NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel"

Transkript

1 NEONET ÅRSREDOVISNING 2000 NeoNet en marknadsplats för global aktiehandel Vårt mål är att våra kunder år 2003 ska kunna handla åttio procent av det globala börsvärdet i NeoNets handelsnätverk. Den nivån räknar vi med att uppnå i Europa redan i år. Vår övergripande vision är enkel och fokuserad: NeoNet ska vara förstahandsvalet för ledande investerare och mäklarhus när det gäller elektronisk direktaccess till världens viktigaste aktiemarknader. Transaktionen Den pågående snabba globaliseringen av investeringar och aktiehandel kommer att förändra både börser och traditionella handelsmönster. NeoNet har i praktiken byggt en virtuell börs, som genom uppkopplingar mot flera börser skapar en enklare och rationellare aktiehandel. Genom ett effektivt system och koncentration på avslutsfunktionen kan vi dessutom erbjuda dessa tjänster till lägre kostnader. Drivkraften bakom denna utveckling är internationella investerares krav på att kunna investera världen över säkert, anonymt och sekundsnabbt med bara ett musklick. En effektiv handel med god likviditet och genomlysning är idag en förutsättning för en aktiemarknads överlevnad. För att möta dessa krav gör allt fler stora börser det möjligt att handla i elektroniska orderböcker helt frikopplade från fysisk närvaro av mäklare. NeoNets unika affärsidé är att i det egna handelsnätverket koppla upp de olika börsernas orderböcker och erbjuda kunderna handel i aktierna som om de var noterade på en och samma börs. Accessen Denna möjlighet till direktaccess genom NeoNets system finns för närvarande till börserna i London, Frankfurt, Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Vi har redan beviljats medlemskap på Euronext Parisbörsen. Under det tredje kvartalet i år räknar vi med att koppla upp Euronextbörserna Paris, Amsterdam och Bryssel elektroniskt. När det är gjort kommer åttio procent av marknadsvärdet av de bolag som handlas på Europas börser att vara tillgängligt via NeoNets handelsnät. NeoNet grundades 1996 av en grupp erfarna mäklare och IT-specialister. Redan från början var inriktningen elektronisk handel för institutionella aktörer till låga kostnader. Sedan starten har vi haft en kraftig årlig omsättningstillväxt under god lönsamhet. Förra året var inget undantag. Omsättningen ökade från 86 till 161 miljoner kronor och resultatet förbättrades på alla nivåer. Kundtillväxten utanför Sverige var stark. Speciellt tydligt var detta i USA där kunderna genom NeoNet kan handla europeiska aktier enklare och billigare än på traditionellt vis. Inkopplingen av Londonbörsen bedömer vi ska förstärka denna trend. Idag har vi kunder i USA och i tio länder i Europa. Noteringen av NeoNets aktie i oktober på OM Stockholmsbörsens O-lista var en väsentlig händelse. Den anslutande nyemissionen gav oss kapital för fortsatta investeringar i produkt och marknad. Dessutom innebar börsnoteringen en ökad legitimitet och uppmärksamhet för NeoNet. Hastigheten Handeln på världens aktiebörser är snabbt på väg att förändras. Inom några år kommer sannolikt de mest omsatta aktierna handlas på börser världen runt vilket möjliggör handel större delen av dygnet. Men det är långt ifrån säkert att det är de traditionella börserna som kommer att leda utvecklingen. När tillgängligheten ökar ställs ännu högre krav på snabbhet i transaktionerna. Den nya teknologin har redan lockat in nya aktörer på marknaden som ser möjligheter med nya ögon, som ser möjligheter där andra ser hinder. NeoNet är en av dessa spelare. De stora börserna har i olika konstellationer diskuterat samarbeten, allianser och direkta samgåenden eller uppköp hittills med ringa resultat. Utlösande för denna ambition att sluta sig samman har varit pressen från de alternativ som dykt upp i form av handelsnätverk och system liksom etableringar av helt nya börser i såväl USA som Europa. Detta illustrerar tydligt den långsiktiga utvecklingen mot orderdriven elektronisk handel. Marknaden för elektronisk aktiehandel är ännu i sin linda men många bedömare spår en mycket snabb tillväxt. Vissa prognoser pekar på att merparten av aktiehandeln kommer att vara helt elektronisk inom fem år. NeoNets utgångsläge är starkt med ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande, en unik kompetens och en förstklassig kundstock. Vi förutser en fortsatt snabb tillväxt med god lönsamhet på väg mot vårt mål. En virtuell börs för världens aktiehandel. Torvald Bohlin, VD NeoNet

2

3 » Vårt fokus är tydligt kunderna ska kunna handla sekundsnabbt, säkert och billigt direkt på världens ledande börser.«torvald BOHLIN VD SID. 03 VD TORVALD BOHLIN

4 sid 01 sid 05 sid 06 sid 06 sid 06 sid 06 sid 06 sid 06 sid 06 sid 07 sid 08 sid 09 sid 09 sid 09 sid 11 sid 13 sid 13 sid 13 sid 13 sid 13 sid 13 sid 16 sid 17 sid 17 sid 17 sid 17 sid 18 sid 19 sid 20 sid 23 sid 23 sid 24 sid 24 sid 25 sid 27 sid 29 sid 32 sid 33 sid 34 sid 35 sid 36 sid 37 sid 38 sid 52 sid 54 sid 56 sid 58 sid 60 VD-ordetsid 01 Sammanfattningen Affärsidén Visionen Strategin Målen Händelser under 2000 Händelser efter periodens utgång Planerade händelser för 2001 Året i sammandrag Marknaden och utvecklingen Kapitalmarknadens utveckling Marknaden för aktiehandel Aktiehandelns utveckling NeoNets syn på traditionella och nya konkurrenter Erbjudandet NeoNets kunderbjudande Handel via NeoNet NeoNets konkurrensfördelar NeoNets elektroniska handelssystem Clearing och avveckling Kunderna och marknadsföringen Kunderna Kundsegmenten Geografisk fördelning Marknadsföring och försäljning Medarbetarna och organisationen Framtiden Aktien Koncernens finansiella utveckling i sammandrag Resultaträkning i sammandrag Balansräkning i sammandrag Kassaflödesanalys i sammandrag Nyckeltal Ordlistan Förvaltningsberättelse Koncernresultaträkning Koncernbalansräkning Koncernens kassaflödesanalys Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Moderbolagets kassaflödesanalys Noter Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Ledningen Styrelsen och revisorerna Adresserna SID. 04 INNEHÅLLET

5 NeoNet skapar nya möjligheter för elektronisk aktiehandel Internationell virtuell börs. Elektronisk fondkommissionär. Elektronisk marknadsplats för handel med aktier. IT-företag. Kärt barn har många namn. NeoNets koncept går ut på att förse sina kunder med effektiv, säker och anonym tillgång till de viktigaste aktiemarknaderna. NeoNets kunder handlar aktier i realtid via NeoNets elektroniska system och nätverk, direkt från det egna tangentbordet. Systemet ger idag access till över 50 procent av värdet på de bolag som handlas på Europas börser. Målet för NeoNet är att vara det självklara valet för institutionella investerare och mäklarhus, så kallade broker-dealers, när det gäller elektronisk access till världens ledande börser. Inga kringtjänster som analys och rådgivning och ingen handel i eget lager. Bara fokus på själva transaktionen. Redan idag kan NeoNets kunder handla aktier direkt på börserna i London, Frankfurt, Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. Under 2001 planeras Euronext (Paris, Amsterdam och Bryssel) att kopplas upp till systemet och då kan kunderna nå cirka åttio procent av marknadsvärdet på Europas börser. SID. 05 SAMMANFATTNINGEN

6 » Att koppla upp merparten av världens börsvärde inom två år är absolut ingen omöjlighet. Tvärtom.«Affärsidén NeoNet ska erbjuda institutionella investerare och broker-dealers effektiv, säker och anonym access till ledande aktiemarknader. NeoNet fokuserar på aktietransaktioner via sitt elektroniska system och nätverk. Som ett komplement erbjuder NeoNet sina kunder manuell handel genom erfarna mäklare. NeoNet företräder sina kunder såsom motpart i alla transaktioner på samtliga anslutna marknader. Visionen NeoNets vision är att vara större institutionella investerares och broker-dealers förstahandsval för elektronisk direktaccess till världens ledande värdepappersmarknader. Strategin För att förverkliga visionen och nå de övergripande målen är NeoNets huvudsakliga strategi att: Ansluta NeoNet har som mål att ansluta cirka 80 procent av marknadsvärdet för de aktier som handlas på de europeiska börserna före utgången av 2001 samt cirka 80 procent av världens marknadsvärden före utgången av Stimulera NeoNet ska medvetet stimulera nya och befintliga kunder till ökad handel. Ett större utbud av börser ger ökade motiv för kunderna att använda NeoNet för större andel av sin totala handel. Ett ökat antal användare hos varje kundföretag är en viktig del av denna strategi. SID. 06 SAMMANFATTNINGEN Attrahera NeoNet ska ständigt attrahera nya internationella kunder. Huvudsakligt fokus är kunder i Europa och USA. I takt med att nya börser ansluts kommer potentiella kunder att erbjudas åtkomst till en växande andel av världens värdepappersmarknader. Den ökade accessen kommer inte bara att möjliggöra ökad handel över nationsgränserna. Anslutning till flera börser kommer också att attrahera nya kunder i dessa länder att handla med direkt elektronisk access på deras respektive hemmamarknader, som ofta står för en stor del av kundernas handel. Vidareutveckla NeoNet arbetar ständigt med att upprätthålla de tekniska och funktionella konkurrensfördelarna. För att säkerställa att investerare och broker-dealers erbjuds den mest användarvänliga och driftsäkra lösningen arbetar NeoNet kontinuerligt med att vidareutveckla sin klientapplikation, handelsplattform och kommunikationslösning. Integrera Det finns stora möjligheter att integrera kunders befintliga handelssystem med NeoNets system och nätverk. Detta är möjligt via den ledande standarden FIX (Financial Information exchange protocol) och förutsätter att kundens system, precis som NeoNets, är kompatibelt med FIX. Därmed ansluts ett stort antal användare genom en enda elektronisk koppling. Det är inte heller ovanligt att kunden i sin tur har ett antal institutionella kunder anslutna till sitt elektroniska handelssystem. FIX är ett finansiellt systemprotokoll som blivit en världsledande standard. NeoNet avser även att öka kundnyttan inom de exekveringstjänster som erbjuds genom att öka integrationen mellan NeoNets handelssystem och kunders system för handel och administration, så kallad Straight Through Processing (STP). Det kan till exempel röra sig om kunders befintliga system för aktiehandel eller risk management. Målen Under de senaste fyra räkenskapsåren har NeoNet kraftigt ökat sin omsättning och redovisat goda resultat. NeoNet räknar med en fortsatt god tillväxt. De övergripande målen är att: Långsiktigt öka intäkterna med minst 50 procent per år. Redovisa en långsiktig bruttomarginal på minst 25 procent. Mer än 80 procent av provisionsintäkterna ska komma från den elektroniska orderförmedlingen före utgången av år Händelser under 2000 Notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. NeoNets handelssystem blev FIXkompatibelt. Ökad kundtillströmning i Europa och USA. Elektronisk handel på Frankfurtbörsen. Medlemskap på Londonbörsen. Förstärkt ledningsgrupp och ny VD. Förstärkt organisation för att möjliggöra fortsatt expansion. Händelser efter periodens utgång NeoNet har under januari 2001 fått medlemskap på Parisbörsen. NeoNet inledde i slutet av januari 2001 elektronisk handel på Londonbörsen. Planerade händelser för 2001 Elektronisk handel på Euronext dvs. Paris-, Bryssel- och Amsterdambörserna. Elektronisk handel på Oslobörsen förutsatt att Oslo ansluter sig till Norex handelsplattform. Utveckling av ny version av NeoNets klientapplikation.

7 Året i sammandrag GENOMSNITTLIG DAGLIG HANDELSVOLYM Mkr PROVISIONSINTÄ KTER Mkr 161 BRUTTOMARGINAL Procent R Ö RELSERESULTAT FÖ RE AVSKRIVNINGAR OCH RÄ NTENETTO Mkr 40,1 R Ö RELSERESULTAT FÖ RE SKATT Mkr 21,7 VINST PER AKTIE kr 0,62 26,9 23,6 12,5 15,9 0,26 0,25 0,48 10,6 7, , , ,15 Finansiell översikt året i sammandrag Intäkterna ökade med 86% till 160,8 Mkr (86,4 Mkr). Resultat före avskrivningar och finansnetto ökade med 68% till 39,7 Mkr (23,6 Mkr). Resultat före skatt ökade med 27% från 12,5 Mkr till 15,9 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till 15,8 Mkr (6,5 Mkr). Skattebelastningen för året har reducerats väsentligt genom avdrag för kostnader avseende börsintroduktion och för nyemission. Dessa kostnader har i räkenskaperna bokförts som reduktion av eget kapital. Vinst per aktie ökade med 92% till 0,48 kr (0,25 kr). Andelen intäkter från elektroniskt förmedlade order uppgick under fjärde kvartalet till 61%. Under helårsperioden var andelen 50% jämfört med 31% föregående år. Frankfurtbörsen (Deutsche Börse, Xetra) anslöts för elektronisk direkthandel i mars. Medlemskap på London Stock Exchange erhölls i slutet av november. Investeringarna uppgick till 32,6 Mkr under perioden (28,2 Mkr). En nyemission genomfördes med likvid den 19 oktober i samband med att NeoNet noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 20 oktober. NeoNet tillfördes 139,6 Mkr efter avdrag för emissionskostnader. Dessutom tillfördes i september och december sammantaget 24,6 Mkr i eget kapital genom nyteckning i ett tidigare under året utfärdat optionsprogram. Nyckeltal Provisionsintäkter, tkr Rörelseresultat före avskrivningar och räntenetto, tkr Rörelseresultat före skatt, tkr Vinst efter skatt, tkr Bruttomarginal 25% 27% 43% 29% -46% Vinstmarginal 10% 8% 24% 18% -45% Genomsnittlig daglig handelsvolym, tkr Vinst per aktie, kr 0,48 0,25 0,62 0,26-0,15 Utdelning per aktie (före full utspädning), kr -* 0,12 0, Antal anställda vid periodens slut * Föreslagen SID. 07 ÅRET I SAMMANDRAG

8 » Vissa prognoser pekar på att merparten av aktiehandeln kommer att vara helt elektronisk inom fem år.«börsernas VOLYMUTVECKLING [FIG 1] Index Nasdaq New York Stock Exchange London Stock Exchange Tokyo Stock Exchange Deutsche Börse OM Stockholmsbörsen Källa: Fact book 1999, Deutsche Börse, SID. 08 MARKNADEN OCH UTVECKLINGEN

9 Kapitalmarknaden har aldrig varit mer föränderlig, och aldrig så tillgänglig Kapitalmarknadens utveckling Utvecklingen på kapitalmarknaden har varit dramatisk under det senaste decenniet. Handelsvolymerna på de stora börserna har ökat markant, tiden för att genomföra en affär har kortats och nationella gränser är på väg att suddas ut. Ny teknik och liberaliserad lagstiftning i många länder har bidragit till den snabba utvecklingen. Sammantaget har detta lett till en kraftigt förbättrad tillgänglighet till kapitalmarknaden och till framväxten av olika nya finansiella instrument. Intresset för kapitalmarknaden bland privatpersoner och i media har också ökat. Individers långsiktiga sparande, för exempelvis pensioner, har ökat samtidigt som en påtaglig förskjutning skett från banksparande till aktierelaterat sparande. I Centraleuropa har denna utveckling tagit fart under de senaste åren. I länder med lång tradition av räntebaserat sparande som exempelvis Tyskland har det skett en snabb ökning av aktiesparandet bland privatpersoner. Individen tar över mer av ansvaret för en tryggad framtid från de allmänna välfärdssystemen i många länder. Med ett ökat intresse och förbättrad tillgänglighet har också följt en kraftig värdetillväxt på aktiemarknaderna. Marknaden för kapitalförvaltning utvecklas i snabb takt och utbudet av olika finansiella instrument och produkter har ökat. Konkurrensen mellan olika aktörer på marknaden har resulterat i en bred flora av nya aktierelaterade instrument. Medvetenheten och kunskapsnivån hos slutkonsumenten, det vill säga spararen, har skapat nya produkter och lägre priser för förvaltning och handel. Ett exempel är indexfonder, som följer ett valt index, vilka under de senaste åren tagit en allt större del av marknaden för kapitalförvaltningstjänster. Dessa fonder erbjuder väsentligt lägre kostnader än aktivt förvaltade aktiefonder. Generellt sett har teknikutvecklingen bidragit till en mer effektiv och transparent marknad. Transaktionskostnaderna för aktiehandel har minskat, både för privatpersoner och institutionella investerare. [ Fig 1, sid 8 ] Marknaden för aktiehandel Den snabba utvecklingen på kapitalmarknaden, avregleringar och den tekniska utvecklingen har på bara några år förändrat marknaden för aktiehandel radikalt. Tidigare skedde i princip all handel på nationella börser som i praktiken hade monopol på aktiehandeln. Affärerna genomfördes mer eller mindre manuellt på handlargolv där köparnas och säljarnas mäklare möttes för avslut. Successivt infördes teknik som automatiserade handeln. Stockholmsbörsen var en av de första börserna i världen som införde elektronisk handel I olika takt har sedan världens ledande börser utnyttjat tekniken för att effektivisera och förenkla aktiehandeln. Marknaden för aktiehandel har varit betydligt mer fragmenterad i Europa jämfört med USA. EU:s avregleringar har inte nått aktiehandeln än, varför lagstiftning och regleringar varierar mellan olika länder. EU har inlett arbetet med att försöka harmonisera handeln inom unionen, men processen är komplicerad och det kan dröja ett antal år innan föreslagna åtgärder genomförts. I USA sker aktiehandeln i huvudsak på två marknadsplatser: Nasdaq samt NYSE (New York Stock Exchange) med ett nätverk av de regionala börserna. Aktiehandeln regleras federalt av en enda myndighet, SEC. Kostnaderna för clearing och avveckling är också avsevärt lägre än genomsnittet i Europa. Börserna i USA har inte kommit lika långt som de europeiska i övergången till elektronisk handel. Aktiehandelns utveckling Utvecklingen av marknaden för elektronisk aktiehandel är fortfarande i sin linda. Teknikutveckling och globalisering har resulterat i att nationella strukturer överges. Vinnare är kunderna som kan agera på en marknad med bättre konkurrens och genomlysning. Faktorer som kommer vara avgörande för en marknadsplats framgång är förmågan att erbjuda stor handel med hög effektivitet och till låga kostnader, kombinerat med effektiva system för kringtjänster som clearing och avveckling. SID. 09 MARKNADEN OCH UTVECKLINGEN

10 » NeoNet ansluter sig till de marknader där likviditeten bedöms vara bäst direkt till orderboken på den börs där aktien är noterad.«neonets STRATEGISKA POSITION [FIG 3] ECN ECN INTERNET MÄKLARE ELEKTRONISK ORDER- FÖRMEDLING NEONET MANUELL HANDEL ORDER- MATCHNING EXEKVERING PRIVAT- KUNDER INSTITUTIONELLA INVESTERARE NEONET BEFINNER SIG I GRÄNSLANDET MOT FÖLJANDE AKTÖRER SOM ÄR KONKURRENTER I OLIKA GRAD [FIG 2] Aktörer Agerande mot kundgrupper Institutionella investerare Broker-dealers Traditionella aktörer Globala Investmentbanker. Regionala Investmentbanker. Börser som ingår allianser eller fusionerar. Nya aktörer ECN:er och aktörer som erbjuder elektronisk orderförmedling. Elektroniska handelsplatser som vid sidan av de traditionella börserna matchar köp- och säljorder. Nya aktörer som liksom NeoNet försöker underlätta handel över gränserna. Stor kapacitet om aktörer väljer att inleda elektronisk orderförmedling, vilket dock riskerar att ta andelar från den ordinarie verksamheten. Har starka kundrelationer och starka varumärken. Lokala aktörer har ofta stark ställning på lokala marknader. Liten sannolikhet att aktörer investerar stora belopp för att bygga nödvändig infrastruktur. Ingen direkt konkurrent, men påverkar marknadsbilden i stort. Direkta konkurrenter till NeoNet. Befintliga aktörer bedriver för närvarande främst verksamhet som inte bara fokuserar på exekveringsmomentet. Låg likviditet i nätverken. Utgör komplement för institutioner som handlar stora order och med längre tidsperspektiv. Direkta konkurrenter till NeoNet om de uppnår motsvarande erbjudande och teknologi. Stora investeringar görs i olika system för handel mellan mäklare. Verksamheten bedrivs ofta i separata bolag såsom ECN:er. Har starka kundrelationer och starka varumärken. Kommer sannolikt inte att investera i tillräckligt stor utsträckning i teknologisk infrastruktur. Genom större geografisk täckning underlättar dessa aktörer för mäklare att bli direktmedlemmar. Direkta konkurrenter till NeoNet. Många av aktörerna bedriver för närvarande verksamhet som inte bara fokuserar på exekveringsmomentet. Inte tillämpligt. Direkta konkurrenter till NeoNet om de uppnår motsvarande erbjudande och teknologi. Internetmäklare. Potentiella konkurrenter på sikt. På sikt kan dessa vara potentiella konkurrenter. I dagsläget är dock fokus privatpersoners aktiehandel. SID. 10 MARKNADEN OCH UTVECKLINGEN

11 Omstrukturering och konsolidering Den europeiska marknaden för aktiehandel och clearingverksamhet är under starkt omvandlingstryck. Försök till sammanslagningar och samarbeten mellan olika börser är en tydlig trend. För att mer framgångsrikt konkurrera om likviditeten och möta marknadens ökande krav på tillgänglighet och kostnadseffektivitet har olika börser skapat allianser. Paris, Bryssel och Amsterdam har gått samman och bildat Euronext och kommer att erbjuda handel med över noterade bolag. Handeln har aviserats ske i Parisbörsens system och beräknas komma igång under andra kvartalet Börserna i Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Reykjavik har skapat Norex med målsättningen att skapa en enhetlig nordisk teknisk handelsplattform. Planer finns att även inkludera de baltiska börserna i samarbetet. Helsingforsbörsen har dock inte anslutit sig till Norex. Det mest omfattande initiativet till samarbete på aktiemarknaderna är Global Equity Market (GEM), som ännu är på planeringsstadiet. Om samarbetsplanerna genomförs kan 24-timmarshandel av större bolags aktier bli verklighet. I diskussionerna har NYSE (New York Stock Exchange), börserna i Australien, Tokyo, Hong Kong, São Paulo, Mexico, Toronto och Euronext-börserna deltagit. Nasdaqs övertagande av dess europeiska motsvarighet Easdaq. Virt-X är resultatet av samarbetet mellan Zürichbörsen och Tradepoint. Tradepoint är en fristående elektronisk börs baserad i London. Institutionella investerare, market makers och brokerdealers kan lägga order direkt i Virt-X orderbok som omfattar aktier i större europeiska bolag. Jiway är samägd av OM Gruppen och Morgan Stanley Dean Witter. Affärsidén är att skapa en börs vid sidan av de befintliga börserna. Orderboken upprätthålls av market makers i olika länder, vilka sägs garantera priser i de olika aktierna. Jiway riktar sig till internetbaserade mäklarfirmor och banker vars kunder huvudsakligen är privatpersoner. Under år 2000 planerade London Stock Exchange och Deutsche Börse ett samgående för att skapa en gemensam börs ix. OM Gruppens bud på Londonbörsen och motstånd hos de mindre aktieägarna var bidragande orsaker till att affären sprack. Nya alternativa marknadsplatser och handelssystem Under de senaste åren har nya sätt att bedriva aktiehandel vuxit fram med början i USA. Kraven på tillgänglighet och snabbhet har ökat och aktörer som utnyttjat den nya teknikens möjligheter har varit framgångsrika. Handel med manuella inslag på Nasdaq och NYSE har fått konkurrens av elektroniska handelssystem, så kallade Alternative Trading Systems (ATS) och Electronic Communication Networks (ECN). Dessa har attraherat en ansenlig del av likviditeten på den amerikanska aktiemarknaden. ECN:er står för över 35% av handeln på Nasdaq och är elektroniska handelssystem, som automatiskt matchar köp- och säljorder, ofta sammankopplade med andra handelssystem. För närvarande har merparten av de stora amerikanska investmentbankerna intressen i ECN:er. De mest kända ECN:erna, som även har internationell verksamhet, är Reutersägda Instinet och Bloombergs Tradebook. NeoNets syn på traditionella och nya konkurrenter NeoNets omvärld och konkurrenssituation är i snabb utveckling och relativt komplex att beskriva eftersom den berör flera olika delar av marknaden för aktiehandel. Konkurrenterna är aktörer som liksom NeoNet erbjuder aktiehandel i olika former för institutionella investerare och broker-dealers. Dessa aktörer försöker på olika sätt differentiera sig på marknaden för att uppnå konkurrensfördelar. Konkurrenterna kan delas in i traditionella samt nya aktörer. [ Fig 2, sid 10 ] Traditionella aktörer De regionala och globala investmentbankerna och broker-dealers agerar på olika sätt för att möta konkurrensen, från både nya och gamla aktörer, exempelvis: Upprättande av egna elektroniska plattformar för orderexekvering och information. Lägre priser på aktiehandel. Utnyttjande av elektronisk orderförmedling till börserna via tillgängliga elektroniska nätverk. Kompletterande tjänster som aktieanalys, nyemissioner och nyintroduktioner. Effektiv handel av större aktieposter med minimal kurspåverkan. Flertalet broker-dealers har av tradition tjänster vid sidan av aktiemäkleri. NeoNet konkurrerar i viss mån med mäklarhus (broker-dealers) när de erbjuder aktiehandel till institutioner på marknader där även NeoNet erbjuder handel. SID. 11 MARKNADEN OCH UTVECKLINGEN

12 Det innebär att vissa av NeoNets kunder inom broker-dealersegmentet också kan vara en potentiell konkurrent. Ofta utgör dock NeoNet ett komplement för brokerdealers som genom NeoNet får effektiv direktaccess till marknader där de själva saknar medlemskap. I konkurrensen med de traditionella aktörerna är NeoNet helt fokuserat på själva transaktionen och uppnår här tydliga konkurrensfördelar genom den samtidiga åtkomsten till många marknader, snabbheten i transaktionen och det låga priset. En traditionell aktör har som regel en paketlösning med exekvering, clearing och avveckling, analys och rådgivning, som också betingar ett högre pris. Denna paketlösning bygger inte heller på att kunden får en elektronisk direktaccess till börserna. Börser som skapar allianser genom sammanslagningar utgör på kort till medellång sikt ingen direkt konkurrens för NeoNet. Det skapar snarare möjligheter. Euronext är ett exempel där NeoNet genom sitt medlemskap i Paris kommer att erbjuda access till aktier på alla Euronext-börserna. NeoNet kan därmed medverka till en ytterligare ökad handel och likviditet. Nya aktörer Nya aktörer på marknaden för aktiehandel är elektroniska handelssystem och nya börser. NeoNet bedömer att den största konkurrensen i dagsläget kommer från elektroniska handelssystem som Instinet och Tradebook. Kunderna, både broker-dealers och institutionella investerare, kan hos aktörer som Instinet och Tradebook lägga sina order i deras system. På de europeiska marknaderna har ECN:er och andra alternativa börser endast lyckats attrahera en begränsad likviditet till sina orderböcker. Det beror på att de europeiska börserna har egna helt elektroniska orderböcker vilket saknas i USA. För att möta institutionella investerares krav på tjänster för elektronisk orderexekvering krävs specialisering och teknisk kompetens. NeoNet bedömer att aktörer som vill konkurrera inom marknaden för elektronisk orderexekvering för institutionella investerare och brokerdealers möter en rad inträdesbarriärer. Dessa består bland annat av acceptans hos kunderna, stora teknikinvesteringar för handelsplattform och system, samt tid, kompetens och kostnad för teknisk uppkoppling mot respektive börs. Exempel på ECN:er är Instinet, Tradebook, Brut och Island. Merparten av ägarna är globala investmentbanker eller aktörer inom finansiell information. [ Fig 3, sid 10 ] SID. 12 MARKNADEN OCH UTVECKLINGEN

13 NeoNet erbjuder en enda accesspunkt till de ledande börserna snabbt och säkert NeoNets kunderbjudande: En snabb, säker och anonym direktaccess till för närvarande över 50 procent av marknadsvärdet på de europeiska börserna. En tjänst avsedd för elektroniska aktietransaktioner vilket ger kunderna en effektivare handel. Alla led i transaktionen, från genomförande av en order till betalning och leverans. En gedigen kombination av erfarenhet av aktiehandel och teknisk kompetens. Ett tekniskt avancerat och användarvänligt system med ett och samma gränssnitt mot kunden för alla marknader. En systemlösning som är FIX-kompatibel, vilket innebär att den kan kopplas ihop med andra finansiella system. Ett kommunikationsnätverk med hög säkerhet och prestanda. Manuell aktiehandel som stöd till den elektroniska orderläggningen för mer komplexa transaktioner och som kvalificerat handelsstöd och backup. Handel via NeoNet NeoNet ger ledande institutionella investerare och broker-dealers elektronisk direktaccess till de viktigaste aktiemarknaderna. De uppkopplade börserna består i dagsläget av Londonbörsen, Frankfurtbörsen, OM Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och Köpenhamnsbörsen. Via NeoNets elektroniska handelssystem får kunderna kurser i realtid, information om marknadsaktiviteter och orderdjup. De kan också själva ändra och ta bort sina lagda order utan fördröjning. Hela systemet hanteras från en och samma bildskärm vilket ger kunderna möjlighet att övervaka och handla på flera marknader samtidigt. NeoNets kunder gör sina transaktioner helt anonymt på samtliga anslutna marknader. NeoNets konkurrensfördelar NeoNet erbjuder sina kunder en mängd fördelar. [ Fig 4, sid 14 ] NeoNets elektroniska handelssystem NeoNets system är enkelt att installera, lära sig och använda. Systemkravet hos kunden är endast en vanlig persondator med en Windows NT 4.0 Work-station. Centralt drivs systemet på Windows NToch Oracle-plattformar. Handelssystemet och nätverket är baserat på TCP/IP-kommunikation där kunderna ansluter sig till NeoNet via dedicerade förbindelser för datakommunikation. Det ger ett eget nätverk där viktiga faktorer som kapacitet, driftsäkerhet och skydd mot oönskade intrång kan ligga på en hög och konstant nivå oavsett antal användare. NeoNet har valt WorldCom som global leverantör av datakommunikation. Under januari 2001 lanserades NeoNets handelssystem version 5.1. Genom den versionen av systemet kan kunderna även handla aktier i Londonbörsens handelsplattform SETS, på samma sätt som de andra anslutna börserna. Den senaste versionen av NeoNets handelssystem har även ett nytt sätt att distribuera marknadsinformation från alla elektroniskt anslutna börser. Det nya distributionssättet utnyttjar bandbredden mer effektivt i de dataförbindelser som ansluter kunderna till NeoNets nätverk. Det blir därmed möjligt att selektivt överföra den marknadsinformation som motsvarar varje kunds behov. [ Fig 5, sid 14 ] Clearing och avveckling Det helägda dotterbolaget NeoNet Securities AB står som formell motpart i alla transaktioner som genomförs av europeiska kunder. Motpart för de amerikanska kunderna är dotterbolaget NeoNet Securities, Inc. Olika banker anlitas på respektive marknad för clearing och avveckling (betalning och leverans av aktier) vilket sker enligt de regler som gäller för den specifika marknaden. Alla transaktioner avslutas genom betalning mot leverans av aktier. NeoNet har tecknat en kreditförsäkring hos ABBägda försäkringsbolaget Sirius International (kredit rating AA- enligt Standard & Poor) som säkerhet mot kundförluster. När nya kunder ansluts till NeoNet gör Sirius International en kreditbedömning. Utifrån den bedömningen beslutar Sirius International om kunden kan omfattas av försäkringen och i sådant fall med vilken limit. Den absoluta merparten av kunderna täcks av denna försäkring. Försäkringen täcker eventuella kursförluster som NeoNet ådrar sig till följd av kunds oförmåga att fullfölja genomförda affärer på grund av insolvens. Försäkringen gäller med specifika villkor, självrisk och begränsningar per kund och år. SID. 13 ERBJUDANDET

14 » Vi gör det andra bara pratar om. Vi kopplar ihop flera olika börser till en enda marknadsplats.«neonet ERBJUDER SINA KUNDER EN MÄNGD FÖRDELAR [FIG 4] SNABBHET NeoNet erbjuder elektronisk aktiehandel i realtid med omedelbar bekräftelse på utförda transaktioner. Genom handelssystemets direktanslutning till de olika europeiska marknaderna skickas ordern direkt från kundens dator in i börsernas orderböcker. Traditionellt måste den som ska investera ringa en mäklare, som i sin tur lägger in ordern i börsens system. Efter att ordern genomförts får mäklaren en bekräftelse, som därefter förmedlas vidare till kunden. ACCESS NeoNets koncept innebär att användaren via en och samma skärmbild får direktaccess till många börser. Kunden har ett verktyg som tar henne eller honom rakt in på marknaden. Detta skiljer NeoNet från konkurrenter som i egen orderbok matchar köp- och säljorder. Med NeoNet får kunderna en snabbare exekvering och tillgång till en större likviditet med fullständig prisinformation. Transaktioner på ett antal olika marknader i olika valutor kan hanteras genom ett enda system. FOKUS NeoNet har valt att helt fokusera på att erbjuda institutionella investerare och broker-dealers elektronisk direktaccess till ledande börser. NeoNet har därför inga egna analytiker eller personer som bearbetar kunderna för att få dem att köpa eller sälja vissa aktier. Bolaget bedriver heller ingen handel för egen räkning. NeoNets fokus eliminerar risken för intressekonflikt med kundens egen affär. ANONYMITET All handel via NeoNet är anonym. I alla transaktioner fungerar NeoNet som ensam motpart. Inga mellanhänder känner till eller försenar ordern före exekvering eftersom investeraren lägger in sin order direkt i börsens orderbok. Även den manuella handeln sker självfallet anonymt på börsen med NeoNet som motpart. KOSTNADSBESPARINGAR Genom att NeoNet erbjuder en elektronisk tjänst kan priset hållas lågt. Ofta har NeoNet minst hälften så låga priser som en traditionell mäklare. Systemets användarvänlighet och realtidsaccess till börserna ger användaren full kontroll över information och orderläggning vilket normalt sett ger bästa pris. FIX-kopplingen som finns i NeoNets system gör att allt fler kunder kan koppla samman detta med sina övriga finansiella system och verktyg. Det sparar tid och ökar effektiviteten i den interna hanteringen av transaktionerna. FLEXIBILITET OCH ENKELHET NeoNets klientapplikation är byggd på Windows-baserade lösningar vilket ger kunden ett mycket användarvänligt system att hantera. Kunderna kan via en och samma skärm få en överblick över viktig information från flera börser samtidigt och kan även anpassa applikationen efter sina egna preferenser och behov. SÄKERHET NeoNets kunder är uppkopplade via företagets elektroniska nätverk vilket ger en högre säkerhet än om handeln skulle gå över det publika Internet. Varje kund har en egen dedicerad förbindelse för datakommunikation. Detta medför inte bara mindre risk för intrång och högre driftssäkerhet utan ger även kunderna garanterad överföringskapacitet. KUNDER ANSLUTS TILL NEONETS ELEKTRONISKA HANDELSSYSTEM VID EN ANSLUTNINGSPUNKT ELLER DIREKT TILL DET CENTRALA HANDELSSYSTEMET [FIG 5] BÖRSER OSLO EURONEXT LONDON KUNDER CENTRALT HANDELSSYSTEM STOCKHOLM - Teknisk övervakning - Orderövervakning FRANKFURT HELSINGFORS STOCKHOLM ANSLUTNINGSPUNKT LONDON ANSLUTNINGSPUNKT NEW YORK KÖPENHAMN KUNDER KUNDER SID. 14 ERBJUDANDET

15 NEONETS VÄG TILL ELEKTRONISK HANDELSPLATS 1996 NeoNet grundas i februari. Manuell handel inleds på Stockholmsbörsen i aktier och indexterminer. Utvecklingen av det egna handelssystemet påbörjas. Elektronisk handel via NeoNet inleds på Stockholmsbörsen Manuell handel på Helsingforsbörsen inleds. Systemutvecklingen flyttas till nybildade dotterbolaget NeoNet Technology AB Manuell handel inleds på Oslobörsen. NeoNet Securities, Inc. grundas och kontor öppnas i New York. Manuell handel inleds på Köpenhamnsbörsen. Första kunden i USA kopplas till NeoNets system. Manuell handel inleds på Frankfurtbörsen. Ny systemplattform lanseras som möjliggör samtidig handel på flera marknader. Elektronisk handel på Helsingforsbörsen och Köpenhamnsbörsen. Elektronisk handel med indexterminer på Stockholmsbörsen inleds Elektronisk handel inleds i Frankfurtbörsens elektroniska handelssystem i mars. NeoNets handelssystem blir FIXkompatibelt. NeoNet börsnoteras på OM Stockholmsbörsens O-lista. Medlemskap på Londonbörsen erhålls och manuell handel inleds Medlemskap på Parisbörsen erhålls. Elektronisk handel på Londonbörsen påbörjas. NEONETS GENOMSNITTLIGA DAGLIGA HANDELSVOLYM Mkr Frankfurt Stock Exchange Copenhagen/Oslo Stock Exchange Genomsnitt senaste 12 månaderna Helsinki Stock Exchange Stockholm Stock Exchange jan. -98 mar. -98 maj. -98 jul. -98 sep. -98 nov. -98 jan. -99 mar. -99 maj. -99 jul. -99 sep. -99 nov. -99 jan. -00 mar. -00 maj. -00 jul. -00 sep.-00 nov. -00 SID. 15 ERBJUDANDET

16 » Vi vet att konkurrensen kommer att öka. Nyckeln till framgång är att erbjuda det bästa systemet med den bästa accessen för att möta kundernas behov av snabb och säker global handel.«fördelning AV NEONETS KUNDER, ANTAL [FIG 6] FÖRDELNING AV NEONETS KUNDER, ANTAL [FIG 7] INSTITUTIONELLA INVESTERARE 58% BROKER-DEALERS 42% NORDEN 58% ÖVRIGA EUROPA 25% USA 17% SID. 16 KUNDERNA OCH MARKNADSFÖRINGEN

17 NeoNets kunder är kapitalmarknadens verkliga experter Kunderna NeoNet vänder sig till professionella aktörer på kapitalmarknaden. NeoNets kunder har därför själva mycket stor erfarenhet av handel med värdepapper. Kunderna kan delas upp i två huvudsegment: broker-dealers (mäklarhus) och institutionella investerare. NeoNet har kunder i tio länder i Europa samt i USA. NeoNets 20 största kunder står för cirka 75 procent av provisionsintäkterna. En NeoNet-kund kan bestå av många användare i realiteten. En kund, till exempel ett mäklarhus, kan ha ett flertal användare på olika avdelningar. Några handlar från mäklaravdelningen och andra från tradingavdelningen. Användarna kan även vara utspridda geografiskt. Kundsegmenten Institutionella investerare De institutionella investerarna är NeoNets största kundgrupp. Per den 31 december 2000 var 58 procent av kunderna inom denna kategori. De institutionella investerarna är sällan själva medlemmar på en börs. De använder NeoNet främst för systemets anonymitet och effektiva access. Många kunder inom detta segment, speciellt de större, har interna avdelningar som sköter all handel. De söker en fokuserad tjänst som ger dem en enkel och snabb ingång till de ledande börserna. För NeoNet är det huvudsakligen de institutionella investerare som handlar stora volymer på de marknader där handel erbjuds som är intressanta. Broker-dealers Den andra kategorin kunder hos NeoNet, broker-dealers, utgjorde vid årets slut 42 procent av totala kundbasen. Många broker-dealers är vana vid att handla elektroniskt och är själva medlemmar på olika börser. De använder NeoNet för att kunna erbjuda sina kunder handel på de börser de inte själva är medlemmar på, eller som ett effektivt verktyg för trading. Det finns även broker-dealer-kunder som inte har några slutkunder utan är inriktade på renodlad tradingverksamhet. Detta segment har en stor potential då en broker-dealer i allmänhet har många institutionella slutkunder. Speciellt intressant är det om slutkunderna har en elektronisk direktkoppling till brokerdealern. Det ger broker-dealerns elektroniskt anslutna slutkunder möjlighet att handla elektroniskt via NeoNet. Kopplingen till broker-dealern blir därmed ett avtal på grossistnivå, som i sin tur ger broker-dealern möjlighet att bredda sitt elektroniska erbjudande för sina slutkunder. Geografisk fördelning NeoNet har i dagsläget flest kunder i Norden med tyngdpunkt på Sverige. Den största kundgruppen i Norden utgörs av institutionella investerare. Utanför Norden är USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Benelux och Schweiz viktiga geografiska marknader. 58 procent av kunderna finns i Norden, 25 procent i övriga Europa och resterande 17 procent i USA. De amerikanska kunderna utgörs av stora institutionella investerare och välkända broker-dealers. Kunderna i USA använder i dagsläget NeoNet för att få tillgång till den europeiska aktiemarknaden via ett och samma system. Mer än 95 procent av intäkterna från de amerikanska kunderna kommer från elektronisk orderförmedling. Generellt sett upplevs traditionell europeisk aktiehandel som krånglig av kunderna i USA eftersom regelverk och handelsmöjligheter skiljer sig väsentligt mellan de olika länderna. Detta gör NeoNets koncept mycket attraktivt eftersom det kraftigt förenklar handeln med europeiska aktier genom en enda accesspunkt med en enda leverantör av exekvering, och motpart för clearing och avveckling. [ Fig 6 och 7, sid 16 ] Marknadsföring och försäljning Marknadsföring och försäljning är ett högt prioriterat område för att öka och bredda kundbasen. NeoNets tjänster riktar sig mot en väldefinierad och professionell kundgrupp varför stor kraft läggs på personlig bearbetning och direkta kontakter med befintliga och potentiella kunder. Som ett led i NeoNets intensifierade satsning på internationell försäljning och marknadsföring har antalet försäljare ökats. Vid årsskiftet arbetade fem personer med direkt försäljning. Även NeoNets mäklare marknadsför, genom sina kundkontakter, företagets tjänster. NeoNet har fram till nu haft stort fokus på framför allt teknisk utveckling och anslutning av nya börser. Med de tillväxtmål som NeoNet ställt upp och den planerade geografiska breddningen av kundbasen i Europa och USA, kommer resurserna för marknadsföring och försäljning fortsätta att utvecklas. För att snabbare kunna nå en bredare internationell kundbas kan allianser eller samarbeten av olika slag aktualiseras. Exempel på sådana samarbetspartners är andra elektroniska nätverk, ECN:er eller större mäklarhus. SID. 17 KUNDERNA OCH MARKNADSFÖRINGEN

18 NeoNet en kombination av erfarna mäklare, IT-specialister och nytänkande Medarbetarna NeoNet startades för fem år sedan av erfarna mäklare och IT-specialister. Marknaden saknade då ett användarvänligt men avancerat verktyg för att underlätta vardagen för professionella investerare samtidigt som Stockholmsbörsen visade vägen in i framtiden genom att tillåta elektronisk orderförmedling. Dessa båda förutsättningar var grunden för utvecklingen av det som idag är NeoNet. Nyckeln till framgång har varit NeoNets medarbetare. Det är deras erfarenhet och innovationskraft som utvecklat NeoNet till det välpositionerade och konkurrenskraftiga företag det idag är. Organisationen Koncernen är organiserad i följande funktioner: försäljning, operativ verksamhet, finans, produktutveckling och IT. För närvarande arbetar över 60 personer på NeoNets kontor i Stockholm och New York. Av dessa arbetar 26 personer direkt med systemutveckling och IT-frågor. Fokus för IT-sidan är utveckling av systemet med kopplingar till nya börser och ny funktionalitet. Det omfattar också löpande IT-drift, underhåll och uppdateringar samt installationer av kundanslutningar. 19 personer arbetar med aktiehandel och därtill relaterad administration, som omfattar clearing och avveckling av alla transaktioner på samtliga anslutna marknader. Aktiemäklarna har i genomsnitt 9 års yrkeserfarenhet och de är alla certifierade på minst tre olika börser. Fem personer arbetar med direkt försäljning. Resterande anställda arbetar i huvudsak med affärsutveckling, ledning samt ekonomi och administration. NeoNets moderbolag, NeoNet AB (publ), har tre helägda dotterbolag. Dessa är NeoNet Securities AB, NeoNet Securities, Inc. och NeoNet Technology AB. Huvudkontoret samt de båda svenska dotterbolagen ligger i Stockholm och det amerikanska dotterbolaget i New York. NeoNet AB (publ) Moderbolaget NeoNet AB ansvarar i första hand för koncernledning, affärsutveckling, finansiella frågor, investor relations, samt PR och varumärkesfrågor. NeoNet AB har tre medarbetare i Stockholm. NeoNet Securities AB Sedan NeoNet grundades 1996 har NeoNet Securities AB varit det huvudsakliga rörelsedrivande bolaget. Bolaget står som motpart i alla transaktioner som genomförs för europeiska kunder. NeoNet Securities AB har 33 medarbetare. NeoNet Securities, Inc. Bolagets verksamhet består i huvudsak av att marknadsföra NeoNets tjänster på den amerikanska marknaden. NeoNet Securities, Inc. ansvarar också för systeminstallationer och support till kunderna i USA. Bolaget har varit verksamt sedan februari Bolaget är motpart i alla transaktioner som kommer från de amerikanska kunderna. NeoNet Securities, Inc. har 7 medarbetare. NeoNet Technology AB 1998 överfördes systemutvecklingen till NeoNet Technology AB. För närvarande ägnas den huvudsakliga verksamheten åt NeoNets systemutveckling. Detta omfattar utveckling av det centrala handelssystemets funktionalitet och kapacitet, gränssnitt mot nya marknader, klientapplikationen, kommunikationslösningar samt systemintegration. NeoNet Technology AB har 19 medarbetare. SID. 18 MEDARBETARNA OCH ORGANISATIONEN

19 NeoNet bygger framtidens aktiehandel NeoNet och framtiden NeoNet har sedan starten haft en kraftig årlig omsättningstillväxt under god lönsamhet. Omsättningen år 2000 nästan fördubblades från 86 Mkr till 161 Mkr. Resultatet förbättrades på alla nivåer och bruttomarginalen uppgick till 25 procent. NeoNets mål är att nå en långsiktig årlig intäktsökning på minst 50 procent med en bruttomarginal på minst 25 procent. Avgörande faktorer för att nå dessa finansiella mål blir förmågan att skaffa nya kunder på nya marknader i kombination med att öka handeln hos de befintliga kunderna. När flera av de viktigaste europeiska börserna anslutits till NeoNets system under 2001 vidgas fokus till att även omfatta anslutning av andra börser. En naturlig utveckling är att koppla upp de största aktiemarknaderna i USA och Asien. Detta ligger även i linje med strategin att kunna erbjuda anslutningar till cirka 80 procent av det totala marknadsvärdet på aktiemarknaderna i världen före utgången av Hittills har NeoNet själv utvecklat alla börsanslutningar och kundbasen har enbart vuxit organiskt. För att snabbare kunna ansluta nya börser och snabbare utöka kundbasen kan NeoNet komma att ingå i allianser eller strategiska samarbeten med olika partners. Även NeoNets teknik och tjänsteutbud är under ständig utveckling för att möta nya kundkrav och en förväntad ökad konkurrens. NeoNets verksamhet omfattar aktietransaktioner för kunders räkning. Bolaget bedriver ingen handel för egen del. Därmed påverkas NeoNets intäkter och resultat av kundernas dagliga handelsvolymer och av kursnivåerna på de börser där NeoNet bedriver handel för kunders räkning. Såväl volymer som kurser kan variera på kort sikt eftersom handeln skiljer sig från dag till dag liksom säsongsmässigt. Det innebär kvartalsvisa intäktsoch resultatvariationer. Sett över tiden minskar dessa variationer, speciellt då handel sker på allt fler börser och kunderna i allt större utsträckning kommer att finnas på fler geografiska marknader. SID. 19 FRAMTIDEN

20 Aktien Aktiestruktur Den 31 december 2000 uppgick antalet aktier till Alla aktier har lika rösträtt och rätt till utdelning. Under verksamhetsåret har antalet aktier ökat med genom nyteckning av tidigare aktieägare samt med aktier genom nyemission i samband med NeoNets börsnotering. Kursutveckling NeoNet-aktien noterades den 20 oktober 2000 på OM Stockholmsbörsens O-lista. Aktiekursen var 20 kr vid noteringstillfället. Högsta kurs under 2000 uppnåddes under december då aktien flera handelsdagar betalades till 22 kr. Som lägst betalades aktien till 12 kr den 14 november. NEONET- AKTIENS UTVECKLING NeoNet SXGX 14 kr SID. 20 AKTIEN

teletrade årsredovisning 2000

teletrade årsredovisning 2000 teletrade årsredovisning 2000 kalender Ordinarie bolagsstämma den 24 april 2001. Delårsrapport för 3 månader 2001 publiceras den 24 april 2001. Delårsrapport för 6 månader publiceras den 19 juli 2001.

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Investor årsredovisning 1999 innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Risker och riskkontroll 21 Investoraktien

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt

Insplanet i korthet. VD har ordet. Det här är Insplanet. Organisation. Insplanet.se. Egna produkter. Husassistans. Flerårsöversikt Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2010

Innehåll. Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2010 Innehåll 3 Året i korthet 4 Det här är Latour 6 Koncernchefens översikt 8 Latouraktiens substansvärde 10 Latouraktien 12 Latouraktiens totalavkastning 14 Miljö- och affärsnytta 16 Medarbetare

Läs mer

Köpa och sälja aktier

Köpa och sälja aktier Jimmy Algotsson Köpa och sälja aktier - så fungerar det Liber Innehåll 1. Inledning. 5 2. Aktien 7 3. Hur är börsen uppbyggd?. 10 4. Hur går handeln med aktier till? 14 5. Hur handlar privatpersoner aktier?

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Den 18 juni 2014 lämnade Hyland Software UK Ltd ( Hyland UK ), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc. ( Hyland ), ett

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport

Erbjudande att teckna aktier i. 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB (Publ) Prospekt samt bilaga 1: delårsrapport Innehåll Erbjudande att teckna aktier i 24hBET AB.......................... 3 Generell information angående emissionen.....................

Läs mer

AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007

AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007 AXLON GROUP ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL Viktiga händelser 2 Mål 2008 2 Nyckeltal 2 Organisation 3 Legal struktur 3 Kort om Axlon 3 Kort om HGL 3 Affärsidé och Mål 3 VD-ord 4 Historik 6 Axlon 8 HGL 12

Läs mer

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014

MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North FEBRUARI 2014 Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION... 3. BAKGRUND OCH MOTIV... 5. VD HAR ORDET...

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB (publ) Lead manager Co manager Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 5 Inbjudan till förvärv av aktier i DIBS Payment Services AB 8 Bakgrund

Läs mer