NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel"

Transkript

1 NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån räknar vi med att uppnå i Europa redan i år. Vår övergripande vision är enkel och fokuserad: NeoNet ska vara förstahandsvalet för ledande investerare och mäklarhus när det gäller elektronisk direktaccess till världens viktigaste aktiemarknader. Transaktionen Den pågående snabba globaliseringen av investeringar och aktiehandel kommer att förändra både börser och traditionella handelsmönster. NeoNet har i praktiken byggt en virtuell börs, som genom uppkopplingar mot flera börser skapar en enklare och rationellare aktiehandel. Genom ett effektivt system och koncentration på avslutsfunktionen kan vi dessutom erbjuda dessa tjänster till lägre kostnader. Drivkraften bakom denna utveckling är internationella investerares krav på att kunna investera världen över säkert, anonymt och sekundsnabbt med bara ett musklick. En effektiv handel med god likviditet och genomlysning är idag en förutsättning för en aktiemarknads överlevnad. För att möta dessa krav gör allt fler stora börser det möjligt att handla i elektroniska orderböcker helt frikopplade från fysisk närvaro av mäklare. NeoNets unika affärsidé är att i det egna handelsnätverket koppla upp de olika börsernas orderböcker och erbjuda kunderna handel i aktierna som om de var noterade på en och samma börs. Accessen Denna möjlighet till direktaccess genom NeoNets system finns för närvarande till börserna i London, Frankfurt, Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Vi har redan beviljats medlemskap på Euronext Parisbörsen. Under det tredje kvartalet i år räknar vi med att koppla upp Euronextbörserna Paris, Amsterdam och Bryssel elektroniskt. När det är gjort kommer åttio procent av marknadsvärdet av de bolag som handlas på Europas börser att vara tillgängligt via NeoNets handelsnät. NeoNet grundades 1996 av en grupp erfarna mäklare och IT-specialister. Redan från början var inriktningen elektronisk handel för institutionella aktörer till låga kostnader. Sedan starten har vi haft en kraftig årlig omsättningstillväxt under god lönsamhet. Förra året var inget undantag. Omsättningen ökade från 86 till 161 miljoner kronor och resultatet förbättrades på alla nivåer. Kundtillväxten utanför Sverige var stark. Speciellt tydligt var detta i USA där kunderna genom NeoNet kan handla europeiska aktier enklare och billigare än på traditionellt vis. Inkopplingen av Londonbörsen bedömer vi ska förstärka denna trend. Idag har vi kunder i USA och i tio länder i Europa. Noteringen av NeoNets aktie i oktober på OM Stockholmsbörsens O-lista var en väsentlig händelse. Den anslutande nyemissionen gav oss kapital för fortsatta investeringar i produkt och marknad. Dessutom innebar börsnoteringen en ökad legitimitet och uppmärksamhet för NeoNet. Hastigheten Handeln på världens aktiebörser är snabbt på väg att förändras. Inom några år kommer sannolikt de mest omsatta aktierna handlas på börser världen runt vilket möjliggör handel större delen av dygnet. Men det är långt ifrån säkert att det är de traditionella börserna som kommer att leda utvecklingen. När tillgängligheten ökar ställs ännu högre krav på snabbhet i transaktionerna. Den nya teknologin har redan lockat in nya aktörer på marknaden som ser möjligheter med nya ögon, som ser möjligheter där andra ser hinder. NeoNet är en av dessa spelare. De stora börserna har i olika konstellationer diskuterat samarbeten, allianser och direkta samgåenden eller uppköp hittills med ringa resultat. Utlösande för denna ambition att sluta sig samman har varit pressen från de alternativ som dykt upp i form av handelsnätverk och system liksom etableringar av helt nya börser i såväl USA som Europa. Detta illustrerar tydligt den långsiktiga utvecklingen mot orderdriven elektronisk handel. Marknaden för elektronisk aktiehandel är ännu i sin linda men många bedömare spår en mycket snabb tillväxt. Vissa prognoser pekar på att merparten av aktiehandeln kommer att vara helt elektronisk inom fem år. NeoNets utgångsläge är starkt med ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande, en unik kompetens och en förstklassig kundstock. Vi förutser en fortsatt snabb tillväxt med god lönsamhet på väg mot vårt mål. En virtuell börs för världens aktiehandel. Torvald Bohlin, VD NeoNet

2

3 » Vårt fokus är tydligt kunderna ska kunna handla sekundsnabbt, säkert och billigt direkt på världens ledande börser.«torvald BOHLIN VD SID. 03 VD TORVALD BOHLIN

4 sid 01 sid 05 sid 06 sid 06 sid 06 sid 06 sid 06 sid 06 sid 06 sid 07 sid 08 sid 09 sid 09 sid 09 sid 11 sid 13 sid 13 sid 13 sid 13 sid 13 sid 13 sid 16 sid 17 sid 17 sid 17 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 sid 23 sid 23 sid 24 sid 24 sid 25 sid 27 sid 29 sid 32 sid 33 sid 34 sid 35 sid 36 sid 37 sid 38 sid 52 sid 54 sid 56 sid 58 sid 60 VD-ordetsid 01 Sammanfattningen Affärsidén Visionen Strategin Målen Händelser under 2000 Händelser efter periodens utgång Planerade händelser för 2001 Året i sammandrag Marknaden och utvecklingen Kapitalmarknadens utveckling Marknaden för aktiehandel Aktiehandelns utveckling NeoNets syn på traditionella och nya konkurrenter Erbjudandet NeoNets kunderbjudande Handel via NeoNet NeoNets konkurrensfördelar NeoNets elektroniska handelssystem Clearing och avveckling Kunderna och marknadsföringen Kunderna Kundsegmenten Geografisk fördelning Marknadsföring och försäljning Medarbetarna och organisationen Framtiden Aktien Koncernens finansiella utveckling i sammandrag Resultaträkning i sammandrag Balansräkning i sammandrag Kassaflödesanalys i sammandrag Nyckeltal Ordlistan Förvaltningsberättelse Koncernresultaträkning Koncernbalansräkning Koncernens kassaflödesanalys Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Moderbolagets kassaflödesanalys Noter Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Ledningen Styrelsen och revisorerna Adresserna SID. 04 INNEHÅLLET

5 NeoNet skapar nya möjligheter för elektronisk aktiehandel Internationell virtuell börs. Elektronisk fondkommissionär. Elektronisk marknadsplats för handel med aktier. IT-företag. Kärt barn har många namn. NeoNets koncept går ut på att förse sina kunder med effektiv, säker och anonym tillgång till de viktigaste aktiemarknaderna. NeoNets kunder handlar aktier i realtid via NeoNets elektroniska system och nätverk, direkt från det egna tangentbordet. Systemet ger idag access till över 50 procent av värdet på de bolag som handlas på Europas börser. Målet för NeoNet är att vara det självklara valet för institutionella investerare och mäklarhus, så kallade broker-dealers, när det gäller elektronisk access till världens ledande börser. Inga kringtjänster som analys och rådgivning och ingen handel i eget lager. Bara fokus på själva transaktionen. Redan idag kan NeoNets kunder handla aktier direkt på börserna i London, Frankfurt, Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Under 2001 planeras Euronext (Paris, Amsterdam och Bryssel) att kopplas upp till systemet och då kan kunderna nå cirka åttio procent av marknadsvärdet på Europas börser. SID. 05 SAMMANFATTNINGEN

6 » Att koppla upp merparten av världens börsvärde inom två år är absolut ingen omöjlighet. Tvärtom.«Affärsidén NeoNet ska erbjuda institutionella investerare och broker-dealers effektiv, säker och anonym access till ledande aktiemarknader. NeoNet fokuserar på aktietransaktioner via sitt elektroniska system och nätverk. Som ett komplement erbjuder NeoNet sina kunder manuell handel genom erfarna mäklare. NeoNet företräder sina kunder såsom motpart i alla transaktioner på samtliga anslutna marknader. Visionen NeoNets vision är att vara större institutionella investerares och broker-dealers förstahandsval för elektronisk direktaccess till världens ledande värdepappersmarknader. Strategin För att förverkliga visionen och nå de övergripande målen är NeoNets huvudsakliga strategi att: Ansluta NeoNet har som mål att ansluta cirka 80 procent av marknadsvärdet för de aktier som handlas på de europeiska börserna före utgången av 2001 samt cirka 80 procent av världens marknadsvärden före utgången av Stimulera NeoNet ska medvetet stimulera nya och befintliga kunder till ökad handel. Ett större utbud av börser ger ökade motiv för kunderna att använda NeoNet för större andel av sin totala handel. Ett ökat antal användare hos varje kundföretag är en viktig del av denna strategi. SID. 06 SAMMANFATTNINGEN Attrahera NeoNet ska ständigt attrahera nya internationella kunder. Huvudsakligt fokus är kunder i Europa och USA. I takt med att nya börser ansluts kommer potentiella kunder att erbjudas åtkomst till en växande andel av världens värdepappersmarknader. Den ökade accessen kommer inte bara att möjliggöra ökad handel över nationsgränserna. Anslutning till flera börser kommer också att attrahera nya kunder i dessa länder att handla med direkt elektronisk access på deras respektive hemmamarknader, som ofta står för en stor del av kundernas handel. Vidareutveckla NeoNet arbetar ständigt med att upprätthålla de tekniska och funktionella konkurrensfördelarna. För att säkerställa att investerare och broker-dealers erbjuds den mest användarvänliga och driftsäkra lösningen arbetar NeoNet kontinuerligt med att vidareutveckla sin klientapplikation, handelsplattform och kommunikationslösning. Integrera Det finns stora möjligheter att integrera kunders befintliga handelssystem med NeoNets system och nätverk. Detta är möjligt via den ledande standarden FIX (Financial Information exchange protocol) och förutsätter att kundens system, precis som NeoNets, är kompatibelt med FIX. Därmed ansluts ett stort antal användare genom en enda elektronisk koppling. Det är inte heller ovanligt att kunden i sin tur har ett antal institutionella kunder anslutna till sitt elektroniska handelssystem. FIX är ett finansiellt systemprotokoll som blivit en världsledande standard. NeoNet avser även att öka kundnyttan inom de exekveringstjänster som erbjuds genom att öka integrationen mellan NeoNets handelssystem och kunders system för handel och administration, så kallad Straight Through Processing (STP). Det kan till exempel röra sig om kunders befintliga system för aktiehandel eller risk management. Målen Under de senaste fyra räkenskapsåren har NeoNet kraftigt ökat sin omsättning och redovisat goda resultat. NeoNet räknar med en fortsatt god tillväxt. De övergripande målen är att: Långsiktigt öka intäkterna med minst 50 procent per år. Redovisa en långsiktig bruttomarginal på minst 25 procent. Mer än 80 procent av provisionsintäkterna ska komma från den elektroniska orderförmedlingen före utgången av år Händelser under 2000 Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. NeoNets handelssystem blev FIXkompatibelt. Ökad kundtillströmning i Europa och USA. Elektronisk handel på Frankfurtbörsen. Medlemskap på Londonbörsen. Förstärkt ledningsgrupp och ny VD. Förstärkt organisation för att möjliggöra fortsatt expansion. Händelser efter periodens utgång NeoNet har under januari 2001 fått medlemskap på Parisbörsen. NeoNet inledde i slutet av januari 2001 elektronisk handel på Londonbörsen. Planerade händelser för 2001 Elektronisk handel på Euronext dvs. Paris-, Bryssel- och Amsterdambörserna. Elektronisk handel på Oslobörsen förutsatt att Oslo ansluter sig till Norex handelsplattform. Utveckling av ny version av NeoNets klientapplikation.

7 Året i sammandrag GENOMSNITTLIG DAGLIG HANDELSVOLYM Mkr PROVISIONSINTÄ KTER Mkr 161 BRUTTOMARGINAL Procent R Ö RELSERESULTAT FÖ RE AVSKRIVNINGAR OCH RÄ NTENETTO Mkr 40,1 R Ö RELSERESULTAT FÖ RE SKATT Mkr 21,7 VINST PER AKTIE kr 0,62 26,9 23,6 12,5 15,9 0,26 0,25 0,48 10,6 7, , , ,15 Finansiell översikt året i sammandrag Intäkterna ökade med 86% till 160,8 Mkr (86,4 Mkr). Resultat före avskrivningar och finansnetto ökade med 68% till 39,7 Mkr (23,6 Mkr). Resultat före skatt ökade med 27% från 12,5 Mkr till 15,9 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 15,8 Mkr (6,5 Mkr). Skattebelastningen för året har reducerats väsentligt genom avdrag för kostnader avseende börsintroduktion och för nyemission. Dessa kostnader har i räkenskaperna bokförts som reduktion av eget kapital. Vinst per aktie ökade med 92% till 0,48 kr (0,25 kr). Andelen intäkter från elektroniskt förmedlade order uppgick under fjärde kvartalet till 61%. Under helårsperioden var andelen 50% jämfört med 31% föregående år. Frankfurtbörsen (Deutsche Börse, Xetra) anslöts för elektronisk direkthandel i mars. Medlemskap på London Stock Exchange erhölls i slutet av november. Investeringarna uppgick till 32,6 Mkr under perioden (28,2 Mkr). En nyemission genomfördes med likvid den 19 oktober i samband med att NeoNet noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 20 oktober. NeoNet tillfördes 139,6 Mkr efter avdrag för emissionskostnader. Dessutom tillfördes i september och december sammantaget 24,6 Mkr i eget kapital genom nyteckning i ett tidigare under året utfärdat optionsprogram. Nyckeltal Provisionsintäkter, tkr Rörelseresultat före avskrivningar och räntenetto, tkr Rörelseresultat före skatt, tkr Vinst efter skatt, tkr Bruttomarginal 25% 27% 43% 29% -46% Vinstmarginal 10% 8% 24% 18% -45% Genomsnittlig daglig handelsvolym, tkr Vinst per aktie, kr 0,48 0,25 0,62 0,26-0,15 Utdelning per aktie (före full utspädning), kr -* 0,12 0, Antal anställda vid periodens slut * Föreslagen SID. 07 ÅRET I SAMMANDRAG

8 » Vissa prognoser pekar på att merparten av aktiehandeln kommer att vara helt elektronisk inom fem år.«börsernas VOLYMUTVECKLING [FIG 1] Index Nasdaq New York Stock Exchange London Stock Exchange Tokyo Stock Exchange Deutsche Börse OM Stockholmsbörsen Källa: Fact book 1999, Deutsche Börse, SID. 08 MARKNADEN OCH UTVECKLINGEN

9 Kapitalmarknaden har aldrig varit mer föränderlig, och aldrig så tillgänglig Kapitalmarknadens utveckling Utvecklingen på kapitalmarknaden har varit dramatisk under det senaste decenniet. Handelsvolymerna på de stora börserna har ökat markant, tiden för att genomföra en affär har kortats och nationella gränser är på väg att suddas ut. Ny teknik och liberaliserad lagstiftning i många länder har bidragit till den snabba utvecklingen. Sammantaget har detta lett till en kraftigt förbättrad tillgänglighet till kapitalmarknaden och till framväxten av olika nya finansiella instrument. Intresset för kapitalmarknaden bland privatpersoner och i media har också ökat. Individers långsiktiga sparande, för exempelvis pensioner, har ökat samtidigt som en påtaglig förskjutning skett från banksparande till aktierelaterat sparande. I Centraleuropa har denna utveckling tagit fart under de senaste åren. I länder med lång tradition av räntebaserat sparande som exempelvis Tyskland har det skett en snabb ökning av aktiesparandet bland privatpersoner. Individen tar över mer av ansvaret för en tryggad framtid från de allmänna välfärdssystemen i många länder. Med ett ökat intresse och förbättrad tillgänglighet har också följt en kraftig värdetillväxt på aktiemarknaderna. Marknaden för kapitalförvaltning utvecklas i snabb takt och utbudet av olika finansiella instrument och produkter har ökat. Konkurrensen mellan olika aktörer på marknaden har resulterat i en bred flora av nya aktierelaterade instrument. Medvetenheten och kunskapsnivån hos slutkonsumenten, det vill säga spararen, har skapat nya produkter och lägre priser för förvaltning och handel. Ett exempel är indexfonder, som följer ett valt index, vilka under de senaste åren tagit en allt större del av marknaden för kapitalförvaltningstjänster. Dessa fonder erbjuder väsentligt lägre kostnader än aktivt förvaltade aktiefonder. Generellt sett har teknikutvecklingen bidragit till en mer effektiv och transparent marknad. Transaktionskostnaderna för aktiehandel har minskat, både för privatpersoner och institutionella investerare. [ Fig 1, sid 8 ] Marknaden för aktiehandel Den snabba utvecklingen på kapitalmarknaden, avregleringar och den tekniska utvecklingen har på bara några år förändrat marknaden för aktiehandel radikalt. Tidigare skedde i princip all handel på nationella börser som i praktiken hade monopol på aktiehandeln. Affärerna genomfördes mer eller mindre manuellt på handlargolv där köparnas och säljarnas mäklare möttes för avslut. Successivt infördes teknik som automatiserade handeln. Stockholmsbörsen var en av de första börserna i världen som införde elektronisk handel I olika takt har sedan världens ledande börser utnyttjat tekniken för att effektivisera och förenkla aktiehandeln. Marknaden för aktiehandel har varit betydligt mer fragmenterad i Europa jämfört med USA. EU:s avregleringar har inte nått aktiehandeln än, varför lagstiftning och regleringar varierar mellan olika länder. EU har inlett arbetet med att försöka harmonisera handeln inom unionen, men processen är komplicerad och det kan dröja ett antal år innan föreslagna åtgärder genomförts. I USA sker aktiehandeln i huvudsak på två marknadsplatser: Nasdaq samt NYSE (New York Stock Exchange) med ett nätverk av de regionala börserna. Aktiehandeln regleras federalt av en enda myndighet, SEC. Kostnaderna för clearing och avveckling är också avsevärt lägre än genomsnittet i Europa. Börserna i USA har inte kommit lika långt som de europeiska i övergången till elektronisk handel. Aktiehandelns utveckling Utvecklingen av marknaden för elektronisk aktiehandel är fortfarande i sin linda. Teknikutveckling och globalisering har resulterat i att nationella strukturer överges. Vinnare är kunderna som kan agera på en marknad med bättre konkurrens och genomlysning. Faktorer som kommer vara avgörande för en marknadsplats framgång är förmågan att erbjuda stor handel med hög effektivitet och till låga kostnader, kombinerat med effektiva system för kringtjänster som clearing och avveckling. SID. 09 MARKNADEN OCH UTVECKLINGEN

10 » NeoNet ansluter sig till de marknader där likviditeten bedöms vara bäst direkt till orderboken på den börs där aktien är noterad.«neonets STRATEGISKA POSITION [FIG 3] ECN ECN INTERNET MÄKLARE ELEKTRONISK ORDER- FÖRMEDLING NEONET MANUELL HANDEL ORDER- MATCHNING EXEKVERING PRIVAT- KUNDER INSTITUTIONELLA INVESTERARE NEONET BEFINNER SIG I GRÄNSLANDET MOT FÖLJANDE AKTÖRER SOM ÄR KONKURRENTER I OLIKA GRAD [FIG 2] Aktörer Agerande mot kundgrupper Institutionella investerare Broker-dealers Traditionella aktörer Globala Investmentbanker. Regionala Investmentbanker. Börser som ingår allianser eller fusionerar. Nya aktörer ECN:er och aktörer som erbjuder elektronisk orderförmedling. Elektroniska handelsplatser som vid sidan av de traditionella börserna matchar köp- och säljorder. Nya aktörer som liksom NeoNet försöker underlätta handel över gränserna. Stor kapacitet om aktörer väljer att inleda elektronisk orderförmedling, vilket dock riskerar att ta andelar från den ordinarie verksamheten. Har starka kundrelationer och starka varumärken. Lokala aktörer har ofta stark ställning på lokala marknader. Liten sannolikhet att aktörer investerar stora belopp för att bygga nödvändig infrastruktur. Ingen direkt konkurrent, men påverkar marknadsbilden i stort. Direkta konkurrenter till NeoNet. Befintliga aktörer bedriver för närvarande främst verksamhet som inte bara fokuserar på exekveringsmomentet. Låg likviditet i nätverken. Utgör komplement för institutioner som handlar stora order och med längre tidsperspektiv. Direkta konkurrenter till NeoNet om de uppnår motsvarande erbjudande och teknologi. Stora investeringar görs i olika system för handel mellan mäklare. Verksamheten bedrivs ofta i separata bolag såsom ECN:er. Har starka kundrelationer och starka varumärken. Kommer sannolikt inte att investera i tillräckligt stor utsträckning i teknologisk infrastruktur. Genom större geografisk täckning underlättar dessa aktörer för mäklare att bli direktmedlemmar. Direkta konkurrenter till NeoNet. Många av aktörerna bedriver för närvarande verksamhet som inte bara fokuserar på exekveringsmomentet. Inte tillämpligt. Direkta konkurrenter till NeoNet om de uppnår motsvarande erbjudande och teknologi. Internetmäklare. Potentiella konkurrenter på sikt. På sikt kan dessa vara potentiella konkurrenter. I dagsläget är dock fokus privatpersoners aktiehandel. SID. 10 MARKNADEN OCH UTVECKLINGEN

11 Omstrukturering och konsolidering Den europeiska marknaden för aktiehandel och clearingverksamhet är under starkt omvandlingstryck. Försök till sammanslagningar och samarbeten mellan olika börser är en tydlig trend. För att mer framgångsrikt konkurrera om likviditeten och möta marknadens ökande krav på tillgänglighet och kostnadseffektivitet har olika börser skapat allianser. Paris, Bryssel och Amsterdam har gått samman och bildat Euronext och kommer att erbjuda handel med över noterade bolag. Handeln har aviserats ske i Parisbörsens system och beräknas komma igång under andra kvartalet Börserna i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Reykjavik har skapat Norex med målsättningen att skapa en enhetlig nordisk teknisk handelsplattform. Planer finns att även inkludera de baltiska börserna i samarbetet. Helsingforsbörsen har dock inte anslutit sig till Norex. Det mest omfattande initiativet till samarbete på aktiemarknaderna är Global Equity Market (GEM), som ännu är på planeringsstadiet. Om samarbetsplanerna genomförs kan 24-timmarshandel av större bolags aktier bli verklighet. I diskussionerna har NYSE (New York Stock Exchange), börserna i Australien, Tokyo, Hong Kong, São Paulo, Mexico, Toronto och Euronext-börserna deltagit. Nasdaqs övertagande av dess europeiska motsvarighet Easdaq. Virt-X är resultatet av samarbetet mellan Zürichbörsen och Tradepoint. Tradepoint är en fristående elektronisk börs baserad i London. Institutionella investerare, market makers och brokerdealers kan lägga order direkt i Virt-X orderbok som omfattar aktier i större europeiska bolag. Jiway är samägd av OM Gruppen och Morgan Stanley Dean Witter. Affärsidén är att skapa en börs vid sidan av de befintliga börserna. Orderboken upprätthålls av market makers i olika länder, vilka sägs garantera priser i de olika aktierna. Jiway riktar sig till internetbaserade mäklarfirmor och banker vars kunder huvudsakligen är privatpersoner. Under år 2000 planerade London Stock Exchange och Deutsche Börse ett samgående för att skapa en gemensam börs ix. OM Gruppens bud på Londonbörsen och motstånd hos de mindre aktieägarna var bidragande orsaker till att affären sprack. Nya alternativa marknadsplatser och handelssystem Under de senaste åren har nya sätt att bedriva aktiehandel vuxit fram med början i USA. Kraven på tillgänglighet och snabbhet har ökat och aktörer som utnyttjat den nya teknikens möjligheter har varit framgångsrika. Handel med manuella inslag på Nasdaq och NYSE har fått konkurrens av elektroniska handelssystem, så kallade Alternative Trading Systems (ATS) och Electronic Communication Networks (ECN). Dessa har attraherat en ansenlig del av likviditeten på den amerikanska aktiemarknaden. ECN:er står för över 35% av handeln på Nasdaq och är elektroniska handelssystem, som automatiskt matchar köp- och säljorder, ofta sammankopplade med andra handelssystem. För närvarande har merparten av de stora amerikanska investmentbankerna intressen i ECN:er. De mest kända ECN:erna, som även har internationell verksamhet, är Reutersägda Instinet och Bloombergs Tradebook. NeoNets syn på traditionella och nya konkurrenter NeoNets omvärld och konkurrenssituation är i snabb utveckling och relativt komplex att beskriva eftersom den berör flera olika delar av marknaden för aktiehandel. Konkurrenterna är aktörer som liksom NeoNet erbjuder aktiehandel i olika former för institutionella investerare och broker-dealers. Dessa aktörer försöker på olika sätt differentiera sig på marknaden för att uppnå konkurrensfördelar. Konkurrenterna kan delas in i traditionella samt nya aktörer. [ Fig 2, sid 10 ] Traditionella aktörer De regionala och globala investmentbankerna och broker-dealers agerar på olika sätt för att möta konkurrensen, från både nya och gamla aktörer, exempelvis: Upprättande av egna elektroniska plattformar för orderexekvering och information. Lägre priser på aktiehandel. Utnyttjande av elektronisk orderförmedling till börserna via tillgängliga elektroniska nätverk. Kompletterande tjänster som aktieanalys, nyemissioner och nyintroduktioner. Effektiv handel av större aktieposter med minimal kurspåverkan. Flertalet broker-dealers har av tradition tjänster vid sidan av aktiemäkleri. NeoNet konkurrerar i viss mån med mäklarhus (broker-dealers) när de erbjuder aktiehandel till institutioner på marknader där även NeoNet erbjuder handel. SID. 11 MARKNADEN OCH UTVECKLINGEN

12 Det innebär att vissa av NeoNets kunder inom broker-dealersegmentet också kan vara en potentiell konkurrent. Ofta utgör dock NeoNet ett komplement för brokerdealers som genom NeoNet får effektiv direktaccess till marknader där de själva saknar medlemskap. I konkurrensen med de traditionella aktörerna är NeoNet helt fokuserat på själva transaktionen och uppnår här tydliga konkurrensfördelar genom den samtidiga åtkomsten till många marknader, snabbheten i transaktionen och det låga priset. En traditionell aktör har som regel en paketlösning med exekvering, clearing och avveckling, analys och rådgivning, som också betingar ett högre pris. Denna paketlösning bygger inte heller på att kunden får en elektronisk direktaccess till börserna. Börser som skapar allianser genom sammanslagningar utgör på kort till medellång sikt ingen direkt konkurrens för NeoNet. Det skapar snarare möjligheter. Euronext är ett exempel där NeoNet genom sitt medlemskap i Paris kommer att erbjuda access till aktier på alla Euronext-börserna. NeoNet kan därmed medverka till en ytterligare ökad handel och likviditet. Nya aktörer Nya aktörer på marknaden för aktiehandel är elektroniska handelssystem och nya börser. NeoNet bedömer att den största konkurrensen i dagsläget kommer från elektroniska handelssystem som Instinet och Tradebook. Kunderna, både broker-dealers och institutionella investerare, kan hos aktörer som Instinet och Tradebook lägga sina order i deras system. På de europeiska marknaderna har ECN:er och andra alternativa börser endast lyckats attrahera en begränsad likviditet till sina orderböcker. Det beror på att de europeiska börserna har egna helt elektroniska orderböcker vilket saknas i USA. För att möta institutionella investerares krav på tjänster för elektronisk orderexekvering krävs specialisering och teknisk kompetens. NeoNet bedömer att aktörer som vill konkurrera inom marknaden för elektronisk orderexekvering för institutionella investerare och brokerdealers möter en rad inträdesbarriärer. Dessa består bland annat av acceptans hos kunderna, stora teknikinvesteringar för handelsplattform och system, samt tid, kompetens och kostnad för teknisk uppkoppling mot respektive börs. Exempel på ECN:er är Instinet, Tradebook, Brut och Island. Merparten av ägarna är globala investmentbanker eller aktörer inom finansiell information. [ Fig 3, sid 10 ] SID. 12 MARKNADEN OCH UTVECKLINGEN

13 NeoNet erbjuder en enda accesspunkt till de ledande börserna snabbt och säkert NeoNets kunderbjudande: En snabb, säker och anonym direktaccess till för närvarande över 50 procent av marknadsvärdet på de europeiska börserna. En tjänst avsedd för elektroniska aktietransaktioner vilket ger kunderna en effektivare handel. Alla led i transaktionen, från genomförande av en order till betalning och leverans. En gedigen kombination av erfarenhet av aktiehandel och teknisk kompetens. Ett tekniskt avancerat och användarvänligt system med ett och samma gränssnitt mot kunden för alla marknader. En systemlösning som är FIX-kompatibel, vilket innebär att den kan kopplas ihop med andra finansiella system. Ett kommunikationsnätverk med hög säkerhet och prestanda. Manuell aktiehandel som stöd till den elektroniska orderläggningen för mer komplexa transaktioner och som kvalificerat handelsstöd och backup. Handel via NeoNet NeoNet ger ledande institutionella investerare och broker-dealers elektronisk direktaccess till de viktigaste aktiemarknaderna. De uppkopplade börserna består i dagsläget av Londonbörsen, Frankfurtbörsen, OM Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och Köpenhamnsbörsen. Via NeoNets elektroniska handelssystem får kunderna kurser i realtid, information om marknadsaktiviteter och orderdjup. De kan också själva ändra och ta bort sina lagda order utan fördröjning. Hela systemet hanteras från en och samma bildskärm vilket ger kunderna möjlighet att övervaka och handla på flera marknader samtidigt. NeoNets kunder gör sina transaktioner helt anonymt på samtliga anslutna marknader. NeoNets konkurrensfördelar NeoNet erbjuder sina kunder en mängd fördelar. [ Fig 4, sid 14 ] NeoNets elektroniska handelssystem NeoNets system är enkelt att installera, lära sig och använda. Systemkravet hos kunden är endast en vanlig persondator med en Windows NT 4.0 Work-station. Centralt drivs systemet på Windows NToch Oracle-plattformar. Handelssystemet och nätverket är baserat på TCP/IP-kommunikation där kunderna ansluter sig till NeoNet via dedicerade förbindelser för datakommunikation. Det ger ett eget nätverk där viktiga faktorer som kapacitet, driftsäkerhet och skydd mot oönskade intrång kan ligga på en hög och konstant nivå oavsett antal användare. NeoNet har valt WorldCom som global leverantör av datakommunikation. Under januari 2001 lanserades NeoNets handelssystem version 5.1. Genom den versionen av systemet kan kunderna även handla aktier i Londonbörsens handelsplattform SETS, på samma sätt som de andra anslutna börserna. Den senaste versionen av NeoNets handelssystem har även ett nytt sätt att distribuera marknadsinformation från alla elektroniskt anslutna börser. Det nya distributionssättet utnyttjar bandbredden mer effektivt i de dataförbindelser som ansluter kunderna till NeoNets nätverk. Det blir därmed möjligt att selektivt överföra den marknadsinformation som motsvarar varje kunds behov. [ Fig 5, sid 14 ] Clearing och avveckling Det helägda dotterbolaget NeoNet Securities AB står som formell motpart i alla transaktioner som genomförs av europeiska kunder. Motpart för de amerikanska kunderna är dotterbolaget NeoNet Securities, Inc. Olika banker anlitas på respektive marknad för clearing och avveckling (betalning och leverans av aktier) vilket sker enligt de regler som gäller för den specifika marknaden. Alla transaktioner avslutas genom betalning mot leverans av aktier. NeoNet har tecknat en kreditförsäkring hos ABBägda försäkringsbolaget Sirius International (kredit rating AA- enligt Standard & Poor) som säkerhet mot kundförluster. När nya kunder ansluts till NeoNet gör Sirius International en kreditbedömning. Utifrån den bedömningen beslutar Sirius International om kunden kan omfattas av försäkringen och i sådant fall med vilken limit. Den absoluta merparten av kunderna täcks av denna försäkring. Försäkringen täcker eventuella kursförluster som NeoNet ådrar sig till följd av kunds oförmåga att fullfölja genomförda affärer på grund av insolvens. Försäkringen gäller med specifika villkor, självrisk och begränsningar per kund och år. SID. 13 ERBJUDANDET

14 » Vi gör det andra bara pratar om. Vi kopplar ihop flera olika börser till en enda marknadsplats.«neonet ERBJUDER SINA KUNDER EN MÄNGD FÖRDELAR [FIG 4] SNABBHET NeoNet erbjuder elektronisk aktiehandel i realtid med omedelbar bekräftelse på utförda transaktioner. Genom handelssystemets direktanslutning till de olika europeiska marknaderna skickas ordern direkt från kundens dator in i börsernas orderböcker. Traditionellt måste den som ska investera ringa en mäklare, som i sin tur lägger in ordern i börsens system. Efter att ordern genomförts får mäklaren en bekräftelse, som därefter förmedlas vidare till kunden. ACCESS NeoNets koncept innebär att användaren via en och samma skärmbild får direktaccess till många börser. Kunden har ett verktyg som tar henne eller honom rakt in på marknaden. Detta skiljer NeoNet från konkurrenter som i egen orderbok matchar köp- och säljorder. Med NeoNet får kunderna en snabbare exekvering och tillgång till en större likviditet med fullständig prisinformation. Transaktioner på ett antal olika marknader i olika valutor kan hanteras genom ett enda system. FOKUS NeoNet har valt att helt fokusera på att erbjuda institutionella investerare och broker-dealers elektronisk direktaccess till ledande börser. NeoNet har därför inga egna analytiker eller personer som bearbetar kunderna för att få dem att köpa eller sälja vissa aktier. Bolaget bedriver heller ingen handel för egen räkning. NeoNets fokus eliminerar risken för intressekonflikt med kundens egen affär. ANONYMITET All handel via NeoNet är anonym. I alla transaktioner fungerar NeoNet som ensam motpart. Inga mellanhänder känner till eller försenar ordern före exekvering eftersom investeraren lägger in sin order direkt i börsens orderbok. Även den manuella handeln sker självfallet anonymt på börsen med NeoNet som motpart. KOSTNADSBESPARINGAR Genom att NeoNet erbjuder en elektronisk tjänst kan priset hållas lågt. Ofta har NeoNet minst hälften så låga priser som en traditionell mäklare. Systemets användarvänlighet och realtidsaccess till börserna ger användaren full kontroll över information och orderläggning vilket normalt sett ger bästa pris. FIX-kopplingen som finns i NeoNets system gör att allt fler kunder kan koppla samman detta med sina övriga finansiella system och verktyg. Det sparar tid och ökar effektiviteten i den interna hanteringen av transaktionerna. FLEXIBILITET OCH ENKELHET NeoNets klientapplikation är byggd på Windows-baserade lösningar vilket ger kunden ett mycket användarvänligt system att hantera. Kunderna kan via en och samma skärm få en överblick över viktig information från flera börser samtidigt och kan även anpassa applikationen efter sina egna preferenser och behov. SÄKERHET NeoNets kunder är uppkopplade via företagets elektroniska nätverk vilket ger en högre säkerhet än om handeln skulle gå över det publika Internet. Varje kund har en egen dedicerad förbindelse för datakommunikation. Detta medför inte bara mindre risk för intrång och högre driftssäkerhet utan ger även kunderna garanterad överföringskapacitet. KUNDER ANSLUTS TILL NEONETS ELEKTRONISKA HANDELSSYSTEM VID EN ANSLUTNINGSPUNKT ELLER DIREKT TILL DET CENTRALA HANDELSSYSTEMET [FIG 5] BÖRSER OSLO EURONEXT LONDON KUNDER CENTRALT HANDELSSYSTEM STOCKHOLM - Teknisk övervakning - Orderövervakning FRANKFURT HELSINGFORS STOCKHOLM ANSLUTNINGSPUNKT LONDON ANSLUTNINGSPUNKT NEW YORK KÖPENHAMN KUNDER KUNDER SID. 14 ERBJUDANDET

15 NEONETS VÄG TILL ELEKTRONISK HANDELSPLATS 1996 NeoNet grundas i februari. Manuell handel inleds på Stockholmsbörsen i aktier och indexterminer. Utvecklingen av det egna handelssystemet påbörjas. Elektronisk handel via NeoNet inleds på Stockholmsbörsen Manuell handel på Helsingforsbörsen inleds. Systemutvecklingen flyttas till nybildade dotterbolaget NeoNet Technology AB Manuell handel inleds på Oslobörsen. NeoNet Securities, Inc. grundas och kontor öppnas i New York. Manuell handel inleds på Köpenhamnsbörsen. Första kunden i USA kopplas till NeoNets system. Manuell handel inleds på Frankfurtbörsen. Ny systemplattform lanseras som möjliggör samtidig handel på flera marknader. Elektronisk handel på Helsingforsbörsen och Köpenhamnsbörsen. Elektronisk handel med indexterminer på Stockholmsbörsen inleds Elektronisk handel inleds i Frankfurtbörsens elektroniska handelssystem i mars. NeoNets handelssystem blir FIXkompatibelt. NeoNet börsnoteras på OM Stockholmsbörsens O-lista. Medlemskap på Londonbörsen erhålls och manuell handel inleds Medlemskap på Parisbörsen erhålls. Elektronisk handel på Londonbörsen påbörjas. NEONETS GENOMSNITTLIGA DAGLIGA HANDELSVOLYM Mkr Frankfurt Stock Exchange Copenhagen/Oslo Stock Exchange Genomsnitt senaste 12 månaderna Helsinki Stock Exchange Stockholm Stock Exchange jan. -98 mar. -98 maj. -98 jul. -98 sep. -98 nov. -98 jan. -99 mar. -99 maj. -99 jul. -99 sep. -99 nov. -99 jan. -00 mar. -00 maj. -00 jul. -00 sep.-00 nov. -00 SID. 15 ERBJUDANDET

16 » Vi vet att konkurrensen kommer att öka. Nyckeln till framgång är att erbjuda det bästa systemet med den bästa accessen för att möta kundernas behov av snabb och säker global handel.«fördelning AV NEONETS KUNDER, ANTAL [FIG 6] FÖRDELNING AV NEONETS KUNDER, ANTAL [FIG 7] INSTITUTIONELLA INVESTERARE 58% BROKER-DEALERS 42% NORDEN 58% ÖVRIGA EUROPA 25% USA 17% SID. 16 KUNDERNA OCH MARKNADSFÖRINGEN

17 NeoNets kunder är kapitalmarknadens verkliga experter Kunderna NeoNet vänder sig till professionella aktörer på kapitalmarknaden. NeoNets kunder har därför själva mycket stor erfarenhet av handel med värdepapper. Kunderna kan delas upp i två huvudsegment: broker-dealers (mäklarhus) och institutionella investerare. NeoNet har kunder i tio länder i Europa samt i USA. NeoNets 20 största kunder står för cirka 75 procent av provisionsintäkterna. En NeoNet-kund kan bestå av många användare i realiteten. En kund, till exempel ett mäklarhus, kan ha ett flertal användare på olika avdelningar. Några handlar från mäklaravdelningen och andra från tradingavdelningen. Användarna kan även vara utspridda geografiskt. Kundsegmenten Institutionella investerare De institutionella investerarna är NeoNets största kundgrupp. Per den 31 december 2000 var 58 procent av kunderna inom denna kategori. De institutionella investerarna är sällan själva medlemmar på en börs. De använder NeoNet främst för systemets anonymitet och effektiva access. Många kunder inom detta segment, speciellt de större, har interna avdelningar som sköter all handel. De söker en fokuserad tjänst som ger dem en enkel och snabb ingång till de ledande börserna. För NeoNet är det huvudsakligen de institutionella investerare som handlar stora volymer på de marknader där handel erbjuds som är intressanta. Broker-dealers Den andra kategorin kunder hos NeoNet, broker-dealers, utgjorde vid årets slut 42 procent av totala kundbasen. Många broker-dealers är vana vid att handla elektroniskt och är själva medlemmar på olika börser. De använder NeoNet för att kunna erbjuda sina kunder handel på de börser de inte själva är medlemmar på, eller som ett effektivt verktyg för trading. Det finns även broker-dealer-kunder som inte har några slutkunder utan är inriktade på renodlad tradingverksamhet. Detta segment har en stor potential då en broker-dealer i allmänhet har många institutionella slutkunder. Speciellt intressant är det om slutkunderna har en elektronisk direktkoppling till brokerdealern. Det ger broker-dealerns elektroniskt anslutna slutkunder möjlighet att handla elektroniskt via NeoNet. Kopplingen till broker-dealern blir därmed ett avtal på grossistnivå, som i sin tur ger broker-dealern möjlighet att bredda sitt elektroniska erbjudande för sina slutkunder. Geografisk fördelning NeoNet har i dagsläget flest kunder i Norden med tyngdpunkt på Sverige. Den största kundgruppen i Norden utgörs av institutionella investerare. Utanför Norden är USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Benelux och Schweiz viktiga geografiska marknader. 58 procent av kunderna finns i Norden, 25 procent i övriga Europa och resterande 17 procent i USA. De amerikanska kunderna utgörs av stora institutionella investerare och välkända broker-dealers. Kunderna i USA använder i dagsläget NeoNet för att få tillgång till den europeiska aktiemarknaden via ett och samma system. Mer än 95 procent av intäkterna från de amerikanska kunderna kommer från elektronisk orderförmedling. Generellt sett upplevs traditionell europeisk aktiehandel som krånglig av kunderna i USA eftersom regelverk och handelsmöjligheter skiljer sig väsentligt mellan de olika länderna. Detta gör NeoNets koncept mycket attraktivt eftersom det kraftigt förenklar handeln med europeiska aktier genom en enda accesspunkt med en enda leverantör av exekvering, och motpart för clearing och avveckling. [ Fig 6 och 7, sid 16 ] Marknadsföring och försäljning Marknadsföring och försäljning är ett högt prioriterat område för att öka och bredda kundbasen. NeoNets tjänster riktar sig mot en väldefinierad och professionell kundgrupp varför stor kraft läggs på personlig bearbetning och direkta kontakter med befintliga och potentiella kunder. Som ett led i NeoNets intensifierade satsning på internationell försäljning och marknadsföring har antalet försäljare ökats. Vid årsskiftet arbetade fem personer med direkt försäljning. Även NeoNets mäklare marknadsför, genom sina kundkontakter, företagets tjänster. NeoNet har fram till nu haft stort fokus på framför allt teknisk utveckling och anslutning av nya börser. Med de tillväxtmål som NeoNet ställt upp och den planerade geografiska breddningen av kundbasen i Europa och USA, kommer resurserna för marknadsföring och försäljning fortsätta att utvecklas. För att snabbare kunna nå en bredare internationell kundbas kan allianser eller samarbeten av olika slag aktualiseras. Exempel på sådana samarbetspartners är andra elektroniska nätverk, ECN:er eller större mäklarhus. SID. 17 KUNDERNA OCH MARKNADSFÖRINGEN

18 NeoNet en kombination av erfarna mäklare, IT-specialister och nytänkande Medarbetarna NeoNet startades för fem år sedan av erfarna mäklare och IT-specialister. Marknaden saknade då ett användarvänligt men avancerat verktyg för att underlätta vardagen för professionella investerare samtidigt som Stockholmsbörsen visade vägen in i framtiden genom att tillåta elektronisk orderförmedling. Dessa båda förutsättningar var grunden för utvecklingen av det som idag är NeoNet. Nyckeln till framgång har varit NeoNets medarbetare. Det är deras erfarenhet och innovationskraft som utvecklat NeoNet till det välpositionerade och konkurrenskraftiga företag det idag är. Organisationen Koncernen är organiserad i följande funktioner: försäljning, operativ verksamhet, finans, produktutveckling och IT. För närvarande arbetar över 60 personer på NeoNets kontor i Stockholm och New York. Av dessa arbetar 26 personer direkt med systemutveckling och IT-frågor. Fokus för IT-sidan är utveckling av systemet med kopplingar till nya börser och ny funktionalitet. Det omfattar också löpande IT-drift, underhåll och uppdateringar samt installationer av kundanslutningar. 19 personer arbetar med aktiehandel och därtill relaterad administration, som omfattar clearing och avveckling av alla transaktioner på samtliga anslutna marknader. Aktiemäklarna har i genomsnitt 9 års yrkeserfarenhet och de är alla certifierade på minst tre olika börser. Fem personer arbetar med direkt försäljning. Resterande anställda arbetar i huvudsak med affärsutveckling, ledning samt ekonomi och administration. NeoNets moderbolag, NeoNet AB (publ), har tre helägda dotterbolag. Dessa är NeoNet Securities AB, NeoNet Securities, Inc. och NeoNet Technology AB. Huvudkontoret samt de båda svenska dotterbolagen ligger i Stockholm och det amerikanska dotterbolaget i New York. NeoNet AB (publ) Moderbolaget NeoNet AB ansvarar i första hand för koncernledning, affärsutveckling, finansiella frågor, investor relations, samt PR och varumärkesfrågor. NeoNet AB har tre medarbetare i Stockholm. NeoNet Securities AB Sedan NeoNet grundades 1996 har NeoNet Securities AB varit det huvudsakliga rörelsedrivande bolaget. Bolaget står som motpart i alla transaktioner som genomförs för europeiska kunder. NeoNet Securities AB har 33 medarbetare. NeoNet Securities, Inc. Bolagets verksamhet består i huvudsak av att marknadsföra NeoNets tjänster på den amerikanska marknaden. NeoNet Securities, Inc. ansvarar också för systeminstallationer och support till kunderna i USA. Bolaget har varit verksamt sedan februari Bolaget är motpart i alla transaktioner som kommer från de amerikanska kunderna. NeoNet Securities, Inc. har 7 medarbetare. NeoNet Technology AB 1998 överfördes systemutvecklingen till NeoNet Technology AB. För närvarande ägnas den huvudsakliga verksamheten åt NeoNets systemutveckling. Detta omfattar utveckling av det centrala handelssystemets funktionalitet och kapacitet, gränssnitt mot nya marknader, klientapplikationen, kommunikationslösningar samt systemintegration. NeoNet Technology AB har 19 medarbetare. SID. 18 MEDARBETARNA OCH ORGANISATIONEN

19 NeoNet bygger framtidens aktiehandel NeoNet och framtiden NeoNet har sedan starten haft en kraftig årlig omsättningstillväxt under god lönsamhet. Omsättningen år 2000 nästan fördubblades från 86 Mkr till 161 Mkr. Resultatet förbättrades på alla nivåer och bruttomarginalen uppgick till 25 procent. NeoNets mål är att nå en långsiktig årlig intäktsökning på minst 50 procent med en bruttomarginal på minst 25 procent. Avgörande faktorer för att nå dessa finansiella mål blir förmågan att skaffa nya kunder på nya marknader i kombination med att öka handeln hos de befintliga kunderna. När flera av de viktigaste europeiska börserna anslutits till NeoNets system under 2001 vidgas fokus till att även omfatta anslutning av andra börser. En naturlig utveckling är att koppla upp de största aktiemarknaderna i USA och Asien. Detta ligger även i linje med strategin att kunna erbjuda anslutningar till cirka 80 procent av det totala marknadsvärdet på aktiemarknaderna i världen före utgången av Hittills har NeoNet själv utvecklat alla börsanslutningar och kundbasen har enbart vuxit organiskt. För att snabbare kunna ansluta nya börser och snabbare utöka kundbasen kan NeoNet komma att ingå i allianser eller strategiska samarbeten med olika partners. Även NeoNets teknik och tjänsteutbud är under ständig utveckling för att möta nya kundkrav och en förväntad ökad konkurrens. NeoNets verksamhet omfattar aktietransaktioner för kunders räkning. Bolaget bedriver ingen handel för egen del. Därmed påverkas NeoNets intäkter och resultat av kundernas dagliga handelsvolymer och av kursnivåerna på de börser där NeoNet bedriver handel för kunders räkning. Såväl volymer som kurser kan variera på kort sikt eftersom handeln skiljer sig från dag till dag liksom säsongsmässigt. Det innebär kvartalsvisa intäktsoch resultatvariationer. Sett över tiden minskar dessa variationer, speciellt då handel sker på allt fler börser och kunderna i allt större utsträckning kommer att finnas på fler geografiska marknader. SID. 19 FRAMTIDEN

20 Aktien Aktiestruktur Den 31 december 2000 uppgick antalet aktier till Alla aktier har lika rösträtt och rätt till utdelning. Under verksamhetsåret har antalet aktier ökat med genom nyteckning av tidigare aktieägare samt med aktier genom nyemission i samband med NeoNets börsnotering. Kursutveckling NeoNet-aktien noterades den 20 oktober 2000 på OM Stockholmsbörsens O-lista. Aktiekursen var 20 kr vid noteringstillfället. Högsta kurs under 2000 uppnåddes under december då aktien flera handelsdagar betalades till 22 kr. Som lägst betalades aktien till 12 kr den 14 november. NEONET- AKTIENS UTVECKLING NeoNet SXGX 14 kr SID. 20 AKTIEN

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av perioden Årets första nio månader har genererat intäkter på TSEK 2.488 (2.585). Handelsintäkterna

Läs mer

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk NEONET ÅRSREDOVISNING 2001 NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk Vår utveckling mot ett globalt börsnätverk fortsätter i snabb takt. Genom NeoNet kan våra kunder idag handla elektroniskt och

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Nettoomsättningen under året blev 3,7 (3,8) milj kr. Resultat efter finansiella poster blev -0,8 (-0,2) milj kr. Fjärde kvartalet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO

Årsstämma. 4 maj 2006. Simon Nathanson, CEO Årsstämma 4 maj 2006 Simon Nathanson, CEO En bra utveckling 16 14 12 10 8 6 4 2 kr 2004-03-15 2004-04-15 2004-05-15 2004-06-15 2004-07-15 2004-08-15 2004-09-15 2004-10-15 2004-11-15 2004-12-15 2005-01-15

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2016 för Pepins Group AB (publ) (f.d. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Rapport för tre månader (1/1-31/3 2007) Förbättrat resultat med minskad omsättning Omsättningen uppgick till 79 MKr (107 MKr) Resultatet efter skatt uppgick till 1,3 MKr (-7 MKr) Resultat per aktie efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002

Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 Delårsrapport 1 januari-30 september 2002 I samtliga jämförelsesiffror konsolideras Avanza Holding-koncernen per 1 augusti 2001 Resultatet före goodwillavskrivningar för årets första nio månader förbättrades

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

2008-2. 2008 apriljuni

2008-2. 2008 apriljuni DELÅRSRAPPORT SIX AB (publ) -2 Delårsrapport för perioden januari-juni apriljuni apriljuni Ändring % Jan-juni Jan-juni Ändring % Omsättning, Mkr 68,5 60,9 137,4 122,0 +12,6 % Rörelseresultat, Mkr 2,5 6,1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016 Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret Wiema, var ett år i förändring och Wiema lyckades nästan helt slutföra omställningen av flytten vilket skulle nås först 2017. Kvartalsrapport koncernen

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2011 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2011 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning Perioden präglas av sjunkande omsättning och resultat. För att upprätthålla nödvändiga kapitalkrav kan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Bokslutskommuniké Verksamhetsåret 2005 Electra Gruppen AB (publ) Omsättningen uppgick till 1 067,2 MSEK (973,8) varav 389,9 MSEK (323,4) under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 39,5 MSEK

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari mars 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari mars 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av Q1 Årets första kvartal visar på ökad omsättning jämfört med samma period 2012 samtidigt som resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 ONSDAGEN DEN 28 FEBRUARI 2007 Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 Bolaget har under perioden bytt verksamhetsinriktning.

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer