Information om behandling av personuppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om behandling av personuppgifter"

Transkript

1 Policy för behandling av personuppgifter Information om behandling av personuppgifter Syftet med behandlingen av dina uppgifter Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna hantera ditt medlemskap och för att utreda samt betala ut arbetslöshetsersättning. Det kan också handla om att vi vill förbättra vår verksamhet och service och därför ber dig att delta i en medlemsundersökning eller i vissa fall spelar in telefonsamtal i utbildningssyfte. Dessa behandlingar baseras på en intresseavvägning. A-kassor är föreningar som har ett myndighetsutövande uppdrag enligt lag. Den myndighetsutövning som sker när arbetslöshetsersättning betalas ut innebär också att vi gör kontroller för att säkerställa att du får rätt ersättning. A-kassorna kan även ha andra skyldigheter som gör att vi t ex behandlar uppgifter vid skuldhantering eller meddelar andra myndigheter om det finns misstanke om att ersättning kan ha betalats ut felaktigt. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse och det ingår som ett led i vår myndighetsutövning. Vi är också skyldiga att leva upp till rättsliga förpliktelser t.ex. bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen, det gör att vi behöver spara uppgifter om ekonomiska transaktioner, exempelvis betalning av medlemsavgifter. Vem lämnar vi ut personuppgifter till? Med stöd av vårt myndighetsutövande uppdrag och med stöd av rättsliga skyldigheter lämnar vi ut personuppgifter: Till andra a-kassor. Om du säger upp ditt medlemskap och blir medlem i en annan a-kassa lämnas uppgift om ditt medlemskap. Söker du arbetslöshetsersättning lämnas även uppgifter om hur villkoren för din ersättning har sett ut [se 48 e lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, och 25 förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, FALF]. Till Försäkringskassan lämnas uppgift om du har rätt till arbetslöshetsersättning och i vilken omfattning, dina möjligheter att arbeta, eventuella hinder för

2 arbetslöshetsersättning och om det betalats ut arbetslöshetsersättning [se 48 d ALF och 24 FALF]. Till Pensionsmyndigheten lämnas uppgifter om under vilken tid du fått arbetslöshetsersättning, antal dagar med arbetslöshetsersättning och med vilka belopp du har fått ersättning. [se 48 d ALF och 24 a FALF]. Till Arbetsförmedlingen lämnas uppgift om antal utbetalda ersättningsdagar, rätten till och omfattningen av fortsatt arbetslöshetsersättning [se 48 b ALF och 21 FALF]. Till kommunernas socialnämnder lämnas uppgift om du har rätt till arbetslöshetsersättning samt i vilket omfattning och om utbetalningar görs. [se närmare 11 kap. 11 Socialtjänstlagen (2001:453) och 4 förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen]. Till Kronofogdemyndigheten lämnas uppgifter om dagar som du fått arbetslöshetsersättning och utbetalning av ersättning [se 4 kap. 15 utsökningsbalken (1981:774) och 25 b FALF]. Vid indrivning av arbetslöshetsersättning som har betalats ut felaktigt kan vi komma vända oss till Kronofogden. Till Statistiska Centralbyrån lämnas uppgifter om medlemskap och ersättning för framställning av statistik [se 94 b lag (1997:239) om arbetslöshetskassor, LAK och 7 förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor, LAKFo]. Till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Arbetsförmedlingen, kommunerna eller andra arbetslöshetskassor lämnas upplysning om det finns anledning att anta att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalats ut felaktigt i den andra organisationens verksamhet [Se lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Till Skatteverket, Pensionsmyndigheten och allmän förvaltningsdomstol lämnas uppgifter om förhållande som är av betydelse för tillämpningen av lagen om inkomstgrundad ålderspension [se 15 kapitlet 13 andra stycket lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension]. Till Skatteverket lämnas kontrolluppgift för utgiven arbetslöshetsersättning och ränteutgifter [jfr. 15 kap. 2 skatteförfarandelag (2011:1244), SFL]. Enligt bidragsbrottslagen är vi skyldig att anmäla misstänkt bidragsbrott till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF), kan vid granskningar och klagomål begära att vi lämnar ut uppgifter i enskilda ärenden. 2

3 Till förvaltningsrätterna, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen lämnar vi uppgifter angående ärenden som överklagats. Till Justitieombudsmannen och vid klagomål på vår handläggning, lämnar vi ut uppgifter i ditt/dina ärenden. Till Justitiekanslern vid klagomål och begäran om skadestånd p.g.a. av vår handläggning, lämnar vi ut uppgifter i ditt /dina ärenden. Till Brottsförebyggande rådet lämnar vi ut uppgifter i enskilda ärenden för statistiska ändamål. Till Riksrevisionen lämnar vi ut uppgifter för deras granskningar. Utöver de uppgifter som vi lämnar ut på grund av en skyldighet i lag eller som är nödvändiga för att betala ut arbetslöshetsersättning lämnar vi endast ut uppgifter när den enskilde samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att fullgöra sina skyldigheter att hantera arbetslöshetsförsäkringen. Till Swedbank lämnar vi uppgifter för att kunna betala ut din arbetslöshetsersättning Till Trygghetsrådet, Omställningsfonden och Trygghetsstiftelsen lämnas uppgifter om din ersättningsrätt Från vilka andra kan vi få uppgifter om dig När bestämmelserna tillåter det och det är nödvändigt för bedömningen av din rätt till ersättning så hämtar vi in följande uppgifter med stöd av lag Uppgifter om registrering som arbetssökande, deltagande i program och uppgift om etableringsersättning från Arbetsförmedlingen [48a ALF och 20 FALF] Uppgifter om ersättning eller annat stöd från Försäkringskassan [48c ALF och 22 FALF]. Uppgift om pension eller annan förmån från Pensionsmyndigheten [48c ALF och 22a FALF]. Uppgifter om sökt samt beviljat studiestöd från CSN [48c ALF och 23 FALF]. Om du avslutar ditt medlemskap i en a-kassa för att gå med i en annan så hämtar din nya a-kassa in vissa uppgifter från din tidigare a-kassa [48e ALF och 25a FALF]. Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, CSN och Arbetsförmedlingen är skyldiga att meddela oss om de tror att en ekonomisk förmån har beslutats eller betalts med ett felaktigt eller för högt belopp. 3

4 Om du ansöker om att söka arbete i ett annat EU-land fattar IAF beslut i frågan, som sedan förs över till oss. Om du sedan söker ersättning från ett annat EU-land kommer vi att få uppgift om din anmälan på Arbetsförmedlingen i det aktuella EU-landet. Kronofogdemyndigheten kan lämna uppgifter till oss om eventuella betalningsförelägganden, utmätningar eller skuldsaneringar. Det är uppgifter som vi använder för att kunna hantera sina fordringar enligt god inkassosed. Arbetsgivare är skyldiga att utfärda arbetsgivarintyg (47 ALF) Hur länge sparas uppgifterna? Vi får enligt dataskyddsförordningen inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av uppgifterna. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras. Uppgifterna får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål som är definierade i våra arkivföreskrifter. Gallringtider för allmänna handlingar i våra register framgår av den myndighetsspecifika föreskriften, RA-MS 2010:70. Vissa uppgifter, som regleras i föreskriftens 3, ska bevaras för eftervärlden. Dina rättigheter Rätt till information Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas till dig både när uppgifterna samlas in och när du begär det. Vi har i normalfallet 30 dagar på oss att informera dig om vilka personuppgifter som behandlas hos oss (ett så kallat registerutdrag). Det finns också tillfällen när särskild information ska lämnas, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri. Rätt till rättelse Du har rätt att vända dig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Rätt till radering (rätten att bli glömd) Det finns en rätt att begära att personuppgifter ska raderas. Rätten är inte ovillkorlig och det finns undantag t.ex. om behandlingen är ett led i vår myndighetsutövning. I de allra flesta fall behandlar vi dina personuppgifter som ett led i myndighetsutövning. I övrigt måste uppgifter raderas i följande fall: Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för. Om behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar samtycket. 4

5 Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse. Om personuppgifterna har behandlats olagligt. Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Rätt till begränsning av behandling Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de bara får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du också begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet. När begränsningen upphör får du information om det. Rätt att invända mot behandling Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen i sådana situationer får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns ett tvingande berättigat skäl till att uppgifterna behöver behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du kan lämna in klagomål till Datainspektionen Om du anser att a-kassan behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Den som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den/de som medverkat vid behandlingen. Automatiskt beslutsfattande och profilering Vi använder oss inte av automatiskt beslutsfattande och profilering. 5

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter Visad från Mina sidor Version 1.0 2018-05-19 Information om behandling av personuppgifter Syftet med behandlingen av dina uppgifter Dina uppgifter används för att a-kassan ska kunna utreda och betala ut

Läs mer

STs a-kassas hantering av personuppgifter

STs a-kassas hantering av personuppgifter STs a-kassas hantering av personuppgifter Vi på STs a-kassa är måna om din personliga integritet och vill att du som medlem ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan kan

Läs mer

GDPR EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och

GDPR EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och GDPR EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen

Läs mer

Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter

Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet

Läs mer

Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter

Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter Innehållsförteckning Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter... 3 Syfte... 3 Rätt till information vid insamlande av personuppgifter...

Läs mer

Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter. Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter

Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter. Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter 1 Innehållsförteckning... 3 Syfte... 3 Rätt till information vid insamlande av personuppgifter... 3 Rätt till registerutdrag... 4 Alternativ för begäran

Läs mer

För att tillvarata medlemmarnas enskildas rättigheter

För att tillvarata medlemmarnas enskildas rättigheter För att tillvarata medlemmarnas enskildas rättigheter Syftet med dessa riktlinjer är att förtydliga hur Turebergs simklubb, nedan kallat TSK, arbetar för att tillvarata medlemmarnas rättigheter avseende

Läs mer

Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap

Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap Åstorp/Kvidinge Innebandysällskap Integritetspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Integritetspolicy... 3 Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter... 3 Varför behandlar

Läs mer

ATT TILLVARATA ENSKILDAS RÄTTIGHETER

ATT TILLVARATA ENSKILDAS RÄTTIGHETER ATT TILLVARATA ENSKILDAS RÄTTIGHETER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande... 3 Syfte... 3 Rätt till information vid insamlande av personuppgifter... 3 Rätt till registerutdrag... 5 Alternativ för begäran

Läs mer

VSDK-Mollusca Molluscas integritetspolicy gällande GDPR

VSDK-Mollusca Molluscas integritetspolicy gällande GDPR Handläggare Datum Rev Antal sidor 2018-12-14 A 1(5) info@vsdk-mollusca.org Innehållsförteckning 1 Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter... 2 1.1 Varför behandlar vi dina personuppgifter?...

Läs mer

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter Integritetspolicy för behandling av personuppgifter Inledning Denna policy omfattar behandling av personuppgifter som sker i verksamhet bedriven av den ideella Föreningen Swedish Warmblood Association

Läs mer

Tegehalls revisionsbyrå och dataskyddsförordningen

Tegehalls revisionsbyrå och dataskyddsförordningen Tegehalls revisionsbyrå och dataskyddsförordningen Vi har ett nytt och mer stärkt personuppgiftsskydd i och med att personuppgiftslagen (PUL) ersätts med dataskyddsförordningen (GDPR), ett EU-direktiv.

Läs mer

IFK FALKÖPING IK BLUE RIDERS

IFK FALKÖPING IK BLUE RIDERS Rev. B Integritetspolicy Revisionshistorik: Rev. Anledning: Datum: Fastställd av Nr: styrelsen: B Anpassningar med anledning av GDPR 2018-05-25 2018-06-04 1 (5) Integritetspolicy Parter och ansvar för

Läs mer

Integritetspolicy för Eslöv Simsällskap

Integritetspolicy för Eslöv Simsällskap Integritetspolicy för Eslöv Simsällskap Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter Eslövs simsällskap, org nr 842000-4445, adress Västergatan 54, 241 31 Eslöv, nedan benämnd Föreningen,

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER I detta dokument ger Attendokoncernen dig information om dess behandling av dina personuppgifter, bland annat information om den lagliga grunden och ändamålen

Läs mer

1. INLEDNING 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG 3. INSAMLING OCH ÄNDAMÅL

1. INLEDNING 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG 3. INSAMLING OCH ÄNDAMÅL Integritetspolicy 1. INLEDNING... 2 1.1 VÅRA PRINCIPER... 2 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG... 2 3. INSAMLING OCH ÄNDAMÅL... 2 3.1 HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?... 2 3.2 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR

Läs mer

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Dataskyddspolicy Vi på ComCenter har alltid värnat om att den information du delar med oss förvaltas tryggt och säkert. I vår dataskyddspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Studiestödsdataförordning; utfärdad den 23 april 2009. SFS 2009:321 Utkom från trycket den 6 maj 2009 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Personuppgifter hos SVEA Sverige Group AB

Personuppgifter hos SVEA Sverige Group AB Personuppgifter hos SVEA Sverige Group AB 1. Inledning vad är personuppgifter? Med "personuppgifter" avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Läs mer

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter Integritetspolicy Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter Kvinnohuset i Örebro, Kyrkogatan 16, 702 10 Örebro, organisationsnummer 875001-2224 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY GDPR. KKKKs integritetspolicy för personuppgifter inom idrotten enligt EU:s nya dataskyddsförordning GDPR

INTEGRITETSPOLICY GDPR. KKKKs integritetspolicy för personuppgifter inom idrotten enligt EU:s nya dataskyddsförordning GDPR KKKKs integritetspolicy för personuppgifter inom idrotten enligt EU:s nya dataskyddsförordning GDPR Nya regler maj 2018 EU:s nya dataskyddsförordning träder i kraft 25 maj 2018 påverkar all personuppgiftshantering.

Läs mer

Integritetspolicy Taekwon-Do Akademin IF

Integritetspolicy Taekwon-Do Akademin IF Integritetspolicy Taekwon-Do Akademin IF GDPR General Data Protection Regulation Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter Taekwon-Do Akademin IF med organisationsnummer 802503-4573 (nedan

Läs mer

Leverantörsuppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

Leverantörsuppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Integritetspolicy 1. Vilka personuppgifter hanterar vi 2. Vad används uppgifterna till 3. Hur samlas uppgifterna till 4. Hur länge sparas uppgifterna 5. Vem lämnas uppgifterna till 6. Hur skyddas uppgifterna

Läs mer

Den nya policyn: Policy för efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR) för Mefjärds Sportstugeförening

Den nya policyn: Policy för efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR) för Mefjärds Sportstugeförening Policy för efterlevnad av Dataskyddsförordningen (GDPR) för Mefjärds Sportstugeförening Denna policy beskriver hur Mefjärds Sportstugeförening hanterar sina medlemmars personuppgifter i enlighet med den

Läs mer

LRF Konsult AB, , är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

LRF Konsult AB, , är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Sid 1(7) 2019.2 Dataskyddspolicy fullständig För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi på LRF Konsult vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter

Läs mer

Integritetspolicy. 1 Vilka personuppgifter behandlar vi? 2 Vad används uppgifterna till?

Integritetspolicy. 1 Vilka personuppgifter behandlar vi? 2 Vad används uppgifterna till? Integritetspolicy I samband med att du är i kontakt med Scanmast (Scanmast AB respektive Scanmast AS) om våra tjänster och produkter förser du oss med vissa personuppgifter. Nedan beskriver vi hur vi använder,

Läs mer

Information om Sveriges Psykologförbunds behandling av dina personuppgifter

Information om Sveriges Psykologförbunds behandling av dina personuppgifter Information om Sveriges Psykologförbunds behandling av dina personuppgifter Allmänt Sveriges Psykologförbund behandlar dina personuppgifter på ett sådant sätt att du kan känna dig trygg. Utgångspunkten

Läs mer

Du kan alltid kontakta oss vid frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till

Du kan alltid kontakta oss vid frågor om integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till Vi värnar om den personliga integriteten Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga med att vi hanterar deras personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där personuppgifter eller

Läs mer

Denna integritetspolicy har upprättats för alla bolag i Creative Headzkoncernen (nedan gemensamt kallade Creative Headz, vi eller vår/vårt ).

Denna integritetspolicy har upprättats för alla bolag i Creative Headzkoncernen (nedan gemensamt kallade Creative Headz, vi eller vår/vårt ). Integritetspolicy 1. INLEDNING... 2 1.1 VÅRA PRINCIPER... 2 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG... 2 3. INSAMLING OCH ÄNDAMÅL... 2 3.1 HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?... 2 3.2 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR

Läs mer

Hur behandlar Filminstitutet mina personuppgifter?

Hur behandlar Filminstitutet mina personuppgifter? Hur behandlar Filminstitutet mina personuppgifter? Vilka personuppgifter hanterar vi? 2 Vad används uppgifterna till? 2 För att handlägga stöd 2 För att genomföra filmpolitiken 2 Annan kommunikation 3

Läs mer

Så här behandlar V-Dala överförmyndarsamverkan dina personuppgifter

Så här behandlar V-Dala överförmyndarsamverkan dina personuppgifter Version 1, 2018-05-22 Information till den registrerade Så här behandlar V-Dala överförmyndarsamverkan dina personuppgifter V-Dala överförmyndarsamverkan värnar om din personliga integritet. Därför sker

Läs mer

Policydokument Integritet- Trelleborg Sim (TS)

Policydokument Integritet- Trelleborg Sim (TS) Policydokument Integritet- Trelleborg Sim (TS) Trelleborg20180524 Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter Trelleborg Sim (TS), org.nr 802473-3712, Hyredammsgatan 1, 231 44 Trelleborg

Läs mer

1. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,

1. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, Integritetspolicy I samband med att du ingår avtal (ett köp) med oss förser du oss med vissa personuppgifter. Därutöver genereras viss information, inklusive personuppgifter, när du använder våra tjänster

Läs mer

Integritetspolicy EOV Sverige AB

Integritetspolicy EOV Sverige AB Integritetspolicy EOV Sverige AB 1. Allmänt Denna policy avseende integritet och marknadsföring ( Integritetspolicy ) beskriver hur EOV Sverige AB, org. nr. 556885-6180 ( EOV, vi, oss ) info@eldochvatten.se

Läs mer

Personuppgiftspolicy Dokument: Personuppgiftspolicy för Oasen boende- och vårdcenter Ändrad av Oasen:s styrelse 30 oktober 2018

Personuppgiftspolicy Dokument: Personuppgiftspolicy för Oasen boende- och vårdcenter Ändrad av Oasen:s styrelse 30 oktober 2018 Dokument: för Oasen boende- och vårdcenter Ändrad av Oasen:s styrelse 30 oktober 2018 INNEHÅLL 1 Definitioner 3 2 Tillämpningsområde för personuppgiftspolicyn 4 3 Oasen som ansvarig för dina personuppgifter

Läs mer

Integritetspolicy Vilka personuppgifter behandlar vi? När behandlar vi personuppgifter? Vad använder vi personuppgifter till?

Integritetspolicy Vilka personuppgifter behandlar vi? När behandlar vi personuppgifter? Vad använder vi personuppgifter till? Integritetspolicy Vilka personuppgifter behandlar vi? Vi behandlar exempelvis person- och kontaktinformation och betalningsinformation om dig i samband med att du använder dig av våra tjänster. Typisk

Läs mer

GDPR- Vad har hänt och hur ser tillämpningen ut?

GDPR- Vad har hänt och hur ser tillämpningen ut? GDPR- Vad har hänt och hur ser tillämpningen ut? Upplägg Tillåten behandling. När kan samtycke användas? Rätten till information, rättning och radering Tillsyn 2 Bakgrund: GDPR-spelarna Lagstiftare Media

Läs mer

Svensk Artistfaktura AB, , är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Svensk Artistfaktura AB, , är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Integritetspolicy För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi på Svensk ArtistFaktura AB (SAFAB) vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter

Läs mer

Så här behandlar Hedemora Näringsliv AB dina personuppgifter

Så här behandlar Hedemora Näringsliv AB dina personuppgifter Så här behandlar Hedemora äringsliv AB dina personuppgifter Hedemora äringsliv AB värnar om din personliga integritet. Därför sker all behandling av personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Det innebär

Läs mer

Integritetspolicy för Falkenbergs Simklubb

Integritetspolicy för Falkenbergs Simklubb Integritetspolicy för Falkenbergs Simklubb Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter Falkenbergs Simklubb, 802465 5881, Årstad Mosshagen 505, 31197 Falkenberg (nedan kallad föreningen)

Läs mer

Policy för personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen

Policy för personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen Policy för personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen Detta dokument beskriver hur nedanstående bolag inom Lidén Data Gruppen (tillika personuppgiftsansvariga) hanterar personuppgifter enligt

Läs mer

Golvpartner i Göteborg AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Golvpartner i Göteborg AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Integritetspolicy 1. Allmänt Denna policy avseende integritet ( Integritetspolicy ) beskriver hur Golvpartner i Göteborg AB, org. nr. 556815-9825 ( Golvpartner, vi ) jocke@golvpartnerab.se samlar in, använder,

Läs mer

SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDETS INTEGRITETSPOLICY

SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDETS INTEGRITETSPOLICY SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDETS INTEGRITETSPOLICY Denna integritetspolicy är framtagen av Riksidrottsförbundet och sedan uppdaterad för Gymnastikförbundet. Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Läs mer

Integritetspolicy Monitor ERP System AB

Integritetspolicy Monitor ERP System AB Integritetspolicy Monitor ERP System AB Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen i hela EU. De nya bestämmelserna som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter personuppgiftslagen

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER Sammanfattning 1. Vad är detta för dokument 2. Vilka personuppgifter vi behandlar 3. Varför vi behandlar dina personuppgifter 4. Vilka har tillgång till

Läs mer

Kampi ya Motos Barns integritetspolicy

Kampi ya Motos Barns integritetspolicy Kampi ya Motos Barns integritetspolicy 2018-11-15 Page 2 of 5 Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter Föreningen Kampi ya Motos Barn, org. nr 802435 8619 (nedan kallad föreningen) är

Läs mer

Integritetspolicy Sundbybergs Tennisklubb

Integritetspolicy Sundbybergs Tennisklubb Integritetspolicy Sundbybergs Tennisklubb Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter Från 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. Den ersätter personuppgiftslagen

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY Behandling av personuppgifter

INTEGRITETSPOLICY Behandling av personuppgifter INTEGRITETSPOLICY Behandling av personuppgifter Denna dag, 2018-05-21, har följande policy upprättats för SW Advanced Coating AB (nedan benämnt Adcoat ). Syfte På Adcoat värnar vi om din integritet. Du

Läs mer

12. Klar och tydlig information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter

12. Klar och tydlig information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter 1 Avsnitt 1 Insyn och villkor 12. Klar och tydlig information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter 1. Den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga

Läs mer

Information om behandling av personuppgifter på Tellus bostadsrättsförening

Information om behandling av personuppgifter på Tellus bostadsrättsförening Information om behandling av personuppgifter på Tellus bostadsrättsförening Att personuppgifter behandlas på ett lagligt och rättssäkert sätt är av största vikt för oss. Vår policy har till syfte att i

Läs mer

Motion om felaktigt utbetalda bidrag

Motion om felaktigt utbetalda bidrag TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2018-10-04 KLK 2017/1019 Handläggare Kommunjurist Magnus Gjerstad Kansliavdelningen Kommunfullmäktige Magnus.Gjerstad@hassleholm.se Motion om felaktigt utbetalda

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY FÖR ADVOKATFIRMAN VICI

INTEGRITETSPOLICY FÖR ADVOKATFIRMAN VICI INTEGRITETSPOLICY FÖR ADVOKATFIRMAN VICI Personuppgiftsansvarig Advokatfirman VICI AB, 556954-3845, med adress Box 1209, 221 05 Lund, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs

Läs mer

Asitis personuppgiftspolicy. Asitis personuppgiftspolicy Syfte Ändamål Riktlinjer Asitis personuppgiftsbehandling...

Asitis personuppgiftspolicy. Asitis personuppgiftspolicy Syfte Ändamål Riktlinjer Asitis personuppgiftsbehandling... ... 2 1. Syfte... 2 2. Ändamål... 2 3. Riktlinjer Asitis personuppgiftsbehandling... 3 4. Inhämtning av personuppgifter... 3 5. Information i samband med inhämtning av personuppgifter... 4 6. Behandling

Läs mer

Dataskyddspolicy för Svensk Hypotekspension AB i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)

Dataskyddspolicy för Svensk Hypotekspension AB i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679) Dataskyddspolicy för Svensk Hypotekspension AB i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679) Gäller från 2018-05-25 Den här policyn beskriver hur Svensk Hypotekspension AB (SHP) behandlar personuppgifter.

Läs mer

Personuppgiftspolicy. Dokument: Personuppgiftspolicy för Åda Ab Version: 1.0 Fastställd av Åda Ab:s styrelse Version datum:

Personuppgiftspolicy. Dokument: Personuppgiftspolicy för Åda Ab Version: 1.0 Fastställd av Åda Ab:s styrelse Version datum: Personuppgiftspolicy Dokument: Personuppgiftspolicy för Åda Ab Version: 1.0 Fastställd av Åda Ab:s styrelse 31.5.2018 Version datum: 2018-05-31 Personuppgiftspolicy Version: Fel! Hittar inte referenskälla.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Studiestödsdatalag; utfärdad den 2 april 2009. SFS 2009:287 Utkom från trycket den 16 april 2009 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Generell information Personuppgiftsansvarig Vilka personuppgifter samlar vi in? Varifrån har vi fått tillgång till uppgifterna?

Generell information Personuppgiftsansvarig Vilka personuppgifter samlar vi in? Varifrån har vi fått tillgång till uppgifterna? INTEGRITETSPOLICY Din personliga integritet är viktig för oss på Market Cap. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler

Läs mer

IK Ymer och dess sektioner kan komma att hantera personuppgifter om medlemmar, tävlingsdeltagare och medarbetare inom följande områden

IK Ymer och dess sektioner kan komma att hantera personuppgifter om medlemmar, tävlingsdeltagare och medarbetare inom följande områden Integritetspolicy IK Ymer Det är viktigt för IK Ymer att alla medlemmar och medarbetare känner sig trygga och litar på att vi hanterar deras uppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. I IK

Läs mer

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig? Integritetspolicy Marktec Sweden AB 1. Allmänt Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY. Innehållsförteckning

INTEGRITETSPOLICY. Innehållsförteckning 1359828.5 INTEGRITETSPOLICY Såstaholm Hotel & Konferens värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss samt vilka rättigheter du har.

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY JOBSAFE SVERIGE AB

INTEGRITETSPOLICY JOBSAFE SVERIGE AB 1357923.4 INTEGRITETSPOLICY JOBSAFE SVERIGE AB Jobsafe Sverige AB ( Jobsafe eller vi ) värnar om din integritet. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter

Läs mer

ANIMECH TECHNOLOGIES INTEGRITETSPOLICY - EXTERN

ANIMECH TECHNOLOGIES INTEGRITETSPOLICY - EXTERN ANIMECH TECHNOLOGIES INTEGRITETSPOLICY - EXTERN 1 1. Bakgrund och syfte 1.1 Animech Technologies, nedan Animech, värnar om sina kunders, partners, leverantörers och anställdas integritet och är alltid

Läs mer

2 Användning av personuppgifter, lagligt stöd och lagringstid

2 Användning av personuppgifter, lagligt stöd och lagringstid 1 Integritetspolicy do-be consulting AB 1.1 t med denna policy är att informera registrerade om hur do-be consuting hanterar personuppgifter genom insamling, behandling, och lagring o.d. och för att upplysa

Läs mer

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter Integritetspolicy för behandling av personuppgifter Innehåll Inledning... 3 Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter... 3 Varför behandlar vi dina personuppgifter?... 3 Vilken laglig

Läs mer

Integritetspolicy Ålsta folkhögskola. Senast reviderad

Integritetspolicy Ålsta folkhögskola. Senast reviderad Integritetspolicy Ålsta folkhögskola Senast reviderad 2018-08-06 Innehållsförteckning 1. Vad är Dataskyddsförordningen (GDPR) 3 1.1 Vad är en personuppgift? 3 1.2 Vad innebär det att Datainspektionen är

Läs mer

Integritetspolicy Rinkaby Rör

Integritetspolicy Rinkaby Rör Integritetspolicy Rinkaby Rör Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen i hela EU. De nya bestämmelserna som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter personuppgiftslagen

Läs mer

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp

LAGEN.NU. Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkrin... administration. Nyheter Lagar Domar Begrepp 1 of 11 27/09/2010 13:03 LAGEN.NU Nyheter Lagar Domar Begrepp Lag (2003:763) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration Departement Socialdepartementet Utfärdad 2003-11-13

Läs mer

POLICY Behandling av personuppgifter på Torkilstötens samfällighetsförening

POLICY Behandling av personuppgifter på Torkilstötens samfällighetsförening POLICY Behandling av personuppgifter på Torkilstötens samfällighetsförening Personuppgiftsansvarig: Torkilstötens samfällighetsförenings Ordförande Företrädare: Ordförande Stefan Kolb Utifrån den nya dataskyddsförordningen

Läs mer

I samband med att du söker arbete hos oss och lämnar personuppgifter till oss.

I samband med att du söker arbete hos oss och lämnar personuppgifter till oss. INTEGRITETSPOLICY Din personliga integritet och säkerhet är viktig för oss. Den här integritetspolicyn förklarar hur IP-Only samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter (i) inför försäljning,

Läs mer

Integritetspoliy 0700 Sverige AB

Integritetspoliy 0700 Sverige AB Integritetspoliy 0700 Sverige AB Vi samlar in 2 typer av data. Kunddata och trafikdata. Kunddata är uppgifter som är kopplat till er tjänst. Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

Läs mer

Vi bryr oss om dina personuppgifter

Vi bryr oss om dina personuppgifter Vi bryr oss om dina personuppgifter Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Den 25 maj 2018 börjar GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY för Webcap i Sverige AB

INTEGRITETSPOLICY för Webcap i Sverige AB INTEGRITETSPOLICY för Webcap i Sverige AB 1. ALLMÄNT 1.1 Vi på Webcap tar din personliga integritet på stort allvar och en hög nivå av dataskydd är alltid prioriterad. Denna integritetspolicy förklarar

Läs mer

Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter. Skicka relevant information och erbjudanden

Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter. Skicka relevant information och erbjudanden SWEDMA värnar om din personliga integritet eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina till ett annat företag för marknadsföringsändamål). Denna integritetspolicy förklarar

Läs mer

Mari Rajamaa är den personuppgiftsansvariges kontaktperson, kontaktuppgifter:

Mari Rajamaa är den personuppgiftsansvariges kontaktperson, kontaktuppgifter: DATASKYDDSBESKRIVNING/DATASKYDDSMEDDELANDE EU:s allmänna dataskyddsförordning artiklarna 13 och 14 Datum 16.1.2019 1. Helsingfors universitet är den personuppgiftsansvarige, dvs. den som ansvarar för behandlingen

Läs mer

Den nya dataskyddsförordningen Vad innebär förordningen för din verksamhet?

Den nya dataskyddsförordningen Vad innebär förordningen för din verksamhet? Den nya dataskyddsförordningen Vad innebär förordningen för din verksamhet? BAKGRUND Personuppgiftslagen (PuL) ersätts av Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Dataskyddsförordningen,

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY Vi värnar om din personliga integritet

INTEGRITETSPOLICY Vi värnar om din personliga integritet INTEGRITETSPOLICY Vi värnar om din personliga integritet Giltigt från 2018-05-25 Vi respekterar din personliga integritet samt arbetar aktivt för att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter

Läs mer

Hantering av personuppgifter i Borås Stad

Hantering av personuppgifter i Borås Stad Stefan Fransson, informationssäkerhetsansvarig E-post: stefan.fransson@boras.se Telefon: 033-35 71 02 1(6) Hantering av personuppgifter i Borås Stad Det är viktigt för Borås Stad som kommun att alla som

Läs mer

För behandling av personuppgifter gäller vissa regler. I denna policy beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter.

För behandling av personuppgifter gäller vissa regler. I denna policy beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter. Integritetspolicy Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter? Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person är en personuppgift. Väldigt mycket är således

Läs mer

Integritetspolicy (Privacy Policy)

Integritetspolicy (Privacy Policy) Integritetspolicy (Privacy Policy) Gäller för IT-team Stockholm AB, organisationsnummer 556691-7455. Innehåll Policy avseende integritet och marknadsföring 1. Allmänt 2. Personuppgiftsansvarig 3. När samlar

Läs mer

Information om behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter Sida 1 (8) Information om behandling av personuppgifter Genom denna informationsskrift får du information om hur dina personuppgifter behandlas av TRE-KÅ:s Billackering AB, 556348-8658, Fältmätargatan

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets Integritetspolicy

Svenska Läkaresällskapets Integritetspolicy Svenska Läkaresällskapets Integritetspolicy SLS integritetspolicy Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation. Vi är en medlems- och sektionsbaserad,

Läs mer

Behandling av personuppgifter hos S:t Erik Livförsäkring AB. Information till registrerade

Behandling av personuppgifter hos S:t Erik Livförsäkring AB. Information till registrerade Behandling av personuppgifter hos S:t Erik Livförsäkring AB Information till registrerade INLEDNING... 3 1 ALLMÄNT... 3 1.1 Personuppgiftsansvarig... 3 1.2 Dataskyddsombud... 3 1.3 Kontaktuppgifter...

Läs mer

Integritetspolicy. Aktiva i Södermalmskyrkan

Integritetspolicy. Aktiva i Södermalmskyrkan Integritetspolicy Aktiva i Södermalmskyrkan Definition Aktiva Med aktiva menas alla som mer eller mindre nyttjar Södermalmskyrkans utbud och tjänster. Exempelvis besökare, gåvogivare, volontärer, hjälptjänster,

Läs mer

Innehåll. Vilka personuppgifter samlar vi in?... 3

Innehåll. Vilka personuppgifter samlar vi in?... 3 Personuppgifter Information om hur Tre Kronor Försäkring Gäller avtal tecknade från och med 2018-05-25 i Tre Kronor Försäkring 2/7 Information om hur Tre Kronor Försäkring Innehåll Vi värnar om din integritet...3

Läs mer

Vilka personuppgifter behandlar vi, i vilket ändamål (varför) och på vilken laglig grund?

Vilka personuppgifter behandlar vi, i vilket ändamål (varför) och på vilken laglig grund? Sida 1 (5) Den 25 maj 2018 börjar en ny EU-förordning, Dataskyddsförordningen, att gälla. Dataskyddsförordningen reglerar behandling av personuppgifter och kommer ersätta den svenska Personuppgiftslagen

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY. Ballou - Hosting Intelligence Ronnebygatan 36, SE Karlskrona

INTEGRITETSPOLICY. Ballou - Hosting Intelligence Ronnebygatan 36, SE Karlskrona INTEGRITETSPOLICY Ballou Internet Services AB, org.nr 556520-1984, med adress Ronnebygatan 36, 371 33 Karlskrona, telefonnummer 0455-555 88 och e-postadress support@ballou.se ( vi ) är ansvarig för behandlingen

Läs mer

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. PERSONUPPGIFTSPOLICY SWETIC värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information.

Läs mer

Varifrån samlar vi in personuppgifter? Dig själv. Externa parter. Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka syften? Tillhandahålla tjänster

Varifrån samlar vi in personuppgifter? Dig själv. Externa parter. Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka syften? Tillhandahålla tjänster Information om behandling av personuppgifter Babs Paylink AB, 556567-2200, ( Paylink ) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när du använder Paylinks tjänster ( Tjänsterna

Läs mer

Integritetspolicy. (Fastställt av Albins styrelse )

Integritetspolicy. (Fastställt av Albins styrelse ) Integritetspolicy (Fastställt av Albins styrelse 2018-06-13) 1 av 13 Innehållsförteckning 1. Vad är Dataskyddsförordningen (GDPR) 1.1 Vad är en personuppgift? 1.2 Vad innebär det att Datainspektionen är

Läs mer

Integritetspolicy Mölndal Energi

Integritetspolicy Mölndal Energi Integritetspolicy Mölndal Energi På Mölndal Energi värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder

Läs mer

Dataskyddsförordningen GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR Dataskyddsförordningen GDPR Personlig integritet är något Plåt & Ventföretagen anser är viktigt och vill beskydda. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi

Läs mer

Så behandlar vi dina personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter Så behandlar vi dina personuppgifter I integritetspolicyn får du veta hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller för all vår verksamhet. Vi

Läs mer

RYDS GLAS INTEGRITETSPOLICY VI VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

RYDS GLAS INTEGRITETSPOLICY VI VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET RYDS GLAS INTEGRITETSPOLICY VI VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET Ryds Glas AB (nedan Ryds Glas ) respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter

Läs mer

På webbplatsen finns mer information om dina rättigheter samt behandling av information inom ramen för kreditupplysningsverksamheten.

På webbplatsen   finns mer information om dina rättigheter samt behandling av information inom ramen för kreditupplysningsverksamheten. Integritetspolicy Så här behandlar vi information om dig Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-25. Information om kreditupplysningsverksamhet UC AB är ett kreditupplysningsföretag med tillstånd

Läs mer

Riktlinjer för integritetskydd av personuppgifter

Riktlinjer för integritetskydd av personuppgifter Riktlinjer för integritetskydd av personuppgifter Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Ledningsgruppen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Annelie Löfstedt Castor Dokumentinformation

Läs mer

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS INTEGRITETSPOLICY 1 INTRODUKTION Tidningshuset Storstadspress AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifter (se definition under avsnitt 2) avseende dig inom vår verksamhet. Den här

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER INFORMATION OM BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER Sammanfattning 1. Vad är detta för dokument 2. Vilka personuppgifter vi behandlar 3. Varför vi behandlar dina personuppgifter 4. Vilka har tillgång till

Läs mer

Integritetspolicy Din integritet är av yttersta vikt för oss. I följande integritetspolicy förklaras på ett lättförståeligt sätt hur Cyklos AB, org.

Integritetspolicy Din integritet är av yttersta vikt för oss. I följande integritetspolicy förklaras på ett lättförståeligt sätt hur Cyklos AB, org. Integritetspolicy Din integritet är av yttersta vikt för oss. I följande integritetspolicy förklaras på ett lättförståeligt sätt hur Cyklos AB, org. Nr 556830-1880 hanterar dina personuppgifter och på

Läs mer

Personuppgiftsansvarig: Alpklyftan AB, Företrädare: Anna Wiklund, Administrativ chef,

Personuppgiftsansvarig: Alpklyftan AB, Företrädare: Anna Wiklund, Administrativ chef, POLICY Behandling av personuppgifter på Alpklyftan AB Personuppgiftsansvarig: Alpklyftan AB, 556511-6372 Företrädare: Anna Wiklund, Administrativ chef, anna.wiklund@alpklyftan.se Utifrån den nya dataskyddsförordningen

Läs mer

Integritetspolicy Upplev Norrköping

Integritetspolicy Upplev Norrköping Integritetspolicy Senast uppdaterad: 2018-05-23 På Upplev Norrköping AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (till exempel skulle vi aldrig sälja dina

Läs mer