Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410)"

Transkript

1 Tolk- och överarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Examensarbete, 15 hp Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410) Fastställd av institutionsstyrelsen och gäller fr.o.m. ht

2 Förväntade studieresultat Efter genomgången delkurs har studenten visat förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning inom överningsvetenskapen identifiera, formulera och lösa problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder inom området samt genomföra ett examensarbete in givna tidsramen muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera examensarbetets syfte och resultat beakta gällande forskningsetiska normer. Uppläggning/utformning Delkursen innebär att studenten genomför ett arbete över någon överningsvetenskaplig frågeställning, som rapporteras i form av en uppsats. Examensarbetet utformas på något av följande : 1. En egen, i form av en mindre forskningsuppgift inom överningsvetenskap (med anknytning till tolkning). Arbetet kan t.ex. analysera en flera tolkningar utgöras av en annan som har anknytning till teman som behandlats under utbildningens gång. Uppsatsen bör omfatta ca sidor text, exklusive försblad, abstract, innehållsförteckning, litteraturförteckning och eventuella bilagor. 2. En längre egen tolkning, med åtföljande överningsvetenskaplig analys och kommentar. Tolkningen kan avse en samtals- en föreläsningssituation och tolkens uppdrag kan a autentiskt arrangerat. Situationen ska spelas in (video audio), så att tolkningen kan kommenteras i förhållande till andra deltagares bidrag. Den egna tolkningen kan a av ierad längd och svårighetsgrad, men ett riktmärke är minimum15 minuters inspelning av ett tolkat samtal en tolkad monolog. Kommentardelens längd bör a ca sidor ( tecken). Till detta kommer försblad, abstract, innehållsförteckning, litteraturförteckning och eventuella bilagor. Språkpar samt tolkningsuppgiftväljs med utgångspunkt i studentens tidigare studier. Huvudläraren för delkursen ska godkänna studentens val av tolksituation och inspelningsform. Den student som väljer alternativ 1 ovan, får i regel som handledare en lärare vid institutet, lämplig för det ämne som valts. Den student som väljer alternativ 2 kan få två handledare: en handledare för kommentardelen, som utses bland institutets lärare, samt en språkhandledare, första handledaren inte behärskar det språkpar som studenten arbetar med. Typografi och referenshantering Stockholms universitet tillhandahåller en mall för ordbehandlingsprogrammet Word, som du ska använda för ditt examensarbete. För att ladda ner mallen, gå till och klicka på MS Wordmall för studenter. För att skriva referenser till citerad litteratur, i texten och i litteraturlistan, är det viktigt att konsekvent hålla sig till ett system. Vid TÖI använder vi i första hand det s.k. Hardsystemet. Utförliga instruktioner finns i alla standardböcker och akademiskt skrivande. Se t.ex. kapitel 11 i Backman (1998) avsnitt 2.6 i Williams & Chesterman 2

3 (2002). Det finns också hjälp att tillgå med formateringen i RefWorks (genom universitetsbiblioteket), och även i sökdatabasen Libris. Undervisning Undervisningen på delkursen består under ht 2014 av 5 metodseminarier samt individuell handledning. Näro är obligatorisk vid alla seminarier. Om du inte kan nära vid något tillfälle, måste du kontakta läraren för att få besked om vilken kompletterande uppgift du ska göra som kompensation. Dessutom ingår som krav att man deltar i minst två framläggningsseminarier förutom de där man själv försar sin uppsats, respektive opponerar på en annans uppsats (se nedan under Examination). I delkursen ingår: Vetenskapligt skrivande på kandidatnivå Information forskning som bedrivs vid institutet Handlett uppsatsarbete Schemalagda uppsatsseminarier Diskussion av uppsatser samt suppgifter Kunskapskontroll och examination Examensarbetet utgör också examinationen. Arbetet ska presenteras och försas vid ett seminarium. I examinationen ingår också att je student fungerar som opponent vid ett seminarium då en annan students arbete diskuteras. Den slutliga versionen av uppsatsen lämnas in efter detta seminarium. På delkursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx, F. För att betyg ska ges krävs följande att följande kurskrav fullgjorts: du har deltagit aktivt i obligatoriska seminarier och därvid hur uppsatsen framskrider du har haft regelbunden kontakt med handledaren för att informera om hur uppsatsarbetet fortskrider du har ventileringsseminarium försat den egna uppsatsen, i diskussion med en utsedd opponent du har lämnat in en bearbetad slutversion av uppsatsen efter diskussionen på ventileringsseminariet du har opponerat på minst en uppsats vid seminarium med förberedd. Delkursens lärandemål betygss enligt nedanstående bedömningsgrunder 1. Studentens kunskap, där studenten sökt, samlat, värderat och kritiskt tolkat relevant information och beaktat gällande forskningsetiska normer 2. Genomförandet av den egna överningen alt. en, där studenten identifierat, formulerat och löst problem utifrån kunskap om tillämpliga metoder och med beaktande av gällande forskningsetiska normer 3. Självständighet i processen, 4. förmåga att hålla den fastställda tidsplanen, 5. presentation - muntlig av examensarbetets syfte och resultat 3

4 6. skriftlig av examensarbetets syfte och resultat, inkl. käll och referenshantering 7. samt analys och värdering vid på annan students vetenskapliga examensarbete med beaktande av gällande forskningsetiska normer. Betygskriterier E Grund 1 Grund 2 Grund 3 Grund 4 Grund 5 Grund 6 Grund 7 arbetat skriftliga i lagt fram acceptabel en acceptabel någon mån har vissa kunskap tolkning efter den formella acceptabel aktuella acceptabelt, men terminen. kan accepteras D kunskap C goda B goda A utmärkta en tolkning en god tolkning en bra tolkning en publicerbar överning arbetat någorlunda arbetat huvudsakligen arbetat arbetat nästan uteslutande lagt fram under den aktuella terminen bra bra utmärkt skriftliga har ett fåtal formella, men är för övrigt skriftliga har försumbara formella, men är för övrigt bra skriftliga är bra skriftliga är utmärkt. Fx inte inte Inte skriftliga bra bra utmärkt 4

5 F kunskap inte tillräckliga överning uppvisar överning uppvisar stora arbetat tillräckligt arbetat o tillämpbart muntliga presentation har vissa o har som måste åtgärdas innan den kan accepteras skriftliga har för stora för att kunna accepteras uppvisade uppvisade stora Viktning: Det slutliga betyget på delkursen uppnås genom viktning, där bedömningsgrund 2 står för 40 %, grund 1 står för 25 %, grund 3 och 6 står för 10 % dera, och grund 4, 5 och 7 står för 5 % dera av det totala betyget för delkursen. Du måste ha lägst betyg E på samtliga bedömningsgrunder, samt uppfyllt kurskraven, för att a godkänd på delkursen. Litteratur Englund Dimitrova, Birgitta Examensarbetet på överarutbildningen. Några tips för studerande. Stockholms universitet: TÖI. (27 sidor) Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. (ca. 60 sidor) Lindqvist, Yvonne Analysmodell för översatta texter för examensarbetet på överarutbildningen. Stockholms universitet: TÖI. (circa 10 sidor) Williams, Jenny & Andrew Chesterman The Map. A Beginner s Guide to doing Research in Translation Studies. Manchester: St. Jerome. (cirka 100 sidor) Någon bok om akademiskt skrivande, t. ex.: Backman, Jarl Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. Jarrick, Arne & Olle Josephson Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur. Lindblad, Inga-Britt Uppsatsarbete. En kreativ process. Lund: Studentlitteratur. Schött, Kristina, Lars Melin, Hans Strand & Bodil Moberg Studentens skrivhandbok. Stockholm: Almqvist & Wiksell. Strömquist, Siv Uppsatshandboken. Uppsala: Hallgren och Fallgren. 5

6 Dessutom väljer je student överningsvetenskaplig och annan litteratur, som stämmer med det individuella examensarbetet. Lärare ULF NORBERG E-post: Tfn: Rum: D 594 Postadress: Tolk- och överarinstitutet, Stockholms universitet, Stockholm Studentexpedition, studievägledare, studierektor Studentexpeditionen MORENA AZBEL SCHMIDT Rum: D 590 Tfn: Telefontid: Tis och tor Mottagningstid: Tis E-post: Studievägledare LIISA OITTINEN Rum: D 518 Tfn: E-post: Telefontid: måndagar och onsdagar 10-11, torsdagar Mottagningstid: Tis och enligt överenskommelse. Studierektor JAN PEDERSEN Rum: D 509 Tfn: Mottagningstid: enligt överenskommelse. E-post: 6

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete

Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Interkollegialt lärande för handledning och bedömning av examensarbete Ellinor Edfors, Albert Westergren, Inga-Britt Lindh, Kerstin Blomqvist, Pia Petersson Inledning I sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng LINKÖPINGS UNIVERSITET Sid 1 02-08-29 Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng 1 Inledning Förkunskapskrav TNG011, TNG 017 eller TEIO53 Mål Kursens mål är att ge förståelse för hantering av komplexa

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av fri konst och närliggande huvudområden BESLUT 1(8) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@uk-ambetet.se 2014-05-27 411-00549-13 Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av fri konst

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik 1 (12) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht 2013 Version 14 juni 2013 1 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra villkor

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer