning E2) 6. Luftspjældet i lågen regulerer den skylleluft, som holder glasset fri for sod. Dette er samtidig den sekundære forbrændingsluft, som tilføres brændkammeret. 7. Den primære luft styres af føler og automatikspjæld på højre side af indsatsen. 8. Det primære luft tilføres brændkammeret gennem en kanal under bunden, og styres ned i glødelaget af styrepladen (8) forrest i brændkammeret. 9. Automatikkens føler kan justeres indvendig i ovnen. Askeskuffe i HWAM Classic 10/60 (tegning E3) For at åbne askeskuffen trykkes ned på håndtaget, så bagkanten løftes. Herefter kan askeskuffen trækkes ud. 10

11 Fyringsvejledning - træ Første gang du fyrer Første gang du fyrer i indsatsen, skal du fyre forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Den lak, indsatsen er lakeret med, vil hærde op første gang, der fyres, og kan derved godt afgive nogle lugtgener. Sørg derfor for god udluftning. Optænding (Tegning E4) 1. Tænd for blæserne. 2. Åbn for spjældet (6). Indsatsens automatik sikrer, at der tilføres passende primær luft. 3. Læg 2-3 stk. træ (ca. 700 gram pr. stk.) i bunden. Læg ca. 2 kg optændingspinde ovenpå. Mellem de øverste pinde lægges 1-2 optændingsblokke, som antændes. Efterhånden som træet varmes op, frigives der gasser, som omgående bliver brændt af. Derved stiger temperaturen og mere gas frigives. Ilden arbejder sig stille og roligt ned gennem trælaget, uden risiko for overfyring og med meget lav forureningsgrad. Hold lågen på klem i starten, til der ikke mere dannes kondens på glasset. Afbrænding (Tegning E5) Når der er godt ild i træet, lukker automatikkens spjæld efterhånden ned for den primære luft. Den sekundære skylleluft (10) fra lågen, blæser hen over bålet, og sikrer at alle de frigivne gasser bliver afbrændt. Afhængig af træets beskaffenhed og skorstenstrækket, kan spjældet (6) i lågen reguleres ned til ½ åben. Spjældet bør dog ikke reguleres længere ned end, at skylleluften stadig kan holde glasset fri for sod. Indsatsen vil nu afgive en jævn varme med høj virkningsgrad. Udbrænding (Tegning E6) 4. Når flammerne er gået ud, og der kun er gløder tilbage, trækkes nogle af gløderne frem mod lågeåbningen, inden der lægges 2 til 3 stykker nyt brænde på. Lav evt. en lille forsænkning i glødelaget midtpå under det forreste stykke brænde, så noget af det primære luft hurtigere kan få fat ned i glødelaget under brændet. 5. Ved kontinuerlig drift skal der ikke reguleres yderligere på ovnen. Det klarer automatikken. Vigtigt! Askeskuffen i HWAM Classic 10/60 må ikke åbnes i optændingsfasen og skal altid være lukket, når ovnen anvendes. Der må ikke ligge et tykt lag aske i indsatsens bund, når den tages i brug. Vermiculitebeklædningen i brændkammeret er isolering nok. 11

12 Generelt om fyring Hurtig eller kraftig varme Hurtig eller kraftig varme opnås, hvis der afbrændes mange, men små stykker brænde. Maksimal afbrænding Der må pr. time maksimalt fyres med enten: 2,4 kg træ eller 1,9 kg briketter Der må max. lægges 3 stk. træ på af gangen. Overstiges denne grænse, er indsatsen ikke længere omfattet af fabriksgarantien, og ovnen kan ødelægges på grund af for høj varme. Lang brændtid Lang brændtid opnås, hvis der afbrændes få (mindst 2) men store stykker træ. For at øge brændtiden kan skydespjældet i lågen reguleres ned til halvt åbent - dog aldrig længere ned, end at ruden er sodfri. For svag fyring Er de ildfaste materialer i brændkammeret sorte efter en indfyring, forurener ovnen, og automatikken fungerer ikke optimalt. Der skal derfor åbnes for skydespjældet på lågen. Der kan desuden være behov for, at der afbrændes en større mængde træ. Rengøring af glas Det anbefales at aftørre glasset efter endt fyring. Dette gøres bedst med køkkenrulle. Sidder der sod fast på glasset, gøres køkkenrullen våd og duppes i ovnens aske. Dette opløser let soden, og glasset tørres efter. Brændselstyper Det anbefales at bruge birke- eller bøgetræ, der har været kløvet og opbevaret mindst 1 år udendørs under tag. Træ, der opbevares indendørs har tendens til at blive for tørt og afbrænde for hurtigt. Briketter afgiver megen varme. Visse typer udvider sig kraftigt med en ukontrollerbar forbrænding til følge. 12

13 Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse af indsatsen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum. Det er nemmest at støvsuge indsatsen udvendigt med et lille mundstykke med bløde børster. Kontroller at luftspalten mellem lågens inderramme og glasset er fri for aske og sodpartikler. Én gang om året bør indsatsen vedligeholdes grundigt. Brændkammeret skal renses for aske og sod. Låge og lukkebeslag skal smøres med kobberfedt. Rengøring Efter skorstensfejning trækkes røghylden fremad og opad, bagkanten vippes ned, så sod og aske kan falde ned i brændkammeret. Bank forsigtigt på røgledepladen for at få det sidste med. Ved hovedrengøring fjerned først røghyldens stålforkant og de 2 lodrette bagplader. Herefter kan røghylden kantes bagud og ned. Derefter fjernes de skrå bagplader, bundpladen, sideplader og til sidst de skrå forplader. Det hele samles i modsat rækkefølge. Aske I HWAM Classic 10/60 tømmes askeskuffen lettest ved at trække en affaldspose ind over skuffen, vende den på hovedet og derefter trække den forsigtigt op af posen igen. I HWAM Classic 10/50 skovles asken op i en bærepose. Asken kan bortskaffes via dagrenovationen. Vær opmærksom på, at der kan være gløder i asken op til 24 timer efter, at ilden i indsatsen er gået ud! Isolering Brændkammerets effektive, men porøse isolering kan med tiden blive slidt og beskadiget. Det betyder ikke noget for ovnens effektivitet, at isoleringen revner. Den bør dog udskiftes, når slitagen overstiger halvdelen af den oprindelige tykkelse. Låge/glas Kontroller, at luftspalterne i lågerammen er fri for aske og sodpartikler. Er glaslågen tilsodet, kan den let rengøres med køkkenrulle. Kontroller jævnligt, at pakninger i låge og askeskuffe er hele og bløde. Hvis ikke, bør de udskiftes. Brug kun orginale pakninger. Overfladen Normalt er det ikke nødvendigt at efterbehandle overfladen. Eventuelle lakskader kan dog udbedres med Senothermspray der kan købes hos HWAM forhandlere. Garanti Ved mangelfuld vedligeholdelse bortfalder garantien! 13

14 Driftsforstyrrelser Ruden soder til Træet er for fugtigt. Fyr kun med brænde, der er lagret min. 12 måneder under halvtag og med max. 18% fugtighed. Manglende tilførsel af sekundær luft til rudeskyl. Åbn yderligere for skydespjældet i lågen. "Klatfyring". Varm indsatsen ordentligt igennem. Røg ud i stuen, når lågen åbnes Manglende træk i skorsten. Se afsnit om skorsten eller kontakt skorstensfejer. Renselem utæt eller faldet ud. Udskift eller monter renselem. Åbn aldrig lågen, så længe der er flammer i brændet. Løbsk forbrænding Pakning i lågen eller askeskuffen er utæt. Monter ny pakning. Når ovnen ikke er i brug, lukkes spjældet. Hvis stålpladerne i brændkammeret glødeskaller eller deformeres, fyres der for kraftigt. Indstil brugen og kontakt forhandler. 14

15 Installationsvägledning Svensk Lagen Om ska monteras i en nybyggd och ej godkänd öppen kamin ska alltid lokala byggbe-stämmelser och bygglovsregler iakttagas. Det är alltid en fördel att rådfråga en sotarmästare, innan kaminen monteras. Krav på rummet Det ska alltid kunna tillföras frisk förbränningsluft till det rum, där kaminen ska placeras. Ett öppet fönster eller en reglerbar luftventil anses vara tillräckligt. Bärande underlag Innan insatsen placeras ska man försäkra sig om att underlaget kan bära indsatsens och skorstenens vikt. Kaminens vikt uppges i broschyren och skorstenens vikt ska räknas ut efter dimension och höjd. Avstånd till brännbart material (Ritning C) Avståndskraven till brännbart material och kraven på den brandsäkra ytans storlek uppfylls alltid eftersom braskamininsatsen nästen alltid byggs in i en befintlig kamin. Om det däremot rör sig om en helt ny inbyggning hänvisas till lokala byggbestämmelser med avseende på den brandsäkra ytans storlek framför kaminen. Om insatsen ska monteras vid brännbart material ska inmurningskassetten isoleras utvändigt med isoleringsmaterial av minst xx mm tjocklek som visas på måttskissen. Sidorna ska vara isolererade med minst 50 mm. Krav på skorsten Skorstenen ska ha en sådan höjd att dragförhållandena blir goda och att röken inte stör. Nominellt drag: ca. 15 Pa. Skorstenen ska ha en öppning, motsvarande minst Ø 150 mm. Skorstenen bör dock alltid minst motsvara kaminens avgångsmunstycke. Skorstenen ska vara försedd med en lättillgänglig rengöringslucka. Skorstenen Skorstenen är braskaminens motor och avgörande för dess funktion. Skorstensdraget ger ett undertryck i braskaminen. Detta undertryck avlägsnar röken från braskaminen. Det suger luft genom spjället till den så kallade glasspolningen, som håller glaset fri från sot och suger in luft genom primär spjäll till förbränningen. Skorstensdraget bildas vid temperaturskillnader inne i skorstenen och utanför skorstenen. Ju högre temperaturen är inne i skorstenen, desto bättre blir skorstensdraget. Det är därför nödvändigt att skorstenen värms upp ordentligt, innan man stänger spjället och begränsar förbränningen i kaminen (en murad skorsten tar längre tid att bli ordentligt varm än en stålskorsten). En bra skorsten kan fungera dåligt om den används på fel sätt. Motsvarande kan en dålig skorsten fungera bra om den används på rätt sätt. 15

16 Montering och anslutning (Ritning A) HWAM Classic 10/50 och 10/60 består av en lös utvändig inmurningskassett samt en lös insats som trycks på plats och ansluts när inmurningskassetten är färdigmonterad. HWAM Classic 10/50 og 10/60 kan anslutas på 2 sätt: 1. Montering och anslutning i en befintlig kamin. 2. Ny uppmurning runt insatsen, eventuellt med värmekanaler till andra arealer. 1. Montering och anslutning i en befintlig kamin A. Innan insatsen monteras i en murad kamin ska regleringsspjället i den befintliga skorsten tas bort och eventuell rökhals ska utvidgas så att insatsens rökrör kan anslutas direkt till skorstenen. Eventuella kantplacerade stenar i kaminens botten ska också tas bort. Det bör överenskommas i förväg med en fackunnig eller sotare var rengöringsluckan (1) ska placeras, så att rökröret kan göras rent ovanifrån medan insatsens lucka är stängd. A1. Först monteras anslutningsflänsen (2) till en passande bit rökrör eller flexrör (3). Rökröret anpassas så att anslutningsflänsens underkant når upp till rökringens kant, samtidigt som rökrörets andra ända passas in i skorstenshålet. För upp de tre mineralullspackningarna runt rökröret och tryck fast dem uppe i skorstenshålet, så att anslutningen blir tät. Montering av rökrör Placera rögröret i skorstenshålet så att anslutningsflänsen hamnar inom de angivna måtten. Understöd eventuellt anslutningsflänsens underkant med en pinne av c eller d längd. a. Avstånd från murhålets framkant då insatsen befinner sig i samma nivå som det murade. b. Avstånd från murhålets framkant då en bred standard frontram används, som ligger utanpå det murade. c. Höjd över kaminens botten (gäller för HWAM Classic 10/50). d. Höjd över kaminens botten (gäller för HWAM Classic 10/60). Tryck därefter de 3 mineralullspackningarna upp runt rökröret och pressa dem in i skorstenshålet, så att packningen blir fast och tät. A2.Tryck in inmurningskassetten (6) på dess plats i kamininen botten. Var noggrann med att den står vågrätt och att framkanten fluktar med det murade eller att den sticker ut 18 mm (= b-mått). Om avståndet mellan kaminöppningen och inmurningskassetten stängs med något murat ska detta sluta, så att det är minst 3 mm spelrum till kassetten. Det som muras över kassetten ska därför vara självbärande. Anslutning av blåsare (Ritning F) Nu ska blåsarna anslutas och testas innan insatsen (9) trycks på plats.i HWAM Classic 10/60 16

17 och HWAM Classic 10/50 leveras blåsarna löst och sammankopplade med ledningar. Lägg ledningen (6) mellan blåsarna in bakom inmurningskassetten. Låt blåsarna (8) hänga ned utanför kassetten. Den vita ledningen (4) kan anslutas från bägge sidor eller direkt in genom fronten till kopplingsdosan (5). Den vita ledningen är inte värmebeständig. Därför får den inte ligga i kassetten. Först sammankopplas ledningarna så att färgerna stämmer överens. Önskas ledningarna förlängas ska polerna vändas riktigt innan blåsarna kan köra. Tag ut röghyllan (7) och rökledarplattan (8) från insatsen. Lägg ned en Ø5 mm packning utloppsbussningens botten. Tryck därefter in insatsen (9) på plats i inmurningskassetten. Beträffande HWAM Classic 10/50 finns det 2 styrtappar i inmurningskassettens botten som passar in i hålen på insatsens botten. Passa på att ledningen mellan blåsarna inte kommer i kläm under insatsen. När HWAM Classic 10/50 har satts på plats, trycks blåsarna in i hålen mellan ugn och ytterkassetten. Blåsaren kan kantas in på gångjärnssidan om luckan inte öppnas mer än 45 grader. Blåsarna vänds så att klistermärkena vänds bakåt. Packningen (7) runt blåsarna förhindrar att de kommer i direkt beröring med metallen samtidigt som de klämmer fast blåsarna i hålen. A3. Drag därefter ned anslutningsröret (2) i rökutloppsbussningen och lås den genom att böja de fyra låsflikarna ut till sidorna invändigt i insatsen. Montera därefter fast rökledarplattan (8) och rökhyllan (7) igen. Insatserna har kommit på plats när 4 st. långa skruvar (1) just bakom luckan passar under motsvarande 4 gängade hål i inmurningskassettens överkant. Lås inmurnings-kassettens överkant genom att skruva in de 4 skruvarna underifrån i de gängade hålen. I HWAM Classic 10/60 låser skruvarna samtidigt en utblåsningsribba (2) ovanpå luckan. Utblåsningsribban hålls på plats mellan 2 st. bussninger (3). (Ritning B), anslutning med frontram, genomskäring av frontens överkant B1 Genomskäring av fronten på HWAM Classic 10/60 med standardfrontram (4) utanpå på det murade. B2 Genomskäring av fronten på HWAM Classic 10/50 med anpassad frontram (5) i samma nivå som det murade. B3 Snitt i front med smal vinkeljärnsram (6) som försluter fogen mellan insats och murverk. B3. Om mellanrummet mellem kassetten och det murade är under 10 mm, kan det övertäckas med en smal vinkelfrontram (6). Om mellanrummet är under 70 mm kan det övertäckas med en bred frontram som ska ligga utanpå muren (4). Foga med värmebeständigt murbruk (5) mellan rökrör och skorsten ovanpå på mineralullspackningen. Detta kan göras genom rengöringsluckan (1) i skorstenen och bör först ske göras när insatsen har färdigmonterats. Frontramarna klipsas på när insatsen har satts på plats. Insatsen är nu klar till att användas. 17

18 2. Ny uppmurning runt in (Ritning D) Under uppmurningen ställes inmurningskassetten noggrant helt vågrätt i passande höjd. Kom ihåg el-rör som tiilför ström (12 volt) till blåsarna. Under den fortsatta uppmurningen ska det finnas minst 3 mm spelrum mellan det murade och inmurningskassetten. Det murade över kassetten ska vara självbärande. Rökrör och eventuella konvektionsrör till andra rum monteras på inmurningskassetten under uppbyggnaden. Inmurningskassetten är inte bärande så att rökrör över 2 meter och eventuell skorsten ska förankras (stroppas fast) så att vikten inte vilar på kassetten. När uppbyggnaden är färdig, monteras insatsen som beskrivits i A och B. Placering av lösa delar (Ritning E) Innan kaminen tas i bruk, ska man försäkra sig om att alla lösa delar är på plats. (Ritning E1) 1. Rökledarplatta av stål upphängd under den övre plattan. 2. Rökhylla av Vermiculite. Ligger på den bakre kanten och framkanten vilar på beslag i sidorna. Rökhyllorna har försetts med en avrundad stålframkant. 3. Avtäckningsplatta i modell 10/60. Läggs ovanpå på gallret för att förhindra att glöd faller ned i asklådan. 4. Transformator till blåsare ska alltid vara anslutna till en stickkontakt. Blåsarna ska vara aktiverede när ugnen är varm. De sätts på och stängs av manuellt. 5. Asklåda finns bara i HWAM Classic 10/60. Betjäningsgrep (Ritning E2) 6. Luftspjället i luckan reglerar luften som håller glasrutan fri från sot. Den fungerar samtidigt som sekundär förbränningsluft till brännkammaren. 7. Primärluften styrs av en givare och ett automatiskt spjäll som sitter på insatsens högra sida. 8. Primärluften leds in i brännkammaren via en kanal under bottnen och ner i glöden av styrplåten (8) längst fram i brännkammaren. 9. Automatikens givare kan justeras inne i kaminen. Asklåda i HWAM Classic 10/60 (Ritning E3) För att öppna asklådan trycks handtaget ned så att bakkanten lyfts. Därefter kan asklådan dras ut. 18

19 Eldningsinstruktion - ved Första gången du eldar Första gången du eldar i insatsen ska du elda försiktigt, eftersom allt material bör vänjas vid värmen. Vid första eldningstillfället härdas lacken som kaminen är lackerad med, den kan då orsaka obehaglig lukt. Det bör därför vara god genomströmning av frisk luft i rummet. Upptändning (Ritning E4) 1. Sätt på blåsarna. 2. Öppna spjället (6). Insatsens automatik ser till att det förs in lagom mycket primärluft. 3. Lägg 2-3 st. vedträn (ca. 700 grams vedträn.) i botten. Lägg ca. 2 kg upptändningspinnar ovanpå. Mellan de översta pinnarna läggs 1-2 upptändningblock som antändes. Efter hand som veden blir uppvärmd friges gaser som omedelbart bränns upp. Därigenom stiger temperaturen och ännu mer gas friges. Elden arbetar sig stilla och lugnt genom träskiktet, utan risk för att det eldas för mycket samt med mycket låg fororeningsgrad. Håll luckan på glänt i början tills det inte bildas mer kondens på glaset. Avbränning (Ritning E5) När veden brinner bra minskar automatikens spjäll tillförseln av primärluft efter hand. Den sekundära spolluften (10) från luckan blåses in över brasan och ser till att alla gaser förbränns. Beroende på träets kvalitet och skorstensdraget kan spjället (6) på luckan stängas till hälften. Spjället bör inte stängas mer än att spolluften fortfarande kan hålla glasrutan fri fån sot. Nu avger insatsen jämn värme med hög verkningsgrad. Utbränning (Ritning E6) 4. När elden har slocknat och det bara återstår glöd drar du fram lite glöd mot lucköppningen och lägger sedan på 2 3 nya vedträn. Gör ev. en liten fördjupning mitt i glöden under vedträet längst fram, så att en del av primärluften snabbare når fram till glöden under veden. 5. Vid kontinuerlig drift ska kaminen inte regleras mer. Det sköter automatiken om. Viktigt! Asklådan i HWAM Classic 10/60 får ej öppnas vid antändning och skall alltid vara stängd, när kaminen används. Det får inte ligga ett högt lager aska i insatsens botten när den ska användas. Vermiculitebeklädnaden i brännkammaren är isolering nog. 19

20 Allmänt om eldning Snabb och kraftig värme Snabb eller kraftig värme uppnås genom att elda med många, men små vedträn. Maximal förbränning Man får maximalt, per timme, elda med: 2,0 kg vedträ eller 1,9 kg briketter Lägg inte på mer än tre vedträn i taget. Överstigs denna gräns, omfattas kaminen inte längre av fabriksgarantin och kaminen kan förstöras av för hög värme. Lång brinntid Lång eldningstid uppnås, om det eldas med få (minst 2 st.), men mycket stora vedträn och man samtidigt reglerar ner regleringsstången. För att öka brinntiden kan skjutspjället i eller under luckan regleras ned till halvöppet - dock aldrig längre ner än att rutan är fri från sot. För svag eldning Om det eldfasta materialen i brännrummet är svart efter en eldningen förorenas kaminen och det automatiska fungerar inte optimalt. Därför ska skjutspjället på luckan öppnas. Det kan dessutom vara behov av att bränna av en större mängd ved. Rengöring av glas Vi rekommenderar att du torkar av glasrutan efter avslutad eldning. Bäst resultat får du med hushållspapper. Om det har fastnat sot på glaset ska du fukta hushållspappret och doppa det i askan. Det löser snabbt upp sotet. Torka av glasrutan. Bränsletyper Vi rekommenderar att björk- eller bokved används, som har varit Kluven och förvarad minst ett år utomhus under tak. Ved som förvaras inomhus blir gärna för torr och brinner för fort. Briketter ger mycket värme. Vissa typer utvidgas kraftigt, detta ger en okontrollerad förbränning. 20

Eldningsinstruktion Aduro 2

Eldningsinstruktion Aduro 2 Eldningsinstruktion Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk Gratulerar till din nya braskamin från Aduro! För att få ut mesta möjliga nytta och nöje av kaminen är det viktigt att du

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu

Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Monteringsanvisning for NorDan Fastkarm vindu Fitting instructions for NorDan Fixed window Monteringsanvisning för NorDan Fast fönster www.nordan.no /.co.uk /.se Art. no 240232 Rev 1 1.0 NO: Bestem vinduets

Läs mer

Technical description with installation and maintenance instructions

Technical description with installation and maintenance instructions www.euronom.se Technical description with installation and maintenance instructions VPS 300 / 500 BXU 0710-102 EXOTANK VPS 300/500 BXU Technical description Installation and maintenance instructions Installation...2

Läs mer

Aduro 1 / Aduro 1SK Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 1 / Aduro 1SK Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 1 / Aduro 1SK Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Lycka till med din nya braskamin från Aduro! För att du ska få så stor glädje och nytta som möjligt

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Kamininsats, Lotus H570T

Monterings- och bruksanvisning Kamininsats, Lotus H570T 1 Monterings- och bruksanvisning Kamininsats, Lotus H570T Version 2, 23/08-2014 2 3 Inledning Gratulerar till din nya Lotus-kamininsats Vi hoppas och tror att den kommer att ge dig många varma stunder.

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Mondo serien. Lotus Mondo 1,Mondo 2. Lotus Mondo 1S,Mondo 2S. Version 2, 23/08-2014

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Mondo serien. Lotus Mondo 1,Mondo 2. Lotus Mondo 1S,Mondo 2S. Version 2, 23/08-2014 Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Mondo serien Lotus Mondo 1,Mondo 2. Lotus Mondo 1S,Mondo 2S. Version 2, 23/08-2014 Inledning Lycka till med Din nya Lotus Kamin Vi hoppas och tror att den

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Svenska - Bruksanvisning för el handdukstork.

Svenska - Bruksanvisning för el handdukstork. Svenska - Bruksanvisning för el handdukstork. Läs noga igenom bruksanvisningen innan produkten används! - Kontrollera att du har alla delar enligt packlistan nedan. Kontakta din återförsäljare om någon

Läs mer

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige

Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige Transformator konferens Stavanger 2009-2-2/4 Sammanställning av kunskapsläget I Vattenfall och utvecklingen I Sverige 1 2006-11-14 kl.00:20 The Transformer fire at Ringhals During the night until Tuesday

Läs mer

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG

HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG E-417 HANDPUMP H-11 DIRECTIONS FOR USE BRUKSANVISNING GEBRAUCHANWEISUNG HAND PUMP H-11 Detta är en 2-stegs hydraulpump med ett inbyggt kombinerat låg- och hög- tryckssystem som automatiskt växlar från

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND

Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala DESIGN RUUD EKSTRAND Scala Scala, design Ruud Ekstrand är en miljöskärm i trä för offentliga miljöer. Klara former och ett brett materialval gör Scala till en flexibel rumsavskiljare i många inredningar.

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330

Tariff Kit. Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK. Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Tariff Kit SE Installatörshandbok Tariff Kit för NIBE F1330 LEK GB DE Installer manual Tariff Kit for NIBE F1330 Installateurhandbuch Tariff Kit für NIBE F1330 IHB 1116-1 031517 Svenska, Installatörshandbok

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Kamin i Lotus Maestro. Version 2, 23/08-2014

Monterings- och bruksanvisning Kamin i Lotus Maestro. Version 2, 23/08-2014 Monterings- och bruksanvisning Kamin i Lotus Maestro Version 2, 23/08-2014 Inledning Gratulerar till din nya Lotus-braskamin Vi hoppas och tror att den kommer att ge dig många varma stunder. Men för att

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Husqvarna 1827 Köksspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions

CTC Rumsdisplay... 2. CTC Roomdisplay... 4. Installations- och skötselanvisning. Installation and maintenance instructions 161 501 40-2 2007-11-12 Installations- och skötselanvisning CTC Rumsdisplay... 2 Installation and maintenance instructions CTC Roomdisplay... 4 Installations- und Wartungsanleitung CTC Raumdisplay... 6

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW

FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW PASSAR MIN BOSTAD FÖR EN KAKELUGN? Vad väger en kakelugn? Från 1300 kg. Hur dimensionerar jag grunden så den håller? En vanlig betongplatta

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus M M1 M2 M3. Utgåva 01/07

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus M M1 M2 M3. Utgåva 01/07 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Lotus M M1 M2 M3 M4 Utgåva 01/07 Allmänt Lotus M Allmänna råd/anslutning murad skorsten Anslutning murad skorsten Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt

Läs mer

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme

IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme IEA Task 41 Solar Energy and Architecture IEA SHC Solar Cooling and Heating programme A.Criteria for Architectural Integration Riktlinjer för tillverkare av solceller och solfångare Riktlinjer för stadsplanering

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus Prio. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus Prio. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Lotus Prio Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel

LITTBUS LIBRARY BIBLIOTEK. Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS BIBLIOTEK LIBRARY Gavlar av stål och gavelsidor av perforerad plåt End panels in steel and with cover in perforated steel LITTBUS - det flexibla hyllsystemet för bibliotek/the flexible shelfsystem

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kaminmodeller: TT20 + TT20R + TT20S + TT20RS DS/EN13240 Øvrige godkendelser: Din-Plus, 15A, Münchener, Regensburger, Stuttgarter Norm, Sintef (99-263) Version 07.11.2011

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering som kommer

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Monteringsanvisning Panikutrymningsbeslag ASSA 1125

Monteringsanvisning Panikutrymningsbeslag ASSA 1125 Monteringsanvisning Panikutrymningsbeslag ASSA 1125 Denna monteringsanvisning avser ASSA panikregel 1125 med följande artikelnummer: 361282, 361283 samt 361284 i kombination med ASSA låshus modell 761-50/70,

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18

Utomhusprodukter. Satsa på portabla displayer med kvalitet. Det är skillnad, vi lovar! sida 1/18 medlem i Sveriges EXPOförbund, OSPI (Octanrom Service Partner International) och Stockholm Vistior Board Utomhusprodukter NÄR DU BEHÖVER KVALITET Dohrns har ett stort urval av utomhusprodukter, från flera

Läs mer

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC3/DC5 kabel TV boks. Tilslutninger Kontroller at De har alle dele, og at apparaterne som skal forbindes med hinanden (TV, Forstærker

Läs mer

LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160. inr.se

LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160. inr.se LINC 22 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas innan installation. LINC 22 DUSCHBLANDARE

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

INSTRUKTION VARMLUFTSPANNA

INSTRUKTION VARMLUFTSPANNA INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVNING

Läs mer

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm

variera/vælger du et alternativt garn, så tænk på at Strumpstickor/Pinde: 5 och/og 6 mm 985010000048 ECOLOGICO Basmönster tröja och kofta barn, dam, herr/sweater og trøje til børn, dame, herre Vid garnbyte: tänk på att garnåtgång och stickor kan Rundstickor/Rundpind: 5 och 6 mm, 40, 60, 80

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

SIDEROS. Tiffany och Stübella

SIDEROS. Tiffany och Stübella SIDEROS Installations- och skötselanvisning Tiffany och Stübella SIDEROS tar inget ansvar för skada(or) som kan uppstå på människor, djur och material om man inte har följt instruktioner för säker användning

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Morsø 3600. Monterings- och bruksanvisning. www.morsoe.com

Morsø 3600. Monterings- och bruksanvisning. www.morsoe.com Morsø 3600 SV Monterings- och bruksanvisning www.morsoe.com 1 Monterings- och bruksanvisning 3610 & 3640 EN 13240 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-post: stoves@morsoe.com Hemsida: www.morsoe.com

Läs mer

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24

Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 2014-04-24 Tryck- och svetsseminarie 2014 Föredrag: Golden welds vad är problemet? Föredragshållare: Mikael Rehn, Inspecta Sweden AB 1 2 Vad menar vi med en golden weld? Typically pressure testing is used to ensure

Läs mer

Innan du installerar din kamin

Innan du installerar din kamin Gratulerar till köpet av en genuin Olymberyl gjutjärnskamin. Rätt brukat kommer denna kamin att ge många års säker användning. Manualen har utvecklats för att försäkra användaren optimal effektivitet.

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

Effektivitet & tillförlitlighet

Effektivitet & tillförlitlighet Tigex Dragluckor Effektivitet & tillförlitlighet Tigex viktig för brännarens stabilitet och verkningsgrad Värmeinstallationens uppbyggnad har stor betydelse för dess tillförlitlighet, effekt och miljöpåverkan.

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk

Elmiljösäkring. Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring. PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Elmiljösäkring Elsäkerhetssäkring Åsksäkring ESD-säkring EMF-säkring EMC-säkring PU Elsäk PU Åsksäk PU ESDsäk PU EMFsäk PU EMCsäk Skyddsjordning Med skyddsjorda menas: anslutning av utsatta delar till

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No.

Utfärdad av Compiled by Tjst Dept. Telefon Telephone Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. Stämpel/Etikett Security stamp/lable SVETSKLASSER WELDING CLASSES Granskad av Reviewed by Göran Magnusson Tjst Dept. GUM1 tb_tvåspråkig 2006-05-09 1 (7) ÄNDRINGSFRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 edge/turbo-3g+ Den snabba vägen till internet 1 Förbered usb-modemet Här är ditt icon 505 usb-modem som du använder

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b

string pocket blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b string pocket 1x blå ncs s 4020 b10g rosa ncs s 0520 r40b blue ncs s 4020 b10g pink ncs s 0520 r40b 1x string pocket 1x gul ncs s 1050 g90y mörkröd ncs s 3060 r yellow ncs s 1050 g90y dark red ncs s 3060

Läs mer

LINC 21. SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 incl. OVERHEAD SHOWER and HAND SHOWER. inr.se

LINC 21. SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 incl. OVERHEAD SHOWER and HAND SHOWER. inr.se LINC 21 SHOWER MIXER 150 SHOWER MIXER 160 incl. OVERHEAD SHOWER and HAND SHOWER 110309 inr.se Innan montering Vi förordar en sakkunnig VVS-installatör vid installation och service. Ledningarna ska renspolas

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

AIR OPERATED GREASE PUMP 65:1 TRYCKLUFTSDRIVEN FETTPUMP 65:1. Part No. / Art. Nr. / Réf.: 12852

AIR OPERATED GREASE PUMP 65:1 TRYCKLUFTSDRIVEN FETTPUMP 65:1. Part No. / Art. Nr. / Réf.: 12852 UR MANUAL / BRUKSANVISNING AIR OPERATED GREA PUMP 65:1 TRYCKLUFTSDRIV FETTPUMP 65:1 Part No. / Art. Nr. / Réf.: 12852 105014 1 TECHNICAL DATA / TEKNISKA DATA TECHNICAL DATA 12852 Pressure ratio 65:1 Max

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

User s Manual. Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler

User s Manual. Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler User s Manual Multimedia Furnitures Multimedia-möbler Multimedia-møbler Manual English On a different brand On is more than a brand. It s a declaration of proof. When we place On on one of our products,

Läs mer

IZZI. design ruud ekstrand

IZZI. design ruud ekstrand IZZI design ruud ekstrand IZZI Leuchtschirm Ein leuchtender, stimmungsschaffender Leuchtschirm mit eingebauter, getönter Lichtquelle. Mit IZZI schaffen Sie eine Abschirmung mit Stimmungsbeleuchtung. Der

Läs mer

Luftpumpe / Luftpump Airflow 400

Luftpumpe / Luftpump Airflow 400 Brugsanvisning / Bruksanvisning Luftpumpe / Luftpump Airflow 400 Brugsanvisning Luftpumpe Airflow 400 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem inden luftpumpen tages i brug. Vi anbefaler,

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual User manual SE Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 2,2 liter Lätt att installera och använda COFFEE QUEEN Termos M U SE/GB GB Power saving coffee machines. Capacity

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kaminmodeller: TT22 + TT22S + TT22H + TT22HS DS/EN13240 Øvrige godkendelser: Din-Plus, 15A, Münchener, Regensburger, Stuttgarter Norm, Sintef Denna installations- och bruksanvisning

Läs mer

Oljetankar / Oil tanks

Oljetankar / Oil tanks Kraftigt gjuten konstruktion Uttag i konstruktionen för plantätning eller gummitätning mot lock Låg vikt God kylning på grund av aluminiums värmeledningsförmåga Tankbotten lutar från alla håll mpt dräneringspluggen

Läs mer

20.6.2014. CAMDEN 60cm. www.bathdeluxe.com

20.6.2014. CAMDEN 60cm. www.bathdeluxe.com 20.6.2014 CAMDEN 60cm www.bathdeluxe.com CAMDEN 60cm Tack för att du valt vår produkt. Vi försökte att packa och transportera allt på bästa möjliga sätt. Men om du hittar en skadad del eller när en del

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Användarmanual User manual THERMOS OFFICE

Användarmanual User manual THERMOS OFFICE Användarmanual User manual THERMOS OFFICE SE Energisnål kaffebryggare. Kapacitet 1,9 liter Lätt att installera och använda EN Power saving coffee machines. Capacity 1,9 litres Simple installation and easy

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer