Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 S t i f t e l s e n T y r e s ta s k o g e n Förvaltningsberättelse 2008

2 Foto: Lena Pettersson. Layout: IdéoLuck AB # Tryck: Williamssons Offsettryck, Solna, juni 2009.

3 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Förvaltningsberättelse Tyrestaområdet stiftelsen tyrestaskogen (sts) förvaltar Tyresta: ett stort, skyddat, lättillgängligt och i stora delar opåverkat naturområde med höga natur-, kulturmiljö- och upplevelsevärden. Det ligger i Haninge och Tyresö kommuner söder om Stockholm och består av en nationalpark och två naturreservat. Kärnområdet på hektar är skyddat som nationalpark sedan 1993, med syftet enligt nationalparksförordningen att bevara ett representativt sprickdalslandskap med omgivande urskogar och värdefull natur i övrigt. Här finns den största urskogen söder om Dalälven och en av de finaste i mellan- och Sydsverige. Nationalparken omges på tre sidor av ett naturreservat på sammanlagt hektar. Detta är mer kulturpräglat och fungerar som en skyddszon för nationalparken. I norr angränsar Hammarbergets naturreservat om 60 hektar. Tyrestaområdet fungerar som närrekreationsmark för boende i Haninge och Tyresö, som utflyktsområde för hela Stockholmsregionen samt även som besöksmål för Svenska och utländska turister. I Tyresta finns stora arealer urskog, hällmarker, myrar, brandområden, odlings- och naturbetesmarker, strandängar, sjöar, vattendrag och även ett stycke innerskärgård. Djur- och växtlivet är variationsrikt med både representativa och unika värden. Det är ett från exploatering närmast orört område som ligger bara en halvtimmes bilresa från Stockholms centrum; hektar skyddat tätortsnära natur- och kulturlandskap av högsta klass. Tyresta har årligen uppskattningsvis en miljon besök. I området finns ett tiotal eldplatser, flera vindskydd och 55 km markerade leder. Tyresta by, som utgör huvudentrén till nationalparken och är centrum för förvaltningen, har höga kulturmiljövärden. Byn har ett 20-tal byggnader, flera från 1700-talet. I byn ligger också vårt besökscentrum och navet i den utåtriktade verksamheten, naturum Nationalparkernas hus. Tyresta nationalpark ägs i sin helhet av staten via Naturvårdsverket, som även äger merparten av Tyresta naturreservat. Åvaområdet och sydöstra delen av reservatet ägs av Stockholms stad, medan Hammarbergets lilla naturreservat i norr är privatägt.

4 4 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Stiftelsens syfte Stiftelsen Tyrestaskogen instiftades år 1993 av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms stad, Haninge och Tyresö kommuner. Det ursprungliga stiftelsekapitalet uppgick till 39 miljoner kronor. Enligt stiftelsens urkund och stadgar ska STS förvalta Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat. I samband med att nationalparken inrättades beslutade regeringen genom nationalparksförordningen att stiftelsen ska vara förvaltare. Länsstyrelsen i Stockholms län har dessutom gett stiftelsen i uppdrag att förvalta Tyresta och Hammarbergets naturreservat. Naturvårdsverket har uppdragit åt stiftelsen att svara för fastighetsförvaltning i de skyddade områdena samt att driva verksamheten i naturum. Enligt stiftelsens ändamål innebär förvaltningen också att fördjupa kunskapen, informera och utbilda besökarna om natur och kultur i Tyresta genom bl.a. inventeringar, utställningar, trycksaker, föreläsningar och naturguidningar. Stiftelsen ska också underhålla, sköta och vid behov utveckla anläggningar och verksamhet till gagn för nationalparken, naturreservatet och dess besökare. Som förvaltare av ett ur många aspekter så värdefullt område som Tyresta, har vi ett stort ansvar och höga ambitioner. STS anser att Tyresta nationalpark och naturreservat är värt att förvalta, bevara och utveckla på ett sätt som ligger i friluftslivets och natur- och kulturmiljövårdens nationella framkant. Vi vill vara de goda exemplens nationalpark. Vi har viljan, organisationen och förmågan. Stiftelsen Tyrestaskogen har haft fyra sammanträden år 2008: 14 mars, 15 maj, 26 augusti och 7 november. I samband med mötet i maj genomfördes en exkursion till Spiruddens ekar och orkidéer, samt en båtfärd till Nämndöskärgården, Bullerö och Långviksskär. Sammanträdet hölls i Bruno Liljefors gamla ateljé på Bullerö. Styrelsen har under år 2008 bestått av nio ordinarie ledamöter plus deras ersättare: Ordinarie ledamöter Naturvårdsverket Rune Frisén, ordförande Bo Nilsson, sekreterare Länsstyrelsen Eva Hedberg Anders Nylén Stockholms stad Bo Ekvall Lars Joakim Lundquist Haninge kommun Yvonne Radestam Gunnel Trelje Tyresö kommun Mats Lindblom Ersättare Anna von Sydow Maria Tirecke Johanna Alton Åsa Lagerlöf Louise Modig Hall Per-Ola Bosson Göran Springer John Lind Anna-Britta Asp Stiftelsens styrelse Tyresta nationalpark har en för landet unik förvaltningform. Alla andra nationalparker förvaltas av staten via länsstyrelserna. Tyresta har en samförvaltningsmodell mellan staten och de berörda kommunerna. Den är vald för att säkra en långsiktig förvaltning och gör en lokal delaktighet möjlig och tydlig. Styrelsemedlemmarna nomineras av stiftelsegrundarna Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, Haninge och Tyresö kommuner. Uppgifterna för styrelsen är i första hand att besluta om budget, verksamhetsplan och anställning av fast personal. Dessutom hanterar styrelsen policyfrågor och följer arbetet med förvaltningen av Tyresta i övrigt. Ordföranden har regelbundet avstämningar med nationalparkschefen.

5 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Stiftelsens personal Huvuduppgifterna för STS förvaltningsorganisation är att vårda, vidareutveckla och visa de värden som finns i Tyrestaområdet, samt att genom nationalparkernas hus sprida kunskap om svensk naturvård och de nationalparker som finns i landet. Det har varit en osedvanligt stor personalomsättning under Två nya naturvårdare började i februari för att täcka vakanserna som uppstått året innan. Det gör att vi större delen av året hade tre naturvårdare heltid samt en på halvtid som visstidsanställd. Vd Peter Westman slutade sin anställning den 15 juli. Han ersattes av nationalparksföreståndaren som tillträdde motsvarande Vd-tjänst, men nu benämnd nationalparkschef. Vakansen ersattes i september av en nyrekryterad naturvårdsplanerare. Tillsammans med vår ekonom ingår därmed tre personer i förvaltningsstaben. I naturum arbetade två naturvägledare under året. För att klara bemanning under helger och högsäsong anlitades dessutom ett 10-tal timanställda naturvägledare i naturum. Projektanställda har varit Charlotta Christwall som arbetat med skötselplanerna, och Laura Piri, som tillsammans med Peter Westman arbetat med en utredning åt Naturvårdsverket om förvaltning av Kosters blivande nationalpark. Följande nio personer utgjorde förvaltningens hel- och deltidsanställda personal vid årsskiftet 2008/09: Per Wallsten nationalparkschef Anders Eriksson naturvårdsplanerare Christine Branden ekonom Frida Jaremark naturvägledare Peder Curman naturvägledare Jonas Hjerpe naturvårdare Bengt Henriksson naturvårdare (50 %) Per Egelberg naturvårdare Lena Pettersson naturvårdare Entreprenörer har anlitats för snöröjning, informations-, reparations-, maskin-, anläggnings-, bygg- och praktiska naturvårdsarbeten. Merparten av dessa entreprenörer har sin basverksamhet i bygden. Konsulter har anlitats för utrednings-, inventerings- och projekteringsarbeten. Stiftelsens verksamhet 2008 Nedan redovisas ett urval av alla åtgärder vi genomfört under Allt för att bevara den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena och för att ge besökarna förutsättningar för positiva upplevelser och ett brett spektrum av rekreationsmöjligheter. Naturvård och friluftsliv Det löpande naturvårdarbetet är grunden för verksamheten och innebär tillsyn i hela området och regelbundna besök på alla rastplatser, stigsystemet i övrigt och längs kusten. I samband med detta städar vi, lägger ut ved, åtgärdar brister och ser till att föreskrifterna efterlevs. Vi kontrollerar regelbundet vattenståndet i dammarna som ingår i Åvaåns vattensystem, för att garantera ett jämnt flöde för Åvaöringens bästa. Under vår, sommar och höst har vi haft schemalagd helgtjänstgöring för tillsynsarbetet. Arbetet med våra Gutefår har inneburit sedvanlig tillsyn, utfordring, klippning, stängsling, röjning av hagar etc. Vi har träffat avtal om att föra över vår fårhållning till arrendatorn i Tyresta by. Vi har ingått avtal om markvård och bete med arrendatorn i Åva gård, för att sköta hävden i Hammarberget och Styvnäset. Nya beteshagar har etablerats i anslutning till Tyresta by.

6 6 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Vi har röjt vegetation längs samtliga markerade vandringsleder och påbörjat en omfattande renovering av vår välbesökta naturstig, Urskogsstigen. Nya skyltar har producerats, spångar har bytts ut och principer för ny grusning och ombyggnad har tagits fram. Dammarna och vägbommar har reparerats. Vi har fortsatt att låta inventera statusen för rovfåglar och ugglor samt arter som ska skyddas enligt EU:s habitatdirektiv, bland annat tjäder och spillkråka. Vi har låtit genomföra en stor inventering av mossor och lavar i området. På uppdrag av naturvårdsverket och Länsstyrelsen har vi påbörjat en delvis omfattande omarbetning av skötselplanerna för nationalparken och reservatet, inom ramen för en gemensam förvaltningsplan och i nära samarbete med myndigheterna. Som ett led i detta har vi låtit en konsultgrupp utreda förhållanden i Åvaåns vattenområde och föreslå åtgärder. Ett seminarium kring detta har hållits med inbjudna aktörer och intressenter i området. Kultur och kulturmiljövård För arbetet med förvaltning och upprustning av den gamla kulturmiljön i Tyresta by har vi låtit ta fram en antikvarisk värdebeskrivning och har löpande antikvariskt samråd vid olika renoveringsarbeten. Inom ramen för vår programverksamhet i naturum arrangerades arkeolog för en dag, där föreläsningar kombinerades med praktiska övningar vid en stenåldersboplats i skogen. Andra kulturinslag i programmet var exkursionerna Torp och torpare i Tyresta naturreservat med en busstur i norr samt vikingatidens Tyresta kring Tyresta by. En etnolog från länsmuséet har genomfört en djupintervju med Percy Nilsson, den äldste invånaren i Tyresta by med sina rötter här sedan 1920-talet. Detta som ett led i kunskapsuppbyggnaden och ett underlag för åtgärder i byn. Förvaltning av fastigheter och utveckling av Tyresta by Underhåll av vägar, anläggningar och teknisk infrastruktur sker löpande. Vi har i rollen som företrädare för fastighetsägaren och som hyresvärd en omfattande hantering av avtal, nyttjanderätter, fakturor samt många personliga kontakter med våra avnämare. Vi har låtit göra en utvecklingsplan för Tyresta by som underlag för kommande projekt. Förberedelserna för att bygga om entrén till nationalparken och Tyresta by har gått in i en intensiv planerings- och projekteringsfas för första etappen, med parkering, angöringsvägar m.m., inklusive flera möten med konsultgruppen. Ombyggnaden av Orrstugan i Tyresta by, vilken hyrs av en förskola, har slutförts. Janssongården (arrendatorbostaden i Tyresta) har renoverats utvändigt, ladugården har målats, staketet har reparerats och hängrännor monterats. STS kontor i Erikssongården har renoverats invändigt och en ledning för kommunalt vatten och en fiberkabel har dragits till byn.

7 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Samverkan, information, kommunikation Vi har haft omfattande dialog med olika intressenter; med ideella föreningar som scouter, föreningen Sörmlandsleden, hembygdsföreningar, naturskyddsföreningen, orienterare, jaktlag och fiskare. Vi har träffat företrädare för Tyresö och Haninge kommuner och för Stockholms stad, samt för närpolisen, länsstyrelsen, Naturvårdsverket med flera. Vid en välbesökt debattkväll för allmänheten och olika intressentgrupper på temat framtiden i Tyresta var med och diskutera! presenterade vi STS vision och utvecklingsplaner för Tyresta. Många värdefulla synpunkter samlades in. Vi har haft flera studiebesök från professionella naturvårdare, förutom från Sverige bland annat från Ryssland, Kina, Makedonien, Korea, Burma och Rumänien. Bland arrangörerna har varit Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Miljödepartementet med flera. Studenter från Stockholms universitet, SLU och Skogsmästarskolan har besökt Tyresta och blivit guidade i fält och fått information om vårt arbete. Vid ett besök av landshövdingen i Stockholms län diskuterade vi vilken roll en nationalpark kan ha för regional utveckling. Veckans dikt har funnits på vår webbplats, med ett urval texter med naturen i centrum. Över personer har besökt vår webb, vår mest betydelsefulla marknadsföringskanal. Vi annonserar också i lokalpress, gula sidorna m.m. En reviderad Tyrestakarta har producerats, vilken vi numera delar ut gratis. Strömma kanalbolaget har genomfört regelbundna turer till Tyresta för utländska gäster, för vilka vår personal guidat i naturum och Strömma längs Urskogsstigen. Besökarna har varit rätt få men mycket nöjda enligt utvärderingarna. Den sista april återupptog vi en tradition med Valborsfirande i Tyresta by, med stor om än svårtänd brasa, tal till våren, körsång och försäljning av Tyrestas egen lammkorv. Uppskattningsvis kom ca besökare som var mycket positiva till arrangemanget. Nätverksarbete och kunskapsuppbyggnad För att utöka kompetensen och följa utvecklingen inom våra ansvarsområden, har personalen deltagit i flera kur-

8 8 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 ser, seminarier och konferenser. Exempel är Stockholms stads Hanvedenexkursion, Flora- och faunakonferensen vid SLU, en tankesmedja inför 100-årsjubiléet av Sveriges nationalparker, samt redovisnings-, terrängkörningsoch motorsågskurser. Vi har även deltagit i tillsynsmannakurs, naturum- och förvaltarträffar arrangerade av Naturvårdsverket. Vi har träffat förvaltare från olika länsstyrelser och diskuterat gemensamma erfarenheter i Ängsö och Skuleskogens nationalparker. För att utveckla vår förmåga att ta hand om besökarna till området, har vi genomfört en utbildning i egen regi för all personal på temat det goda värdskapet. Kursen leddes av lärare på Linköpings universitets centrum för naturpedagogik. Flera aktörer har hörsammat vårt erbjudande att erbjuda plats för aktiviteter med anknytning till vårt uppdrag. Vi har i naturum härbärgerat ett tvådagarsseminarium på temat naturstigen möter kulturstigen i regi av Namsa, naturvetenskapliga museers samarbetsorganisation. Sveriges ornitologiska förening har haft exkursioner här i anslutning till sitt årsmöte i Haninge. Norrtälje naturvårdsfond har haft internt möte i Tyresta by kombinerat med studiebesök i naturum och i skogen, liksom flera andra. Naturum Vårt besökscentrum, naturum nationalparkernas hus, har ett dubbelt syfte. Förutom att vi där ska informera om Tyrestaområdet, ska vi också visa vägen till nationalparkerna i Sverige och på ett lustfyllt sätt inspirera att besöka dem. Vi ska ge besökarna kunskap om och förståelse för naturvård och nationalparker. Antalet besök i naturum har ökat med 20 % från året innan och uppgick nu till Öppettiderna har förlängts på helgerna. En viktig basverksamhet är våra guidningar, både i utställningen, längs Urskogsstigen och i brandområdet. Våra naturvägledare har guidat över 200 skolgrupper och många andra. Barnvagnsguidning längs den lättgångna Barnvagnsslingan var en ny populär aktivitet. Flera grupper inom ramen för SFI (svenska för invandrare) har tagits emot. Vi arrangerade ett seminarium om invandrares natursyn och hur vi kan stimulera människor med olika kulturell bakgrund att skapa en personlig relation till vår natur. Utställningen i naturum har kompletterats med ett nytt taktilt skåp med upplevelser för alla sinnen uppskattat av alla åldrar och nationaliteter. Flera tillfälliga utställningar har avlöst varandra, från teman om Tyrestas historia och om Kosters blivande nationalpark, till naturfotografier med Tyrestamotiv och naturmålningar av konstnären Mats-Åke Bergström. Programverksamheten har tredubblats jämfört med 2007, nu med 300 programpunkter under året. Övergripande tema för programmet var Kulturen i skogen skogen i kulturen. Vi har erbjudit flera tematiska exkursioner om exempelvis fladdermöss, groddjur, nattfjärilar och ugglor. Särskilt välbesökta programpunkter var förutom julmarknaden (med ca besökare under två dagar) och svamputställning, föredrag av Claes Grundsten om Dag Hammarskölds fjällvärld, av Nils Uddenberg om Själen i skogen och av Göran Greider på temat naturen i litteraturen. Incidenter: det som helst inte bör hända Med tanke på det stora antalet besök i Tyrestaområdet, lättillgängligheten och det tätortsnära läget, är antalet olyckor, brott och andra incidenter trots allt lågt.

9 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Den stora oförutsedda händelsen under året är skogsbranden på Rundmarshalvön i norr. Branden startade den 9 juni och orsakades sannolikt orsakades av slarv vid en spontan eldplats, efter en period av torrt väder. Drygt åtta hektar brann, alltså en helt annan dignitet än den stora branden Men dramatik saknades inte ändå, inledningsvis hotades Rundmars gård och bebyggelsen i Tyresö var inte långt borta. Genom en kraftfull insats av flera brandkårer släcktes elden. STS tog över bevakningen när den primära eftersläckningen var över efter två dygn. Branden gick inte lika djupt ner i marken som för nio år sedan, vilket gjorde att bara enstaka träd har fallit. Ett par inbrott har skett i områdets byggnader. Några bilar och en del skräp har dumpats på parkeringarna. En naturfotograf misshandlades av två MC-cyklister i skogen, då han misstänktes ha fotograferat deras olagliga framfart. Minneskortet i hans kamera stals, men fotografen hade haft sinnesnärvaro att byta ut detta innan. Ärendet avskrevs dock av åklagaren i brist på bevis. Vi kan tyvärr konstatera att den olovliga terrängkörningen med crossmotorcyklar och fyrhjulingar fortsätter att öka. En naturvårdare hotades när han skulle förhindra olovlig körning. Vi för en dialog med närpolisen om problemen. Mindre allvarligt men betydligt vanligare är lösa hundar i området, i strid med föreskrifterna. Viss otillåten ridning och terrängcykling sker i nationalparken. En cyklist körde omkull på barnvagnsslingan och fick ambulanstransport till sjukhus. En äldre man hade svimmat i skogen och togs om hand av polisen. Några personer har gått vilse vintertid och behövt assistans. En gång skickades en polishelikopter upp som kunde ledsaga besökarna ut, en annan gång kunde personal från naturum via mobiltelefon finna två vandrare som överraskats på Urskogsstigen av mörkrets inbrott.

10 10 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Årsredovisning för Stiftelsen Tyrestaskogen Räkenskapsåret 2008 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst disponeras så att i ny räkning överföres Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

11 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Resultaträkning Rörelsens intäkter Not Erhållna bidrag Försäljning Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa Intäkter Rörelsens kostnader Material och köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa verksamhetens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Förvaltningskostnader Resultat från finansiella tillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Årets resultat

12 12 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Räntefonder Aktiefonder Summa finansiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fodringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

13 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Eget kapital och skulder Not Eget kapital 10 Bundet eget kapital Stiftelsekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fond för verkligt värde Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

14 14 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Erhållen ränta Förvaltningskostnader Utdelning räntefonder Utdelning aktiefonder Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring rörelsekapital Minskning/ ökning av kortfristiga fodringar Minskning/ ökning av leverantörsskulder Minskning/ ökning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Investeringsverksamheten Förvärv byggnader Förvärv av maskiner inventarier Utrangering/ omklassificering Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet/utdelat kapital 0 0 Minskning/ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

15 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Finansiella instrument och värdepappersinnehav Stiftelsens värdepappersinnehav anses vara långfristigt och redovisas därför som en finansiell anläggningstillgång. Dessa tillgångar utgörs av andelar i Kammarkollegiets aktiefond respektive räntefond och värderas till verkligt värde. Den orealiserade värdeförändringen redovisas i resultaträkningen som resultat från finansiella tillgångar. Motsvarande belopp redovisas inom det fria egna kapitalet som fond för verkligt värde.

16 16 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Noter Not 1 Arvode till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag Grant Thornton Sweden AB Revisionsuppdrag Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 5 3 Män Löner och andra ersättningar VD / Nationalparkschef Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Upplysning om sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid 1,38 % 3,35 %

17 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier och maskiner 20 % Byggnader 3 % Datorer 33 % Not 4 Resultat från finansiella tillgångar Utdelning aktiefonder Utdelning räntefonder Värdeförändring aktiefonder Värdeförändring räntefonder Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Övriga ränteintäkter Not 6 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

18 18 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN 2008 Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 8 Räntefonder Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående uppskrivningar Årets uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde Not 9 Aktiefonder Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

19 STIFTELSEN TYRESTASKOGEN Not 10 Förändring av eget kapital Stiftelse Bundna Fond för Övrigt fritt -kapital reserver verkligt värde eget kapital Belopp vid årets ingång Omf. årets orealiserade värde Årets resultat Belopp vid årets utgång Tyresta den 20 mars 2009 Rune Frisén Ordförande Bo Nilsson Anders Nylén eva Hedberg Bo Ekvall lars-joakim Lundquist Gunnel Trelje yvonne Radestam Mats Lindblom Vår revisionsberättelse har lämnats den Jörgen Sandell Auktoriserad revisor amanj Mala-Ali revisor

20 Stiftelsen Tyrestaskogen Tyresta by Haninge Tel: Fax:

Årsredovisning 2006. AB Göta kanalbolag

Årsredovisning 2006. AB Göta kanalbolag Årsredovisning 2006 AB Göta kanalbolag Org.nr 556197-7587 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för AB Göta kanalbolag avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 4 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 4-10 - resultaträkningar 11

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N O S L O B O R L Ä N G E U P P S A L A S T O C K H O L M ÅRS REDO visning Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006]

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] [2006] Årsredovisning Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] Om Fora Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

4 c. Årsredovisning 2013 för Borås Djurpark AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna.

4 c. Årsredovisning 2013 för Borås Djurpark AB BESLUTSFÖRSLAG. Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. 4 c BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Borås Djurpark AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd Samverkan

Läs mer

Årsredovisning 2014 1 1

Årsredovisning 2014 1 1 Årsredovisning 2014 1 Oslo TROLLHÄTTAN Göteborg Trollhättan En kreativ ort med mycket på gång Trollhättan är redan idag en stark och attraktiv kommun, men vi vill bli större. Vi har ambitionen att växa

Läs mer

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer