SH./. Riksåklagaren angående människosmuggling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SH./. Riksåklagaren angående människosmuggling"

Transkript

1 Svarsskrivelse Sida 1 (8) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B Högsta domstolen Box STOCKHOLM SH./. Riksåklagaren angående människosmuggling Högsta domstolen har förelagt mig att lämna in svarsskrivelse. Jag vill anföra följande. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Jag tillstyrker emellertid att prövningstillstånd meddelas, eftersom jag anser att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar överklagandet. Bakgrund SH är syriansk medborgare och bosatt i Tyskland. Han åtalades för människosmuggling bestående i att han den 27 december 2006 uppsåtligen hjälpt tre utländska medborgare, hemmahörande i Syrien, att olovligen komma in i Sverige genom att transportera dem från Tyskland genom Danmark och via Öresundsbron till Malmö. Förfarandet upptäcktes i samband med tullkontroll. Av utredningen framgår följande. Den 27 december 2006 kom SH med bil, via Öresundsbron, in i Sverige. I bilen medföljde hans syster och svåger samt deras son. Tullpersonal stannade bilen och frågade vart de var på väg. SH lämnade då medvetet felaktiga uppgifter och sa att de var på väg till Malmö för att besöka släktingar under två till tre dagar. De togs då ut för vidare kontroll och svågern uppgav då att han och hans hustru avsåg att ansöka om asyl i Sverige. Familjen sändes i taxi till Migrationsverkets anläggning i Arlöv. Familjen försvann därifrån dagen efter och först två veckor senare, den 12 januari 2007, ansökte familjemedlemmarna om asyl i Sverige. Ansökan gjordes i Stockholm. SH har uppgett sammanfattningsvis följande. Han har inte tagit betalt för sin egen insats. Han försökte förmå sin syster och hennes familj att ansöka om asyl i Tyskland, men de hade bestämt sig för att resa till Sverige för att söka asyl. Avsikten var att SH skulle köra familjen till Malmö och där lämna över dem till en kusin som är bosatt i Stockholm. Kusinen skulle sedan ta över ansvaret för den vidare transporten och även hjälpa till med asylansökan. SH fick aldrig veta var och när asylansökan skulle göras. Postadress Gatuadress Telefon E-post Box STOCKHOLM Östermalmsgatan 87 C, 3 tr Telefax Webbadress

2 Svarsskrivelse Sida 2 (8) Åklagaren har i underinstanserna inte ifrågasatt att syftet med SHs bilresa från Tyskland till Sverige var att dennes passagerare skulle ansöka om asyl i Sverige. Tingsrätten fann inte annat visat än att SHs åtgärd, att i bil transportera sin syster och hennes familj till Sverige, var rent ideell. Enligt tingsrätten framstår förarbetsuttalandena beträffande vilka handlingar som ska vara straffria som i viss mån otydliga när det gäller vid vilken tidpunkt asyl ska sökas för att strafffrihet sa inträda. Tingsrätten ogillade därför åtalet. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde SH för människosmuggling till fängelse tre månader. Hovrätten anförde att SH lämnat felaktiga uppgifter till tulltjänstemannen i samband med inresan till Sverige och att han, enligt vad han själv hade uppgett, var införstådd med att det kunde dröja innan hans passagerare skulle söka asyl. Mot denna bakgrund fann hovrätten att SH inte kunde undgå ansvar för människosmuggling. Påföljden bestämdes till fängelse tre månader. Överklagandet SH har yrkat att Högsta domstolen ska ogilla åtalet. Han har som grund för överklagandet sammanfattningsvis anfört följande. Det är inte är straffbart att hjälpa någon att ta sig till Sverige som har för avsikt att söka asyl här. Det finns ingen skyldighet för asylsökande att anmäla sig vid gränsen. De personer han transporterade till Sverige har efter kort tid sökt asyl och de kan därför inte straffas för sin vistelse i Sverige. Därmed kan inte heller SH dömas för människosmuggling. Under alla förhållanden har hans uppsåt omfattat att hans passagerare haft för avsikt att så snart det var praktiskt möjligt söka asyl. SH har som grund för prövningstillstånd sammanfattningsvis åberopat att det finns ett antal frågor vad gäller tolkningen av 20 kap. 8 utlänningslagen (2005:716) som behöver klargöras, att underrättspraxis varierar och att det är tveksamt om rättstillämpningen står i överensstämmelse med Flyktingkonventionen. Grunderna för min inställning Skuld Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, medlemsstat i EU eller Island, Norge eller Schweiz döms, enligt 20 kap. 8 utlänningslagen, för människosmuggling till fängelse i högst två år. Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt döms för grov människosmuggling till fängelse,

3 Svarsskrivelse Sida 3 (8) lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska bl.a. särskilt beaktas om gärningen utförts mot ersättning. Inresebegreppet Inresebegreppet har betydelse för när människosmugglingsbrottet ska anses fullbordat. I 1 kap. 5 första stycket utlänningslagen anges, att med inresa avses i denna lag att en utlänning passerar in över gränsen för svenskt territorium. Av andra stycket framgår att regeringen får meddela föreskrifter om undantag från vad som anges i första stycket. Sådana föreskrifter har utfärdats i utlänningsförordningen (2005:716). I 1 kap. 3 första stycket utlänningsförordningen anges att med inre gräns avses landgräns mot Schengenstat samt hamnar för reguljära färjeförbindelser och flygplatser där avgående eller ankommande trafik kommer direkt från en ort i en Schengenstat. Med yttre gräns avses, enligt andra stycket, land- och sjögränser samt hamnar och flygplatser som inte utgör inre gräns. 6 kap. utlänningsförordningen innehåller bestämmelser om hur yttre och inre gräns får passeras. Inresa och utresa över en yttre gräns får, enligt 1, inte utan särskilt tillstånd ske vid annat ställe än gränsövergångsställe. Av 3 följer att utlänningar inte får resa in i eller ut från landet över en yttre gräns utan att kontrolleras och att kontrollen genomförs vid gränsövergångsställe. Vid kontroll skall en utlänning som reser in i eller ut från landet över en yttre gräns, enligt 4 första stycket, visa upp sitt pass för polismyndigheten. Om en utlänning som kommer till landet inte kan styrka sin rätt till inresa, ska behörig myndighet, enligt 4 tredje stycket, omedelbart underrätta polismyndigheten och se till att utlänningen inte reser in i landet. Enligt 5 får emellertid en inre gräns passeras utan att någon kontroll äger rum. Det sagda innebär att fullbordanspunkten för brottet människosmuggling varierar beroende på om inresan har skett via yttre eller inre gräns. När det gäller inresa via yttre gräns, som ju ska kontrolleras vid särskilt gränsövergångsställe, krävs för straffbarhet att inresan har skett vid sidan av gränskontrollen eller att utlänningen är gömd eller passerar med hjälp av förfalskade handlingar. Vid inresa via inre gräns är det för straffbarhet emellertid tillräckligt att utlänningen har kommit in på svenskt land- eller sjöterritorium (se prop. 2003/04:35 s. 66 f. och s. 85 samt Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, 8:e uppl. 2006, s. 518). Humanitär hjälp till inresa Av förarbetena till såväl nuvarande som äldre lydelse av utlänningslagen framgår att det inte är straffbart att som led i en ideell verksamhet hjälpa någon att komma till Sverige som omedelbart vid ankomsten har för avsikt att söka asyl nedan benämnt det humanitära undantaget (prop. 1993/94:52 s. 18 f., prop.

4 Svarsskrivelse Sida 4 (8) 2003/04:35 s. 66 och bet. 2003/04:SfU6 s. 12). Det finns inte något avgörande från Högsta domstolen som behandlar den närmare innebörden av detta undantag. Däremot har Hovrätten över Skåne och Blekinge funnit att undantaget är tillämpligt då annat inte kan antas än att den tilltalade med sitt handlande endast åsyftat att hjälpa utlänningen att snarast söka asyl i Sverige. Det bör i det sammanhanget nämnas att en utlänning, enligt 20 kap. 4 utlänningslagen, kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år om han eller hon uppsåtligen på ett otillåtet sätt passerar en yttre gräns enligt Schengenkonventionen. Straffbestämmelsen har inte ansetts stå i strid med artikel 31 i 1951 års flyktingskonvention. Enligt artikeln får en stat inte straffa en flykting för olovlig inresa eller vistelse, om flyktingen kommer direkt från ett område där han eller hon hotades av politisk förföljelse som gällde hans eller hennes liv eller frihet. I förarbetena anges, att den utlänning som vill söka skydd i Sverige ska vid ankomsten anmäla sig till myndigheterna för att därefter få sin ansökan om asyl prövad. Enligt regeringen hindrar därför inte straffbestämmelsen någon från att söka asyl i Sverige (prop. 2003/04:35 s. 53). Däremot finns inte någon motsvarande bestämmelse för passering av inre gräns, eftersom sådan ju får passeras utan särskild kontroll. Däremot kan utlänningen, om han eller hon väl kommit in i Sverige och vistas här, enligt 20 kap. 1, dömas till böter om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet uppehåller sig i Sverige utan föreskrivet tillstånd och utan att han eller hon har ansökt om sådant tillstånd. Enligt andra stycket ska brott som är ringa inte åtalas annat än om det är motiverat från allmän synpunkt. Ringa brott kan t.ex. vara om utlänningen vistats i Sverige en kort tid utan tillstånd (a. prop. s. 84). Min bedömning Det är i målet utrett att SH uppsåtligen har hjälpt tre utländska medborgare att via inre gräns olovligen komma in i Sverige. Gärningen faller därför in under ordalydelsen av straffbestämmelsen i 20 kap. 8 första stycket utlänningslagen. Som angetts ovan har åklagaren i underinstanserna inte ifrågasatt att syftet med SHs bilresa från Tyskland till Sverige var att dennes passagerare skulle ansöka om asyl i Sverige. Jag har inte någon annan uppfattning. Frågan är således om ett sådant syfte är tillräckligt för att det humanitära undantaget ska vara tillämpligt eller om det därutöver krävs att utlänningarna och den som hjälper dem har för avsikt och även ser till att så snart det är möjligt underrättar svenska myndigheter, i detta fall tullmyndigheten, om utlänningarnas avsikt att ansöka om asyl i Sverige. Enligt min uppfattning måste man, för att kunna fastställa den närmare innebörden av det humanitära undantaget, tolka det i belysning av vad som med

5 Svarsskrivelse Sida 5 (8) hänsyn till övriga grunder, principer och bestämmelser i utlänningslagstiftningen kan sägas vara lagstiftarens avsikt med undantaget. En grundläggande utgångspunkt är naturligtvis att den som anser sig vara flykting eller skyddsbehövande i övrigt ska ha rätt att i Sverige ansöka om asyl. Enligt 5 kap. 1 första stycket utlänningslagen har också den som är flykting eller skyddsbehövande i övrigt rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Rätten till uppehållstillstånd i Sverige för en skyddsbehövande är emellertid inte absolut. Av samma lagrums två följande stycken följer att uppehållstillstånd under vissa förutsättningar får vägras en asylsökande som - rest in från annat nordiskt land (andra stycket punkten 3), - i annat fall före ankomsten till Sverige har uppehållit sig i ett annat land än hemlandet (andra stycket punkten 4), - har särskild anknytning till ett annat land (andra stycket punkten 5), - med stöd av Dublinkonventionen (andra stycket punkten 6) eller Dublinförordningen (tredje stycket) kan sändas tillbaka till ansvarigt första asylland. Undantagen kan, något förenklat, sägas ge uttryck för att behov av asyl eller skydd i övrigt inte föreligger, om den asylsökande har eller kunde ha fått skydd i något annat land, som han eller hon har uppehållit sig i innan ankomsten till Sverige eller har särskild anknytning till. Enligt svensk och många andra staters uppfattning har en flykting i princip inte rätt att välja asylland (Wikrén och Sandesjö, a.a. s. 170 ff.). Resedokument och andra handlingar är av betydelse vid prövningen av om undantagen är tillämpliga. Men det är naturligtvis också färdväg, transportslag och var i Sverige inresan skedde. För det fall en utlänning, som avser att ansöka om asyl i Sverige, inte ger sig till känna så snart han eller hon har passerat den svenska gränsen och dessutom saknar pass och andra resehandlingar, minskar naturligtvis möjligheterna för svenska myndigheter att bedöma om undantagen från rätten till uppehållstillstånd är tillämpliga. I förlängningen kan det leda till att handläggningstiderna för asylprövningar drar ut på tiden, att asyl beviljas på felaktiga grunder och att de som är i verkligt skyddsbehov förhindras att i rimlig tid få sin sak prövad (jfr vad som uttalas i prop. 2003/04:35 s. 62 f.). Jag menar att det är mot denna bakgrund som den närmare innebörden av det humanitära undantaget ska förstås. Det är tillåtet att av rent humanitära skäl hjälpa utlänningar att komma till och även in i Sverige för att de ska kunna ansöka om asyl. Men för att undantaget ska vara tillämpligt bör krävas att avsikten att ansöka om asyl meddelas svenska myndigheter så snart det är praktiskt möjligt, t.ex. i samband med kontakt med tullpersonal. I annat fall skapas möjligheter att straffritt kringgå den svenska asyllagstiftningen på ett sätt som inte kan ha varit lagstiftarens avsikt.

6 Svarsskrivelse Sida 6 (8) Jag anser att förarbetena ger tydligt uttryck för att utlänningens avsikt måste vara att så snart som det är praktiskt möjligt efter inresan i Sverige söka asyl, för att den som hjälper honom eller henne ska kunna undgå straffansvar. Skrivningarna i motiven är, enligt min mening, utformade på ett sätt som visar att det har förutsatts att utlänningen ska ge denna avsikt tillkänna så snart han eller hon får kontakt med en myndighetsperson, som kan ta hand om eller vidarebefordra ansökan. I förarbetena anges nämligen uttryckligen att det humanitära undantaget är tillämpligt under förutsättning att hjälpen syftar till att hjälpa hit någon som omedelbart vid ankomsten har för avsikt att söka asyl (prop. 1993/94:52 s. 18 f. och 2003/04:35 s. 66). Mot denna bakgrund anser jag att det för att den som hjälper en utlänning att olovligen komma in i Sverige ska kunna åberopa det humanitära undantaget krävs att utlänningen redan vid ankomsten till riket, vid den första kontakten med en tulltjänsteman eller annan gränskontrollant, klargör sin avsikt att ansöka om asyl. Ett sådant betraktelsesätt kan inte anses stå i strid med artikel 31 i flyktingkonventionen. Den bestämmelsen avser den asylsökandes rätt att inte straffas och gäller dessutom uttryckligen den situationen där den asylsökande har anlänt direkt (min kursivering) från det område där hans liv eller frihet var i fara. Det bör i detta sammanhang framhållas, som tidigare angetts, att straffbestämmelsen i 20 kap. 4 utlänningslagen om otillåtet passerande av yttre gräns, inte har ansetts stå i strid med artikel 31, eftersom den utlänning som vill söka skydd i Sverige ska vid ankomsten anmäla sig till myndigheterna för att därefter få sin ansökan om asyl prövad (prop. 2003/04:35 s. 53). Av SHs egna uppgifter framgår att avsikten inte var att hans passagerare skulle söka asyl så snart det var möjligt. Han har själv uppgett att avsikten var att köra passagerarna till Malmö och där lämna över dem till en i Stockholm bosatt kusin som skulle ta över ansvaret för den vidare transporten och även hjälpa till med asylansökan. Detta styrks av att han vid inresan lämnade medvetet felaktiga uppgifter om vad han och hans passagerare avsåg att göra i Sverige. SH har också uppgett att han var införstådd med att det kunde dröja innan hans passagerare skulle ansöka om asyl. Med anledning härav kan SH inte åberopa det humanitära undantaget. Sammanfattningsvis anser jag därför, i likhet med hovrätten, att SH inte kan undgå ansvar för människosmuggling. Rubricering och påföljd Hovrätten har uttalat att påföljden med hänsyn till brottets art bör bestämmas till fängelse, att straffvärdet svarar mot tre månaders fängelse och att det saknas skäl att vid straffmätningen frångå detta värde.

7 Svarsskrivelse Sida 7 (8) Som skäl för fängelse får rätten, enligt 30 kap. 4 andra stycket brottsbalken, bl.a. beakta brottslighetens art. I motiven till lagstiftningen anges bl.a. olovlig vistelse i riket vara ett brott som faller in under denna punkt (NJA II 1988 s. 197). Till en del torde bedömningen av om brottsligheten i fråga är att bedöma som artbrottslighet få basera sig på uttalanden som lagstiftaren gjort i samband med ny lagstiftning. I viss utsträckning torde det emellertid vara ofrånkomligt att domstolarna tar ställning till frågan om brottslighetens art oberoende av om lagstiftaren har uttalat sig i frågan (Brottsbalken En kommentar på Internet, 30 kap. 4 ). Omständigheter som kan vara av betydelse för att viss brottslighet ska anses vara av sådan art som bör föranleda fängelse även när straffvärdet inte är särskilt högt, är bl.a. att en brottstyp blivit mer utbredd eller att brottstypen visat sig svår att förebygga eller upptäcka. Andra relevanta omständigheter torde vara att brottstypen innefattar ett angrepp på den personliga integriteten eller ett åsidosättande av respekten för rättsväsendet och dess företrädare eller att den påverkar möjligheterna att upprätthålla straffsystemets effektivitet (prop. 1997/98:96 s. 117). Straffet för människosmuggling av normalgraden är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. Straffskalorna infördes genom de lagändringar som gjordes Dessförinnan var straffskalan för brott av normalgraden fängelse i högst sex månader. I motiven till de lagändringar som genomfördes då enbart fängelse infördes i straffskalan, anfördes att normalpåföljden vid brott mot paragrafen ska vara fängelse. Däremot angavs att i lindrigare fall, t.ex. när någon utan ersättning hjälper en utlänning att ta sig in illegalt i Sverige, bör normalpåföljden vara böter (prop. 1993/94:52 s. 18). Enligt min uppfattning tyder förarbetsuttalandena, såväl till 30 kap. 4 brottsbalken som till bestämmelsen om människosmuggling, att sådana brott mot utlänningslagen där endast fängelse finns i straffskalan, är av sådan art att fängelse normalt ska ådömas även om straffvärdet inte är särskilt högt. I motiven till den nu gällande lagstiftningen anges att straffet för brottet påverkas såväl av antalet personer som smugglas in som motivet för handlingar[na] och förhållandena kring inresan. Det anges vidare att ringa fall kan vara t.ex. när någon utan ersättning hjälper en enstaka utlänning att ta sig in illegalt i Sverige (prop. 2003/04:35 s. 84 f.). I tidigare förarbeten ha angetts att brottet i allmänhet torde anses som grovt om det är ett större antal människor som hjälps in i Sverige. Det framhålls emellertid att viss hänsyn bör kunna tas till om det rör sig om medlemmar i samma

8 Svarsskrivelse Sida 8 (8) familj och att det inte i och för sig behöver vara mer klandervärt att hjälpa en familj med många barn till Sverige än att hjälpa en ensamstående (prop. 1993/94:52 s. 18). Med hänsyn till omständigheterna kring gärningen, vad avser SHs insikt om att det kunde dröja innan asyl skulle sökas och hans åtgärder i samband med tullkontrollen, anser jag att brottet inte kan bedömas som ringa och att hovrättens straffmätning kan accepteras. Prövningstillstånd Det saknas avgöranden från Högsta domstolen i mål av förevarande slag. Dessutom är förarbetena knapphändiga vad gäller den närmare innebörden av det humanitära undantaget. Vid beredningen av min svarsskrivelse har Utvecklingscentrum Stockholm skickat ut en enkät till berörda åklagarkammare. Av svaren framgår att ärenden om människosmuggling över inre gräns är vanligt förekommande i vissa delar av landet, framför allt i Skåne. Flertalet av de tillfrågade kamrarna anser att rättstillämpningen varierar när det gäller den närmare tillämpningen av det humanitära undantaget och att det finns behov av vägledande avgöranden. Vad avser rubricering, påföljdsval och straffmätning i ett fall som det nu aktuella är det tveksamt om förarbetena kan anses innehålla tillräckligt tydliga och klara uttalanden för en enhetlig rättstillämpning. Av de svar jag fått från åklagarkamrarna och de underrättsdomar kamrarna i samband därmed har gett in, synes det också som underrättspraxis varierar. Mot denna bakgrund anser jag att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta domstolen prövar överklagandet. Omständigheterna i målet väl utredda och enligt min uppfattning finns det förutsättningar, för det fall även SH begär det, att avgöra målet utan huvudförhandling. Bevisning Jag ber att få återkomma med bevisuppgift för det fall Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Fredrik Wersäll Kopia till - 1:a Åklagarkammaren i Malmö (C ) - Utvecklingscentrum Stockholm Stefan Johansson

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2008-05-22 i mål B 7106-07 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 B 2813-08 KLAGANDE IM Ombud och offentlig försvarare: Advokat TS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grov människosmuggling

Läs mer

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING TILL: Refugee Air MED E- MAIL 2015-09- 08 REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING 1. BAKGRUND 1. Med anledning av den pågående flyktingkatastrofen vid Medelhavet

Läs mer

M./. Riksåklagaren angående människosmuggling

M./. Riksåklagaren angående människosmuggling Svarsskrivelse Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2813-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm M./. Riksåklagaren angående människosmuggling m.m. Högsta domstolen har

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 juni 2009 B 3672-07 KLAGANDE SH Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Människosmuggling

Läs mer

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri

HK./. Riksåklagaren angående grovt rattfylleri ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2007-05-25 Ert ÅM 2007/1729 Er beteckning B 5251-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM HK./. Riksåklagaren angående grovt

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn

MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Skrivelse Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1075-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MA./. Riksåklagaren angående egenmäktighet med barn Högsta domstolen har berett

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom rån m.m.

Överklagande av hovrättsdom rån m.m. ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Byråchefen Stefan Johansson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom rån m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-02-24 ÅM 2014/0552 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-01-21 B 399-14 Rotel 18 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm IJ./. riksåklagaren

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m.

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Överklagande Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2014-01-08 ÅM 2013/10106 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling m.m. Klagande

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2715 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 1350-15 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AK m.fl../.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 B 4368-16 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FA SAKEN Narkotikabrott, ringa brott ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-12-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-07-03 B 1000-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM MR./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. (Göta

Läs mer

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)

Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Lagrådsremiss Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716) Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 september 2008 Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-06-09 ÅM 2015/2714 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-04-15 B 5146-14 JS 25 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm SB./. riksåklagaren

Läs mer

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09)

HS./. riksåklagaren angående grovt bokföringsbrott, m.m. (Göta hovrätt, avd. 2, dom den 2 juli 2010 i mål B 3326-09) Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2011-08-22 ÅM 2011/3102 Er beteckning Byråchefen Daniel Thorsell B 3775-10 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HS./. riksåklagaren angående grovt

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom misshandel

Överklagande av en hovrättsdom misshandel Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-03-20 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom misshandel Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda.

Ert datum. ML är född 1992 och var vid tiden för gärningarna 20 år fyllda. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2014-09-24 ÅM 2014/5010 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-03 B 1041-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm ML./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling

Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-01-16 ÅM 2012/0164 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom narkotikasmuggling

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

LL./. Riksåklagaren angående medhjälp till hets mot folkgrupp

LL./. Riksåklagaren angående medhjälp till hets mot folkgrupp ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (8) Byråchefen Stefan Johansson 2006-11-21 Ert ÅM 2006/5558 Er beteckning B 2673/06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM LL./. Riksåklagaren angående medhjälp

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-06-03 B 2094-14 JS 07. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-06-03 B 2094-14 JS 07. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum 2015-09-09 ÅM 2015/3995 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-06-03 B 2094-14 JS 07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CS./. riksåklagaren

Läs mer

KEH./. riksåklagaren ang. samlag med avkomling

KEH./. riksåklagaren ang. samlag med avkomling SVARSSKRIVELSE Sida 1 (7) Datum 2014-10-23 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-06-18 B 186-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM KEH./. riksåklagaren ang. samlag med avkomling (Hovrättens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom missbruk av urkund, grovt brott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (8) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-04-28 ÅM 2015/2727 Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom missbruk

Läs mer

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning

JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum 2014-11-17 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-09-22 B 2648-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JK./. riksåklagaren ang. sexuellt utnyttjande av

Läs mer

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m.

CC./. riksåklagaren ang. misshandel m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum 2016-02-12 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-01-29 B 165-16 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CC./. riksåklagaren ang. misshandel

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Överklagande Sida 1 (6) Datum 2016-03-23 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juni 2013 B 1195-13 KLAGANDE 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. CJ Ombud och målsägandebiträde: Advokat MJ MOTPART RZ Ombud

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 november 2016 B 3667-15 KLAGANDE ETK Ombud och offentlig försvarare: Advokat GF MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m.

NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4421-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM NA./. Riksåklagaren m.fl. ang. dråp m.m. Högsta domstolen har förelagt

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1346-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: Advokaten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (5) Datum 2015-02-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-12-19 B 5793-14 R 1 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm OK./. riksåklagaren ang. grovt bedrägeri medelst

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 april 2007 Ö 2933-05 KLAGANDE AI MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Återupptagande av mål om grovt rattfylleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 5060-08 KLAGANDE DI Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån ÖVERKLAGADE

Läs mer

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14)

AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten för Västra Sveriges dom den 5 juni 2014 i mål B 2767-14) Svarsskrivelse Sida 1 (7) 2015-02-26 Ert datum Er beteckning Verksjurist Roger Waldenström 2014-11-19 B 3480-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm AG./. riksåklagaren ang. grovt rattfylleri (Hovrätten

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov stöld m.m. (återreseförbudets längd vid utvisning pga. brott)

Överklagande av en hovrättsdom grov stöld m.m. (återreseförbudets längd vid utvisning pga. brott) Överklagande Sida 1 (8) Datum 2016-02-19 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov stöld m.m. (återreseförbudets längd vid utvisning pga. brott)

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott m.m. Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-03-08 ÅM 2012/1639 Byråchefen Hedvig Trost Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering HÖGSTA DOMSTOLEN Enhet 1 JS 04 Mål nr B 3480-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-12-14 Rättelse, 2015-12-16 Beslutat av: justitierådet Ella Nyström Högsta domstolen har rättat ordet straffminimum till

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 3676-08 KLAGANDE SK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2014-07-25 ÅM 2014/5384 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2014-07-21 B 3462-14 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm CH./. riksåklagaren

Läs mer

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m.

IS./. riksåklagaren m.fl. ang. vårdslöst bidragsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-04 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-06-11 B 238-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM IS./. riksåklagaren

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 juni 2016 B 2095-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART SS Ombud och offentlig försvarare: Advokat PA SAKEN Grovt

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 Målnummer: UM8434-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-09-01 Rubrik: Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 andra stycket

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2008 B 301-08 KLAGANDE FS Ombud och offentlig försvarare: Advokat JÅ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom.

Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom. Svarsskrivelse Sida 1 (7) Datum Rättsavdelningen 2013-01-10 ÅM 2012/8372 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost (010-5625026) 2012-12-06 B 2360-12 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2016-03-18 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 425-16 1 KLAGANDE OCH MOTPART Polismyndigheten MOTPART OCH KLAGANDE Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:20 Målnummer: UM7173-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-10-26 Rubrik: En asylansökan från ett i Sverige fött utländskt barn, vars mor beviljats

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 december 2015 Ö 3996-13 SÖKANDE OCH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SÖKANDE OCH MOTPART LB SAKEN Resning TIDIGARE

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom Förskingring

Överklagande av hovrättsdom Förskingring Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2014-02-26 ÅM 2014/1525 Byråchefen My Hedström Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom Förskingring Klagande Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2015 B 224-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART JH Ombud och offentlig försvarare: Advokat UR SAKEN Narkotikasmuggling

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl att meddela prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2013-02-20 ÅM 2013/0945 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2013-02-04 B 3522-12 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm RF./. riksåklagaren

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 12

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott

Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2013-06-19 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom grovt bidragsbrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:5 Målnummer: UM3926-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-03-03 Rubrik: En utlänning som ansökt om Schengenvisering enligt bestämmelserna i viseringskodexen

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost B JS 23. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost B JS 23. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (9) Rättsavdelningen Datum 2016-02-01 ÅM 2015/8001 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2015-11-17 B 3667-15 JS 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm EK./. riksåklagaren

Läs mer

HT./. riksåklagaren m.fl. ang. förgripelse mot tjänsteman

HT./. riksåklagaren m.fl. ang. förgripelse mot tjänsteman Svarsskrivelse Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-12-03 ÅM 2015/3386 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2015-05-08 B 5605-14 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm HT./. riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 mars 2009 B 3843-08 KLAGANDE YAM Ombud och offentlig försvarare: Advokat PO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM 1 Aktbilaga 42 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 september 2012 B 1607-11 KLAGANDE 1. JN Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN 2. EP Ombud och offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

A./. Riksåklagaren angående brott mot automatspelslagen

A./. Riksåklagaren angående brott mot automatspelslagen Svarsskrivelse Sida 1 (6) Brottmålsavdelningen 2008-05- 21 ÅM 2008/2230 Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 32-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM A./. Riksåklagaren angående

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 december 2015 B 2225-14 KLAGANDE TA med enskild firma Ombud och offentlig försvarare: Advokat SFG MOTPART Riksåklagaren SAKEN Företagsbot

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd)

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd) Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2016-07-07 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt (rubricering och påföljd) Klagande Riksåklagaren Box

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 januari 2012 B 5566-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART CLR SAKEN Snatteri ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag medger att fängelsestraffets längd sätts ned. Jag motsätter mig inte att Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-12-01 ÅM 2011/7069 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-28 B 2100-11 Rotel 35 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm BN./. riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt

Överklagande av hovrättsdom våldtäkt ÖVERKLAGANDE Sida 1 (7) Chefsåklagaren Lars Persson Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren Motpart A Ombud:

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn

Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Överklagande Sida 1 (6) Rättsavdelningen 2012-10-22 ÅM 2012/6701 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom våldtäkt mot barn Klagande Riksåklagaren

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2012 B 3775-10 KLAGANDE HS Ombud: Advokat KK MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt bokföringsbrott, m.m.

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt mot barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt mot barn m.m. Överklagande Sida 1 (9) Datum 2016-03-21 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grov våldtäkt mot barn m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 december 2014 B 6273-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART MB Ombud och offentlig försvarare: Advokat ML SAKEN

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM Mål nr

REGERINGSRÄTTENS DOM Mål nr 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 30 oktober 2008 KLAGANDE Länsstyrelsen i Stockholms län Företagsenheten Box 22067 104 22 Stockholm MOTPART AA Ombud: Jur. kand. Jonas Tamm Sju Advokater

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göta hovrätts dom 2013-10-01 i mål B 519-13 Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 B 5390-13 KLAGANDE DBT Ombud och offentlig försvarare: Advokat BE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Försök

Läs mer

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-04 B 4371-11 Rotel 20. Ert datum

Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-04 B 4371-11 Rotel 20. Ert datum Svarsskrivelse Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2011-10-17 ÅM 2011/6400 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2011-10-04 B 4371-11 Rotel 20 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm JT./.

Läs mer

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

PÖ./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Datum Rättsavdelningen 2013-08-05 ÅM 2013/2036 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2013-06-13 B 1215-13 Rotel 23 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM PÖ./. riksåklagaren

Läs mer

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl för prövningstillstånd.

Ert datum. Min inställning Jag bestrider ändring av hovrättens dom och anser att det inte föreligger skäl för prövningstillstånd. Svarsskrivelse Sida 1 (10) Datum Rättsavdelningen 2011-02-24 ÅM 2010/6607 Ert datum Er beteckning Byråchefen Hedvig Trost 2010-10-22 B 2102-10 Rotel 09 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm MO./.

Läs mer

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE

Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM. Motpart MF, Anstalten Beateberg, 142 36 TRÅNGSUND Ombud och offentligt biträde: Advokaten JE ÖVERKLAGANDE Sida 1 (5) Rättsavdelningen 2011-01-1 4 ÅM 2011/0283 Överåklagare Nils Rekke Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Klagande Riksåklagaren, Box 5553, 114 85 STOCKHOLM

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom vållande till annans död, grovt brott

Överklagande av hovrättsdom vållande till annans död, grovt brott ÖVERKLAGANDE Sida 1 (6) Byråchefen Johan Lindmark Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom vållande till annans död, grovt brott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 oktober 2016 B 1432-16 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. Sekretess A Ombud och målsägandebiträde:

Läs mer