Gustav Sparr Distribution: Participation:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gustav Sparr info@gustavsparr.com www.gustavsparr.com Distribution: www.filmform.com Participation: www.sourceunlimited.org/source"

Transkript

1 Introduktion/Introduction Kvartsamtal/Quarterly discussions Presentationer/Presentations Jill Blomqvist Aldís Ellertsdóttir Johan Hallberg Isaskar Jerrhage Tove Kleist Andreas Kurtsson Bildappendix/Image appendix Ylva Landoff Lindberg Solveig Lindgren Inderbitzin Lisa D Manner Åsa Norberg Mikael Näsström Gustav Sparr Distribution: Participation: Processer, exakthet och alkemister: Gustav Sparr intervjuas i sin ateljé av Magnus Bärtås Processes, precision, and alchemists: Gustav Sparr in conversation in his studio with Magnus Bärtås. Radoslaw Stypczynski Helena Sundin Jennie Sundén 109

2 MB: Vi kan börja med att prata om själva verktyget, som är viktigt i det här sammanhanget, datorverktyget, ritprogrammet Illustrator framför allt. Många av frågeställningarna uppstår ur och som en konsekvens av det här verktyget, ett program byggt på vektorisering, vilket skapar parametrar för ditt arbete. GS: Det är ganska långt ifrån tecknandet och liknar mer ett konstruerande, att bit för bit addera saker som förhåller sig till varandra. Punkter och linjer är en bra analogi för hur koncept och begrepp hänger ihop. Verktyget är väldigt viktigt, eftersom det fungerar som modell och liknelse över tankearbetet bakom de bilder och filmer som jag skapar med vektortrafik. MB: Att addera ligger också implicit i det här verktyget: tanken om att för in nya objekt eller att koppla ihop objekt. Är adderingen bärande här? GS: Ja, absolut. Det finns många vektorsystem eller saker som åtminstone kan liknas vid vektorsystem i kulturhistorien. Och för mig har det fungerat som ett slags karta, en mental topologi över hur idéer hänger ihop. Det finns en del som pratar om ett slags mindscape, ett slags mångdimensionell värld av saker som hör samman och som expanderar och modifieras. MB: Jag associerar till cybernetik som bygger på feedback. Om vi talar om vektoriseringen som en modell för samhället eller som ett slags mental bild, så kan vi också tala om parafernalia, som är ett viktigt begrepp för dig och hör ihop med adderandet, länksystemet och den enorma mängden av objekt som förekommer i dina filmer. GS: Under flera år har arbetsformeln befästs, där parafernalia, som kan vara både föremål och figurer, kombineras för att få fram något, för att bygga upp en sorts livsform som kan verka i olika skepnader, där gränsen mellan döda och levande ting löses upp. Formeln har gjort att det uppstår en massa regler och tillstånd som hela tiden utökas och som hjälper till att både styra och berika själva slutprodukten. MB: Det är intressant att föremålen är så exakt återgivna. Logotyper och objekt, teknologi, skivomslag och bokomslag allt är oerhört detaljerat återgivet, vad det gäller typsnitt och färger till exempel. Detta är en form av superrealism. Och du har berättat att du faktiskt tecknar i stort sett allt i Illustrator vilket är en enormt tidsödande process där man återskapar bit för bit i enighet med förlagan. Vad betyder den här tidsödande processen och vad betyder exaktheten? GS: Jag tror den tidsödande processen har att göra med att faktiskt låsa upp sig själv vid MB: We can begin by talking about the actual tools that are important in this circumstance: The computer and specifically the drawing programme Illustrator. Many of the questions and positions in the works arise from and as a consequence of this tool, a programme based on the manipulation of vectors, which creates the parameters for your work. GS: It s pretty far from the process of drawing and is more like a form of construction, the accumulation of section upon section, all of which relate to each other in some way. Points and lines are analogous with concepts and understanding. The tool is very important as it works as a model and metaphor for the preparatory work behind the images and films I make using vector manipulation. MB: Accumulation is integral to this tool: the import of new objects or connections between objects. Is accumulation a basis for the work? GS: Yes, absolutely. There are many vector systems or things that can be compared with vector systems in cultural history. For me it has functioned as a kind of map, a mental topology over how ideas are connected. Some refer to this as a mindscape, a kind of multidimensional world of things that are related, that expand or can be modified. MB: I associate this with cybernetics which is based on feedback. If we speak of vector manipulation as a model for society or as a kind of mental image, then we can also mention paraphernalia as an important concept for you, one that is linked with accumulation, link systems and the enormous number of objects that appear in your films. GS: During the past few years I have arrived at a working formula in which paraphernalia (which can be objects or figures) are combined to materialise something, to build a kind of entity or life form, which can function in different guises, in an area where the boundaries between living things and inanimate objects have become hazy. The formula has given rise to rules and situations that constantly increase and help to both direct and enrich the final product. MB: It is interesting that the objects are so accurately replicated. Logos, objects, technology, record sleeves and book covers; - everything is simulated in incredible detail, in terms of text fonts and colour for example. This is a form of super realism. You ve said that you draw practically everything in Illustrator, an 110 Magnus Bärtås (MB) / Gustav Sparr (GS)

3 ett arbete, att det är viktigt att det ska ta tid för att ens tankar ska mogna i arbetsprocessen. Jag arbetar med ganska abstrakta koncept egentligen, och det finns en poäng i att det man för in i sitt arbete är ett ganska konkret material, att det realistiska blir ännu mer realistiskt och övergår i hyperrealism. Det finns en pedagogisk funktion i det, det finns en igenkänningsfaktor för en betraktare och det är viktigt att se alla de här föremålen i ett annat ljus, särskilt när man pratar om immateriella värden. Jag är mer intresserad av vilka konnotationer ett objekt för med sig, än det faktiska objektet. Exaktheten är ett sätt att transcendera det avbildade föremålet utan att tappa fotfästet. Vad finns utöver ytan när den utforskats färdigt? MB: Vi kan härleda en del av objekten till speciella tider, och skulle i princip kunna säga att den avbildade boken är en utgåva från ett visst år. Andra objekt är kanske mer osäkra, men det finns en tidskänsla. Det uppstår en intressant konflikt mellan den exakta punkten i tiden som avbildas genom föremålet och den upplösta narrationen och den flödande associationsbanan som närmar sig ett ockult medvetande. GS: Tidsaspekten är relaterad till medvetandet, tid är medvetande. Medvetande har ju både dåtid, nutid och framtid närvarande samtidigt. Sen finns det en del praktiska orsaker till att de här föremålen hänvisar till olika tider och tidpunkter. Jag avbildar saker som jag själv använder. De har alltså även ett dokumentärt inslag. Jag är intresserad av att min upplevelse av en och samma sak förändras över tid även om saken inte gör det. Det har något med förhållandet mellan stillbild och animation att göra. MB: Man kan också läsa det som ett sätt att klamra sig fast vid en verklighet, där verket samtidigt hotar att lösa upp verkligheten. Man skulle kunna tala i termer av psykos, att verkligheten kallar på ens uppmärksamhet på ett så infernaliskt sätt att man nästan går under. Samma aspekt finns i benämningen, eller i den exakta avbildningen; den innebär både botemedlet och befästandet av en sådan psykos. GS: Det hela är solipsistiskt på flera plan: det är jag själv som avbildas och min hjärnas processer är mer närvarande än något annat. Tiden är förvrängd, figurerna förgrenar sig. Allt sker i ett väldigt svårdefinierat rum, det finns sällan väggar eller tydliga in- och utgångar i arbetena. Kopplingarna till schizofreni och verklighetsförskjutningar blir väldigt tydliga. MB: Det finns moment i dina filmer som handlar om överföring, kopiering och avfotografering, alltså ett slags transporter enormously time consuming process in which you recreate something piece by piece in accordance with the original. What does this time consuming process mean? What does the precision mean? GS: I think the time consuming process is to do with tying one self to the work, that it is important that it should take time for one s ideas to mature in the working process. I work with quite abstract concepts, and there is therefore a purpose to the content one brings into the work having a more concrete form. The realistic becomes even more realistic, and becomes hyper-real. There is also an educational aspect in that the material is easily recognisable, thereby allowing an audience to identify and see the objects in an entirely different light. This aspect is especially important when speaking of immaterial values. I m more interested in what connotations an object brings, than in the object itself. Precision is a way of transcending the portrayed object without losing grip on it. What is left when the surface has been fully explored? MB: We can find the origin of the objects in specific times, and could identify the cover of a book as an edition from a specific year. Other objects are perhaps more uncertain, but there is still a sense of a time. An interesting conflict arises between the exact point in time that is being portrayed or captured through the use of an object, and the dissolved narrative and stream of consciousness method that approaches an almost occult awareness. GS: The temporal aspect is related to awareness: time is awareness. Awareness includes the past, present and future simultaneously. There are of course a number of practical reasons for why these objects refer to different eras and points in time. I portray things that I use myself. They have a documentary aspect. I m interested in my experience of an object altering with time, even if the object itself does not change at all. This is associated with the relation between still image and animation. MB: One can also read it as a way of clinging to reality, while at the same time the work threatens to dissolve that reality. One could speak in terms of a psychosis; that reality demands one s attention in such an infernal fashion that one nearly succumbs. The same aspect exists in the naming or the precise portrayal; it implies both a cure for and a cementation of such a psychosis. GS: It is solipsistic in many ways: I myself am being portrayed and my mental processes are more present than anything else. Time has become warped, the figures spread Magnus Bärtås (MB) / Gustav Sparr (GS) 111

4 av information och värden. GS: Jag jobbar mycket med ett slags steglöshet. Många av föremålen är informationsbärande föremål som refererar till varandra; det kan vara en kamera, en TV, en bok. Det är medier som med olika framgång kan överföras till varandra: man kan ju ta ett ljud och beskriva det i ord, man kan försöka illustrera en bild med hjälp av ett ljud. Det har att göra med någon sorts upplösning. Beroende på hur man väljer att kategorisera dem så blir saker mer eller mindre steglösa. MB: Det har en sorts konverteringsbarhet, vilket också gäller själva subjektet. I dina filmer förekommer ett slags klon, en bild av en människa som liknar dig själv, men som oftast bara särskiljs genom olika t-shirts, olika logotyper. GS: Jag är intresserad av klonen, som har mycket att göra med logotypen. Logotypen var från början bara en samling vanliga bokstäver för att underlätta vid tryck, nästan som ett ord, och jag tänker direkt på människan och DNA som en informationsbärare, ett mönster som kan upprepas. Klonen har att göra med både text och symbol, och även med en sorts kommers och kommunikation. Det är en beställd människa på något sätt. Det finns kopplingar till både mytologi och biologi, till marknad och mystik. Den här uppluckrade tidsaspekten kommer tillbaka: klonen känns både åldersstigen och framtidsbunden, den blickar både framåt och bakåt och refererar till den här schizofrenin: när alla delar i en sekvens vistas i ett nu. Den är nog till stor del kärnan i de idéer som finns i mina arbeten. Det anknyter både till självporträttet och till ett stilleben. I många av mina filmer och bilder transporteras man mellan olika lager, och det finns en sorts tvetydighet om var det riktiga lagret är beläget, var den riktiga föräldern till alla de här förgrenade subjekten finns och var gränsen mellan objekt och subjekt dras. MB: Samlandet handlar om variation av ett tema, där det oftast inte finns ett huvudobjekt utan där det generiska objektet finns mellan alla objekten och uppstår mellan alla varianterna. Vad som utmärker sådana arbeten är att ur sammanställningen av alla entiteter uppstår något större och starkare som man inte riktigt kan sätta fingret på, en form av generiskhet. Det kanske är den som skapar identiteten också; samlingen kan uppfinna en form av tydlighet som egentligen inte finns på individplanet. GS: Här blir hjärnan en väldigt bra analogi: när man ser på den biologiskt är den ju bara en stor mängd neuroner, men dessa skapar vår jagkänsla genom att bilda olika mönster. out. Everything takes place in a space that is very hard to define. There are seldom walls or clear cut entrances to or exits from the works. The connections to schizophrenia and escapes from reality become very obvious. MB: There are aspects of your films that are about transference, copying, photography; transportation of information and values. GS: I often work without recourse to any system of linear phases. Many of the objects are bearers of information that refer to each other; could be a camera, a television, a book. These are media that with varying degrees of success can be transferred to each other. One can take a sound and describe it in words. One can try to illustrate an image by using a sound. This has to do with some sort of dissolution. Depending on how one attempts to categorise them, these things become more or less linear. MB: This is a sort of potential conversion, a compatibility that also defines the subject. In your films, a kind of clone of yourself appears; images of a person like you that is only separately defined by the use of different T-Shirts or logos. GS: I m interested in the idea of the clone, which has a great deal in common with logotypes. The logo was originally a collection of regular letters to make printing easier. I automatically think of human beings and DNA as the bearers of information, a repeating pattern. The clone is both text and symbol, even commerce and communication. It is a pre ordered person in a way. There are connections to both mythology and biology, to the market and mysticism. This brings us back to an opened up aspect of time: the clone is both aged and bound up with the future, it looks both backwards and forwards and refers to this schizophrenia in which all parts in a sequence are located in a now. This is probably the central point of the ideas present in my work. It refers to both the portrait and the still life. In many of my films and pictures, one is transported between different layers, and there is a kind of ambiguity as to where the layer of reality is to be found, where the originator of all these subdivided subjects resides and where the boundary between object and subject is to be drawn. MB: The collecting is a variation on a theme, where there is often no main object in focus, but rather the generic object is to be found in the space between all objects and exists between all the variations. What marks such works, is that from the 112 Magnus Bärtås (MB) / Gustav Sparr (GS)

5 Man vet inte exakt var den uppstår, men det känns som det har med allt det där att göra. En väldigt uniform, enkel samling som ändå har en sorts kombinationsmöjlighet att skapa någonting som inte fanns från början. Och det är något väldigt hisnande med det. Nu tar jag väldigt stora ord i min mun, men MB: Det är sådana bilder eller överföringar man måste göra. Jag vill återvända till alkemin, symbolen för alkemin är ormen som biter sig själv i svansen. Bilden talar om ett system som när sig självt och om att det finns cykler och förmodligen en guldålder. Ormen som äter sig själv har en viss relevans för ditt arbete. GS: Det är ett tema som dykt upp i vårt samhälle alltmer på senare tid, och som har med självreflexion att göra och det är en viktig ingrediens i de här arbetena. Det finns mycket att säga om ormen som äter sig själv Det som är intressant med alkemin är att det handlar om att destillera och förändra saker, att ha komponenter som ska gå från det ena till det andra. Detta skulle kunna ses som liknelser för mentala processer och det är en sådan grundidé jag har burit med mig, att alla de konkreta saker som avbildats är viktigare i sin immateriella aspekt egentligen. MB: För esoterikerna var kunskap var inget man främst tillägnar sig genom att läsa, utan något man vinner genom insikt. Hos dem skedde märkliga överlämnanden av kunskap med medel som vi inte känner till, via simultanitet eller korrespondens i historien. GS: Ja, vektoranalogin är ju väldigt tydligt kopplad till korrespondenser: punkter man drar linjer mellan. Jag tror att även konstnärskap kan ses på ett liknande sätt, och man blir väldigt ödmjuk när man upptäcker att man även i omedvetna tillstånd jobbar med saker som är väldigt relevant för en själv och ens arbete. Och jag tycker att det finns en koppling mellan konstnären och ockultisten, lika väl som man kan säga att det finns en koppling mellan konstnären och vetenskapsmannen. Jag tycker att när man historiskt jämför de här olika yrkesgrupperna, om man nu kan kalla dem det, så är de ganska lika. MB: Rollerna kanske sammanfaller i den alkemiske vetenskapsmannen? GS: Det är nästan som en split personality, som splittrades någon gång historiskt, och blev flera olika typer som har befästs. Och lite på samma sätt har mina kloner fungerat, de har fått olika roller i filmerna, på grund av att de verkar i det linjära, i en typ av sekvensbildning. En väg av många tänkbara, likt historien. commingling of all the separate entities something greater arises that one cannot put one s finger on, a kind of generic form. It is perhaps this that also forms identity; the collection can invent a form of clarity that only really exists on the individual plane. GS: This is a close analogy to the brain. When we view the brain on a biological level, it is only a large collection of neurons, but these create our sense of self by forming different patterns. One doesn t know exactly where it arises, but it feels as though it is connected with all this: a very uniform simple collection that still contains the possibility for combinations that do not exist from the outset. There is something dizzying about all this. MB: But it is this kind of transference or imagery one must use. I want to return to the alchemical aspect. The symbol for alchemy is the serpent eating its own tail. The image speaks of a self propagating system, cyclical processes, and the probability of a golden age. The serpent eating itself has a relevance to your work. GS: It is a theme that has turned up in our society more and more in recent years, and one that has to do with self reflexivity, an important ingredient in these works. There is a lot to be said about the self-consuming serpent What s interesting about alchemy is that it concerns the distillation and the alteration of things, having components that will transform from one state to another. These could be seen as analogies for mental processes, and it is this basic idea that I have held on to. The concrete objects that have been portrayed are more important than their immaterial aspects. MB: For the esoteric thinkers, knowledge was not gained through reading but through insight. Among esoteric thinkers, there were very special methods for the passing on of knowledge by means we know nothing about, by simultaneity or historical correspondence. GS: Yes, the vector analogy is very clearly connected with correspondences: points with line drawn between them. I believe that artistic oeuvres can be seen in a similar way. One is humbled by the discovery that even unconsciously we work with things that are very relevant to one self and one s work. I think there is a correlation between the artist and the occultist, just as much as there is between the artist and the scientist. I feel that when one compares these fields of study (if one can call them that), in a historical perspective, they are very similar. Magnus Bärtås (MB) / Gustav Sparr (GS) 113

6 MB: The roles are perhaps combined in the alchemical scientist. GS: It is almost like a split personality, which was divided at some time in history, and then became a number of different types that have later become established. My clone s function in a similar way; they have been given different roles in the films, because of their linear quality, in a kind of sequential construction. One road among many. Like History. 114 Magnus Bärtås (MB) / Gustav Sparr (GS)

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

DVG C01 TENTAMEN I PROGRAMSPRÅK PROGRAMMING LANGUAGES EXAMINATION :15-13: 15

DVG C01 TENTAMEN I PROGRAMSPRÅK PROGRAMMING LANGUAGES EXAMINATION :15-13: 15 DVG C01 TENTAMEN I PROGRAMSPRÅK PROGRAMMING LANGUAGES EXAMINATION 120607 08:15-13: 15 Ansvarig Lärare: Donald F. Ross Hjälpmedel: Bilaga A: BNF-definition En ordbok: studentenshemspråk engelska Betygsgräns:

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

xperia p manual svenska

xperia p manual svenska Print and Online In case you are particular with knowing everything relating to this, you will need to search for this information. 2 XPERIA P MANUAL SVENSKA It absolutely was available on the web, and

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

TFYA41-Thin Film Physics /Tunnfilmsfysik/

TFYA41-Thin Film Physics /Tunnfilmsfysik/ 1 (5) TFYA41-Thin Film Physics /Tunnfilmsfysik/ Sändlista Håkan Örman Torun Berlind Elin Önstorp Sandra Gustavsson Kostas Sarakinos Magnus Johansson Kurskod TFYA41 Examinator Kostas Sarakinos Kursen gavs

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY

Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY Before I Fall LAUREN OLIVER INSTRUCTIONS - QUESTIONS - VOCABULARY PLAN AND ASSESSMENT FOR BEFORE I FALL This project will cover most course goals for English B. There will be things to hand in each week

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

F ξ (x) = f(y, x)dydx = 1. We say that a random variable ξ has a distribution F (x), if. F (x) =

F ξ (x) = f(y, x)dydx = 1. We say that a random variable ξ has a distribution F (x), if. F (x) = Problems for the Basic Course in Probability (Fall 00) Discrete Probability. Die A has 4 red and white faces, whereas die B has red and 4 white faces. A fair coin is flipped once. If it lands on heads,

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

Helping out in the kitchen or how to measure engagement

Helping out in the kitchen or how to measure engagement 2015-01-22 Av Patrik Österblad Helping out in the kitchen or how to measure engagement Let's kick off with a fable so you get the hang of it... http://www.kidsfables.com/the-lion-and-the-ant/index.htm

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Pre-Test 1: M0030M - Linear Algebra.

Pre-Test 1: M0030M - Linear Algebra. Pre-Test : M3M - Linear Algebra. Test your knowledge on Linear Algebra for the course M3M by solving the problems in this test. It should not take you longer than 9 minutes. M3M Problem : Betrakta fyra

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB. torsdag 7 mars 13

INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB. torsdag 7 mars 13 INTERNET R.I.P. Pelle Snickars, KB Media experts still talk as if the Internet is new, as if it is still evolving, as if it will shortly change everything. They tell us that the Web will let us build

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers.

8 < x 1 + x 2 x 3 = 1, x 1 +2x 2 + x 4 = 0, x 1 +2x 3 + x 4 = 2. x 1 2x 12 1A är inverterbar, och bestäm i så fall dess invers. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Erik Darpö TENTAMEN I MATEMATIK MAA150 Vektoralgebra TEN1 Datum: 9januari2015 Skrivtid:

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

JAG AR INTE GALEN PDF

JAG AR INTE GALEN PDF JAG AR INTE GALEN PDF ==> Download: JAG AR INTE GALEN PDF JAG AR INTE GALEN PDF - Are you searching for Jag Ar Inte Galen Books? Now, you will be happy that at this time Jag Ar Inte Galen PDF is available

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER Joel Rasmussen, Örebro universitet joel.rasmussen@oru.se Vad som bör betraktas som en risk är inte självklart

Läs mer

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT Därför kataloghus Konsumtionsobjektet Jag tror att dagens människor är vana och kompetenta konsumenter av varor och prylar, däremot har de nog svårare med abstrakta tjänster och koncept. För många känns

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

WhatsApp finns för dessa plattformar:

WhatsApp finns för dessa plattformar: WhatsApp finns för dessa plattformar: Hur funkar det? WhatsApp Messenger is a cross-platform mobile messaging app which allows you to exchange messages without having to pay for SMS. WhatsApp Messenger

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer