Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013"

Transkript

1 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 8 mars 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2013: (8,4%) män (9,1%) kvinnor (7,7%) unga år (16,8%) (Andel av den registerbaserade arbetskraften) Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013 Februari månads arbetsmarknadsdata innehåller få förändringar jämfört med föregående månad. Den aktuella trenden där utvecklingen skiljer sig åt mellan kvinnor och män fortsätter. Medan kvinnornas arbetslöshetstal minskar ökar männens. Vilket har sin grund i att delbranscher som är konjunkturkänsliga som industrin och byggverksamhet har stor andel män, medan kvinnodominerade branscher är mindre konjunkturkänsliga. Arbetslöshetsutvecklingen får då en återspegling av den könsuppdelade arbetsmarknaden. Även om skillnaden i den aktuella utvecklingen på arbetsmarknaden slår olika för män och kvinnor, finns det än större skillnader mellan exempelvis personer med olika utbildningsbakgrund. Medan arbetslöshetsnivåerna för gymnasieutbildade och eftergymnasialt utbildade ligger på 8,5 respektive 5,3 procent är motsvarande siffra för personer med enbart förgymnasial utbildning 18,1 procent. Detta visar att situationen på arbetsmarknaden är tuff för personer med bristfällig utbildningsbakgrund. Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att utbildning är en bra och lönsam investering på arbetsmarknaden. Särskilt viktigt är det för ungdomar att fullfölja gymnasiet för att ha möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och för att kunna studera vidare. På arbetsmarknaden efterfrågas i allt större utsträckning eftergymnasial utbildning. En stor grupp av dem med långa arbetslöshetstider har kortare utbildningsbakgrund. Av gruppen som varit arbetslös i mer än 24 månader har 33,9 procent förgymnasial utbildning. Av ungdomar under 25 år ökar antalet i långa arbetslöshetstider med enbart förgymnasial utbildning medan den minskar för ungdomar med gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. För ungdomar utan gymnasieutbildning är situationen på arbetsmarknaden tuff och risken att hamna i lång tid av arbetslöshet är stor.

2 Lediga platser: fortsatt efterfrågan på arbetskraft i länet I februari anmäldes platser 1 till Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län, vilket i faktiska tal är platser färre än i februari i fjol. Av de nyanmälda platserna under februari anmäldes flest lediga platser (3 393 stycken) inom vård och omsorg, platser anmäldes inom den breda näringsgrenen finansiell verksamhet och företagstjänster (där många av de företag som säljer tjänster till andra företag ingår), 979 platser anmäldes inom handel, 783 tjänster anmäldes inom personliga och kulturella tjänster, 685 platser inom utbildning, och 598 inom hotell och restaurang, och 434. Flest platser (5 770 stycken eller 51,5 procent av länets platser) anmäldes i Göteborg. Därutöver är de nyanmälda platserna fördelade över länet med en viss koncentration till de större orterna: Borås 658 platser, Mölndal 387 platser och Trollhättan 375 platser. Drygt arbetssökande fick arbete i länet i februari Under februari påbörjade personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götalands län någon form av arbete, vilket kan jämföras med motsvarande siffra i februari i fjol som var personer till arbete. Av dem som fick arbete i februari 2013 var: kvinnor (49,7 procent) och män (50,3 procent) ungdomar (18-24 år) utrikesfödda 889 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Fler arbetslösa män i länet än i fjol, men färre kvinnor I slutet av februari 2013 var totalt personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i länet, vilket motsvarar 8,4 procent av arbetskraften i åldrarna år. 2 Det är en ökning med 811 personer eller 1,2 procent jämfört med februari Som andel av arbetskraften ligger den totala arbetslösheten i länet på 8,4 procent vilket kan jämföras med riket som helhet där 8,9 procent av arbetskraften var arbetslös (öppet arbetslösa eller i program) i slutet av februari De relativa arbetslöshetstalen har minskat med 0,1 procentenheter i länet och 0,2 procentenheter i riket på ett års sikt. 1 Det finns anledning att vara försiktig med att oreflekterat använda platsstatistiken som en mätare av efterfrågeutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur, annonseringsregler och annonseringskultur förändras också över tid och syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden och inte för statistikproduktion. 2 Sedan en tid publicerar Arbetsförmedlingen den relativa arbetslösheten som andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhållande till befolkningen. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. När begreppet arbetskraft används på dessa sidor åsyftas denna registerbaserade arbetskraft.

3 Av de personer som var arbetslösa i Västra Götalands län i slutet av februari var personer öppet arbetslösa och deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Förändringen i antalet öppet arbetslösa i länet mellan februari 2013 och samma månad i fjol visar en minskning med 855 personer (-2,3%) och antalet i arbetsmarknadspolitiska program har ökat med personer (+5,5%). På ett års sikt finns en märkbar skillnad i förändringen i arbetslöshet mellan könen. Medan antalet arbetslösa kvinnor har minskat med 680 personer (-2,3%), har arbetslösheten för män däremot ökat med personer (+4,0%). Tendensen den senaste tiden är att antalet arbetslösa kvinnor i stort sett har varit i samma nivå varje månad jämfört med året innan, medan antalet arbetslösa män ökat markant. Skillnaden mellan könen är en återspegling av en könsuppdelad arbetsmarknad där exempelvis konjunkturkänslig industri med större andel män har påverkats negativt av inbromsningen i konjunkturen. Uppdelat i åldersgrupper framkommer att det är bland kvinnor i åldern år som antalet arbetslösa har minskat mest, och i princip hela ökningen av antalet arbetslösa härrör från yngre män. Antalet arbetslösa män i åldrarna år har ökat med personer på ett års sikt. Sett till den sammanlagda nettoökningen på drygt 800 personer framkommer tydligt vilken grupp det är som drabbats av konjunkturinbromsningen. De regionala skillnaderna mellan länets kommuner vad gäller arbetslöshetsnivå består. De fem kommuner i Västra Götalands län med lägst arbetslöshet som andel av arbetskraften i åldern år är Lerum (3,8%), Öckerö (3,8%), Kungälv (4,1%), Tjörn (4,1%) och Härryda (4,5%). De fem kommuner med högst arbetslöshet är Trollhättan (16,2%), Gullspång (13,4%), Åmål (12,5%), Mariestad (11,3%) och Vänersborg (11,1%). Den stora spridningen i arbetslöshetsnivå i länet innebär att de kommuner i länet som har låg arbetslöshet också återfinns bland dem med lägst arbetslöshet i riket, medan Trollhättan återigen har hamnat på sistaplatsen bland landets 290 kommuner. Haparanda och Trollhättan har landets högsta arbetslöshet. De arbetsmarknadspolitiska programmen Jobb- och utvecklingsgarantin 3 är det arbetsmarknadspolitiska program som har flest deltagare. I Västra Götalands län var deltagarantalet personer i slutet av februari 2013, vilket är 497 personer färre än i februari Deltagarantalet i programmet har legat på en konstant nivå runt personer under en längre tid och det stabila deltagarantalet gör att skillnaderna mellan de olika månaderna är små. Noterbart är att antalet yngre (under 30 år) inom jobb- och utvecklingsgarantin har ökat något på ett års sikt, medan antalet personer över 30 år har minskat under samma period. Och bland de yngre är det en relativt kraftig ökning bland män under 25 år, medan kvinnorna i den åldersgruppen minskar i programmet. I åldersgruppen år har dock antalet kvinnor ökat i jobb- och utvecklingsgarantin. Av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin deltar personer i sysselsättningsfasen, 4 vilket är en ökning med 15,8 procent jämfört med i fjol. Antalet personer i 3 Den huvudsakliga målgruppen för jobb- och utvecklingsgarantin är personer som har förbrukat sin ersättningsperiod inom arbetslöshetsförsäkringen. Inom ramen för programmet erbjuds exempelvis jobbsökaraktiviteter med coachning, arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning. 4 Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas innebär sysselsättning hos en anordnare för deltagare som efter 450 utbetalade ersättningsdagar i programmet ännu inte har fått ett arbete.

4 sysselsättningsfasen har ökat kontinuerligt, men under ett par månader har trenden varit svagt nedåtgående. Antalet ungdomar i sysselsättningsfasen har ökat kraftigt på ett års sikt. Från 46 personer för ett år sedan, till 78 personer i slutet av februari Jobbgaranti för ungdomar 5 är det program som har näst flest deltagare. I februari 2013 deltog personer i programmet, vilket är en ökning med 1,0 procent jämfört med februari i fjol. Ungdomsarbetslösheten berörs mer utförligt i särskilt avsnitt nedan. Stor grupp med långa tider utan arbete Den grupp av de arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader har varit relativt oförändrad storleksmässigt under en längre tid, men på ett års sikt märks en viss minskning. I februari 2013 hade personer av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än två år. För ett år sedan var motsvarande siffra personer. Gruppen har alltså minskat något (-4,7 procent) jämfört med för ett år sedan. En relativt stor grupp av dem med långa arbetslöshetstider har bristande utbildningsbakgrund. Av gruppen som varit arbetslös i mer än 24 månader har 33,9 procent enbart förgymnasial utbildning. Av ungdomar under 25 år växer gruppen i långa arbetslöshetstider med enbart förgymnasial utbildning medan den minskar för ungdomar med gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. Detta återspeglar det faktum att för ungdomar generellt är arbetslöshet inget statiskt tillstånd. Det sker hela tiden ett flöde in i och ut ur arbetslöshet för ungdomar. För ungdomar utan gymnasieutbildning är situationen på arbetsmarknaden dock tuffare och risken att hamna i lång tid av arbetslöshet ökar. Arbetslösheten bland ungdomar på fortsatt hög nivå Antalet arbetslösa ungdomar (i åldrarna år) har under en tid legat på en högre nivå än året innan personer i åldersgruppen var arbetslösa i länet i februari 2013, vilket är 4,9 procent fler än i februari Det är de unga männen som står för hela uppgången i arbetslösheten. På ett års sikt har antalet arbetslösa män under 25 år ökat med 10,1 procent. Antalet unga kvinnor har däremot minskat med 2,1 procent. Av de arbetslösa ungdomarna är män och kvinnor. Hela 60,5 procent av de arbetslösa ungdomarna är alltså män. Det finns normalt en tydlig årscykel vad gäller ungdomsarbetslöshet där antalet inskrivna arbetslösa minskar under våren. Med stor sannolikhet kommer arbetslöshetsnivåerna för unga att minska även i år, och öka på nytt först i samband med att många ungdomar lämnar gymnasiet i juni. I slutet av februari 2013 var alltså ungdomar (motsvarande 16,8 procent av arbetskraften i åldersgruppen år) arbetslösa i länet, vilket är 759 personer fler än i februari Antalet öppet arbetslösa ungdomar var 287 personer fler i februari 2013 jämfört med samma månad Fler unga personer deltar också i arbetsmarknadspolitiska program (472 personer fler) jämfört med februari Jobbgaranti för ungdomar erbjuds ungdomar under 25 år som varit arbetslösa och inskrivna på arbetsförmedlingen i minst 90 dagar (inom en ramtid på fyra månader).

5 Antalet deltagare i jobbgaranti för ungdomar var något fler i februari 2013 än i februari I februari 2013 deltog personer i programmet, vilket är 69 personer fler än i februari Antalet personer under 25 år i jobb- och utvecklingsgarantin har ökat med 31 personer (från till 2 133) från februari 2012 till februari I normalfallet har en person under 25 år som deltar i programmet redan deltagit i jobbgaranti för ungdomar i maximala 15 månader. Ökningen av unga i jobb- och utvecklingsgarantin är en indikation på att gruppen unga med riktigt lång arbetslöshetstid växer. Antalet personer under 25 år i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas har som nämnts också ökat. I februari 2013 var 78 personer under 25 år deltagare i sysselsättningsfasen i länet, vilket kan jämföras med 46 personer i februari Skillnaden i andelen arbetslösa ungdomar är fortsatt stor bland länets kommuner. De fem kommuner i länet som har lägst arbetslöshet bland ungdomar (18-24 år) som andel av arbetskraften är Tjörn (8,1%), Kungälv (8,2%), Orust (9,1%), Strömstad (9,9%), samt Lerum (10,5%). De fem kommuner med högst andel arbetslösa i åldersgruppen är Åmål (33,2%), Trollhättan (29,8%), Gullspång (29,0%), Bengtsfors (27,3%) och Vänersborg (27,1%). Fler nyinskrivna män, men färre kvinnor på Arbetsförmedlingen I februari 2013 anmälde sig personer som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet, vilket är 67 personer färre än i februari Av dem som registrerades som nyinskrivna arbetslösa under februari var 41,2 procent kvinnor och 58,8 procent män (34,1 procent av de nyinskrivna var ungdomar under 25 år). Även här går det att se en skillnad mellan kvinnor och män. I år var antalet nyinskrivna män fler än i fjol, medan antalet nyinskrivna kvinnor uppvisar en minskning jämfört med i fjol. Arbetssökande i arbete med anställningsstöd Antalet personer i arbete med anställningsstöd är högre i februari 2013 jämfört med samma månad I februari 2013 hade personer arbete med anställningsstöd, vilket innebär en ökning med 16,8 procent jämfört med februari i fjol. Personer som har arbete med anställningsstöd fördelar sig på 652 i särskilt anställningsstöd 6 (en minskning med 9,6 procent jämfört med året innan) och 363 i instegsjobb 7 (8,1 procent färre än i februari 2012). Under förra året togs också de första besluten om förstärkt särskilt anställningsstöd i länet, och i slutet av februari hade 289 personer anställning med detta stöd. Hela ökningen av personer i anställningsstöd återfinns alltså bland dem med förstärkt särskilt anställningsstöd. Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns möjligheter till anställning med stöd för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I länet fanns i slutet av februari personer i anställning genom särskilda insatser för funktionsnedsatta (40,2 procent av dessa är kvinnor och 59,8 procent är män), varav i anställning med lönebidrag (en 6 Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 7 Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskundervisning för invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare.

6 minskning med 14,6 procent jämfört med februari 2012), i trygghetsanställning (en ökning med 35,5 procent), 934 i offentligt skyddat arbete (5,9 procent färre än året innan) och 802 i utvecklingsanställning (en ökning med 24,5 procent). De nya insatserna kulturarvslyftet och utvecklingsanställning samhall hade 28 respektive 168 deltagare i slutet av månaden. Färre antal nystartsjobb än i fjol Antalet personer i nystartsjobb 8 i länet uppvisar en fortsatt nedåtgående trend. Fram till juni 2011 ökade dessa relativt kraftigt, men började därefter minska i antal fram till början av 2012, då nivån stabiliserades på drygt personer. I slutet av februari sysselsatte dessa jobb personer jämfört med personer ett år tidigare. En minskning med 8,4 procent på ett års sikt. Vid den högsta noteringen i juni 2011 var personer anställda med nystartsjobb i länet. Av samtliga nystartsjobb hade 33 personer särskilt nystartsjobb (jämfört med 78 personer för ett år sedan). Betydligt fler män än kvinnor har anställning med nystartsjobb. 61,3 procent av länets anställda med nystartsjobb är män. Siffran för kvinnor är 38.7 procent. Av de personer som hade nystartsjobb i slutet av februari 2013 var 385 ungdomar under 25 år. Motsvarande siffra för februari 2012 var 412 personer. Antalet ungdomar som har anställning med nystartsjobb har alltså minskat med 6,6 procent på ett år. Nystartsjobben för ungdomar i länet minskade relativt kraftigt under andra halvan av 2011, ökade sedan på nytt under första halvan av 2012 för att därefter minska på nytt. Antalet utrikesfödda med nystartsjobb var i slutet av februari 2013, vilket är i princip oförändrat mot i fjol. Under det senaste året har antalet varit relativt konstant runt personer. Varselinflödet i februari Under februari 2013 varslades 676 personer om uppsägning i Västra Götalands län, vilket kan jämföras med motsvarande antal föregående år då 792 personer berördes av varsel i länet. I riket varslades personer i februari i år mot personer i fjol. Av februari månads varsel i riket var alltså 17,4 procent hemmahörande i Västra Götalands län, vilket i stort sett är i nivå med länets andel av riket. 8 Nystartsjobb innebär en ekonomisk ersättning motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften (normal arbetsgivaravgift om den anställde inte har fyllt 26 år vid årets ingång) till en arbetsgivare som anställer en person som stått utanför arbetslivet en längre tid. Särskilt nystartsjobb har målgruppen långtidssjukskrivna och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.

7 Fakta om statistiken Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Ytterligare statistik för län och kommuner finns på: /statistik Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning finns på: Arbetsmarknadsstatistiken för mars 2013 publiceras 11 april 2013

8 Regionala tabeller arbetsmarknadsdata i urval Nedan följer tabeller som redovisar arbetsmarknadsdata i urval nedbrutet på Västra Götalands läns delregioner. Regionerna består av följande kommuner: Göteborgsregionen: Göteborg, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Kungälv, Kungsbacka och Alingsås. Sjuhärad: Borås, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Mark, Svenljunga, Herrljunga och Ulricehamn. Skaraborg: Skövde, Lidköping, Grästorp, Essunga, Karlsborg, Gullspång, Vara, Götene, Tibro, Töreboda, Mariestad, Skara, Hjo, Tidaholm och Falköping. Fyrbodal: Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg, Lysekil, Strömstad, Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål). Observera att Kungsbacka tillhör Göteborgsregionen, men kommunen tillhör Hallands län. Delsummorna för regionerna är därför högre än summan för Västra Götalands län. 1. Antal nyanmälda platser per region Nyanmälda Förändring Nyanmälda Förändring platser jämfört med platser jämfört med Feb 2013 feb 2012 jan-feb 2013 jan-feb 2012 Göteborgsregionen ,5% ,7% Sjuhärad ,8% ,8% Skaraborg ,8% ,8% Fyrbodal ,8% ,1% Västra Götalands län ,5% ,4% 2. Antal arbetslösa personer med funktionsnedsättning som fått arbete under månaden Antal arbetssökande till arbete Februari 2012 Förändring jämfört med samma månad i fjol Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Fyrbodal % Västra Götalands län

9 3. Antal utrikesfödda arbetslösa personer som fått arbete under månaden Antal arbetssökande till arbete Februari 2013 Förändring jämfört med samma månad i fjol Göteborgsregionen Sjuhärad Skaraborg Fyrbodal Västra Götalands län Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per delregion Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) Andel arbetslösa ungdomar av den registerbaserade arbetskraften (18-24 år) Feb 2013 Förändring mot feb 2012 Februari 2013 Göteborgsregionen 7,6% +0,2% 14,3% Sjuhärad 7,6% +0,2% 15,6% Skaraborg 9,1% +0,1% 19,7% Fyrbodal 10,5% -1,2% 22,4% Västra Götalands län 8,4% 0,0% 16,8% Riket 8,9% +0,2% 17,9% 5. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) per delregion, olika grupper Inrikes födda Utrikes födda Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Göteborgsregionen 5,2% 18,5% 17,9% 7,8% 5,0% Sjuhärad 5,6% 19,7% 14,8% 6,8% 4,7% Skaraborg 7,3% 25,8% 17,2% 8,9% 5,3% Fyrbodal 8,4% 25,8% 20,8% 10,4% 5,6% Västra Götalands län 6,2% 20,5% 18,1% 8,5% 5,2% Riket 6,6% 20,5% 20,0% 8,7% 5,3%

10 6. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per kommun Kommun Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) Februari 2013 förändring på ett år Andel arbetslösa ungdomar av arbetskraften (18-24 år) Februari 2013 Ale 6,4% 0,2% 15,6% Alingsås 7,8% 0,7% 17,4% Bengtsfors 10,5% 0,1% 27,3% Bollebygd 5,6% 0,1% 18,9% Borås 8,6% 0,1% 15,0% Dals-Ed 9,7% 0,0% 21,4% Essunga 7,3% -0,9% 20,7% Falköping 8,9% -0,2% 19,9% Färgelanda 10,4% -0,4% 20,4% Grästorp 9,5% -1,2% 18,3% Gullspång 13,4% 1,4% 29,0% Göteborg 9,5% 0,3% 15,7% Götene 7,4% 0,6% 16,8% Herrljunga 7,2% 0,6% 16,6% Hjo 8,0% 0,5% 17,9% Härryda 4,5% 0,0% 12,1% Karlsborg 6,1% -1,1% 15,0% Kungälv 4,1% 0,2% 8,2% Lerum 3,8% 0,1% 10,5% Lidköping 8,5% 0,3% 20,5% Lilla Edet 8,5% -0,1% 18,6% Lysekil 6,5% -1,2% 15,1% Mariestad 11,3% 0,1% 23,3% Mark 6,9% 0,3% 16,5% Mellerud 9,9% -1,4% 20,8% Munkedal 8,1% 0,8% 18,5% Mölndal 5,3% -0,3% 11,1% Orust 4,8% -0,6% 9,1% Partille 5,5% -0,1% 13,2% Skara 9,1% 0,1% 16,5% Skövde 9,3% 0,8% 18,3% Sotenäs 6,3% 0,3% 14,6% Stenungsund 4,8% 0,1% 12,4% Strömstad 5,8% 0,5% 9,9% Svenljunga 6,4% 0,1% 14,6% Tanum 5,6% -0,9% 11,1% Tibro 10,9% -0,4% 22,6% Tidaholm 8,2% -0,2% 18,9% Tjörn 4,1% 0,4% 8,1% Tranemo 5,0% 0,5% 15,2% Trollhättan 16,2% -2,5% 29,8% Töreboda 11,0% -0,6% 25,8% Uddevalla 9,7% -1,0% 21,3% Ulricehamn 6,1% 0,0% 13,9% Vara 7,6% -0,1% 17,4% Vårgårda 8,3% 1,0% 20,5% Vänersborg 11,1% -1,6% 27,1% Åmål 12,5% 0,0% 33,2% Öckerö 6,4% 0,2% 15,6% Västra Götalands län 8,4% 0,0% 16,8% Riket 8,9% 0,2% 17,9%

11 7. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per kommun Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) Andel arbetslösa ungdomar av arbetskraften (18-24 år) Februari 2013 Februari 2013 Kommun Kvinnor Män Kvinnor Män Ale 6,2% 6,6% 13,2% 17,3% Alingsås 7,0% 8,5% 15,7% 18,8% Bengtsfors 9,2% 11,7% 26,6% 27,8% Bollebygd 5,2% 5,9% 15,2% 21,3% Borås 7,9% 9,3% 12,2% 17,4% Dals-Ed 9,4% 10,0% 18,3% 23,9% Essunga 7,2% 7,4% 17,4% 23,4% Falköping 7,7% 10,0% 16,0% 22,7% Färgelanda 9,7% 11,1% 16,7% 23,0% Grästorp 8,1% 10,8% 14,7% 21,1% Gullspång 13,4% 13,4% 27,6% 29,9% Göteborg 8,7% 10,3% 13,1% 18,3% Götene 8,1% 6,8% 14,3% 18,8% Herrljunga 7,4% 7,1% 17,7% 15,9% Hjo 7,5% 8,5% 15,7% 19,7% Härryda 4,3% 4,6% 8,6% 14,8% Karlsborg 7,1% 5,3% 15,1% 14,9% Kungälv 3,8% 4,4% 6,4% 9,7% Lerum 3,3% 4,3% 7,2% 13,2% Lidköping 7,5% 9,4% 17,2% 23,0% Lilla Edet 8,2% 8,7% 18,0% 19,1% Lysekil 5,2% 7,7% 10,1% 18,8% Mariestad 9,8% 12,6% 20,5% 25,4% Mark 6,5% 7,3% 15,7% 17,2% Mellerud 8,2% 11,5% 19,2% 21,9% Munkedal 7,3% 8,9% 16,3% 20,2% Mölndal 5,0% 5,6% 9,5% 12,5% Orust 4,4% 5,2% 7,7% 10,1% Partille 5,1% 5,9% 10,8% 15,2% Skara 8,8% 9,5% 13,3% 19,0% Skövde 8,8% 9,7% 15,4% 20,6% Sotenäs 5,9% 6,6% 14,0% 15,1% Stenungsund 4,6% 5,0% 11,0% 13,5% Strömstad 5,1% 6,5% 7,4% 12,4% Svenljunga 6,2% 6,5% 11,9% 16,6% Tanum 5,5% 5,8% 8,2% 13,5% Tibro 10,8% 11,0% 22,0% 23,0% Tidaholm 8,2% 8,2% 17,4% 20,0% Tjörn 3,6% 4,5% 5,9% 9,6% Tranemo 5,0% 5,0% 15,7% 14,8% Trollhättan 13,7% 18,4% 25,6% 33,3% Töreboda 10,6% 11,3% 25,3% 26,2% Uddevalla 8,4% 10,9% 19,7% 22,7% Ulricehamn 6,5% 5,8% 15,9% 12,4% Vara 7,9% 7,4% 19,2% 16,1% Vårgårda 8,0% 8,6% 18,8% 21,8% Vänersborg 8,6% 13,3% 24,0% 29,6% Åmål 11,1% 13,8% 31,7% 34,5% Öckerö 3,8% 3,8% 8,5% 12,6% Västra Götalands län 7,7% 9,1% 14,4% 18,9% Riket 8,3% 9,4% 15,6% 19,9%

12 8. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (inrikes respektive utrikes födda) per kommun Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) Inrikes födda Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) Utrikes födda Kommun Februari 2013 Februari 2013 Ale 5,3% 12,4% Alingsås 6,4% 20,5% Bengtsfors 8,9% 23,8% Bollebygd 5,1% 10,9% Borås 5,7% 20,9% Dals-Ed 8,4% 20,3% Essunga 6,2% 25,3% Falköping 6,0% 34,1% Färgelanda 9,4% 22,9% Grästorp 8,1% 32,0% Gullspång 10,2% 42,0% Göteborg 6,1% 20,7% Götene 6,1% 20,7% Herrljunga 5,9% 19,5% Hjo 7,4% 18,4% Härryda 3,8% 10,1% Karlsborg 5,6% 19,0% Kungälv 3,5% 10,9% Lerum 3,2% 9,4% Lidköping 7,1% 23,7% Lilla Edet 7,1% 18,2% Lysekil 4,9% 20,9% Mariestad 9,7% 26,7% Mark 5,8% 16,1% Mellerud 8,3% 25,5% Munkedal 7,0% 21,7% Mölndal 4,2% 11,7% Orust 4,4% 10,8% Partille 4,2% 12,5% Skara 7,0% 25,8% Skövde 7,2% 23,6% Sotenäs 5,7% 12,9% Stenungsund 4,1% 11,4% Strömstad 4,6% 10,8% Svenljunga 5,0% 17,5% Tanum 5,1% 11,1% Tibro 8,2% 31,3% Tidaholm 7,1% 21,0% Tjörn 3,5% 12,8% Tranemo 3,7% 13,8% Trollhättan 12,1% 34,5% Töreboda 8,9% 34,3% Uddevalla 7,6% 24,0% Ulricehamn 4,6% 20,5% Vara 6,8% 18,7% Vårgårda 6,7% 23,7% Vänersborg 9,3% 26,5% Åmål 10,8% 28,6% Öckerö 3,5% 9,5% Västra Götalands län 6,2% 20,5% Riket 6,6% 20,5%

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 september 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2012 63 951 (8,1%) 34 197

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen. 901 platser. platser. Götalands län maj i fjol som marginell. (14,4%) förändras också över tid och.

Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen. 901 platser. platser. Götalands län maj i fjol som marginell. (14,4%) förändras också över tid och. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 juni 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2013: 61 845 (7,8%) 34 066 män (8,2%)

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Jens Sandahl, januari i fjol. för arbete. Arbetsförmedlingen

Jens Sandahl, januari i fjol. för arbete. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösaa i Västra Götalands län januari 2014: 65 906 (8,2%) 36 976

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 augusti 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2012 62 247 (7,9%) 33 490 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 november 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2012: 64 675 (8,2%) 35 021

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2012: 63 606 (8,1%) 34 136

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 december 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2012: 64 976 (8,2%) 35 712

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2012 62 614 (7,9%) 34 355 män (8,4%)

Läs mer

en långsamt är på i länet som

en långsamt är på i länet som MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 18 december 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november n 2013: 64 847 (8,1%) 35

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 oktober 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2011

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Jens Sandahl, utveckling på. efterfrågan på. betslösheten. programmet alet har ökat. samtidigt som av rekryteringar. Arbetsförmedlingen

Jens Sandahl, utveckling på. efterfrågan på. betslösheten. programmet alet har ökat. samtidigt som av rekryteringar. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 mars 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2012 67 040 (8,5%) 36 863 män

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 9 maj 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 12 februari 2018 Sarah Nilsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018 Till arbete 5 753 inskrivna arbetssökande påbörjade någon form av arbete

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län januari 2012 10 533 (7,0%) 5 231 män (6,8%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2016 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2016: 54 460 (6,8%) 30 470

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 november 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län oktober 2011 9 369 (6,4%) 4 837 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 februari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2017: 56 240 (6,9%) 31 725

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

9 augusti Andreas Mångs, Analysavdelningen. Den svenska. exportföretag. halvåret , 8 procent. procent. Från. Arbetsförmedlingen

9 augusti Andreas Mångs, Analysavdelningen. Den svenska. exportföretag. halvåret , 8 procent. procent. Från. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 augusti 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, juli 2013 12 491 (7,3 %) 5 801 kvinnor (7,2 %) 6

Läs mer

Andreas Mångs, Halmstad, 15. maj Analysavdelningen. arbetsförmedlingar. 483 personer män

Andreas Mångs, Halmstad, 15. maj Analysavdelningen. arbetsförmedlingar. 483 personer män MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 maj 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 930 (6,66 %) 4 627 kvinnor (6,3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som.

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 juni 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 445 (6,3 %) 4 495 kvinnor (6,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %)

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 april 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars 2014 12 286 (7,2 %) 5 591 kvinnor (6,9 %) 6 695

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län maj (7,1%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län maj (7,1%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län maj 2013 12 170 (7,1%) 5 660 kvinnor (7,0%) 6 610 män (7,2%) 3 160 unga 18-24 år (14,0%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 november 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län oktober 2013 9 281 (8,2 %) 4 299 kvinnor (8,0 %) 4 982 män (8,3 %) 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län juli 2012 8 530 (7,6%) 3 750 kvinnor (7,0%) 4 780 män (9,1%) 2 360 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2013 9 159 (8,1 %) 4 294 kvinnor (8,0 %) 4 865 män (8,2 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2013 9 042 (8,0 %) 4 183 kvinnor (7,8 %) 4 859 män (8,1 %)

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2012 11 540 (6,8%) 6 060 män (6,8%) 5 480 kvinnor (6,8%) 3 010

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 januari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2016: 55 540 (6,9%) 31 400

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Umeå 8 augusti 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västerbottens län juli 2014 8 840 (6,8 %) 3 684 kvinnor (5,9 %) 5 156 män (7,6

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 september 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, augusti 2013 9 995 (6,66 %) 4 749 kvinnor

Läs mer

statistik har sammanlagt vilket innebär

statistik har sammanlagt vilket innebär MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 april 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2013 10 509 (6,9 %) 4 867 kvinnor (6,6

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av juli månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av juli månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 augusti 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län juli 2014 7 674 (6,9 %) 3 325 kvinnor (6,3 %) 4 349 män (7,4 %)

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, juli (6,4 %) kvinnor (6,3 %) män (6,5 %) ungdomar år (11,3 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, juli (6,4 %) kvinnor (6,3 %) män (6,5 %) ungdomar år (11,3 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, juli 2014 10 948 (6,4 %) 5 102 kvinnor (6,3 %) 5

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 18 december 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län november 2013 9 326 (8,2 %) 4 225 kvinnor (7,8 %) 5 101 män (8,5 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län september 2012 12 320 (7,3%) 5 890 kvinnor (7,3 %) 6 430 män (7,2 %) 3 610 unga 18-24 år

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. utrikes födda. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. utrikes födda. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping 111 mars 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, februari 2014 12 763 (7,4 %) 5 795 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 14 januari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län december 2013 9 665 (8,5 %) 4 270 kvinnor (7,9 %) 5 395 män (9,0 %)

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. ten har avtagit. månader i rad. blivit varslade. samma period. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. ten har avtagit. månader i rad. blivit varslade. samma period. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 11 oktober 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, september 2013 12 607 (7,3 %) 5 928 kvinnor

Läs mer