Förvaltningsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 S t i f t e l s e n T y r e s ta s k o g e n Förvaltningsberättelse 2008

2 Foto: Lena Pettersson. Layout: IdéoLuck AB # Tryck: Williamssons Offsettryck, Solna, juni 2009.

3 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Förvaltningsberättelse Tyrestaområdet stiftelsen tyrestaskogen (sts) förvaltar Tyresta: ett stort, skyddat, lättillgängligt och i stora delar opåverkat naturområde med höga natur-, kulturmiljö- och upplevelsevärden. Det ligger i Haninge och Tyresö kommuner söder om Stockholm och består av en nationalpark och två naturreservat. Kärnområdet på hektar är skyddat som nationalpark sedan 1993, med syftet enligt nationalparksförordningen att bevara ett representativt sprickdalslandskap med omgivande urskogar och värdefull natur i övrigt. Här finns den största urskogen söder om Dalälven och en av de finaste i mellan- och Sydsverige. Nationalparken omges på tre sidor av ett naturreservat på sammanlagt hektar. Detta är mer kulturpräglat och fungerar som en skyddszon för nationalparken. I norr angränsar Hammarbergets naturreservat om 60 hektar. Tyrestaområdet fungerar som närrekreationsmark för boende i Haninge och Tyresö, som utflyktsområde för hela Stockholmsregionen samt även som besöksmål för Svenska och utländska turister. I Tyresta finns stora arealer urskog, hällmarker, myrar, brandområden, odlings- och naturbetesmarker, strandängar, sjöar, vattendrag och även ett stycke innerskärgård. Djur- och växtlivet är variationsrikt med både representativa och unika värden. Det är ett från exploatering närmast orört område som ligger bara en halvtimmes bilresa från Stockholms centrum; hektar skyddat tätortsnära natur- och kulturlandskap av högsta klass. Tyresta har årligen uppskattningsvis en miljon besök. I området finns ett tiotal eldplatser, flera vindskydd och 55 km markerade leder. Tyresta by, som utgör huvudentrén till nationalparken och är centrum för förvaltningen, har höga kulturmiljövärden. Byn har ett 20-tal byggnader, flera från 1700-talet. I byn ligger också vårt besökscentrum och navet i den utåtriktade verksamheten, naturum Nationalparkernas hus. Tyresta nationalpark ägs i sin helhet av staten via Naturvårdsverket, som även äger merparten av Tyresta naturreservat. Åvaområdet och sydöstra delen av reservatet ägs av Stockholms stad, medan Hammarbergets lilla naturreservat i norr är privatägt.

4 4 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Stiftelsens syfte Stiftelsen Tyrestaskogen instiftades år 1993 av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms stad, Haninge och Tyresö kommuner. Det ursprungliga stiftelsekapitalet uppgick till 39 miljoner kronor. Enligt stiftelsens urkund och stadgar ska STS förvalta Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat. I samband med att nationalparken inrättades beslutade regeringen genom nationalparksförordningen att stiftelsen ska vara förvaltare. Länsstyrelsen i Stockholms län har dessutom gett stiftelsen i uppdrag att förvalta Tyresta och Hammarbergets naturreservat. Naturvårdsverket har uppdragit åt stiftelsen att svara för fastighetsförvaltning i de skyddade områdena samt att driva verksamheten i naturum. Enligt stiftelsens ändamål innebär förvaltningen också att fördjupa kunskapen, informera och utbilda besökarna om natur och kultur i Tyresta genom bl.a. inventeringar, utställningar, trycksaker, föreläsningar och naturguidningar. Stiftelsen ska också underhålla, sköta och vid behov utveckla anläggningar och verksamhet till gagn för nationalparken, naturreservatet och dess besökare. Som förvaltare av ett ur många aspekter så värdefullt område som Tyresta, har vi ett stort ansvar och höga ambitioner. STS anser att Tyresta nationalpark och naturreservat är värt att förvalta, bevara och utveckla på ett sätt som ligger i friluftslivets och natur- och kulturmiljövårdens nationella framkant. Vi vill vara de goda exemplens nationalpark. Vi har viljan, organisationen och förmågan. Stiftelsen Tyrestaskogen har haft fyra sammanträden år 2008: 14 mars, 15 maj, 26 augusti och 7 november. I samband med mötet i maj genomfördes en exkursion till Spiruddens ekar och orkidéer, samt en båtfärd till Nämndöskärgården, Bullerö och Långviksskär. Sammanträdet hölls i Bruno Liljefors gamla ateljé på Bullerö. Styrelsen har under år 2008 bestått av nio ordinarie ledamöter plus deras ersättare: Ordinarie ledamöter Naturvårdsverket Rune Frisén, ordförande Bo Nilsson, sekreterare Länsstyrelsen Eva Hedberg Anders Nylén Stockholms stad Bo Ekvall Lars Joakim Lundquist Haninge kommun Yvonne Radestam Gunnel Trelje Tyresö kommun Mats Lindblom Ersättare Anna von Sydow Maria Tirecke Johanna Alton Åsa Lagerlöf Louise Modig Hall Per-Ola Bosson Göran Springer John Lind Anna-Britta Asp Stiftelsens styrelse Tyresta nationalpark har en för landet unik förvaltningform. Alla andra nationalparker förvaltas av staten via länsstyrelserna. Tyresta har en samförvaltningsmodell mellan staten och de berörda kommunerna. Den är vald för att säkra en långsiktig förvaltning och gör en lokal delaktighet möjlig och tydlig. Styrelsemedlemmarna nomineras av stiftelsegrundarna Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, Haninge och Tyresö kommuner. Uppgifterna för styrelsen är i första hand att besluta om budget, verksamhetsplan och anställning av fast personal. Dessutom hanterar styrelsen policyfrågor och följer arbetet med förvaltningen av Tyresta i övrigt. Ordföranden har regelbundet avstämningar med nationalparkschefen.

5 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Stiftelsens personal Huvuduppgifterna för STS förvaltningsorganisation är att vårda, vidareutveckla och visa de värden som finns i Tyrestaområdet, samt att genom nationalparkernas hus sprida kunskap om svensk naturvård och de nationalparker som finns i landet. Det har varit en osedvanligt stor personalomsättning under Två nya naturvårdare började i februari för att täcka vakanserna som uppstått året innan. Det gör att vi större delen av året hade tre naturvårdare heltid samt en på halvtid som visstidsanställd. Vd Peter Westman slutade sin anställning den 15 juli. Han ersattes av nationalparksföreståndaren som tillträdde motsvarande Vd-tjänst, men nu benämnd nationalparkschef. Vakansen ersattes i september av en nyrekryterad naturvårdsplanerare. Tillsammans med vår ekonom ingår därmed tre personer i förvaltningsstaben. I naturum arbetade två naturvägledare under året. För att klara bemanning under helger och högsäsong anlitades dessutom ett 10-tal timanställda naturvägledare i naturum. Projektanställda har varit Charlotta Christwall som arbetat med skötselplanerna, och Laura Piri, som tillsammans med Peter Westman arbetat med en utredning åt Naturvårdsverket om förvaltning av Kosters blivande nationalpark. Följande nio personer utgjorde förvaltningens hel- och deltidsanställda personal vid årsskiftet 2008/09: Per Wallsten nationalparkschef Anders Eriksson naturvårdsplanerare Christine Branden ekonom Frida Jaremark naturvägledare Peder Curman naturvägledare Jonas Hjerpe naturvårdare Bengt Henriksson naturvårdare (50 %) Per Egelberg naturvårdare Lena Pettersson naturvårdare Entreprenörer har anlitats för snöröjning, informations-, reparations-, maskin-, anläggnings-, bygg- och praktiska naturvårdsarbeten. Merparten av dessa entreprenörer har sin basverksamhet i bygden. Konsulter har anlitats för utrednings-, inventerings- och projekteringsarbeten. Stiftelsens verksamhet 2008 Nedan redovisas ett urval av alla åtgärder vi genomfört under Allt för att bevara den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena och för att ge besökarna förutsättningar för positiva upplevelser och ett brett spektrum av rekreationsmöjligheter. Naturvård och friluftsliv Det löpande naturvårdarbetet är grunden för verksamheten och innebär tillsyn i hela området och regelbundna besök på alla rastplatser, stigsystemet i övrigt och längs kusten. I samband med detta städar vi, lägger ut ved, åtgärdar brister och ser till att föreskrifterna efterlevs. Vi kontrollerar regelbundet vattenståndet i dammarna som ingår i Åvaåns vattensystem, för att garantera ett jämnt flöde för Åvaöringens bästa. Under vår, sommar och höst har vi haft schemalagd helgtjänstgöring för tillsynsarbetet. Arbetet med våra Gutefår har inneburit sedvanlig tillsyn, utfordring, klippning, stängsling, röjning av hagar etc. Vi har träffat avtal om att föra över vår fårhållning till arrendatorn i Tyresta by. Vi har ingått avtal om markvård och bete med arrendatorn i Åva gård, för att sköta hävden i Hammarberget och Styvnäset. Nya beteshagar har etablerats i anslutning till Tyresta by.

6 6 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Vi har röjt vegetation längs samtliga markerade vandringsleder och påbörjat en omfattande renovering av vår välbesökta naturstig, Urskogsstigen. Nya skyltar har producerats, spångar har bytts ut och principer för ny grusning och ombyggnad har tagits fram. Dammarna och vägbommar har reparerats. Vi har fortsatt att låta inventera statusen för rovfåglar och ugglor samt arter som ska skyddas enligt EU:s habitatdirektiv, bland annat tjäder och spillkråka. Vi har låtit genomföra en stor inventering av mossor och lavar i området. På uppdrag av naturvårdsverket och Länsstyrelsen har vi påbörjat en delvis omfattande omarbetning av skötselplanerna för nationalparken och reservatet, inom ramen för en gemensam förvaltningsplan och i nära samarbete med myndigheterna. Som ett led i detta har vi låtit en konsultgrupp utreda förhållanden i Åvaåns vattenområde och föreslå åtgärder. Ett seminarium kring detta har hållits med inbjudna aktörer och intressenter i området. Kultur och kulturmiljövård För arbetet med förvaltning och upprustning av den gamla kulturmiljön i Tyresta by har vi låtit ta fram en antikvarisk värdebeskrivning och har löpande antikvariskt samråd vid olika renoveringsarbeten. Inom ramen för vår programverksamhet i naturum arrangerades arkeolog för en dag, där föreläsningar kombinerades med praktiska övningar vid en stenåldersboplats i skogen. Andra kulturinslag i programmet var exkursionerna Torp och torpare i Tyresta naturreservat med en busstur i norr samt vikingatidens Tyresta kring Tyresta by. En etnolog från länsmuséet har genomfört en djupintervju med Percy Nilsson, den äldste invånaren i Tyresta by med sina rötter här sedan 1920-talet. Detta som ett led i kunskapsuppbyggnaden och ett underlag för åtgärder i byn. Förvaltning av fastigheter och utveckling av Tyresta by Underhåll av vägar, anläggningar och teknisk infrastruktur sker löpande. Vi har i rollen som företrädare för fastighetsägaren och som hyresvärd en omfattande hantering av avtal, nyttjanderätter, fakturor samt många personliga kontakter med våra avnämare. Vi har låtit göra en utvecklingsplan för Tyresta by som underlag för kommande projekt. Förberedelserna för att bygga om entrén till nationalparken och Tyresta by har gått in i en intensiv planerings- och projekteringsfas för första etappen, med parkering, angöringsvägar m.m., inklusive flera möten med konsultgruppen. Ombyggnaden av Orrstugan i Tyresta by, vilken hyrs av en förskola, har slutförts. Janssongården (arrendatorbostaden i Tyresta) har renoverats utvändigt, ladugården har målats, staketet har reparerats och hängrännor monterats. STS kontor i Erikssongården har renoverats invändigt och en ledning för kommunalt vatten och en fiberkabel har dragits till byn.

7 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Samverkan, information, kommunikation Vi har haft omfattande dialog med olika intressenter; med ideella föreningar som scouter, föreningen Sörmlandsleden, hembygdsföreningar, naturskyddsföreningen, orienterare, jaktlag och fiskare. Vi har träffat företrädare för Tyresö och Haninge kommuner och för Stockholms stad, samt för närpolisen, länsstyrelsen, Naturvårdsverket med flera. Vid en välbesökt debattkväll för allmänheten och olika intressentgrupper på temat framtiden i Tyresta var med och diskutera! presenterade vi STS vision och utvecklingsplaner för Tyresta. Många värdefulla synpunkter samlades in. Vi har haft flera studiebesök från professionella naturvårdare, förutom från Sverige bland annat från Ryssland, Kina, Makedonien, Korea, Burma och Rumänien. Bland arrangörerna har varit Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Miljödepartementet med flera. Studenter från Stockholms universitet, SLU och Skogsmästarskolan har besökt Tyresta och blivit guidade i fält och fått information om vårt arbete. Vid ett besök av landshövdingen i Stockholms län diskuterade vi vilken roll en nationalpark kan ha för regional utveckling. Veckans dikt har funnits på vår webbplats, med ett urval texter med naturen i centrum. Över personer har besökt vår webb, vår mest betydelsefulla marknadsföringskanal. Vi annonserar också i lokalpress, gula sidorna m.m. En reviderad Tyrestakarta har producerats, vilken vi numera delar ut gratis. Strömma kanalbolaget har genomfört regelbundna turer till Tyresta för utländska gäster, för vilka vår personal guidat i naturum och Strömma längs Urskogsstigen. Besökarna har varit rätt få men mycket nöjda enligt utvärderingarna. Den sista april återupptog vi en tradition med Valborsfirande i Tyresta by, med stor om än svårtänd brasa, tal till våren, körsång och försäljning av Tyrestas egen lammkorv. Uppskattningsvis kom ca besökare som var mycket positiva till arrangemanget. Nätverksarbete och kunskapsuppbyggnad För att utöka kompetensen och följa utvecklingen inom våra ansvarsområden, har personalen deltagit i flera kur-

8 8 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 ser, seminarier och konferenser. Exempel är Stockholms stads Hanvedenexkursion, Flora- och faunakonferensen vid SLU, en tankesmedja inför 100-årsjubiléet av Sveriges nationalparker, samt redovisnings-, terrängkörningsoch motorsågskurser. Vi har även deltagit i tillsynsmannakurs, naturum- och förvaltarträffar arrangerade av Naturvårdsverket. Vi har träffat förvaltare från olika länsstyrelser och diskuterat gemensamma erfarenheter i Ängsö och Skuleskogens nationalparker. För att utveckla vår förmåga att ta hand om besökarna till området, har vi genomfört en utbildning i egen regi för all personal på temat det goda värdskapet. Kursen leddes av lärare på Linköpings universitets centrum för naturpedagogik. Flera aktörer har hörsammat vårt erbjudande att erbjuda plats för aktiviteter med anknytning till vårt uppdrag. Vi har i naturum härbärgerat ett tvådagarsseminarium på temat naturstigen möter kulturstigen i regi av Namsa, naturvetenskapliga museers samarbetsorganisation. Sveriges ornitologiska förening har haft exkursioner här i anslutning till sitt årsmöte i Haninge. Norrtälje naturvårdsfond har haft internt möte i Tyresta by kombinerat med studiebesök i naturum och i skogen, liksom flera andra. Naturum Vårt besökscentrum, naturum nationalparkernas hus, har ett dubbelt syfte. Förutom att vi där ska informera om Tyrestaområdet, ska vi också visa vägen till nationalparkerna i Sverige och på ett lustfyllt sätt inspirera att besöka dem. Vi ska ge besökarna kunskap om och förståelse för naturvård och nationalparker. Antalet besök i naturum har ökat med 20 % från året innan och uppgick nu till Öppettiderna har förlängts på helgerna. En viktig basverksamhet är våra guidningar, både i utställningen, längs Urskogsstigen och i brandområdet. Våra naturvägledare har guidat över 200 skolgrupper och många andra. Barnvagnsguidning längs den lättgångna Barnvagnsslingan var en ny populär aktivitet. Flera grupper inom ramen för SFI (svenska för invandrare) har tagits emot. Vi arrangerade ett seminarium om invandrares natursyn och hur vi kan stimulera människor med olika kulturell bakgrund att skapa en personlig relation till vår natur. Utställningen i naturum har kompletterats med ett nytt taktilt skåp med upplevelser för alla sinnen uppskattat av alla åldrar och nationaliteter. Flera tillfälliga utställningar har avlöst varandra, från teman om Tyrestas historia och om Kosters blivande nationalpark, till naturfotografier med Tyrestamotiv och naturmålningar av konstnären Mats-Åke Bergström. Programverksamheten har tredubblats jämfört med 2007, nu med 300 programpunkter under året. Övergripande tema för programmet var Kulturen i skogen skogen i kulturen. Vi har erbjudit flera tematiska exkursioner om exempelvis fladdermöss, groddjur, nattfjärilar och ugglor. Särskilt välbesökta programpunkter var förutom julmarknaden (med ca besökare under två dagar) och svamputställning, föredrag av Claes Grundsten om Dag Hammarskölds fjällvärld, av Nils Uddenberg om Själen i skogen och av Göran Greider på temat naturen i litteraturen. Incidenter: det som helst inte bör hända Med tanke på det stora antalet besök i Tyrestaområdet, lättillgängligheten och det tätortsnära läget, är antalet olyckor, brott och andra incidenter trots allt lågt.

9 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Den stora oförutsedda händelsen under året är skogsbranden på Rundmarshalvön i norr. Branden startade den 9 juni och orsakades sannolikt orsakades av slarv vid en spontan eldplats, efter en period av torrt väder. Drygt åtta hektar brann, alltså en helt annan dignitet än den stora branden Men dramatik saknades inte ändå, inledningsvis hotades Rundmars gård och bebyggelsen i Tyresö var inte långt borta. Genom en kraftfull insats av flera brandkårer släcktes elden. STS tog över bevakningen när den primära eftersläckningen var över efter två dygn. Branden gick inte lika djupt ner i marken som för nio år sedan, vilket gjorde att bara enstaka träd har fallit. Ett par inbrott har skett i områdets byggnader. Några bilar och en del skräp har dumpats på parkeringarna. En naturfotograf misshandlades av två MC-cyklister i skogen, då han misstänktes ha fotograferat deras olagliga framfart. Minneskortet i hans kamera stals, men fotografen hade haft sinnesnärvaro att byta ut detta innan. Ärendet avskrevs dock av åklagaren i brist på bevis. Vi kan tyvärr konstatera att den olovliga terrängkörningen med crossmotorcyklar och fyrhjulingar fortsätter att öka. En naturvårdare hotades när han skulle förhindra olovlig körning. Vi för en dialog med närpolisen om problemen. Mindre allvarligt men betydligt vanligare är lösa hundar i området, i strid med föreskrifterna. Viss otillåten ridning och terrängcykling sker i nationalparken. En cyklist körde omkull på barnvagnsslingan och fick ambulanstransport till sjukhus. En äldre man hade svimmat i skogen och togs om hand av polisen. Några personer har gått vilse vintertid och behövt assistans. En gång skickades en polishelikopter upp som kunde ledsaga besökarna ut, en annan gång kunde personal från naturum via mobiltelefon finna två vandrare som överraskats på Urskogsstigen av mörkrets inbrott.

10 10 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Årsredovisning för Stiftelsen Tyrestaskogen Räkenskapsåret 2008 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst disponeras så att i ny räkning överföres Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

11 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Resultaträkning Rörelsens intäkter Not Erhållna bidrag Försäljning Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa Intäkter Rörelsens kostnader Material och köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa verksamhetens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Förvaltningskostnader Resultat från finansiella tillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Årets resultat

12 12 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Räntefonder Aktiefonder Summa finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fodringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Eget kapital och skulder Not Eget kapital 10 Bundet eget kapital Stiftelsekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

14 14 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Erhållen ränta Förvaltningskostnader Utdelning räntefonder Utdelning aktiefonder Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Minskning/ ökning av kortfristiga fodringar Minskning/ ökning av leverantörsskulder Minskning/ ökning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Investeringsverksamheten Förvärv byggnader Förvärv av maskiner inventarier Utrangering/ omklassificering Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet/utdelat kapital 0 0 Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Finansiella instrument och värdepappersinnehav Stiftelsens värdepappersinnehav anses vara långfristigt och redovisas därför som en finansiell anläggningstillgång. Dessa tillgångar utgörs av andelar i Kammarkollegiets aktiefond respektive räntefond och värderas till verkligt värde. Den orealiserade värdeförändringen redovisas i resultaträkningen som resultat från finansiella tillgångar. Motsvarande belopp redovisas inom det fria egna kapitalet som fond för verkligt värde.

16 16 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Noter Not 1 Arvode till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag Grant Thornton Sweden AB Revisionsuppdrag Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 5 3 Män Löner och andra ersättningar VD / Nationalparkschef Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Upplysning om sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid 1,38 % 3,35 %

17 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier och maskiner 20 % Byggnader 3 % Datorer 33 % Not 4 Resultat från finansiella tillgångar Utdelning aktiefonder Utdelning räntefonder Värdeförändring aktiefonder Värdeförändring räntefonder Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga ränteintäkter Not 6 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

18 18 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 8 Räntefonder Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående uppskrivningar Årets uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Not 9 Aktiefonder Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

19 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Not 10 Förändring av eget kapital Stiftelse Bundna Fond för Övrigt fritt -kapital reserver verkligt värde eget kapital Belopp vid årets ingång Omf. årets orealiserade värde Årets resultat Belopp vid årets utgång Tyresta den 20 mars 2009 Rune Frisén Ordförande Bo Nilsson Anders Nylén eva Hedberg Bo Ekvall lars-joakim Lundquist Gunnel Trelje yvonne Radestam Mats Lindblom Vår revisionsberättelse har lämnats den Jörgen Sandell Auktoriserad revisor amanj Mala-Ali revisor

20 Stiftelsen Tyrestaskogen Tyresta by Haninge Tel: Fax:

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. för. Brf SEBOHUS nr 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf SEBOHUS nr 1 726000-1958 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer