Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 S t i f t e l s e n T y r e s ta s k o g e n Förvaltningsberättelse 2008

2 Foto: Lena Pettersson. Layout: IdéoLuck AB # Tryck: Williamssons Offsettryck, Solna, juni 2009.

3 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Förvaltningsberättelse Tyrestaområdet stiftelsen tyrestaskogen (sts) förvaltar Tyresta: ett stort, skyddat, lättillgängligt och i stora delar opåverkat naturområde med höga natur-, kulturmiljö- och upplevelsevärden. Det ligger i Haninge och Tyresö kommuner söder om Stockholm och består av en nationalpark och två naturreservat. Kärnområdet på hektar är skyddat som nationalpark sedan 1993, med syftet enligt nationalparksförordningen att bevara ett representativt sprickdalslandskap med omgivande urskogar och värdefull natur i övrigt. Här finns den största urskogen söder om Dalälven och en av de finaste i mellan- och Sydsverige. Nationalparken omges på tre sidor av ett naturreservat på sammanlagt hektar. Detta är mer kulturpräglat och fungerar som en skyddszon för nationalparken. I norr angränsar Hammarbergets naturreservat om 60 hektar. Tyrestaområdet fungerar som närrekreationsmark för boende i Haninge och Tyresö, som utflyktsområde för hela Stockholmsregionen samt även som besöksmål för Svenska och utländska turister. I Tyresta finns stora arealer urskog, hällmarker, myrar, brandområden, odlings- och naturbetesmarker, strandängar, sjöar, vattendrag och även ett stycke innerskärgård. Djur- och växtlivet är variationsrikt med både representativa och unika värden. Det är ett från exploatering närmast orört område som ligger bara en halvtimmes bilresa från Stockholms centrum; hektar skyddat tätortsnära natur- och kulturlandskap av högsta klass. Tyresta har årligen uppskattningsvis en miljon besök. I området finns ett tiotal eldplatser, flera vindskydd och 55 km markerade leder. Tyresta by, som utgör huvudentrén till nationalparken och är centrum för förvaltningen, har höga kulturmiljövärden. Byn har ett 20-tal byggnader, flera från 1700-talet. I byn ligger också vårt besökscentrum och navet i den utåtriktade verksamheten, naturum Nationalparkernas hus. Tyresta nationalpark ägs i sin helhet av staten via Naturvårdsverket, som även äger merparten av Tyresta naturreservat. Åvaområdet och sydöstra delen av reservatet ägs av Stockholms stad, medan Hammarbergets lilla naturreservat i norr är privatägt.

4 4 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Stiftelsens syfte Stiftelsen Tyrestaskogen instiftades år 1993 av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms stad, Haninge och Tyresö kommuner. Det ursprungliga stiftelsekapitalet uppgick till 39 miljoner kronor. Enligt stiftelsens urkund och stadgar ska STS förvalta Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat. I samband med att nationalparken inrättades beslutade regeringen genom nationalparksförordningen att stiftelsen ska vara förvaltare. Länsstyrelsen i Stockholms län har dessutom gett stiftelsen i uppdrag att förvalta Tyresta och Hammarbergets naturreservat. Naturvårdsverket har uppdragit åt stiftelsen att svara för fastighetsförvaltning i de skyddade områdena samt att driva verksamheten i naturum. Enligt stiftelsens ändamål innebär förvaltningen också att fördjupa kunskapen, informera och utbilda besökarna om natur och kultur i Tyresta genom bl.a. inventeringar, utställningar, trycksaker, föreläsningar och naturguidningar. Stiftelsen ska också underhålla, sköta och vid behov utveckla anläggningar och verksamhet till gagn för nationalparken, naturreservatet och dess besökare. Som förvaltare av ett ur många aspekter så värdefullt område som Tyresta, har vi ett stort ansvar och höga ambitioner. STS anser att Tyresta nationalpark och naturreservat är värt att förvalta, bevara och utveckla på ett sätt som ligger i friluftslivets och natur- och kulturmiljövårdens nationella framkant. Vi vill vara de goda exemplens nationalpark. Vi har viljan, organisationen och förmågan. Stiftelsen Tyrestaskogen har haft fyra sammanträden år 2008: 14 mars, 15 maj, 26 augusti och 7 november. I samband med mötet i maj genomfördes en exkursion till Spiruddens ekar och orkidéer, samt en båtfärd till Nämndöskärgården, Bullerö och Långviksskär. Sammanträdet hölls i Bruno Liljefors gamla ateljé på Bullerö. Styrelsen har under år 2008 bestått av nio ordinarie ledamöter plus deras ersättare: Ordinarie ledamöter Naturvårdsverket Rune Frisén, ordförande Bo Nilsson, sekreterare Länsstyrelsen Eva Hedberg Anders Nylén Stockholms stad Bo Ekvall Lars Joakim Lundquist Haninge kommun Yvonne Radestam Gunnel Trelje Tyresö kommun Mats Lindblom Ersättare Anna von Sydow Maria Tirecke Johanna Alton Åsa Lagerlöf Louise Modig Hall Per-Ola Bosson Göran Springer John Lind Anna-Britta Asp Stiftelsens styrelse Tyresta nationalpark har en för landet unik förvaltningform. Alla andra nationalparker förvaltas av staten via länsstyrelserna. Tyresta har en samförvaltningsmodell mellan staten och de berörda kommunerna. Den är vald för att säkra en långsiktig förvaltning och gör en lokal delaktighet möjlig och tydlig. Styrelsemedlemmarna nomineras av stiftelsegrundarna Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, Haninge och Tyresö kommuner. Uppgifterna för styrelsen är i första hand att besluta om budget, verksamhetsplan och anställning av fast personal. Dessutom hanterar styrelsen policyfrågor och följer arbetet med förvaltningen av Tyresta i övrigt. Ordföranden har regelbundet avstämningar med nationalparkschefen.

5 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Stiftelsens personal Huvuduppgifterna för STS förvaltningsorganisation är att vårda, vidareutveckla och visa de värden som finns i Tyrestaområdet, samt att genom nationalparkernas hus sprida kunskap om svensk naturvård och de nationalparker som finns i landet. Det har varit en osedvanligt stor personalomsättning under Två nya naturvårdare började i februari för att täcka vakanserna som uppstått året innan. Det gör att vi större delen av året hade tre naturvårdare heltid samt en på halvtid som visstidsanställd. Vd Peter Westman slutade sin anställning den 15 juli. Han ersattes av nationalparksföreståndaren som tillträdde motsvarande Vd-tjänst, men nu benämnd nationalparkschef. Vakansen ersattes i september av en nyrekryterad naturvårdsplanerare. Tillsammans med vår ekonom ingår därmed tre personer i förvaltningsstaben. I naturum arbetade två naturvägledare under året. För att klara bemanning under helger och högsäsong anlitades dessutom ett 10-tal timanställda naturvägledare i naturum. Projektanställda har varit Charlotta Christwall som arbetat med skötselplanerna, och Laura Piri, som tillsammans med Peter Westman arbetat med en utredning åt Naturvårdsverket om förvaltning av Kosters blivande nationalpark. Följande nio personer utgjorde förvaltningens hel- och deltidsanställda personal vid årsskiftet 2008/09: Per Wallsten nationalparkschef Anders Eriksson naturvårdsplanerare Christine Branden ekonom Frida Jaremark naturvägledare Peder Curman naturvägledare Jonas Hjerpe naturvårdare Bengt Henriksson naturvårdare (50 %) Per Egelberg naturvårdare Lena Pettersson naturvårdare Entreprenörer har anlitats för snöröjning, informations-, reparations-, maskin-, anläggnings-, bygg- och praktiska naturvårdsarbeten. Merparten av dessa entreprenörer har sin basverksamhet i bygden. Konsulter har anlitats för utrednings-, inventerings- och projekteringsarbeten. Stiftelsens verksamhet 2008 Nedan redovisas ett urval av alla åtgärder vi genomfört under Allt för att bevara den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena och för att ge besökarna förutsättningar för positiva upplevelser och ett brett spektrum av rekreationsmöjligheter. Naturvård och friluftsliv Det löpande naturvårdarbetet är grunden för verksamheten och innebär tillsyn i hela området och regelbundna besök på alla rastplatser, stigsystemet i övrigt och längs kusten. I samband med detta städar vi, lägger ut ved, åtgärdar brister och ser till att föreskrifterna efterlevs. Vi kontrollerar regelbundet vattenståndet i dammarna som ingår i Åvaåns vattensystem, för att garantera ett jämnt flöde för Åvaöringens bästa. Under vår, sommar och höst har vi haft schemalagd helgtjänstgöring för tillsynsarbetet. Arbetet med våra Gutefår har inneburit sedvanlig tillsyn, utfordring, klippning, stängsling, röjning av hagar etc. Vi har träffat avtal om att föra över vår fårhållning till arrendatorn i Tyresta by. Vi har ingått avtal om markvård och bete med arrendatorn i Åva gård, för att sköta hävden i Hammarberget och Styvnäset. Nya beteshagar har etablerats i anslutning till Tyresta by.

6 6 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Vi har röjt vegetation längs samtliga markerade vandringsleder och påbörjat en omfattande renovering av vår välbesökta naturstig, Urskogsstigen. Nya skyltar har producerats, spångar har bytts ut och principer för ny grusning och ombyggnad har tagits fram. Dammarna och vägbommar har reparerats. Vi har fortsatt att låta inventera statusen för rovfåglar och ugglor samt arter som ska skyddas enligt EU:s habitatdirektiv, bland annat tjäder och spillkråka. Vi har låtit genomföra en stor inventering av mossor och lavar i området. På uppdrag av naturvårdsverket och Länsstyrelsen har vi påbörjat en delvis omfattande omarbetning av skötselplanerna för nationalparken och reservatet, inom ramen för en gemensam förvaltningsplan och i nära samarbete med myndigheterna. Som ett led i detta har vi låtit en konsultgrupp utreda förhållanden i Åvaåns vattenområde och föreslå åtgärder. Ett seminarium kring detta har hållits med inbjudna aktörer och intressenter i området. Kultur och kulturmiljövård För arbetet med förvaltning och upprustning av den gamla kulturmiljön i Tyresta by har vi låtit ta fram en antikvarisk värdebeskrivning och har löpande antikvariskt samråd vid olika renoveringsarbeten. Inom ramen för vår programverksamhet i naturum arrangerades arkeolog för en dag, där föreläsningar kombinerades med praktiska övningar vid en stenåldersboplats i skogen. Andra kulturinslag i programmet var exkursionerna Torp och torpare i Tyresta naturreservat med en busstur i norr samt vikingatidens Tyresta kring Tyresta by. En etnolog från länsmuséet har genomfört en djupintervju med Percy Nilsson, den äldste invånaren i Tyresta by med sina rötter här sedan 1920-talet. Detta som ett led i kunskapsuppbyggnaden och ett underlag för åtgärder i byn. Förvaltning av fastigheter och utveckling av Tyresta by Underhåll av vägar, anläggningar och teknisk infrastruktur sker löpande. Vi har i rollen som företrädare för fastighetsägaren och som hyresvärd en omfattande hantering av avtal, nyttjanderätter, fakturor samt många personliga kontakter med våra avnämare. Vi har låtit göra en utvecklingsplan för Tyresta by som underlag för kommande projekt. Förberedelserna för att bygga om entrén till nationalparken och Tyresta by har gått in i en intensiv planerings- och projekteringsfas för första etappen, med parkering, angöringsvägar m.m., inklusive flera möten med konsultgruppen. Ombyggnaden av Orrstugan i Tyresta by, vilken hyrs av en förskola, har slutförts. Janssongården (arrendatorbostaden i Tyresta) har renoverats utvändigt, ladugården har målats, staketet har reparerats och hängrännor monterats. STS kontor i Erikssongården har renoverats invändigt och en ledning för kommunalt vatten och en fiberkabel har dragits till byn.

7 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Samverkan, information, kommunikation Vi har haft omfattande dialog med olika intressenter; med ideella föreningar som scouter, föreningen Sörmlandsleden, hembygdsföreningar, naturskyddsföreningen, orienterare, jaktlag och fiskare. Vi har träffat företrädare för Tyresö och Haninge kommuner och för Stockholms stad, samt för närpolisen, länsstyrelsen, Naturvårdsverket med flera. Vid en välbesökt debattkväll för allmänheten och olika intressentgrupper på temat framtiden i Tyresta var med och diskutera! presenterade vi STS vision och utvecklingsplaner för Tyresta. Många värdefulla synpunkter samlades in. Vi har haft flera studiebesök från professionella naturvårdare, förutom från Sverige bland annat från Ryssland, Kina, Makedonien, Korea, Burma och Rumänien. Bland arrangörerna har varit Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Miljödepartementet med flera. Studenter från Stockholms universitet, SLU och Skogsmästarskolan har besökt Tyresta och blivit guidade i fält och fått information om vårt arbete. Vid ett besök av landshövdingen i Stockholms län diskuterade vi vilken roll en nationalpark kan ha för regional utveckling. Veckans dikt har funnits på vår webbplats, med ett urval texter med naturen i centrum. Över personer har besökt vår webb, vår mest betydelsefulla marknadsföringskanal. Vi annonserar också i lokalpress, gula sidorna m.m. En reviderad Tyrestakarta har producerats, vilken vi numera delar ut gratis. Strömma kanalbolaget har genomfört regelbundna turer till Tyresta för utländska gäster, för vilka vår personal guidat i naturum och Strömma längs Urskogsstigen. Besökarna har varit rätt få men mycket nöjda enligt utvärderingarna. Den sista april återupptog vi en tradition med Valborsfirande i Tyresta by, med stor om än svårtänd brasa, tal till våren, körsång och försäljning av Tyrestas egen lammkorv. Uppskattningsvis kom ca besökare som var mycket positiva till arrangemanget. Nätverksarbete och kunskapsuppbyggnad För att utöka kompetensen och följa utvecklingen inom våra ansvarsområden, har personalen deltagit i flera kur-

8 8 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 ser, seminarier och konferenser. Exempel är Stockholms stads Hanvedenexkursion, Flora- och faunakonferensen vid SLU, en tankesmedja inför 100-årsjubiléet av Sveriges nationalparker, samt redovisnings-, terrängkörningsoch motorsågskurser. Vi har även deltagit i tillsynsmannakurs, naturum- och förvaltarträffar arrangerade av Naturvårdsverket. Vi har träffat förvaltare från olika länsstyrelser och diskuterat gemensamma erfarenheter i Ängsö och Skuleskogens nationalparker. För att utveckla vår förmåga att ta hand om besökarna till området, har vi genomfört en utbildning i egen regi för all personal på temat det goda värdskapet. Kursen leddes av lärare på Linköpings universitets centrum för naturpedagogik. Flera aktörer har hörsammat vårt erbjudande att erbjuda plats för aktiviteter med anknytning till vårt uppdrag. Vi har i naturum härbärgerat ett tvådagarsseminarium på temat naturstigen möter kulturstigen i regi av Namsa, naturvetenskapliga museers samarbetsorganisation. Sveriges ornitologiska förening har haft exkursioner här i anslutning till sitt årsmöte i Haninge. Norrtälje naturvårdsfond har haft internt möte i Tyresta by kombinerat med studiebesök i naturum och i skogen, liksom flera andra. Naturum Vårt besökscentrum, naturum nationalparkernas hus, har ett dubbelt syfte. Förutom att vi där ska informera om Tyrestaområdet, ska vi också visa vägen till nationalparkerna i Sverige och på ett lustfyllt sätt inspirera att besöka dem. Vi ska ge besökarna kunskap om och förståelse för naturvård och nationalparker. Antalet besök i naturum har ökat med 20 % från året innan och uppgick nu till Öppettiderna har förlängts på helgerna. En viktig basverksamhet är våra guidningar, både i utställningen, längs Urskogsstigen och i brandområdet. Våra naturvägledare har guidat över 200 skolgrupper och många andra. Barnvagnsguidning längs den lättgångna Barnvagnsslingan var en ny populär aktivitet. Flera grupper inom ramen för SFI (svenska för invandrare) har tagits emot. Vi arrangerade ett seminarium om invandrares natursyn och hur vi kan stimulera människor med olika kulturell bakgrund att skapa en personlig relation till vår natur. Utställningen i naturum har kompletterats med ett nytt taktilt skåp med upplevelser för alla sinnen uppskattat av alla åldrar och nationaliteter. Flera tillfälliga utställningar har avlöst varandra, från teman om Tyrestas historia och om Kosters blivande nationalpark, till naturfotografier med Tyrestamotiv och naturmålningar av konstnären Mats-Åke Bergström. Programverksamheten har tredubblats jämfört med 2007, nu med 300 programpunkter under året. Övergripande tema för programmet var Kulturen i skogen skogen i kulturen. Vi har erbjudit flera tematiska exkursioner om exempelvis fladdermöss, groddjur, nattfjärilar och ugglor. Särskilt välbesökta programpunkter var förutom julmarknaden (med ca besökare under två dagar) och svamputställning, föredrag av Claes Grundsten om Dag Hammarskölds fjällvärld, av Nils Uddenberg om Själen i skogen och av Göran Greider på temat naturen i litteraturen. Incidenter: det som helst inte bör hända Med tanke på det stora antalet besök i Tyrestaområdet, lättillgängligheten och det tätortsnära läget, är antalet olyckor, brott och andra incidenter trots allt lågt.

9 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Den stora oförutsedda händelsen under året är skogsbranden på Rundmarshalvön i norr. Branden startade den 9 juni och orsakades sannolikt orsakades av slarv vid en spontan eldplats, efter en period av torrt väder. Drygt åtta hektar brann, alltså en helt annan dignitet än den stora branden Men dramatik saknades inte ändå, inledningsvis hotades Rundmars gård och bebyggelsen i Tyresö var inte långt borta. Genom en kraftfull insats av flera brandkårer släcktes elden. STS tog över bevakningen när den primära eftersläckningen var över efter två dygn. Branden gick inte lika djupt ner i marken som för nio år sedan, vilket gjorde att bara enstaka träd har fallit. Ett par inbrott har skett i områdets byggnader. Några bilar och en del skräp har dumpats på parkeringarna. En naturfotograf misshandlades av två MC-cyklister i skogen, då han misstänktes ha fotograferat deras olagliga framfart. Minneskortet i hans kamera stals, men fotografen hade haft sinnesnärvaro att byta ut detta innan. Ärendet avskrevs dock av åklagaren i brist på bevis. Vi kan tyvärr konstatera att den olovliga terrängkörningen med crossmotorcyklar och fyrhjulingar fortsätter att öka. En naturvårdare hotades när han skulle förhindra olovlig körning. Vi för en dialog med närpolisen om problemen. Mindre allvarligt men betydligt vanligare är lösa hundar i området, i strid med föreskrifterna. Viss otillåten ridning och terrängcykling sker i nationalparken. En cyklist körde omkull på barnvagnsslingan och fick ambulanstransport till sjukhus. En äldre man hade svimmat i skogen och togs om hand av polisen. Några personer har gått vilse vintertid och behövt assistans. En gång skickades en polishelikopter upp som kunde ledsaga besökarna ut, en annan gång kunde personal från naturum via mobiltelefon finna två vandrare som överraskats på Urskogsstigen av mörkrets inbrott.

10 10 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Årsredovisning för Stiftelsen Tyrestaskogen Räkenskapsåret 2008 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst disponeras så att i ny räkning överföres Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

11 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Resultaträkning Rörelsens intäkter Not Erhållna bidrag Försäljning Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa Intäkter Rörelsens kostnader Material och köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa verksamhetens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Förvaltningskostnader Resultat från finansiella tillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Årets resultat

12 12 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Räntefonder Aktiefonder Summa finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fodringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Eget kapital och skulder Not Eget kapital 10 Bundet eget kapital Stiftelsekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

14 14 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Erhållen ränta Förvaltningskostnader Utdelning räntefonder Utdelning aktiefonder Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Minskning/ ökning av kortfristiga fodringar Minskning/ ökning av leverantörsskulder Minskning/ ökning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Investeringsverksamheten Förvärv byggnader Förvärv av maskiner inventarier Utrangering/ omklassificering Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet/utdelat kapital 0 0 Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Finansiella instrument och värdepappersinnehav Stiftelsens värdepappersinnehav anses vara långfristigt och redovisas därför som en finansiell anläggningstillgång. Dessa tillgångar utgörs av andelar i Kammarkollegiets aktiefond respektive räntefond och värderas till verkligt värde. Den orealiserade värdeförändringen redovisas i resultaträkningen som resultat från finansiella tillgångar. Motsvarande belopp redovisas inom det fria egna kapitalet som fond för verkligt värde.

16 16 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Noter Not 1 Arvode till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag Grant Thornton Sweden AB Revisionsuppdrag Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 5 3 Män Löner och andra ersättningar VD / Nationalparkschef Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Upplysning om sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid 1,38 % 3,35 %

17 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier och maskiner 20 % Byggnader 3 % Datorer 33 % Not 4 Resultat från finansiella tillgångar Utdelning aktiefonder Utdelning räntefonder Värdeförändring aktiefonder Värdeförändring räntefonder Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga ränteintäkter Not 6 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

18 18 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 8 Räntefonder Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående uppskrivningar Årets uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Not 9 Aktiefonder Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

19 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Not 10 Förändring av eget kapital Stiftelse Bundna Fond för Övrigt fritt -kapital reserver verkligt värde eget kapital Belopp vid årets ingång Omf. årets orealiserade värde Årets resultat Belopp vid årets utgång Tyresta den 20 mars 2009 Rune Frisén Ordförande Bo Nilsson Anders Nylén eva Hedberg Bo Ekvall lars-joakim Lundquist Gunnel Trelje yvonne Radestam Mats Lindblom Vår revisionsberättelse har lämnats den Jörgen Sandell Auktoriserad revisor amanj Mala-Ali revisor

20 Stiftelsen Tyrestaskogen Tyresta by Haninge Tel: Fax:

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för Väskinde Fiber ekonomisk förening 769624-3513 Räkenskapsåret 2012 02 21 2012 12 31 1 (8) Styrelsen för Väskinde Fiber ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Häcklefjäll 31 769603-4557. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Häcklefjäll 31 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer