Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012"

Transkript

1 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2012: (8,1%) män (8,4%) kvinnor (7,8%) unga år (17,4%) (Andel av den registerbaserade arbetskraften) Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012 Den internationella nedgången i konjunkturen börjar skönjas också på arbetsmarknaden i Västra Götalands län. Jämfört med föregående år visar årets septembersiffror en viss uppgång i arbetslöshet, antal personer berörda av varsel är högre och inflödet av nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen har minskat något. Det finns en allmän samsyn bland bedömare att konjunkturen kommer att vara fortsatt svag under resten av 2012 och även 2013, vilket i så fall kommer att påverka arbetsmarknaden negativt. Samtidigt har olika näringsgrenar skilda utvecklingsmönster. Exportinriktad industri drabbas negativt av minskande internationell efterfrågan, liksom bygg- och anläggningsbranscherna av en vikande byggkonjunktur. Delar av den privata tjänstesektorn har däremot mer positiva framtidsförväntningar, inte minst på grund av en relativt stark inhemsk efterfrågan. Förutom ovan nämnda effekter på arbetsmarknaden i länet märks vissa konjunkturmönster i arbetslöshetens sammansättning. Konjunktursvackan påverkar mäns arbetsmarknad i högre grad än kvinnors. Detta på grund av att arbetsmarknaden är könsuppdelad och att män i större utsträckning arbetar i mer konjunkturkänsliga sektorer. Även ungdomars arbetslöshetssiffror påverkas av konjunkturnedgången och ungdomsarbetslösheten har ökat märkbart i länet de senaste två månaderna. Även här är de yngre männen mer drabbade än de unga kvinnorna.

2 Lediga platser: fortsatt efterfrågan på arbetskraft i länet I september anmäldes platser 1 till Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län, vilket är 7,9 procent färre än i september i fjol. Av de nyanmälda platserna under september anmäldes i vanlig ordning flest lediga platser (3 081 platser) inom den breda näringsgrenen finansiell verksamhet och företagstjänster (där många av de företag som säljer tjänster till andra företag ingår), platser anmäldes inom vård och omsorg, 860 platser inom handel och 398 tjänster anmäldes inom utbildning. I särklass flest platser (4 330 stycken eller 56,3 procent av länets platser) anmäldes i Göteborg, följt av Borås (615 platser eller 8,0 procent av länets). Därutöver är de nyanmälda platserna fördelade över länet med en viss koncentration till de större orterna. Under årets nio första månader har lediga platser anmälts till Arbetsförmedlingen i länet, vilket är något färre (1 605 platser färre) än motsvarande period i fjol. Drygt arbetssökande fick arbete i länet i september Under september påbörjade personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götalands län någon form av arbete, vilket kan jämföras med motsvarande siffra i september i fjol som var personer till arbete. Av dem som fick arbete i september 2012 var: kvinnor (52,1 procent) och män (47,9 procent) ungdomar (18-24 år) utrikesfödda 939 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Arbetslösheten i länet något högre än i fjol I slutet av september 2012 var totalt personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i länet, vilket motsvarar 8,1 procent av arbetskraften i åldrarna år. 2 Det är en ökning med personer eller 5,4 procent jämfört med september Som andel av arbetskraften ligger den totala arbetslösheten i länet på 8,1 procent vilket kan jämföras med riket som helhet där 8,4 procent av arbetskraften var arbetslös (öppet arbetslösa eller i program) i slutet av september De relativa arbetslöshetstalen har ökat med 0,2 procentenheter i länet och 0,3 procentenheter för riket på ett års sikt. 1 Det finns anledning att vara försiktig med att oreflekterat använda platsstatistiken som en mätare av efterfrågeutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur, annonseringsregler och annonseringskultur förändras också över tid och syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden och inte för statistikproduktion. 2 Från och med oktober publicerar Arbetsförmedlingen den relativa arbetslösheten som andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhållande till befolkningen. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa. När begreppet arbetskraft används på dessa sidor åsyftas denna registerbaserade arbetskraft.

3 Av de personer som var arbetslösa i Västra Götalands län i slutet av september var personer öppet arbetslösa och deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Förändringen i antalet öppet arbetslösa i länet mellan september 2012 och samma månad i fjol visar en ökning med personer (+7,8%) och antalet i arbetsmarknadspolitiska program har ökat med 674 personer (+2,4%). Att antalet öppet arbetslösa har ökat är en indikation på en avmattning i konjunkturen. Något förenklat är de öppet arbetslösa nyarbetslösa och personerna i arbetsmarknadspolitiska program har längre arbetslöshetstider. På ett års sikt finns en märkbar skillnad i förändringen i arbetslöshet mellan könen. Medan antalet arbetslösa kvinnor har varit i ungefär samma nivå varje månad i år jämfört med i fjol, har antalet arbetslösa män ökat. Jämförs september 2012 med motsvarande månad i fjol framgår att antalet arbetslösa män i länet har ökat med personer (+8,8 procent) på ett år och antalet arbetslösa kvinnor har ökat med 491 personer (+1,7 procent). Skillnaden mellan könen är en återspegling av en könsuppdelad arbetsmarknad där exempelvis konjunkturkänslig industri med större andel män har påverkats negativt av inbromsningen i konjunkturen. De regionala skillnaderna mellan länets kommuner vad gäller arbetslöshetsnivå består. De fem kommuner i Västra Götalands län med lägst arbetslöshet som andel av arbetskraften i åldern år är Tjörn (3,3%), Lerum (3,7%), Kungälv (3,9%), Tranemo (4,0%) och Stenungsund (4,1%). De fem kommuner med högst arbetslöshet är Trollhättan (16,0%), Gullspång (12,0%), Åmål (11,4%), Töreboda (11,0%) och Mariestad (10,9%). Den stora spridningen i arbetslöshetsnivå i länet kan illustreras genom att av de 21 kommuner i landet med lägst arbetslöshet är nio kommuner i Västra Götalands län (Tjörn, Lerum, Kungälv, Tranemo, Stenungsund, Öckerö, Strömstad, Härryda och Orust), medan Trollhättan fortfarande har högst arbetslöshet av landets 290 kommuner. De arbetsmarknadspolitiska programmen Jobb- och utvecklingsgarantin 3 är det arbetsmarknadspolitiska program som har flest deltagare. I Västra Götalands län var deltagarantalet personer i slutet av september 2012, vilket är 219 personer färre än i september Deltagarantalet i programmet har legat på en konstant nivå runt personer under mer än ett års tid och det stabila deltagarantalet gör att skillnaderna mellan de olika månaderna är små även om det finns en nedåtgående trend de senaste månaderna. Noterbart är att antalet ungdomar (under 25 år) inom jobb- och utvecklingsgarantin har ökat något på ett års sikt, medan antalet personer över 25 år har minskat under samma period. Av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin deltar personer i sysselsättningsfasen 4, vilket är en ökning med 20,7 procent jämfört med i fjol. Antalet personer i sysselsättningsfasen har ökat kontinuerligt och ökningen fortsätter. Antalet ungdomar i sysselsättningsfasen har ökat kraftigt på ett års sikt. Från 32 personer för ett år sedan, till 84 personer i slutet av september i år. 3 Den huvudsakliga målgruppen för jobb- och utvecklingsgarantin är personer som har förbrukat sin ersättningsperiod inom arbetslöshetsförsäkringen. Inom ramen för programmet erbjuds exempelvis jobbsökaraktiviteter med coachning, arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning. 4 Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas innebär sysselsättning hos en anordnare för deltagare som efter 450 utbetalade ersättningsdagar i programmet ännu inte har fått ett arbete.

4 Jobbgaranti för ungdomar 5 är det program som har näst flest deltagare. I september 2012 deltog personer i programmet, vilket är en ökning med 2,0 procent jämfört med september i fjol. Ungdomsarbetslösheten berörs mer utförligt i särskilt avsnitt nedan. Stor grupp med långa tider utan arbete Den grupp av de arbetslösa som varit utan arbete i mer än 24 månader har varit relativt oförändrad storleksmässigt på ett års sikt. I september 2012 hade personer av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än två år. För ett år sedan var motsvarande siffra personer. Gruppen har alltså ökat enbart marginellt (+0,5 procent) jämfört med för ett år sedan. Arbetslösheten bland ungdomar i ökar Antalet arbetslösa ungdomar (i åldrarna år) har ökat under de två senaste månaderna, både i absoluta tal och i relation till fjolårets arbetslöshetssiffror. Efter att under årets månader ha legat på i stort sett samma nivå som i fjol har både augusti och september uppvisat högre antal arbetslösa ungdomar än i fjol. I slutet av september i år var ungdomar (motsvarande 17,4 procent av arbetskraften i åldersgruppen år) arbetslösa i länet, vilket är personer fler än i september Antalet öppet arbetslösa ungdomar var 666 personer fler i september 2012 jämfört med samma månad i fjol. Fler unga personer deltar också i arbetsmarknadspolitiska program (573 personer fler) jämfört med september Antalet deltagare i jobbgaranti för ungdomar är något fler i år än i fjol. I september 2012 deltog personer i programmet, vilket är 109 personer fler än i september Antalet personer under 25 år i jobb- och utvecklingsgarantin har ökat med 166 personer (från till 1 919) från september 2011 till september 2012, vilket är en ökning med 12,2 procent. I normalfallet har en person under 25 år som deltar i programmet redan deltagit i jobbgaranti för ungdomar i maximala 15 månader. Ökningen av unga i jobb- och utvecklingsgarantin är en indikation på att gruppen unga med riktigt lång arbetslöshetstid växer. Antalet personer under 25 år i jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas har som nämnts också ökat. I september i år var 84 personer under 25 år deltagare i sysselsättningsfasen i länet, vilket kan jämföras med 32 personer i fjol. Skillnaden i andelen arbetslösa ungdomar är fortsatt stor bland länets kommuner. De fem kommuner i länet som har lägst arbetslöshet bland ungdomar (18-24 år) som andel av arbetskraften är Tjörn (8,1%), Strömstad (8,4%), Kungälv (8,9%), Orust (9,7%), samt Tanum (10,4%). De fem kommuner med högst andel arbetslösa i åldersgruppen är Åmål (33,6%), Trollhättan (31,7%), Gullspång (29,9%), Töreboda (29,2%) och Vänersborg (28,0%). 5 Jobbgaranti för ungdomar erbjuds ungdomar under 25 år som varit arbetslösa och inskrivna på arbetsförmedlingen i minst 90 dagar (inom en ramtid på fyra månader).

5 Fler nyinskrivna på Arbetsförmedlingen i september 2012 än i fjol I september 2012 anmälde sig personer som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet, vilket är 99 personer fler än i september i fjol. Av dem som registrerades som nyinskrivna arbetslösa under september var 46,8 procent kvinnor och 53,2 procent män (42,7 procent av de nyinskrivna var ungdomar under 25 år). Arbetssökande i arbete med anställningsstöd Antalet personer i arbete med anställningsstöd är lägre jämfört med samma tid året innan. I september 2012 hade personer arbete med anställningsstöd, vilket innebär en minskning med 6,4 procent jämfört med september i fjol. Personer som har arbete med anställningsstöd fördelar sig på 651 i särskilt anställningsstöd 6 (en minskning med 4,5 procent jämfört med året innan) och 385 i instegsjobb 7 (22,8 procent färre än i september 2011). Under våren togs också de första besluten om förstärkt särskilt anställningsstöd i länet, och i slutet av september hade 69 personer anställning med detta stöd. Särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns möjligheter till anställning med stöd för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I länet fanns i slutet av september personer i anställning genom särskilda insatser för funktionsnedsatta (39,7 procent av dessa är kvinnor och 60,3 procent är män), varav i anställning med lönebidrag (en minskning med 8,8 procent jämfört med september i fjol), i trygghetsanställning (en ökning med 27,1 procent), 999 i offentligt skyddat arbete (0,9 procent fler än året innan) och 800 i utvecklingsanställning (en ökning med 37,7 procent). Varselinflödet i september Under september 2012 varslades personer om uppsägning i Västra Götalands län, vilket kan jämföras med motsvarande antal föregående år då 578 personer berördes av varsel i länet. Hittills i år har personer varslats i länet jämfört med personer samma period förra året. Årets siffra innehåller dock den osedvanligt höga siffran i januari då en företagsnedläggelse påverkade varselnivån rejält. 6 Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 7 Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskundervisning för invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare.

6 Färre antal nystartsjobb än i fjol Antalet personer i nystartsjobb 8 i länet uppvisar numera en nedåtgående trend. Fram till juni 2011 ökade dessa relativt kraftigt, men började därefter att minska i antal fram till början av 2012 då nivån stabiliserades på drygt personer. I slutet av september sysselsatte dessa jobb personer jämfört med ett år tidigare. En minskning med 12,3 procent på ett års sikt. Vid den högsta noteringen i juni 2011 var personer anställda med nystartsjobb i länet. Av samtliga nystartsjobb hade 40 personer särskilt nystartsjobb (en minskning med 65 personer på ett år). Betydligt fler män än kvinnor har anställning med nystartsjobb. 62,3 procent av länets anställda med nystartsjobb är män. Siffran för kvinnor är 37,7 procent. Av de personer som hade nystartsjobb i slutet av september 2012 var 492 ungdomar under 25 år. Motsvarande siffra för september 2011 var 650 personer. Antalet ungdomar som har anställning med nystartsjobb har alltså minskat med 24,3 procent på ett år. Nystartsjobben för ungdomar i länet minskade relativt kraftigt under andra halvan av 2011, ökade sedan på nytt under första halvan av 2012 för att därefter minska på nytt. Antalet utrikesfödda med nystartsjobb var i slutet av september 2012, vilket är en minskning med 2,3 procent jämfört med september Under det senaste året har antalet varit relativt konstant runt personer. Fakta om statistiken Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Ytterligare statistik för län och kommuner finns på: /statistik Arbetsmarknadsstatistiken för oktober publiceras 14 november Nystartsjobb innebär en ekonomisk ersättning motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften (normal arbetsgivaravgift om den anställde inte har fyllt 26 år vid årets ingång) till en arbetsgivare som anställer en person som stått utanför arbetslivet en längre tid. Särskilt nystartsjobb har målgruppen långtidssjukskrivna och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.

7 Regionala tabeller arbetsmarknadsdata i urval Nedan följer tabeller som redovisar arbetsmarknadsdata i urval nedbrutet på Västra Götalands läns delregioner. Regionerna består av följande kommuner: Göteborgsregionen: Göteborg, Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Kungälv, Kungsbacka och Alingsås. Sjuhärad: Borås, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Mark, Svenljunga, Herrljunga och Ulricehamn. Skaraborg: Skövde, Lidköping, Grästorp, Essunga, Karlsborg, Gullspång, Vara, Götene, Tibro, Töreboda, Mariestad, Skara, Hjo, Tidaholm och Falköping. Fyrbodal: Trollhättan, Uddevalla, Vänerborg, Lysekil, Strömstad, Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål). Observera att Kungsbacka tillhör Göteborgsregionen, men kommunen tillhör Hallands län. Delsummorna för regionerna är därför högre än summan för Västra Götalands län. 1. Antal nyanmälda platser per region Nyanmälda Förändring Nyanmälda Förändring platser jämfört med platser jämfört med Sept 2012 sept 2011 jan-sept 2012 jan-sept 2011 Göteborgsregionen ,6% ,3% Sjuhärad 819-0,4% ,7% Skaraborg ,2% ,2% Fyrbodal ,9% ,7% Västra Götalands län ,9% ,9% 2. Antal arbetslösa personer med funktionsnedsättning som fått arbete under månaden Antal arbetssökande till arbete Förändring jämfört med samma månad i fjol Göteborgsregionen 483-7,3% Sjuhärad ,0% Skaraborg 128-2,3% Fyrbodal ,1% Västra Götalands län 939-0,1%

8 3. Antal utrikesfödda arbetslösa personer som fått arbete under månaden Antal arbetssökande till arbete Förändring jämfört med samma månad i fjol Göteborgsregionen ,9% Sjuhärad ,1% Skaraborg ,0% Fyrbodal ,9% Västra Götalands län ,1% 4. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per delregion Andel arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) Sept 2012 Förändring mot sept 2011 Andel arbetslösa ungdomar av den registerbaserade arbetskraften (18-24 år) Sept 2012 Förändring mot sept 2011 Göteborgsregionen 7,4% +0,1% 14,9% -0,4% Sjuhärad 7,4% +0,4% 16,1% 0,0% Skaraborg 8,4% +0,2% 20,0% -0,4% Fyrbodal 10,0% +0,4% 23,0% -2,2% Västra Götalands län 8,1% +0,2% 17,4% -0,5% Riket 8,4% +0,2% 18,5% -0,3% 5. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) per delregion, olika grupper Inrikes födda Utrikes födda Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Göteborgsregionen 5,1% 18,4% 16,6% 7,6% 5,0% Sjuhärad 5,2% 20,1% 13,5% 6,6% 4,7% Skaraborg 6,6% 24,7% 15,3% 8,2% 5,0% Fyrbodal 8,0% 24,5% 18,6% 10,0% 5,3% Västra Götalands län 5,9% 20,2% 16,4% 8,1% 5,1% Riket 6,3% 20,2% 18,3% 8,3% 5,2%

9 6. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per kommun Kommun Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) förändring på ett år Andel arbetslösa ungdomar av arbetskraften (18-24 år) förändring på ett år Ale 5,9% -0,2% 16,3% -1,7% Alingsås 7,4% 0,6% 18,8% 1,5% Bengtsfors 9,1% -0,2% 26,0% -0,4% Bollebygd 5,4% -0,1% 16,9% 1,5% Borås 8,8% 0,6% 16,6% 1,0% Dals-Ed 8,2% 0,1% 19,2% -2,0% Essunga 6,7% 0,5% 20,6% 5,5% Falköping 8,2% -0,8% 20,0% -1,6% Färgelanda 9,2% -0,7% 20,9% -2,0% Grästorp 8,6% 1,2% 17,7% -0,8% Gullspång 12,0% 0,9% 29,9% -0,6% Göteborg 9,4% 0,1% 16,2% -0,3% Götene 6,6% 0,8% 17,9% 3,5% Herrljunga 6,6% 0,7% 16,1% 2,4% Hjo 6,8% 0,0% 17,7% 1,1% Härryda 4,4% 0,3% 13,8% -0,9% Karlsborg 5,9% -0,1% 15,9% -1,1% Kungälv 3,9% 0,2% 8,9% -0,1% Lerum 3,7% 0,2% 12,3% -0,6% Lidköping 7,6% 0,2% 20,4% 0,7% Lilla Edet 7,6% 0,2% 16,4% -0,4% Lysekil 5,8% -1,2% 14,0% -3,2% Mariestad 10,9% 1,4% 26,0% 1,2% Mark 6,0% 0,0% 15,5% -2,9% Mellerud 10,0% 0,1% 23,0% -0,8% Munkedal 6,4% -0,7% 18,0% -2,7% Mölndal 5,1% -0,4% 11,8% -0,7% Orust 4,5% 0,0% 9,7% -1,4% Partille 5,5% -0,3% 15,0% -0,8% Skara 8,4% -0,3% 15,9% -1,4% Skövde 8,4% 0,1% 19,0% 1,0% Sotenäs 5,0% -0,1% 13,2% -1,7% Stenungsund 4,1% -0,4% 10,5% -2,6% Strömstad 4,4% 0,1% 8,4% -0,4% Svenljunga 5,7% 0,5% 14,3% 1,8% Tanum 4,7% -0,9% 10,4% -2,1% Tibro 10,5% 0,4% 20,9% 1,1% Tidaholm 7,2% -0,5% 19,0% -0,7% Tjörn 3,3% -0,1% 8,1% -1,1% Tranemo 4,0% -0,4% 12,2% -2,5% Trollhättan 16,0% 2,0% 31,7% -2,2% Töreboda 11,0% 0,3% 29,2% -3,3% Uddevalla 9,2% -0,5% 22,3% -3,3% Ulricehamn 6,1% 0,5% 15,9% -1,7% Vara 7,2% 0,4% 18,2% 2,2% Vårgårda 7,1% 0,0% 17,9% -0,1% Vänersborg 10,9% 1,4% 28,0% -2,3% Åmål 11,4% -0,6% 33,6% -1,1% Öckerö 4,3% 0,4% 13,4% 0,6% Västra Götalands län 8,1% 0,2% 17,4% -0,5% Riket 8,4% 0,3% 18,5% -0,3%

10 7. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per kommun Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) Andel arbetslösa ungdomar av arbetskraften (18-24 år) Kommun Kvinnor Män Kvinnor Män Ale 6,4% 5,4% 15,4% 17,0% Alingsås 6,8% 7,9% 16,6% 20,7% Bengtsfors 8,8% 9,4% 24,6% 27,1% Bollebygd 5,6% 5,1% 16,6% 17,2% Borås 8,7% 9,0% 14,7% 18,4% Dals-Ed 8,7% 7,7% 22,1% 16,9% Essunga 6,8% 6,7% 17,0% 24,0% Falköping 8,0% 8,4% 18,1% 21,5% Färgelanda 9,0% 9,4% 19,1% 22,0% Grästorp 8,1% 9,1% 16,9% 18,4% Gullspång 12,9% 11,2% 28,0% 31,4% Göteborg 8,8% 9,9% 14,0% 18,4% Götene 7,5% 5,8% 15,2% 20,3% Herrljunga 7,3% 6,0% 17,2% 15,3% Hjo 6,5% 7,0% 14,6% 20,2% Härryda 4,8% 4,1% 13,0% 14,4% Karlsborg 7,4% 4,5% 17,9% 14,2% Kungälv 4,1% 3,6% 8,9% 8,9% Lerum 3,3% 4,0% 8,8% 15,5% Lidköping 7,2% 7,9% 18,1% 22,4% Lilla Edet 8,1% 7,1% 15,8% 16,9% Lysekil 5,2% 6,3% 10,5% 16,9% Mariestad 11,0% 10,9% 25,8% 26,1% Mark 6,1% 5,9% 14,8% 16,1% Mellerud 9,3% 10,7% 21,9% 23,8% Munkedal 6,2% 6,6% 17,0% 18,9% Mölndal 4,8% 5,4% 9,0% 14,5% Orust 4,4% 4,6% 10,4% 9,2% Partille 5,2% 5,8% 12,8% 16,8% Skara 8,9% 8,0% 13,2% 18,5% Skövde 8,6% 8,2% 17,0% 20,7% Sotenäs 5,1% 4,9% 14,6% 12,0% Stenungsund 4,0% 4,2% 9,2% 11,5% Strömstad 4,3% 4,5% 7,1% 9,8% Svenljunga 6,8% 4,8% 14,6% 14,1% Tanum 4,6% 4,8% 9,4% 11,2% Tibro 10,8% 10,3% 21,2% 20,7% Tidaholm 7,8% 6,7% 17,9% 20,0% Tjörn 3,3% 3,3% 6,3% 9,5% Tranemo 4,3% 3,7% 13,7% 11,0% Trollhättan 14,1% 17,6% 28,4% 34,8% Töreboda 11,7% 10,4% 29,4% 29,1% Uddevalla 8,3% 10,1% 20,9% 23,7% Ulricehamn 6,8% 5,5% 17,5% 14,6% Vara 8,3% 6,3% 20,8% 16,1% Vårgårda 7,9% 6,4% 19,1% 17,0% Vänersborg 9,1% 12,6% 25,9% 29,8% Åmål 11,3% 11,5% 35,5% 32,1% Öckerö 4,4% 4,1% 9,1% 16,9% Västra Götalands län 7,8% 8,4% 15,7% 19,0% Riket 8,3% 8,6% 16,8% 20,1%

11 8. Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (inrikes respektive utrikes födda) per kommun Kommun Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) Inrikes födda förändring på ett år Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) Utrikes födda förändring på ett år Ale 4,8% -0,3% 12,2% 0,4% Alingsås 6,1% 0,4% 20,0% 2,7% Bengtsfors 7,6% -0,2% 22,6% -0,9% Bollebygd 5,0% -0,1% 10,4% 0,4% Borås 5,8% 0,4% 22,0% 0,7% Dals-Ed 7,1% 0,2% 16,7% -1,0% Essunga 5,8% 0,0% 24,3% 7,1% Falköping 5,4% -0,5% 34,1% -3,2% Färgelanda 8,3% -0,5% 21,2% -4,7% Grästorp 7,3% 0,8% 31,3% 5,3% Gullspång 9,2% 0,4% 38,4% 2,3% Göteborg 6,0% 0,0% 20,7% 0,2% Götene 5,5% 0,7% 19,4% 2,1% Herrljunga 5,5% 0,7% 17,9% -0,5% Hjo 6,2% 0,2% 16,4% -3,4% Härryda 3,8% 0,1% 9,9% 1,5% Karlsborg 5,4% 0,1% 16,7% -5,9% Kungälv 3,4% 0,2% 9,7% 0,5% Lerum 3,2% 0,2% 8,1% 0,0% Lidköping 6,3% 0,1% 22,2% 1,0% Lilla Edet 6,5% 0,0% 14,7% 1,6% Lysekil 4,5% -1,0% 18,3% -3,3% Mariestad 9,5% 1,3% 25,4% 1,6% Mark 5,1% -0,2% 14,3% 0,6% Mellerud 8,4% 0,0% 26,6% -0,4% Munkedal 5,7% -0,5% 15,4% -2,4% Mölndal 4,0% -0,2% 11,6% -1,5% Orust 4,0% 0,0% 12,0% 1,2% Partille 4,3% -0,1% 12,2% -1,4% Skara 6,4% -0,8% 25,2% 2,6% Skövde 6,6% 0,2% 21,2% -0,8% Sotenäs 4,7% -0,1% 8,5% -0,9% Stenungsund 3,5% -0,5% 10,2% 0,2% Strömstad 3,4% 0,0% 9,1% 0,2% Svenljunga 4,5% 0,8% 16,1% -1,7% Tanum 4,3% -0,7% 9,9% -3,6% Tibro 8,0% 0,1% 30,1% 1,2% Tidaholm 6,1% -0,8% 20,6% 1,5% Tjörn 2,8% -0,3% 10,2% 3,9% Tranemo 2,9% 0,0% 12,2% -3,3% Trollhättan 12,2% 2,4% 33,3% -0,1% Töreboda 9,0% -0,2% 35,2% 4,8% Uddevalla 7,3% -0,3% 22,6% -2,9% Ulricehamn 4,5% 0,3% 22,1% 2,0% Vara 6,5% 0,5% 17,8% -0,9% Vårgårda 5,6% 0,1% 22,3% -1,1% Vänersborg 9,4% 1,3% 25,3% 1,0% Åmål 9,9% -0,9% 26,6% 2,2% Öckerö 4,0% 0,3% 9,9% 2,1% Västra Götalands län 5,9% 0,1% 20,2% 0,1% Riket 6,3% 0,1% 20,2% 0,4%

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 september 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2012 63 951 (8,1%) 34 197

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 augusti 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2012 62 247 (7,9%) 33 490 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 november 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2012: 64 675 (8,2%) 35 021

Läs mer

Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen. 901 platser. platser. Götalands län maj i fjol som marginell. (14,4%) förändras också över tid och.

Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen. 901 platser. platser. Götalands län maj i fjol som marginell. (14,4%) förändras också över tid och. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 juni 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2013: 61 845 (7,8%) 34 066 män (8,2%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 8 mars 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2013: 67 851 (8,4%) 38 354 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 december 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2012: 64 976 (8,2%) 35 712

Läs mer

Jens Sandahl, januari i fjol. för arbete. Arbetsförmedlingen

Jens Sandahl, januari i fjol. för arbete. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösaa i Västra Götalands län januari 2014: 65 906 (8,2%) 36 976

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2012 62 614 (7,9%) 34 355 män (8,4%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 oktober 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2011

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

en långsamt är på i länet som

en långsamt är på i länet som MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 18 december 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november n 2013: 64 847 (8,1%) 35

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 mars 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2012 67 040 (8,5%) 36 863 män

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Jens Sandahl, utveckling på. efterfrågan på. betslösheten. programmet alet har ökat. samtidigt som av rekryteringar. Arbetsförmedlingen

Jens Sandahl, utveckling på. efterfrågan på. betslösheten. programmet alet har ökat. samtidigt som av rekryteringar. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 9 maj 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 12 februari 2018 Sarah Nilsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018 Till arbete 5 753 inskrivna arbetssökande påbörjade någon form av arbete

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län januari 2012 10 533 (7,0%) 5 231 män (6,8%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 februari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2017: 56 240 (6,9%) 31 725

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 november 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län oktober 2011 9 369 (6,4%) 4 837 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2016 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2016: 54 460 (6,8%) 30 470

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som.

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 juni 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 445 (6,3 %) 4 495 kvinnor (6,2

Läs mer

Andreas Mångs, Halmstad, 15. maj Analysavdelningen. arbetsförmedlingar. 483 personer män

Andreas Mångs, Halmstad, 15. maj Analysavdelningen. arbetsförmedlingar. 483 personer män MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 maj 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 930 (6,66 %) 4 627 kvinnor (6,3

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

9 augusti Andreas Mångs, Analysavdelningen. Den svenska. exportföretag. halvåret , 8 procent. procent. Från. Arbetsförmedlingen

9 augusti Andreas Mångs, Analysavdelningen. Den svenska. exportföretag. halvåret , 8 procent. procent. Från. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 augusti 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, juli 2013 12 491 (7,3 %) 5 801 kvinnor (7,2 %) 6

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %)

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 april 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars 2014 12 286 (7,2 %) 5 591 kvinnor (6,9 %) 6 695

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län maj (7,1%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län maj (7,1%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län maj 2013 12 170 (7,1%) 5 660 kvinnor (7,0%) 6 610 män (7,2%) 3 160 unga 18-24 år (14,0%)

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. återhämtningen. näringslivet. att. län minskade. det historiska. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 september 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, augusti 2013 9 995 (6,66 %) 4 749 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 januari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2016: 55 540 (6,9%) 31 400

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

statistik har sammanlagt vilket innebär

statistik har sammanlagt vilket innebär MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 april 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2013 10 509 (6,9 %) 4 867 kvinnor (6,6

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Umeå 8 augusti 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västerbottens län juli 2014 8 840 (6,8 %) 3 684 kvinnor (5,9 %) 5 156 män (7,6

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län juli 2012 8 530 (7,6%) 3 750 kvinnor (7,0%) 4 780 män (9,1%) 2 360 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 november 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län oktober 2013 9 281 (8,2 %) 4 299 kvinnor (8,0 %) 4 982 män (8,3 %) 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2012 11 540 (6,8%) 6 060 män (6,8%) 5 480 kvinnor (6,8%) 3 010

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län september 2012 12 320 (7,3%) 5 890 kvinnor (7,3 %) 6 430 män (7,2 %) 3 610 unga 18-24 år

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, juli (6,4 %) kvinnor (6,3 %) män (6,5 %) ungdomar år (11,3 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, juli (6,4 %) kvinnor (6,3 %) män (6,5 %) ungdomar år (11,3 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, juli 2014 10 948 (6,4 %) 5 102 kvinnor (6,3 %) 5

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av september månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av september månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2013 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län september 2013 8 631 (9,2 %) 3 928 kvinnor (8,9 %) 4 703 män (9,4

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2013 9 159 (8,1 %) 4 294 kvinnor (8,0 %) 4 865 män (8,2 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av juli månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av juli månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 augusti 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län juli 2014 7 674 (6,9 %) 3 325 kvinnor (6,3 %) 4 349 män (7,4 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 september 2013 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län augusti 2013 8 836 (9,4 %) 3 953 kvinnor (9,0 %) 4 883 män (9,8

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av november månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 18 december 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län november 2013 8 405 (9,0 %) 3 814 kvinnor (8,7 %) 4 591 män (9,2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2013 9 042 (8,0 %) 4 183 kvinnor (7,8 %) 4 859 män (8,1 %)

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. ten har avtagit. månader i rad. blivit varslade. samma period. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. ten har avtagit. månader i rad. blivit varslade. samma period. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 11 oktober 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, september 2013 12 607 (7,3 %) 5 928 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer