Delårsrapport 1 januari _ 30 juni Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2015. Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2015 Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr Periodens resultat uppgick till 242 mkr (85) Fastighetsvärdet ökade till mkr (8 343) Eget kapital per aktie uppgick till 32,76 kr (30,98) Resultat per aktie uppgick till 2,53 kr (0,88) Avtalade förvärv om 761 mkr och försäljningar om 388 mkr Betydande ökning av pågående större projekt och möjliga större utvecklingsprojekt

2 Illustration: White Gamlestaden 740:132, Gamlestads Torg, Göteborg Kalendarium Delårsrapport januari - september november 2015 Bokslutskommuniké februari 2016 Delårsrapport januari-mars april 2016 Årsstämma april 2016 För ytterligare information, vänligen gå in på platzer.se eller kontakta P-G Persson, VD, Lennart Ekelund, CFO, Omslagsbild: Stampen 4:44, Polhemsplatsen 5-7, Göteborg Illustration: Okidoki 2 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

3 VD HAR ORDET den ledande aktören i varje sådant delområde. Det betyder även att vi ibland säljer fastigheter i områden där vi inte är tillräckligt stora. Under andra kvartalet frånträdde vi fem fastigheter i södra Högsbo för att kunna fokusera fullt ut på norra Högsbo. De områden vi är med och bidrar till stadsutveckling i är Backaplan, Centralenområdet, Gamlestaden, Gårda, Krokslätt samt Norra Högsbo. I samtliga sex områden pågår arbete på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad med att ta fram detaljplaner. Platzers fastighetsvärde har vuxit med 2 mdkr eller 28 % per 30 juni 2015 jämfört med samma datum föregående år. Tillväxten har skett genom nettoförvärv av fastigheter samt fastighets- och projektutveckling. Andelen pågående projekt och möjliga byggrätter fortsätter att öka. En medveten strategi är att utvecklingsprojekten skall svara för en allt större del av vår tillväxt framåt, vilket successivt kommer att framgå i våra kvartalsrapporter. Under andra kvartalet tillträdde vi fastigheten Olskroken 18:7, Gamlestadens Fabriker, där vi runt knutpunkten Gamlestads torg ser stor potential att tillsammans med Göteborgs stad, Trafikverket och Västtrafik skapa ett av Göteborgs mest attraktiva områden att bo och bedriva verksamhet i. Vi tecknade även avtal med Armatec att tillsammans utveckla deras nya huvudkontor och lager om m² på den nyförvärvade fastigheten Hårddisken 1 i Jolen i Mölndal. En viktig förutsättning för oss att kunna växa genom fastighets- och projektutveckling är att kommunernas plankontor och de politiska nämnderna prioriterar och avsätter resurser för att jobba med stadsutveckling och detaljplaner i områden där vi har våra fastigheter. Vår ambition är att ta en mycket aktiv roll i stadsutvecklingen runt våra fastigheter tillsammans med kommunerna och på det sättet skapa förutsättningar att utveckla de enskilda fastigheterna. För att göra det vill vi komma upp i storlek och strävar därför mot att vara Våra större pågående projekt fortskrider enligt plan och kommer att ge en positiv kassapåverkan i slutet av 2015 och framåt. Tecknade hyreskontrakt i projektutveckling uppgår till drygt 60 miljoner i årligt hyresvärde. Samtidigt innebär projekten att såväl resultatet som nyckeltalen i Platzer per 30 juni 2015 påverkas negativt eftersom lokaler och fastigheter i vissa fall töms under ombyggnation medan värdeförändringarna, som uteslutande är positiva i våra pågående projekt, successivt räknas in i resultat- och balansräkningen. För perioden har vårt driftsöverskott ändå ökat med 7 % jämfört med föregående år och förvaltningsresultat är upp 20 % med huvudanledning av de fastighetsaffärer vi har genomfört sedan samma period föregående år. Långräntorna gick upp under andra kvartalet, vilket ger en positiv resultateffekt i värdeförändringar finansiella instrument. Sammantaget ett halvår för Platzer med en hel del transaktioner i form av både köp och försäljningar samt bra fart inom fastighets-, projekt- och stadsutveckling. Vi ser en fortsatt press på yielder neråt i fastighetsaffärer och upplever ett väldigt gynnsamt läge för fastighets- och projektutveckling genom hög efterfrågan på nybyggda lokaler, sjunkande yielder och bra möjlighet till finansiering. En intressant höst - där vi ser fram emot att vara med och bidra till utvecklingen av Göteborg. P-G Persson VD PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

4 STRATEGISK INRIKTNING Platzer är ett av Göteborgs största och ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Företaget äger och utvecklar 59 fastigheter med en total yta om cirka kvm. Genom fastighetsförvaltning, fastighetsoch projektutveckling samt fastighetstransaktioner skapar Platzer tillväxt och lönsamhet. Platzer prioriterar goda relationer med hyresgästerna och erbjuder service som präglas av närhet och engagemang. Vid periodens utgång hade Platzer 51 medarbetare. Vision Platzer ska vara det ledande fastighetsbolaget inom kommersiella lokaler i Göteborgsområdet. Det naturliga förstahandsvalet. Finansiella mål Substansvärde per aktie: 40 kr (2017) Avkastning på eget kapital: Riskfri ränta + 5 procentenheter *) Soliditet: > 30 % Belåningsgrad: 65 % Strategi Växa och vara ledande aktör i Göteborgsområdet med koncentration till utvalda delmarknader. Skapa långsiktiga relationer på affärsmässiga, hållbara och etiska grunder genom aktivt arbete med kunder och leverantörer. Genomföra ständiga förbättringar av fastighetsbeståndet genom värdeskapande fastighets- och projektutveckling. Lånefinansiering av verksamheten utifrån fastigheternas värde. Nyttja kassan för värdeskapande fastighetsinvesteringar. Medarbetare Varje medarbetare har långtgående eget ansvar och därmed också stor frihet att snabbt möta hyresgästernas behov. Därmed läggs grunden för långsiktig utveckling av fastigheter, verksamhet och relationer. Alla arbetar i enlighet med kärnvärdena: Frihet under ansvar Långsiktig utveckling Öppenhet Jämställdhet Platzer arbetar aktivt för en jämn fördelning mellan män och kvinnor, såväl bland medarbetare som i styrelse och ledning. I Stiftelsen Allbrights jämställdhetsrapport 2015, som mäter jämställdhet i ledningsgrupper hos svenska börsbolag, återfinns Platzer på vita listan. Hållbarhet Platzers verksamhet bygger på långsiktighet. Hållbarhet handlar om att ständigt fatta beslut som ger förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling. Detta uppnås genom balans mellan flera faktorer: en sund ekonomi, medarbetare som trivs, minimal miljöpåverkan och ett positivt bidrag till samhället. I år har Platzer hittills genomfört åtta nya miljöcertifieringar och nu är 65 % av det totala fastighetsinnehavet miljöcertifierat. Målet är att samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade, enligt något av de godkända systemen, senast fem år efter det att de har förvärvats samt att samtliga nybyggda fastigheter miljöcertifieras. Stadsutveckling Som en del i ambitionen att växa och bli ännu starkare i Göteborgsområdet är Platzer aktiva i stadsutveckling av hela områden. På Backaplan är företaget en av fem fastighetsägare som tillsammans med Göteborgs Stad vill skapa en levande innerstadsmiljö och blandstad. I norra Högsbo är Platzer som största fastighetsägare drivande part för en omvandling från industriområde till blandstad. I både Gårda och Gamlestaden har Platzer flera projekt som bidrar till en fortsatt utveckling av dessa båda områden. *) riskfri ränta = räntan för en 5-årig svensk statsobligation 4 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

5 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015 Nordstaden 20:5, Packhusplatsen, Göteborg 5

6 KOMMENTARER JAN-JUNI 2015 Jämförelsevärden för resultatposter avser motsvarande period föregående år och för balansposter Resultat Förvaltningsresultatet för första halvåret uppgick till 126 mkr (105) vilket är en ökning med 20 %. Resultatförbättringen beror till större delen på den tillväxtstrategi som Platzer arbetar efter och som innebär ett större fastighetsbestånd 2015 jämfört med. Värdeförändringar på fastigheter uppgick för perioden till 109 mkr (108), värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 75 mkr (-104) och periodens resultat efter skatt uppgick till 242 mkr (85). Hyresintäkter Hyresintäkterna uppgick för årets första halvår till 283 mkr (261), vilket är en ökning med 8 %. Intäktsökningen är i huvudsak hänförlig till ett större fastighetsbestånd samt till nyuthyrningar. Hyresintäkterna i befintliga hyreskontrakt bedöms per bokslutsdagen uppgå till 604 mkr (541) på årsbasis. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick för perioden till 91 % (93). De större utvecklingsprojekt som är igång innebär för första halvåret jämförelsevis en negativ påverkan på resultatet och uthyrningsgraden eftersom lokaler i vissa fall töms för att möjliggöra ombyggnation. Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna har under perioden uppgått till 73 mkr (64), en ökning som till största delen orsakats av det större fastighetsbeståndet som tillträddes under december och april Till övervägande del vidaredebiteras förbrukningskostnader som värme, el, kyla och renhållning samt fastighetsskatt på hyresgästerna. Driftsöverskott Driftsöverskottet uppgick till 210 mkr (197), vilket är en ökning med 7 %. Överskottsgraden fortsatte ligga på en hög och stabil nivå och uppgick för första halvåret till 74 % (75). Finansnetto Periodens finansnetto uppgick till -68 mkr (-77), en minskning med 9 mkr trots en större lånevolym. Den lägre kostnaden beror huvudsakligen på omförhandlade räntemarginaler och lägre marknadsräntor. Per 30 juni uppgick den genomsnittliga räntan, inklusive effekter av tecknade derivatinstrument, till 2,45 % (3,38). Skatt Inkomstskatt på periodens resultat uppgick till -68 mkr (-24) och utgörs till största delen av uppskjuten skatt. Försäljning av fastigheter, vilket ger upphov till realiserade värdeförändringar, sker vanligtvis genom bolagsförsäljning som innebär att dessa resultat då är skattefria. Härutöver finns med nuvarande skattesystem möjligheter till skattemässiga avskrivningar och under vissa förutsättningar även direktavdrag av reparationer vilket sänker den aktuella skatten. Kassaflöde Nettoinvesteringarna i fastigheter har under första halvåret uppgått till 740 mkr (174), varav 728 mkr (118) avser förvärv och 178 mkr (-) avser försäljningar. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 190 mkr (56). Investeringarna har finansierats genom nyupplåning och viss del med egna kassamedel. Periodens kassaflöde uppgick, efter det att utdelning till aktieägarna skett med 72 mkr, totalt till 21 mkr (-581). De likvida medlen uppgick per bokslutsdagen till 117 mkr (96). Utöver likvida medel fanns per bokslutsdagen outnyttjade lånelöften om 273 mkr varav 143 mkr utgörs av outnyttjat byggnadskreditiv. Förvaltningsfastigheter och värdeförändring fastigheter Fastigheterna redovisas till bedömt verkligt värde om mkr (8 343) vilket baserar sig på en intern värdering per bokslutsdagen. Fastigheterna värderas i samband med årsbokslutet internt genom en tioårig kassaflödesmodell på samtliga fastigheter. Vid kvartalsboksluten görs en genomgång och uppdatering av värderingarna med hänsyn tagen till om det skett förändringar av faktorer som marknadens avkastningskrav, hyresnivå och uthyrningsgrad i fastigheterna, eventuella realiserade värdeförändringar samt investeringar i fastigheterna. En gång per år låter Platzer genomföra en extern värdering av ett urval fastigheter som utgör ett tvärsnitt av fastighetsbeståndet i syfte att kvalitetssäkra den interna värderingen. Den interna fastighetsvärderingen har för perioden inneburit en värdeförändring av förvaltningsfastigheterna om 109 mkr (108). Av värdeförändringarna har cirka 30 % kommit genom projekt- och fastighetsutveckling och därtill kopplad uthyrning och resterande del har uppstått genom marknadens sänkta avkastningskrav. Under perioden har fastigheten Olskroken 18:7 förvärvats och fastigheterna Högsbo 11:3, Högsbo 11:5, Högsbo 14:3, Högsbo 13:6 och Högsbo 27:8 sålts. Investeringar i befintliga fastigheter uppgick under perioden till 190 mkr (56), där största investeringarna är nybyggnadsprojektet Gårda 3:14 samt två ombyggnadsprojekt för Migrationsverket i Gårda 1:15 och Livered 1:329. Gårda 3:14 beräknas vara färdigställt och inflyttning sker under tredje kvartalet Fullständig inflyttning för Migrationsverket beräknas ske under första halvåret Eget kapital Koncernens eget kapital uppgick per halvårsskiftet, efter lämnad utdelning om 0,75 kr per aktie, 6 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

7 till mkr (2 966). Eget kapital per aktie uppgick per 30 juni till 32,76 kr (30,98). Det långsiktiga substansvärdet, EPRA NAV, uppgick per samma dag till 37,79 kr (36,20) och substansvärdet, som är ett av Platzers finansiella mål, uppgick till 34,24 kr (33,07). Soliditeten uppgick till 33 % (35). Lånefinansiering och värdeförändringar derivat Per halvårsskiftet uppgick de långfristiga räntebärande skulderna till mkr (4 855), vilket motsvarade en belåningsgrad om 61 % (58). Lånefinansiering sker huvudsakligen genom banklån som säkerställs genom pantbrev i fastighet. Den genomsnittliga räntebindningstiden, inklusive effekter av ingångna derivatavtal, uppgick samtidigt till 4,4 år (4,7). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 1,7 år (1,8). För att nå önskad räntebindningsstruktur används räntederivatinstrument, främst ränteswappar, vilka redovisas till verkligt värde i balansräkningen och med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen utan tillämpning av säkringsredovisning. Genom ökade marknadsräntor under första halvåret har undervärdet i Platzers räntederivat minskat till -181 mkr vilket för perioden innebar en positiv värdeförändring om 75 mkr. Värdeförändringarna påverkar inte kassaflödet. Under derivatens återstående löptid kommer undervärdet att lösas upp och reducerar de finansiella kostnaderna i resultaträkningen med motsvarande belopp. De finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde i koncernen utgörs av ovan beskrivna derivatinstrument och kapitalförsäkringar. Både derivatinstrumenten och kapitalförsäkringarna återfinns i nivå 2 enligt IFRS 13. Verkligt värde på långfristiga räntebärande skulder motsvarar dess redovisade värde eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig då räntan på lånen är rörlig och marknadsmässig. Personal och organisation Antalet anställda uppgick per 30 juni till 51 personer. Platzers fastighetsbestånd är organiserat i tre marknadsområden. Marknadsområdena är Platzers enheter med ansvar för den dagliga driften och förvaltningen samt utvecklingen av fastigheterna. Som stöd till marknadsområdena finns 2 specialistenheter, projektutveckling och uthyrning. Platzers koncern- och stabsfunktioner består av VD, affärsutveckling, finans, ekonomi, kommunikation och hållbarhet. Andra kvartalet 2015 Hyresintäkterna uppgick för andra kvartalet till 144 mkr (131). Driftsöverskottet ökade under andra kvartalet med 7% till 110 mkr (103) och förvaltningsresultatet förbättrades under samma period med 20% till 67 mkr (56). Härtill kommer värdeförändringar förvaltningsfastigheter för kvartalet om 49 mkr (91) och värdeförändringar finansiella instrument om 144 mkr (-56). Resultat efter skatt uppgick för kvartalet till 203 mkr (71). Tillträden efter rapportperiodens utgång I maj träffades avtal om förvärv av fastigheten Hårddisken 1 i Jolen, Mölndal av Mölndals stad. Tillträdet är villkorat av beslut i Mölndals kommunfullmäktige, vilket skedde 17 juni och fastigheten beräknas tillträdas i mitten av juli Fastigheten inkluderas i redovisningen från tillträdet. Moderbolaget Moderbolaget innehar inga egna fastigheter utan hanterar vissa koncerngemensamma funktioner kring ledning och finansiering. Intäkterna i moderbolaget avser i sin helhet fakturering av tjänster till koncernbolag. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I fastighetsverksamhet finns som i all verksamhet alltid en exponering för risk. God intern kontroll och extern kontroll från revisorer, väl fungerande administrativa system och policys samt väl beprövade rutiner för fastighetsvärderingar är metoder som Platzer använder för att hantera och minska riskerna. De risker och osäkerhetsfaktorer som Platzer i första hand påverkas av har inte förändrats under året och beskrivs i årsredovisningen för på sidorna samt Transaktioner med närstående De närståendetransaktioner som finns i bolaget beskrivs i årsredovisningen för på sidan 75. Utöver dessa löpande avtal finns inga väsentliga transaktioner med närstående. Redovisningsprinciper Platzer upprättar sin koncernredovisning i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen. Nya eller reviderade IFRS-standarder som trätt i kraft 2015 har inte haft någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag av IFRIC 21 Levies som klargör redovisningen av en förpliktelse att betala en skatt eller avgift som inte är inkomstskatt. För Platzers del innebär detta att fastighetsskatten ska skuldföras när förpliktelsen uppstår, den 1 januari varje år. Den nya standarden får en påverkan på balansräkningen löpande under året men ingen effekt på resultaträkningen. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR2. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Göteborg Platzer Fastigheter Holding AB (publ) P-G Persson Verkställande direktör PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

8 RESULTATRÄKNING KONCERNEN I SAMMANDRAG Mkr 2015 april-juni april-juni 2015 jan-dec /2015 juli-juni Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Central administration Finansnetto Förvaltningsresultat Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring finansiella instrument Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat 1) Resultat per aktie 2) 2,12 0,74 2,53 0,88 3,11 4,76 1) I koncernen förekommer inget övrigt totalresultat varför periodens resultat för koncernen överensstämmer med periodens totalresultat. Hela resultatet är hänförbart till moderbolagets aktieägare. 2) Någon utspädningseffekt föreligger ej då inga potentiella aktier förekommer. BALANSRÄKNING KONCERNEN I SAMMANDRAG Mkr TILLGÅNGAR Förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

9 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN I SAMMANDRAG Mkr 2015 april-juni april-juni 2015 jan-dec /2015 juli-juni Den löpande verksamheten Driftsöverskott Central administration Finansnetto Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i befintliga förvaltningsfastigheter Förvärv av förvaltningsfastigheter Sålda förvaltningsfastigheter Investering i övrigt Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Förändring av långfristiga fordringar Utdelning Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN I SAMMANDRAG Mkr 2015 jan-dec Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Vid periodens början Periodens totalresultat Utdelning Vid periodens slut PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

10 RESULTATRÄKNING MODERBOLAG I SAMMANDRAG Mkr 2015 jan-dec Nettoomsättning Rörelsens kostnader Finansnetto Värdeförändring finansiella instrument Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat 1) ) I moderbolaget förekommer inget övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat. BALANSRÄKNING MODERBOLAG I S A M M A N D R A G Mkr TILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernbolag Övriga omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

11 RÄNTEBÄRANDE SKULDER Ränteförfall Låneförfall År Lånebelopp Mkr Andel % Snittränta % Lånebelopp Mkr Andel % , , , , , , , , ,58 Totalt , NYCKELTAL 2015 jan-dec /2015 juli-juni Finansiella Skuldsättningsgrad, ggr 1,8 1,6 1,6 1,8 Räntetäckningsgrad, ggr 2,9 2,3 2,4 2,6 Belåningsgrad, % Soliditet, % Avkastning på eget kapital, % 11,2 6,0 10,5 15,5 Fastighetsrelaterade Direktavkastning, % 4,8 5,6 5,2 5,0 Överskottsgrad, % Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresvärde, kr/kvm Uthyrningsbar yta, tkvm PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

12 SEGMENTSREDOVISNING JAN-JUNI 2015 Förvaltningsfastigheter Projektfastigheter Totalt Centrala Göteborg Södra/Västra Göteborg Norra/Östra Göteborg Mkr Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott I koncernens interna rapportering delas verksamheten in i ovanstående segment, vilka beskrivs på sid 14. Totalt driftsöverskott enligt ovan överensstämmer med redovisat driftsöverskott i resultaträkningen. Skillnaden mellan driftsöverskott 210 mkr (197) och resultat före skatt 310 mkr (109) består av central administration -16 mkr (-15), finansnetto -68 mkr (-77) samt värdeförändringar fastigheter och derivat 184 mkr (4). Avseende omfördelning segment, se beskrivning sid 13. FÖRÄNDRING AV FASTIGHETERNAS VÄRDE Mkr 2015 jan-dec Fastigheternas värde IB Investeringar i befintliga fastigheter Fastighetsförvärv Fastighetsförsäljningar Värdeförändringar Fastigheternas värde UB PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

13 FÖRDELNING PER FASTIGHETSKATEGORI OCH OMRÅDE Uthyrbar yta, kvm Verkligt värde, Mkr Antal fastigheter Hyresvärde, Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresintäkter, Mkr Driftsöverskott, Mkr Överskottsgrad, % FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Centrala Göteborg Kontor/Butik Industri/Lager/Övrigt Totalt Södra/Västra Göteborg Kontor/Butik Industri/Lager/Övrigt Totalt Norra/Östra Göteborg Kontor/Butik Industri/Lager/Övrigt Totalt SUMMA FÖRVALTNINGSFASTIGHETER PROJEKTFASTIGHETER SUMMA PLATZER Sammanställningen innefattar fastighetsbeståndet per 30 juni Den geografiska områdesfördelningen har förändrats mot bakgrund av förändringar i fastighetsbeståndet, vilket medfört att området Södra/Västra Göteborg och Norra/Östra Göteborg ersätter den tidigare uppdelningen Västra Göteborg respektive Övriga Göteborg. Till Södra/Västra Göteborg hänförs Mölndal (tidigare Övriga Göteborg). Resultatrelaterade kolumner innefattar gällande hyreskontrakt, även med framtida inflyttning under kommande halvår, när inflyttning sker i befintliga fastigheter. Hyreskontrakt med senare inflyttning eller i fastigheter som nu är under byggnation inkluderas inte. Per detta datum finns utöver tabellen ovan tecknade hyresavtal i pågående projekt med ett hyresvärde om 62 mkr, med inflyttning från fjärde kvartalet 2015 och senare. Hyresvärde avser hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för outhyrda ytor i befintligt skick. Hyresintäkter avser kontrakterade hyresintäkter inklusive avtalade tillägg som ersättning för värme och fastighetsskatt och oaktat tidsbegränsade rabatter om cirka 10 mkr per 1 juli Driftsöverskottet visar fastigheternas intjäningsförmåga på årsbasis definierat som kontrakterade hyresintäkter per 1 juli 2015 med avdrag för bedömda fastighetskostnader inklusive fastighetsadministration rullande 12 månader. Projektfastigheter i tabellen ovan avser intäkter i befintliga fastigheter före projektstart. Dessa upphör vid projektstart. PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

14 FASTIGHETSBESTÅND Platzer äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet. Fastigheterna kan delas upp i tre geografiska områden: Centrala Göteborg (Centrum, Gårda, Krokslätt och Gullbergsvass), Södra/Västra Göteborg (Högsbo, Långedrag och Mölndal) och Norra/Östra Göteborg (Backaplan, Gamlestaden och Mölnlycke). Genom lönsam tillväxt strävar Platzer efter att vara den ledande aktören i samtliga prioriterade områden. Idag är företaget ledande aktör i Gullbergsvass, Gårda, Gamlestaden och Högsbo. De tjugo största hyreskontrakten stod för 29 % av hyresvärdet. Genomsnittlig återstående löptid uppgick till 38 månader. Härutöver har Platzer tecknade hyreskontrakt i ny- och ombyggnadsprojekt med inflyttning Utöver lokalhyreskontrakten fanns parkeringsavtal för garage och p-platser, korttidsparkeringar, avtal för reklamskyltar och master med ett totalt hyresvärde om 41 mkr. Fastighetsbeståndet Fastighetsbeståndet omfattade per 30 juni 2015 totalt 59 fastigheter, varav tio projektfastigheter, med ett verkligt värde om mkr. Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till kvm, vilka fördelade sig på kontor 67 %, butik 4 %, industri/lager 13 % och övrigt 16 %. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick under perioden till 91 % (93). Hyresutveckling Platzer har 691 lokalhyreskontrakt. Bland de största hyresgästerna kan nämnas DB Schenker, Migrationsverket, Mölnlycke Health Care, Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän, Flexlink, Stampen, Domstolsverket, AcadeMedia, Cochlear och Reinertsen. Kontraktsstruktur/Avtal per förfalloår 1) Antal Hyresintäkt Andel % Total P-hus/övrigt 41 Minoritet -6 Totalt 604 1) Exkl. hyreskontrakt avseende projekt med framtida inflyttning. Gullbergsvass 1:1, Göteborg 14 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

15 FASTIGHETSTRANSAKTIONER Platzer har under andra kvartalet förvärvat fastigheten Olskroken 18:7, mera känd som Gamlestadens Fabriker, från Aberdeen. Förvärvet skedde genom bolagsförvärv och det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 750 mkr. Fastigheten består av cirka kvm tomtareal och en uthyrningsbar yta om cirka kvm i befintliga byggnader. Platzer är genom förvärvet en ledande fastighetsägare i området då bolaget sedan tidigare äger grannfastigheten Bagaregården 17:26 och även kommer påbörja byggnationen av Gamlestads Torg runt årsskiftet. I maj träffades avtal om förvärv av fastigheten Hårddisken 1 i Jolen, Mölndal av Mölndals stad för nybyggnation av huvudkontor och lager för Armatec AB. Markförvärvet avser cirka kvm med en planerad byggnation om kvm. Tillträdet är villkorat av beslut i Mölndals kommunfullmäktige, vilket skedde 17 juni och fastigheten beräknas tillträdas i mitten av juli. Fastigheten inkluderas i redovisningen från tillträdet. Uthyrbar yta, kvm Kvartal Fastigheter Område Segment Kontor Butik Industri/ lager Övrigt Totalt Förvärv 2 Olskroken 18:7 Gamlestaden Norra/Östra Göteborg Hårddisken 1 Mölndal Projekt april frånträddes Högsbo 11:3 och försäljningen skedde till en privat fastighetsägare och 28 april frånträddes fastigheterna Högsbo 11:5, Högsbo 14:3, Högsbo 13:6 och Högsbo 27:8 och dessa fastigheter såldes till Kungsleden. Samtliga försäljningar skedde genom bolagsförsäljning. I början av januari tecknade Platzer avtal om försäljning av Gullbergsvass 703:53 till Göteborgs Stad med villkorat frånträde, bl.a krävs att detaljplanen för nya Hisingsbron vunnit laga kraft. Frånträde bedöms ske under andra halvåret Samtidigt erhöll Platzer en rätt att förvärva framtida byggrätter om cirka kvm när nya bron är uppförd. Uthyrbar yta, kvm Kvartal Fastigheter Område Segment Kontor Butik Industri/ lager Övrigt Totalt Försäljningar 2 Högsbo 11:3 Högsbo Södra/Västra Göteborg Högsbo 11:5 Högsbo Södra/Västra Göteborg Högsbo 13:6 Högsbo Södra/Västra Göteborg Högsbo 14:3 Högsbo Projekt Högsbo 27:8 Högsbo Södra/Västra Göteborg ) Gullbergsvass 703:53 Gullbergsvass Centrala Göteborg ) Frånträdet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft samt att tillstånd för vattenverksamhet ges. PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

16 FASTIGHETS-, PROJEKT- OCH STADSUTVECKLING Platzer har för närvarande möjliga utvecklingsprojekt omfattande drygt kvm BTA i nybyggnation varav pågående projekt omfattar cirka kvm. Den totala projektinvesteringen bedöms uppgå till cirka 10 miljarder kronor, varav pågående större projekt svarar för cirka 1 miljard kronor. I projektportföljen finns ett avsevärt inslag av blandstad vilket normalt innefattar bostäder. Då Platzer inte själva äger och förvaltar bostäder avser Platzer att genomföra dessa projekt i samverkan med olika parter. Projektportföljen fördelas på två delar, fastighetsutveckling och projektutveckling. Med fastighetsutveckling avses en utveckling av befintliga byggnader, kan vara en på-, till- eller ombyggnad, i detta innefattas allt från mindre hyresgästanpassningar till större projekt. Projektutveckling innebär nybyggnation på mark eller där tidigare byggnad rivs för nybyggnadsprojektet. Uthyrningsgrad i pågående större projekt framgår av tabellen nedan. Försäkringskassan och GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) beräknas flytta in i Gårda 3:12, 3:14 under tredje kvartalet i år. Gårda 1:15 och Livered 1:329 byggs båda om för Migrationsverket med beräknat färdigställande första kvartalet Hårddisken 1 är fullt uthyrd till Armatec och Västtrafik hyr cirka 10% i Gamlestaden 740:132. Förutom enskilda utvecklingsprojekt är Platzer också engagerat i stadsutveckling av hela områden, där Platzer är en part i utvecklingsarbetet. Ett exempel på detta är utvecklingen av Backaplan där Platzer som en av fem fastighetsägare tillsammans med Göteborgs Stad arbetat fram en masterplan för området vilket nu övergår i detaljplanearbete med målet att få en levande innerstadsmiljö och blandstad. I norra Högsbo är Platzer som största fastighetsägare drivande part för en omvandling av området till blandstad. Till detta kan också kopplas stadens planer för att skapa en stadsboulevard av närliggande trafikled. I både Gårda och Gamlestaden har Platzer flera möjliga projekt som tillsammans medverkar till en fortsatt utveckling av dessa båda områden. Gårda 3:12, Göteborg 16 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

17 Pågående större projekt Fastighet Typ 1) LOA (kvm) Ombyggd yta Ny yta LOA (kvm) Uthyrningsgrad Färdigställt Gårda 3:12, 3:14 PU/FU % Q Gårda 1:15 FU % Q Livered 1:329 FU % Q Stampen 4:44 FU % Q Hårddisken 1 3) PU % Q Gamlestaden 740:132 PU % Q Totalt Möjliga större utvecklingsprojekt Fastighet Typ 1) typ (kvm) Projektfas byggstart 2) Fastighets- Ny yta BTA Möjlig Högsbo 7:21 PU kontor/lager detaljplan klar 2015 Gårda 2:12 PU kontor detaljplan pågår 2016/2017 Gårda 16:17 PU kontor detaljplan pågår 2016/2017 Bagaregården 17:26 PU kontor omtag detaljplan 2017/2018 Gullbergsvass 5:10 FU kontor detaljplan påbörjas /2018 Skår 57:14 PU kontor detaljplan påbörjad 2017/2018 Olskroken 18:7 PU/FU blandstad detaljplan pågår 2017/2018 Backaplan (flera fastigheter) PU blandstad detaljplan pågår 2017/2018 Norra Högsbo (flera fastigheter) PU/FU blandstad planbesked samråd 2017/2018 Totalt Sammanställningen omfattar möjliga projekt identifierade på ägda eller förvärvsavtalade fastigheter. 1) Typ avser fastighetsutveckling (FU), då befintlig byggnad används som bas eller projektutveckling (PU), nybyggnation från mark. 2) Med möjlig byggstart menas när projektet bedöms kunna starta förutsatt att planarbetet går som förväntat och att uthyrning nått en tillfredställande nivå. 3) Fastigheten ännu ej tillträdd, tillträde sker under juli Hårddisken 1, Jolen i Mölndal Illustration: Okidoki PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

18 FASTIGHETSFÖRTECKNING Nr Förvaltningsfastighet Område Byggår Kontor Butik Uthyrbar yta, kvm Industri/ lager Övrigt Totalt 1 Backa 173:2 Backaplan Balltorp 1:135 Mölndal Bagaregården 17:26 Gamlestaden 1941/ Bosgården 1:71 Mölndal Brämaregården 35:4 Backaplan 1984/ Forsåker 1:196 Mölndal 1955/ Fänkålen 2 Mölndal Gasklockan 2 Mölndal Gullbergsvass 1:1 Gullbergsvass Gullbergsvass 1:17 Gullbergsvass Gullbergsvass 5:10 Gullbergsvass Gullbergsvass 5:26 Gullbergsvass Gullbergsvass 703:53 Gullbergsvass Gårda 1:15 Gårda 1971/ Gårda 13:7 Gårda Gårda 16:17 Gårda Gårda 3:12 Gårda 1956/ Gårda 4:11 Gårda 1965/ Gårda 8:2 Gårda 1940/ Högsbo 1:4 Högsbo Högsbo 2:1 Högsbo Högsbo 3:12 Högsbo Högsbo 3:11 Högsbo Högsbo 3:6 Högsbo Högsbo 3:9 Högsbo Högsbo 32:3 Högsbo Högsbo 34:13 Högsbo Högsbo 39:1 Högsbo Högsbo 4:1 Högsbo 1965/ Högsbo 4:4 Högsbo Högsbo 4:6 Högsbo Krokslätt 148:13 Krokslätt Krokslätt 149:10 Krokslätt 1952/ Krokslätt 34:13 Krokslätt 1950/ Livered 1:329 Mölndal Nordstaden 13:12 Centrum 1929/ Nordstaden 14:1 Centrum 1993/ Nordstaden 20:5 Centrum Olskroken 18:7 Gamlestaden 1729/ Skår 57:14 Krokslätt Solsten 1:110 Mölnlycke Solsten 1:132 Mölnlycke Stampen 4:42 Centrum Stampen 4:44 Centrum Stigberget 34:12 Centrum 1967/ Stigberget 34:13 (andel 50,3%) Centrum Tingstadsvassen 3:8 Backaplan Tingstadsvassen 4:3 Backaplan 1943/ Älvsborg 178:9 Långedrag Summa förvaltningsfastigheter Projektfastighet Område Byggår Kontor Butik Industri/ lager Övrigt Totalt 50 Gamlestaden 740:132 Gamlestaden 0 51 Gårda 2:12 Gårda Gårda 3:14 Gårda 0 53 Högsbo 2:2 Högsbo Högsbo 3:5 Högsbo 0 55 Högsbo 3:13 Högsbo 0 56 Högsbo 7:21 Högsbo 0 57 Högsbo 757:118 Högsbo 0 58 Högsbo 757:121 Högsbo 0 59 Högsbo 757:122 Högsbo 0 Summa projektfastigheter TOTALT PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

19 äl v Mysterna rd re E45 No Säve Gullbergsvass Centralstationen Björlanda Nordstaden Tagene Åketorp Tuve Inom Vallgraven Ullevimotet E45 Ullevi 29 Hammarkullen 16 E6 Brunnsbo 47Backaplan 48 Utby E Ringön Lundby PARTILLE Bergsjön Örgryte Backa GÖTEBORG Kortedala ä lv Torslanda Olskroksmotet Kärra 13 9 Nolvik Rannebergen Göt a G öt a äl v Nordre älvs fjord Gårdstensberget E6 Sävedalen 5 Lindholmen Arendal Skandiahamnen Öjersjö Vasastaden Majorna Hake fjord Älvsborg Långedrag Stora Kåsjön Örgryte Centrum 34 Krokslätt 49 Lilla Delsjön Stora Delsjön Lackarebäck Toltorp Rådasjön Högsbo Frölunda Önnered Sisjön MÖLNDAL 7 8 Mölnlycke 4 6 Åbro 2 Askim Finnsjön 26 Hovås Marconimotet Askimsfjorden E6 E Kållered Högsbo Billdal Långeberg m Järnbrottsmotet 3750 m 2500 m Lindome Eklanda P L ATZ E R D E L Å R S R A P P O R T J A N J U N I m SisjömotetKullavik 19

20 AKTIEN OCH ÄGARE Platzers B-aktie noterades på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap, den 29 november 2013 till en introduktionskurs om 26,50 kr per aktie. I samband med noteringen genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 651 mkr efter avdrag för emissionskostnader. Bolagets börskurs uppgick per 30 juni till 34,20 kr per aktie och börsvärdet uppgick till mkr. Aktiekapital Per bokslutsdagen fördelade sig aktiekapitalet i Platzer på A-aktier med ett röstvärde på 10 röster per aktie samt B-aktier med ett röstvärde på en (1) röst per aktie. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,10 kr. Utdelningspolicy och utdelning Utdelningen skall långsiktigt uppgå till 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt (med skatt avses 22 % schablonskatt). Ägarförhållanden Antalet aktieägare uppgick per 31 maj till Det utländska ägandet uppgick till 6 % av aktiekapitalet och 2 % av antalet röster. Platzer Fastigheter Holding AB (publ) bildades 1 januari 2008 av Ernström & C:o, Brinova Fastigheter (förvärvat av Backahill AB 2012) och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Samma grupp utgör fortfarande Platzers A- aktieägare. I Platzers bolagsordning finns en hembudsklausul som innebär att en köpare av A-aktier, vilken inte tidigare äger A-aktier, är skyldig att hembjuda de förvärvade aktierna till övriga ägare av A-aktier, om inte förvärvet skett genom koncernintern överlåtelse eller motsvarande inom respektive nuvarande ägargrupp. Om ägare av A-aktier inte förvärvar de hembjudna aktierna omvandlas de överlåtna aktierna automatiskt till B-aktier innan förvärvaren införs i aktieboken. Information till aktieägarna Platzers främsta informationskanal är platzer.se. Här offentliggörs alla pressmeddelanden och finansiella rapporter. Pressmeddelandena och rapporterna kan erhållas via e-post i samband med offentliggörandet. På webbplatsen finns också presentationer, generell information om aktien, rapport om bolagsstyrning, finansiella data samt uppgifter om insiders och insidertransaktioner Platzer Fastigheter Holding B OMX Stockholm PI 20 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

Delårsrapport 1 januari _ 31 mars 2015. Hyresintäkterna ökade till 139 mkr (130) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 59 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 31 mars 2015. Hyresintäkterna ökade till 139 mkr (130) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 59 mkr Delårsrapport 1 januari _ 31 mars 2015 Hyresintäkterna ökade till 139 mkr (130) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 59 mkr Periodens resultat uppgick till 39 mkr (14) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014 Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Periodens resultat uppgick till 85 mkr (145) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT jan-mars

DELÅRSRAPPORT jan-mars 2014 DELÅRSRAPPORT Hyresintäkterna ökade till 130 mkr (115) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 49 mkr Periodens resultat uppgick till 14 mkr (57) Fastighetsvärdet ökade till 6 958 mkr (6

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 mars 2015 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Responsgatan av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Delårsrapport januari mars 2013 Fastighetsintäkterna uppgick till 486 mkr (452), en ökning med 7,5 % främst hänförlig till förvärv av fastigheter. Driftnettot uppgick till 322 mkr (314), en ökning med

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Intäkterna ökade till 307 Mkr (294), en ökning med 4 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2014

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2014 RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 31 december 2014 Bild: Fastigheten Timotejen 19 och 28, Illustration Garden Box av White Arkitekter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) RAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

januari till mars 2013

januari till mars 2013 Akelius Fastigheter Delårsrapport januari till mars 2013 Matrosen 4, Umeå, Sverige Hyresintäkterna ökade med 4,6 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 4,6 procent för jämförbara

Läs mer

INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL

INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL 2012 ÅRSREDOVISNING PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL INNEHÅLL Platzer på en minut 2 Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Strategisk inriktning 6 Verksamheten 7 Fastighetsbestånd 10 Finansiering 13 Medarbetare

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

PRESSMEDDELANDE. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 PRESSMEDDELANDE Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Hyresintäkterna under perioden januari - juni 2007 uppgick till 90,9 (100,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 202,1 (187,7) Mkr.

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari juni 2005 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2005 Hyresintäkterna uppgick till 302 Mkr (212) Periodens resultat efter skatt ökade till 164 Mkr (84) Resultat per aktie ökade till 1,47 kr (1,08) Klövern expanderar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 188,6 mkr (136,1) Driftsöverskottet ökade med 39 procent till 167,3 mkr (119,9) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef

Fabege AB. Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef Fabege AB Christian Hermelin, VD Åsa Bergström, vice VD, Ekonomi- och Finanschef 1 2 Historik 2 3 Wihlborgs huvudmarknader Fakta per 2000-12-31 Antal fastigheter: 644 Total yta: 2,7 miljoner kvm Hyresvärde:

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Hyresintäkterna uppgick till 1 402 mkr (1 234). Motsvarande en ökning med 14 %. Ökningen är främst hänförlig till förvärvade fastigheter. Driftnettot uppgick till 1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Intäkterna ökade till 337 Mkr (307), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet, inklusive parkering

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter

Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter. Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Bokslutskommuniké Akelius Fastigheter Januari till december 2013 Hyresintäkterna ökade med 5,8 procent för jämförbara fastigheter Driftsöverskottet ökade med 6,7 procent för jämförbara fastigheter Hyresnivån

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

DELÅRSRAPPORT Q1 2015. januari-mars 2015. Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand DELÅRSRAPPORT Q1 2015 januari-mars 2015 Lund, 22 april 2015 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda >> Väsentliga händelser januari-mars 2015 >> Fastighetsförvaltning >> Förvärv >> Finansiell ställning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER

Verksamhetsbolag. ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Verksamhetsbolag ESTEA SVERIGEFASTIGHETER 2 AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT Januari September 2013 FASTIGHETER Delårsrapport januari-september 2013 Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) är ett fastighetsbolag vars

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor

Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Finansinspektionens Diarienummer 06-4614-413 Datum 18 maj 2007 Medium Term Notes Program om 10 miljarder kronor Tillägg till AP Fastigheter AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Investerarpresentation 2015-09-15

Investerarpresentation 2015-09-15 Investerarpresentation Historia 1995, Stendörren grundas av Lars Andersson, genom moderbolaget Kvalitena AB. Affärsområden; Lager/logistik, bostadsfastigheter samt utveckling av byggrätter/detaljplaner.

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015

Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 Torslanda Property Investment AB (publ) Halvårsrapport 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Hyresintäkterna uppgick till 24 797 186 kr Förvaltningsresultat uppgick till 15 115 927 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Broschyren är inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Ett prospekt,

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Org.nr: 556711-9069 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed delårsrapport för perioden

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Tillväxtplanen ligger fast - ny VD utsedd. Delårsrapport januari-september 2013. Lund, 17 oktober 2013 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Tillväxtplanen ligger fast - ny VD utsedd. Delårsrapport januari-september 2013. Lund, 17 oktober 2013 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Tillväxtplanen ligger fast - ny VD utsedd Delårsrapport januari-september 2013 Lund, 17 oktober 2013 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Januari-september 2013 Tillväxtplan ligger fast ny VD utsedd Hyresintäkter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 PRESSMEDDELANDE 2001-08-16 Delårsrapport Nordisk Renting AB 1 januari 30 juni 2001 Koncernens resultat före skatt uppgick till 315 MSEK (260), varav vinster från fastighetsförsäljningar m m utgjorde 167

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars Hyresintäkterna minskade till 11 (20), till följd av fastighetsförsäljningar under Fastigheternas driftnetto minskade till 1 (10) Intäkter projektutveckling ökade till 168 (

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer