PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande..."

Transkript

1 Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara Svanteson (V) Maria Molin (M), Eva Andersson (M) Helena Brink (C) 55-60, Bengt Åke Jackas (MP), Maud Jonsson (FP) Marita Wikström, socialchef, Ingrid Haräng, v-chef ÄO 55-70, Margareta Nybom Persson, v-chef HE 55-60, 68-69, B I Ärfström Björk, v-chef HO, Thomas Renshammar, v-chef IFO, Ingrid Johansson, v-utv Malin Wiklund, ekonom 55-57, Jennie Olsson 55-60, Anders Åbom, utredare Maria Hjärtmyr, nämndsekreterare Mona Wandel Justeringens plats och tid Omsorgsförvaltningen klockan 14:00. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Maria Hjärtmyr varav sekretess 71 Ordförande... Markus Evensson Justerande... Mona Wandel Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet för anslags nedtagande: Omsorgsförvaltningen, plan 3 Förvaltningshuset Underskrift... Maria Hjärtmyr

2 55 Ekonomiinformation från omsorgsförvaltningen till omsorgsnämnden Budget Kostnad per brukare Information från handläggarenheten till omsorgsnämnden Månadsrapport äldreomsorg Rapport, uppföljning av LOV Samverkansavtal (VO-College) Gävleborg Månadsrapport försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd Remiss - Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun, avseende omsorgsnämnden Månadsrapport - Delegeringsbeslut Delegeringsbeslut Tillsyn enligt alkohollagen Ärenden för omsorgsnämndens kännedom Utveckling av anhörigstöd inom ÄO, HO och IFO Utredning av socialjour och beredskap Socialjour för politiker Information om hemsjukvården Beslutsrapport från Socialstyrelsen och HSAN Justerare Utdragsbestyrkande 2

3 ON 0025/11 55 Ekonomiinformation från omsorgsförvaltningen till omsorgsnämnden Omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning per februari Ekonom Malin Wiklund redogör för budgetuppföljning per februari Utfallet totalt för omsorgsförvaltningen per februari 2011 är beräknat till ett överskott. Individ- och familjeomsorgen redovisar totalt ett underskott bland annat på grund av att ekonomiskt bistånd och HVB- placeringar för barn och ungdom förbrukat mer än budgeterat. Kostnaden för familjehemsplaceringar har däremot blivit lägre än budgeterat. Handikappomsorgen ligger totalt sett på ett underskott beroende på högre kostnader för gruppboenden och för personlig assistans. Äldreomsorgen redovisar ett positivt resultat till största delen beroende på överskott på löner inom särskilt boende. Överskott vid denna tid behövs för att ha möjlighet att klara semesterperiodens högre kostnader för semestervikarier. Enheterna arbetsmarknadsenheten, flykting och kost redovisar inga stora avvikelser mot budget. Britt Inger Ärfström Björk redogör att gruppbostäderna enligt henne fått en felaktig tilldelning av budget. Socialchef Marita Wikström redogör att en hyra för Gärdegården inte är budgeterad för Yrkanden Ordföranden föreslår att omsorgsnämnden får felbudgeteringarna förklarade för sig vid aprilsammanträdet. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden antar detsamma. forts Justerare Utdragsbestyrkande 3

4 55 forts Beslutsexpediering Omsorgsförvaltningen Marita Wikström, socialchef Malin Wiklund, ekonom Jennie Olsson, ekonom Justerare Utdragsbestyrkande 4

5 ON 0077/11 56 Budget Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 2. Omsorgsförvaltningen utarbetar ett förslag om att omsorgsnämnden begär pengar för rekrytering och kompetensutveckling. 3. Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att göra ett detaljerat underlag för att ta beslut om budgetramarna 2012 vid aprilsammanträdet. Ekonom Malin Wiklund informerar om budget Vid aprilsammanträdet ska omsorgsnämnden besluta om budgetramar Ekonomerna har tittat på vilka förändringar som kommer, det är bland annat hyreshöjningar, vikariekostnader och obekväm arbetstidsersättning. Samt att det inte är någon extra budgetering på individ- och familjeomsorgen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Elisabeth Persson Caldéron har meddelat att rehab i särskilt boende behöver mer pengar i budget. Omsorgsförvaltningen köper för närvarande den tjänsten av landstinget. På fråga av Helena Brink (C) om hur det går med ett eventuellt övertagande av hemsjukvården, informerar ordföranden att projektledningen för hemsjukvården har lagt ett förslag att ett eventuellt övertagande av hemsjukvården är framflyttat ett år. Socialchef Marita Wikström informerar att landstinget har informerat all sin personal att ett eventuellt övertagande av hemsjukvården är framflyttat ett år. Yrkanden Helena Brink (C) föreslår att omsorgsnämnden behöver äska pengar för rekrytering och kompetensutveckling. Det behövs ett bra underlag för att ta beslut om budgetramarna Bengt Åke Jackas (MP) understryker att rekrytering och kompetensutveckling är viktigt. forts Justerare Utdragsbestyrkande 5

6 56 forts Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden antar detsamma. Beslutsexpediering Omsorgsförvaltningen Malin Wiklund, ekonom Jennie Olsson, ekonom Justerare Utdragsbestyrkande 6

7 57 Kostnad per brukare 1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. Ekonom Malin Wiklund redogör för vad kostnad per brukare innebär. Kostnad per brukare är en efterkalkyl byggd på individnivå. Det inkluderar alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett år. Kombinerar kostnader med verkställda beslut inom SoL och LSS. Kostnad per brukare ger en tydlig ekonomisk beskrivning av verksamheten. Kostnad per brukare kan ge nytta genom: bättre beslutsunderlag till beslutsfattare, kartläggning av resursfördelning i förhållande till produktion. (Har kommunen rätt resurser i förhållande till vad som produceras?), indikation till budget och prognoser, kvalitetssäkring av insatsvolymer och kostnader, externa och interna jämförelser på samma grunder (gemensam terminologi, gemensamma analyser, tydliga nyckeltal). Förutsättningar för kostnad per brukare är statistik som delvis är manuellt framtagen, viss osäkerhet kvar i systemet vad gäller LSS. Hemtjänsten fortfarande säkrast med beviljad tid men utförd tid vore att föredra Slutsatserna för kostnad per brukare är: Hemtjänst ligger på medelvärdet, bättre statistik år 2009 än år Särskilt boende ligger under medelvärdet. Skillnad mot år 2008 beror främst på annan metod för fördelning mellan särskilt boende och korttidsavlastning samt Källan som har demensboende år Med prognosen i åtanke tycks fler hamna i särskilt boende mot hemtjänstbehovet de kommande åren. Efterfrågan på särskilt boende ser ut att öka. Sammanfattning LSS är relativt oförändrat Efterfrågan på hemtjänst ökar svagt, särskilt boende tycks ha större ökning enligt prognos. Lägre kostnader år 2009 mot år 2008, summa 16 miljoner. Generellt ligger vi under medelkostnad per brukare förutom gruppbostad LSS. Kostnad per invånare är dock relativt hög, men minskat mycket sen På fråga av Maud Jonsson (FP) ska ekonom Malin Wiklund återkomma med priset för undersökningen. Justerare Utdragsbestyrkande 7

8 ON 0026/11 58 Information från handläggarenheten till omsorgsnämnden Månadsrapport äldreomsorg 1. Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten. 2. Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att komplettera månadsrapporten med statistik för Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att redovisa fortsatta arbetet av möta upp team vid majsammanträdet. Verksamhetschef Margareta Nybom Persson informerar att 24 personer är beviljade särskilt boende. Utredning är ännu ej påbörjad i 9 ärenden med ansökan om särskilt boende. Det är en person i kö till korttidsplatserna eller växelvårdsplatserna. Kommunen har betalningsansvar för 6 personer under perioden till gentemot landstinget. Bilaga. Verksamhetschef Ingrid Haräng rapporterar att omsorgsförvaltningen har haft ett möte om möta upp team. Det innebär på vilket sätt skulle äldreomsorgen kunna underlätta i hemtjänsten för att kunder ska kunna bo kvar hemma. Ljusdals kommun kommer att ta kontakt med andra kommuner för att komma i gång med det här arbetet. Yrkanden Ordföranden föreslår att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att komplettera månadsrapporten med statistik för Ordföranden förslår att omsorgsförvaltningen får i uppdrag att redovisa fortsättningen av möta upp team vid majsammanträdet. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden antar detsamma. Beslutsexpediering Margareta Nybom Persson, verksamhetschef Ingrid Haräng, verksamhetschef Justerare Utdragsbestyrkande 8

9 59 Rapport, uppföljning av LOV 1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. Verksamhetsutvecklare Ingrid Johansson rapporterar att hittills är fem leverantörer godkända att utföra serviceinsatser, varav två leverantörer är godkända att utföra personlig omvårdnad och serviceinsatser. I dagsläget har 48 kunder valt extern leverantör, vilket motsvarar 12,6 % av alla aktuella kunder i hemtjänsten. Justerare Utdragsbestyrkande 9

10 ON 0059/11 60 Samverkansavtal vård- och omsorgscollege, Gävleborg 1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. Verksamhetsutvecklare Ingrid Johansson redovisar samverkansavtalet för Vårdoch omsorg för Gävleborg, daterat 19 oktober Vård- och Omsorgs College (VO-C) är en samverkansform mellan arbetslivet och utbildningsanordnare inom vård- och omsorg på lokal och regional nivå. Kommuner, landsting, privata arbetsgivare och fackliga organisationer samverkar med utbildningsanordnare på gymnasial- och eftergymnasialnivånivå. Bilaga. Justerare Utdragsbestyrkande 10

11 ON 0018/11 61 Månadsrapport försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 1. Omsorgsnämnden har tagit del av och godkänner redovisningen av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd och orsaker till varför försörjningsstöd har beviljats, samt åldersgrupperna för de fyra största orsaksgrupperna per februari Protokollsutdraget skickas till kommunstyrelsen för kännedom. Verksamhetschef Thomas Renshammar redovisar försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd per februari Försörjningsstödet/ekonomiskt bistånd fortsätter att öka. Orsakerna till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd är att; personerna är arbetslösa och inte har någon ersättning, gruppen är 47,2 % av alla med försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd, och att personerna är arbetslösa och har otillräcklig ersättning, gruppen är 15,9 % av alla med försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. En annan grupp är sjuka personer med intyg utan ersättning, gruppen är 6,0 % av alla med försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. En ytterliggare orsaksgrupp är personer som har ett språkhinder, gruppen är 13,8 % av alla med försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Den största åldersgruppen inom den största orsaksgruppen, arbetslös ingen ersättning, är åldersgruppen år. Den största åldersgruppen för orsaksgruppen, arbetslös otillräcklig ersättning, är åldersgruppen år. På fråga av Maud Jonsson (FP) får socialchef Marita Wikström uppdrag att redovisa om det kommer ske någon växling av pengar mellan arbetsförmedling och kommunerna. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Thomas Renshammar, verksamhetschef Justerare Utdragsbestyrkande 11

12 ON 0323/10 62 Remiss - Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun, avseende omsorgsnämnden 1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. Ordföranden redogör för protokoll från kommunfullmäktige, daterat den 20 december Från och med den 1 januari 2011 finns ett reglemente som innefattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder i kommunen. Vid sammanträdet den 20 december 2010 tillförs att närvarande men ej tjänstgörande ersättare ska få anmäla synpunkter till protokollet. Bilaga. Justerare Utdragsbestyrkande 12

13 ON 0027/11 63 Månadsrapport - Delegeringsbeslut Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut under februari månad Lista redovisas daterad över delegeringsbeslut fattade under februari månad 2011 enligt SoL inom äldreomsorgen och enligt SoL och LSS inom handikappomsorgen samt över delegeringsbeslut inom individ- och familjeomsorgen avseende utredning och behandling, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt SoL och LVM och LVU. Bilaga. Justerare Utdragsbestyrkande 13

14 ON 0076/11 64 Delegeringsbeslut Omsorgsnämnden har tagit del av informationen Lista redovisas daterad och över delegeringsbeslut fattade under januari och februari månad 2011 enligt alkohollagen inom individ- och familjeomsorgen avseende tillstånd slutet sällskap, utökat tillstånd, serveringslokal, tillfälligt och återkallelse av serveringstillstånd. Bilaga. Justerare Utdragsbestyrkande 14

15 ON 0111/11 65 Tillsyn enligt alkohollagen Omsorgsnämnden har tagit del av informationen Lista redovisas daterad över tillsyner gjorda under januari månad 2011 av tillsynsinspektör. Bilaga. Justerare Utdragsbestyrkande 15

16 66 Ärenden för omsorgsnämndens kännedom 1. Omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen av ärenden för kännedom februari månad Lista redovisas över ärenden för nämndens kännedom som inkommit under februari månad För omsorgsnämndens kännedom finns följande ärenden: 1. Statistik Kommunal familjerådgivning under Insatser för barn och unga. 3. Detaljplan för del av Öje 7:29 m.fl. Triangeln Vallmovägen del Ansökan om nytt tillstånd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen SoL med anledning av förändring i verksamheten Öjebo gruppbostad avseende föreståndare. 5. Detaljplan för del av Väster-Skästra 5:40 m.fl. Bostäder vid Skålbosjön Justerare Utdragsbestyrkande 16

17 ON 0153/10 67 Utveckling av anhörigstöd inom äldreomsorgen, handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen 1. Att utöka anhörigkonsulenttjänsten med 50 % till en heltid från Att utökningen av anhörigkonsulenttjänsten finns med i begäran om utökning av 2012 års budgetramar. Förslag till beslut 1. Att utöka anhörigkonsulenttjänsten med 50 % till en heltid. Verksamhetscheferna Ingrid Haräng, Britt Inger Ärfström Björk och Thomas Renshammar redogör för utvecklingen av anhörigstöd. I tjänsteskrivelse daterad 1 mars 2011 finns en sammanfattning av ärendet och en handlingsplan för anhörigstöd inom omsorgsförvaltningen i Ljusdals kommun 2011 till Handläggare Roland Bäckman har i sin utredning pekat på ett antal områden som ska tydliggöras och utvecklas. Bilaga. Socialchef Marita Wikström föreslår att omsorgsförvaltningen får komplettera ärendet med skrivelsen från SKL som kom den 23 mars Yrkanden Ordföranden föreslår att utökningen av anhörigkonsulenttjänsten finns med i begäran om utökning av 2012 års budgetramar. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att nämnden antar detsamma. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse med handlingsplan daterad 1 mars Skrivelse, socialtjänstens stöd till de som vårdar eller stödjer anhöriga daterad 7 oktober Protokollsutdrag från omsorgsnämnden, utvecklingen av anhörigstöd inom äldreomsorgen, handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen, daterat 21 oktober Skrivelse från Maria Molin, nya moderaterna, daterad 3 maj Justerare Utdragsbestyrkande 17

18 forts 67 forts Beslutsexpediering Marita Wikström, socialchef Malin Wiklund, ekonom Jennie Olsson, ekonom Thomas Renshammar, verksamhetschef Britt Inger Ärfström Björk, verksamhetschef Ingrid Haräng, verksamhetschef Justerare Utdragsbestyrkande 18

19 ON 0085/11 68 Utredning av socialjour och beredskap 1. Omsorgsförvaltning får i uppdrag att komma med ett nytt förslag i ärendet till aprilsammanträdet. Förslag till beslut 1. Inrätta en social beredskap och jour. 2. Verksamheten omfattar alla socialsekreterare samt tre enhetschefer inom IFO, totalt ca 25 personer. 3. Beredskap och jour innehas alltid av två personer samtidigt för att uppfylla krav på att undvika ensamarbete. Detta innebär att varje person kommer att ha beredskap ungefär en gång per kvartal. 4. Beredskapen skall gälla veckovis, all tid utanför ordinarie kontorstid. Kompensationsledighet läggs in så att arbetstidslagstiftningens krav på såväl dygnsvila som veckovila uppfylls. 5. Ersättning utgår enligt kollektivavtal. 6. Rutiner och en manual upprättas som omfattar kontaktvägar, turordning, övrigt regelverk, utrustning (jourtelefon (?) jourväska, leasingbil, mm.) Utredare Anders Åbom redovisar utredning av social beredskap och jour. I skrivelse daterad 15 mars 2011 beskrivs ärendet att uppdraget omfattar två delar, dels att belysa tillämpning och lösningar av social beredskap och jour för socialsekreterare gentemot allmänheten och andra myndigheter, dels att belysa och ge förslag på lösning av beredskap och jour för socialnämndsordförande och motsvarande förtroendevald. En översyn med kontakt med närliggande kommuner, SKL:s sakkunnig, samverkanspartners som Polisen, Räddningstjänsten och SOS Alarm har genomförts samt en sökning på nätet på begreppet socialjour respektive beredskap. Utredningen innehåller överväganden kring begreppet samt översiktlig beskrivning av förutsättningarna för en beredskap och jour, samt en ungefärligt beräknad kostnad. Rapporten består av två delar, en förfrågan samt en bilaga med beskrivning av situationen i länets kommuner enligt den enkät BRIS gjort Bilagor. forts Justerare Utdragsbestyrkande 19

20 68 forts Yrkanden Helena Brink (C) föreslår att det ska vara helgberedskap för socialsekreterarna. Ordföranden föreslår att omsorgsförvaltning får i uppdrag att komma med ett nytt förslag i ärendet till aprilsammanträdet. Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden antar ordförandens förslag. Beslutsunderlag Utredning social beredskap och jour, daterad 15 mars Socialberedskap och jour för akuta insatser, daterad 15 mars Bilaga: Utdrag avseende Gävleborgs kommuner ur BRIS rapport om enkät till Sveriges kommuner om socialjour. Snabbhistorik över socialjouren i Ljusdal, daterat 23 mars Beslutsexpediering Marita Wikström, socialchef Thomas Renshammar, verksamhetschef IFO Anders Åbom, utredare Staffan Olsson, SSR Ronnie Karlsson, SKTF Justerare Utdragsbestyrkande 20

21 ON 0096/11 69 Socialjour för politiker 1. Omsorgsförvaltning får i uppdrag att komma med ett nytt förslag i ärendet till aprilsammanträdet. Förslag till beslut 1. Schemaläggning på tre förtroendevalda, cirkulerande beredskap för så kallade ordförandebeslut. Förtroendevald som har beredskap kontaktas av de socialsekreterare som har jour. Denna beredskap bör följa socialsekreterarna avseende tidsperioder och täckning på dygnet. Utredare Anders Åbom redovisar utredning av social beredskap och jour. I skrivelse daterad 15 mars 2011 beskrivs ärendet att uppdraget omfattar två delar, dels att belysa tillämpning och lösningar av social beredskap och jour för socialsekreterare gentemot allmänheten och andra myndigheter, dels att belysa och ge förslag på lösning av beredskap och jour för socialnämndsordförande och motsvarande förtroendevald. En översyn med kontakt med närliggande kommuner, SKL:s sakkunnig, samverkanspartners som Polisen, Räddningstjänsten och SOS Alarm har genomförts samt en sökning på nätet på begreppet socialjour respektive beredskap. Utredningen innehåller överväganden kring begreppet samt översiktlig beskrivning av förutsättningarna för en beredskap och jour, samt en ungefärligt beräknad kostnad. Rapporten består av två delar, en förfrågan samt en bilaga med beskrivning av situationen i länets kommuner enligt den enkät BRIS gjort Bilagor. Yrkanden Helena Brink (C) föreslår att de förtroendevalda inte ska ha beredskap under veckodagarna men under helgerna bör det vara schemalagt men dock på flera ledamöter. Samt att beredskapsersättning ges till alla förordnade ledamöter. Ordföranden föreslår att omsorgsförvaltning får i uppdrag att komma med ett nytt förslag i ärendet till aprilsammanträdet. forts Justerare Utdragsbestyrkande 21

22 69 forts Propositionsordning Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att nämnden antar ordförandens förslag. Beslutsunderlag Utredning social beredskap och jour, daterad 15 mars Socialberedskap och jour för akuta insatser, daterad 15 mars Bilaga: Utdrag avseende Gävleborgs kommuner ur BRIS rapport om enkät till Sveriges kommuner om socialjour. Skrivelse från omsorgsnämndens ordförande Markus Evensson, socialjour för politiker, daterad 1 mars Beslutsexpediering Marita Wikström, socialchef Thomas Renshammar, verksamhetschef IFO Markus Evensson, omsorgsnämndens ordförande Helena Brink, omsorgsnämndens vice ordförande Maria Molin, förordnad ledamot i omsorgsnämnden Justerare Utdragsbestyrkande 22

23 70 Information om hemsjukvården 1. Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. Ordföranden informerar att omsorgsnämndens ledamöter är kallade till kommunfullmäktige den 28 mars 2011 klockan för att lyssna på projektledare Carl-Åke Elmersjö som informerar om hemsjukvården. Socialchef Marita Wikström redovisar kriterier för ett eventuellt övertagande av hemsjukvården, det innefattar bland annat: kompetenser, hjälpmedel, vårdplanering, vårdinformationsöverföring, lokala överenskommelser, palliativ vård, demensvård, hembesök och öppenvårdsbesök. Justerare Utdragsbestyrkande 23

24 ON 0290/09 71 Beslutsrapport från Socialstyrelsen och HSAN Justerare Utdragsbestyrkande 24

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-09 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-14:50 Beslutande Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD), 48-56, 58-65 Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M),

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-17 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-16.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders Carlsson (M)

Läs mer