Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem!"

Transkript

1 Att äga Lantmännen Det finns så många skäl att vara medlem!

2 Vårt uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på deras kapital i föreningen. Med kunden i fokus utvecklar och förädlar vi åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi agerar på en inter nationell marknad där Sverige utgör basen för våra verksamheter. Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord!

3 Med Lantbruket i centrum Ibland får jag frågan om det går att förena rollen som affärspartner och ägare i Lantmännen. För mig är det enkelt som medlem i Lantmännen är man både affärspartner och ägare där handel och affärer med Lantmännen är utgångspunkten för ägandet. I den här foldern beskriver vi vår modell och den nytta du som både affärspartner och ägare i Lantmännen har av lantbruksverksamheten och av att äga en industriverksamhet. Jag hoppas du ska läsa och bli ännu mer intresserad av det spännande företag som vi gemensamt äger Lantmännen! Under året har styrelsen lagt ner mycket arbete på att vässa Lantmännens strategi. En grundbult i den nya strategin är att vi slår fast att Lantmännen är ett kooperativt företag vars uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på ägarnas kapital. I strategin sätter vi lantbruksföretaget i centrum, något som givetvis är helt naturligt i ett lantbrukskooperativt företag! Men styrelsen vill vara tydlig; det Lantmännen gör ska på olika sätt kunna ledas tillbaka till oss lantbrukare antingen i rollen som affärspartner eller ägare av Lantmännen. Här ska vi dra nytta av den samlade styrkan i Lantbruk och Maskin, utveckla livsmedelsindustrin i spannmålsvärdekedjan och vässa våra portföljbolag. Jag vill gärna säga det igen, att äga en förädlingsindustri och att ha en sammanhållen värdekedja skapar stora möjligheter att få ut ett mervärde på gården. Den industriverksamhet, med bagerier och kvarnar som vi gemensamt äger både i Sverige och internationellt, har byggts upp under många år. Vi har idag alla möjligheter att utveckla Lantmännen till en lönsam och framgångsrik koncern! Enligt vår utdelningspolicy är målet att Lantmännen över tid ska generera en jämn och stabil utdelning. För 2013 höjdes utdelningen från 288 till 298 miljoner kronor. En höjd utdelning är ett kvitto på en stark finansiell ställning och en sund affär. Stämman beslutade om en insatsutdelning på 9 procent men ingen insatsemission. Genom en direktavkastning på 9 procent på inbetalda och emitterade insatser markerar vi den ekonomiska styrkan Lantmännen har idag. På så sätt värnar vi också värdet på insatsemissionerna. Beslutet om höjd återbäring och efterlikvid för Lantmännen Lantbruk är dels en bekräftelse på utvecklingen inom divisionen, men i första hand en växling från den del av emissionsinsatsen som vid en insatsemission grundas på handel. En viktig kommentar är att fördelning av utdelningen för 2013 är en direkt spegel av den aktuella ekonomiska situationen och inget modellskifte. Den ändrade fördelningen ryms inom dagens utdelningspolicy och för nästa år fattas besluten utifrån de förutsättningar som gäller då. Lantmännen har en stabil ekonomisk bas med väl fungerande verksamheter, men både omvärlden och våra egna krav innebär att vi hela tiden måste öka innovationstakten och vara beredda på snabba förändringar. För det är helt klart en ny omvärld ger nya möjligheter. Både för oss som företagare och för Lantmännen! För styrelsen i Lantmännen Bengt-Olov Gunnarson Ordförande, Lantmännen Att äga Lantmännen 1

4 Lantmännen på väg mot 2020 med lantbrukaren i centrum! Lantmännen har sedan våren 2013 arbetat med Strategi 2020 som beskriver den långsiktiga strategin för koncernen som helhet. Strategin framåt riktar ett tydligare fokus på lantbruket och sätter lantbrukaren i centrum för Lantmännens verksamheter. Lantmännens uppdrag är: att bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner) och att optimera avkastningen på ägarnas kapital i Lantmännen (ägare) Lantbruksnära affärer Spannmålens värdekedja Portföljbolag Lantmännens uppdrag är att bidra till lönsamheten på ägarnas gårdar (affärspartner) och optimera avkastningen på ägarnas kapital i Lantmännen (ägare). Det är utifrån detta uppdrag som Lantmännens portfölj är uppbyggd, med verksamheter inom lantbruksnära affärer, spannmålens värdekedja och portföljbolag. Närvaron i hela kedjan från jord till bord ger Lantmännen en närmast unik position och denna struktur är fortsatt en central bas för verksamheten. Genom innovativ affärsutveckling och ansvarstagande från jord till bord skapar Lantmännen lönsamhet och värde på lång och kort sikt. Avkastningen ger utdelning till medlemmarna, men används också för att investera i verksamheten och möjliggör långsiktiga satsningar på forskning och utveckling. Utveckla lantbruksnära affärer i partnerskap med lantbruksföretag Lantmännen vill skapa förutsättningar för hög produktivitet och konkurrenskraft i primärproduktionen genom att utveckla lantbruksnära affärer i partnerskap med lantbruksföretag. Detta innebär bland annat att fortsätta utveckla affären inom insatsvaror inklusive utsäde, fortsätta utveckla affären inom lantbruks- och anläggningsmaskiner och tillhandahålla ledande erbjudanden inom finansiering, rådgivning och riskhantering. Inom foderaffären finns möjligheter utifrån internationella samarbeten, kostnadsledarskap och produktutveckling Skapa värde av spannmål Genom att bygga vidare på Lantmännens starka värdekedjor kan koncernen skapa mervärde av spannmål. Ett exempel är effektiv och framgångsrik livsmedelsproduktion med fokus på spannmålens värdekedja. Lantmännen har också möjlighet att stärka positionerna inom handel med spannmål och oljeväxter. Genom större volymer skapas stabilitet i förhållande till leverantörer och kunder. Värdekedjan är även viktig för att fortsätta bygga en lönsam och kostnadseffektiv 2 Att äga Lantmännen

5 foderaffär. Inom mälteriindustrin har Lantmännen som ambition att ytterligare utveckla och växa mälteriaffären. Affärsutveckling från jord till bord Lantmännen har möjlighet att växa och skapa nya affärer genom att nyttja närvaron i hela spannmålsvärdekedjan. Ett exempel är havrens värdekedja som har stor potential. Sverige har ett klimat som är gynnsamt för havreodling och enligt vissa är den svenska havren den bästa i världen. Lantmännen är den ledande havreaktören i Norden och har positioner i hela värdekedjan utsäde, handel, foder, livsmedel och specialprodukter. Lantmännen har möjligheter att utveckla havreaffären. För att lyckas krävs en sammanhållen värdekedja. Förvalta och lönsamt växa portföljinnehav Portföljinnehaven skapar värde för medlemmarna genom avkastning på kapital och genom att bidra med ett stabilt kassaflöde. Samtidigt har affärerna ofta en koppling till värdekedjan genom att vara mottagare för affärsutvecklingskoncept som inte passar in i spannmålsvärdekedjan. Lantbrukaren i centrum Lantmännens struktur är uppbyggd med medlemmen som utgångspunkt, som affärspartner och som ägare. I spannmålsvärdekedjan har lantbruksföretaget en central roll som både kund och leverantör. Lantbrukaren är därför i centrum för koncernens långsiktiga strategi Strategi Strategi 2020 med lantbrukaren i centrum Lantmännen har verksamheter i hela värdekedjan för spannmål. Från inköp av spannmål och produktion av utsäde, genom vidareförädling till livsmedel, foder, och energiprodukter. växtförädling KVARN BAGERI OCH KONSUMENT Frö och utsäde HANDEL MED SPANNMÅL OCH OLJEVÄXTER insatsvaror ETANOL foder STÄRKELSE OCH SPRIT lantbruks- och anläggningsmaskiner MÄLTERI finansiering, rådgivning och riskhantering foder Att äga Lantmännen 3

6 Som medlem kan du vara med och påverka Lantmännen! Lantmännen är en ekonomisk förening vars mål är att skapa de bästa förutsättningarna för dig och din verksamhet. Här får du veta mer om vad ett medlemskap innebär. Lantmännen är en förening som ägs av företagare som bedriver lantbruk och livsmedelsproduktion runt om i landet. Föreningens uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och att optimera avkastningen på medlemmarnas insatta kapital. Affärspartner och ägare Som medlem är du både affärspartner och ägare av Lantmännen. I rollen som affärspartner är du såväl kund som leverantör du köper dina förnödenheter av och säljer dina råvaror till Lantmännen. I ägarrollen är du både ägare av ditt eget insatskapital i föreningen och av industriverksamheten. Som ägare får du på olika sätt ta del av föreningens överskott. Distriktsstyrelse Revisorer Vår ägarmodell Ägarna, det vill säga medlemmarna i föreningen, ska enligt föreningens stadgar bedriva lantbruk eller livsmedelsproduktion. Ägarna har möjlighet att vid olika ägarmöten och distriktsstämmor uttrycka sina åsikter till styrelse och ledning. Du är med och påverkar Lantmännen är en ekonomisk förening som regleras av Föreningslagen och föreningens stadgar och varje medlem har en röst. Det betyder att Medlemmar Distriktsstämma Föreningsstämma Styrelse Vd/affärsledning Valberedning Valberedning Förtroenderåd alla medlemmar har samma möjligheter att påverka. Så blir du medlem i Lantmännen För att bli medlem i Lantmännen måste du ha ett kundnummer och skicka din medlemsansökan till avdelningen för Ägarrelationer. Kontakta närmaste Lantmännenkontor eller ladda ner en ansökan från vår hemsida Där kan du också läsa om Lantmännens verksamhet och ta del av vad som händer i ditt distrikt. Som medlem i Lantmännen får du: delägarskap i en industriverk samhet aktivt delta i föreningen och rösta på distriktsstämman möjlighet att väljas till olika uppdrag inom Lantmännen delta i ditt distrikts aktiviteter möjlighet att kommunicera och debattera i tidningen Grodden. ta del av föreningens vinst 4 Att äga Lantmännen

7 Värdet vi skapar återgår till medlemmarna Som medlem i Lantmännen får man del av koncernens vinst genom utdelning. Sedan 2001 har Lantmännen delat ut 3,5 miljarder SEK till medlemmarna. Affärspartner Medlem Ägare 100 % av rörelseresultatet Ägarstyrning 40 % av resultatet efter skatt Lantmännen lantbruksnära verksamhet Lantmännen handels- och industriverksamhet Lantmännen ska över tid generera en jämn och stabil utdelning till sina ägare. Utdelningen ska i huvudsak baseras på koncernens resultat efter skatt genererad av den löpande verksamheten, det vill säga exklusive engångsposter. Målsättningen är att i form av återbäring och efterlikvid dela ut hela rörelseresultatet i de insatsgrundande lantbruksnära verksamheterna och att av det resterande resultatet efter skatt från handelsoch industrirörelsen, dela ut cirka 40 procent i insatsutdelning och insatsemission. Utdelningspolicy Principerna för utdelning läggs fast i den utdelnings policy som styrelsen beslutar om. Återbäring och efterlikvid betalas i förhållande till lantbrukarnas affärer med föreningen. Den beräknas i procent av insatsgrundande handel med Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Maskin och Swecon var återbäring och efterlikvid 1,5 procent på insatsgrundande handel med Lantmännen Lantbruk och återbäringen 0,5 procent på handeln och tjänster med maskinverksamheten. Utdelning de senaste fem åren Insatsutdelningen eller ränta på insats kapitalet lämnas i förhållande till hur mycket inbetalda och emitterade insatser medlemmen har var insatsutdelningen 9 procent. Insatsemissioner innebär att en del av det kollektivt ägda fria kapitalet förs över till medlemmarnas individuellt ägda insatskapital fördelades inget kapital till emissionsinsatser. MSEK Återbäring, efterlikvid Insatsutdelning Insatsemission Totalt Insatsutdelning och insatsemission i procent av insatskapital 9 % 9 % 15 % 18 % 13 % Att äga Lantmännen 5

8 Ditt insatskapital Lantmännens medlemmar bidrar med riskkapital genom sina insatser i föreningen. Insatserna ger medlemmarna möjlighet till insatsutdelning och framtida insatsemissioner. Vid utgången av 2013 uppgick insatskapitalet till MSEK motsvarande 17 procent av Lantmännens totala egna kapital. Insatskapitalet fördelar sig med 829 MSEK i inbetalda insatser och MSEK som emitterade insatser. Emissionsinsatser en okänd tillgång? Insatsemissionen är en del av Lantmännens resultatfördelning. Insatsemissionen innebär att en del av det kollektivt ägda fria kapitalet förs över till individuellt ägt insatskapital, emissionsinsats. Totalt finns MSEK i emissionsinsatser i Lantmännen medel som du som enskild medlem äger och har möjlighet att handla med. Emissionsinsatserna har samma rätt till insatsutdelning, insatsränta, och nya emissionsinsatser som de inbetalda insatserna. Volymutveckling, emissionshandel SEK Ackumulerat värde Ackumulerat inköp Diagrammet är ett exempel som visar utvecklingen av investering och ackumulerat värde om en medlem deltagit i handeln vid varje handelsperiod, 50 tillfällen, från starten 2009 fram till föreningsstämman 2014 och vid varje tillfälle köpt emissionsinsats för SEK. 6 Att äga Lantmännen

9 Vad är emissionsinsatser? Sedan 2009 finns möjligheten att handla med emissionsinsatser mellan medlemmar. Genom handeln kan den som säljer omvandla emissionsinsatser till reda pengar, medan den som köper får en större del av framtida insatsutdelningar och kommande insatsemissioner. Handeln ska stärka ägandet i Lantmännen. Varför handel med emissionsinsatser? Genom att handla med emissionskapital kan den som vill sälja göra emissionsinsatsen likvid, medan den som vill köpa får del i framtida insatsutdelningar, och får också delta i kommande insatsemissioner. Varför ska jag köpa emissionsinsatser? Den som väljer att köpa emissionsinsatser får ytterligare möjlighet att få del av den framtida avkastningen och del i Lantmännens värdetillväxt. Varför ska jag sälja mina emissionsinsatser? Den som säljer sina emissionsinsatser värderar att ha kontanta medel högre än att ha dem placerade hos Lantmännen. Kanske står man inför en speciell investering och bedömer att man har mer nytta av att få likvida medel. Den som däremot lämnar medlemskapet i Lantmännen får ut både sina inbetalda insatser och emitterade insatser till nominellt värde. Genom att sälja sina emissionsinsatser finns möjligheten att få emissionskapitalet tidigare utbetalt och kanske också till en högre kurs. Handel och pris Handel med emissionsinsatser sker ungefär en gång i månaden. Minsta handelspost är SEK. Köpare och säljare postar, faxar eller anmäler sina bud via internet till Nordea som ansvarar för handeln med Lantmännens emissionsinsatser. Prissättningen är beroende av utbud, efterfrågan och andra underliggande faktorer som kan påverka marknadspriset. Vid varje handelstillfälle kommer alla affärer att genomföras till ett gemensamt transaktionspris. Ingen kommer att köpa dyrare eller sälja billigare än det pris man lagt i sin order, och alla order kommer inte att leda till affär. Var kan jag få mer information? Om man vill se kursen vid tidigare handelsperioder finns de publicerade i Grodden och på lantmannen.se/ omlantmannen under Ägare & medlem. Här hittar du också ytterligare information om handeln med emissionsinsatser och orderblanketter. Läs mer på omlantmannen eller kontakta avdelningen för Ägarrelationer, Att äga Lantmännen 7

10 Vad betyder utdelningen? På föregående sidor har du kunnat läsa om utdelningen och hur den fördelas. Här ser du ett exempel på vad det kan betyda för en genomsnittlig lantbruksföretagare. Exempel på utfall Leveranser av spannmål m.m Inköp Lantbruk Inköp Maskin Total handel Insatskonto & emissionskonto Återbäring och efterlikvid (1,5 % av handel med Lantmännen Lantbruk och 0,5 % med Maskin) * Insatsutdelning (9 % av insatserna) * Insatsemission Summa gjordes ingen insatsemission, istället fördelades större återbetalning via återbäring/efterlikvid och insatsutdelning. Utdelning på ägandet 9,0 % 8,4 % Utdelning på nyttjandet 1,3 % 1,3 % * 2012 var återbäring och efterlikvid på handel med Lantmännen Lantbruk 1,25 % och 0,5 % med Maskin. Insatsutdelning 5 %. Årsbeskedet skickas ut direkt efter årsskiftet till alla medlemmar som haft någon förändring på kontona. Det är en sammanfattning av det gångna året. Den insatsgrundande omsättningen under året redovisas och dessutom de utdelningar medlemmen fått under året. Dessutom görs en beräkning av räntor på sparmedels- och kapitalkonto. Dessa uppgifter redovisas på en kontrolluppgift till Skatteverket. Medlemsbeskedet. Snarast efter föreningens stämma görs en beräkning av återbäring, efterlikvid, utdelning på insatserna och insats emission. Underlaget är de uppgifter som fanns i Årsbeskedet förutom beloppet för insatsemissionen där stämmodagen gäller. Resultatet av beräkningen skickas ut till medlemmarna i Medlemsbeskedet. Dessutom finns uppgifter om hur mycket som finns i inbetalda och emitterade insatser, insatsskyldighet m.m. Beräkna din utdelning med Lantmännens räknesnurra För att tydligt visa hur din utdelning och dina insatser påverkas av Lantmännens resultat, och vilken finansiell utväxling du kan få över tid har vi tagit fram en räknesnurra. Här fyller du i dina uppgifter och kan på så sätt se din uppskattade utdelning, och genom att variera uppgifterna kan du se hur detta påverkar resultatet för dig. Räknesnurran hittar du på omlantmannen under Ägare & medlem/medlemskap 8 Att äga Lantmännen

11 Lantmännens verksamheter Division Lantbruk Division Maskin Division Energi Division Livsmedel Lantmännen Fastigheter Division Lantbruk utgör Lantmännens kärnverksamhet som utvecklar och marknadsför produkter och tjänster för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Till divisionen hör Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Krafft och Lantmännen Bygglant som tillsammans erbjuder ett heltäckande sortiment för lantbrukare. Divisionen står för 29 procent av Lantmännens omsättning. Division Maskin samlar Lantmännens verksamheter inom anläggningsoch lantbruksmaskiner. I divisionen ingår Lantmännen Maskin, Swecon och Agro Oil. Maskinbolagen har unika servicenät med moderna verkstäder. Divisionen svarar för 25 procent av Lantmännens omsättning. Division Energi är Sveriges största bioenergiföretag. Inom divisionen samlas Lantmännens verksamheter för energi och grön kemi. Division Energi tillverkar och marknadsför hållbar drivmedelsetanol, fasta biobränslen som värmepellets och briketter, fjärrvärme, proteinfoder, stärkelse, alkylatbensin och dryckessprit. Divisionen svarar för 10 procent av koncernens omsättning. Division Livsmedel utvecklar, förädlar och marknadsför produkter som mjöl, frukostprodukter, pasta, fryst och färskt bröd, färdiga måltidskoncept samt hund- och kattmat. Basen för verksamheten är de nordiska länderna och vi är närvarande i totalt 20 länder. Divisionen svarar för 35 procent av koncernens omsättning. Lantmännen Fastigheter är en av Sveriges större fastighetsägare med cirka 250 fastigheter på 70 orter. Sammanlagt förvaltas en yta på cirka m 2, varav cirka m 2 förvaltas på uppdrag av Lantmännens Pensionsstiftelse Grodden. Fastigheterna utgörs av kommersiella lokaler som kontor, butiker, verkstäder, produktionslokaler och lager. Hållbar affärsutveckling Vi går mot en framtid där resurserna blir allt knappare, något vi möter med bland annat hållbar affärsutveckling. Med det menar vi att identifiera nya affärsmöjligheter i kombination med ökad resurseffektivitet, för att skapa en långsiktig, hållbar lönsamhet. Lantmännen har en unik position att vara framgångsrika i ett hållbarhetshänseende vår styrka är framförallt vår närvaro och vårt ansvarstagande i hela kedjan från jord till bord, och vi ser stora möjligheter att dra ekonomiska vinster av detta arbete. Nya affärsmöjligheter Förutom till utdelning kan resultatet också användas för att exempelvis utveckla nya affärsmöjligheter för lantbruket, eller till forskning och utveckling för att stärka konkurrenskraften. Att äga Lantmännen 9

12 Produktion: Wildeco. Vill du veta mer om Lantmännen? EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ NR 2 APRIL 2014 Krisen i Ukraina påverkar vetemarknaden SIDAN 26 LEDAREN SID 2 Värdekedjan stärks med strategiarbete Maskin satsar på nästa etapp SIDAN Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning Högt tempo säkrar VÅRBRUKET SIDAN 12 Lantbruk samlar kraft genom omorganisation SIDAN 3 Havregryn säljer bra i Norge Sverige runt i stämmotider 20 4 ansvar från jord till bord Tillsammans tar vi Du hittar alltid mer information i vår Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning, i våra delårs rapporter och i tidningen Grodden. Kontakta gärna distriktsstyrelsen i din region för mer information, och du kan även läsa mer om oss och våra stadgar på vår hemsida Telefon

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem!

Att äga Lantmännen. Det finns så många skäl att vara medlem! 2013 Att äga Lantmännen Det finns så många skäl att vara medlem! Lantmännen gör skillnad! Ibland kommer frågan upp om det går att förena rollen som nyttjare och ägare i Lantmännen. För mig är det enkelt

Läs mer

Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat.

Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat. Att äga Lantmännen Det finns en påtaglig koppling mellan en tydlig strategi, en väl fungerade ledning, stark ägarstyrning och ett bra resultat. Bengt-Olov Gunnarson, ordförande Lantmännen Lantmännen gör

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Att äga Lantmännen 2017 För mig är Lantmännen ett internationellt företag som ägs av svenska bönder. En kundnära lantbruksverksamhet och en lönsam industri ger möjlighet

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Johan Andersson Divisionschef, Lantmännen Lantbruk Lantmännens strategi och portföljstruktur utgår från uppdraget bidra till lönsamheten på våra ägares gårdar (affärspartner)

Läs mer

Affärsmodeller för framtida bioekonomi, olika utvecklingsspår och strategier

Affärsmodeller för framtida bioekonomi, olika utvecklingsspår och strategier Affärsmodeller för framtida bioekonomi, olika utvecklingsspår och strategier Per Arfvidsson, vice VD, Lantmännen KSLA, 12 oktober, 2016 Lantmännen agerar på en global marknad, med basen i norra Europa

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk 2014 Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning Vd kommenterar året Resultatet för Lantmännen har under 2014 fortsatt att utvecklas positivt. Många av våra

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

Forskning, innovationer och nya affärer

Forskning, innovationer och nya affärer Forskning, innovationer och nya affärer Pär-Johan Lööf, Lantmännen R&D Innehåll Lantmännen Förväntningar på en svensk livsmedelsstrategi Lantmännens R&D-verksamhet Intressen FoodNexus (KIC) Från idé till

Läs mer

Lantmännens Årsöversikt

Lantmännens Årsöversikt Lantmännens Årsöversikt Lantmännens Uppdrag Lantmännens övergripande uppdrag är att utnyttja den samlade kraften i organisationen för att bidra till lönsamheten på ägarnas gårdar samt maximera avkastningen

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning

Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2013 Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Välkommen till Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2013! Om Lantmännen 2 Lantmännen

Läs mer

Lantmännens Årsrapport

Lantmännens Årsrapport 213 Lantmännens Årsrapport Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Välkommen till Lantmännens Årsrapport 213! Årsrapporten är en sammanfattning av Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning

Läs mer

Inleveransflöde av Spannmål på Lantmännen Lantbruk. Landscape LM-Lantbruk

Inleveransflöde av Spannmål på Lantmännen Lantbruk. Landscape LM-Lantbruk Inleveransflöde av Spannmål på Lantmännen Lantbruk Landscape LM-Lantbruk Vilka är vi? Fredrik Borgqvist Processledare, Produktion och Lager på Division Lantbruk Lösningsansvarig för Produktions- och Lagerprocesserna

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk 2014 Lantmännens Årsrapport Vd kommenterar året Resultatet för Lantmännen har under 2014 fortsatt att utvecklas positivt. Många av våra affärer har tagit ytterligare

Läs mer

Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv

Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv Annelie Moldin, Lantmännen R&D 2017-05-19 Lantmännen agerar på en global marknad, med basen i norra Europa Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning

Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2012 Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning Lantmännen tar ansvar från jord till bord Om oss Lantmännen i siffror 2 Våra divisioner 4 Ordförande har ordet 6 Vd har ordet 8 Årets händelser

Läs mer

Låna hos oss och bli delägare

Låna hos oss och bli delägare Låna hos oss och bli delägare Bottenlån med din fastighet som säkerhet För ett rikare liv på landet Finansiera din gård, din skog eller ditt lantbruks - företag hos oss Vi är jord- och skogsbrukarnas egen

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning Lantmännen tar ansvar från jord till bord Om oss Här får du bland annat information om koncernen samt hur styrelseordförande och vd ser på året som

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Lantmännens Årsrapport

Lantmännens Årsrapport 2012 Lantmännens Årsrapport Lantmännen tar ansvar från jord till bord Innehåll Ordförande har ordet 2 Vd har ordet 4 Lantmännen i siffror 6 Våra divisioner i korthet 8 Medarbetare Inspirerande kultur 10

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef

Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel. Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Lantbrukets och Lantmännens satsningar och möjligheter inom hållbara biodrivmedel Lantmännen Energi Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef Dagens anförande Lantmännen en jättekoncern och störst på bioenergi

Läs mer

Lantmännen Energi. Alarik Sandrup, näringspolitisk chef

Lantmännen Energi. Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen Energi Alarik Sandrup, näringspolitisk chef 1 Lantmännen i dag Vd och koncernchef: Per Olof Nyman Ordförande: Bengt-Olov Gunnarsson Omsättning 2011 (SEK): 38 miljarder Resultat efter finansnetto

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014

Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014 Inbjudan att teckna förlagsandelar i Lantmännen 2014 Till medlemmar och medarbetare Denna broschyr är avsedd som vägledning åt dig som i egenskap av medlem eller medarbetare erbjuds att teckna förlagsandelar

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för.

S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. 1 S T A D G A R för Göteryd Delary fiber öst ek. för. Antagna av föreningens konstituerande stämma 2012-05-15 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Göteryd Delary fiber öst ek. för. 2 ÄNDAMÅL och VERKSAMHET

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009

Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Lantmännens Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2009 Innehåll Koncernen Viktiga händelser 2 Divisioner i korthet 3 Ordförande har ordet 5 Vd har ordet 6 Strategi med tonvikt på effektivisering 8

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vi skapar ett livskraftigt lantbruk Vi skapar ett livskraftigt lantbruk 2015 Lantmännens Årsrapport Lantmännen 2015 Innehåll Om Lantmännen Lantmännen 2015 2 Lantmännens årsöverblick 4 Årets händelser i korthet 2015 6 Ordförande har ordet

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening

Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Stadgar för Lögdö Byfiber ekonomisk förening Antagna vid konstituerande styrelsemöte 2014-11-27. 1 Firma Föreningens namn är Lögdö Byfiber Ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

VD-anförande Claes-Göran Sylvén

VD-anförande Claes-Göran Sylvén VD-anförande Claes-Göran Sylvén Vår affärsidé Långsiktiga investeringar med god riskspridning inom handelsområdet i Norden och Baltikum Långsiktigt säkerställande av ICA-idén Aktiv och ansvarstagande ägarroll

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Välkomna till Kungsleden

Välkomna till Kungsleden Välkomna till Kungsleden VD, Thomas Erséus Vice VD, Johan Risberg 19 augusti 2010 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning Avkastning viktigare än fastigheternas

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening

STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening 1 FIRMA STADGAR FÖR Kville Fiber ekonomisk förening Föreningens namn är Kville Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september ökade med 4% jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

VALLBERGA LANTMÄN EKONOMISK FÖRENING STADGAR

VALLBERGA LANTMÄN EKONOMISK FÖRENING STADGAR VALLBERGA LANTMÄN EKONOMISK FÖRENING STADGAR 2015-03-24 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, STYRELSENS SÄTE 1 Firma Föreningens firma är VALLBERGA LANTMÄN ekonomisk förening (nedan benämnd föreningen) 2 Ändamål Föreningens

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar

Föreningsform och Suderbyns ekonomiska stadgar Suderbyn är en ekonomisk förening med icke-vinstdrivande ägandeform Suderbyns idéer vilar på ett långsiktigt tänkande att bruka jorden för att berika den biologiska mångfalden och återställa balansen i

Läs mer

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler.

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler. Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2015-12-16) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009

Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg. 27 april 2009 Kungsleden AB (publ) VD Thomas Erséus vice VD Johan Risberg 27 april 2009 Kungsleden i korthet Äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil avkastning avkastningen viktigare än fastighetens

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord

Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Hållbar råvaruproduktion från jord till bord Claes Johansson, Chef Hållbar Utveckling Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord Maskiner Inköp Växtodling Insatsvaror Lantbrukare Spannmål Vidareförädling

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport 2007-10-25 Delårsrapport 2007-01-01 2007-08-31 Omsättning för perioden uppgick till 29,2 MSEK* Rörelseresultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK* Vinst per aktie 0:81 SEK* Verksamhet Thenberg & Kinde

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

FRAMTIDENS. På Nötcenter Viken testas. Dra nytta av ditt medlemskap. Ungdomar diskuterar kooperation. Vår värdefulla vippa

FRAMTIDENS. På Nötcenter Viken testas. Dra nytta av ditt medlemskap. Ungdomar diskuterar kooperation. Vår värdefulla vippa Bilaga till Grodden nr 5-6 2013 LEDAREN SID 2 Stärkt ekonomisk ställning EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 5 6 2013 EKONOMI Dra nytta av ditt medlemskap SIDAN 4 5 DISTRIKTSNYTT

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer

Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Bokslutskommuniké 2015 Riggade för att ta Railcare till nya nivåer Full fart i Storbritannien Ökat underhållstryck i Sverige Årets intäkter uppgick till 294,7 (309,2) MSEK Årets resultat efter finansiella

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening

Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening Stadgar för Gunnarn Petrol ekonomisk förening 1 Föreningens firma Föreningens firma är Gunnarn Petrol ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer