Delårsrapport 1 januari _ 30 juni Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2015. Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr"

Transkript

1 Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2015 Hyresintäkterna ökade till 283 mkr (261) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 126 mkr Periodens resultat uppgick till 242 mkr (85) Fastighetsvärdet ökade till mkr (8 343) Eget kapital per aktie uppgick till 32,76 kr (30,98) Resultat per aktie uppgick till 2,53 kr (0,88) Avtalade förvärv om 761 mkr och försäljningar om 388 mkr Betydande ökning av pågående större projekt och möjliga större utvecklingsprojekt

2 Illustration: White Gamlestaden 740:132, Gamlestads Torg, Göteborg Kalendarium Delårsrapport januari - september november 2015 Bokslutskommuniké februari 2016 Delårsrapport januari-mars april 2016 Årsstämma april 2016 För ytterligare information, vänligen gå in på platzer.se eller kontakta P-G Persson, VD, Lennart Ekelund, CFO, Omslagsbild: Stampen 4:44, Polhemsplatsen 5-7, Göteborg Illustration: Okidoki 2 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

3 VD HAR ORDET den ledande aktören i varje sådant delområde. Det betyder även att vi ibland säljer fastigheter i områden där vi inte är tillräckligt stora. Under andra kvartalet frånträdde vi fem fastigheter i södra Högsbo för att kunna fokusera fullt ut på norra Högsbo. De områden vi är med och bidrar till stadsutveckling i är Backaplan, Centralenområdet, Gamlestaden, Gårda, Krokslätt samt Norra Högsbo. I samtliga sex områden pågår arbete på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad med att ta fram detaljplaner. Platzers fastighetsvärde har vuxit med 2 mdkr eller 28 % per 30 juni 2015 jämfört med samma datum föregående år. Tillväxten har skett genom nettoförvärv av fastigheter samt fastighets- och projektutveckling. Andelen pågående projekt och möjliga byggrätter fortsätter att öka. En medveten strategi är att utvecklingsprojekten skall svara för en allt större del av vår tillväxt framåt, vilket successivt kommer att framgå i våra kvartalsrapporter. Under andra kvartalet tillträdde vi fastigheten Olskroken 18:7, Gamlestadens Fabriker, där vi runt knutpunkten Gamlestads torg ser stor potential att tillsammans med Göteborgs stad, Trafikverket och Västtrafik skapa ett av Göteborgs mest attraktiva områden att bo och bedriva verksamhet i. Vi tecknade även avtal med Armatec att tillsammans utveckla deras nya huvudkontor och lager om m² på den nyförvärvade fastigheten Hårddisken 1 i Jolen i Mölndal. En viktig förutsättning för oss att kunna växa genom fastighets- och projektutveckling är att kommunernas plankontor och de politiska nämnderna prioriterar och avsätter resurser för att jobba med stadsutveckling och detaljplaner i områden där vi har våra fastigheter. Vår ambition är att ta en mycket aktiv roll i stadsutvecklingen runt våra fastigheter tillsammans med kommunerna och på det sättet skapa förutsättningar att utveckla de enskilda fastigheterna. För att göra det vill vi komma upp i storlek och strävar därför mot att vara Våra större pågående projekt fortskrider enligt plan och kommer att ge en positiv kassapåverkan i slutet av 2015 och framåt. Tecknade hyreskontrakt i projektutveckling uppgår till drygt 60 miljoner i årligt hyresvärde. Samtidigt innebär projekten att såväl resultatet som nyckeltalen i Platzer per 30 juni 2015 påverkas negativt eftersom lokaler och fastigheter i vissa fall töms under ombyggnation medan värdeförändringarna, som uteslutande är positiva i våra pågående projekt, successivt räknas in i resultat- och balansräkningen. För perioden har vårt driftsöverskott ändå ökat med 7 % jämfört med föregående år och förvaltningsresultat är upp 20 % med huvudanledning av de fastighetsaffärer vi har genomfört sedan samma period föregående år. Långräntorna gick upp under andra kvartalet, vilket ger en positiv resultateffekt i värdeförändringar finansiella instrument. Sammantaget ett halvår för Platzer med en hel del transaktioner i form av både köp och försäljningar samt bra fart inom fastighets-, projekt- och stadsutveckling. Vi ser en fortsatt press på yielder neråt i fastighetsaffärer och upplever ett väldigt gynnsamt läge för fastighets- och projektutveckling genom hög efterfrågan på nybyggda lokaler, sjunkande yielder och bra möjlighet till finansiering. En intressant höst - där vi ser fram emot att vara med och bidra till utvecklingen av Göteborg. P-G Persson VD PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

4 STRATEGISK INRIKTNING Platzer är ett av Göteborgs största och ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Företaget äger och utvecklar 59 fastigheter med en total yta om cirka kvm. Genom fastighetsförvaltning, fastighetsoch projektutveckling samt fastighetstransaktioner skapar Platzer tillväxt och lönsamhet. Platzer prioriterar goda relationer med hyresgästerna och erbjuder service som präglas av närhet och engagemang. Vid periodens utgång hade Platzer 51 medarbetare. Vision Platzer ska vara det ledande fastighetsbolaget inom kommersiella lokaler i Göteborgsområdet. Det naturliga förstahandsvalet. Finansiella mål Substansvärde per aktie: 40 kr (2017) Avkastning på eget kapital: Riskfri ränta + 5 procentenheter *) Soliditet: > 30 % Belåningsgrad: 65 % Strategi Växa och vara ledande aktör i Göteborgsområdet med koncentration till utvalda delmarknader. Skapa långsiktiga relationer på affärsmässiga, hållbara och etiska grunder genom aktivt arbete med kunder och leverantörer. Genomföra ständiga förbättringar av fastighetsbeståndet genom värdeskapande fastighets- och projektutveckling. Lånefinansiering av verksamheten utifrån fastigheternas värde. Nyttja kassan för värdeskapande fastighetsinvesteringar. Medarbetare Varje medarbetare har långtgående eget ansvar och därmed också stor frihet att snabbt möta hyresgästernas behov. Därmed läggs grunden för långsiktig utveckling av fastigheter, verksamhet och relationer. Alla arbetar i enlighet med kärnvärdena: Frihet under ansvar Långsiktig utveckling Öppenhet Jämställdhet Platzer arbetar aktivt för en jämn fördelning mellan män och kvinnor, såväl bland medarbetare som i styrelse och ledning. I Stiftelsen Allbrights jämställdhetsrapport 2015, som mäter jämställdhet i ledningsgrupper hos svenska börsbolag, återfinns Platzer på vita listan. Hållbarhet Platzers verksamhet bygger på långsiktighet. Hållbarhet handlar om att ständigt fatta beslut som ger förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling. Detta uppnås genom balans mellan flera faktorer: en sund ekonomi, medarbetare som trivs, minimal miljöpåverkan och ett positivt bidrag till samhället. I år har Platzer hittills genomfört åtta nya miljöcertifieringar och nu är 65 % av det totala fastighetsinnehavet miljöcertifierat. Målet är att samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade, enligt något av de godkända systemen, senast fem år efter det att de har förvärvats samt att samtliga nybyggda fastigheter miljöcertifieras. Stadsutveckling Som en del i ambitionen att växa och bli ännu starkare i Göteborgsområdet är Platzer aktiva i stadsutveckling av hela områden. På Backaplan är företaget en av fem fastighetsägare som tillsammans med Göteborgs Stad vill skapa en levande innerstadsmiljö och blandstad. I norra Högsbo är Platzer som största fastighetsägare drivande part för en omvandling från industriområde till blandstad. I både Gårda och Gamlestaden har Platzer flera projekt som bidrar till en fortsatt utveckling av dessa båda områden. *) riskfri ränta = räntan för en 5-årig svensk statsobligation 4 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

5 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015 Nordstaden 20:5, Packhusplatsen, Göteborg 5

6 KOMMENTARER JAN-JUNI 2015 Jämförelsevärden för resultatposter avser motsvarande period föregående år och för balansposter Resultat Förvaltningsresultatet för första halvåret uppgick till 126 mkr (105) vilket är en ökning med 20 %. Resultatförbättringen beror till större delen på den tillväxtstrategi som Platzer arbetar efter och som innebär ett större fastighetsbestånd 2015 jämfört med. Värdeförändringar på fastigheter uppgick för perioden till 109 mkr (108), värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 75 mkr (-104) och periodens resultat efter skatt uppgick till 242 mkr (85). Hyresintäkter Hyresintäkterna uppgick för årets första halvår till 283 mkr (261), vilket är en ökning med 8 %. Intäktsökningen är i huvudsak hänförlig till ett större fastighetsbestånd samt till nyuthyrningar. Hyresintäkterna i befintliga hyreskontrakt bedöms per bokslutsdagen uppgå till 604 mkr (541) på årsbasis. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick för perioden till 91 % (93). De större utvecklingsprojekt som är igång innebär för första halvåret jämförelsevis en negativ påverkan på resultatet och uthyrningsgraden eftersom lokaler i vissa fall töms för att möjliggöra ombyggnation. Fastighetskostnader Fastighetskostnaderna har under perioden uppgått till 73 mkr (64), en ökning som till största delen orsakats av det större fastighetsbeståndet som tillträddes under december och april Till övervägande del vidaredebiteras förbrukningskostnader som värme, el, kyla och renhållning samt fastighetsskatt på hyresgästerna. Driftsöverskott Driftsöverskottet uppgick till 210 mkr (197), vilket är en ökning med 7 %. Överskottsgraden fortsatte ligga på en hög och stabil nivå och uppgick för första halvåret till 74 % (75). Finansnetto Periodens finansnetto uppgick till -68 mkr (-77), en minskning med 9 mkr trots en större lånevolym. Den lägre kostnaden beror huvudsakligen på omförhandlade räntemarginaler och lägre marknadsräntor. Per 30 juni uppgick den genomsnittliga räntan, inklusive effekter av tecknade derivatinstrument, till 2,45 % (3,38). Skatt Inkomstskatt på periodens resultat uppgick till -68 mkr (-24) och utgörs till största delen av uppskjuten skatt. Försäljning av fastigheter, vilket ger upphov till realiserade värdeförändringar, sker vanligtvis genom bolagsförsäljning som innebär att dessa resultat då är skattefria. Härutöver finns med nuvarande skattesystem möjligheter till skattemässiga avskrivningar och under vissa förutsättningar även direktavdrag av reparationer vilket sänker den aktuella skatten. Kassaflöde Nettoinvesteringarna i fastigheter har under första halvåret uppgått till 740 mkr (174), varav 728 mkr (118) avser förvärv och 178 mkr (-) avser försäljningar. Investeringar i befintliga fastigheter har uppgått till 190 mkr (56). Investeringarna har finansierats genom nyupplåning och viss del med egna kassamedel. Periodens kassaflöde uppgick, efter det att utdelning till aktieägarna skett med 72 mkr, totalt till 21 mkr (-581). De likvida medlen uppgick per bokslutsdagen till 117 mkr (96). Utöver likvida medel fanns per bokslutsdagen outnyttjade lånelöften om 273 mkr varav 143 mkr utgörs av outnyttjat byggnadskreditiv. Förvaltningsfastigheter och värdeförändring fastigheter Fastigheterna redovisas till bedömt verkligt värde om mkr (8 343) vilket baserar sig på en intern värdering per bokslutsdagen. Fastigheterna värderas i samband med årsbokslutet internt genom en tioårig kassaflödesmodell på samtliga fastigheter. Vid kvartalsboksluten görs en genomgång och uppdatering av värderingarna med hänsyn tagen till om det skett förändringar av faktorer som marknadens avkastningskrav, hyresnivå och uthyrningsgrad i fastigheterna, eventuella realiserade värdeförändringar samt investeringar i fastigheterna. En gång per år låter Platzer genomföra en extern värdering av ett urval fastigheter som utgör ett tvärsnitt av fastighetsbeståndet i syfte att kvalitetssäkra den interna värderingen. Den interna fastighetsvärderingen har för perioden inneburit en värdeförändring av förvaltningsfastigheterna om 109 mkr (108). Av värdeförändringarna har cirka 30 % kommit genom projekt- och fastighetsutveckling och därtill kopplad uthyrning och resterande del har uppstått genom marknadens sänkta avkastningskrav. Under perioden har fastigheten Olskroken 18:7 förvärvats och fastigheterna Högsbo 11:3, Högsbo 11:5, Högsbo 14:3, Högsbo 13:6 och Högsbo 27:8 sålts. Investeringar i befintliga fastigheter uppgick under perioden till 190 mkr (56), där största investeringarna är nybyggnadsprojektet Gårda 3:14 samt två ombyggnadsprojekt för Migrationsverket i Gårda 1:15 och Livered 1:329. Gårda 3:14 beräknas vara färdigställt och inflyttning sker under tredje kvartalet Fullständig inflyttning för Migrationsverket beräknas ske under första halvåret Eget kapital Koncernens eget kapital uppgick per halvårsskiftet, efter lämnad utdelning om 0,75 kr per aktie, 6 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

7 till mkr (2 966). Eget kapital per aktie uppgick per 30 juni till 32,76 kr (30,98). Det långsiktiga substansvärdet, EPRA NAV, uppgick per samma dag till 37,79 kr (36,20) och substansvärdet, som är ett av Platzers finansiella mål, uppgick till 34,24 kr (33,07). Soliditeten uppgick till 33 % (35). Lånefinansiering och värdeförändringar derivat Per halvårsskiftet uppgick de långfristiga räntebärande skulderna till mkr (4 855), vilket motsvarade en belåningsgrad om 61 % (58). Lånefinansiering sker huvudsakligen genom banklån som säkerställs genom pantbrev i fastighet. Den genomsnittliga räntebindningstiden, inklusive effekter av ingångna derivatavtal, uppgick samtidigt till 4,4 år (4,7). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 1,7 år (1,8). För att nå önskad räntebindningsstruktur används räntederivatinstrument, främst ränteswappar, vilka redovisas till verkligt värde i balansräkningen och med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen utan tillämpning av säkringsredovisning. Genom ökade marknadsräntor under första halvåret har undervärdet i Platzers räntederivat minskat till -181 mkr vilket för perioden innebar en positiv värdeförändring om 75 mkr. Värdeförändringarna påverkar inte kassaflödet. Under derivatens återstående löptid kommer undervärdet att lösas upp och reducerar de finansiella kostnaderna i resultaträkningen med motsvarande belopp. De finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde i koncernen utgörs av ovan beskrivna derivatinstrument och kapitalförsäkringar. Både derivatinstrumenten och kapitalförsäkringarna återfinns i nivå 2 enligt IFRS 13. Verkligt värde på långfristiga räntebärande skulder motsvarar dess redovisade värde eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig då räntan på lånen är rörlig och marknadsmässig. Personal och organisation Antalet anställda uppgick per 30 juni till 51 personer. Platzers fastighetsbestånd är organiserat i tre marknadsområden. Marknadsområdena är Platzers enheter med ansvar för den dagliga driften och förvaltningen samt utvecklingen av fastigheterna. Som stöd till marknadsområdena finns 2 specialistenheter, projektutveckling och uthyrning. Platzers koncern- och stabsfunktioner består av VD, affärsutveckling, finans, ekonomi, kommunikation och hållbarhet. Andra kvartalet 2015 Hyresintäkterna uppgick för andra kvartalet till 144 mkr (131). Driftsöverskottet ökade under andra kvartalet med 7% till 110 mkr (103) och förvaltningsresultatet förbättrades under samma period med 20% till 67 mkr (56). Härtill kommer värdeförändringar förvaltningsfastigheter för kvartalet om 49 mkr (91) och värdeförändringar finansiella instrument om 144 mkr (-56). Resultat efter skatt uppgick för kvartalet till 203 mkr (71). Tillträden efter rapportperiodens utgång I maj träffades avtal om förvärv av fastigheten Hårddisken 1 i Jolen, Mölndal av Mölndals stad. Tillträdet är villkorat av beslut i Mölndals kommunfullmäktige, vilket skedde 17 juni och fastigheten beräknas tillträdas i mitten av juli Fastigheten inkluderas i redovisningen från tillträdet. Moderbolaget Moderbolaget innehar inga egna fastigheter utan hanterar vissa koncerngemensamma funktioner kring ledning och finansiering. Intäkterna i moderbolaget avser i sin helhet fakturering av tjänster till koncernbolag. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I fastighetsverksamhet finns som i all verksamhet alltid en exponering för risk. God intern kontroll och extern kontroll från revisorer, väl fungerande administrativa system och policys samt väl beprövade rutiner för fastighetsvärderingar är metoder som Platzer använder för att hantera och minska riskerna. De risker och osäkerhetsfaktorer som Platzer i första hand påverkas av har inte förändrats under året och beskrivs i årsredovisningen för på sidorna samt Transaktioner med närstående De närståendetransaktioner som finns i bolaget beskrivs i årsredovisningen för på sidan 75. Utöver dessa löpande avtal finns inga väsentliga transaktioner med närstående. Redovisningsprinciper Platzer upprättar sin koncernredovisning i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) sådana de antagits av EU. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen. Nya eller reviderade IFRS-standarder som trätt i kraft 2015 har inte haft någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag av IFRIC 21 Levies som klargör redovisningen av en förpliktelse att betala en skatt eller avgift som inte är inkomstskatt. För Platzers del innebär detta att fastighetsskatten ska skuldföras när förpliktelsen uppstår, den 1 januari varje år. Den nya standarden får en påverkan på balansräkningen löpande under året men ingen effekt på resultaträkningen. Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR2. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Göteborg Platzer Fastigheter Holding AB (publ) P-G Persson Verkställande direktör PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

8 RESULTATRÄKNING KONCERNEN I SAMMANDRAG Mkr 2015 april-juni april-juni 2015 jan-dec /2015 juli-juni Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Central administration Finansnetto Förvaltningsresultat Värdeförändring förvaltningsfastigheter Värdeförändring finansiella instrument Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat 1) Resultat per aktie 2) 2,12 0,74 2,53 0,88 3,11 4,76 1) I koncernen förekommer inget övrigt totalresultat varför periodens resultat för koncernen överensstämmer med periodens totalresultat. Hela resultatet är hänförbart till moderbolagets aktieägare. 2) Någon utspädningseffekt föreligger ej då inga potentiella aktier förekommer. BALANSRÄKNING KONCERNEN I SAMMANDRAG Mkr TILLGÅNGAR Förvaltningsfastigheter Övriga anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Långfristiga räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

9 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN I SAMMANDRAG Mkr 2015 april-juni april-juni 2015 jan-dec /2015 juli-juni Den löpande verksamheten Driftsöverskott Central administration Finansnetto Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i befintliga förvaltningsfastigheter Förvärv av förvaltningsfastigheter Sålda förvaltningsfastigheter Investering i övrigt Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder Förändring av långfristiga fordringar Utdelning Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KONCERNEN I SAMMANDRAG Mkr 2015 jan-dec Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Vid periodens början Periodens totalresultat Utdelning Vid periodens slut PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

10 RESULTATRÄKNING MODERBOLAG I SAMMANDRAG Mkr 2015 jan-dec Nettoomsättning Rörelsens kostnader Finansnetto Värdeförändring finansiella instrument Resultat före skatt och bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner Skatt Periodens resultat 1) ) I moderbolaget förekommer inget övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat. BALANSRÄKNING MODERBOLAG I S A M M A N D R A G Mkr TILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag Övriga finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernbolag Övriga omsättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

11 RÄNTEBÄRANDE SKULDER Ränteförfall Låneförfall År Lånebelopp Mkr Andel % Snittränta % Lånebelopp Mkr Andel % , , , , , , , , ,58 Totalt , NYCKELTAL 2015 jan-dec /2015 juli-juni Finansiella Skuldsättningsgrad, ggr 1,8 1,6 1,6 1,8 Räntetäckningsgrad, ggr 2,9 2,3 2,4 2,6 Belåningsgrad, % Soliditet, % Avkastning på eget kapital, % 11,2 6,0 10,5 15,5 Fastighetsrelaterade Direktavkastning, % 4,8 5,6 5,2 5,0 Överskottsgrad, % Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresvärde, kr/kvm Uthyrningsbar yta, tkvm PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

12 SEGMENTSREDOVISNING JAN-JUNI 2015 Förvaltningsfastigheter Projektfastigheter Totalt Centrala Göteborg Södra/Västra Göteborg Norra/Östra Göteborg Mkr Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott I koncernens interna rapportering delas verksamheten in i ovanstående segment, vilka beskrivs på sid 14. Totalt driftsöverskott enligt ovan överensstämmer med redovisat driftsöverskott i resultaträkningen. Skillnaden mellan driftsöverskott 210 mkr (197) och resultat före skatt 310 mkr (109) består av central administration -16 mkr (-15), finansnetto -68 mkr (-77) samt värdeförändringar fastigheter och derivat 184 mkr (4). Avseende omfördelning segment, se beskrivning sid 13. FÖRÄNDRING AV FASTIGHETERNAS VÄRDE Mkr 2015 jan-dec Fastigheternas värde IB Investeringar i befintliga fastigheter Fastighetsförvärv Fastighetsförsäljningar Värdeförändringar Fastigheternas värde UB PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

13 FÖRDELNING PER FASTIGHETSKATEGORI OCH OMRÅDE Uthyrbar yta, kvm Verkligt värde, Mkr Antal fastigheter Hyresvärde, Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresintäkter, Mkr Driftsöverskott, Mkr Överskottsgrad, % FÖRVALTNINGSFASTIGHETER Centrala Göteborg Kontor/Butik Industri/Lager/Övrigt Totalt Södra/Västra Göteborg Kontor/Butik Industri/Lager/Övrigt Totalt Norra/Östra Göteborg Kontor/Butik Industri/Lager/Övrigt Totalt SUMMA FÖRVALTNINGSFASTIGHETER PROJEKTFASTIGHETER SUMMA PLATZER Sammanställningen innefattar fastighetsbeståndet per 30 juni Den geografiska områdesfördelningen har förändrats mot bakgrund av förändringar i fastighetsbeståndet, vilket medfört att området Södra/Västra Göteborg och Norra/Östra Göteborg ersätter den tidigare uppdelningen Västra Göteborg respektive Övriga Göteborg. Till Södra/Västra Göteborg hänförs Mölndal (tidigare Övriga Göteborg). Resultatrelaterade kolumner innefattar gällande hyreskontrakt, även med framtida inflyttning under kommande halvår, när inflyttning sker i befintliga fastigheter. Hyreskontrakt med senare inflyttning eller i fastigheter som nu är under byggnation inkluderas inte. Per detta datum finns utöver tabellen ovan tecknade hyresavtal i pågående projekt med ett hyresvärde om 62 mkr, med inflyttning från fjärde kvartalet 2015 och senare. Hyresvärde avser hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för outhyrda ytor i befintligt skick. Hyresintäkter avser kontrakterade hyresintäkter inklusive avtalade tillägg som ersättning för värme och fastighetsskatt och oaktat tidsbegränsade rabatter om cirka 10 mkr per 1 juli Driftsöverskottet visar fastigheternas intjäningsförmåga på årsbasis definierat som kontrakterade hyresintäkter per 1 juli 2015 med avdrag för bedömda fastighetskostnader inklusive fastighetsadministration rullande 12 månader. Projektfastigheter i tabellen ovan avser intäkter i befintliga fastigheter före projektstart. Dessa upphör vid projektstart. PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

14 FASTIGHETSBESTÅND Platzer äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet. Fastigheterna kan delas upp i tre geografiska områden: Centrala Göteborg (Centrum, Gårda, Krokslätt och Gullbergsvass), Södra/Västra Göteborg (Högsbo, Långedrag och Mölndal) och Norra/Östra Göteborg (Backaplan, Gamlestaden och Mölnlycke). Genom lönsam tillväxt strävar Platzer efter att vara den ledande aktören i samtliga prioriterade områden. Idag är företaget ledande aktör i Gullbergsvass, Gårda, Gamlestaden och Högsbo. De tjugo största hyreskontrakten stod för 29 % av hyresvärdet. Genomsnittlig återstående löptid uppgick till 38 månader. Härutöver har Platzer tecknade hyreskontrakt i ny- och ombyggnadsprojekt med inflyttning Utöver lokalhyreskontrakten fanns parkeringsavtal för garage och p-platser, korttidsparkeringar, avtal för reklamskyltar och master med ett totalt hyresvärde om 41 mkr. Fastighetsbeståndet Fastighetsbeståndet omfattade per 30 juni 2015 totalt 59 fastigheter, varav tio projektfastigheter, med ett verkligt värde om mkr. Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till kvm, vilka fördelade sig på kontor 67 %, butik 4 %, industri/lager 13 % och övrigt 16 %. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick under perioden till 91 % (93). Hyresutveckling Platzer har 691 lokalhyreskontrakt. Bland de största hyresgästerna kan nämnas DB Schenker, Migrationsverket, Mölnlycke Health Care, Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän, Flexlink, Stampen, Domstolsverket, AcadeMedia, Cochlear och Reinertsen. Kontraktsstruktur/Avtal per förfalloår 1) Antal Hyresintäkt Andel % Total P-hus/övrigt 41 Minoritet -6 Totalt 604 1) Exkl. hyreskontrakt avseende projekt med framtida inflyttning. Gullbergsvass 1:1, Göteborg 14 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

15 FASTIGHETSTRANSAKTIONER Platzer har under andra kvartalet förvärvat fastigheten Olskroken 18:7, mera känd som Gamlestadens Fabriker, från Aberdeen. Förvärvet skedde genom bolagsförvärv och det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 750 mkr. Fastigheten består av cirka kvm tomtareal och en uthyrningsbar yta om cirka kvm i befintliga byggnader. Platzer är genom förvärvet en ledande fastighetsägare i området då bolaget sedan tidigare äger grannfastigheten Bagaregården 17:26 och även kommer påbörja byggnationen av Gamlestads Torg runt årsskiftet. I maj träffades avtal om förvärv av fastigheten Hårddisken 1 i Jolen, Mölndal av Mölndals stad för nybyggnation av huvudkontor och lager för Armatec AB. Markförvärvet avser cirka kvm med en planerad byggnation om kvm. Tillträdet är villkorat av beslut i Mölndals kommunfullmäktige, vilket skedde 17 juni och fastigheten beräknas tillträdas i mitten av juli. Fastigheten inkluderas i redovisningen från tillträdet. Uthyrbar yta, kvm Kvartal Fastigheter Område Segment Kontor Butik Industri/ lager Övrigt Totalt Förvärv 2 Olskroken 18:7 Gamlestaden Norra/Östra Göteborg Hårddisken 1 Mölndal Projekt april frånträddes Högsbo 11:3 och försäljningen skedde till en privat fastighetsägare och 28 april frånträddes fastigheterna Högsbo 11:5, Högsbo 14:3, Högsbo 13:6 och Högsbo 27:8 och dessa fastigheter såldes till Kungsleden. Samtliga försäljningar skedde genom bolagsförsäljning. I början av januari tecknade Platzer avtal om försäljning av Gullbergsvass 703:53 till Göteborgs Stad med villkorat frånträde, bl.a krävs att detaljplanen för nya Hisingsbron vunnit laga kraft. Frånträde bedöms ske under andra halvåret Samtidigt erhöll Platzer en rätt att förvärva framtida byggrätter om cirka kvm när nya bron är uppförd. Uthyrbar yta, kvm Kvartal Fastigheter Område Segment Kontor Butik Industri/ lager Övrigt Totalt Försäljningar 2 Högsbo 11:3 Högsbo Södra/Västra Göteborg Högsbo 11:5 Högsbo Södra/Västra Göteborg Högsbo 13:6 Högsbo Södra/Västra Göteborg Högsbo 14:3 Högsbo Projekt Högsbo 27:8 Högsbo Södra/Västra Göteborg ) Gullbergsvass 703:53 Gullbergsvass Centrala Göteborg ) Frånträdet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft samt att tillstånd för vattenverksamhet ges. PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

16 FASTIGHETS-, PROJEKT- OCH STADSUTVECKLING Platzer har för närvarande möjliga utvecklingsprojekt omfattande drygt kvm BTA i nybyggnation varav pågående projekt omfattar cirka kvm. Den totala projektinvesteringen bedöms uppgå till cirka 10 miljarder kronor, varav pågående större projekt svarar för cirka 1 miljard kronor. I projektportföljen finns ett avsevärt inslag av blandstad vilket normalt innefattar bostäder. Då Platzer inte själva äger och förvaltar bostäder avser Platzer att genomföra dessa projekt i samverkan med olika parter. Projektportföljen fördelas på två delar, fastighetsutveckling och projektutveckling. Med fastighetsutveckling avses en utveckling av befintliga byggnader, kan vara en på-, till- eller ombyggnad, i detta innefattas allt från mindre hyresgästanpassningar till större projekt. Projektutveckling innebär nybyggnation på mark eller där tidigare byggnad rivs för nybyggnadsprojektet. Uthyrningsgrad i pågående större projekt framgår av tabellen nedan. Försäkringskassan och GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) beräknas flytta in i Gårda 3:12, 3:14 under tredje kvartalet i år. Gårda 1:15 och Livered 1:329 byggs båda om för Migrationsverket med beräknat färdigställande första kvartalet Hårddisken 1 är fullt uthyrd till Armatec och Västtrafik hyr cirka 10% i Gamlestaden 740:132. Förutom enskilda utvecklingsprojekt är Platzer också engagerat i stadsutveckling av hela områden, där Platzer är en part i utvecklingsarbetet. Ett exempel på detta är utvecklingen av Backaplan där Platzer som en av fem fastighetsägare tillsammans med Göteborgs Stad arbetat fram en masterplan för området vilket nu övergår i detaljplanearbete med målet att få en levande innerstadsmiljö och blandstad. I norra Högsbo är Platzer som största fastighetsägare drivande part för en omvandling av området till blandstad. Till detta kan också kopplas stadens planer för att skapa en stadsboulevard av närliggande trafikled. I både Gårda och Gamlestaden har Platzer flera möjliga projekt som tillsammans medverkar till en fortsatt utveckling av dessa båda områden. Gårda 3:12, Göteborg 16 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

17 Pågående större projekt Fastighet Typ 1) LOA (kvm) Ombyggd yta Ny yta LOA (kvm) Uthyrningsgrad Färdigställt Gårda 3:12, 3:14 PU/FU % Q Gårda 1:15 FU % Q Livered 1:329 FU % Q Stampen 4:44 FU % Q Hårddisken 1 3) PU % Q Gamlestaden 740:132 PU % Q Totalt Möjliga större utvecklingsprojekt Fastighet Typ 1) typ (kvm) Projektfas byggstart 2) Fastighets- Ny yta BTA Möjlig Högsbo 7:21 PU kontor/lager detaljplan klar 2015 Gårda 2:12 PU kontor detaljplan pågår 2016/2017 Gårda 16:17 PU kontor detaljplan pågår 2016/2017 Bagaregården 17:26 PU kontor omtag detaljplan 2017/2018 Gullbergsvass 5:10 FU kontor detaljplan påbörjas /2018 Skår 57:14 PU kontor detaljplan påbörjad 2017/2018 Olskroken 18:7 PU/FU blandstad detaljplan pågår 2017/2018 Backaplan (flera fastigheter) PU blandstad detaljplan pågår 2017/2018 Norra Högsbo (flera fastigheter) PU/FU blandstad planbesked samråd 2017/2018 Totalt Sammanställningen omfattar möjliga projekt identifierade på ägda eller förvärvsavtalade fastigheter. 1) Typ avser fastighetsutveckling (FU), då befintlig byggnad används som bas eller projektutveckling (PU), nybyggnation från mark. 2) Med möjlig byggstart menas när projektet bedöms kunna starta förutsatt att planarbetet går som förväntat och att uthyrning nått en tillfredställande nivå. 3) Fastigheten ännu ej tillträdd, tillträde sker under juli Hårddisken 1, Jolen i Mölndal Illustration: Okidoki PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI

18 FASTIGHETSFÖRTECKNING Nr Förvaltningsfastighet Område Byggår Kontor Butik Uthyrbar yta, kvm Industri/ lager Övrigt Totalt 1 Backa 173:2 Backaplan Balltorp 1:135 Mölndal Bagaregården 17:26 Gamlestaden 1941/ Bosgården 1:71 Mölndal Brämaregården 35:4 Backaplan 1984/ Forsåker 1:196 Mölndal 1955/ Fänkålen 2 Mölndal Gasklockan 2 Mölndal Gullbergsvass 1:1 Gullbergsvass Gullbergsvass 1:17 Gullbergsvass Gullbergsvass 5:10 Gullbergsvass Gullbergsvass 5:26 Gullbergsvass Gullbergsvass 703:53 Gullbergsvass Gårda 1:15 Gårda 1971/ Gårda 13:7 Gårda Gårda 16:17 Gårda Gårda 3:12 Gårda 1956/ Gårda 4:11 Gårda 1965/ Gårda 8:2 Gårda 1940/ Högsbo 1:4 Högsbo Högsbo 2:1 Högsbo Högsbo 3:12 Högsbo Högsbo 3:11 Högsbo Högsbo 3:6 Högsbo Högsbo 3:9 Högsbo Högsbo 32:3 Högsbo Högsbo 34:13 Högsbo Högsbo 39:1 Högsbo Högsbo 4:1 Högsbo 1965/ Högsbo 4:4 Högsbo Högsbo 4:6 Högsbo Krokslätt 148:13 Krokslätt Krokslätt 149:10 Krokslätt 1952/ Krokslätt 34:13 Krokslätt 1950/ Livered 1:329 Mölndal Nordstaden 13:12 Centrum 1929/ Nordstaden 14:1 Centrum 1993/ Nordstaden 20:5 Centrum Olskroken 18:7 Gamlestaden 1729/ Skår 57:14 Krokslätt Solsten 1:110 Mölnlycke Solsten 1:132 Mölnlycke Stampen 4:42 Centrum Stampen 4:44 Centrum Stigberget 34:12 Centrum 1967/ Stigberget 34:13 (andel 50,3%) Centrum Tingstadsvassen 3:8 Backaplan Tingstadsvassen 4:3 Backaplan 1943/ Älvsborg 178:9 Långedrag Summa förvaltningsfastigheter Projektfastighet Område Byggår Kontor Butik Industri/ lager Övrigt Totalt 50 Gamlestaden 740:132 Gamlestaden 0 51 Gårda 2:12 Gårda Gårda 3:14 Gårda 0 53 Högsbo 2:2 Högsbo Högsbo 3:5 Högsbo 0 55 Högsbo 3:13 Högsbo 0 56 Högsbo 7:21 Högsbo 0 57 Högsbo 757:118 Högsbo 0 58 Högsbo 757:121 Högsbo 0 59 Högsbo 757:122 Högsbo 0 Summa projektfastigheter TOTALT PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

19 äl v Mysterna rd re E45 No Säve Gullbergsvass Centralstationen Björlanda Nordstaden Tagene Åketorp Tuve Inom Vallgraven Ullevimotet E45 Ullevi 29 Hammarkullen 16 E6 Brunnsbo 47Backaplan 48 Utby E Ringön Lundby PARTILLE Bergsjön Örgryte Backa GÖTEBORG Kortedala ä lv Torslanda Olskroksmotet Kärra 13 9 Nolvik Rannebergen Göt a G öt a äl v Nordre älvs fjord Gårdstensberget E6 Sävedalen 5 Lindholmen Arendal Skandiahamnen Öjersjö Vasastaden Majorna Hake fjord Älvsborg Långedrag Stora Kåsjön Örgryte Centrum 34 Krokslätt 49 Lilla Delsjön Stora Delsjön Lackarebäck Toltorp Rådasjön Högsbo Frölunda Önnered Sisjön MÖLNDAL 7 8 Mölnlycke 4 6 Åbro 2 Askim Finnsjön 26 Hovås Marconimotet Askimsfjorden E6 E Kållered Högsbo Billdal Långeberg m Järnbrottsmotet 3750 m 2500 m Lindome Eklanda P L ATZ E R D E L Å R S R A P P O R T J A N J U N I m SisjömotetKullavik 19

20 AKTIEN OCH ÄGARE Platzers B-aktie noterades på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap, den 29 november 2013 till en introduktionskurs om 26,50 kr per aktie. I samband med noteringen genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 651 mkr efter avdrag för emissionskostnader. Bolagets börskurs uppgick per 30 juni till 34,20 kr per aktie och börsvärdet uppgick till mkr. Aktiekapital Per bokslutsdagen fördelade sig aktiekapitalet i Platzer på A-aktier med ett röstvärde på 10 röster per aktie samt B-aktier med ett röstvärde på en (1) röst per aktie. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,10 kr. Utdelningspolicy och utdelning Utdelningen skall långsiktigt uppgå till 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt (med skatt avses 22 % schablonskatt). Ägarförhållanden Antalet aktieägare uppgick per 31 maj till Det utländska ägandet uppgick till 6 % av aktiekapitalet och 2 % av antalet röster. Platzer Fastigheter Holding AB (publ) bildades 1 januari 2008 av Ernström & C:o, Brinova Fastigheter (förvärvat av Backahill AB 2012) och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Samma grupp utgör fortfarande Platzers A- aktieägare. I Platzers bolagsordning finns en hembudsklausul som innebär att en köpare av A-aktier, vilken inte tidigare äger A-aktier, är skyldig att hembjuda de förvärvade aktierna till övriga ägare av A-aktier, om inte förvärvet skett genom koncernintern överlåtelse eller motsvarande inom respektive nuvarande ägargrupp. Om ägare av A-aktier inte förvärvar de hembjudna aktierna omvandlas de överlåtna aktierna automatiskt till B-aktier innan förvärvaren införs i aktieboken. Information till aktieägarna Platzers främsta informationskanal är platzer.se. Här offentliggörs alla pressmeddelanden och finansiella rapporter. Pressmeddelandena och rapporterna kan erhållas via e-post i samband med offentliggörandet. På webbplatsen finns också presentationer, generell information om aktien, rapport om bolagsstyrning, finansiella data samt uppgifter om insiders och insidertransaktioner Platzer Fastigheter Holding B OMX Stockholm PI 20 PLATZER DELÅRSRAPPORT JAN JUNI 2015

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Delårsrapport 1 januari _ 31 mars 2015. Hyresintäkterna ökade till 139 mkr (130) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 59 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 31 mars 2015. Hyresintäkterna ökade till 139 mkr (130) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 59 mkr Delårsrapport 1 januari _ 31 mars 2015 Hyresintäkterna ökade till 139 mkr (130) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 59 mkr Periodens resultat uppgick till 39 mkr (14) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016

ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 ÅRSSTÄMMA I PLATZER FASTIGHETER 28 APRIL 2016 Årsstämma 2016-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2015 2. Första kvartalet 2016 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Gårda

Läs mer

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014 Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Periodens resultat uppgick till 85 mkr (145) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT jan-mars

DELÅRSRAPPORT jan-mars 2014 DELÅRSRAPPORT Hyresintäkterna ökade till 130 mkr (115) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 49 mkr Periodens resultat uppgick till 14 mkr (57) Fastighetsvärdet ökade till 6 958 mkr (6

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari _ 31 december 2014. Hyresintäkterna ökade till 525 mkr (464) Förvaltningsresultatet förbättrades med 27 % till 211 mkr

Bokslutskommuniké 1 januari _ 31 december 2014. Hyresintäkterna ökade till 525 mkr (464) Förvaltningsresultatet förbättrades med 27 % till 211 mkr Bokslutskommuniké 1 januari _ 31 december 2014 Hyresintäkterna ökade till 525 mkr (464) Förvaltningsresultatet förbättrades med 27 % till 211 mkr Årets resultat uppgick till 298 mkr (294) Fastighetsvärdet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari _ 30 september 2015. Hyresintäkterna ökade till 429 mkr (394) Förvaltningsresultatet förbättrades med 22 % till 195 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 30 september 2015. Hyresintäkterna ökade till 429 mkr (394) Förvaltningsresultatet förbättrades med 22 % till 195 mkr Delårsrapport 1 januari _ 30 september 2015 Hyresintäkterna ökade till 429 mkr (394) Förvaltningsresultatet förbättrades med 22 % till 195 mkr Periodens resultat uppgick till 391 mkr (190) Fastighetsvärdet

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 8 juli 2014. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 8 juli 2014. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 8 juli 2014 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Innehåll 1. Platzer och fastighetsbeståndet 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2014 4. Vägen framåt Innehåll 1. Platzer och fastighetsbeståndet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT jan-juni

DELÅRSRAPPORT jan-juni 2013 DELÅRSRAPPORT jan-juni Hyresintäkterna ökade till 231 mkr (164) Förvaltningsresultatet förbättrades med 55 % till 84 mkr (54) Periodens resultat uppgick till 145 mkr (75), en ökning med 93 % Fastighetsvärdet

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT jan-sept

DELÅRSRAPPORT jan-sept 2013 DELÅRSRAPPORT jan-sept Hyresintäkterna ökade till 346 mkr (273) Förvaltningsresultatet förbättrades med 30 % till 129 mkr Periodens resultat uppgick till 193 mkr (87), en ökning med 122 % Fastighetsvärdet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september 2012 Intäkterna ökade till 618 Mkr (579), en ökning med 7 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 97 procent.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson

Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport Joachim Carlsson Mälaråsen AB (publ) Delårsrapport 2017-01-01 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Joachim Carlsson + 46 8 402 53 92 joachim.carlsson@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter.

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter. januari mars 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Koncernen i siffror jan-mar jan-dec Förvaltningsresultat, 3,3 11,5 Periodens totalresultat, 5,4 23,8 Balansomslutning, 1 264,8 1 197,9 Eget kapital per aktie, kr 13,2 13,0

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2013

KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2013 KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS Haga Norra får nya moderna kontor med öppna ytor och hög servicenivå med butiker, restauranger och garage i markplanen KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS Första kvartalet Hyresintäkter

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund

Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké Jacob Anderlund Mälaråsen AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Mälaråsen AB (publ) 559059-8594 Jacob Anderlund + 46 8 402 50 00 jacob.anderlund@paretosec.com Mälaråsen AB (publ) c/o Pareto Business Management AB Box 7415

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q3 DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2015 Delårsrapport JANUARI-SEPTEMBER 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 SEPTEMBER 2015

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016

Fastighetsrelaterade nyckeltal jan - juni 2017 jan - juni 2016 jan-dec 2016 Om Trophi Trophi är Nordens ledande fastighetsägare av dagligvarubutiker med verksamhet i Sverige och Finland. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för handel. Vår vision är

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014

Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 Bild: Fastigheten Timotejen 19, The Brick DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 JÄMFÖRT MED 2013 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR

DIÖS FASTIGHETER Q Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR DIÖS FASTIGHETER Q4 2016 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO Johan Dernmar, IR 2017-02-16 VI LEVERERAR VI NÅR MÅLEN VI STÄRKER BOLAGET VI ÖKAR UTDELNINGEN ÅRETS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 1 323 mkr

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) Kommunikén omfattar perioden 7 mars till 31 december 2016 Detta är bolagets första räkenskapsår, varför inga jämförelsetal finns. Fastighetsbeståndet marknadsvärderades

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD

Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013. 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Välkommen till Kungsleden! Andra kvartalet 2013 16 augusti 2013 Anders Kvist, tf VD Kvartalets utfall i korthet Nettoomsättningen ökade 1 procent till 564 Mkr (561) Bruttoresultatet steg med 2 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2014 Delårsrapport JANUARI-MARS 2014 Hyresintäkterna ökade med 5,5 % beroende

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2012

KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS 2012 KVARTALSRAPPORT JANUARI MARS Det nya Haga Norra blir en del av en ny stadsbild med bostäder, kontor och gröna ytor, såväl i markplanet som på taken KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS Första kvartalet, kvarvarande

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 VACSE AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 268,3 mkr (186,6) Driftsöverskottet ökade med 44 procent till 236,5 mkr (164,3) Förvaltningsresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till kr ( kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till kr ( kr föregående period). Delårsrapport 2014-06-30 Perioden januari-juni 2014 Hyresintäkterna uppgick till 3 214 682 kr (1 279 735 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 1 029 094 kr (261 546 kr föregående

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2016 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto Business

Läs mer

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) Bosjö Fastigheter AB (publ) Halvårsrapport 2016-07-01-2016-12-31 Bosjö Fastigheter AB (publ) 559042-6259 Jacob Anderlund + 46 8 402 53 84 jacob.anderlund@paretosec.com Bosjö Fastigheter AB (publ) c/o Pareto

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm

Delårsrapport Q KVALITENA AB (PUBL) Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A Stockholm Delårsrapport Q1 2016-01-01 2016-03-31 KVALITENA AB (PUBL) 556527-3314 Kvalitena AB (publ) Strandvägen 5A 114 51 Stockholm KVALITENAS STÖRSTA NOTERADE INNEHAV D. Carnegie & Co Nasdaq OMX Stockholm Röstandel

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016

Solnaberg Property AB (publ), org.nr Bokslutskommuniké 2016 Solnaberg Property AB (publ), org.nr 559042-2464 Bokslutskommuniké 2016 REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 16 DECEMBER 2015-31 DECEMBER 2016 Hyresintäkterna uppgick till 12 468 669 kr Driftsöverskottet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period).

Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Delårsrapport 2013-06-30 Perioden januari-juni 2013 Hyresintäkterna uppgick till 1 279 735 kr (2 477 563 kr föregående period). Driftsöverskott fastigheter uppgick till 261 546 kr (769 870 kr föregående

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

SIG Invest har under 2016 investerat 82,6 Mkr i fastigheter Resultat före skatt perioden jan-juni 2016 uppgår till 45,2 Mkr Realiserade

SIG Invest har under 2016 investerat 82,6 Mkr i fastigheter Resultat före skatt perioden jan-juni 2016 uppgår till 45,2 Mkr Realiserade SIG Invest har under 2016 investerat 82,6 Mkr i fastigheter Resultat före skatt perioden jan-juni 2016 uppgår till 45,2 Mkr Realiserade värdeförändringar uppgick till 4,4 Mkr Orealiserade värdeförändringar

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q2 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Verksamheten har under Q2 2015 präglats av fortsatt förvaltningsarbete i fastigheten Sollentuna Träkolet

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK

Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK Tillägg till prospekt avseende upptagande till handel av obligationslån med rörlig ränta om en miljard kronor (SEK 1.000.000.000) med ISIN SE 0005624871 samt obligationslån med fast ränta om tvåhundra

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8

Halvårsrapport Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan Ängelholm. Halvårsrapport Sida 1 av 8 Acrinova AB (publ) Tåstrupsgatan 2 262 63 Ängelholm Halvårsrapport 2016 Sida 1 av 8 Sammanfattning av halvårsrapport (koncernen) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed

Läs mer

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006

Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006 Fastighets AB Balder Bokslutskommuniké 2006 Resultat efter skatt uppgick till 440,8 Mkr (264,4), motsvarande 28,12 kr per aktie (20,35) Hyresintäkterna uppgick till 523,5 Mkr (130,1) Förvaltningsresultat

Läs mer