10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete"

Transkript

1 10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete VARSÅGOD DE BÄSTA TIPSEN - GRATIS!

2 Här kommer tips och råd kring ditt hållbarhetsarbete Under detta år, 2015, firar MiljöRapporten 25-års jubileum. Från början var vi ett litet nyhetsbrev som distribuerades till miljöchefer, sedan växte verksamheten till en tidning. Idag är vi ett komplett kunskapsföretag som utbildar och informerar hållbarhetsansvariga inom alla samhällssektorer, arrangerar kurser, seminarier och konferenser och ger ut Sveriges ledande omvärldsbevakning, MiljöRapporten Direkt, som utkommer varje vardag. Men tidningen finns kvar, den är idag framförallt ett praktiskt verktyg för professionellt miljö-och hållbarhetsarbete, med analyser, råd och djupdykningar inom CSR-området. I den här specialutgåvan har vi samlat 10 råd och tips, hämtade ur utgivningen under senare tid. Med varje utgåva kommer nya tips, missa inte det. Om du inte redan prenumererar kan du göra det här, tidningen MiljöRapporten. Lycka till med ditt hållbarhetsarbete! Claes Sjöberg VD MiljöRapporten Här får du tio tips om praktiskt hållbarhetsarbete. Utgåvan innehåller: 1. Kemikaliearbete så regleras det 2. Så motiverar du medarbetarna 3. Få med leverantörerna i hållbarhetsarbetet 4. Nå ut med infographics 5. Kom igång med anti-korruption 6. Skapa mångfald i organisationen 7. Skapa nytta nedströms 8. Slut kretsloppen 9. Så arbetar du klimatstrategiskt 10. Materialitetsanalysen hittar utmaningarna MiljöRapporten

3 Kemikaliearbete så regleras det En uppsjö av regelverk och lagstiftning under förändring. Hur kemikalier får och ska hanteras styrs i stor utsträckning från EU. Men det är inte bara den omfattande Reach-förordningen som ska följas. Miljö- Rapporten tipsar här om regelverk och förändringar som påverkar svenska företags kemikaliearbete. Ny lagstiftning för biocider Vilka bekämpningsmedel mot djur, växter och organismer som får användas i Sverige styrs av EU:s biocidförordning, som numera även omfattar kemikalier under utredning. Grundregeln är att biocidprodukters verksamma ämnen måste finnas med i bilaga II till förordningen och att beslut inte har fattats om att förbjuda de ämnen som finns i produkten. Om en biocidprodukt innehåller ett verksamt ämne som inte finns med i bilaga II, eller om det finns ett beslut om att inte tillåta ämnet i biocidprodukter, får biocidprodukten inte släppas ut på marknaden i Sverige. Detta gäller även de produkter som i dag är undantagna från kravet på godkännande. Än så länge har beslut om vilka ämnen som får användas bara fattats för en bråkdel av dem som ska undersökas. Biocidförordningen från september förra året ersätter det tidigare biociddirektivet. Nytt är att den till skillnad från direktivet även reglerar varor som behandlats med biocider utanför EU och sedan importerats hit. Reach övergripande men inte heltäckande Sedan Reach infördes 2007 som ersättning för stora delar av tidigare kemikalieregler har förordningen blivit det stora översiktliga kemikalieregelverket inom EU. Grundtanken är att tillverkare, importörer och nedströmsanvändare bär ansvaret för att de ämnen de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte leder till skada för miljön eller människor. Samtidigt är inte Reach något heltäckande instrument. Huvudsakligen berörs kemiska produkter och kemikalier. För varor kräver Reach att det ska finnas en deklaration på innehållet av särskilt farliga ämnen. Det Varor regleras även separat innebär att uppgifterna måste hämtas in uppströms från hela leverantörskedjan. Reach gäller inte ämnen i livsmedel, bekämpningsmedel, läkemedel eller kosmetiska produkter. För att följa Reach måste alla berörda förstå sin roll i leverantörskedjan. Importörer av kemikalier till Sverige ges exempelvis ansvaret för importen till EU och ska bedöma riskerna med de ämnen de sätter ut på marknaden. En stor del av regelverket handlar även om registrering av kemikalier och den som ska tillverka eller släppa ut ett kemiskt ämne på EU-marknaden måste först registrera ämnet hos den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Registreringen ska göras av den som tillverkar eller importerar minst ett ton av ämnet per år. Tillverkare och importörer är även skyldiga att ta fram säkerhetsdatablad till sina kunder. Tillverkare eller importörer av mer än tio ton per år av ett ämne ska dessutom bifoga en kemikaliesäkerhetsrapport. Reservation finns även för de ämnen som tagits upp på den så kallade kandidatförteckningen, det vill säga ämnen som kan medföra allvarliga effekter på hälsa och miljö och kan kräva tillståndsprövning för att få säljas eller användas. Utöver Reach som fokuserar på kemiska produkter finns det EU-direktiv som reglerar varor. Ett exempel är RoHS-direktivet som omfattar elektrisk och elektronisk utrustning och begränsar innehållet av kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE i elektroniska produkter. RoHS står för Restriction of the use of certain Hazardous Substances, på svenska direktivet om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Direktivet implementeras succesivt i svensk lagstiftning och utökas gradvis till att omfatta fler produktgrupper. Från och med 2019 kommer direktivet till exempel att omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning, förutom uttalade undantagsfall. Efter 2019 kommer även kopplingen mellan RoHS och WEE-direktivet, vilket reglerar elektroniskt avfall, att försvagas. Då gäller kraven i RoHS all elektrisk och elektronisk utrustning oberoende av dess status i WEEE. Ett annat kemikaliedirektiv som omfattar varor är det så kallade leksaksdirektivet. Sedan 2013 måste alla leksaker som sätts ut på marknaden uppfylla kraven i direktivet vilket bland annat innebär förbud mot cancerogena och hormonstörande ämnen, olika doftämnen samt begränsning av vissa metaller. Nytt från och med i år är också ett direktiv med bestämmelser för att skydda arbetstagare som hanterar kemikalier. Direktivet som ska vara implementerat i svensk lagstiftning 1 juni nästa år kommer ställa nya krav på tillverkare och importörer att ha överensstämmande märkning och faroklassning. Kemikaliemärkningen görs om Oavsett hur en produkt är tänkt att användas och vilka risker som finns förknippade med viss användning omfattas kemiska produkter av krav på information om ämnenas egenskaper. Något som regleras av den så kallade CLP-förordningen, Classification Labeling Packaging. En förordning som under kommande år kommer att ändra både klassificeringen av kemikalier och hur denna information förmedlas via märkning. Viktigt är därför att följa hur klassificeringskriterier och klassificeringsmetoder ändras Viktiga punkter för vissa faror, eftersom kemikalier kan få en nya säkerhetsdatablad. strängare eller mindre sträng klassificering. informationen i märkningen. I dag kan vissa traditionella orange-färgade är avrådd. farosymboler fortfarande användas, men i på säkerhetsdatabladen. och med att den internationella farosymbolen med röd ram, det så kallade GHS-systemet, införs i hela världen gäller efter 1 juni om nödvändigt. dessa ändringar endast de nya faro-piktogrammen. Samtidigt som ny faromärkning införs förändras även säkerhetsdatabladen, de regleras dock av Reach. För att anpassa sig till CLP-förordningen Var uppmärksam på ny märkning och Utbilda de anställda så att de förstår den nya Kontrollera att din användning av ämnet eller blandningen ingår i säkerhetsdatabladet och inte Följ råden i den nya märkningen och Kontrollera om klassificeringen ändrats. Utvärdera vilka risker det finns för arbetstagarna och uppdatera din bedömning av risker på arbetsplatsen Om du är arbetsgivare, informera dina anställda om Om du har frågor om den nya märkningen eller säkerhetsdatabladet, tala med din leverantör. rekommenderar Kemikalieinspektionen Mer information Det finns utförlig vägledning om CLP-förordningen och Reachförordningen på Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats (http://echa.europa.eu). företag Där finns att också en förteckning ta fram över CLP-kontaktpunkterna ett i medlemsstaterna. företagsregister Information om lagstiftning som gäller över skydd för arbetstagare från kemikalier finns på social_policy/health_hygiene_safety_at_work/index_sv.htm. sina ämnen och blandningar samt ämnen som Information och publikationer om hälsa och säkerhet på arbetet finns på ingår i varor, vilka deras Europeiska unionen, 2013 leverantörer och kunder är Märkningen Kopiering tillåten med angivande av källan. och hur de Omslagsfoto: istockphoto För att använda foton som inte omfattas av upphovsrätt tillhörande Europeiska av kemikalier ändras unionen måste tillstånd först inhämtas från innehavaren/-arna av upphovsrätten använder ISBN: dessa ämnen eller blandningar. doi: /9689 Printed in Italy Tryckt på papper som blekts utan elementärt klor (ECF) Dessutom bör behovet av utbildning av lämplig teknisk personal och tillsynspersonal i företaget Ett socialt Europa doi: /9689 utredas. KE SV-C vad innebär det för dig? Källor: Kemikalieinspektionen, EU-kommissionen, Goodpoint

4 Så motiverar du medarbetarna Det är inte bara CSR-chefen eller den miljöansvarige som ska driva hållbarhetsarbetet framåt. Mycket fokus läggs i dag på att frågorna ska förankras uppåt i företaget, men lika viktigt är att alla medarbetare involveras i arbetet. Bonussystem och utbildningar är två exempel på hur ett företag kan öka motivationen bland de anställda och visa att det är strategiskt viktigt. Så här får du med alla medarbetare. Bonussystem tydlig morot Ett av de mest effektiva sätten att utveckla och driva en verksamhet beskrivs ofta som finansiella styrmedel. Och hållbarhetsarbetet är inte något undantag. Men även om vd:ar och personer på ledningsnivå i allt större utsträckning bedöms utifrån hållbarhetsprestationer finns det mycket företag kan göra för att motivera alla anställda. Att införa bonussystem för exempelvis energibesparande åtgärder eller förslag på hur det dagliga arbetet kan anpassas till hållbarhetsstrategin får både de anställda att känna sig delaktiga och ökar kreativiteten. Viktigt med ett bonussystem är att det belönade hållbarhetsarbetet inte blir en sidoverksamhet utan integreras i den ordinarie verksamheten. För att verkligen skapa engagemang måste målen även brytas ned på individ- eller funktionsnivå. Eftersom kommunikation är nyckeln till att konkretisera hållbarhetsarbetet är det även viktigt att lyfta fram goda exempel och visa på hur bonussystemet har lett till resultat. Ett lämpligt område för hållbarhetsbonusar är beteendeförändringar. Utbildning och information om exempelvis eko-körning eller avfallshantering lägger grunden, men att byta beteenden går inte över en dag och det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor. En bonus för mätbara resultat kan då hålla uppe medvetandenivån, något som bland annat lett till minskad bränsleförbrukning och utsläpp bland Flygbussarnas förare. Bonussystem fungerar både för att motivera till större strategiska förändringar och i det dagliga arbetet. Åtgärder som leder till stora kostnadsbesparingar kan därmed ge en lägre procentuell bonus än de som leder till mindre besparingar, så att inte någon får oproportionellt mycket. Upp till fem procent kan vara en lagom nivå på bonusen. En annan modell är att dela en kostnadsbesparing som uppnåtts genom hållbarhetsarbete mellan företaget och den anställde. Tävla! Gamification, eller spelifiering, är enligt undersökningar på väg att bli ett av de vanligaste sätten för organisationer att driva igenom förändringsprojekt. Enkelt uttryckt innebär det att utifrån mätbara indikatorer skapa topplistor, utmaningar och jämförelser för att sporra personalen i sitt arbete. För att öka hållbarhetsprestandan i det dagliga arbetet krävs då någon form av mätbarhet, exempelvis vad det gäller återvinning, resurseffektivisering, utsläppsminskningar eller jämställdhet. På så sätt utmanas personalen i sitt arbete, vilket har visat sig ge stora resultat vad det gäller beteendeförändringar. Filosofin bakom spelliknande upplägg bygger på en önskan att lösa problem och att dela med sig av erfarenheterna. Därmed är det sannolikt att någon som når goda resultat berättar om det och inspirerar andra att göra på liknande sätt. För att det skall lyckas räcker dock inte en isolerad tävling. Viktigt är att skapa ett sammanhang och sedan följa upp resultaten. Volontärarbete betalar tillbaka Att erbjuda personalen möjlighet att jobba ideellt eller med volontärarbete på arbetstid gör inte bara arbetsplatsen mer attraktiv. Det ökar även de anställdas kunskap i hållbarhetsfrågor och insikten om hur det egna arbetet kan anpassas till olika samhällsutmaningar. Ett program för volontärarbete kan utformas så att personalen antingen erbjuds ett par timmar i månaden eller en längre period, exempelvis två dagar om året, för ideellt arbete. Det är viktigt att alternativ erbjuds så att all personal har möjlighet att delta. Möjligheten bör även finnas att göra volontärarbetet under olika perioder av året, för att det egna arbetet inte ska stå som ett hinder. Olika typer av volontäruppgifter bör också erbjudas, allt från kontorsarbete till mer praktiska arbetsuppgifter. För att ge relevant koppling till den egna verksamheten är det lämpligt att erbjuda Utbildningar lägger grunden Att utbilda personalen i hållbarhetsfrågor och visa på kopplingen mellan företaget och olika samhällsutmaningar är grundläggande för att engagera medarbetarna. Lämpligt är att utgå från företagets övergripande strategi, uppdrag och mål för att skapa förståelse för varför hållbarhetsfrågorna är viktiga. Grunden bör alltid vara desamma och informationen kan sedan fördjupas med diskussioner och frågor som anpassas efter olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det kan till exempel innebära utbildningsprogram för inköpare med inriktning på uppförandekoden och uppförandekoden för leverantörer samt hur en due dilligence genomförs. För personal med externa kontakter är det lämpligt med regelbundna utbildningstillfällen som rör konkurrenslagstiftning, uppförandekoden, mutor, volontärarbete där personalens kunskaper kan komma till nytta. För ingenjörer kan det betyda insatser i en mattestuga för studerande och för IT-personal kan det handla om att hjälpa till med tekniska lösningar i en frivilligorganisation. Volontärarbetets inflytande på personalen kan huvudsakligen beskrivas som en fördjupad syn på samhället samt hur det egna företaget, såväl som egna kunskaper, kan bidra till att lösa olika hållbarhetsutmaningar. Dessutom har stora frivilligorganisationer som Rädda Barnen och Röda Korset kommit långt i det egna hållbarhetsarbetet vilket kan ge de anställda nya kunskaper som de tar med sig tillbaka till företaget. Se till att volontärsarbetet är formulerat i företagets policy så att det inte blir en fråga för enskilda chefer att besluta om utan är öppet för alla. korruption, incidentrapportering, insider information och intressekonflikter. Ett lämpligt upplägg är även att börja med inledande web-utbildning eller att skapa intresse och grundläggande diskussioner via intranätet. Fokus i utbildning kan då ligga på fallstudier, frågor, diskussioner eller goda exempel. Sådan utbildning kan även följas upp med diskussionsforum på nätet eller utvecklas till frågesporter och tävlingar, vilket skapar engagemang på flera nivåer. För att skapa förståelse för hur det dagliga arbetet kan relateras till stora frågor som klimatförändringar, korruption och naturresurser är kopplingen till affärsstrategin och uppförandekoden viktig. Lyft även fram exempel där företaget engagerat sig i hållbarhetsutmaningarna och på vilket sätt företagets verksamhet är kopplat till problematiken, samt vilka förbättringar företaget kan bidra med. Ytterligare en kanal att använda är hållbarhetsredovisningen som ett redskap för att sprida kunskap bland medarbetarna. KÄLLOR: SKANDIA, LOGICA, VATTENFALL

5 Få med leverantörerna i hållbarhetsarbetet Ord som inspektion och underleverantör är på väg ut. I stället pratar fler företag om revision, förbättringsarbete och inte minst samarbete med leverantörerna. Och arbete med hållbarhet både gynnar och är beroende av hela affärskedjan. MiljöRapporten reder ut de viktigaste stegen för att få med sig leverantörerna i hållbarhetsarbetet. Uppförandekod Volvokoncernen Tax code of conduct for the global PwC network What we stand for Få in uppförandekoden i leverantörskedjan För att företagets uppförandekod ska omsättas i praktiken i hela leverantörskedjan måste den vara implementerad i det vardagliga arbetet. Uppförandekoden bör vara lika viktig för den egna ledningen som för dem som för dialogerna med leverantörerna till vardags, exempelvis upphandlare. Uppförandekoden bör presenteras för leverantörerna som ett krav, och inte bara en idealbild. Men att hela leverantörskedjan inte lever upp till kraven är ingen anledning att avbryta samarbetet. Det viktigaste är snarare att skapa sig en tydlig bild över hur stort gapet är mellan kraven och verkligheten hos leverantörerna. Det kan vara värt att lägga resurser på att ta fram en grundlig analys av gapet så att förväntningarna blir tydliga för leverantören. Se till att leverantören Code of Conduct for Suppliers KappAhl Code of Conduct Version June 2010 är delaktig i att ta fram en åtgärdsplan. Externt samarbete kring implementeringen av uppförandekoden kräver samarbete internt. Det är viktigt att se till att alla delar av verksamheten drar åt samma håll. Om hållbarhetschefen kommer ena dagen och gör en revision som visar nedslående resultat kan inte upphandlarna komma dagen efter och lägga en stor order. För att uppförandekoden ska implementeras fullt ut är det optimala att vara på plats. Om det är möjligt beror förstås mycket på vilka resurser som finns och i vilka länder leverantörerna arbetar. En möjlighet om man inte kan vara plats är att försöka hitta bra lokala konsulter eller utbilda personal på plats i arbetet med hållbarhetsfrågor. Motivera leverantörerna Börja arbeta med konkreta hållbarhetsfrågor. För företag i exempelvis varubranschen kan en sådan fråga vara utrymningsplaner i lokaler. Genom att börja med att fokusera på något tydligt och mätbart, exempelvis brandsäkerhet, kan leverantörerna snabbt visa resultat. Att få leverantörerna att se att de också kan tjäna på att jobba med hållbarhet är nyckeln till att motivera. Det kan vara lättare att förmedla den affärsmässiga nyttan med exempelvis energieffektivisering än att ha en handlingsplan mot diskriminering. Då kan ett bra sätt vara att samarbeta med andra företag och enas kring vilka förväntningar branschen har. Då är det lättare för leverantörerna att inse hur deras konkurrenskraft kan påverkas positivt, som en indirekt konsekvens av hållbarhetsarbetet. För att arbetet ska bli meningsfullt och möjligt att följa upp så måste företaget i ett tidigt skede avgränsa arbetet med en hållbar leverantörskedja, redan från början. Om företaget har många leverantörer är det viktig att välja ut en hanterbar mängd att arbeta med, till att börja med. I arbetet med leverantörer är det viktigt att inte glömma att det kan finnas etablerat hållbarhetsarbete som definieras i andra termer eller arbetas med på andra sätt. Se till att höra efter om leverantörer kanske faktiskt driver ett eget hållbarhetsarbete, då finns en motivation att ta tillvara och utveckla. Starta samarbetsprojekt Hållbarhetsarbetet ger mer om företaget och leverantörerna upplever det som ett gemensamt arbete. Ett sätt att uppnå det är att genomföra samarbetsprojekt med sina leverantörer, i allt från omfattande vattenrening till utbildningstillfällen i arbetsrätt. För att få störst effekt av ett samarbetsprojekt måste hänsyn tas till respektive parts insats, och till tidsramen. Leverantörsurvalet är viktigt för att samarbete ska bli givande. Beroende på projektets målbild och ambitionsnivå kan det i vissa fall vara effektivt att rikta in sig på leverantörer som är en bit på väg, för att säkerställa att målen uppnås inom rimlig tid. Men generellt är nyckelleverantörer, med vilka företaget har en långsiktig relation, bäst grund för ett gemensamt projekt. Ha förståelse för att leverantörerna kanske har projekt med flera andra företag. Eftersom samarbetsprojekten är en kostnad även för dem, kan man som företag minska bördan genom att gå samman. Uppmuntra också leverantörer att samarbeta och inspireras av varandra. Gör klart tidigt vad respektive part förväntas bidra med; kompetens, tid eller det praktiska förbättringsarbetet. Om leverantören behöver genomföra investeringar, exempelvis för förnybar energi, kan en del i samarbetet vara att skapa finansieringsmodeller. Om ditt företag har stora resurser kan du erbjuda leverantörerna förmånliga lån eller delaktighet i ramavtal, så att de kan köpa varor från andra leverantörer till ett bra pris. Det kan bli en vinst för alla i slutändan. Tänk på att samarbetet kan etableras tidigt i en produktionskedja. Redan i produktutvecklingen kan företaget skapa samarbete mellan designer och leverantörer som ger mönster och utformningar som minskar spill och underlättar transport. FOTO:ISTOCKPHOTO Kontrollera arbetet En kontroll, så kallad auditering, på plats är att föredra. Var ordentligt föreberedd för att kunna vara så flexibel som möjligt under besöket, om oväntade saker uppkommer. Den avsatta tidsramen är ofta sträng, men mycket arbete går att göra före kontrollen. En auditering av arbetsvillkor bör exempelvis föregås av en genomgång av hur många anställda det finns och hur organisationen ser ut. Om det kommer indikationer på att det finns risker för repressalier gentemot arbetarna ska en riskanalys också göras innan besöket. Oavsett hur kontrollen går till bör allt material som kommer från arbetarna förbli anonymt. Se till att ditt företag väljer intervjupersoner utan inblandning från leverantörens ledning och se över möjligheterna att intervjua arbetarna utanför arbetsplatsen. Ett sätt kan vara att prata med en lokal fackförening som kan förmedla kontakter. Är det inte möjligt att vara på plats kan företaget anlita en tredje part som genomför kontrollen. Men det innebär inte att man som företag behöver ha konsulter på plats hos leverantörerna regelbundet. Oftast kan exempelvis inköpare bidra med småkontroller genom att kontinuerligt fråga och höra sig för. Utifrån inköparnas upplevelser kan företaget rikta kommande kontroller. Var lite självkritisk i företagets roll som kontrollerande köpare. Om leverantören exempelvis har stora problem med obetald övertid vissa månader är det bra att rannsaka ditt företags ordrar. Ofta är belastningen på leverantörerna säsongsbetonad och kanske kan ditt företags verksamhet bidra till en jämnare arbetsbörda för dina leverantörers arbetare. Kontrollen kan vara ett sätt att signalera att man som företag menar allvar. Men tänk på att den ger en ögonblicksbild som görs meningsfull genom hållbarhetsarbetet före och efter. Källor: Respect Sustainable Business, Goodpoint, ICA och IKEA.

6 Kom igång med anti-korruption Många hållbarhetsansvariga tvekar inför att också ta sig an frågor som rör anti-korruption. Men korruption, mutor och oegentligheter tillhör tveklöst sådant som företag och organisationer med ambitioner inom hållbarhet måste motverka. Här är några tips på hur arbetet kan starta. 1 Gör en ordentlig riskoch sårbarhetsanalys Korruption förknippas ofta med mutor, en anställd som tar emot pengar eller annan ersättning på ett oegentligt sätt. Men begreppet är vidare än så och den nya mutlagstiftningen i Sverige har skärpts sedan förra året. Olaglig lobbyverksamhet, missbruk av regelverk kring offentlig upphandling, kartellbildning och maktmissbruk av tjänsteställning är också sådant som kan klassas som korruption. Fundera över hur och i vilka sammanhang företagets eller organisationens medarbetare kan bli berörda av företeelser som kan klassas som korruption. Lista upp tänkbara situationer och analysera dem. 2 Säkerställ att antikorruption finns med i uppförandekoden Om uppförandekoden är några år gammal kan det vara värt att kontrollera att formuleringar om anti-korruption är tillräckligt aktuella. Om inte, se till att de skrivs in på ett korrekt sätt. Säkerställ att regler kring anti-korruption gäller för alla anställda och leverantörer. 3 Ställningstagande från ledningen Som vid allt hållbarhetsarbete krävs tydliga signaler från ledningens sida. Det är viktigt att ledning och helst också styrelsen backar upp arbetet med anti-korruption genom tydliga uttalanden och deklarationer. 4 Genomför utbildning Anti-korruptionsprogram måste kommuniceras till alla medarbetare och leverantörer. Om nödvändigt, förtydliga regler som rör gåvor, representation och resor. Det kan vara ok att bli bjuden på en bricklunch, men inte en femrättersmiddag på finkrog. Enklare gåva kan accepteras, men inte ett presentkort på tusen kronor. Utbildningen bör också syfta till att öka medvetenheten i hela organisationen för att undvika situationer som kan leda till risker, intressekonflikter och jäv. HÄR KAN KORRUPTION UPPSTÅ 5 Arbeta förebyggande Det förebyggande arbetet syftar till att skapa system och rutiner så att situationer som inbjuder till korruption inte uppkommer. Det kan vara sådant som att ha arbetsrotation, noggranna attestrutiner för fakturor, bakgrundsundersökningar av nya leverantörer, säkerställande av att flera personer med ansvar fattar beslut om upphandlingar och liknande. Självklart innebär det förebyggande arbetet också att skapa en företagskultur och värdegrund där korruption inte är accepterad. Här är några olika arbetsmiljöer där det enligt Transparency International är ökad risk för korruption: Adekvata uppförandekoder saknas Krav på innehåll i fakturainformation efterlevs inte Attestrutiner är otillräckliga eller följs inte Arbetsrotation tillämpas inte För omfattande eller obegränsade befogenheter Brister i kännedom om ramavtal och övriga villkor Riskbedömningar vad gäller oegentligheter otillräckliga eller görs inte alls Olämpliga beroendeförhållanden/intressekonflikter inventeras inte VAD ÄR ETT WHISTLE BLOWERSYSTEM? Det är enkelt uttryckt en kanal för medarbetare att rapportera eventuella misstänkta oegentligheter. Medarbetarna kan vara anonyma. Systemet säkerställer också att man inte alltid måste gå till sin närmaste chef för att rapportera, utan kan använda andra kanaler. En vanlig oro inom organisationer inför att införa whistle blowersystem är att det skulle kunna uppmana till förtal och anonyma angrepp utan grund. Erfarenheterna hittills pekar dock på att den oron är överdriven. Noggrann hantering och utredning av anmälningar brukar säkerställa att systemet inte missbrukas. Korruption är inte bara mutor. Hur väl är din organisation rustad mot olaglig lobbyverksamhet, missbruk av regelverk vid offentlig upphandling och maktmissbruk av tjänsteställning? 6 Övervakning och uppföljning Det måste finnas system för att hantera misstänka oegentligheter. Ett sådant kan vara hantering av tips, en så kallad whistle-blowerprocess (se faktaruta). Det måste finnas adekvata rutiner för utredning av incidenter på ett sätt som är säkert samtidigt som det sker med respekt för integriteten hos de berörda. Vanligtvis sker detta i speciella kommittéer. Det är också viktigt att det blir sanktioner mot överträdelser och att likabehandling råder. Efter en tid brukar erfarenheterna kunna bidra till förbättrade regelverk inom organisationen. SÅ FUNGERAR NYA MUTBROTTSLAGEN För ett år sedan fick Sverige en ny mutbrottslagstiftning, den första översynen av lagen på 35 år. En anledning till att lagen gjordes om var att fler personer ska kunna dömas för att ta emot och ge mutor, exempelvis uppdragstagare. Därmed kan en ansvarig på ett företag nu dömas om exempelvis en anlitad konsult begått mutbrott, något som kallas vårdslös finansiering av mutbrott. Tydligare riktlinjer för vad som är grovt mutbrott finns nu även i lagen. Nu finns även den nya straffbestämmelsen handel med inflytande, vilket omfattar en närstående till en beslutsfattare som tar emot en muta för att påverka beslutsfattaren. Källor: MiljöRapportens kursdag i anti-korruption som genomfördes den 24 april under ledning av konsultföretaget Ethos och organisationen Transparency International. En ny utbildning inom antikorruption beräknas äga rum i början av FOTO: ISTOCKPHOTO

7 Slut kretsloppen s projekt i Sverige går ut på yckeskapslar från varmdrycko. I återvinningsprogrammet, det första av sitt slag i Sverige, ill nya produkter istället för att ing. Ett exempel på Terracycles ra på material som traditionellt nnas, men som passar för att rodukter. Utöver dryckeskapslmaterial från tillverkningsprosamlas in och användas för att ter genom så kallad upcycling. det insamlade skräpet inte bean direkt kan användas för ny skillnad mot vanlig återvinning En cirkulär ekonomi sparar både naturresurser och pengar. Med strategier som vagga till vagga kan företag minska sitt avfall och miljöanpassa hela verksamheten. Så här kan företag bidra till, och vinna på, slutna kretslopp. ling till Sverige Av Ida Måwe återvinningskoncept ngar som varustället för skräp, nceptet upcycling t internationella retaget inlett samarbete tillverkare för att ukter av material lle förbrännas. egenskaper vid återvinning, dess livscykel. dral sparas omkring 190 dral i bomull. r företagens tillverkningslingsprogram. användning för sin skadade går till spillo. Foto: Terracycle Högtalare och bärkasse som tillverkats genom upcycling av plasförpackningar. Ett energisnålt sätt att ta hand om avfall, vilket också fungerar som reklam. Upcycling, att återanvända alla beståndsdelar, är en central del av en cirkulär ekonomi. Här bärkassar och högtalare som tillverkats av plastförpackningar. plastens egenskaper i större utillvara på i de nya produkterna. pel en vattentät film så kanske göra paraplyer, säger Jakob Rinsvarig för Terracycle i Sverige. Tassimo ska användas till är vanliga produkter som Terragenom upcycling är höljen till al och bärkassar. Och där återvinning ofta leder till en produkt med något sämre kvalitet innebär upcycling istället att den nya varan förädlas. Vid vanlig återvinning är det ibland svårt att hitta det perfekta användningsområdet för olika typer av förpackningar. Men vid upcycling tar vi Avfall är resurs vara på materialets olika egenskaper och förlänger dess livscykel som kvalitativa produkter. I ett pro- I en normal jekt samlar produktion vi in barnmatsförpackningar uppstår restprodukter och det som produceras blir förr eller för att till exempel låta tillverka hakklappar och lunchlådor. På så sätt går det återvunna materialet även tillbaka senare skräp. till den En konsumentgrupp del går att som återvinna, använde det från men början, det blir en koppling som konsumenterna sopberget ser byggs och ger produkterna på i takt mervärde. med att produkter När Terracycle nu etablerar sig i Sverige inleder de samarbete med Kraft Foods, vilka tillverkar konsumeras och slängs. En grundtanke inom den dryckesmaskinen cirkulära ekonomin Tassimo, penntillverkaren är att företagens skräp tag som ska främst elimineras. lämpar sig för Det återvinningsmodel- ska finnas två Bic och barnmatsproducenten Ella s Kitchen. De förelen är de som tillverkar plastförpackningar som godisförpackningar, kretslopp, ett för biologiskt tandkrämstuber material och chipspåsar. som ska återföras till Det naturen finns stora möjligheter och ett för många teknologiskt plasttillverkare och i fallet med Tassimo räknar vi med att material som samla in ska och återföras återvinna flera ton som material råvara i måna-den. Utöver miljönyttan kan konceptet också be- produktionentyda Målet en varumärkeshöjning är helt enkelt när konsumenterna att skapa till en exempel ser företagets produkt på en ny väska, värld utan sopor, där råvarorna aldrig tar slut istället för ett papper som ligger och skräpar på utan bara trottoaren, återanvänds. säger Jakob Rindegren. Ett första steg är att bli av med alla giftiga ämnen i produktionen. 3/2011 Nästa steg är att bara använda energi från bara sol, vind och vatten. Ett tredje att är att ta hand om sitt skräp. Vad passar i vilket kretslopp? Går det icke-biologiska materialet att återanvända i den egna processen eller kan det säljas till en annan aktör? För att lyckas är det viktigt att väga in återanvändningen redan i designfasen, då valet av råvaror och material är avgörande. När det gäller den biologiska biten kan det handla om att hitta material som går att kompostera, exempelvis ull eller fibrer. Här är ett exempel skotillverkaren Puma, som tillverkat ett par skor som går att lägga på komposten. Hur kan din mobiltelefon påverka hälsan för barnen i Östra Kongo? Utveckla ett systemtänkande Ett systemtänkande handlar om att ta ansvar för flöden av material och energi i utvecklandet av en produkt eller tjänst. Här är det viktigt att ha både ett mikro- och ett makroperspektiv och förstå hur ekologiska, ekonomiska och sociala system hör ihop. Hur kan vår mobiltelefon påverka hälsan för barnen i Östra Kongo? Varför leder fattigdom till sämre miljö? Ett första steg på företaget kan vara att börja prata om värderingar. Det finns många sätt att arbeta med hållbarhet, och det är viktigt att arbetet speglar vad som är viktigt för ÅTERANVÄNDNING MED VAGGA TILL VAGGA Snarare än att minska negativ miljöpåverkan strävar designfilosofin vagga till vagga efter att skapa positiva ekologiska fotavtryck. Begreppet fick ett genomslag för ungefär tio år sedan i och med boken Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things av William McDonough och Michael Braungart. Ett ledord i arbete enligt vagga till vagga är upcycling, tanken att produkter som till synes är förbrukade kan fortsätta göra nytta antingen som biologiska näringsämnen eller tekniska komponenter. Även om vagga till vagga främst ses som en design- och tillverkningsfilosofi går modellen att använda för såväl stads- och samhällsutveckling som ekonomiska lösningar. Läs mer på företagets anställda och ledning. Nästa steg kan vara att göra en livscykelanalys, där produktionskedjan analyseras. Hur sker design, produktion, transport, marknadsföring, försäljning, kundernas användning och hur gör kunderna sig av med varan? När livscykelanalysen är gjord kan man börja fundera på i vilken fas företaget gör bäst insats. Är det i slutet av kedjan eller i början? Livscykelanalyser är ofta dyra, ett alternativ är att ta del av redan befintliga livscykelanalyser eller sätta sig ned på företaget och tänka igenom stegen själv. Cyeltillverkaren Nishiki har gått från att bara sälja cyklar till att även sälja tillgång till cyklar. Sälj funktion istället för produkt Ett sätt att minska det ekologiska fotavtrycket är att styra om försäljningen, eller delar av den, till en funktion. Istället för att sälja produkter så behåller företaget ägandet och erbjuder användandet. Ett exempel är en bilpool. Företaget äger bilarna och användarna köper tillgången. Ett annat är musiktjänster som Spotify. Istället för att köpa cd-skivor i butik, så köper kunderna tillgången på nätet. Detta tänk går att applicera på många branscher. Ett exempel är cykeltillverkaren Nishiki och deras produktion av elcyklar. Elcyklarna kostar mycket att tillverka och är därför svåra att sälja på grund av det höga priset. Men genom att kunderna kan köpa tillgång till cyklarna, får företaget ett nytt ben att stå på. En annan variant är leasing av tvättmaskiner. Studier har visat att både företag och kunder tjänar på kontrakt där tillverkaren kan leasa ut sina bästa och dyraste maskiner. Kunden får en energisnål maskin som inte går sönder. Företaget får ett incitament att bygga maskiner som håller längre och en marknad för sina mest avancerade produkter. Dessutom kan upplägget bygga ett livslångt band mellan företaget och kunden. Genom att ta till vara alla anställdas olika resurser kan företaget skapa mer komplexa lösningar. Mångfalden stärker företaget och gör det uthålligare i arbetet. Här kan man likna företaget med en skog, där olika arter har skilda funktioner. Finns det bara en slags granar i skogen blir den inte särskild motståndskraftig. På samma sätt blir företaget starkare om det finns Dyrare råvaror, som metall, tvingar företagen att tänka om. Ekonomisk vinst med resurseffektivitet FUNDAMENTEN I EN CIRKULÄR EKONOMI Begreppet cirkulär ekonomi innebär att sträva bort från en linjär process där produkter tillverkas, används och förbrukas. Istället är målet att resurser ska röra sig i ett cirkulärt kretslopp inspirerat av naturen. I praktiken innebär det till stor del produktdesign som underlättar återvinning. Begreppet bygger på fyra fundament: Avfall är en resurs maximera återanvändningen. Mångfald är en styrka i en föränderlig värld krävs förmåga till anpassning. Förnyelsebar energi fokus på energiomställning. Systemtänkande Förståelse för hur delar och detaljer passar in i större sammanhang. Läs mer på Mångfald stärker och gör företaget mer uthålligt en mångfald av idéer, teknologier och kulturer. Det är viktigt att ha högt i tak och involvera hela företaget i hållbarhetsarbetet, gärna genom att jobba i arbetsgrupper där man blandar olika yrkeskategorier, alltifrån kassapersonal till produktion. Ett exempel är biltillverkaren Toyota, som arbetar enligt konceptet Lean. Där kan Råvarupriserna stiger och material som plast och metaller blir allt dyrare. Om hundra år kommer många råvaror helt ha tagit slut. Denna utveckling innebär att företagen måste tänka om. Slutna kretslopp innebär nya möjligheter, återanvändningen kan ge stora ekonomiska vinster på sikt. Det har också visat sig att andra marknader öppnar sig för företag som satsar på cirkulär ekonomi. Ett exempel är det holländska mattföretaget Desso, som gått igenom materialen i sina mattor och säkrat att de inte innehåller några gifter. Desso gör sitt eget råmaterial genom att återföra gamla nötta mattor till produktionen. Upplägget kräver att produkterna går att ta isär. Varje material samlas i olika högar som sedan återanvänds. Sedan Desso lanserade sina giftfria mattor har de fått nya kunder. Det är exempelvis flygbolag som ställer höga krav på mattor i rena material, och förskolor som vill ha giftfria produkter i förskoleverksamheten. anställda på alla nivåer i organisationen komma med förbättringsförslag på verksamheten. För Toyota har det varit en vinst, som gjort företaget väldigt framgångsrikt i sin bransch. Rätt kombinerat med hållbarhetsfrågor kan förbättringsarbetet utvecklas till Lean and Green, där både miljö och effektivitet står i fokus. Källor: Stuart Pledger, Cradlenet. Tobias Jansson, Circular Economy. Mathilda Tham, professor i mode och hållbarhet, Beckmans Designhögskola, Stockholm.

8 Materialitetsanalysen hittar utmaningarna I den växande floran av hållbarhetsfrågor blir materialitetsbegreppet allt viktigare. Det vill säga processen för att identifiera de hållbarhetsfrågor som verkligen är relevanta för företaget, och som berör både affärsnytta och strategi. Första steget är att ta fram en materialitetsmatris. METOD 1: JÄMFÖR INTERNA OCH EXTERNA INTRESSENTERS SYN PÅ HÅLLBARHETSFRÅGOR En materialitetsanalys bygger oftast på en kvantitativ eller kvalitativ undersökning bland intressenterna. För ett större företag med många intressenter kan en omfattande kvantitativ enkät med många respondenter vara lämpligt. För ett mindre företag eller ett företag med få kunder kan en kvalitativ och numerärt mindre omfattande undersökning vara rätt väg. En kvantitativ undersökning kan också kompletteras med djupintervjuer. 1. Etik. 2. Företagsstyrning och transparens. 3. Tungmetaller. 4. Ansvarsfull marknadsföring. 5. Palmolja. 6. Stamceller. 7. Transporter. 8. Hormonstörande ämnen. 9. Globalisering. 10. Rättvis handel. 11. Samhällsengagemang. 12. Nanoteknik. 13. Klimatförändringar. 14. Hållbar konsumtion. 15. Vatten. 16. Arbetsförhållanden. 17. Konserveringsmedel och parabener. 18. Biologisk mångfald. 19. GMO. 20. Stigande medelålder. 21. Innovativa produkter. 22. Aktievärde. 23. Tillgång till produkter. 24. Mångfald. 25. Avfallshantering. 26. Produktsäkerhet. 27. Medarbetarrealtioner. 28. Leverantörsrelationer. 29. Djurförsök. Betydelse för externa intressenter Ganska viktigt Mycket viktigt 6 Efter de högst prioriterade frågorna kan det vara aktuellt att se över de som rankas medelhögt De frågor som Ganska viktigt Mycket viktigt bedöms som minst viktiga Betydelse för interna intressenter behöver inte vara ointressanta för företaget. Det kan vara så att de tillfrågade inte är insatta i ämnet eller inte förstår frågan och därför tillskriver den ett lägre värde. Om två frågor är väldigt lika eller berör samma ämne, och den ena får ett betydligt lägre värde, kan frågan vara otydligt formulerad Miljö Socialt ansvar Styrning & ekonomi De frågor som bedöms som mycket viktiga av både interna och externa intressenter är en indikation på vad företaget bör fokusera på i första hand. Om det inte finns program eller långsiktiga mål för frågorna bör det prioriteras, tillsammans med metoder för att mäta och följa utvecklingen. Medarbetarnas svar kan ses som en blandning av deras personliga åsikter om hållbarhetsfrågor samt deras syn på det egna företaget och hållbarhet utifrån deras arbete. SÅ SKAPAS EN MATERIALITETSMATRIS Matrisen används för att jämföra vilka hållbarhetsfrågor som företaget och dess externa intressenter värderar högst. Det för att tydligare definiera prioriteringar. I ett första skede kan det vara lämpligt att jämföra externa och interna intressenters syn på hållbarhet (metod 1). På så sätt utkristalliseras de viktigaste frågorna. I ett andra steg kan externa intressenters syn jämföras med hur olika hållbarhetsfrågor prioriteras av företaget (metod 2). Det visar om det finns skillnader mellan företagets och intressenternas syn på hållbarhet. Rankar intressenterna vissa frågor som viktigare än vad företaget bedömer, är det viktigt att kommunicera med exempelvis kunder och investerare. Om de inte är införstådda med att företaget inte berörs av frågan är risken annars att de tror att den ignoreras, vilket kan skada varumärket. Resultatet kan även vara anledning att se över hur relevant frågan faktiskt är. Betydelse för externa intressenter Ganska viktigt Mycket viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Betydelse för företaget Enkäten till intressenterna bygger på att de rankar varje enskild fråga på en skala från exempelvis 1-5, utifrån hur viktiga de uppskattar dem. Ett stort antal frågor i analysen ger en fördjupad bild, samtidigt kan det bli för stor belastning för de svarande som då avstår eller inte tänker igenom sina svar. En lämplig avgränsning kan vara ett 30-tal frågor. Med breda frågor som avfallshantering, klimatförändringar, mänskliga rättigheter och transparens ger svaren en överskådlig bild över hur både företaget och externa intressenter nu ser på hållbarhetsutmaningarna. Frågorna kan exempelvis väljas utifrån GRI, Global Compact, ILO och OECD:s riktlinjer. Blir omfattningen för stor väljs de frågor ut som är relevanta för företaget. Genom att välja företags- eller branschspecifika frågor ger svaren en bild av hur viktiga detaljerade sakfrågor är för intressenterna. Det ger specifika svar, samtidigt kan frågorna bli så detaljerade att intressenterna får svårt att ta ställning. Exemplen nedan är inspirerade av materialitetsmatriser från bland annat SCA och L Oréal. METOD 2: JÄMFÖR FÖRETAGETS PRIORITERINGAR MED EXTERNA INTRESSENTERS SYN Frågor som bedöms viktiga av företaget men inte av intressenterna kan vara obekanta för utomstående. Även de frågorna är viktiga att kommunicera för att belysa vad företaget berörs av och satsar på, risken är annars att mycket av hållbarhetsarbetet blir ouppmärksammat. Längs axeln för företagets relevans rankas hållbarhetsfrågorna utifrån hur de prioriteras i det långsiktiga hållbarhetsarbetet. Frågor som är av direkt relevans för affärsstrategin och verksamheten får högt betyg. Frågor som inte berörs av verksamheten men till exempel är aktuella i samhällsdebatten viktas lågt

9 MiljöRapporten Direkt Information och analyser varje vardag, direkt till din mobil, dator eller surfplatta. Sveriges ledande omvärldsbevakning inom hållbarhet gör att du hänger med i besluten från regering, EU, myndigheter och departement. Dessutom får du nyheter om vad andra företag och organisationer gör inom hållbarhet. Tidningen MiljöRapporten Analyser, intervjuer med experterna och praktiska råd kring hållbarhetsarbete. I 25 år har MiljöRapporten varit ett viktigt verktyg för miljö- och hållbarhetsproffs. För prenumeration och information om de ledande utbildningarna och seminarierna inom miljö och hållbarhet, gå till

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna!

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna! REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Vattenverk som tillverkar desinfektionsmedel kan beröras av registrering enligt Reach. Men om tillverkning

Läs mer

Hållbart värdeskapande 2011

Hållbart värdeskapande 2011 Hållbart värdeskapande 2011 Vi vill börja med att tacka för den fina responsen i samband med projektlanseringen 2009. Med en svarsfrekvens på hela 84 procent fick vi som investerare en bra bild av hur

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle?

Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle? Cirkulära affärsmodeller Vägen till hållbart samhälle? Birgitta Björk Upplands-Väsby kommun Styrelseledamot i Silf Den cirkulära ekonomin ska rädda världen och tillväxten! Jordens resurser är inte oändliga,

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter 2013. Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter 2013. Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson Kemikalier i varor Bakgrund och regelnyheter 2013 Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson Om Goodpoint Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 1981. Vi är 20 medarbetare med bred och djup kompetens

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar

ISO 26000. En standard om ta samhällsansvar 1 ISO 26000 En standard om ta samhällsansvar Anna Linusson, Stockholms läns landsting, Ordförande Svenska ISO 26 000 kommittén Ordförande Internationella myndighetsgruppen 2 ISO 26000 i korthet Titel:

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Uppförandekod. Have a safe journey

Uppförandekod. Have a safe journey Uppförandekod Have a safe journey Viktiga principer Saferoad ska verka i enlighet med sunda, etiska affärsmetoder, sätta höga krav på oss själva och på vår på verkan på miljön och samhället i stort. Vi

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Christina Larsson Kemikalieinspektionen Barn är särskilt känsliga Inte färdigutvecklade Utforskar sin omvärld, biter och suger på saker Nära golvet damm Små kroppar, hög ämnesomsättning

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Emil Jansson

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Emil Jansson Kemikalier i varor Bakgrund och regelnyheter 2013 Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Emil Jansson Om Goodpoint Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 1981. Vi är 24 konsulter med bred och

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär

Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (5) Förklaringstexter till SKL:s uppföljningsformulär Fråga 1 Vilken typ av företag är ni? Olika typer av företag har olika förutsättningar att arbeta med leverantörsansvar

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer

Rapport. Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer Rapport Framgångsfaktorer i Swedbanks upphandling av 10 000 bärbara datorer TCO Development, Stockholm, januari 2015 Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...4 Riskanalys av inköp pekar ut IT-produkter...5

Läs mer

Migrationsverkets uppförandekod

Migrationsverkets uppförandekod Migrationsverkets uppförandekod Vi är Migrationsverket Det är ett ansvarsfullt och viktigt uppdrag som vi på Migrationsverket har fått i förtroende av regering och rikdag att utföra. Det ställer höga krav

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu EU-lagstiftning om hälsa och säkerhet (1) Huvudsaklig europeisk lagstiftning som stödjer arbetstagarskydd mot

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS

100% RECYCLABLE HANGING THE FUTURE SUSTAINABLE SOLUTION ECOLOGICAL HANGERS W E 100% YCLING W EL REC O OV WE L E RECYC G L LIN G VE LO IN W RECYCL ING OVE EL VE YC RECYCLABLE ECOLOGICAL HANGERS HANGING THE FUTURE Den nya generationen ekoligenta galgar; intelligent form och ekologisk

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

Kemikalier i varor. Verktyg och lösningar. Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Tina Almström Branting

Kemikalier i varor. Verktyg och lösningar. Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Tina Almström Branting Kemikalier i varor Verktyg och lösningar Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Tina Almström Branting Nya regler, gamla utmaningar Många olika regelverk, ibland för samma typer av varor (t.ex. elektriska

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod moral ETIK KORRUPTION jäv TILLFÖRLITLIGHET GÅVOR personalansvarsnämnden visslarsystem Internrevision ETIKRÅD Värderingar Attityd mutor affärsmässighet FÖRTROENDE SAMHÄLLSANSVAR

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Är ditt bolag redo att ta risken?

Är ditt bolag redo att ta risken? Är ditt bolag redo att ta risken? Huvudslutsatser från en unik studie om 100 svenska börsbolags barnrättsarbete. Oktober 2014 Varför har vi gjort studien? För att bidra till att bredda och fördjupa insikten

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

Helena Christensen MILJÖKRAV LEVERANTÖRER MILJÖKRAV FÖR DIREKTA LEVERANTÖRER

Helena Christensen MILJÖKRAV LEVERANTÖRER MILJÖKRAV FÖR DIREKTA LEVERANTÖRER MILJÖKRAV FÖR DIREKTA LEVERANTÖRER Godkänd av Approved by Helena Christensen Tjst Dept. KV teknisk grund 2013-04-11 1 (6) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer Revision No. ÄB-nr Rev requisition

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Mariana Pilenvik & Frida Ramström Inspektörer Kemikalieinspektionen Innehåll Kort om Kemikalieinspektionen Kemikalier i varor och Giftfri vardag Hur

Läs mer