Delårsrapport 1 januari _ 30 juni Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2015. Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2015 Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr Periodens resultat uppgick till 242 mkr (85) Fastighetsvärdet ökade till mkr (8 343) Eget kapital per aktie uppgick till 32,76 kr (30,98) Resultat per aktie uppgick till 2,53 kr (0,88) Avtalade förvärv om 761 mkr och försäljningar om 388 mkr Betydande ökning av pågående större projekt och möjliga större utvecklingsprojekt

2 Illustration: White Gamlestaden 740:132, Gamlestads Torg, Göteborg Kalendarium Delårsrapport januari - september november 2015 Bokslutskommuniké februari 2016 Delårsrapport januari-mars april 2016 Årsstämma april 2016 För ytterligare information, vänligen gå in på platzer.se eller kontakta P-G Persson, VD, Lennart Ekelund, CFO, Omslagsbild: Stampen 4:44, Polhemsplatsen 5-7, Göteborg Illustration: Okidoki 2 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

3 VD HAR ORDET den ledande aktören i varje sådant delområde. Det betyder även att vi ibland säljer fastigheter i områden där vi inte är tillräckligt stora. Under andra kvartalet frånträdde vi fem fastigheter i södra Högsbo för att kunna fokusera fullt ut på norra Högsbo. De områden vi är med och bidrar till stadsutveckling i är Backaplan, Centralenområdet, Gamlestaden, Gårda, Krokslätt samt Norra Högsbo. I samtliga sex områden pågår arbete på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad med att ta fram detaljplaner. Platzers fastighetsvärde har vuxit med 2 mdkr eller 28 % per 30 juni 2015 jämfört med samma datum föregående år. Tillväxten har skett genom nettoförvärv av fastigheter samt fastighets- och projektutveckling. Andelen pågående projekt och möjliga byggrätter fortsätter att öka. En medveten strategi är att utvecklingsprojekten skall svara för en allt större del av vår tillväxt framåt, vilket successivt kommer att framgå i våra kvartalsrapporter. Under andra kvartalet tillträdde vi fastigheten Olskroken 18:7, Gamlestadens Fabriker, där vi runt knutpunkten Gamlestads torg ser stor potential att tillsammans med Göteborgs stad, Trafikverket och Västtrafik skapa ett av Göteborgs mest attraktiva områden att bo och bedriva verksamhet i. Vi tecknade även avtal med Armatec att tillsammans utveckla deras nya huvudkontor och lager om m² på den nyförvärvade fastigheten Hårddisken 1 i Jolen i Mölndal. En viktig förutsättning för oss att kunna växa genom fastighets- och projektutveckling är att kommunernas plankontor och de politiska nämnderna prioriterar och avsätter resurser för att jobba med stadsutveckling och detaljplaner i områden där vi har våra fastigheter. Vår ambition är att ta en mycket aktiv roll i stadsutvecklingen runt våra fastigheter tillsammans med kommunerna och på det sättet skapa förutsättningar att utveckla de enskilda fastigheterna. För att göra det vill vi komma upp i storlek och strävar därför mot att vara Våra större pågående projekt fortskrider enligt plan och kommer att ge en positiv kassapåverkan i slutet av 2015 och framåt. Tecknade hyreskontrakt i projektutveckling uppgår till drygt 60 miljoner i årligt hyresvärde. Samtidigt innebär projekten att såväl resultatet som nyckeltalen i Platzer per 30 juni 2015 påverkas negativt eftersom lokaler och fastigheter i vissa fall töms under ombyggnation medan värdeförändringarna, som uteslutande är positiva i våra pågående projekt, successivt räknas in i resultat- och balansräkningen. För perioden har vårt driftsöverskott ändå ökat med 7 % jämfört med föregående år och förvaltningsresultat är upp 20 % med huvudanledning av de fastighetsaffärer vi har genomfört sedan samma period föregående år. Långräntorna gick upp under andra kvartalet, vilket ger en positiv resultateffekt i värdeförändringar finansiella instrument. Sammantaget ett halvår för Platzer med en hel del transaktioner i form av både köp och försäljningar samt bra fart inom fastighets-, projekt- och stadsutveckling. Vi ser en fortsatt press på yielder neråt i fastighetsaffärer och upplever ett väldigt gynnsamt läge för fastighets- och projektutveckling genom hög efterfrågan på nybyggda lokaler, sjunkande yielder och bra möjlighet till finansiering. En intressant höst - där vi ser fram emot att vara med och bidra till utvecklingen av Göteborg. P-G Persson VD PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

4 STRATEGISK INRIKTNING Platzer är ett av Göteborgs största och ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Företaget äger och utvecklar 59 fastigheter med en total yta om cirka kvm. Genom fastighetsförvaltning, fastighetsoch projektutveckling samt fastighetstransaktioner skapar Platzer tillväxt och lönsamhet. Platzer prioriterar goda relationer med hyresgästerna och erbjuder service som präglas av närhet och engagemang. Vid periodens utgång hade Platzer 51 medarbetare. Vision Platzer ska vara det ledande fastighetsbolaget inom kommersiella lokaler i Göteborgsområdet. Det naturliga förstahandsvalet. Finansiella mål Substansvärde per aktie: 40 kr (2017) Avkastning på eget kapital: Riskfri ränta + 5 procentenheter *) Soliditet: > 30 % Belåningsgrad: 65 % Strategi Växa och vara ledande aktör i Göteborgsområdet med koncentration till utvalda delmarknader. Skapa långsiktiga relationer på affärsmässiga, hållbara och etiska grunder genom aktivt arbete med kunder och leverantörer. Genomföra ständiga förbättringar av fastighetsbeståndet genom värdeskapande fastighets- och projektutveckling. Lånefinansiering av verksamheten utifrån fastigheternas värde. Nyttja kassan för värdeskapande fastighetsinvesteringar. Medarbetare Varje medarbetare har långtgående eget ansvar och därmed också stor frihet att snabbt möta hyresgästernas behov. Därmed läggs grunden för långsiktig utveckling av fastigheter, verksamhet och relationer. Alla arbetar i enlighet med kärnvärdena: Frihet under ansvar Långsiktig utveckling Öppenhet Jämställdhet Platzer arbetar aktivt för en jämn fördelning mellan män och kvinnor, såväl bland medarbetare som i styrelse och ledning. I Stiftelsen Allbrights jämställdhetsrapport 2015, som mäter jämställdhet i ledningsgrupper hos svenska börsbolag, återfinns Platzer på vita listan. Hållbarhet Platzers verksamhet bygger på långsiktighet. Hållbarhet handlar om att ständigt fatta beslut som ger förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling. Detta uppnås genom balans mellan flera faktorer: en sund ekonomi, medarbetare som trivs, minimal miljöpåverkan och ett positivt bidrag till samhället. I år har Platzer hittills genomfört åtta nya miljöcertifieringar och nu är 65 % av det totala fastighetsinnehavet miljöcertifierat. Målet är att samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade, enligt något av de godkända systemen, senast fem år efter det att de har förvärvats samt att samtliga nybyggda fastigheter miljöcertifieras. Stadsutveckling Som en del i ambitionen att växa och bli ännu starkare i Göteborgsområdet är Platzer aktiva i stadsutveckling av hela områden. På Backaplan är företaget en av fem fastighetsägare som tillsammans med Göteborgs Stad vill skapa en levande innerstadsmiljö och blandstad. I norra Högsbo är Platzer som största fastighetsägare drivande part för en omvandling från industriområde till blandstad. I både Gårda och Gamlestaden har Platzer flera projekt som bidrar till en fortsatt utveckling av dessa båda områden. *) riskfri ränta = räntan för en 5-årig svensk statsobligation 4 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

5 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015 Nordstaden 20:5, Packhusplatsen, Göteborg 5

6 KOMMENTARER JAN-JUNI 2015 Jämförelsevärden för resultatposter avser motsvarande period föregående år och för balansposter Resultat Förvaltningsresultatet för första halvåret uppgick till 126 mkr (105) vilket är en ökning med 20 %. Resultatförbättringen beror till större delen på den tillväxtstrategi som Platzer arbetar efter och som innebär ett större fastighetsbestånd 2015 jämfört med. Värdeförändringar på fastigheter uppgick för perioden till 109 mkr (108), värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 75 mkr (-104) och periodens resultat efter skatt uppgick till 242 mkr (85). Hyresintäkter Hyresintäkterna uppgick för årets första halvår till 283 mkr (261), vilket är en ökning med 8 %. Intäktsökningen är i huvudsak hänförlig till ett större fastighetsbestånd samt till nyuthyrningar. Hyresintäkterna i befintliga hyreskontrakt bedöms per bokslutsdagen uppgå till 604 mkr (541) på årsbasis. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick för perioden till 91 % (93). De större utvecklingsprojekt som är igång innebär för första halvåret jämförelsevis en negativ påverkan på resultatet och uthyrningsgraden eftersom lokaler i vissa fall töms för att möjliggöra ombyggnation. Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna har under perioden uppgått till 73 mkr (64), en ökning som till största delen orsakats av det större fastighetsbeståndet som tillträddes under december och april Till övervägande del vidaredebiteras förbrukningskostnader som värme, el, kyla och renhållning samt fastighetsskatt på hyresgästerna. Driftsöverskott Driftsöverskottet uppgick till 210 mkr (197), vilket är en ökning med 7 %. Överskottsgraden fortsatte ligga på en hög och stabil nivå och uppgick för första halvåret till 74 % (75). Finansnetto Periodens finansnetto uppgick till -68 mkr (-77), en minskning med 9 mkr trots en större lånevolym. Den lägre kostnaden beror huvudsakligen på omförhandlade räntemarginaler och lägre marknadsräntor. Per 30 juni uppgick den genomsnittliga räntan, inklusive effekter av tecknade derivatinstrument, till 2,45 % (3,38). Skatt Inkomstskatt på periodens resultat uppgick till -68 mkr (-24) och utgörs till största delen av uppskjuten skatt. Försäljning av fastigheter, vilket ger upphov till realiserade värdeförändringar, sker vanligtvis genom bolagsförsäljning som innebär att dessa resultat då är skattefria. Härutöver finns med nuvarande skattesystem möjligheter till skattemässiga avskrivningar och under vissa förutsättningar även direktavdrag av reparationer vilket sänker den aktuella skatten. Kassaflöde Nettoinvesteringarna i fastigheter har under första halvåret uppgått till 740 mkr (174), varav 728 mkr (118) avser förvärv och 178 mkr (-) avser försäljningar. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 190 mkr (56). Investeringarna har finansierats genom nyupplåning och viss del med egna kassamedel. Periodens kassaflöde uppgick, efter det att utdelning till aktieägarna skett med 72 mkr, totalt till 21 mkr (-581). De likvida medlen uppgick per bokslutsdagen till 117 mkr (96). Utöver likvida medel fanns per bokslutsdagen outnyttjade lånelöften om 273 mkr varav 143 mkr utgörs av outnyttjat byggnadskreditiv. Förvaltningsfastigheter och värdeförändring fastigheter Fastigheterna redovisas till bedömt verkligt värde om mkr (8 343) vilket baserar sig på en intern värdering per bokslutsdagen. Fastigheterna värderas i samband med årsbokslutet internt genom en tioårig kassaflödesmodell på samtliga fastigheter. Vid kvartalsboksluten görs en genomgång och uppdatering av värderingarna med hänsyn tagen till om det skett förändringar av faktorer som marknadens avkastningskrav, hyresnivå och uthyrningsgrad i fastigheterna, eventuella realiserade värdeförändringar samt investeringar i fastigheterna. En gång per år låter Platzer genomföra en extern värdering av ett urval fastigheter som utgör ett tvärsnitt av fastighetsbeståndet i syfte att kvalitetssäkra den interna värderingen. Den interna fastighetsvärderingen har för perioden inneburit en värdeförändring av förvaltningsfastigheterna om 109 mkr (108). Av värdeförändringarna har cirka 30 % kommit genom projekt- och fastighetsutveckling och därtill kopplad uthyrning och resterande del har uppstått genom marknadens sänkta avkastningskrav. Under perioden har fastigheten Olskroken 18:7 förvärvats och fastigheterna Högsbo 11:3, Högsbo 11:5, Högsbo 14:3, Högsbo 13:6 och Högsbo 27:8 sålts. Investeringar i befintliga fastigheter uppgick under perioden till 190 mkr (56), där största investeringarna är nybyggnadsprojektet Gårda 3:14 samt två ombyggnadsprojekt för Migrationsverket i Gårda 1:15 och Livered 1:329. Gårda 3:14 beräknas vara färdigställt och inflyttning sker under tredje kvartalet Fullständig inflyttning för Migrationsverket beräknas ske under första halvåret Eget kapital Koncernens eget kapital uppgick per halvårsskiftet, efter lämnad utdelning om 0,75 kr per aktie, 6 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

7 till mkr (2 966). Eget kapital per aktie uppgick per 30 juni till 32,76 kr (30,98). Det långsiktiga substansvärdet, EPRA NAV, uppgick per samma dag till 37,79 kr (36,20) och substansvärdet, som är ett av Platzers finansiella mål, uppgick till 34,24 kr (33,07). Soliditeten uppgick till 33 % (35). Lånefinansiering och värdeförändringar derivat Per halvårsskiftet uppgick de långfristiga räntebärande skulderna till mkr (4 855), vilket motsvarade en belåningsgrad om 61 % (58). Lånefinansiering sker huvudsakligen genom banklån som säkerställs genom pantbrev i fastighet. Den genomsnittliga räntebindningstiden, inklusive effekter av ingångna derivatavtal, uppgick samtidigt till 4,4 år (4,7). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 1,7 år (1,8). För att nå önskad räntebindningsstruktur används räntederivatinstrument, främst ränteswappar, vilka redovisas till verkligt värde i balansräkningen och med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen utan tillämpning av säkringsredovisning. Genom ökade marknadsräntor under första halvåret har undervärdet i Platzers räntederivat minskat till -181 mkr vilket för perioden innebar en positiv värdeförändring om 75 mkr. Värdeförändringarna påverkar inte kassaflödet. Under derivatens återstående löptid kommer undervärdet att lösas upp och reducerar de finansiella kostnaderna i resultaträkningen med motsvarande belopp. De finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde i koncernen utgörs av ovan beskrivna derivatinstrument och kapitalförsäkringar. Både derivatinstrumenten och kapitalförsäkringarna återfinns i nivå 2 enligt IFRS 13. Verkligt värde på långfristiga räntebärande skulder motsvarar dess redovisade värde eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig då räntan på lånen är rörlig och marknadsmässig. Personal och organisation Antalet anställda uppgick per 30 juni till 51 personer. Platzers fastighetsbestånd är organiserat i tre marknadsområden. Marknadsområdena är Platzers enheter med ansvar för den dagliga driften och förvaltningen samt utvecklingen av fastigheterna. Som stöd till marknadsområdena finns 2 specialistenheter, projektutveckling och uthyrning. Platzers koncern- och stabsfunktioner består av VD, affärsutveckling, finans, ekonomi, kommunikation och hållbarhet. Andra kvartalet 2015 Hyresintäkterna uppgick för andra kvartalet till 144 mkr (131). Driftsöverskottet ökade under andra kvartalet med 7% till 110 mkr (103) och förvaltningsresultatet förbättrades under samma period med 20% till 67 mkr (56). Härtill kommer värdeförändringar förvaltningsfastigheter för kvartalet om 49 mkr (91) och värdeförändringar finansiella instrument om 144 mkr (-56). Resultat efter skatt uppgick för kvartalet till 203 mkr (71). Tillträden efter rapportperiodens utgång I maj träffades avtal om förvärv av fastigheten Hårddisken 1 i Jolen, Mölndal av Mölndals stad. Tillträdet är villkorat av beslut i Mölndals kommunfullmäktige, vilket skedde 17 juni och fastigheten beräknas tillträdas i mitten av juli Fastigheten inkluderas i redovisningen från tillträdet. Moderbolaget Moderbolaget innehar inga egna fastigheter utan hanterar vissa koncerngemensamma funktioner kring ledning och finansiering. Intäkterna i moderbolaget avser i sin helhet fakturering av tjänster till koncernbolag. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I fastighetsverksamhet finns som i all verksamhet alltid en exponering för risk. God intern kontroll och extern kontroll från revisorer, väl fungerande administrativa system och policys samt väl beprövade rutiner för fastighetsvärderingar är metoder som Platzer använder för att hantera och minska riskerna. De risker och osäkerhetsfaktorer som Platzer i första hand påverkas av har inte förändrats under året och beskrivs i årsredovisningen för på sidorna samt Transaktioner med närstående De närståendetransaktioner som finns i bolaget beskrivs i årsredovisningen för på sidan 75. Utöver dessa löpande avtal finns inga väsentliga transaktioner med närstående. Redovisningsprinciper Platzer upprättar sin koncernredovisning i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen. Nya eller reviderade IFRS-standarder som trätt i kraft 2015 har inte haft någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag av IFRIC 21 Levies som klargör redovisningen av en förpliktelse att betala en skatt eller avgift som inte är inkomstskatt. För Platzers del innebär detta att fastighetsskatten ska skuldföras när förpliktelsen uppstår, den 1 januari varje år. Den nya standarden får en påverkan på balansräkningen löpande under året men ingen effekt på resultaträkningen. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR2. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Göteborg Platzer Fastigheter Holding AB (publ) P-G Persson Verkställande direktör PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

8 RESULTATRÄKNING KONCERNEN I SAMMANDRAG Mkr 2015 april-juni april-juni 2015 jan-dec /2015 juli-juni Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Central administration Finansnetto Förvaltningsresultat Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring finansiella instrument Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat 1) Resultat per aktie 2) 2,12 0,74 2,53 0,88 3,11 4,76 1) I koncernen förekommer inget övrigt totalresultat varför periodens resultat för koncernen överensstämmer med periodens totalresultat. Hela resultatet är hänförbart till moderbolagets aktieägare. 2) Någon utspädningseffekt föreligger ej då inga potentiella aktier förekommer. BALANSRÄKNING KONCERNEN I SAMMANDRAG Mkr TILLGÅNGAR Förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

9 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN I SAMMANDRAG Mkr 2015 april-juni april-juni 2015 jan-dec /2015 juli-juni Den löpande verksamheten Driftsöverskott Central administration Finansnetto Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i befintliga förvaltningsfastigheter Förvärv av förvaltningsfastigheter Sålda förvaltningsfastigheter Investering i övrigt Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Förändring av långfristiga fordringar Utdelning Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN I SAMMANDRAG Mkr 2015 jan-dec Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Vid periodens början Periodens totalresultat Utdelning Vid periodens slut PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

10 RESULTATRÄKNING MODERBOLAG I SAMMANDRAG Mkr 2015 jan-dec Nettoomsättning Rörelsens kostnader Finansnetto Värdeförändring finansiella instrument Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat 1) ) I moderbolaget förekommer inget övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat. BALANSRÄKNING MODERBOLAG I S A M M A N D R A G Mkr TILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernbolag Övriga omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

11 RÄNTEBÄRANDE SKULDER Ränteförfall Låneförfall År Lånebelopp Mkr Andel % Snittränta % Lånebelopp Mkr Andel % , , , , , , , , ,58 Totalt , NYCKELTAL 2015 jan-dec /2015 juli-juni Finansiella Skuldsättningsgrad, ggr 1,8 1,6 1,6 1,8 Räntetäckningsgrad, ggr 2,9 2,3 2,4 2,6 Belåningsgrad, % Soliditet, % Avkastning på eget kapital, % 11,2 6,0 10,5 15,5 Fastighetsrelaterade Direktavkastning, % 4,8 5,6 5,2 5,0 Överskottsgrad, % Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresvärde, kr/kvm Uthyrningsbar yta, tkvm PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

12 SEGMENTSREDOVISNING JAN-JUNI 2015 Förvaltningsfastigheter Projektfastigheter Totalt Centrala Göteborg Södra/Västra Göteborg Norra/Östra Göteborg Mkr Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott I koncernens interna rapportering delas verksamheten in i ovanstående segment, vilka beskrivs på sid 14. Totalt driftsöverskott enligt ovan överensstämmer med redovisat driftsöverskott i resultaträkningen. Skillnaden mellan driftsöverskott 210 mkr (197) och resultat före skatt 310 mkr (109) består av central administration -16 mkr (-15), finansnetto -68 mkr (-77) samt värdeförändringar fastigheter och derivat 184 mkr (4). Avseende omfördelning segment, se beskrivning sid 13. FÖRÄNDRING AV FASTIGHETERNAS VÄRDE Mkr 2015 jan-dec Fastigheternas värde IB Investeringar i befintliga fastigheter Fastighetsförvärv Fastighetsförsäljningar Värdeförändringar Fastigheternas värde UB PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

13 FÖRDELNING PER FASTIGHETSKATEGORI OCH OMRÅDE Uthyrbar yta, kvm Verkligt värde, Mkr Antal fastigheter Hyresvärde, Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresintäkter, Mkr Driftsöverskott, Mkr Överskottsgrad, % FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Centrala Göteborg Kontor/Butik Industri/Lager/Övrigt Totalt Södra/Västra Göteborg Kontor/Butik Industri/Lager/Övrigt Totalt Norra/Östra Göteborg Kontor/Butik Industri/Lager/Övrigt Totalt SUMMA FÖRVALTNINGSFASTIGHETER PROJEKTFASTIGHETER SUMMA PLATZER Sammanställningen innefattar fastighetsbeståndet per 30 juni Den geografiska områdesfördelningen har förändrats mot bakgrund av förändringar i fastighetsbeståndet, vilket medfört att området Södra/Västra Göteborg och Norra/Östra Göteborg ersätter den tidigare uppdelningen Västra Göteborg respektive Övriga Göteborg. Till Södra/Västra Göteborg hänförs Mölndal (tidigare Övriga Göteborg). Resultatrelaterade kolumner innefattar gällande hyreskontrakt, även med framtida inflyttning under kommande halvår, när inflyttning sker i befintliga fastigheter. Hyreskontrakt med senare inflyttning eller i fastigheter som nu är under byggnation inkluderas inte. Per detta datum finns utöver tabellen ovan tecknade hyresavtal i pågående projekt med ett hyresvärde om 62 mkr, med inflyttning från fjärde kvartalet 2015 och senare. Hyresvärde avser hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för outhyrda ytor i befintligt skick. Hyresintäkter avser kontrakterade hyresintäkter inklusive avtalade tillägg som ersättning för värme och fastighetsskatt och oaktat tidsbegränsade rabatter om cirka 10 mkr per 1 juli Driftsöverskottet visar fastigheternas intjäningsförmåga på årsbasis definierat som kontrakterade hyresintäkter per 1 juli 2015 med avdrag för bedömda fastighetskostnader inklusive fastighetsadministration rullande 12 månader. Projektfastigheter i tabellen ovan avser intäkter i befintliga fastigheter före projektstart. Dessa upphör vid projektstart. PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

14 FASTIGHETSBESTÅND Platzer äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet. Fastigheterna kan delas upp i tre geografiska områden: Centrala Göteborg (Centrum, Gårda, Krokslätt och Gullbergsvass), Södra/Västra Göteborg (Högsbo, Långedrag och Mölndal) och Norra/Östra Göteborg (Backaplan, Gamlestaden och Mölnlycke). Genom lönsam tillväxt strävar Platzer efter att vara den ledande aktören i samtliga prioriterade områden. Idag är företaget ledande aktör i Gullbergsvass, Gårda, Gamlestaden och Högsbo. De tjugo största hyreskontrakten stod för 29 % av hyresvärdet. Genomsnittlig återstående löptid uppgick till 38 månader. Härutöver har Platzer tecknade hyreskontrakt i ny- och ombyggnadsprojekt med inflyttning Utöver lokalhyreskontrakten fanns parkeringsavtal för garage och p-platser, korttidsparkeringar, avtal för reklamskyltar och master med ett totalt hyresvärde om 41 mkr. Fastighetsbeståndet Fastighetsbeståndet omfattade per 30 juni 2015 totalt 59 fastigheter, varav tio projektfastigheter, med ett verkligt värde om mkr. Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till kvm, vilka fördelade sig på kontor 67 %, butik 4 %, industri/lager 13 % och övrigt 16 %. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick under perioden till 91 % (93). Hyresutveckling Platzer har 691 lokalhyreskontrakt. Bland de största hyresgästerna kan nämnas DB Schenker, Migrationsverket, Mölnlycke Health Care, Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän, Flexlink, Stampen, Domstolsverket, AcadeMedia, Cochlear och Reinertsen. Kontraktsstruktur/Avtal per förfalloår 1) Antal Hyresintäkt Andel % Total P-hus/övrigt 41 Minoritet -6 Totalt 604 1) Exkl. hyreskontrakt avseende projekt med framtida inflyttning. Gullbergsvass 1:1, Göteborg 14 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

15 FASTIGHETSTRANSAKTIONER Platzer har under andra kvartalet förvärvat fastigheten Olskroken 18:7, mera känd som Gamlestadens Fabriker, från Aberdeen. Förvärvet skedde genom bolagsförvärv och det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 750 mkr. Fastigheten består av cirka kvm tomtareal och en uthyrningsbar yta om cirka kvm i befintliga byggnader. Platzer är genom förvärvet en ledande fastighetsägare i området då bolaget sedan tidigare äger grannfastigheten Bagaregården 17:26 och även kommer påbörja byggnationen av Gamlestads Torg runt årsskiftet. I maj träffades avtal om förvärv av fastigheten Hårddisken 1 i Jolen, Mölndal av Mölndals stad för nybyggnation av huvudkontor och lager för Armatec AB. Markförvärvet avser cirka kvm med en planerad byggnation om kvm. Tillträdet är villkorat av beslut i Mölndals kommunfullmäktige, vilket skedde 17 juni och fastigheten beräknas tillträdas i mitten av juli. Fastigheten inkluderas i redovisningen från tillträdet. Uthyrbar yta, kvm Kvartal Fastigheter Område Segment Kontor Butik Industri/ lager Övrigt Totalt Förvärv 2 Olskroken 18:7 Gamlestaden Norra/Östra Göteborg Hårddisken 1 Mölndal Projekt april frånträddes Högsbo 11:3 och försäljningen skedde till en privat fastighetsägare och 28 april frånträddes fastigheterna Högsbo 11:5, Högsbo 14:3, Högsbo 13:6 och Högsbo 27:8 och dessa fastigheter såldes till Kungsleden. Samtliga försäljningar skedde genom bolagsförsäljning. I början av januari tecknade Platzer avtal om försäljning av Gullbergsvass 703:53 till Göteborgs Stad med villkorat frånträde, bl.a krävs att detaljplanen för nya Hisingsbron vunnit laga kraft. Frånträde bedöms ske under andra halvåret Samtidigt erhöll Platzer en rätt att förvärva framtida byggrätter om cirka kvm när nya bron är uppförd. Uthyrbar yta, kvm Kvartal Fastigheter Område Segment Kontor Butik Industri/ lager Övrigt Totalt Försäljningar 2 Högsbo 11:3 Högsbo Södra/Västra Göteborg Högsbo 11:5 Högsbo Södra/Västra Göteborg Högsbo 13:6 Högsbo Södra/Västra Göteborg Högsbo 14:3 Högsbo Projekt Högsbo 27:8 Högsbo Södra/Västra Göteborg ) Gullbergsvass 703:53 Gullbergsvass Centrala Göteborg ) Frånträdet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft samt att tillstånd för vattenverksamhet ges. PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

16 FASTIGHETS-, PROJEKT- OCH STADSUTVECKLING Platzer har för närvarande möjliga utvecklingsprojekt omfattande drygt kvm BTA i nybyggnation varav pågående projekt omfattar cirka kvm. Den totala projektinvesteringen bedöms uppgå till cirka 10 miljarder kronor, varav pågående större projekt svarar för cirka 1 miljard kronor. I projektportföljen finns ett avsevärt inslag av blandstad vilket normalt innefattar bostäder. Då Platzer inte själva äger och förvaltar bostäder avser Platzer att genomföra dessa projekt i samverkan med olika parter. Projektportföljen fördelas på två delar, fastighetsutveckling och projektutveckling. Med fastighetsutveckling avses en utveckling av befintliga byggnader, kan vara en på-, till- eller ombyggnad, i detta innefattas allt från mindre hyresgästanpassningar till större projekt. Projektutveckling innebär nybyggnation på mark eller där tidigare byggnad rivs för nybyggnadsprojektet. Uthyrningsgrad i pågående större projekt framgår av tabellen nedan. Försäkringskassan och GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) beräknas flytta in i Gårda 3:12, 3:14 under tredje kvartalet i år. Gårda 1:15 och Livered 1:329 byggs båda om för Migrationsverket med beräknat färdigställande första kvartalet Hårddisken 1 är fullt uthyrd till Armatec och Västtrafik hyr cirka 10% i Gamlestaden 740:132. Förutom enskilda utvecklingsprojekt är Platzer också engagerat i stadsutveckling av hela områden, där Platzer är en part i utvecklingsarbetet. Ett exempel på detta är utvecklingen av Backaplan där Platzer som en av fem fastighetsägare tillsammans med Göteborgs Stad arbetat fram en masterplan för området vilket nu övergår i detaljplanearbete med målet att få en levande innerstadsmiljö och blandstad. I norra Högsbo är Platzer som största fastighetsägare drivande part för en omvandling av området till blandstad. Till detta kan också kopplas stadens planer för att skapa en stadsboulevard av närliggande trafikled. I både Gårda och Gamlestaden har Platzer flera möjliga projekt som tillsammans medverkar till en fortsatt utveckling av dessa båda områden. Gårda 3:12, Göteborg 16 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

17 Pågående större projekt Fastighet Typ 1) LOA (kvm) Ombyggd yta Ny yta LOA (kvm) Uthyrningsgrad Färdigställt Gårda 3:12, 3:14 PU/FU % Q Gårda 1:15 FU % Q Livered 1:329 FU % Q Stampen 4:44 FU % Q Hårddisken 1 3) PU % Q Gamlestaden 740:132 PU % Q Totalt Möjliga större utvecklingsprojekt Fastighet Typ 1) typ (kvm) Projektfas byggstart 2) Fastighets- Ny yta BTA Möjlig Högsbo 7:21 PU kontor/lager detaljplan klar 2015 Gårda 2:12 PU kontor detaljplan pågår 2016/2017 Gårda 16:17 PU kontor detaljplan pågår 2016/2017 Bagaregården 17:26 PU kontor omtag detaljplan 2017/2018 Gullbergsvass 5:10 FU kontor detaljplan påbörjas /2018 Skår 57:14 PU kontor detaljplan påbörjad 2017/2018 Olskroken 18:7 PU/FU blandstad detaljplan pågår 2017/2018 Backaplan (flera fastigheter) PU blandstad detaljplan pågår 2017/2018 Norra Högsbo (flera fastigheter) PU/FU blandstad planbesked samråd 2017/2018 Totalt Sammanställningen omfattar möjliga projekt identifierade på ägda eller förvärvsavtalade fastigheter. 1) Typ avser fastighetsutveckling (FU), då befintlig byggnad används som bas eller projektutveckling (PU), nybyggnation från mark. 2) Med möjlig byggstart menas när projektet bedöms kunna starta förutsatt att planarbetet går som förväntat och att uthyrning nått en tillfredställande nivå. 3) Fastigheten ännu ej tillträdd, tillträde sker under juli Hårddisken 1, Jolen i Mölndal Illustration: Okidoki PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

18 FASTIGHETSFÖRTECKNING Nr Förvaltningsfastighet Område Byggår Kontor Butik Uthyrbar yta, kvm Industri/ lager Övrigt Totalt 1 Backa 173:2 Backaplan Balltorp 1:135 Mölndal Bagaregården 17:26 Gamlestaden 1941/ Bosgården 1:71 Mölndal Brämaregården 35:4 Backaplan 1984/ Forsåker 1:196 Mölndal 1955/ Fänkålen 2 Mölndal Gasklockan 2 Mölndal Gullbergsvass 1:1 Gullbergsvass Gullbergsvass 1:17 Gullbergsvass Gullbergsvass 5:10 Gullbergsvass Gullbergsvass 5:26 Gullbergsvass Gullbergsvass 703:53 Gullbergsvass Gårda 1:15 Gårda 1971/ Gårda 13:7 Gårda Gårda 16:17 Gårda Gårda 3:12 Gårda 1956/ Gårda 4:11 Gårda 1965/ Gårda 8:2 Gårda 1940/ Högsbo 1:4 Högsbo Högsbo 2:1 Högsbo Högsbo 3:12 Högsbo Högsbo 3:11 Högsbo Högsbo 3:6 Högsbo Högsbo 3:9 Högsbo Högsbo 32:3 Högsbo Högsbo 34:13 Högsbo Högsbo 39:1 Högsbo Högsbo 4:1 Högsbo 1965/ Högsbo 4:4 Högsbo Högsbo 4:6 Högsbo Krokslätt 148:13 Krokslätt Krokslätt 149:10 Krokslätt 1952/ Krokslätt 34:13 Krokslätt 1950/ Livered 1:329 Mölndal Nordstaden 13:12 Centrum 1929/ Nordstaden 14:1 Centrum 1993/ Nordstaden 20:5 Centrum Olskroken 18:7 Gamlestaden 1729/ Skår 57:14 Krokslätt Solsten 1:110 Mölnlycke Solsten 1:132 Mölnlycke Stampen 4:42 Centrum Stampen 4:44 Centrum Stigberget 34:12 Centrum 1967/ Stigberget 34:13 (andel 50,3%) Centrum Tingstadsvassen 3:8 Backaplan Tingstadsvassen 4:3 Backaplan 1943/ Älvsborg 178:9 Långedrag Summa förvaltningsfastigheter Projektfastighet Område Byggår Kontor Butik Industri/ lager Övrigt Totalt 50 Gamlestaden 740:132 Gamlestaden 0 51 Gårda 2:12 Gårda Gårda 3:14 Gårda 0 53 Högsbo 2:2 Högsbo Högsbo 3:5 Högsbo 0 55 Högsbo 3:13 Högsbo 0 56 Högsbo 7:21 Högsbo 0 57 Högsbo 757:118 Högsbo 0 58 Högsbo 757:121 Högsbo 0 59 Högsbo 757:122 Högsbo 0 Summa projektfastigheter TOTALT PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

19 äl v Mysterna rd re E45 No Säve Gullbergsvass Centralstationen Björlanda Nordstaden Tagene Åketorp Tuve Inom Vallgraven Ullevimotet E45 Ullevi 29 Hammarkullen 16 E6 Brunnsbo 47Backaplan 48 Utby E Ringön Lundby PARTILLE Bergsjön Örgryte Backa GÖTEBORG Kortedala ä lv Torslanda Olskroksmotet Kärra 13 9 Nolvik Rannebergen Göt a G öt a äl v Nordre älvs fjord Gårdstensberget E6 Sävedalen 5 Lindholmen Arendal Skandiahamnen Öjersjö Vasastaden Majorna Hake fjord Älvsborg Långedrag Stora Kåsjön Örgryte Centrum 34 Krokslätt 49 Lilla Delsjön Stora Delsjön Lackarebäck Toltorp Rådasjön Högsbo Frölunda Önnered Sisjön MÖLNDAL 7 8 Mölnlycke 4 6 Åbro 2 Askim Finnsjön 26 Hovås Marconimotet Askimsfjorden E6 E Kållered Högsbo Billdal Långeberg m Järnbrottsmotet 3750 m 2500 m Lindome Eklanda P L ATZ E R D E L Å R S R A P P O R T J A N J U N I m SisjömotetKullavik 19

20 AKTIEN OCH ÄGARE Platzers B-aktie noterades på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap, den 29 november 2013 till en introduktionskurs om 26,50 kr per aktie. I samband med noteringen genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 651 mkr efter avdrag för emissionskostnader. Bolagets börskurs uppgick per 30 juni till 34,20 kr per aktie och börsvärdet uppgick till mkr. Aktiekapital Per bokslutsdagen fördelade sig aktiekapitalet i Platzer på A-aktier med ett röstvärde på 10 röster per aktie samt B-aktier med ett röstvärde på en (1) röst per aktie. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,10 kr. Utdelningspolicy och utdelning Utdelningen skall långsiktigt uppgå till 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt (med skatt avses 22 % schablonskatt). Ägarförhållanden Antalet aktieägare uppgick per 31 maj till Det utländska ägandet uppgick till 6 % av aktiekapitalet och 2 % av antalet röster. Platzer Fastigheter Holding AB (publ) bildades 1 januari 2008 av Ernström & C:o, Brinova Fastigheter (förvärvat av Backahill AB 2012) och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Samma grupp utgör fortfarande Platzers A- aktieägare. I Platzers bolagsordning finns en hembudsklausul som innebär att en köpare av A-aktier, vilken inte tidigare äger A-aktier, är skyldig att hembjuda de förvärvade aktierna till övriga ägare av A-aktier, om inte förvärvet skett genom koncernintern överlåtelse eller motsvarande inom respektive nuvarande ägargrupp. Om ägare av A-aktier inte förvärvar de hembjudna aktierna omvandlas de överlåtna aktierna automatiskt till B-aktier innan förvärvaren införs i aktieboken. Information till aktieägarna Platzers främsta informationskanal är platzer.se. Här offentliggörs alla pressmeddelanden och finansiella rapporter. Pressmeddelandena och rapporterna kan erhållas via e-post i samband med offentliggörandet. På webbplatsen finns också presentationer, generell information om aktien, rapport om bolagsstyrning, finansiella data samt uppgifter om insiders och insidertransaktioner Platzer Fastigheter Holding B OMX Stockholm PI 20 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014 Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Periodens resultat uppgick till 85 mkr (145) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010

Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-mars 2010 Förvaltningsresultat före skatt ökade till 88 (56) motsvarande 3,55 kr per aktie (3,54) Hyresintäkterna uppgick till 318 (162) Resultat efter skatt

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74)

Delårsrapport. januari juni 2015. o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) Q2 Delårsrapport januari o Intäkterna ökade till 188 MSEK (94) o Driftöverskottet ökade till 135 MSEK (74) o Överskottsgraden uppgick till 72 % (79) o Förvaltningsresultatet blev 90 MSEK (33) o Värdeförändringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76)

Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden uppgick till 79 procent (76) Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på norra Sverige. Hyresintäkterna uppgick till 93 770 TSEK (67 991) och för kvartalet 47 946 (35 748) Driftsöverskottet uppgick till 73 942 TSEK (51 636) Överskottsgraden

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Bokslutskommuniké januari - december NP3 Fastigheter AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudkontor i Sundsvall. NP3 äger fastigheter i norra Sverige inom kategorierna handel, industri, logistik

Läs mer

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2

PORT RAP JUNI 2015 DELÅRS JANUARI Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Q2 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 1 187 mkr (1 131) varav hyres intäkter ökade till 1 037 mkr (981). UTHYRNINGSGRADEN ökade till 94 procent

Läs mer

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT

WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT WALLENSTAM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 1 JANUARI 30 SEPTEMBER Tillväxttakten i substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, på rullande helår uppgår till 4,1 %. Hyresintäkterna för delårsperioden

Läs mer

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER

Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Q3 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER DET HÄR ÄR ATRIUM LJUNGBERG ANTAL FASTIGHETER 48 FASTIGHETSVÄRDE 26,5 MDKR KONTRAKTERAD ÅRSHYRA 2,0 MDKR UTHYRBAR YTA 1 012 000 KVM UTHYRNINGSGRAD Atrium Ljungberg

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat.

Periodens skattekostnad uppgick till -416 Mkr (-123). Skatt beräknades med 22 procent på löpande beskattningsbart resultat. Fabeges förvaltningsportfölj bidrog under perioden till det goda resultatet både genom ett bra kassaflöde och genom värdetillväxt. Substanstillväxten var god, EPRA NAV ökade med 15 kr i jämförelse med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Förvärv i Härnösand slutfört under fjärde kvartalet Ny förvaltningsorganisation operativ från årsskiftet Ytterligare lån refinansierade till förbättrade villkor Väsentliga händelser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2009

Delårsrapport januari mars 2009 Delårsrapport januari mars AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden I SAMMANDRAG Fortsatt god intjäningsförmåga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under och starkt

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 009 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Stabil verksamhet under 009

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 212 AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. ÅRET I SAMMANDRAG Förvaltningsresultatet steg

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2010

Delårsrapport januari - mars 2010 Delårsrapport januari - mars Delårsrapport januari mars Utfall den aktuella delårsperioden (3 mån) Hyresintäkterna uppgick till 110 mkr (109). Förvaltningsresultatet minskade med 52 procent till 25 mkr

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Intäkterna ökade till 677 Mkr (621), en ökning med 9 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent (98).

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2014

Delårsrapport januari - juni 2014 Delårsrapport januari - juni AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. perioden i sammandrag Första halvåret

Läs mer

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Delårsrapport januari september 2008 PERIODEN I SAMMANDRAG Hyresintäkter

Läs mer

Domnarvet 18 och 36, Stockholm

Domnarvet 18 och 36, Stockholm Domnarvet 18 och 36, Stockholm Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 36 miljarder kronor och utgörs

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar

Läs mer

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670).

Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 mkr (1 081). Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 mkr (670). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 14»» Intäkterna ökade med 13 procent till 1 222 (1 081).»» Driftöverskottet ökade med 19 procent till 794 (670).»» Förvaltningsresultatet ökade med 21 procent till 369 (305).»»

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Årsrapport januari december 2014

Årsrapport januari december 2014 Årsrapport januari december 2014 Intäkterna ökade till 1 277 Mkr (1 200), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Räkenskapsåret Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari-mars

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 1 Delårsrapport januari-mars 2012 Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 436 (422) Mkr Driftöverskottet uppgick till 322 (317) Mkr Periodens resultat ökade till

Läs mer