Gustav Sparr Distribution: Participation:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gustav Sparr info@gustavsparr.com www.gustavsparr.com Distribution: www.filmform.com Participation: www.sourceunlimited.org/source"

Transkript

1 Introduktion/Introduction Kvartsamtal/Quarterly discussions Presentationer/Presentations Jill Blomqvist Aldís Ellertsdóttir Johan Hallberg Isaskar Jerrhage Tove Kleist Andreas Kurtsson Bildappendix/Image appendix Ylva Landoff Lindberg Solveig Lindgren Inderbitzin Lisa D Manner Åsa Norberg Mikael Näsström Gustav Sparr Distribution: Participation: Processer, exakthet och alkemister: Gustav Sparr intervjuas i sin ateljé av Magnus Bärtås Processes, precision, and alchemists: Gustav Sparr in conversation in his studio with Magnus Bärtås. Radoslaw Stypczynski Helena Sundin Jennie Sundén 109

2 MB: Vi kan börja med att prata om själva verktyget, som är viktigt i det här sammanhanget, datorverktyget, ritprogrammet Illustrator framför allt. Många av frågeställningarna uppstår ur och som en konsekvens av det här verktyget, ett program byggt på vektorisering, vilket skapar parametrar för ditt arbete. GS: Det är ganska långt ifrån tecknandet och liknar mer ett konstruerande, att bit för bit addera saker som förhåller sig till varandra. Punkter och linjer är en bra analogi för hur koncept och begrepp hänger ihop. Verktyget är väldigt viktigt, eftersom det fungerar som modell och liknelse över tankearbetet bakom de bilder och filmer som jag skapar med vektortrafik. MB: Att addera ligger också implicit i det här verktyget: tanken om att för in nya objekt eller att koppla ihop objekt. Är adderingen bärande här? GS: Ja, absolut. Det finns många vektorsystem eller saker som åtminstone kan liknas vid vektorsystem i kulturhistorien. Och för mig har det fungerat som ett slags karta, en mental topologi över hur idéer hänger ihop. Det finns en del som pratar om ett slags mindscape, ett slags mångdimensionell värld av saker som hör samman och som expanderar och modifieras. MB: Jag associerar till cybernetik som bygger på feedback. Om vi talar om vektoriseringen som en modell för samhället eller som ett slags mental bild, så kan vi också tala om parafernalia, som är ett viktigt begrepp för dig och hör ihop med adderandet, länksystemet och den enorma mängden av objekt som förekommer i dina filmer. GS: Under flera år har arbetsformeln befästs, där parafernalia, som kan vara både föremål och figurer, kombineras för att få fram något, för att bygga upp en sorts livsform som kan verka i olika skepnader, där gränsen mellan döda och levande ting löses upp. Formeln har gjort att det uppstår en massa regler och tillstånd som hela tiden utökas och som hjälper till att både styra och berika själva slutprodukten. MB: Det är intressant att föremålen är så exakt återgivna. Logotyper och objekt, teknologi, skivomslag och bokomslag allt är oerhört detaljerat återgivet, vad det gäller typsnitt och färger till exempel. Detta är en form av superrealism. Och du har berättat att du faktiskt tecknar i stort sett allt i Illustrator vilket är en enormt tidsödande process där man återskapar bit för bit i enighet med förlagan. Vad betyder den här tidsödande processen och vad betyder exaktheten? GS: Jag tror den tidsödande processen har att göra med att faktiskt låsa upp sig själv vid MB: We can begin by talking about the actual tools that are important in this circumstance: The computer and specifically the drawing programme Illustrator. Many of the questions and positions in the works arise from and as a consequence of this tool, a programme based on the manipulation of vectors, which creates the parameters for your work. GS: It s pretty far from the process of drawing and is more like a form of construction, the accumulation of section upon section, all of which relate to each other in some way. Points and lines are analogous with concepts and understanding. The tool is very important as it works as a model and metaphor for the preparatory work behind the images and films I make using vector manipulation. MB: Accumulation is integral to this tool: the import of new objects or connections between objects. Is accumulation a basis for the work? GS: Yes, absolutely. There are many vector systems or things that can be compared with vector systems in cultural history. For me it has functioned as a kind of map, a mental topology over how ideas are connected. Some refer to this as a mindscape, a kind of multidimensional world of things that are related, that expand or can be modified. MB: I associate this with cybernetics which is based on feedback. If we speak of vector manipulation as a model for society or as a kind of mental image, then we can also mention paraphernalia as an important concept for you, one that is linked with accumulation, link systems and the enormous number of objects that appear in your films. GS: During the past few years I have arrived at a working formula in which paraphernalia (which can be objects or figures) are combined to materialise something, to build a kind of entity or life form, which can function in different guises, in an area where the boundaries between living things and inanimate objects have become hazy. The formula has given rise to rules and situations that constantly increase and help to both direct and enrich the final product. MB: It is interesting that the objects are so accurately replicated. Logos, objects, technology, record sleeves and book covers; - everything is simulated in incredible detail, in terms of text fonts and colour for example. This is a form of super realism. You ve said that you draw practically everything in Illustrator, an 110 Magnus Bärtås (MB) / Gustav Sparr (GS)

3 ett arbete, att det är viktigt att det ska ta tid för att ens tankar ska mogna i arbetsprocessen. Jag arbetar med ganska abstrakta koncept egentligen, och det finns en poäng i att det man för in i sitt arbete är ett ganska konkret material, att det realistiska blir ännu mer realistiskt och övergår i hyperrealism. Det finns en pedagogisk funktion i det, det finns en igenkänningsfaktor för en betraktare och det är viktigt att se alla de här föremålen i ett annat ljus, särskilt när man pratar om immateriella värden. Jag är mer intresserad av vilka konnotationer ett objekt för med sig, än det faktiska objektet. Exaktheten är ett sätt att transcendera det avbildade föremålet utan att tappa fotfästet. Vad finns utöver ytan när den utforskats färdigt? MB: Vi kan härleda en del av objekten till speciella tider, och skulle i princip kunna säga att den avbildade boken är en utgåva från ett visst år. Andra objekt är kanske mer osäkra, men det finns en tidskänsla. Det uppstår en intressant konflikt mellan den exakta punkten i tiden som avbildas genom föremålet och den upplösta narrationen och den flödande associationsbanan som närmar sig ett ockult medvetande. GS: Tidsaspekten är relaterad till medvetandet, tid är medvetande. Medvetande har ju både dåtid, nutid och framtid närvarande samtidigt. Sen finns det en del praktiska orsaker till att de här föremålen hänvisar till olika tider och tidpunkter. Jag avbildar saker som jag själv använder. De har alltså även ett dokumentärt inslag. Jag är intresserad av att min upplevelse av en och samma sak förändras över tid även om saken inte gör det. Det har något med förhållandet mellan stillbild och animation att göra. MB: Man kan också läsa det som ett sätt att klamra sig fast vid en verklighet, där verket samtidigt hotar att lösa upp verkligheten. Man skulle kunna tala i termer av psykos, att verkligheten kallar på ens uppmärksamhet på ett så infernaliskt sätt att man nästan går under. Samma aspekt finns i benämningen, eller i den exakta avbildningen; den innebär både botemedlet och befästandet av en sådan psykos. GS: Det hela är solipsistiskt på flera plan: det är jag själv som avbildas och min hjärnas processer är mer närvarande än något annat. Tiden är förvrängd, figurerna förgrenar sig. Allt sker i ett väldigt svårdefinierat rum, det finns sällan väggar eller tydliga in- och utgångar i arbetena. Kopplingarna till schizofreni och verklighetsförskjutningar blir väldigt tydliga. MB: Det finns moment i dina filmer som handlar om överföring, kopiering och avfotografering, alltså ett slags transporter enormously time consuming process in which you recreate something piece by piece in accordance with the original. What does this time consuming process mean? What does the precision mean? GS: I think the time consuming process is to do with tying one self to the work, that it is important that it should take time for one s ideas to mature in the working process. I work with quite abstract concepts, and there is therefore a purpose to the content one brings into the work having a more concrete form. The realistic becomes even more realistic, and becomes hyper-real. There is also an educational aspect in that the material is easily recognisable, thereby allowing an audience to identify and see the objects in an entirely different light. This aspect is especially important when speaking of immaterial values. I m more interested in what connotations an object brings, than in the object itself. Precision is a way of transcending the portrayed object without losing grip on it. What is left when the surface has been fully explored? MB: We can find the origin of the objects in specific times, and could identify the cover of a book as an edition from a specific year. Other objects are perhaps more uncertain, but there is still a sense of a time. An interesting conflict arises between the exact point in time that is being portrayed or captured through the use of an object, and the dissolved narrative and stream of consciousness method that approaches an almost occult awareness. GS: The temporal aspect is related to awareness: time is awareness. Awareness includes the past, present and future simultaneously. There are of course a number of practical reasons for why these objects refer to different eras and points in time. I portray things that I use myself. They have a documentary aspect. I m interested in my experience of an object altering with time, even if the object itself does not change at all. This is associated with the relation between still image and animation. MB: One can also read it as a way of clinging to reality, while at the same time the work threatens to dissolve that reality. One could speak in terms of a psychosis; that reality demands one s attention in such an infernal fashion that one nearly succumbs. The same aspect exists in the naming or the precise portrayal; it implies both a cure for and a cementation of such a psychosis. GS: It is solipsistic in many ways: I myself am being portrayed and my mental processes are more present than anything else. Time has become warped, the figures spread Magnus Bärtås (MB) / Gustav Sparr (GS) 111

4 av information och värden. GS: Jag jobbar mycket med ett slags steglöshet. Många av föremålen är informationsbärande föremål som refererar till varandra; det kan vara en kamera, en TV, en bok. Det är medier som med olika framgång kan överföras till varandra: man kan ju ta ett ljud och beskriva det i ord, man kan försöka illustrera en bild med hjälp av ett ljud. Det har att göra med någon sorts upplösning. Beroende på hur man väljer att kategorisera dem så blir saker mer eller mindre steglösa. MB: Det har en sorts konverteringsbarhet, vilket också gäller själva subjektet. I dina filmer förekommer ett slags klon, en bild av en människa som liknar dig själv, men som oftast bara särskiljs genom olika t-shirts, olika logotyper. GS: Jag är intresserad av klonen, som har mycket att göra med logotypen. Logotypen var från början bara en samling vanliga bokstäver för att underlätta vid tryck, nästan som ett ord, och jag tänker direkt på människan och DNA som en informationsbärare, ett mönster som kan upprepas. Klonen har att göra med både text och symbol, och även med en sorts kommers och kommunikation. Det är en beställd människa på något sätt. Det finns kopplingar till både mytologi och biologi, till marknad och mystik. Den här uppluckrade tidsaspekten kommer tillbaka: klonen känns både åldersstigen och framtidsbunden, den blickar både framåt och bakåt och refererar till den här schizofrenin: när alla delar i en sekvens vistas i ett nu. Den är nog till stor del kärnan i de idéer som finns i mina arbeten. Det anknyter både till självporträttet och till ett stilleben. I många av mina filmer och bilder transporteras man mellan olika lager, och det finns en sorts tvetydighet om var det riktiga lagret är beläget, var den riktiga föräldern till alla de här förgrenade subjekten finns och var gränsen mellan objekt och subjekt dras. MB: Samlandet handlar om variation av ett tema, där det oftast inte finns ett huvudobjekt utan där det generiska objektet finns mellan alla objekten och uppstår mellan alla varianterna. Vad som utmärker sådana arbeten är att ur sammanställningen av alla entiteter uppstår något större och starkare som man inte riktigt kan sätta fingret på, en form av generiskhet. Det kanske är den som skapar identiteten också; samlingen kan uppfinna en form av tydlighet som egentligen inte finns på individplanet. GS: Här blir hjärnan en väldigt bra analogi: när man ser på den biologiskt är den ju bara en stor mängd neuroner, men dessa skapar vår jagkänsla genom att bilda olika mönster. out. Everything takes place in a space that is very hard to define. There are seldom walls or clear cut entrances to or exits from the works. The connections to schizophrenia and escapes from reality become very obvious. MB: There are aspects of your films that are about transference, copying, photography; transportation of information and values. GS: I often work without recourse to any system of linear phases. Many of the objects are bearers of information that refer to each other; could be a camera, a television, a book. These are media that with varying degrees of success can be transferred to each other. One can take a sound and describe it in words. One can try to illustrate an image by using a sound. This has to do with some sort of dissolution. Depending on how one attempts to categorise them, these things become more or less linear. MB: This is a sort of potential conversion, a compatibility that also defines the subject. In your films, a kind of clone of yourself appears; images of a person like you that is only separately defined by the use of different T-Shirts or logos. GS: I m interested in the idea of the clone, which has a great deal in common with logotypes. The logo was originally a collection of regular letters to make printing easier. I automatically think of human beings and DNA as the bearers of information, a repeating pattern. The clone is both text and symbol, even commerce and communication. It is a pre ordered person in a way. There are connections to both mythology and biology, to the market and mysticism. This brings us back to an opened up aspect of time: the clone is both aged and bound up with the future, it looks both backwards and forwards and refers to this schizophrenia in which all parts in a sequence are located in a now. This is probably the central point of the ideas present in my work. It refers to both the portrait and the still life. In many of my films and pictures, one is transported between different layers, and there is a kind of ambiguity as to where the layer of reality is to be found, where the originator of all these subdivided subjects resides and where the boundary between object and subject is to be drawn. MB: The collecting is a variation on a theme, where there is often no main object in focus, but rather the generic object is to be found in the space between all objects and exists between all the variations. What marks such works, is that from the 112 Magnus Bärtås (MB) / Gustav Sparr (GS)

5 Man vet inte exakt var den uppstår, men det känns som det har med allt det där att göra. En väldigt uniform, enkel samling som ändå har en sorts kombinationsmöjlighet att skapa någonting som inte fanns från början. Och det är något väldigt hisnande med det. Nu tar jag väldigt stora ord i min mun, men MB: Det är sådana bilder eller överföringar man måste göra. Jag vill återvända till alkemin, symbolen för alkemin är ormen som biter sig själv i svansen. Bilden talar om ett system som när sig självt och om att det finns cykler och förmodligen en guldålder. Ormen som äter sig själv har en viss relevans för ditt arbete. GS: Det är ett tema som dykt upp i vårt samhälle alltmer på senare tid, och som har med självreflexion att göra och det är en viktig ingrediens i de här arbetena. Det finns mycket att säga om ormen som äter sig själv Det som är intressant med alkemin är att det handlar om att destillera och förändra saker, att ha komponenter som ska gå från det ena till det andra. Detta skulle kunna ses som liknelser för mentala processer och det är en sådan grundidé jag har burit med mig, att alla de konkreta saker som avbildats är viktigare i sin immateriella aspekt egentligen. MB: För esoterikerna var kunskap var inget man främst tillägnar sig genom att läsa, utan något man vinner genom insikt. Hos dem skedde märkliga överlämnanden av kunskap med medel som vi inte känner till, via simultanitet eller korrespondens i historien. GS: Ja, vektoranalogin är ju väldigt tydligt kopplad till korrespondenser: punkter man drar linjer mellan. Jag tror att även konstnärskap kan ses på ett liknande sätt, och man blir väldigt ödmjuk när man upptäcker att man även i omedvetna tillstånd jobbar med saker som är väldigt relevant för en själv och ens arbete. Och jag tycker att det finns en koppling mellan konstnären och ockultisten, lika väl som man kan säga att det finns en koppling mellan konstnären och vetenskapsmannen. Jag tycker att när man historiskt jämför de här olika yrkesgrupperna, om man nu kan kalla dem det, så är de ganska lika. MB: Rollerna kanske sammanfaller i den alkemiske vetenskapsmannen? GS: Det är nästan som en split personality, som splittrades någon gång historiskt, och blev flera olika typer som har befästs. Och lite på samma sätt har mina kloner fungerat, de har fått olika roller i filmerna, på grund av att de verkar i det linjära, i en typ av sekvensbildning. En väg av många tänkbara, likt historien. commingling of all the separate entities something greater arises that one cannot put one s finger on, a kind of generic form. It is perhaps this that also forms identity; the collection can invent a form of clarity that only really exists on the individual plane. GS: This is a close analogy to the brain. When we view the brain on a biological level, it is only a large collection of neurons, but these create our sense of self by forming different patterns. One doesn t know exactly where it arises, but it feels as though it is connected with all this: a very uniform simple collection that still contains the possibility for combinations that do not exist from the outset. There is something dizzying about all this. MB: But it is this kind of transference or imagery one must use. I want to return to the alchemical aspect. The symbol for alchemy is the serpent eating its own tail. The image speaks of a self propagating system, cyclical processes, and the probability of a golden age. The serpent eating itself has a relevance to your work. GS: It is a theme that has turned up in our society more and more in recent years, and one that has to do with self reflexivity, an important ingredient in these works. There is a lot to be said about the self-consuming serpent What s interesting about alchemy is that it concerns the distillation and the alteration of things, having components that will transform from one state to another. These could be seen as analogies for mental processes, and it is this basic idea that I have held on to. The concrete objects that have been portrayed are more important than their immaterial aspects. MB: For the esoteric thinkers, knowledge was not gained through reading but through insight. Among esoteric thinkers, there were very special methods for the passing on of knowledge by means we know nothing about, by simultaneity or historical correspondence. GS: Yes, the vector analogy is very clearly connected with correspondences: points with line drawn between them. I believe that artistic oeuvres can be seen in a similar way. One is humbled by the discovery that even unconsciously we work with things that are very relevant to one self and one s work. I think there is a correlation between the artist and the occultist, just as much as there is between the artist and the scientist. I feel that when one compares these fields of study (if one can call them that), in a historical perspective, they are very similar. Magnus Bärtås (MB) / Gustav Sparr (GS) 113

6 MB: The roles are perhaps combined in the alchemical scientist. GS: It is almost like a split personality, which was divided at some time in history, and then became a number of different types that have later become established. My clone s function in a similar way; they have been given different roles in the films, because of their linear quality, in a kind of sequential construction. One road among many. Like History. 114 Magnus Bärtås (MB) / Gustav Sparr (GS)

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Datorer och intelligens

Datorer och intelligens Datorer och intelligens (kapitel 4 och 8 av Winograd & Flores) Harko Verhagen Statement One cannot program computers to be intelligent Problem: vad är intelligens? Vad är intelligens? 1. Intelligens =

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Transformation? A case study of teacher trainees views on their future work as teachers compared to new teachers views on their work

Transformation? A case study of teacher trainees views on their future work as teachers compared to new teachers views on their work Advanced English GO1394 Supervisor: John Airey 30 hp Examiner: Ibolya Maricic Jan 14 2011 Supervisor: Examiner: hp G2 G3 Avancerad nivå Transformation? A case study of teacher trainees views on their future

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film Någon-filmer IofC Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film 1 Börja så här... 1. Tänk ut en sak som du irriterar dig över som någon borde göra något åt. 2. Kom på en lösning på problemet som blir

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

SEMINARIUM 6 AFFÄRS- OCH PROCESSMODELLER

SEMINARIUM 6 AFFÄRS- OCH PROCESSMODELLER SEMINARIUM 6 AFFÄRS- CH PRCESSMDELLER Denna övning skall lösas skriftligt och lämnas in vid seminariet. Varje studerande skall lämna in en egen lösning. Ange namn och personnummer på lösningen. ÖVNING

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

BOX ANIMAL SPIRITS / THINGS AND TIME. Jorun Jonasson & Erik Kihlbaum

BOX ANIMAL SPIRITS / THINGS AND TIME. Jorun Jonasson & Erik Kihlbaum BOX ANIMAL SPIRITS / THINGS AND TIME Jorun Jonasson & Erik Kihlbaum 2 I Animal Spirits / Things and Time möts två konstnärer Jorun Jonasson och Erik Kihlbaum i en gemensam utställning. Innan de presenterades

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Rygg PDF at Our Huge Library TA RYGG PDF. ==> Download: TA RYGG PDF

Get Instant Access to ebook Ta Rygg PDF at Our Huge Library TA RYGG PDF. ==> Download: TA RYGG PDF TA RYGG PDF ==> Download: TA RYGG PDF TA RYGG PDF - Are you searching for Ta Rygg Books? Now, you will be happy that at this time Ta Rygg PDF is available at our online library. With our complete resources,

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

[title] Lead Story Headline. Second Story Headline. Contents. [Volume 1, Issue 1] Special Interest Articles. Individual Highlights

[title] Lead Story Headline. Second Story Headline. Contents. [Volume 1, Issue 1] Special Interest Articles. Individual Highlights [Pick the date] [Company name] [Phone number] [Volume 1, Issue 1] [title] Lead Story Headline In a few words, a headline should accurately represent the contents of the story and draw readers into the

Läs mer

instruktions manual till vp 290

instruktions manual till vp 290 instruktions manual till vp 290 Print and Online Must be treated that manual applies to all purchases, equipment and options. Therefore, you might find some explanations for instruktions manual till vp

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer