MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET"

Transkript

1 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 februari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2017: (6,9%) män (7,5%) kvinnor (6,2%) unga år (9,5%) inom etableringsuppdraget (Andel av den registerbaserade arbetskraften) Arbetsmarknaden i Västra Götalands län, januari 2017 Västsvensk ekonomi står stark trots hög grad av osäkerhet i omvärlden. Detta är något som flera rapporter bekräftar och syns även i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik som inleder det nya året med en rad positiva månadssiffror. Samtidigt som arbetslösheten är sjunkande och januarisiffran över antalet inskrivna arbetslösa är den lägsta på åtta år är inflödet till Arbetsförmedlingen stort. Många nyanlända som kom till Sverige under hösten 2015 skriver nu in sig på de lokala arbetsförmedlingarna. Det stora tillskottet till arbetskraften är positivt på lång sikt, men medför till en början utmaningar på arbetsmarknaden och inte minst för Arbetsförmedlingen eftersom sammansättningen av de arbetslösa ställer större krav på arbetsmarknadspolitiken och på individanpassade lösningar. Stark västsvensk arbetsmarknad Trots osäkerhet i omvärlden steg inköpschefsindex i januari och nådde sin högsta notering sedan 2010, tack vare den starka industriproduktionen. En stark industri skapar inte alltid motsvarande ökningar i personalstyrkor, till följd av rationaliseringar genom teknisk utrustning, men optimismen sprider sig till andra branscher och skapar många arbetstillfällen inom exempelvis transport- och hotell- och restaurangbranschen. Västsverige brukar benämnas som ryggraden i svensk industri, och därför gynnas i synnerhet Västra Götalands län när industrikonjunkturen är stark. Detta är något som ger avtryck i Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik. I januari månad uppgick antalet inskrivna arbetslösa (16-64 år) i länet till personer, vilket är den lägsta januarisiffran sedan Antalet inskrivna har minskat med 3,8 procent jämfört med januari 2016, en betydligt kraftigare minskning jämfört med såväl riket som helhet (-1,9%) som de övriga storstadslänen, Stockholms län (-2,3%) och Skåne län (-0,9%). Arbetslösheten i länet låg på 6,9 procent 1 som kan jämföras med 7,2 procent samma månad i fjol (för vidare information om övriga län, se kartan i slutet av dokumentet). Av de personer som var inskrivna som arbetslösa i Västra Götalands län i slutet 1 Arbetsförmedlingen redovisar den relativa arbetslösheten som andelen öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i förhållande till en registerbaserad arbetskraft (16-64 år). När begreppet arbetskraft används på dessa sidor åsyftas denna registerbaserade arbetskraft.

2 av januari var personer öppet arbetslösa och deltog i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. De öppet arbetslösa minskade med 3,1 procent under ett år och deltagandet i arbetsmarknadspolitiska program med 4,6 procent. Tudelningen på arbetsmarknaden förstärks Samtidigt som arbetsmarknadsläget är positivt ökar tudelningen på arbetsmarknaden. Ett sätt att illustrera tudelning är genom att jämföra kategorier av arbetssökande med större risk att hamna i längre tider av arbetslöshet med övriga arbetssökande. Arbetslösa med utsatt ställning är de som i genomsnitt har större svårigheter att snabbt finna ett arbete. Dessa grupper har följts över tid utifrån deras storlek både vad gäller antal och andel av inskrivna arbetslösa. Begreppet innefattar: Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Arbetslösa i åldrarna år Arbetslösa utomeuropeiskt födda Det är mycket viktigt att understryka att enskilda individer som tillhör dessa grupper kan ha lika lätt att få en fast förankring på arbetsmarknaden som andra. Antalet inskrivna arbetslösa med utsatt ställning i Västra Götalands län uppgick i slutet av januari till personer (jämfört med ett år tidigare). Övriga inskrivna uppgick till personer (jämfört med i januari 2016). Det innebär att polariseringen av grupperna på arbetsmarknaden fortsätter att öka och gruppen med utsatt ställning utgör nu 73,6 procent av de inskrivna arbetslösa i länet (för ett år sedan uppgick andelen till 69,2 procent). I januari 2007, det vill säga för tio år sedan, utgjorde andelen personer med utsatt ställning 53,3 procent av de inskrivna arbetslösa i länet. Arbetsmarknaden befinner sig därmed i ett unikt läge som inte har upplevts tidigare och därför är det också svårt att förutspå utvecklingen och vilka konsekvenserna blir. Säkert är dock att sammansättningen av de arbetslösa ställer större krav på arbetsmarknadspolitiken jämfört med tidigare. Kraven på individuellt anpassade lösningar växer i och med att en allt större grupp av de inskrivna står allt längre från arbetsmarknaden. Diagrammet nedan ger en tydlig bild över utvecklingen i länet de senaste tio åren (för vidare information om utvecklingen i länets fyra delregioner; se avsnitt Delregionala skillnader på sid. 4). Antal inskrivna i Västra Götalands län med utsatt ställning och övriga inskrivna, januari 2007-januari Utsatt ställning Övriga inskrivna

3 Ett annat sätt att mäta tudelning är genom att jämföra inrikes och utrikes föddas arbetslöshet. I januari 2017 uppgick inrikes föddas arbetslöshet till 3,7 procent, det är en minskning från 4,4 procent ett år tidigare. Utrikes föddas arbetslöshet är å andra sidan inte minskande utan uppgick till 20,6 procent jämfört med 20,5 året innan. De stora skillnaderna är inget unikt för länet utan en nationell företeelse som kan förklaras av att betydligt fler utrikes födda tillträder arbetskraften än antalet som går ut i arbete. Detta är en följd av att många nyanlända som kom i den stora flyktingströmmen under hösten 2015 nu skrivs in som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. De allra flesta av dessa har kommit från krigsdrabbade länder som Syrien och Irak, och finns därmed inom gruppen utomeuropeiskt födda som också är den av de fyra grupperna med utsatt ställning som ökar mest. Dessa individer är nya på svensk arbetsmarknad och behöver längre tid för att få en fast förankring, bland annat till följd av bristande kunskaper i svenska språket och avsaknad av personliga nätverk. De flesta av dessa har nu börjat att kommunplaceras efter en genomsnittlig handläggningstid på 15 månader på Migrationsverket 2 och kan därmed söka stöd med att hitta arbete via Arbetsförmedlingen. Utvecklingen med stora skillnader vad gäller inrikes och utrikes föddas arbetslöshet påbörjades dock långt innan den senaste tidens flyktingmottagande. I januari 2017 utgjorde utrikes födda 56,3 procent av samtliga inskrivna i länet, som kan jämföras med 50,4 procent ett år tidigare (det vill säga innan individer tillhörande flyktingströmmen hösten 2015 kunde skrivas in på Arbetsförmedlingen). Siffrorna kan exempelvis jämföras med dem från januari 2009 och januari 2014 då utrikes födda utgjorde 31,0 procent respektive 41,1 procent av antalet inskrivna i länet. För Västra Götaland läns del är det tydligt att de senaste årens konjunkturförstärkning främst gynnat inrikes födda och att arbetsmarknads- och integrationspolitiken behöver förbättras, vilket enbart kan uppnås genom samarbete mellan inblandade aktörer. När det gäller övriga grupper med utsatt ställning är flödet mer stabilt och i vissa fall minskar antalet inskrivna, som till exempel för gruppen inskrivna med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som har minskat från till personer under ett års tid, vilket motsvarar en minskning med 10,5 procent. Delregionala skillnader Man kan tydligt se att det finns geografiska skillnader där en del kommuner i länet har låga och andra höga arbetslöshetssiffror. Öckerö (2,2%), följt av Lerum (2,6%), Kungälv (2,8%), Bollebygd (3,0%) och Tjörn (3,4%), var de fem kommuner som hade lägst arbetslöshet i länet i januari. Åmål (15,0%), följt av Bengtsfors (14,4%), Mellerud (13,0%), Gullspång (12,8%) och Trollhättan (11,6%) å andra sidan hade högst arbetslöshet (för vidare information om övriga kommuner; se kartan eller tabellen i slutet av dokumentet). Geografiska skillnader är inget unikt för länet utan är en nationell företeelse där en del områden är i tillväxt medan andra är på tillbakagång. Ytterligare en förklaring till skillnader i arbetslöshet mellan kommuner är att det finns stora skillnader vad gäller flyktingmottagandet, där utbrett flyktingmottagande får stor påverkan i statistiken (främst i mindre kommuner) eftersom en stor del av de nyanlända skrivs in som arbetssökande. 2 Källa: Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos, oktober 2016

4 Nedanstående diagram ger en bild över hur gruppen med utsatt ställning har utvecklats under ett års tid, i riket, länet och i länets fyra delregioner. Tydligt är att tudelningen är störst i Sjuhärads och i Fyrbodal, medan gapet under ett års tid har vuxit snabbast i Skaraborg. Inskrivna med utsatt ställning och övriga inskrivna efter område 3, januari 2017 och januari 2016 Utsatt ställning Januari 2017 Övriga inskrivna Januari 2017 Utsatt ställning Januari 2016 Övriga inskrivna Januari 2016 Riket 73,1% 26,9% 68,7% 31,3% Västra Götalands län 73,6% 26,4% 69,2% 30,8% Fyrbodal 75,9% 24,1% 71,6% 28,4% Göteborgsregionen 72,3% 27,7% 68,9% 31,1% Boråsregionen Sjuhärad 76,2% 23,8% 71,1% 28,9% Skaraborg 72,7% 27,3% 65,9% 34,1% arbetssökande fick arbete i länet i januari Under januari 2017 påbörjade personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götalands län någon form av arbete, vilket kan jämföras med motsvarande siffra i januari 2016 som låg på personer. Av dem som fick arbete var 46,6 procent kvinnor, 17,4 procent ungdomar (18-24 år), 13,9 procent hade en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och 37,3 procent var födda utanför Sverige Fler nyinskrivna arbetslösa män än kvinnor I januari 2017 anmälde sig personer som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet, vilket är något fler än i januari Av dem som registrerades som nyinskrivna under januari var kvinnor och män av de nyinskrivna var under 25 år, vilket är 100 personer färre än i fjol. Märkbart fler unga män (720 personer) än unga kvinnor (500 personer) anmälde sig som arbetslösa. Deltagarutvecklingen inom jobb- och utvecklingsgarantin Jobb- och utvecklingsgarantin 4 är fortsatt det arbetsmarknadspolitiska program som har flest deltagare. I Västra Götalands län var deltagarantalet personer i slutet av januari 2017, vilket är personer färre än i januari i fjol. Av deltagarna i jobboch utvecklingsgarantin deltog personer i sysselsättningsfasen, vilket är en minskning med personer eller 74,2 procent jämfört med året innan. Minskningen visar på att avvecklingen av sysselsättningsfasen sker i snabb takt. 3 Fyrbodal omfattar följande kommuner: Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud, Lysekil, Uddevalla, Strömstad, Vänersborg, Trollhättan och Åmål. Göteborgsregionen omfattar kommunerna: Härryda, Partille, Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Lilla Edet, Göteborg, Mölndal, Kungälv, Alingsås och Kungsbacka. Sjuhärad omfattar: Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Borås och Ulricehamn. Skaraborg omfattar kommunerna: Grästorp, Essunga, Karlsborg, Gullspång, Vara, Götene, Tibro, Töreboda, Mariestad, Lidköping, Skara, Skövde, Hjo, Tidaholm och Falköping. 4 Den huvudsakliga målgruppen för jobb- och utvecklingsgarantin är personer som har förbrukat sin ersättningsperiod inom arbetslöshetsförsäkringen. Inom ramen för programmet erbjuds exempelvis jobbsökaraktiviteter med coachning, arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning.

5 Arbetssökande i arbete med stöd Antalet personer i arbete med stöd (någon form av anställningsstöd eller särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning) uppgick under januari månad till , vilket är i linje med samma månad året innan. I januari hade personer arbete med anställningsstöd som är 5,2 procent högre än året innan. Personer som har arbete med anställningsstöd fördelar sig på 730 i särskilt anställningsstöd 5 (en minskning med 8,9 procent jämfört med året innan) och 640 i instegsjobb 6 (6,3 procent fler än i fjol). I slutet av januari hade 470 personer anställning genom insatsen förstärkt särskilt anställningsstöd jämfört med 640 året innan (en minskning med 26,8 procent). Inom ramen för de relativt nya anställningsstöden traineejobb och extratjänster har 350 personer arbete. Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslivsinriktad rehabilitering finns möjligheter till anställning med stöd för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I länet fanns i slutet av januari personer i anställning genom särskilda insatser för funktionsnedsatta, varav i trygghetsanställning (en minskning med 1,7 procent jämfört med i fjol), i anställning med lönebidrag (en minskning med 2,9 procent), 650 i offentligt skyddat arbete (5,4 procent färre än året innan) och i utvecklingsanställning (en ökning med 12,9 procent). Fler personer i nystartsjobb än i fjol Antalet personer i nystartsjobb 7 i länet är något fler i januari 2017 än året innan. I slutet av månaden sysselsatte dessa jobb personer jämfört med personer ett år tidigare, vilket motsvarar en ökning med 2,6 procent på ett år. Låga varseltal och starkt platsinflöde I januari 2017 varslades 350 personer om uppsägning, vilket kan jämföras med 620 personer i fjol. I januari anmäldes platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län, vilket är märkbart fler än i fjol då platser inrapporterades 8 och motsvarar en ökning med hela 22,6 procent. Varsel- och platsstatistik kan ses som konjunkturindikatorer. 5 Särskilt anställningsstöd är för personer som har svårigheter att få ett reguljärt arbete och där arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd i form av skattekreditering. 6 Instegsjobb är anställning med särskilt anställningsstöd som ska kombineras med svenskundervisning för invandrare. Målgruppen är nyanlända invandrare. 7 Nystartsjobb innebär en ekonomisk ersättning motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften (normal arbetsgivaravgift om den anställde inte har fyllt 26 år vid årets ingång) till en arbetsgivare som anställer en person som stått utanför arbetslivet en längre tid. 8 Det finns anledning att vara försiktig med att oreflekterat använda platsstatistiken som en mätare av efterfrågeutbud på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens andel av de lediga platserna varierar över tid och konjunktur, annonseringsregler och annonseringskultur förändras också över tid och syftet med platsannonseringen är primärt att underlätta matchningen på arbetsmarknaden och inte för statistikproduktion.

6 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökningar (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökningar Arbetsmarknadsstatistiken för februari 2017 publiceras 13 mars Inskrivna arbetslösa i januari 2017 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften år = 6,7 % = 6,8 8,8 % 1 = 8,9 % 1 Genomsnitt för Riket +/- 1 procentenhet AC Z Y X W C S U T D E O F N G H K M BD I AB Län Inskrivna arbetslösa Förändring i procentenheter* X Gävleborgs län 11,4% -0,6 D Södermanlands län 11,0% -0,1 K Blekinge län 10,5% -0,8 M Skåne län 10,1% -0,2 U Västmanlands län 9,5% -0,2 Y Västernorrlands län 9,1% -0,6 E Östergötlands län 9,0% -0,3 S Värmlands län 8,8% -0,3 G Kronobergs län 8,6% 0,0 H Kalmar län 8,5% 0,5 T Örebro län 8,2% -0,3 W Dalarnas län 7,8% 0,0 Riket 7,8% -0,2 Z Jämtlands län 7,5% -0,2 BD Norrbottens län 7,4% -0,4 I Gotlands län 7,0% -0,7 O Västra Götalands län 6,9% -0,4 N Hallands län 6,8% 0,2 F Jönköpings län 6,8% -0,1 AC Västerbottens län 6,6% -0,4 AB Stockholms län 6,0% -0,3 C Uppsala län 5,9% 0,3 * Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år

7 Inskrivna arbetslösa i januari 2017 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften år = 5,8 % = 5,9 7,9 % 1 = 8,0 % 1 Genomsnitt för länet +/- 1 procentenhet Tanum Sotenäs Lysekil Stenungsund Öckerö Partille Orust Tjörn Lidköping Strömstad Dals- Ed Uddevalla Grästorp Trollhättan Lilla Edet Mark Åmål Töreboda Göteborg Färgelanda Vänersborg Mariestad Kungälv Härryda Mölndal Bollebygd Borås Tidaholm Vara Götene Skara Tranemo Gullspång Skövde Svenljunga Ulricehamn Falköping *Förändring i procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år Karlsborg Bengtsfors Mellerud Munkedal Herrljunga Vårgårda Tibro Hjo Essunga Ale Alingsås Lerum Förändring Kommun Inskrivna arbetslösa i procentenheter* Åmål 15,0% 0,7 Bengtsfors 14,4% 2,1 Mellerud 13,0% 0,9 Gullspång 12,8% 1,3 Trollhättan 11,6% -1,3 Töreboda 11,3% 0,5 Tibro 11,2% 0,4 Vänersborg 10,5% -0,6 Falköping 9,9% 0,1 Skara 9,4% 0,4 Uddevalla 9,0% 0,4 Färgelanda 8,7% 0,5 Karlsborg 8,2% 1,2 Borås 7,8% -0,5 Riket 7,8% -0,2 Göteborg 7,5% -0,7 Mariestad 7,5% -0,8 Tidaholm 7,2% -0,9 Munkedal 7,1% 0,5 Dals-Ed 7,0% -1,0 Strömstad 7,0% 0,6 Skövde 6,9% -0,5 Västra Götalands län 6,9% -0,4 Lysekil 6,9% 0,8 Götene 6,6% 1,0 Svenljunga 6,1% 0,7 Lilla Edet 6,0% -0,3 Lidköping 5,9% -0,7 Hjo 5,8% -0,5 Vara 5,8% -0,9 Tanum 5,7% 0,5 Grästorp 5,3% -1,1 Alingsås 5,1% -0,3 Sotenäs 5,1% 0,4 Tranemo 5,0% -0,2 Vårgårda 5,0% -0,2 Essunga 5,0% 0,2 Ulricehamn 4,9% -0,4 Herrljunga 4,7% -0,2 Ale 4,6% -0,2 Orust 4,4% 0,3 Mark 4,3% -0,5 Partille 3,9% -0,1 Stenungsund 3,8% -0,1 Mölndal 3,7% -0,1 Härryda 3,5% -0,3 Tjörn 3,4% 0,3 Bollebygd 3,0% -0,6 Kungälv 2,8% 0,0 Lerum 2,6% -0,4 Öckerö 2,2% -0,5

8 Arbetslöshet (öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd) som andel av den registerbaserade arbetskraften (16-64 respektive år) per kommun Kommun Andel arbetslösa av arbetskraften (16-64 år) Januari 2017 förändring på ett år Andel arbetslösa ungdomar av arbetskraften (18-24 år) Januari 2017 förändring på ett år Ale 4,6% -0,2% 7,8% -1,2% Alingsås 5,1% -0,3% 7,0% -3,4% Bengtsfors 14,4% 2,1% 22,2% 0,5% Bollebygd 3,0% -0,6% 5,7% -1,7% Borås 7,8% -0,5% 9,9% -1,5% Dals-Ed 7,0% -1,0% 9,7% -3,0% Essunga 5,0% 0,2% 7,7% -1,7% Falköping 9,9% 0,1% 15,8% -0,1% Färgelanda 8,7% 0,5% 14,1% -0,7% Grästorp 5,3% -1,1% 9,7% -3,4% Gullspång 12,8% 1,3% 24,1% -0,4% Göteborg 7,5% -0,7% 8,1% -1,8% Götene 6,6% 1,0% 14,2% 0,4% Herrljunga 4,7% -0,2% 6,9% -0,5% Hjo 5,8% -0,5% 10,1% -0,8% Härryda 3,5% -0,3% 5,3% -2,7% Karlsborg 8,2% 1,2% 12,3% -0,1% Kungälv 2,8% 0,0% 3,7% -0,4% Lerum 2,6% -0,4% 4,2% -2,7% Lidköping 5,9% -0,7% 11,3% -2,7% Lilla Edet 6,0% -0,3% 11,3% -2,0% Lysekil 6,9% 0,8% 8,8% -1,3% Mariestad 7,5% -0,8% 13,0% -3,2% Mark 4,3% -0,5% 7,0% -1,8% Mellerud 13,0% 0,9% 19,4% 0,3% Munkedal 7,1% 0,5% 9,3% -1,2% Mölndal 3,7% -0,1% 4,5% -1,4% Orust 4,4% 0,3% 6,6% 0,3% Partille 3,9% -0,1% 5,1% -1,5% Skara 9,4% 0,4% 14,4% -0,3% Skövde 6,9% -0,5% 9,7% -2,2% Sotenäs 5,1% 0,4% 8,3% 0,9% Stenungsund 3,8% -0,1% 6,4% -0,4% Strömstad 7,0% 0,6% 8,2% 1,0% Svenljunga 6,1% 0,7% 11,6% 0,9% Tanum 5,7% 0,5% 7,4% 1,0% Tibro 11,2% 0,4% 16,4% 0,2% Tidaholm 7,2% -0,9% 14,9% -0,5% Tjörn 3,4% 0,3% 5,1% -0,4% Tranemo 5,0% -0,2% 7,0% -3,9% Trollhättan 11,6% -1,3% 19,3% -2,0% Töreboda 11,3% 0,5% 17,5% -2,2% Uddevalla 9,0% 0,4% 12,3% 0,0% Ulricehamn 4,9% -0,4% 7,4% -2,2% Vara 5,8% -0,9% 9,0% -4,3% Vårgårda 5,0% -0,2% 8,6% -1,5% Vänersborg 10,5% -0,6% 18,3% -2,8% Åmål 15,0% 0,7% 25,8% 1,0% Öckerö 2,2% -0,5% 3,7% -0,8% Västra Götalands län 6,9% -0,2% 9,5% -1,6% Riket 7,9% -0,4% 11,3% -1,8%

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2016 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2016: 54 460 (6,8%) 30 470

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 12 februari 2018 Sarah Nilsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2018 Till arbete 5 753 inskrivna arbetssökande påbörjade någon form av arbete

Läs mer

Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen. 901 platser. platser. Götalands län maj i fjol som marginell. (14,4%) förändras också över tid och.

Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen. 901 platser. platser. Götalands län maj i fjol som marginell. (14,4%) förändras också över tid och. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 juni 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2013: 61 845 (7,8%) 34 066 män (8,2%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län juli 2016: 17 860 (8,4%) 9 907 män (8,9%) 7 953 kvinnor (7,9%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 12 januari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län december 2016: 9 420 (8,3%) 5 580 män (9,3%) 3 840 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 augusti 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2012 62 247 (7,9%) 33 490 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 november 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2012: 64 675 (8,2%) 35 021

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 september 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2012 63 951 (8,1%) 34 197

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 8 mars 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2013: 67 851 (8,4%) 38 354 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 januari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2016: 55 540 (6,9%) 31 400

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2012: 63 606 (8,1%) 34 136

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Jens Sandahl, januari i fjol. för arbete. Arbetsförmedlingen

Jens Sandahl, januari i fjol. för arbete. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösaa i Västra Götalands län januari 2014: 65 906 (8,2%) 36 976

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län juli 2016 Fler övergångar till arbete juli 2016 jämfört med juli 2015 I juli 2016 påbörjade 742 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 oktober 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2011

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 december 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2012: 64 976 (8,2%) 35 712

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2012 62 614 (7,9%) 34 355 män (8,4%)

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 9 maj 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, juli (6,4 %) kvinnor (6,3 %) män (6,5 %) ungdomar år (11,3 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, juli (6,4 %) kvinnor (6,3 %) män (6,5 %) ungdomar år (11,3 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, juli 2014 10 948 (6,4 %) 5 102 kvinnor (6,3 %) 5

Läs mer

en långsamt är på i länet som

en långsamt är på i länet som MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 18 december 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november n 2013: 64 847 (8,1%) 35

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Jens Sandahl, utveckling på. efterfrågan på. betslösheten. programmet alet har ökat. samtidigt som av rekryteringar. Arbetsförmedlingen

Jens Sandahl, utveckling på. efterfrågan på. betslösheten. programmet alet har ökat. samtidigt som av rekryteringar. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. utrikes födda. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. utrikes födda. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping 111 mars 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, februari 2014 12 763 (7,4 %) 5 795 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av maj månad 2014 maj MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 17 juni 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län maj 2014 8 187 (7,3 %) 3 705 kvinnor (6,9 %) 4 482 män (7,6 %) 1 980 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 mars 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2012 67 040 (8,5%) 36 863 män

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. utrikes födda. personer som än. i januari Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. utrikes födda. personer som än. i januari Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 11 februari 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, januari 2014 12 926 (7,5 %) 5 853 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2014 januari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 februari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län januari 2014 9 689 (8,5 %) 4 249 kvinnor (7,9 %) 5 440 män (9,1 %)

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Valdete Hashani Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län augusti 2016 År 2016 har hittills präglats av en fallande arbetslöshet, med undantag för enstaka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2014 Färre personer går till arbete Ökningen av personer som gått till arbete har avstannat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av december månad 2013 december MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 14 januari 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län december 2013 9 665 (8,5 %) 4 270 kvinnor (7,9 %) 5 395 män (9,0 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län november 2014 Färre sökande ut i arbete Under november 2014 påbörjade 869 personer av de inskrivna

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 700

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län januari 2015 Färre har fått arbete I januari fick 194 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %)

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 april 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars 2014 12 286 (7,2 %) 5 591 kvinnor (6,9 %) 6 695

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län december månad 2014 De till arbete minskade I slutet av december 2014 påbörjade drygt 600

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2018

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2018 FAKTAUNDERLAG Uppsala län Stockholm, 12 september 2018 Olle Ahlberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2018 Till arbete Av samtliga inskrivna arbetslösa i länet påbörjade 1064 personer (551

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län januari månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 10 oktober 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län september 2014 11 400 (6,7 %) 5 300 kvinnor (6,6 %) 6 100 män (6,8 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län april månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari 2015 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län juli 2012 8 530 (7,6%) 3 750 kvinnor (7,0%) 4 780 män (9,1%) 2 360 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län september 2012 12 320 (7,3%) 5 890 kvinnor (7,3 %) 6 430 män (7,2 %) 3 610 unga 18-24 år

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer