HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60"

Transkript

1 HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/ Brugervejledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchsanweisung

2 2

3 Deutsch English Svensk Dansk Indholdsfortegnelse Tegninger Installationsvejledning...7 Placering af løsdele...10 Fyringsvejledning...11 Generealt om fyring...12 Vedligeholdelse...13 Driftsforstyrrelser...14 Innehållsförteckning Ritningar Installationsvägledning...15 Placering av lösa delar...18 Eldningsinstruktion...19 Allmänt om eldning...20 Underhåll...21 Driftsstörning...22 Table of contents Drawings Installation...23 Fitting the loose parts...26 Firing manual...27 In general about firing...28 Maintenance...29 Operational problems...30 Inhaltsverzeichnis Zeichnungen Installationsanleitung...31 Plazierung von Einzelteilen...34 Feuerungsanleitung...35 Anleitung für das heizen mit Holz...35 Wartung...37 Betriebsstörungen...38

4 A B 2 a: 38,8 b: 37,2 c/d: 34,6/44, A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C 20, ,30 5 D HWAM Classic 10/50 HWAM Classic 10/60 4

5 E E1 E2 E E4 E5 E F b. 220 V 1 6 HWAM Classic 10/50 2 b a

6 6

7 Installationsvejledning Dansk Loven Såfremt indsatsen skal monteres i en nybygget og ikke godkendt åben pejs, skal denne altid overholde alle lovkrav og lokale byggebestemmelser. Det er altid en fordel at tage skorstensfejermesteren med på råd, inden du monterer pejseindsatsen. Det er trods alt ham, der skal feje skorstenen. Krav til rummet Der skal altid kunne tilføres frisk forbrændingsluft til det rum, hvor pejseindsatsen skal monteres. Et oplukkeligt vindue eller en regulerbar luftventil anses for tilstrækkeligt. Bærende underlag Før indsatsen monteres, skal man sikre sig, at underlaget kan bære indsatsens og skorstenens vægt. Indsatsens vægt er opgivet i brochuren, og skorstenens vægt skal udregnes efter dimension og højde. Afstand til brændbart materiale (Tegning C) Da pejseindsatsen næsten altid indbygges i en eksisterende pejs, er kravene om afstand til brændbart materiale samt det brandsikre areal på gulvet altid overholdt. Er der derimod tale om nybygning, henvises til de lokale byggebestemmelser med hensyn til størrelsen af det brandsikre areal foran pejsen. Såfremt indsatsen skal monteres op mod brændbart materiale, skal indmuringskassetten udvendigt isoleres med brandbatts minimum i tykkelse som vist på målskitsen. Siderne skal minimum isoleres med 50 mm. Krav til skorsten Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden, og røgen ikke generer. Nominelt træk: Ca. 15 Pa. Skorstenen skal have en minimumslysning, svarende til Ø 150 mm. Skorstenslysningen bør dog altid minimum svare til ovnens afgangsstuds. Skorstenen skal være forsynet med en let tilgængelig renselem. Skorstenen Skorstenen er indsatsens motor og altafgørende for indsatsens funktion. Skorstenstrækket giver et undertryk i indsatsen. Dette undertryk fjerner røgen fra indsatsen, suger luft gennem spjæld til det såkaldte rudeskyl, der holder ruden fri for sod og suger luft ind gennem primær automatik spjæld til forbrændingen. Skorstenstrækket dannes ved temperaturforskellen inde i og uden for skorstenen. Jo højere temperaturen er inde i skorstenen, jo bedre bliver skorstenstrækket. Det er derfor altafgørende, at skorstenen bliver varmet godt igennem, før man lukker ned for spjældene og begrænser forbrændingen i ovnen (en muret skorsten er længere tid om at blive gennemvarm end en stålskorsten). Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert. Tilsvarende kan en dårlig skorsten fungere godt, hvis den bruges rigtigt. 7

8 Montering og tilslutning (Tegning A) HWAM Classic 10/50 og 10/60 består af en løs udvendig indmuringskassette samt den løse indsats, der skubbes på plads og tilsluttes, når monteringen af indmuringskassetten er afsluttet. HWAM Classic 10/50 og 10/60 kan tilsluttes på 2 måder: 1. Montering og tilslutning i en eksisterende pejs. 2. Ny opmuring omkring indsatsen, eventuelt med varmekanaler til andre rum. 1. Montering og tilslutning i en eksisterende pejs A. Før indsatsen monteres i en muret pejs, skal reguleringsspjældet i den eksisterende skorsten fjernes, og en eventuel røghals udvides, så indsatsens røgrør kan tilsluttes direkte til skorstenen. Eventuelt kantstillede sten i pejsens bund skal ligeledes fjernes. Aftal på forhånd med en fagmand eller med skorstensfejeren, hvor en renselem (1) bør placeres, så røgrøret kan renses oppefra, mens indsatsens låge er lukket. A1.Først monteres tilslutningsstudsen (2) med et passende stykke røgrør eller flexrør (3). Røgrøret tilpasses, så tilslutningsstudsens underkant svarer til røgringens kant, samtidig med at røgrørets anden ende passer op i skorstenshullet. Tilskær ca. 3 stk. 50 mm ildfaste mineraluldspakninger (4), så de passer stramt ind i skorstenshullet, og skær et hul i midten, der passer stramt omkring røret. Montering af røgrør Placer røgrøret i skorstenshullet, så tilslutningsflangen svarer til de opgivne mål. Understøt eventuelt tilslutningsflangens underkant med en pind i c eller d længde. a. Afstand fra forkant af murhul, når indsatsen skal være glat med muren. b. Afstand fra forkant af murhul, når der anvendes en bred standard frontramme, som ligger uden på murværket. c. Højde over pejsens bund, gældende for HWAM Classic 10/50. d. Højde over pejsens bund gældende for HWAM Classic 10/60. De 3 mineraluldspakninger, skubbes op omkring røgrøret og presses fast op i skorstenshullet, så tilslutningen bliver tæt. A2. Skub indmuringskassetten (6) ind på plads i pejsens bund. Vær omhyggelig med, at den står vandret, og at forkanten flugter med murværket, hvis der ikke skal være frontramme på. Med frontramme skal indmuringskassetten stikke 18 mm udenfor (= b-mål). Såfremt afstanden mellem pejseåbningen og indmuringskassetten lukkes med murværk, skal dette slutte, så der bliver minimum 3 mm luft ind mod kassetten. Murværk hen over kassetten skal derfor være selvbærende. Tilslutning af blæsere (Tegning F) Tilslutning af blæserne skal ske nu, og de skal også afprøves, inden indsatsen (9) skubbes på plads. Blæserne leveres løst og er forbundet med ledninger. Læg ledningen (6) mellem 8

9 blæserne ind bag i indmuringskassetten. Lad blæserne (8) hænge ned uden for kassetten. Tilslutningen med den hvide ledning (4) kan ske fra begge sider eller direkte ind gennem fronten til kronemuffen (5). Den hvide ledning er ikke varmebestandig. Derfor må den ikke ligge i kassetten. Først forbindes ledningerne, så farverne passer. Ønskes ledningerne forlænget, skal polerne passe, for at blæserne kan køre. Tag røghylde (7) og røgledeplade (8) ud af indsatsen. Læg en Ø5 mm pakning ned i afgangsbøsningens bund. Skub derefter indsatsen (9) på plads i indmuringskassetten. For HWAM Classic 10/50's vedkommende er der 2 styretapper i indmuringskassettens bund, som passer op i huller i indsatsens bund. Pas på, at ledningen mellem blæserne ikke kommer i klemme under indsatsen. Når HWAM Classic 10/50 er på plads, skubbes blæserne ind i hullerne mellem ovn og yderkassette. I hængselssiden kan blæseren kantes ind, hvis lågen ikke åbnes mere end 45 grader. Blæserne vendes, så klistermærkerne vender bagud. Pakningen (7) omkring blæserne forhindrer, at de rører direkte ved metallet samtidig med, at de klemmer blæserne fast i hullerne. A3. Træk herefter tilslutningsrøret (2) ned i røgafgangsbøsningen og lås den ved at bøje de fire låseflige ud i siderne indvendigt i indsatsen. Monter herefter røgledepladen (8) og røghylden (7) igen. Indsatsen er på plads, når de 4 stk. lange skruer (1) lige bag ved lågen passer under de tilsvarende 4 gevindhuller i indmuringskassettens overkant. Lås indmuringskassettens overkant ved at skrue de 4 skruer op i gevindhullerne. I HWAM Classic 10/60 låser skruerne samtidig en udblæsningsribbe (2) over lågen. Udblæsningsribben holdes på plads mellem 2 bøsninger (3). (Tegning B), tilslutning med frontramme, snit i frontens overkant B1 Snit i front på HWAM Classic 10/60 med standardfrontramme (4) uden på murværk. B2 Snit i front på HWAM Classic 10/50 med tilpasset frontramme (5) glat med murværk. B3 Snit i front med smal vinkeljernsramme (6) som lukker for fugen mellem indsats og murværk. B3. Er mellemrummet mellem kassetten og murværket under 10 mm, kan det dækkes med en smal vinkel frontramme (6). Er mellemrummet under 70 mm, kan det dækkes med en bred frontramme, som så skal ligge uden på muren (4). Fug med varmefast mørtel (5) mellem røgrør og skorsten oven på mineraluldspakningen. Dette kan gøres gennem renselemmen (1) i skorstenen og bør først ske, når indsatsen er færdigmonteret. Frontrammen klipses på, når indsatsen er på plads. Indsatsen er nu klar til brug. 9

10 2. Ny opmuring omkring indsatsen (Tegning D) Under opmuringen stilles indmuringskassetten omhyggeligt i vatter i passende højde. Husk el-rør til fremføring af strøm (12 volt) til blæserne. Under den fortsatte opmuring skal murværket holdes minimum 3 mm fri af indmuringskassetten. Murværk hen over kassetten skal være selvbærende. Røgrør og eventuelle konvektionsrør til andre rum monteres på indmuringskassetten under opbygningen. Indmuringskassetten er ikke bærende, så røgrør over 2 m og eventuel skorsten skal fastgøres (stroppes op), så vægten ikke hviler på kassetten. Når opbygningen er afsluttet, monteres indsatsen som beskrevet under A og B. Placering af løsdele (Tegning E) Inden ovnen tages i brug, skal man sikre sig, at alle løsdele er på plads. (Tegning E1) 1. Røgledeplade af stål, ophængt under toppladen. 2. Røghylde af Vermiculite. Ligger på bagkanten, og forkanten hviler på beslag i siderne. Røghylden er forsynet med en afrundet stålforkant. 3. Afdækningsplade i HWAM Classic 10/60. Lægges oven på risten for at forhindre gløder i at falde ned i askeskuffen. 4. Transformator til blæserne skal altid være tilsluttet en stikkontakt. Blæserne skal være aktiverede, når ovnen er varm. De startes og slukkes manuelt. 5. Askeskuffe findes kun i HWAM Classic 10/60. Betjeningsgreb (tegning E2) 6. Luftspjældet i lågen regulerer den skylleluft, som holder glasset fri for sod. Dette er samtidig den sekundære forbrændingsluft, som tilføres brændkammeret. 7. Den primære luft styres af føler og automatikspjæld på højre side af indsatsen. 8. Det primære luft tilføres brændkammeret gennem en kanal under bunden, og styres ned i glødelaget af styrepladen (8) forrest i brændkammeret. 9. Automatikkens føler kan justeres indvendig i ovnen. Askeskuffe i HWAM Classic 10/60 (tegning E3) For at åbne askeskuffen trykkes ned på håndtaget, så bagkanten løftes. Herefter kan askeskuffen trækkes ud. 10

11 Fyringsvejledning - træ Første gang du fyrer Første gang du fyrer i indsatsen, skal du fyre forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Den lak, indsatsen er lakeret med, vil hærde op første gang, der fyres, og kan derved godt afgive nogle lugtgener. Sørg derfor for god udluftning. Optænding (Tegning E4) 1. Tænd for blæserne. 2. Åbn for spjældet (6). Indsatsens automatik sikrer, at der tilføres passende primær luft. 3. Læg 2-3 stk. træ (ca. 700 gram pr. stk.) i bunden. Læg ca. 2 kg optændingspinde ovenpå. Mellem de øverste pinde lægges 1-2 optændingsblokke, som antændes. Efterhånden som træet varmes op, frigives der gasser, som omgående bliver brændt af. Derved stiger temperaturen og mere gas frigives. Ilden arbejder sig stille og roligt ned gennem trælaget, uden risiko for overfyring og med meget lav forureningsgrad. Hold lågen på klem i starten, til der ikke mere dannes kondens på glasset. Afbrænding (Tegning E5) Når der er godt ild i træet, lukker automatikkens spjæld efterhånden ned for den primære luft. Den sekundære skylleluft (10) fra lågen, blæser hen over bålet, og sikrer at alle de frigivne gasser bliver afbrændt. Afhængig af træets beskaffenhed og skorstenstrækket, kan spjældet (6) i lågen reguleres ned til ½ åben. Spjældet bør dog ikke reguleres længere ned end, at skylleluften stadig kan holde glasset fri for sod. Indsatsen vil nu afgive en jævn varme med høj virkningsgrad. Udbrænding (Tegning E6) 4. Når flammerne er gået ud, og der kun er gløder tilbage, trækkes nogle af gløderne frem mod lågeåbningen, inden der lægges 2 til 3 stykker nyt brænde på. Lav evt. en lille forsænkning i glødelaget midtpå under det forreste stykke brænde, så noget af det primære luft hurtigere kan få fat ned i glødelaget under brændet. 5. Ved kontinuerlig drift skal der ikke reguleres yderligere på ovnen. Det klarer automatikken. Vigtigt! Askeskuffen i HWAM Classic 10/60 må ikke åbnes i optændingsfasen og skal altid være lukket, når ovnen anvendes. Der må ikke ligge et tykt lag aske i indsatsens bund, når den tages i brug. Vermiculitebeklædningen i brændkammeret er isolering nok. 11

12 Generelt om fyring Hurtig eller kraftig varme Hurtig eller kraftig varme opnås, hvis der afbrændes mange, men små stykker brænde. Maksimal afbrænding Der må pr. time maksimalt fyres med enten: 2,4 kg træ eller 1,9 kg briketter Der må max. lægges 3 stk. træ på af gangen. Overstiges denne grænse, er indsatsen ikke længere omfattet af fabriksgarantien, og ovnen kan ødelægges på grund af for høj varme. Lang brændtid Lang brændtid opnås, hvis der afbrændes få (mindst 2) men store stykker træ. For at øge brændtiden kan skydespjældet i lågen reguleres ned til halvt åbent - dog aldrig længere ned, end at ruden er sodfri. For svag fyring Er de ildfaste materialer i brændkammeret sorte efter en indfyring, forurener ovnen, og automatikken fungerer ikke optimalt. Der skal derfor åbnes for skydespjældet på lågen. Der kan desuden være behov for, at der afbrændes en større mængde træ. Rengøring af glas Det anbefales at aftørre glasset efter endt fyring. Dette gøres bedst med køkkenrulle. Sidder der sod fast på glasset, gøres køkkenrullen våd og duppes i ovnens aske. Dette opløser let soden, og glasset tørres efter. Brændselstyper Det anbefales at bruge birke- eller bøgetræ, der har været kløvet og opbevaret mindst 1 år udendørs under tag. Træ, der opbevares indendørs har tendens til at blive for tørt og afbrænde for hurtigt. Briketter afgiver megen varme. Visse typer udvider sig kraftigt med en ukontrollerbar forbrænding til følge. 12

13 Vedligeholdelse Vedligeholdelse Vedligeholdelse af indsatsen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum. Det er nemmest at støvsuge indsatsen udvendigt med et lille mundstykke med bløde børster. Kontroller at luftspalten mellem lågens inderramme og glasset er fri for aske og sodpartikler. Én gang om året bør indsatsen vedligeholdes grundigt. Brændkammeret skal renses for aske og sod. Låge og lukkebeslag skal smøres med kobberfedt. Rengøring Efter skorstensfejning trækkes røghylden fremad og opad, bagkanten vippes ned, så sod og aske kan falde ned i brændkammeret. Bank forsigtigt på røgledepladen for at få det sidste med. Ved hovedrengøring fjerned først røghyldens stålforkant og de 2 lodrette bagplader. Herefter kan røghylden kantes bagud og ned. Derefter fjernes de skrå bagplader, bundpladen, sideplader og til sidst de skrå forplader. Det hele samles i modsat rækkefølge. Aske I HWAM Classic 10/60 tømmes askeskuffen lettest ved at trække en affaldspose ind over skuffen, vende den på hovedet og derefter trække den forsigtigt op af posen igen. I HWAM Classic 10/50 skovles asken op i en bærepose. Asken kan bortskaffes via dagrenovationen. Vær opmærksom på, at der kan være gløder i asken op til 24 timer efter, at ilden i indsatsen er gået ud! Isolering Brændkammerets effektive, men porøse isolering kan med tiden blive slidt og beskadiget. Det betyder ikke noget for ovnens effektivitet, at isoleringen revner. Den bør dog udskiftes, når slitagen overstiger halvdelen af den oprindelige tykkelse. Låge/glas Kontroller, at luftspalterne i lågerammen er fri for aske og sodpartikler. Er glaslågen tilsodet, kan den let rengøres med køkkenrulle. Kontroller jævnligt, at pakninger i låge og askeskuffe er hele og bløde. Hvis ikke, bør de udskiftes. Brug kun orginale pakninger. Overfladen Normalt er det ikke nødvendigt at efterbehandle overfladen. Eventuelle lakskader kan dog udbedres med Senothermspray der kan købes hos HWAM forhandlere. Garanti Ved mangelfuld vedligeholdelse bortfalder garantien! 13

14 Driftsforstyrrelser Ruden soder til Træet er for fugtigt. Fyr kun med brænde, der er lagret min. 12 måneder under halvtag og med max. 18% fugtighed. Manglende tilførsel af sekundær luft til rudeskyl. Åbn yderligere for skydespjældet i lågen. "Klatfyring". Varm indsatsen ordentligt igennem. Røg ud i stuen, når lågen åbnes Manglende træk i skorsten. Se afsnit om skorsten eller kontakt skorstensfejer. Renselem utæt eller faldet ud. Udskift eller monter renselem. Åbn aldrig lågen, så længe der er flammer i brændet. Løbsk forbrænding Pakning i lågen eller askeskuffen er utæt. Monter ny pakning. Når ovnen ikke er i brug, lukkes spjældet. Hvis stålpladerne i brændkammeret glødeskaller eller deformeres, fyres der for kraftigt. Indstil brugen og kontakt forhandler. 14

15 Installationsvägledning Svensk Lagen Om ska monteras i en nybyggd och ej godkänd öppen kamin ska alltid lokala byggbe-stämmelser och bygglovsregler iakttagas. Det är alltid en fördel att rådfråga en sotarmästare, innan kaminen monteras. Krav på rummet Det ska alltid kunna tillföras frisk förbränningsluft till det rum, där kaminen ska placeras. Ett öppet fönster eller en reglerbar luftventil anses vara tillräckligt. Bärande underlag Innan insatsen placeras ska man försäkra sig om att underlaget kan bära indsatsens och skorstenens vikt. Kaminens vikt uppges i broschyren och skorstenens vikt ska räknas ut efter dimension och höjd. Avstånd till brännbart material (Ritning C) Avståndskraven till brännbart material och kraven på den brandsäkra ytans storlek uppfylls alltid eftersom braskamininsatsen nästen alltid byggs in i en befintlig kamin. Om det däremot rör sig om en helt ny inbyggning hänvisas till lokala byggbestämmelser med avseende på den brandsäkra ytans storlek framför kaminen. Om insatsen ska monteras vid brännbart material ska inmurningskassetten isoleras utvändigt med isoleringsmaterial av minst xx mm tjocklek som visas på måttskissen. Sidorna ska vara isolererade med minst 50 mm. Krav på skorsten Skorstenen ska ha en sådan höjd att dragförhållandena blir goda och att röken inte stör. Nominellt drag: ca. 15 Pa. Skorstenen ska ha en öppning, motsvarande minst Ø 150 mm. Skorstenen bör dock alltid minst motsvara kaminens avgångsmunstycke. Skorstenen ska vara försedd med en lättillgänglig rengöringslucka. Skorstenen Skorstenen är braskaminens motor och avgörande för dess funktion. Skorstensdraget ger ett undertryck i braskaminen. Detta undertryck avlägsnar röken från braskaminen. Det suger luft genom spjället till den så kallade glasspolningen, som håller glaset fri från sot och suger in luft genom primär spjäll till förbränningen. Skorstensdraget bildas vid temperaturskillnader inne i skorstenen och utanför skorstenen. Ju högre temperaturen är inne i skorstenen, desto bättre blir skorstensdraget. Det är därför nödvändigt att skorstenen värms upp ordentligt, innan man stänger spjället och begränsar förbränningen i kaminen (en murad skorsten tar längre tid att bli ordentligt varm än en stålskorsten). En bra skorsten kan fungera dåligt om den används på fel sätt. Motsvarande kan en dålig skorsten fungera bra om den används på rätt sätt. 15

16 Montering och anslutning (Ritning A) HWAM Classic 10/50 och 10/60 består av en lös utvändig inmurningskassett samt en lös insats som trycks på plats och ansluts när inmurningskassetten är färdigmonterad. HWAM Classic 10/50 og 10/60 kan anslutas på 2 sätt: 1. Montering och anslutning i en befintlig kamin. 2. Ny uppmurning runt insatsen, eventuellt med värmekanaler till andra arealer. 1. Montering och anslutning i en befintlig kamin A. Innan insatsen monteras i en murad kamin ska regleringsspjället i den befintliga skorsten tas bort och eventuell rökhals ska utvidgas så att insatsens rökrör kan anslutas direkt till skorstenen. Eventuella kantplacerade stenar i kaminens botten ska också tas bort. Det bör överenskommas i förväg med en fackunnig eller sotare var rengöringsluckan (1) ska placeras, så att rökröret kan göras rent ovanifrån medan insatsens lucka är stängd. A1. Först monteras anslutningsflänsen (2) till en passande bit rökrör eller flexrör (3). Rökröret anpassas så att anslutningsflänsens underkant når upp till rökringens kant, samtidigt som rökrörets andra ända passas in i skorstenshålet. För upp de tre mineralullspackningarna runt rökröret och tryck fast dem uppe i skorstenshålet, så att anslutningen blir tät. Montering av rökrör Placera rögröret i skorstenshålet så att anslutningsflänsen hamnar inom de angivna måtten. Understöd eventuellt anslutningsflänsens underkant med en pinne av c eller d längd. a. Avstånd från murhålets framkant då insatsen befinner sig i samma nivå som det murade. b. Avstånd från murhålets framkant då en bred standard frontram används, som ligger utanpå det murade. c. Höjd över kaminens botten (gäller för HWAM Classic 10/50). d. Höjd över kaminens botten (gäller för HWAM Classic 10/60). Tryck därefter de 3 mineralullspackningarna upp runt rökröret och pressa dem in i skorstenshålet, så att packningen blir fast och tät. A2.Tryck in inmurningskassetten (6) på dess plats i kamininen botten. Var noggrann med att den står vågrätt och att framkanten fluktar med det murade eller att den sticker ut 18 mm (= b-mått). Om avståndet mellan kaminöppningen och inmurningskassetten stängs med något murat ska detta sluta, så att det är minst 3 mm spelrum till kassetten. Det som muras över kassetten ska därför vara självbärande. Anslutning av blåsare (Ritning F) Nu ska blåsarna anslutas och testas innan insatsen (9) trycks på plats.i HWAM Classic 10/60 16

17 och HWAM Classic 10/50 leveras blåsarna löst och sammankopplade med ledningar. Lägg ledningen (6) mellan blåsarna in bakom inmurningskassetten. Låt blåsarna (8) hänga ned utanför kassetten. Den vita ledningen (4) kan anslutas från bägge sidor eller direkt in genom fronten till kopplingsdosan (5). Den vita ledningen är inte värmebeständig. Därför får den inte ligga i kassetten. Först sammankopplas ledningarna så att färgerna stämmer överens. Önskas ledningarna förlängas ska polerna vändas riktigt innan blåsarna kan köra. Tag ut röghyllan (7) och rökledarplattan (8) från insatsen. Lägg ned en Ø5 mm packning utloppsbussningens botten. Tryck därefter in insatsen (9) på plats i inmurningskassetten. Beträffande HWAM Classic 10/50 finns det 2 styrtappar i inmurningskassettens botten som passar in i hålen på insatsens botten. Passa på att ledningen mellan blåsarna inte kommer i kläm under insatsen. När HWAM Classic 10/50 har satts på plats, trycks blåsarna in i hålen mellan ugn och ytterkassetten. Blåsaren kan kantas in på gångjärnssidan om luckan inte öppnas mer än 45 grader. Blåsarna vänds så att klistermärkena vänds bakåt. Packningen (7) runt blåsarna förhindrar att de kommer i direkt beröring med metallen samtidigt som de klämmer fast blåsarna i hålen. A3. Drag därefter ned anslutningsröret (2) i rökutloppsbussningen och lås den genom att böja de fyra låsflikarna ut till sidorna invändigt i insatsen. Montera därefter fast rökledarplattan (8) och rökhyllan (7) igen. Insatserna har kommit på plats när 4 st. långa skruvar (1) just bakom luckan passar under motsvarande 4 gängade hål i inmurningskassettens överkant. Lås inmurnings-kassettens överkant genom att skruva in de 4 skruvarna underifrån i de gängade hålen. I HWAM Classic 10/60 låser skruvarna samtidigt en utblåsningsribba (2) ovanpå luckan. Utblåsningsribban hålls på plats mellan 2 st. bussninger (3). (Ritning B), anslutning med frontram, genomskäring av frontens överkant B1 Genomskäring av fronten på HWAM Classic 10/60 med standardfrontram (4) utanpå på det murade. B2 Genomskäring av fronten på HWAM Classic 10/50 med anpassad frontram (5) i samma nivå som det murade. B3 Snitt i front med smal vinkeljärnsram (6) som försluter fogen mellan insats och murverk. B3. Om mellanrummet mellem kassetten och det murade är under 10 mm, kan det övertäckas med en smal vinkelfrontram (6). Om mellanrummet är under 70 mm kan det övertäckas med en bred frontram som ska ligga utanpå muren (4). Foga med värmebeständigt murbruk (5) mellan rökrör och skorsten ovanpå på mineralullspackningen. Detta kan göras genom rengöringsluckan (1) i skorstenen och bör först ske göras när insatsen har färdigmonterats. Frontramarna klipsas på när insatsen har satts på plats. Insatsen är nu klar till att användas. 17

18 2. Ny uppmurning runt in (Ritning D) Under uppmurningen ställes inmurningskassetten noggrant helt vågrätt i passande höjd. Kom ihåg el-rör som tiilför ström (12 volt) till blåsarna. Under den fortsatta uppmurningen ska det finnas minst 3 mm spelrum mellan det murade och inmurningskassetten. Det murade över kassetten ska vara självbärande. Rökrör och eventuella konvektionsrör till andra rum monteras på inmurningskassetten under uppbyggnaden. Inmurningskassetten är inte bärande så att rökrör över 2 meter och eventuell skorsten ska förankras (stroppas fast) så att vikten inte vilar på kassetten. När uppbyggnaden är färdig, monteras insatsen som beskrivits i A och B. Placering av lösa delar (Ritning E) Innan kaminen tas i bruk, ska man försäkra sig om att alla lösa delar är på plats. (Ritning E1) 1. Rökledarplatta av stål upphängd under den övre plattan. 2. Rökhylla av Vermiculite. Ligger på den bakre kanten och framkanten vilar på beslag i sidorna. Rökhyllorna har försetts med en avrundad stålframkant. 3. Avtäckningsplatta i modell 10/60. Läggs ovanpå på gallret för att förhindra att glöd faller ned i asklådan. 4. Transformator till blåsare ska alltid vara anslutna till en stickkontakt. Blåsarna ska vara aktiverede när ugnen är varm. De sätts på och stängs av manuellt. 5. Asklåda finns bara i HWAM Classic 10/60. Betjäningsgrep (Ritning E2) 6. Luftspjället i luckan reglerar luften som håller glasrutan fri från sot. Den fungerar samtidigt som sekundär förbränningsluft till brännkammaren. 7. Primärluften styrs av en givare och ett automatiskt spjäll som sitter på insatsens högra sida. 8. Primärluften leds in i brännkammaren via en kanal under bottnen och ner i glöden av styrplåten (8) längst fram i brännkammaren. 9. Automatikens givare kan justeras inne i kaminen. Asklåda i HWAM Classic 10/60 (Ritning E3) För att öppna asklådan trycks handtaget ned så att bakkanten lyfts. Därefter kan asklådan dras ut. 18

19 Eldningsinstruktion - ved Första gången du eldar Första gången du eldar i insatsen ska du elda försiktigt, eftersom allt material bör vänjas vid värmen. Vid första eldningstillfället härdas lacken som kaminen är lackerad med, den kan då orsaka obehaglig lukt. Det bör därför vara god genomströmning av frisk luft i rummet. Upptändning (Ritning E4) 1. Sätt på blåsarna. 2. Öppna spjället (6). Insatsens automatik ser till att det förs in lagom mycket primärluft. 3. Lägg 2-3 st. vedträn (ca. 700 grams vedträn.) i botten. Lägg ca. 2 kg upptändningspinnar ovanpå. Mellan de översta pinnarna läggs 1-2 upptändningblock som antändes. Efter hand som veden blir uppvärmd friges gaser som omedelbart bränns upp. Därigenom stiger temperaturen och ännu mer gas friges. Elden arbetar sig stilla och lugnt genom träskiktet, utan risk för att det eldas för mycket samt med mycket låg fororeningsgrad. Håll luckan på glänt i början tills det inte bildas mer kondens på glaset. Avbränning (Ritning E5) När veden brinner bra minskar automatikens spjäll tillförseln av primärluft efter hand. Den sekundära spolluften (10) från luckan blåses in över brasan och ser till att alla gaser förbränns. Beroende på träets kvalitet och skorstensdraget kan spjället (6) på luckan stängas till hälften. Spjället bör inte stängas mer än att spolluften fortfarande kan hålla glasrutan fri fån sot. Nu avger insatsen jämn värme med hög verkningsgrad. Utbränning (Ritning E6) 4. När elden har slocknat och det bara återstår glöd drar du fram lite glöd mot lucköppningen och lägger sedan på 2 3 nya vedträn. Gör ev. en liten fördjupning mitt i glöden under vedträet längst fram, så att en del av primärluften snabbare når fram till glöden under veden. 5. Vid kontinuerlig drift ska kaminen inte regleras mer. Det sköter automatiken om. Viktigt! Asklådan i HWAM Classic 10/60 får ej öppnas vid antändning och skall alltid vara stängd, när kaminen används. Det får inte ligga ett högt lager aska i insatsens botten när den ska användas. Vermiculitebeklädnaden i brännkammaren är isolering nog. 19

20 Allmänt om eldning Snabb och kraftig värme Snabb eller kraftig värme uppnås genom att elda med många, men små vedträn. Maximal förbränning Man får maximalt, per timme, elda med: 2,0 kg vedträ eller 1,9 kg briketter Lägg inte på mer än tre vedträn i taget. Överstigs denna gräns, omfattas kaminen inte längre av fabriksgarantin och kaminen kan förstöras av för hög värme. Lång brinntid Lång eldningstid uppnås, om det eldas med få (minst 2 st.), men mycket stora vedträn och man samtidigt reglerar ner regleringsstången. För att öka brinntiden kan skjutspjället i eller under luckan regleras ned till halvöppet - dock aldrig längre ner än att rutan är fri från sot. För svag eldning Om det eldfasta materialen i brännrummet är svart efter en eldningen förorenas kaminen och det automatiska fungerar inte optimalt. Därför ska skjutspjället på luckan öppnas. Det kan dessutom vara behov av att bränna av en större mängd ved. Rengöring av glas Vi rekommenderar att du torkar av glasrutan efter avslutad eldning. Bäst resultat får du med hushållspapper. Om det har fastnat sot på glaset ska du fukta hushållspappret och doppa det i askan. Det löser snabbt upp sotet. Torka av glasrutan. Bränsletyper Vi rekommenderar att björk- eller bokved används, som har varit Kluven och förvarad minst ett år utomhus under tak. Ved som förvaras inomhus blir gärna för torr och brinner för fort. Briketter ger mycket värme. Vissa typer utvidgas kraftigt, detta ger en okontrollerad förbränning. 20

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand

V 2.2. Digital Door Lock Multi Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand V 2.2 Digital Door Lock Multi Point Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll i förpackning Innhold i forpakning Pakken indeholder: Content in box 1. Behör in och utsida 1. Innvendig og utvendig

Läs mer

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226

I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 I26149-SE-11.10 INSTRUCTION MANUAL PUMP 1:3 FOR WATER BASED FLUIDS INSTRUKTIONSBOK PUMP 1:3 FÖR VATTEN- BASERADE VÄTSKOR 0102200, 0102225, 0102226 Thank you for choosing an Assalub pump. It is a high-quality

Läs mer

MESH RIDGE MESH RIDGE WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. cm 280. inch 110

MESH RIDGE MESH RIDGE WWW.HILLEBERG.COM. inch cm. cm 280. inch 110 MESH RIDGE inch cm 59 150 50 inch 125 cm inch 110 Alla produktegenskaper och mått, däribland vikt och dimensioner, kan variera något jämfört med vad som anges i vår katalog, i andra trycksaker och på vår

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use Rökgasfläkt CF 180 C Chimney fan CF 180 C Fresh air from SVENSK/ ENGLISH VERSION Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

INSTRUKTIONSBOK FÖR ELPATRONER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG INSTRUKTIONSOK FÖR LPATRONR Instruction ook MONTAG- UN TRISANLITUNG 77 76 76 S 1 A A C C F G 4 Kopplingsschema för 77 och 76 vid inkoppling till manöverpanel 77 10 Rumstermostat 900 560 Säkring 1 A Comfortpanna

Läs mer

Eldningsinstruktion. Siri. Eldningsinstruktion 1. Lämmity sohjeet 5. Fyringsinstruksjon 9. Heizinstruktionen 13. Lighting Instructions 17

Eldningsinstruktion. Siri. Eldningsinstruktion 1. Lämmity sohjeet 5. Fyringsinstruksjon 9. Heizinstruktionen 13. Lighting Instructions 17 FI NO DE GB Eldningsinstruktion 1 Lämmity sohjeet 5 Fyringsinstruksjon 9 Heizinstruktionen 13 Lighting Instructions 17 Eldningsinstruktion Siri 901 902 www.cronspisen.eu Bäste Cronspisen-ägare Ni har nu

Läs mer

All Clean 5P, 5S, 24S

All Clean 5P, 5S, 24S All Clean Industri Sortiment / All Clean Industry Range Användarmanual Operating manual All Clean 0.5P All Clean 1.25P All Clean 5P All Clean 5S All Clean 24S Övrigt Industri Sortiment / Other Industry

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer

REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer Bruksanvisning REP 6/10 Tryckreglering för spänningsreglerbara 1~ Motorer P-band 0 % 100 0 % 100 SETPOINT Systemair Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg Tel 0222 440 00 - Fax 0222 440 99 mailbox@systemair.se

Läs mer

Montage- & Skötselanvisning

Montage- & Skötselanvisning Montage- & Skötselanvisning Tisa Konstruktion HB Utgåva 1.2009SF Kära kund Tisa Konstruktion vill erbjuda våra kunder kvalitativa och funktionella produkter med en tidlös design. Vi, på Tisa Konstruktion,

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

DUEL Giganternes kamp - Titan mod Titan - man kan kalde det for meget,

DUEL Giganternes kamp - Titan mod Titan - man kan kalde det for meget, DUEL 16 Giganternes kamp - Titan mod Titan - man kan kalde det for meget, men dysten mellem de to svenske helårs- eller vintervogne rører ved mange følelser, hos de mange tilhængere i Danmark. Kabe er

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk

Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk Turbo K 702 Svenska Norsk Dansk 470 500-550-600-700-750-800-900-000 Ø 00-Ø 25 84 Ø 00-Ø 25 50 66 495 Fig. Fig.2 2 0 = = 2 3 2 0 2 0 2 3 0 Fig.3 2 Fig.4 2 Fig.5 Fig.6 3 2 ca. 6mm Fig.7 3 4 Inledning Denna

Läs mer

Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion Buildings and housing systems for lamb production

Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion Buildings and housing systems for lamb production LANDSKAP TRÄDGÅRD JORDBRUK Rapportserie Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion Buildings and housing systems for lamb production Mie Meiner 1) Annica Thomsson 1) Gun Bernes 2) Kristina Ascárd

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741

Din manual SMC 2671W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457741 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 2671W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Vad uppnås med rättvisemärkning?

Vad uppnås med rättvisemärkning? RAPPORT 2009:1 Helena Johansson Vad uppnås med rättvisemärkning? AgriFood Economics Centre Vad uppnås med rättvisemärkning? Helena Johansson För mer information kontakta: Helena Johansson 046-222 07 96

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 086 IAV 078-7 000-06-0-00 -00 Handöl 0 Handöl 0T Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av kaminen. Vi tror oss förstå

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

100% Klimatkompenserade giveaways

100% Klimatkompenserade giveaways 100% Klimatkompenserade giveaways KATALOG 2015 2016 En stor utmaning Vi har en stor utmaning framför oss genom att välja produkter från givemore gör ni ett aktivt val att bidra på vägen mot ett hållbart

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer

Kan man minska exponeringen vid asbestsanering?

Kan man minska exponeringen vid asbestsanering? RAPPORT Kan man minska exponeringen vid asbestsanering? En jämförelse av två saneringsmetoder Annika Karlsson och Bengt Christensson B1758 Oktober 2007 Rapporten godkänd 2007-12-18 Lars-Gunnar Lindfors

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskyddsvärdering i kulturbyggnader Teoretisk bakgrund och praktiskt exempel Per Wikberg och Lars-Eric Johansson Räddningsverkets kontaktperson:

Läs mer

Undergolv och golvvärme

Undergolv och golvvärme Undergolv Kährs trägolv 1 2008-10 SE Undergolv och golvvärme AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel: 0481-460 00 I Fax: 0481-178 31 info@kahrs.se I www.kahrs.se Undergolv Kährs trägolv 2 INNEHÅLL Generella

Läs mer

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal

Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Storstad i rörelse Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering av lokala utvecklingsavtal Stockholm 2005 SOU 2005:29

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort

Nya hastighetsgränser i tätort Bulletin 240 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av försök i några svenska kommuner Christer Hydén, Thomas Jonsson, Leif Linderholm, Mohsen Towliat 2008 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av

Läs mer