Livet är en Deadline - En musikal om en musikal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livet är en Deadline - En musikal om en musikal"

Transkript

1 Livet är en Deadline - En musikal om en musikal Alla sångnummer 1 Livet är en deadline 2 Precis som du 3 Porocklåt Som en discokula 5 Duett 6 Min bryggare 7 Mormors sång 8 Du har el 9 Vår vänska 10 Livet är ett medley André Thörneldt 2015

2 1Livet är en deadline och ianisten Lite mäktigt sådär Intro Ca q 80 André Thörneldt Piano 3 V V V V V + V V 5 A F 7(b5) E E D G n b n j j V V V V V + V V V A F 7(b5) E E D G G7 n b n j j Lungt, ridullt m Vers 1 8 m ag är om - rin - gad av tim - glas Sand som stän - digt rin - ner ut A E D G7 A E Hjär n tat um - ar u i ex - tas D A E D G n 11 Klo - ckan rin - ger ju till slut A E D V V V V V V V V

3 2 13 Brygga 1 r Du kan-ske tyc - ker jag är klen Men det inns in - get AC D D (b5) D AC D V V V V V V V V V V V V 16 vär - re än att va - ra sen D (b5) AE DE AE E E7 V V V V V V V V V V 19 Reräng 1 n n 23 Li vet är en dead - line Full med ten-tor, rov och stress A B7 D A B7 D G V V n Hin- ner du in - te med din dead - line år du A B7 D V V V V V V V V 25 räk na med C 7 F 7 B7 E7 V V V V V V V V n

4 3 27 hets 31 A F 7(b5) E E D G A F 7(b5) E E D G G7 V V V V V + V V V V V V V + V V V ag n b n n j j n b har ald rig skri - vit ma - nus Hur ska jag gö-ra det n j j Vers m molto accel 2 A E D G7 A E D V V V V V V V n V V V V V V V V m U ag har in- te skri-vit mu-si - ken Hur Swing 16 A Temo ska jag hin-na med A E D G7 A E D V V V V V V V n U V V V V V V + r j ag mås-te sam-la mod För jag kan ej han-te- ra män - niskor, jag mås-te AC D D (b5) D AC D D (b5) V V V V V V V V V V V V V V V V Pumande 8delar i bas 3 by ta me - tod AE DE AE E E7 V V + +

5 5 Straight Reräng 2 r n För li - vet är en en - da dead - line A B7 D V V V V V V V V 7 n Var - je sak har sin tid Dö- den är vår sis - ta dead A B7 D G7 A B7 V V V V V V V V V V V V 50 n 53 - line In gen vi - la in - gen ro ing- et lugn el - ler rid D C 7 F 7 B7 E7 V V V V V V V V V V V V Swing 16 Pianosolo Vissel ad lib ED AC A7C E F 7 melankoliskt solo n V V V V V V V V V V V V V V V V + j + n n j 57 V V V V V V V V V V V V V V V V GA D DC B B DA G 7(b5) G C "Rörligare" bas

6 5 65 A7 D C 7(b9) F 7 68 B9 AE DE AE E E7G + 71 Lugnt, melankoliskt Vers 3 m Om ett hal - vår el - ler så ska mitt ro - jekt va - ra klart A Sela inte lägre än detta register E D G7 A E D V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 75 Är jag in - te är - dig då A E D G7 V V V V V V V V 77 n ~~~~~~~~ Mås - te jag verk - li - gen sät - ta art! A E D V V V V V V V V

7 6 79 C 7 F 7 B7 E7 (Pratar) Fixa musiker, skriva klart manuset, komonera, hitta skådeselare, rata med ljudtekniker och en som sköter ljuset Göra aischer, göra reklam! Arrangera klart all musik, skaa scenograin Och hitta någon som vill ilma! Urea till cue CUE: Och hitta någon som vill ilma! V V V V V V V V n 81 m r r Och ram-ör - allt bo - ka en lo - kal där jag ska C 7 F 7 B m 83 Mäktigt! oco rall w 3 ha min mu - si - kal! V V V V + V V AE DE AE E E7 85 A temo Swing 16 ad lib! Slutreräng 3 n n Li- vet är en dead - line Full med ten-tor, rov och stress A B7 D G7 A B7 D G7 V V V V V V V V V V V V V V V V

8 7 89 Hin - ner du in - te med din dead - line år du A B7 D Straight U U 91 n V V V V V V V V V V V V V V V räk na med C 7 F 7 B7 E7 U U V V V V V V V V U U n 93 w w w w hets DA FA B A GA 3 nn n n b b n n n n 97 w w A 3 w w w w w w w

9 Mjuk o q82 Intro 2 Precis som du s sång b b b b b André Thörneldt Piano Electric Bass 3 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b ~~~~~ m µ D F E 7 A 7 : ; D F E 7 A 7 b b b b b b ~~~~~~~~~~~~ b b b b b När j jag ~~~~~~ 5 7 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b Vers 1 va µ viss - kna - de i mor - se måd-de jag in - te bra ag - te att o - ne - kli - gen det skul -le bli en så - dan dag För j j 9 b b b b b 2 j b b b b b b b b b b bak-smäl - lan jag ha - de kän des ex- trem Men jag har bo-te- med-let å mitt lil-la ro blem G D G D E 7 F G V V V G D G D E 7 F G 2 André Thörneldt 201

10 2 13 b b b b b Reräng 1 j ag tog å mig mi-na mju - kis-bral- lor och jag tog å mig mi-na ba - kis - skor och b b b b b A ( ) F A 7 D A D G Sim V V V V V V V V V V V m b b b b b A ( ) F A 7 D A D G 16 bb b b b ång - ern kän - des in - te län - gre li - ka stor b b b b b F F7 B G A 13 A 7C V V V V V V V b b b b b F F7 B G A 13 A 7C n n b b 18 b b b b b j Tänk att man kan kän - na lyc - ka gen-om att å va - ra lat och D A D G Sim b b b b b V V V V V V V V D A D G b b b b b 20 b b b b b r b klä sig i sitt u - las - te a - bri-kat För jag är ba - ra män-niska ju b b b b b F F7 B G G D F G(b5) V V V V V V V + V V b b b b b F F7 B G G D F G(b5) n n b n n

11 23 b b b b b bb b b b G r A 11 V V V + re-cis som du D F E 7 A 7 b b b b b Con Ped 3 G b b b b b b b A 11 b D F E 7 A 7 j 26 bb b b b b b b b b D F E 7 A 7 ag b b b b b b b b b b D F E 7 A 7 28 Vers 2 bb b b b tyc - ker om att es - ta jag är trots allt stu - dent Med en D C B A j b b b b + V V V V V VR V V V V D D C B A b b b b b b b 30 b b b b b j var - dag ull av lä - xor kan det kän - nas väl-digt sänt Men D C B A b b b b b V VR V V V V V VR V V V V D n D C B A b b b b b b n b

12 32 b b b b b b b b b b sam - ve - tet blir då - ligt när jag hat ka - las Då G D G D V V V V V V V V V V V V j b b b b b G D G D n 3 2 b b b b b b n b b b b b gran - nar - na sä - ger: "Sänk vo - ly-men ditt dum-ma as!" Så jag tog E 7 F G A V V V V V 3 E 7 F G A n b b b 2 b b b b b 3 37 Reräng 2 b b b b b j 39 å mig mi -na mju - kis-bral - lor och jag tog å mig mi -na ba - kis - skor och D A D G b b b b b V V V V V V V V V V D A D G b b b b b b b b b b b b b b b V V V V V V V b b b b n n b b b ån - gern kän - des in - te län - gre li - ka stor F7 B G A 13 A 7C F7 B G A 13 A 7C 1 b b b b b j j b Tänk om al-la ba - ra kun-de och vil - le ör- stå att jag vill e-sta å en sön dag kloc - kan två D A D G F7 B G G b b b b b V V V V V V V V V V V V V V V + b b b b b D A D G F7 B G G n n b j

13 5 b b b b b 5 Stick r b r För jag är ba - ra män - niska ju re - cis som du D F G7 G A 11 b b b b b V V V V V V V V 7 b b b b b Man må -ste å le - va, el - ler hur I - bland som ett djur b b b b b V V V V V V V V b b b b b j D F G7 G A 11 r b n b r b b b b b R A R 9 b b b b b j ag vill ba - ra le - va ut mitt liv Slu - ta va - ra bb b b b V V V V V V V V b b b b b r b n D F G7 G A 11 n b D F G7 G A 11 b b b b b n b 3 3 R R 51 b b b b b ne - ga - tiv! b b b b b V V + V V + B 11 b b b b b C11 b b b b b B 11 C11 n n n n b

14 6 53 Mellansel b b b b b 3 b b b b bn n b n b b b b b F E D A E A 7 V V V V V V V V V + V + I natt så b b b b b F E D A E A 7 b b n 57 b b b b b Reräng 3 solo j knac - ka' det å dör - ren, det var två kil - lar rån en stör - nings jour De D b b b b b V D b b b b b 59 b b b b b sa att min mu - sik - vo - lym var allt ör stor Och j 61 b b b b b j b b b b b V V V V V V V V att jag ska be - ta - la bö - ter, sju - hun - dra kro - nor jämt Men D A D G 63 (Tal) b b b b b de vart ö - ver - tal - a - de av mitt ar - gu - ment ag sa: F7A B G G b b b b b V V V V V V V + j b b b b b n n

15 65 b b b b b Swing 16 qs iqaa asq b j Var -ör ska jag ta hän - syn ör 7 D F E 7G G A 11 bb b b b V V V V V V V V V V V V V V b b b b b D F E 7G G A 11 n b 67 b b b b b b j j So - va kan man gö - ra när man dör Det D F E 7G G A 11 Sim b b b b b V V V V V V V V b b b b b D F E 7G G A 11 n b 69 b b b b b b n j al - ter -na - tiv som känns bäst är om al - la kom - mer å min est D F E 7G G A 11 b b b b b V V V V V V V V V V V V V b b b b b D F E 7G G A 11 n n b b 71 b b b b b b b b b b j b j r n r j Väl-kom-men in, el - ler ör svinn, ör kväl-len är bå - de din och min Och D F Sim E 7G G A 11 bb b b b V V V V V V V V D F E 7G G A 11 n n b b 73 b b b b b j b b b b b de klev in och dan - sa - de he - la nat-ten lång D E 7 G A 11 b b b b b V V V V V V V V D E 7 G A 11 b n n V V V V V V V V b n

16 8 75 b b b b b b j j n r ag ick näs - tan tvin - ga ut dem med våld och tvång Men de b b b 2 b D E 7 G A 11 b b b b b b b n b b 77 b b b b b b b b 2 b D E 7 G A 11 b b b b b n b läm-na - de mig u - tan strid och tac - ka - de ör en ro - lig tid, och jag sa: 79 Straight qs iqs i m b b b b b b Vi är ba - ra män - niskor ju D E 7 G A 11 b b b b b + + V V V + m D m E 7 G A 11 b b b b b j 81 b b b b b b För - står du nu A - dam, D E 7 G G b b b b b V V V V V V V + D E 7 G G b b b b b 83 b b b b bort w b b b b b re - cis som du Mäktigt areggio A ( ) A 7 D ( ) D ( 2) D b b b b b w A ( ) A 7 D ( ) D ( 2) D w w

17 Ironisk jazzvals med sväng q168 qa z[q ]e Henry Trumsolo 3Porocklåt Henrys sång 3 b b André Thörneldt 2011 Omarrangerad Piano 3 b b b b 3 Electric Bass b b 3 Drum Set (Sela nåt kul, lite sväng kanske) 3 V V V V V V V V V V V V solo 5 b b b b G E B F D E b b G E B F D E Fill V V V V Henry Vers 1 11 b b Står B här och un -de - rar å ut - bu - det av all mu sik å ra - dion som in - te känns brett Al-la b b V B b b Schysst jazzvalskom (Endast trummor och sång) () (8) j j V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V André Thörneldt 201

18 2 Henry 19 b b j hit-sen är trå - ki - ga all ting känns lant a all ting lå - ter an li - ka - dant! G D G C F b b m statiskt kom b b (12) Fill V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Henry 27 b b Reräng 1 Väldigt osvängigt och latt Det är in-te så jäv - la svårt att skri - va en trall-vän -lig o - rock - låt Som b b G E B F G E B C7 n b b G E B F G E B C7 8 Henry 35 b b b b b b hand-lar om att li - vet é hårt el - ler att du går å kro -gen och dan - sar kåt! Wooh G E B F G E B C7 G E B F G E B C7 n 12 16

19 Henry 3 b b Wooh b b G E B F G E B C7 b b n b b b G E B F G E B C7 oh! Henry 51 b b Ba - i - ra - ti - ra - ra - ra da - ra - ra b b b b G E B F D E b b G E B F D E 28 Fill V V V V Henry Vers 2 57 b b j Är du helt m B ta- lang lös men vill skri-va mu - sik kan du skri va mas - sa lå - tar med en or -mig har mo nik b b E F B E F b b B E F B E F b b m 3 Schysst jazzvalskom () (8) V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V

20 Henry 65 b b Tendens till swäng Mer än y - ra ac - kord är li - te att ta i men G GF GF C7E b b V V V V V V V V V V b b n G GF GF C7E j n n + n V V V V V V V V V V V V (12) Henry Henry Henry 69 b b om du har det är du ett mu - si - ka - liskt ge - ni! E C F7( ) b b V V V E C F7 F7( ) b b b j n b j Platt men lite swängigare 73 b b b b 81 Reräng 2 Det är in-te så jäv - la svårt att skri - va en trall-vän - lig o - rock - låt Som G E B F G E B C7 G E B F G E B C7 b b V V V V V V V V V V V V b b + V V + V V + V V V + V V hand - lar om att li -vet é hårt el -ler att du går å kro -gen och dan - sar kåt! Wooh G E B F G E B C7 F7 Fill 8 b b + V V + V V + V V V + V V b b G E B F G E B C

21 Henry 89 b b b b b b b G E B F G E B C7 V V V + V V V V + Wooh oh! V V V + V V V V + 5 b b G E B F G E B C Henry 97 Hulligankör (unis) Ba µ - i - ra - ti - ra - ra - ra da - ra - ra Normal stämning b b b b b b D E + + b b µ V V V V V V V V V V V + D7 E Š7 Fill V V V V V V V V 103 Stick Här börjar swänget dra igång b b Bassolo b b solo Bassolo D E C7 F( ) F V V V V V V V V V V V V D E C7 F( ) F (Ride)

22 6 Henry 111 b b (Trummor selar ) D Du be - hö -ver ba-ra ett sta - digt beat Ba - ra nå -got som al-la kan dan-sa till E C7 F( ) F D E C7 F( ) F b b (Trummor selar ) V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V b b D (Trummor selar ) E C7 F( ) F D E C7 F( ) F b n (Hh) 2 2 Henry 119 b b b b b b Det gör in - get om du sak - - nar rytm D E C7 F( ) F V V V V V V V V V V V V b b D E C7 F( ) F 2 Henry 123 b b b b b b b n Det är ba - ra att ho - a u och ner, u och ner D E C7 F( ) F V V V V V V V V V V V V b b D E C7 F( ) F 2

23 Mellansel 127 G E B Trumsolo b b j b b V V V V V V V 7 G E B b b Solo V V V V V V 131 Trumsolo B B D E C F( ) G E B Trumsolo bb j b b V V V V V V V V V V V V V V B B D E C F( ) G E B b b j Solo Solo V V V V V V V V V V V V 139 b b B B D E C F( ) Trumsolo Endast 1a ggn n n b b V V V V V V V n n B B D E C F( ) Endast 1a ggn b b j Solo (crazy) V V V V V V V V V V V V Endast 2a ggn n n n Henry Slutreräng med höjning Swängigt! 15 Det A är in te så jäv - la svårt att skri - va en trall vän - lig o - rock - låt Som F C G A F C D7 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Sim A F C G A F C D7 8

24 8 Henry 153 hand-lar om att li - vet é hårt el - ler att du går å kro -gen och dan - sar kåt! A F C G A F C D7 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A F C G A F C D7 Wooh Henry 161 b Wooh A F C G A F C D7 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V oh! A F C G A F C D Henry 169 Ba - i-ra - ti - ra - ra - ra da - ra - ra A F C G E F G( ˆˆ9) G A V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A F C G E F G( ˆˆ9) G A 28 V

25 Balladeel q120 Som en discokula s blyga kärleksörklaring André Thörneldt Intro b b b b b b Trumet in Bb Piano bb b b j b j w b m D E D C bb b b b b b b b b w w w b b Electric Bass Drum Set b b b b b b µ Fill V V 5 bb Disco Endast 2a ggn j b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V VV V V V V V VV b b G9 C9 A7 D9( ) D9 G9 C9 A7 D9( ) D9 + o + o + o + o 9 b b Vers 1 n bb In - gen som jag kän - ner vet hur jag mår n G9 C9 A7 D9( ) D9 b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V G9 C9 A7 D9( ) D9 b b + o + o + o + o André Thörneldt 201

26 2 13 b b n n n bb ag vill ko-mu - ni- ce - ra men in gen ör står ag w G9 C9 A7 D9( ) D9 b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V + b b G9 C9 A7 D9( ) D9 V V V 17 b b Brygga 1 Powero n n vå - gar in - te se olk di - rekt i ö - go - nen Men E Š9 F% C( ˆˆ9)G 2 b b n j Con Ped b b b b b w b b b b 21 hon kan ak-tiskt ge mig mo - det att le b b b b b + + b b b C( ˆˆ9)G m E 7 A 7 C E Š9 F% b b b b b b n bw bw w A 7 b b b b b b b Cym swell 7 X m ~~~~~~~~~~~ 26 Reräng 1 Ballad b b b b j b b b b Åh mitt hjär - ta dan - sar med när hon ser mig D E C7 F11 F9 bb b b V V V V V V V V V V V V V V + m ~~~~ D D E C7 F11 F9 w w w m 2

27 30 b b b b b b b b n Hon ger mig liv och ny - a ers - ek - tiv A B 7 B7 E11 E9 A B 7 B7 E11 E9 n n bb b b V V V V V V V V V V V V V V + w w nw n n 3 2 Cym swell 7 X 3 b b b b bb b b n j Som en dis - co - ku - la skim - rar hon i mörk - ret w w w 38 D E C7 F11 F9 bb b b V V V V V V V V V V V V V V + D D E C7 F11 F9 bw w b b b b m Glim - mar som en stjär - na klar, ja hon är så un - der- bar! A B 7 A7 D11 D9 3 2 b b b b n b b b b b b b j n n n b b b bb b b V V V V V V V V V V V V V V + + b b b A B 7 A7 D11 D9 b b b b w w nw n w b b b 2 2 Stick 3 b b b Discometal (inns det ens) Hur ska jag vå - ga och ör kla - ra min kär - lek Sim GC B A E G D Š7 A ( Š7) b b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V GC B A E G D Š7 b b b b b + o + o + A ( Š7)

28 b b " b b b 7 Hur ska jag rå - ga u - tan att bli tyst och blek bb b " b b Sim GC B A E G D Š7 A ( Š7) b " V V V V V V V V V V V V V V b b b GC B A E G D Š7 A ( Š7) b b " b b b n b b " V V V 52 b b Vers 2 Disco igen n bb Sö - ta, sral-li - ga I - da vi blir ett ud-da ar G9 C9 A7 D9( ) D9 b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V G9 C9 A7 D9( ) D9 b b + o + o + o + o n j j 56 b b n n n 3 U a du år mig att li - da ag har in - gen en - er - gi kvar! Med b b U n G9 C9 A7 bb U V V V V V V V V V V V V V V V b b G9 C9 A7 U U V

29 60 b b Powero igen Brygga 2 n n n 5 hen b b E Š9 - ne vill jag le - va och skrat - ta åt sa - ker som vi minns Con Ped F% C( ˆˆ9)G E Š9 F% C( ˆˆ9)G E Š9 F% C( ˆˆ9)G b bb n j w 2 w Low tom b b b b b b b b b b 6 Ett an - tas tiskt liv där m in - ga dead - lines inns b b b w w b b b b E Š9 F% C( ˆˆ9)G E 7 A 7 C b b b b b b n bb b bw w b b E Š9 F% m C( ˆˆ9)G E 7 A 7 A 7C b bw m Sim V V V V V m A 7 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ b b b b Cym swell 7 X b m ~~~~~~~~~ 69 b b b b Smör Reräng 2 j Åh mitt hjär - ta dan - sar med när hon ser mig bb b b b b b b ~~~~ D E C7 F11 F9 m D D E C7 F11 F9 m 3 ~~~~~~~~~~ n j bb b b V V V V V V V V V V V V V V + 2

30 6 73 b b b b bb b b b b b b n Hon ger mig liv och ny - a ers - ek - tiv A B 7 B7 E11 E9 A B 7 B7 E11 E9 2 n n n nw b bb b b V V V V V V V V V V V V V V + n n n n Cym swell b 7 X n 77 b b b b n j Som en dis - co - ku - la skim - rar hon i mörk - ret bb b b nw w w w D E C7 F11 F9 bb b b V V V V V V V V V V V V V V + D D E C7 F11 F9 µ b b b b b b n n m 3 2 b n 82 b b b b Ganska mäktigt (med lite ower) Outro En dag ska vi två bli till ett Vå - ra hjär - tan sjun-ger i en du - Fanar b b b b w w 3 3 bb b b b b b b w j G D D A D E D G D D A D w G D D A D E D G D D A D b b b b bw w w w w w w w w (Cr) X X X

31 b b w w w w bw w b b 90 7 ett Oh! bb b b n bn b b n b w E D C7 C Š9(5) E Š7B E A A ( Š7) B 7(b13) E b b b b w ww n w n w w n b w b b E D C7 C Š9(5) E Š7B E A A ( Š7) B 7(b13) E b b b b w w b nw bw w b

32 Henry Proessorn Mystiskt q10 Intro 1 Cellosolo 5 Duett (a, låten heter så) Vers 1 () b b b j j j Vad blir ett lus ett André Thörneldt b b b b b b b b b Två! Trumet in Bb Violoncello Piano bb b b b b n n m n bb b b b b Electric Bass b b b Drum Set 9 b b b j j bb b + + b + V V V V V V V V 16 b Det blir ä - ven en du ett Du - et - ter är ett i - de - al när man gör en m b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V André Thörneldt 201 Brygga 1 () b b b b b b j j j n j j F7 F º G7 C7 F Š7 Sim j j j j w mu-si - kal Visst är det en väl-digt bra i - dé ag tror det kan bli en suc - cé! w B Š7 E7(b5) A7(5) D7 G7 B Š7 C7 D7 m

33 2 2 Mystisk swing qa z[q ]e Intro 2 Vers 2 () b b b b b b b b b b b b j j Du ver - kar tro det är så him-la lätt b b b b b b b b b b b n n b 31 B E 7 B E 7 B E 7 b bb b b b + V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V b b n b b b b b B E 7 B E 7 B E 7 n b b b b b Vad- då n j j j j 3 b b b b b j j Att kom - o - ne - ra en jan - tig du - ett! b b b b b n j n n j b b b b b B E 7 B E 7 B bb b b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V B E 7 B E 7 B b b b b b n n n 36 b b b b b n b b b E 7 Eº ag or - kar in - te sa - mar be - ta, är så less å att gå och le - ta mu - si - ker och F7 B 7 E Š7 A Š7 D7(b5) b b b b b V V V V b b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V E 7 Eº Brygga 2 () b b b b b n n j b b b w w w w w m b b b b b n b b w w w w w b F7 B 7 E Š7 A Š7 D7(b5) b b b b n b b b b j j 8

34 2 b b b j b j j w b b b n j b b b b bb b in w - si - ra - tion j b b n w b b n För - låt då att jag stör-de ar - bets- ron! G13 C7 F7 A Š7 B Š7 j n j b w w b w nw G13 C7 F7 A Š7 B Š7 C( ) C7 b b b n j n b j j j j n b C( ) V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V C7 b b b 3 9 b n j n Fy b b j j n j j j 55 8 Reräng 1 b vad du är job - big! Usch vad du är dryg! Kan du in - te slu - ta tyc - ka Fy vad du är job - big! Usch vad du är dryg! Kan du in - te slu - ta tyc - ka F G7 FA B C7 F G7 b n F G7 FA B C7 F G7 b ont om mig i smyg Vad hän-de med vår vän - ska Gick den u i rök El -ler var den b ont om mig i smyg Vad hän-de med vår vän - ska Gick den u i rök El -ler var den b 12 Fill j j j n j j j j j j j j b w n b b C C7 B Š7 G7 C7 D7 D7C B Š7 D j j V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V C C7 B Š7 G7 C7 D7 D7C B Š7 D j j b n n 8

35 Henry 62 b b b b b w ba - ra å ett till - äl - ligt be - sök b w b b b b ba - ra å ett till - äl - ligt be - sök w w w b b b b b n n C13 D7 G7 B C7 b b b b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 70 Vers 3 (Henry) b b b b j Vad står ni och Intro 3 F B 7 F m statiskt F B 7 F C13 D7 G7 B C7 b b b b b j n 8 statiskt Sim (Inga cymbaler) brå-kar om här Stäl-ler han nu till en mas-sa be - bb b b <n b b b b B 7 F B 7 F B 7 F B 7 b b b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 3 b b b b B 7 F B 7 F B 7 F B 7 n n Sim (Inga cymbaler) n n Brygga 3 (Henry) Henry 77 b b b b b b svär F B 7 Bº b b b b V V V V V V V V b b + F B 7 Bº Stac-kars A-dam har du det tut att kom-o - ne - ra med ör - nut och kom-ma b b b b b b n w w b b b b n b b w w m C7 F7 B Š7 E Š7 A7(b5) m C7 F7 B Š7 E Š7 A7(b5) b b b b n b b b n b 8 m m V V V V V V V V V V V V V V V V V n Sim (Inga cymbaler)

36 8 b b b n n 5 Henry Henry Henry b b b b u med des - sa ur - us - la rim Din mu - si - ka - li- tet är al-drig i trim! ag b b w n nw w w n n D7(5) G7 C7 E Š7 F7 G( ) G7 b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V n n D7(5) G7 C7 E Š7 F7 G( ) G7 b b n n n n 8 tyc Ni ga - ar bå-da två a det - ker in - te om dig, du ga - ar och står i! Det ver - kar som vår kom - is har tyc - ker in - te om dig, du ga - ar och står i! Det ver - kar som vår kom - is har C D7 CE F Š7 G7 C D7 C D7 CE F Š7 G7 C D7 Reräng 2 hörs i he-la Pi-te-å Den - na tri - o gått och bytt ar-ti Kan du in - te ba - ra läm-na oss i - red Den - na tri - o gått och bytt ar-ti Kan du in - te ba - ra läm-na oss i - red Den - na tri - o G G7 F Š7 D7 E7(5) A7 A7G F G G7 F Š7 D7 E7(5) A7 A7G F ag n n n n Fill (nu år cymbaler användas! Yay!) j j j j j j j j j w w b n w n b j j j j j n j j w nw V V V b n j b n n j j j j b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 8

37 6 Henry 10 w är ba - ra trå - kig, dum och sned är ba - ra trå - kig, dum och sned w w är ba - ra trå - kig, dum och sned G C B A E F Š7 G7 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V G C B A E F Š7 G7 j b b b b b b b b b b b b b b b Intro b b b n n b b b C F7 C F7 m 3 3 n n Pro Pro Vers (Pro) 113 b b b j j 117 Vil - ket him - la o - vä - sen ni ör! För - b b b V V V V V V b b b C F7 C F7 3 3 n Sela låga "störande" toner väldigt starkt (som kluster) b b b n b står ni in - te att ni ba - ra stör ag n Pizz b b b b C F7 C F7 b b b n b 8

38 7 Pro Brygga (Pro) 121 b njöt av ka - et å kon - to - ret men vart dis-tra he - rad titt som tätt av hö - ga ro och dum - ma hån b w w w w w w j m Arco w w w w w w n b G7 C7 F Š7 B Š7 E7(b5) A7(5) D b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 128 m G7 C7 F Š7 B Š7 E7(b5) A7(5) D b b n w b j n b Din lum-mi-ge man, vart ick du lut i - rån n b w w b G7 B Š7 C7 G7 B Š7 C7 D( ) D7 b j j w w D( ) D7 b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V (Tom)

39 8 Pro Reräng j j j n j Du är väl - digt kons - tig ob - bar du ens här Du ver-kar va en väl - digt e - go - Du G är väl - digt kons - tig ob - bar du ens här Du ver-kar va en väl - digt e - go - n w w V V + V V V + V V V V + + V V + V V V A7 GB C D13 G A7 G A7 GB C D13 G A7 w w b n n n Henry Pro 139 j j is - tisk ka -rak - tär! Ta och lug - na ner er! Har ni nu in - sett n is - tisk ka -rak - tär! w w D( ) D7 C Š7 A7 D7 E º E7 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V D( ) D7 C Š7 A7 D7 E º E7 b b n n 8

40 15 U rit U U U w Och nu är det en me-nings -lös kvar - tett Det blir bråk när man ska sjun - ga i du - ett Och nu är det en me-nings -lös kvar - tett U U w 9 Henry Pro U U U w Det blir bråk när man ska sjun - ga i du - ett Och nu är det en me-nings -lös kvar - tett U U U w Och nu är det en me-nings -lös kvar - tett U U U C Š7 D7 G DF E U U V V V V V V V V V V V V + C Š7 D7 G DF E U U w w U Y U rit U U U U U

41 Proessorn Trumet in Bb Schlagero q160 Intro 6Min bryggare Proessorns sång André Thörneldt 2013 Omarrangerad j Min Violoncello Piano Electric Guitar Electric Bass Pro Drum Set 6 A C E C GD D A C E C GD D A C E C GD D j j j var V V V V V V V V V V V V V V V V + o + o + o + o + Vers 1 j j V - dag kän - des kall och trist ag sök - te e - ter kär - lek Har G A7 E7 B7 C V V + V V + V V V V + G A7 E7 B7 C j j V V V V V V + j j j j Pro 10 j j j levt ör län - ge som so - list Och be - sökt al - la dis - co - tek Ty G Sim A7 E7 B7 C V V V V V V V V V V V V V V V V G A7 E7 B7 C j j j j André Thörneldt 201

42 2 Pro 1 b j j al - la som jag dej - ta - de gav mig in - get be - hov ag G F C7 GD D n G j n j n b b n F C7 GD D j Pro 18 j vil - le ba - ra ge u tills jag ick ett smak - rov På den G F C7 GD D GD D G F C7 GD D GD D G F C7 GD D GD D j n j b j V V V V V V V V V V V V V V + V V + n n b b b j j Pro Pro 23 Brygga 1 b 27 bäs - ta ko ka - e som jag drack å en mi - nut Mitt E B7(b9) C G E B7(b9) C G hjär b b w j - ta ho - a - de till Då in - såg jag till slut Att jag E GD D + + V V V E GD D bw w

43 Pro 31 Reräng 1 j j j gil - lar in - te män - ni - skor, det inns in - gen som jag tål ag har D E C G j j w j w j D E C G G j 3 Pro 35 j j bli - vit ör - äls - kad i ett ö - re - mål D E C G j j w j w D E C G j j w j D E C G j Pro 39 j j Ald - rig känt sån en - er - gi, och känt mig tryg - ga - re j n - - j n - j j E7 A7 F C V V V V V V V V V V V V V V V V E7 A F C j j j j n E7 A F C j j n j j n n j j b

44 Pro Pro Pro Pro 3 j Hon gör ka - e ja, hon är min bryg - ga - re Oh A C E C GD D GB C V V V V V V V V V V V V V V V V + V V V V V V A C E C GD D A C E C GD D GB C j j j j j V V V V V V + V V 8 w w w j CD + V V + V V + V C CD G V V V V V V V V V V V V V solo CD G j j V 52 Vers 2 j j öl - jer med mig ö - ver - allt, hon är så ljuv - ligt god och in G A7 E7 B7 C V V + V V + V V V V + 56 G Ka - et blir då ald - rig kallt bät - tre än co - la, mjölk och vin Och G Sim A7 E7 B7 C G A7 E7 B7 C G j Fill 3 Hon j C V V V V V V V V V V V V V V V V

45 Pro 60 Brygga 2 b j o - ta går jag till her - rar - nas och slår en drill Då E B7(b9)D CE C GB G E B7(b9)D CE C GB G n 5 Pro 6 j b b as n - sar jag å att dric - ka en ko till! ag har b b b b b b n GD D E + + V V V E GD D bw w Pro 68 Rer2 j j j sagt det mån - ga gån - ger men jag sä - ger det i - gen Hon D E C G j j w j w j D E C G G m j

46 6 Pro 72 j j ger mig liv och vär - me, hon är min bäs - ta vän j w w D E C G j j w j w D E C G D E C G j j w j j Pro 76 j j Ald - rig känt sån en - er - gi, och känt mig tryg - ga - re - - j n - - j n - j - - j E7 A7 F C V V V V V V V V V V V V V V V V E7 A F C n E7 A F C j j n n n j j b

47 Pro 80 j Hon gör ka - e ja, hon är min bryg - ga - re Oh j j j A C E C GD D GB C V V V V V V V V V V V V V V V V + V V V V V V A C E C GD D A C E C GD D GB C j j j j j 7 Pro V V V V V V + V V 85 w w w Fill j b j b j j w w CD + V V + V V + V C CD G V V V V V V V V V V V V solo CD j G G j Pro 89 Stick w Åh, hon vär - mer mig n V V V V V V V V E B7(b9) C G B7D V

48 8 Pro 93 b Myc - ket bät - tre än nå - gon an - nan mäns - klig tjej w w w j E DF D G G7 V V V V V V V V m Pro 97 b n Pro Pro 101 När hon in - te är här år jag abs - - sti - nens, A7 C7 GD B7(b9)D V V V V V V V V V V V V V V V V m m E9 F Š9 och det sänns! Oh! ag har E E (5) V V V V V V V V V V V V V V V (Inslag) j b j o + o + o + o + Brygga till slutrer j j j w b sagt det mån - ga gån - ger men jag sä - ger det i - gen Hon D E C G j j w j w j j j j

49 Pro Pro Pro j b 116 ger mig liv och vär - me, hon är min bäs - ta vän Nej jag D E C C gil - lar in - te män - ni - skor, det inns in - gen som jag tål ag har E F D A 120 E F D A bli j j + Rer3 j j - vit ör - äls - kad i ett ö - re - mål E F D A A j w j n w j j j j j w j j j j w j w j w w w j j j j w w E F D A j w j w E F D A j w j j

50 10 Pro 12 j Ald - rig känt sån en - er - gi, och känt mig tryg - ga - re - - j n- - j n - j - - j F 7 B7 G D V V V V V V V V V V V V V V V V n F 7 B G D F 7 B G D j n j n n j n Pro 128 j Hon gör ka - e ja, hon är min bryg - ga - re Oh j j j B D F D AE E AC D V V V V V V V V V V V V V V V V + V V V V V V B D F D AE E B D F D AE E AC D j j j V V V V V V + V V Fill

51 Pro 133 w w w 11 Oh! j n j n j j w w + V V + V V + V V V V solo DE A F D DE A F V V V V V V V V V V V V V V V V DE j j A j j Pro 137 w w j n j n w w DE A + V V + + V V V V D DE A V V V V V V V V V V V V V DE A j j j j n V V V V V

52 Mormor Den oväntade, mysiga sången André Thörneldt Powerballad med inslag av reggae och ower! q80 Intro 7 Mormors sång (, kör) (Henry, kör) (Proessorn, kör) E B F C Mmm Mmm Mmm E B F b b b n b b b Mmm Mmm Mmm C Här är mor- mor! b Här är mor-mor! b Här är mor-mor! Trumet in Bb Violoncello Harsichord Piano b b b n E B F C 3 E B F C b b b b b w b b b b Electric Guitar Electric Bass Drum Set André Thörneldt 201

53 2 Mormor Hsd 6 Vers 1 m r Ti-den går allt ör ort, jag minns det som det var i - går w j b C Š7 C7 F Š7 E7 D7 n w j Mormor 10 j j j j Du var min lil j j j - la kil - le, det var mån-ga som-rar sen b j j n j Hsd G7 E7G A7 B G7B b b j j n j n Mormor 1 Tänk nu å allt du gjort, r j j j j du ick ör-må-gan som in - te mån-ga år w j Hsd b C Š7 C7 F Š7 E7 D7 w j n

54 Mormor 18 Hsd Mormor 23 Hsd () (Henry) (Pro) 28 Du blev ett rik-tigt snil - le Mu - si - ken blev din bäs - ta vän 3 G7 E7G A7 B D A 3 Du är star -ka - re än du tror, li - ta å mig ör jag är ju din mor-mor! b b b n Reräng 1 E B F C 3 E B F G E B F C m Mmm m Mmm m j j j j Mmm E b Mmm Mmm Mmm B b j n b F a! Hon är a! Hon är b b b b j n a! Hon är b b 2 b 2 b b C ju din mor - mor! ju din mor - mor! ju din mor - mor! 2 b 2 b b b b b j b b b b w b j b b b n b b b b b 3 Hsd m bb b n b b 3 b E B F C 3 E B F C b b b b b b b b w b (Inslag till reggae) V V m

55 Mormor Reggae swing Vers 2 w m qs iqaa asq Minns du den som - ma- ren en dag vi åk - te ner till stran C Š7 C7 V V V V V V V V V V V V C Š7 r bw C7 r r r m Mormor () (Henry) (Pro) 35 j - den a du var less å j En bit En bit hem-i- rån hem-i- rån En bit hem-i- rån j j w F Š7 E7 D7 G7 E7G V V V V V V V V V V V V V V V V V V F Š7 E7 D7 G7 E7G r

56 Mormor 38 j 5 () (Henry) (Pro) vat - ten och bad Du låg och so - la - de Mmm, å din sax -o on! Mmm, å din sax -o on! Mmm, å din sax -o on! w w w A7 B G7B V V V V V V V V V V V V V V V V V V A7 B G7B r r b r r n r j 8

57 6 Mormor () 1 r Du vil - le ba-ra hem i- gen, duskrev no - ter i san - den (Henry) (Pro) Hsd 3 3 C Š7 C7 F Š7 E7 V V V V V V V V V V V V V V V V V V Bucket mute w w w bw C Š7 C7 F Š7 E7 r r r

58 Mormor j j Det vart en in och 7 w w w Hsd D7 G7 E7G V V V V V V V V V V V V D7 G7 E7G r 12 Mormor Hsd 6 lång - sam bal - lad du kom o- ne - ra- de med hink A7 B A7 B j b b D D och b j sa- de! w w b j b nw bw b b b b A A b V V V V V V V V V V V V V V V r r b j n b b j V V V V

59 8 Mormor Hsd 9 Straight qs iqs i Reräng 2 Lyss b b - na A - dam, nu är du stor Du är duk - tig, b b j b E B F C E B b b b j n n b n b 3 b b j b b Mormor Hsd 52 j j lyss - na nu å din mor - mor b b j b b F j b b b b j j Mormor 5 bb Tal:, var inte orolig Det inns ingen oäng med att vara ängslig över saker du inte riktigt vet stämmer Du vet inte vad alla tycker och tänker om dig Du är världens gulligaste barnbarn! ag kom hit ör att berätta det Tro å dig själv! Men glöm inte, ensam är inte stark b b m b Slu - ta bry dig om din dead-line Pizz m Hsd bb b b Urea till Cue D7 G7 C7 F11 B CB E B V V V V V V V V n bw b

60 Mormor 58 bb b b b och vad olk nu kan - ske tror b Arco n 9 Hsd Mormor Hsd bb b b b b 60 b b B CB E B A A(b5) Om n n A m A(b5) dig och din mu - si - kal De har b bb b B C7 E bb b j n n b b n b b b b b b n n B C7 E bb m Mormor Hsd B C7 E b bb b 62 bb b b bb b b el och jag vet! För jag är din D7 G7 C7 F11 n b b

61 10 Mormor 65 MÄKTIGT!!! bb w bw mor - - mor! Trummis slår av U () b b (Klassisk röst går bra) b A b b b b bu a! Hon är ju din mor - mor! (Henry) b b b U b bb A a! Hon är ju din mor - mor! (Pro) b b b A b b b b U a! Hon är ju din mor - mor! Hsd b b b b b b b b n 3 3 b b nb Oen b b b b b b b b b b b b b w b E B D A C G D A b b b b b b bw b b b b b b b b U b U U b U bb b b E B D A C G D A b b b b b b b b b w b E B D A C G D A U V + b b E B D A C G D A 3 3 n b b nb b b b bb b b bu U (Mkt cymbaler vore int) Fill och slå av orkestern U V +

62 Swing q160 qa z[q ]e Intro 8 Du har el s och Henrys bråkiga sång André Thörneldt 2010 Omarrangerad musik och text b b Henry b b Trumet in Bb Trombone Violoncello Harsichord Piano Electric Guitar Electric Bass bb w bw b b w w b b w w b b b b b b b b w b b b b Drum Set Tbn Rak o qa zqa z Vers 1 () ag har svårt att ör - stå G A B7 E : ; m w w André Thörneldt 201 j n

63 2 8 n att du in - te har det lätt G A B7 D : ; 8 Fill n Tbn 12 m : ; w w Al n n - la gån - ger som du då n n n n G A B7 E j n m 12 Tbn 16 w w w b b har å - stått att du har hat rätt Oh! w m w w n w w w n m G A B F F7 : ; j j j n n F F7 n 16 m w w w n n b Fill V V V V b b b b b b b b b b b b

64 Tbn 22 b b Swing rock qa z[q ]e Reräng 1 () Du har all - tid el! Du som tror li - vet är ett sel, bb b b 3 b b bb B b b B A E B C E bb V V V V V V V V V V V V V V V V B A E B C E b b j b j j Tbn Tbn 26 b b b b b b V V V V V V V V V V V V V V V V b b 30 b b n du mås - te in - se att du har el! B A E G E F B B A E G E F B n b b b b n j j j j j j j 8 Fill ag har en te - o - ri som jag tror du strunt - ar i, B A E B C E B A E B C E w w b b b b V V V V V V V V V V V V V V V V j b j j

65 Tbn 3 b b b b bb V V V V V V V V V V V V V V V b b n ja du tros ve - ta en del men du har el! w b B A E G E F B B A E G E F B j j b b n j j j j 8 Fill j j j Henry Tbn Hsd Rak calysoo qa zqa z 38 Vers 2 (Henry) w Du tyc - ker jag är tas kig n j j G A B7 E j j j j Henry Tbn Hsd 2 m men du mås - te ba - ra tro mig R n R n A7 n j G 7 G 7 A7 B7 D7 G 7 A7 B7 D7 j j n n B7 Fill V V V V V V m Fill

66 Henry Tbn Hsd 6 All din kun - ska ger dig I G! w w w w G 7 A7 B7 E G 7 A7 B7 G 7 A7 B7 E n j j j j 5 8 Henry Tbn Hsd 50 w w w X In - gen bor -de vil - ja se - - la med dig! Nej! n w w w n b n w w w w w w w n G 7 A7 B7 F7 n j j b n F7 b n F7 V V V b b b b b b b b b b b b b b G 7 A7 B7 F7 j j n n b b 12 Fill V V

67 6 Henry Tbn Swing rock qa z[q ]e 56 breräng 2 (Henry) b j Du har all - tid el! Du som är trå - kig, dum och stel b b b b b b Hsd bb bb B b b B A E B C E B A E B C E b b j b bb V V V V V V V V V V V V V V V V j j Henry 60 b b j n b b b b V V V V V V V V V V V V V V V V b b ja du mås - te in - se att du har el! B A E G E F B B A E G E F B n b b n j j j j j j j 8 Fill

68 Henry Tbn 6 b b j bb j j j j b b b b b b b b : ; Du har en te - o - ri som ba - ra är en an - ta - si b B A E B C E b b B A E B C E b b V V V V V V V V V V V V V V V V B A E B C E j b j j 7 Henry Tbn 68 b b j n bb j j b n j j b b b b b b n j j : ; B A E G F F B bb n n b b V V V V V V V V V V V V V V V b b ja du tros ve - ta en del men du har el! B A E G E F B B A E G E F B j j b b n j j j j j j j 8 Fill

69 8 Henry Tbn 72 Gammaldags swing Stick b b b b m G7 C7 F7 B 6 G7 C7 Att vän-ta å din res- ons är som att b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V b b j j j w w b b G7 C7 j m j b V VVVVV V VVVVVV V V V V Fill m Gammaldags swing Henry Tbn 78 b b j j j vän - ta å ett tåg Det kom -mer an - tin- gen ör - sent el - ler al - drig! b b w w w w Hsd bb F7 B 6 G7 C7 F7 B 6 b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V b b b b b b F7 B 6 G7 C7 F7 B 6 j j j j B 6 m b j 8

70 Tbn Hsd 8 b b b b j j j j j j j j j j j j b b bb b b Du! ag kom in-te hit ör att le - ka sy-ko log ag kom hit ör att b b G7 C7 F7 B 6 G7 C7 bb V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V b b G7 C7 B 6 G7 C7 G7 C7 F7 B 6 G7 C7 m b b j j b j j j j b 9 12 Tbn 90 "Höjningen" b b star - ta ett krig! b b b b j j j j Skumt b b Hsd b b F7 B 6 bb V V V V V V V V V V V V V V V V V V V + b b B B A B B A B B A B 3 bb F7 j n n B 6 3 b b j n j j B B A B B A B B A B V V V j b j n b n b j n j b j n b n j b j n j j b b b j j

71 10 Tbn 96 bb b b b b b b b b j j n n b B B A B B A B B C B B A B B A j j n n b B B C j n n V V V V V V V V V V V V j n n j b b j n n j b b n j j b n j j b n n j n j Tbn 99 bb <n j n b b b b n bb V V V V V V V V V V V V V V b b C D E E F F G G n n j C D E E F F G G n V Fill V

72 Swing rock Slutreräng (Båda) Henry Tbn Hsd Henry Tbn Hsd 108 A Du har all - tid el! Du som tror li - vet är ett sel, du mås - te in-se Åh du har så el! Och du är så stel! G D A B7 D A G D A G D A B7 D A G D V A G D A B7 D A G D V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V j j j n j j j j j j j j j j j j n j att du har el! ag har en te - o - ri som jag n Nej Nej Nej Nej! Du har en te - o - ri n F D E A A G D A F D E A A G D A V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V F D E A A G D A n j j j n j j j n j j j j j j j j j 8 Fill w w w w w n w j

73 Henry Tbn Hsd w n j n j w n n w n n n n B7 D A G D V V V V V V V V V V V V V V V V V V tror du strunt - ar i, ja du tros ve - ta en del men du har n j En an - ta-si men du har B7 D A G D F D E F D E B7 D A G D F D E F D E j j j j j j n j j n n

74 Henry Tbn Hsd men du har Du har all-tid el! n j w men du har el! n j w n n w n w w w E13 V V V V V j n n F D E (E) A G D A V V V V V V F D E E E13 n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A G D A A G D A j n n Fill V V V V Y

75 Vänlig Blues-o q 9 Intro 9 Vår vänska s och s sång 6 b 8 6 b8 André Thörneldt Clarinet in Bb Trumet in Bb Trombone Solo 6 b 8 j b j 6 b 8 6 b8 Violoncello 6 b8 Harsichord Piano Electric Guitar 6 b 8 6 b8 6 b 8 6 b8 6 b 8 Electric Bass 6 b8 Drum Set Cl Tbn Hsd 5 b j b j b b b F( ˆˆ9) b b 6 8 Som en elgitarr b b j A Š7 E Š7 B ( ˆˆ9) F( ˆˆ9) A Š7 E Š7 B ( ˆˆ9) b j b b b j j b b Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V André Thörneldt 201

76 2 Cl Tbn 9 Vers 1 F( ˆˆ9) b j Nu A Š7 har jag ör - stått b b E Š7 B ( ˆˆ9) b j j att jag va - rit dum b b b F( ˆˆ9) A Š7 E Š7 B ( ˆˆ9) b b Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V 13 F( ˆˆ9) b j j Lög b A Š7 - ner - na älls bort C7 och jag blir näs B ( ˆˆ9) - tan stum F( ˆˆ9) A Š7 C7 B ( ˆˆ9) b För - Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V 17 F( ˆˆ9) b j j låt b A Š7 ör att jag in E Š7 - te li B ( ˆˆ9) - ta - de å dig F( ˆˆ9) A Š7 E Š7 B ( ˆˆ9) B Š7 b b B Š7 Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Fill V V Cl Brygga 1 22 A7 b b D7 Kan du li b - ta å mig nu b G7 C7 A7 D7 G7 C7 Sim A7 D7 G7 C7 V V V V V V V V V V V V V V V V V V n Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V

77 Cl 26 A7 D7 b j Kan vi va vän - ner, jag och du G7 C7 b A7 D7 G7 C7 b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A7 D7 G7 C7 b n ag 3 Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V Cl 30 Hsd D b b j j j b vill D in E - te att du örs - vin - - ner ur mitt b b b b b b b b b b b b b b b b b b b E b b b b D b b b b b b E b n b Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V 3 Hsd F( ˆˆ9) b liv b b F( ˆˆ9) b b F F n n Vi j har F( ˆˆ9) b j j Sim F V V V V V V V V V V V V V

78 Hsd 38 Rer 1 B Š7 b j j j al b b - la vå - ra säm - re da B Š7 Som en elgitarr B Š7 B Š7 b CB CB CB CB - gar När vi b j Sim j j j V V V V V V V V V V V V V V V V V V j j B Š7 b j j CB j j Hsd Hsd 2 b j j b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A7 CD D7F b b 6 b A7 tram b b - ar runt i slas - kig snö A7 CD D7F A7 CD D7F A7 CD D7F G7 var - - da - gen är in G7 C7 G7 C7 b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V C7 b G7 C7 b j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V j Sim CD C7 D7F Och - get an - nat än ett b j j b j j V V V V V V V V V V V V V V V V V V n j n j j j j j j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V

79 Cl Hsd 50 D7 b ga b j j D7 b D7 b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V D7 j j j j b D7 b Sim V V V V V V V V V V V V V Fill V V 5 B Š7 b j j j CB j Blir jag all - tid ull av lyc - ka Cl Hsd b b m B Š7 b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V b CB B Š7 CB B Š7 j j CB j j B Š7 b j j CB j j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V

80 6 Cl Hsd Cl Tbn 58 b j j b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A7 CD D7F b b 62 b j j j b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V G7 C7 b n b A7 att du inns här nä - ra mig b j j A7 CD D7F A7 CD D7F A7 CD D9F G7 är j CD det bäs - ta jag vet Sim j j b b n G7 C7 G7 C7 C7 3 D9F j med Det j V V V V V V V V V V V V V V V V V V j j j j n j j j vår Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V

81 Cl Tbn 66 GF b vän ska b b b F 7 b GF b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V GF b GF b j F F F j Sim V V V V V V V V V V V V V Cl Tbn Hsd 70 Mellansel b j b j b b b F( ˆˆ9) b F( ˆˆ9) A Š7 E Š7 B ( ˆˆ9) b b b j b A Š7 E Š7 B ( ˆˆ9) j b b b b j b j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V

82 8 Cl 7 b b b Tbn b b b b b Hsd F( ˆˆ9) b F( ˆˆ9) A Š7 E Š7 B ( ˆˆ9) b j A Š7 E Š7 B ( ˆˆ9) j b b b b j b j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V Cl Tbn 78 Vers 2 F( ˆˆ9) b b Nu A Š7 har jag ör - stått b b j - j - j b - b - b E Š7 B ( ˆˆ9) att jag va - rt stum - b b b - j b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V b F( ˆˆ9) A Š7 E Š7 B ( ˆˆ9) m F( ˆˆ9) A Š7 E Š7 B ( ˆˆ9) b b Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V

83 82 F( ˆˆ9) A Š7 C7 b Levt med sam - man - brott, jag har var B ( ˆˆ9) - - it väl - digt dum För - 9 Cl Tbn b j b j b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V b F( ˆˆ9) A Š7 C7 B ( ˆˆ9) F( ˆˆ9) A Š7 C7 B ( ˆˆ9) b j j j j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V Cl Tbn 86 b j b b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V b b F( ˆˆ9) låt A Š7 ör att jag in E Š7 B ( ˆˆ9) - te be - rät - ta - de ör dig b b F( ˆˆ9) A Š7 E Š7 B ( ˆˆ9) B Š7 B ( ˆˆ9) F( ˆˆ9) A Š7 E Š7 B ( ˆˆ9) B Š7 b b B Š7 B Š7 Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Fill V V

84 10 Cl Tbn Hsd Brygga 2 91 A7 D7 G7 C7 b b Du är ör - lå - ten snäl - la I b b b b b V V V V V V V V m b A7 D7 G7 C7 A7 D7 G7 C7 da n Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V 95 A7 D7 b ag vill in - te hel G7 - ler att vår vän C7 - ska ska gli - da i - Cl b b Tbn Hsd b b b b A7 b D7 m A7 D7 G7 C7 b V V V V V V V V b G7 C7 A7 D7 G7 C7 n Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V

85 99 D b b b sär rån va - ran - dra, du gör E mig o - - si - 11 Cl Hsd b b b b D b b b b b b b b b b b b b b b E b b b b b D + V V + E V V D b b b b b b E b n b Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V Cl Hsd 103 F( ˆˆ9) F b tiv b b b n b b F( ˆˆ9) F b b n b n n F( ˆˆ9) b V V V V V V V V V V V F F( ˆˆ9) b j j F Sim V V V V V V V V V V V V V V V V Fill

86 12 Rer B Š7 CB b j Tack ör allt som du har gjort, Tbn Hsd b B Š7 b Som en elgitarr j CB j j j B Š7 b Sim CB V V V V V V V V V V V V V V V V V V B Š7 b CB B Š7 b j j CB j j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V Cl Tbn Hsd 111 A7 b j b b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V b b CD du har hjält b j A7 CD D7F j j A7 CD D7F A7 CD D7F A7 CD D7F j b mig D7F j j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V

87 115 G7 b att in - na mod C7 13 Cl Hsd b 3 j j b G7 C7 G7 C7 n j j b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V b C7 j j G7 C7 b j n j j j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V Cl Hsd 119 D7 b D7 b D7 med en helt ny me - tod b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V D7 b D7 j j j b j Sim V V V V V V V V V V V V V Fill V V

88 1 Cl Tbn Hsd 123 B Š7 b b j - j j - j - - b B Š7 b B Š7 Du kom - mer all b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V B Š7 CB b CB CB CB - - tid va min bäs - - b - - b j j j j B Š7 b j j CB j j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V Cl Tbn Hsd 127 A7 b j j b j - - b b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V A7 CD D7F b b - - tis här i li CD b j j - b A7 CD D7F j j A7 CD D7F A7 CD D9F j b 3 vet D9F j j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V

89 Cl Tbn 131 G7 b j j Vi kom - mer va - ra helt o - slag - ba - ra med vår bn b b C7 15 b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V b b G7 C7 G7 C7 n b G7 C7 j j n j j j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V 135 GF b vän ska F Cl Tbn b b b b GF b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V GF b GF b j F F F j Sim V V V V V V V V V V V V V

90 16 Fritt temo, sångaren styr Stick (Båda) 139 b U j j j j j j j j j j j j j Minns du ör - sta da - gen å det - ta u - ni - ver - si - tet F G7 F Š7A B b Hsd b b b u Solo Minns du ör sta - da gen - å det ta - u ni - ver - si tet n F G7 F Š7A B Tal: a! Det var under nollningen Hsd 13 C11 F b b b b Vi ick sa G7 - mar - be - ta li C7( ) - tigt å en öv - nings - verk sam C7 - - het Du j j j j j j j j j Vi ick sa mar - be - ta - li tigt - å en öv nings - verk - sam - het - Du n j j C11 F G7 C7( ) C7 j j j b j Nu i temo q9 6 b 8 B Š7 6 b8 tyck - te jag var klum G7 - ig! j Du Hsd Hsd 6 b8 152 b 6 b 8 B Š7 G7 6 b8 C7 sa att jag var trög! b C7 D7 b j j b j D7

91 156 B b Vi lyc - ka - des in - te med vårt u C7 - drag Men 17 Cl Tbn Hsd b b b b j j j j j j j j j j j j j j j j b b B C7 160 b nu är vi ett helt an - tas - tiskt lag! Vi F FC D n b nu n n b är vi ett helt an - tas - tiskt lag! j har Cl Tbn b b b Hsd b j j j j j j j j j j j j b F FC D b 16 b j j j al B Š7 b j Tack m B Š7 b Reräng 3 (Båda) - la vå - ra säm re ör - da - gar När vi CB b Sim allt CB j som du har gjort, V V V V V V V V V V V V V V V V V V j

92 b j j tram A7 - ar runt i slas - kig snö Och b j CD du har hjält mig D7 b A7 CD D7 b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 172 b var G7 - da - - gen är in - get an - - nat än ett b att in - na mod C7 b G7 C7 b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 176 b ga D7 b med en helt ny me - tod b D7 b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Fill V V V

93 Cl Tbn Hsd 180 b j j j Blir B Š7 b b b B Š7 b B Š7 b B Š7 jag all - tid ull av lyc - ka CB Du kom - mer all - - tid va min bäs - b b Som en elgitarr j Sim b CB j CB CB j j V V V V V V V V V V V V V V V V V V j 19 B Š7 b j j CB j j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V

94 20 18 b j j att du inns här nä - ra mig Det A7 CD D9F b j j - - tis här i li vet Cl Tbn b b b j j 3 Hsd b b A7 CD D7F j j j b j b b A7 CD D7F b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V b A7 CD D7F A7 CD D9F j b Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V

95 188 b j j j j är det bäs - ta jag vet med vår G7 C7 b j j Vi kom - mer va - ra helt o - slag - ba - ra med vår 21 Cl Tbn bn b b b b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V b b G7 C7 G7 C7 n b G7 C7 j j n j j j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V 192 b vän GF ska Det F F7 F7A b vän ska GF F F7 F7A b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V GF F F7 F7A b b GF F F7 F7A b j j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V

96 b j j b j j b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V b b är det bäs - ta jag vet med vår G7 C7 Vi kom - mer va - ra helt o - slag - ba - ra med vår G7 C7 G7 C7 G7 C7 j j j j n j j j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V 200 b vän GF ska Det F F7 F7A b vän ska GF F F7 F7A b V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V GF F F7 F7A b b GF F F7 F7A b j j Sim V V V V V V V V V V V V V V V V V V 20 b j j j b j j b V är det bäs - ta jag vet med vår G7 C7 Vi kom - mer va - ra helt o - slag - ba - ra med vår G7 C7 G7 b G7 C7 b V j j V

97 Cl Tbn 208 b vän ska GF F b vän ska b b b GF b b GF b F F 23 V V V V +

98 (eller en deadlinehemmaestblocklöjttakeaway-kaedag å stranden) Intro André Thörneldt (1211-1) Beatles-rock q8 10 Livet är ett medley Mormor Henry Proessorn Flute b b n b b Clarinet in Bb b b b b Trumet in Bb Trombone b b b b j j n b b j b b Violoncello b b b j n j b b b j j Harsichord Piano C A7(b5) G G F B 7 B(b5) C A7(b5) G G F B 7 b b b b b n b b n b b b b C A7(b5) G G F B 7 B(b5) C A7(b5) G G F B 7 V V V V V V V V V V V V V V V V V Electric Guitar C A7(b5) G G F B 7 b b b b b n b b Electric Bass C A7(b5) G G F B 7 B(b5) C A7(b5) G G F B 7 b b b j n j b b b j j Drum Set André Thörneldt 201

99 2 Fl Cl Tbn Vers 1 5 m Re - lek - te - rar å min tid å allt jobb jag nu gjort solo solo m C Š9 G9 F9 C Š9 G9 F9 B 9 C Š7 C Š9 b b n b b b b n b b V b b b (Cr) Fl Cl 9 j j Har all - tid va - rit ti - mid men jag har vu - xit ort b b b solo n w b b n b n bw Tbn b b b bw b w C Š9 G9 F9 C Š9 G9 F

100 3 Fl Cl Tbn 13 j n n ag har ått ta myc-ket skit Men jag kan sä - ga nu att det har va - rit värt allt det - ta slit b n b n b n b n b b n j n j j b b n j j G7 b b m (Hh) (Cr) Fill V V Rer1 19 b Li - vet är en dead - line Och tur är väl det C D7 F C D7 F B 7 m C D7 F C D7 F B 7 n b b j n n b b V V V V V V V V V V V V V V V V C D7 F C D7 F B 7 b n n j b b n (Hh) 23 j b Vad vo - re li - vet u - tan dead - lines a det är in - gen som C D7 F E7 A7 D7 G7 n C D7 F n b V V V + V V V V V V V C D7 F E7 A7 D7 G7 V V (Cr) Fill (Cr)

101 Hsd 27 V V V V V V V V V V V V V V V V V C A7(b5) G G F B 7 b b b b b n vet C A7(b5) G G F B 7 B(b5) C A7(b5) G G F B 7 b b b b C A7(b5) G G F B 7 B(b5) C A7(b5) G G F B 7 C A7(b5) G G F B 7 B(b5) C A7(b5) G G F B 7 Vers 2 Nostalgisk o 31 ag är in - te län-gre arg ag är me - ra ru- stre - rad C G F C G F B 7 C G F C G F B 7 b b b b b b b j n j b b b j j (Hh) b n b b n j b V V V V V V V V V V V V V V V V j j b b j j b b n j j b b j j b b b b b b 35 3 b j b ag vart lu - rad av en en - sam - varg Han ljög ör mig helt o - ge- ne - rad C G F C G F V V V V V V V V V V V V V V V V b C G F C G F b j j b nbb j j b b j j b b b 8 Tbn 39 Men en sak har jag lärt mig nu Att en god vän - ska ska man al - drig bry - ta i - tu b b b b CE F G (b5) F7 n b b blite unkigt B D C7 DF F b b V V V V V V V V b B D C7 DF F n b b j j

102 Tbn 3 bbrer 2 bb b b bb j j b b j Li - vet är som en hem - ma - est Väl -digt li - vat el - ler trist b n n b B C7 E B C7 E A 7 j n j b j B C7 E B C7 E A 7 b b j j j n j n b n b n j b j b j j j j b b j 5 Tbn 7 bb j b Men 2 går man ald-rig ut och es - tar Kan man ång - - ra det till slut 2 b b n b n n n b 2 b b n B C7 E D7 G7 C9 F7 2 3 bb b j n n j b j b B C7 E D7 G7 C9 F7 B 2 3 b b j j j b b n n n b b b b 3 b b 3 3 b b 8 (Cr) 2 3 Hsd Brygga 1 (Henry) 52 Tung barock b b 3 3 bb b b3 G b n n b 3 b b Henry Fl Cl 60 b b Rer 3 Henry Li - vet är som en block - löjt Gan - ska kort och ull med hål bb bb b b n (High tom)

103 6 Henry Fl Cl 6 b b j Och vill du in - te se - la block löjt - inns det hel - ler in - ga mål bb w bb w w w w b b Hsd bb GB C GD D7 G b b b b G b b b 70 Brygga 2 (Pro) Disco C7 E G E B F F bb V V V V V V V V V V V C7 E G B B F F bb C7 E G E B F F b b o + o + o + o + o + o + o + o + Fill V V V V V V Pro Fl Cl 72 Rer Proessorn b b b j b bb bb bb r r r r r r r r b b Li - vet är som en take -a - way - ka - e Tid - vis blas kig, tid - vis god B C7 E E F B C7 E A 9 B C7 E E F B C7 E A 9 (Hh) b b b

104 7 Pro Fl Cl 76 b b j b j Men vå-gar du in - te sma - ka take - a - way - ka-e Får du hel - - ler in - - get bb b bb n B C7 E D7 G7 C7 F7 bb r r r r V V V V V V V V V V V V V V V V b b b b D7 G7 C7 F7 B C7 E D7 G7 C7 F7 b n b 8 Pro Tbn Hsd 80 b b bb b b b b b b mod! B m m m b b bb V B Brygga 3 Mormor Lite mäktigt n n bb n B b b C 3

105 8 Mormor Henry Pro Fl Cl Tbn Hsd Mormor Fl Cl Tbn 83 bb n n R b b n n n b b R n n bb n n R bb n n R b b R n n C D7 F7 b b n j r n n V V V V V V V V b b n n 88 n b Megamäktigt A A A Här är Här är Här är E B F C E B F C mor-mor! bb n n mor-mor! mor-mor! Rer5 Mormor Reggaeswing 16 qs iqaa asq Li - vet är en dag å stran - den b b n n b bb R n n n bb j n n b R n b b n n w E B F C b b R n n b b n n (Cr) C D7 F7 Full med vå - gor, sand och sol Men vill du hell - re ba - da en - sam Får du (Hh) Fill V V b b D7 F7 B 7 C D7 F7 b b b b b j b b C V V V V V V V V V V V V V V V V b b b C D7 F7 B 7 C D7 F7 b b

GOSPEL PÅ SVENSKA 2. Innehåll

GOSPEL PÅ SVENSKA 2. Innehåll GOSPEL PÅ SVENSKA 2 Innehåll Kom oh se 7 Lovsung vår Gud 8 Barmhärtige Gud 10 Igen 11 är min Herde 1 Ditt Ord estår 16 redo 18 När delar 21 Herre hör vår ön 2 Vår ader 2 ör mig 26 O Herre längtar 28 Hallelua,

Läs mer

Till Dig. Innehåll. Blåeld musik kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. Allt, allt jag ägde...

Till Dig. Innehåll. Blåeld musik kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. Allt, allt jag ägde... Till ig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse ahlberg Innehåll llt, allt jag ägde... Karin Boye Till dig... Karin Boye Idyll Karin Boye Trollbunden Karin Boye Och får jag aldrig äga Erik Blomberg Melodi Bo

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Höstvisa. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ nœ # # j œ # œ œ œ j œ œ œ œ Œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ ? # # # œ j œ. J œ. œ œ œ. œ œ œ œ # œ.

Höstvisa. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ nœ # # j œ # œ œ œ j œ œ œ œ Œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ ? # # # œ j œ. J œ. œ œ œ. œ œ œ œ # œ. opran & Höstvisa Musik:Er auro ext: ove ansson rr: Mani Mattson. lt enor &? Vägen - hemvar myketlångoh - ing- en har agmött.nu blir kväl-lar - ky-li- ga oh se - Ing - en mött. lir kväl - lar- se -... as?

Läs mer

Vår angelägenhet. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. &b b b. & bb b. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ 4. ?

Vår angelägenhet. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. &b b b. & bb b. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ 4. ? llmänt Medmänniskan amhällsansvar Enheten i Kristus Trons kraft tt leva tillsammans 13, 1, 19, 20, 21 sönd e tref Kyrkan Gemenskap h = 76 Flöjt Vår angelägenhet Endast 3 ggn t o m slut Omkväde b C J Text:

Läs mer

HC-2. All män na data Hyg ros tat. Drift- och montageinstruktion [Dok id: mi-292se_150522] HC-2, Digital hygrostat.

HC-2. All män na data Hyg ros tat. Drift- och montageinstruktion [Dok id: mi-292se_150522] HC-2, Digital hygrostat. Drift- och montageinstruktion Dok id mi-292se_150522] C-2, Digital hygrostat C-2 Ersätter mi-292se_140917 All män na data yg ros tat Tek nis ka data VENTURA In di ke ring Pro gram me ring Fuk ten sor In

Läs mer

Välkommen. B ƒ Þ. E ƒ Þ. Hej vad. E ƒ Þ. E ƒ Þ. E ƒ Þ. Och vi klap. Hej vad heter du?

Välkommen. B ƒ Þ. E ƒ Þ. Hej vad. E ƒ Þ. E ƒ Þ. E ƒ Þ. Och vi klap. Hej vad heter du? Välkommen ƒ Þ Hej vad he ƒ Þ - ter du? ƒ Þ Hej vad he - ter du? Hej vad he - ter du? (svar) Väl - kom - men (barnets namn) ƒ Þ ƒ Þ & bb Hej vad ƒ Þ Hej vad ƒ Þ he he - ter du? (svar) Väl - kom -men (barnets

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

27. NATURLJUD. o k k o k k k. p k k k kz k k o k k k k k k n k k k. k o k. a f4 Fredrik: kk k. k dk. a f4 4 j. k n. k n k k. k n k n k n.

27. NATURLJUD. o k k o k k k. p k k k kz k k o k k k k k k n k k k. k o k. a f4 Fredrik: kk k. k dk. a f4 4 j. k n. k n k k. k n k n k n. 27. NATURLJUD 171 a f4 Fredri: 4 o o p z o o Hysch-hysch! Tys-ta u! Ett ljus som är-mar sej! O ja, det är di-tör. Göm er på stört! Å Pirater: a f4 4 j m 4 j j m l l d d u om-mer visst di - tör! Å ej, u

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Blåsen nu alla (epistel nr 25)

Blåsen nu alla (epistel nr 25) lås al (epstel nr 25) ext musk: Carl Mchael ellman oprano 4 3 rr: Eva oller 2004 lto or 4 3 4 3 lå - s Fåg - r - al - tt - ta, hör öl - jor - fs - kar - sval - ås - kan sprt - ta ur stt går rum; e - gas

Läs mer

Onsdag morgon. Arr: Staffan Isbäck. dag morg on när da gen gryr, en helt van lig dag. Stäng er hon

Onsdag morgon. Arr: Staffan Isbäck. dag morg on när da gen gryr, en helt van lig dag. Stäng er hon Onsdag morgon Arr: Staan Isbäck S A Allegro moderato Musik Lennon-McCartney svensk text: Christian Ljunggren A T Ons Ons dag morg on n da gen gryr, en helt van lig dag. Stäng er hon dag morg on n da gen

Läs mer

jz j k k k k k k k kjz j k k j j k k k k j j

jz j k k k k k k k kjz j k k j j k k k k j j Avsedet I Podoen melodi ur gamla Valamo losters oihod a d j j Kom, låt oss ge den sista ssen åt den dö de, tac an de Gud. j jz j a d j j j j j j För hon/han har gått ort från si na nä ra och sri der nu

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Innehåll. Sångerna i detta häfte går att beställa som separatutgåvor från förlaget

Innehåll. Sångerna i detta häfte går att beställa som separatutgåvor från förlaget Innehåll 1 Gläderopet 2 I dina händer 10 Det finns en väg 1 Där nåden har sin famn 17 5 En tveksam vals 21 Av nåd efriad 27 7 Gör plats i mig 0 I dina famnars dup 9 Väverskan 7 10 Gud har tusen namn 2

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Fram med basfiolen (epistel nr 7)

Fram med basfiolen (epistel nr 7) Som synes vara en elegi, skriven vid Ulla Winblads säng, sent om aftonen Text och musik: Carl Michael Bellman Tenor 1 c Arr: Eva Toller 2009 Tenor 2 c Basso 1 c 1.Fram med bas - fi - o - len, knäpp och

Läs mer

Långfredagens högtidliga förböner

Långfredagens högtidliga förböner Långfdagens högtidliga ner Varje nsavsnitt inleds av en diakon eller sånga, som stående vid ambonen eller på annan lämplig plats sjunger upp maningen till n. Så håller man en stunds tystnad n, vafter huvudcelebranten

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Ungdomen ä ena dumma fä The Whiffenpoof Song

Ungdomen ä ena dumma fä The Whiffenpoof Song Solo T1 2 B1 2 Tempo ruato ngdomen ä ena dumma fä The Whiffenpoof Song Rit l la Text och musik: Meade Minnigerode, Georges Pomeroy och Tod Galloay Svensk text: Hans lfredson och Tage Danielsson rr Roert

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Utvecklingen av klövviltstammarna på Halleoch Hunneberg Ar be tet är be ställt av Sve as kog/na tu rup ple vel ser AB

Utvecklingen av klövviltstammarna på Halleoch Hunneberg Ar be tet är be ställt av Sve as kog/na tu rup ple vel ser AB Utvecklingen av klövviltstammarna på Halleoch Hunneberg 2001-2007 R APPORT 22 200 7 Ar be tet är be ställt av Sve as kog/na tu rup ple vel ser AB Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Gö ran

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

Demoex. Come on children 4

Demoex. Come on children 4 Volym 4 ome on children 4 INORMATION Alla kopior ska stämplas Tack för du valt köpa detta notmaterial Du som körledare äger rätt kopiera dessa noter till dina egna körsångare Alla kopior som delas ut till

Läs mer

DEMO Tillhör Runow media AB

DEMO Tillhör Runow media AB Tillhör Runo media AB Copyright Runo Media AB Tel: 08730 2 02 runomediase 1 INORMATION Tack för att du valt att köpa detta notmaterial Du som har köpt detta häfte äger rätt att kopiera dessa noter till

Läs mer

Stor-Nila och Lill-Docka Ouvertyr. Scen 1 Fjällvinden

Stor-Nila och Lill-Docka Ouvertyr. Scen 1 Fjällvinden q=90 Både kör och soliststämmorna kan varieras och sjungas tutti eller solo TAET Ouvertyr Musik och text: Per Egland Manus: Mikael Niemi Naturen tränger sig in rån alla håll, jället, vinden, snön som yr,

Läs mer

Härlighetens väg procession 4. Hur kan jag tro 8. Vi vänder oss till dig Gud förbön 10. Gud, när du bjuder till bordet beredelse 13

Härlighetens väg procession 4. Hur kan jag tro 8. Vi vänder oss till dig Gud förbön 10. Gud, när du bjuder till bordet beredelse 13 Innehåll Härhetens väg procession 4 Hur kan ag tro 8 Vi oss Gud förön 10 när du u ordet eredel 13 Tack för slösande gåva tacksägel/lovsång 14 Härhetens väg recessionssång 16 Det var i samand iskopens visitation

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Fader Berg i hornet stöter (epistel nr 3)

Fader Berg i hornet stöter (epistel nr 3) Fader erg i hornet stöter (epistel nr ) Text och muk: Carl Michael ellman Arr: Eva Toller 2006 Tenor 1 4.. Tenor 2 5 asso 4 4. Pam - pam - pa-ram - pa -. ra. a... Fa - der erg i hor - net. Fa - der erg

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

C 2703 DEMO. Gunilla Stierngren, tekst Boo Egebjer (m.fl.), musikk. Jag sökte Dig CANTANDO MUSIKKFORLAG AS

C 2703 DEMO. Gunilla Stierngren, tekst Boo Egebjer (m.fl.), musikk. Jag sökte Dig CANTANDO MUSIKKFORLAG AS 2703 unilla Stierngren, tekst Boo Egeber (mfl), musikk Jag sökte Dig ANTANDO MSIKKORLA AS 1 Jag sökte Dig 2 Snälle ud Innhold 3 Rävarna har sina lyor 4 Lugnt och stilla 5 Adventsvisa 6 Herren spelar 7

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Hundra tusen miljarder

Hundra tusen miljarder Martin Q Larsson Hundra tusen miljarder för blandad kör a cappella 2014 Hundra usen Miljarder för blandad kör a cappella Musik: Martin Q Larsson ext: Raymond Queneau Översättning: Lars Hagström Instruktioner

Läs mer

Tranor och grågäss runt Draven

Tranor och grågäss runt Draven Tranor och grågäss runt Draven Inventering på jordbruksmark 2008 R APPORT 03 200 8 Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text och foto: Jo han Tru vé Kar tor publi

Läs mer

Teemu Tommola FENIX. för manskör, baryton, slagverk och celesta

Teemu Tommola FENIX. för manskör, baryton, slagverk och celesta Teemu Tommola FENIX ör manskör, baryton, slagverk och celesta INSTRUMENTERING Slagverk (1 selare): Gran cassa Cymbal Tamtam raon esta Baryton Manskör KÖR. Mörkret, natten, skymningen, dimman, sömnen...

Läs mer

Älgstammens ålderssammansättning i Sydöstra Värmlands viltvårdsområde

Älgstammens ålderssammansättning i Sydöstra Värmlands viltvårdsområde R APPORT 02 200 8 Älgstammens ålderssammansättning i Sydöstra Värmlands viltvårdsområde Sy dö stra Vär mlands VVO Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Göran Cederlund Foto: Göran Cederlund

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Hjaðningaríma Isländskt rimurkväde om troll, jättar och völvor

Hjaðningaríma Isländskt rimurkväde om troll, jättar och völvor Hjðningrím Isländskt rimurkväde om troll, jättr och völvor Fritt och suggestivt q = c n n b j hræ-ð geð, sr-nir or-nir, n n j j Musik: enny Wilhelms, Dvid Lillkvist Tommy Mnsikk-ho, Christopher Öhmn rrngemng

Läs mer

Taas on aika auringon / Jag tror på sommaren

Taas on aika auringon / Jag tror på sommaren opraano ltto enori asso 4 4 4 4 tempo $ Rubato aas on aika auringon / Jag tror på sommaren Jag tror, jag tror på som ma ren, Kun taas on ai ka au rin gon, niin Jag tror, jag tror på som ma ren, aas on

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Demoex. Come on children! Come on children - volym 2. Volym 2 av Karin Runow. Copyright: Runow Media AB ENDAST FÖR PÅSEENDE

Demoex. Come on children! Come on children - volym 2. Volym 2 av Karin Runow. Copyright: Runow Media AB   ENDAST FÖR PÅSEENDE ome on children! Volym 2 av Karin Runo opyright Runo Media AB Tel: 08730 24 02.runomedia.se 1 INORMATION Tack för att du valt att köpa detta notmaterial. Du som körledare äger rätt att kopiera dessa noter

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

Ditt Ord. & b b. œ œ œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ. œ œ. œ # œ œ. œ œ œ n. b b 4 œ. . œ. œ œ œ œ. b b. œ œ. œ œ # œ œ œ. n œ. som och och

Ditt Ord. & b b. œ œ œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ. œ œ. œ # œ œ. œ œ œ n. b b 4 œ. . œ. œ œ œ œ. b b. œ œ. œ œ # œ œ œ. n œ. som och och Innehåll örord 3 Be om fred 4 ord 5 skapade alltets mysterium 6 källan 8 luset 9 Ett lus i mörkret 10 ör vänskapen 11 Gud, led oss in mot ditt centrum 12 Guds rike 13 Gud lle dig 14 Gud, vår ord gord av

Läs mer

From A CHORUS LINE. For SATB* and Piano with Optional Instrumental Accompaniment. Duration: ca. 2: 15 AKT TVÅ! ... I El>maj7 A

From A CHORUS LINE. For SATB* and Piano with Optional Instrumental Accompaniment. Duration: ca. 2: 15 AKT TVÅ! ... I El>maj7 A Aanged by ANTAKERR Fom A CHORUS LNE ( One ) Fo SATB* and Piano with Optional nstumental Accompaniment Modeately (J = 132) NC Duation: ca 2: 15 AKT TVÅ! Music by MARVN HAMLSCH Lyic by EDWARD KLEBAN Svensk

Läs mer

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen:

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Instrumenteringsförslag vid uppförande av musikalen Legenden Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Övriga klaviaturer (orgel, synth/stråkpads) Slagverk (congas, bongos, shakers,

Läs mer

NU ÄR EN DAG FRAMLIDEN

NU ÄR EN DAG FRAMLIDEN 5 Varför ett requiem? Jo, för att hon sa så. Damen som kom fram och spände ögonen i mig efter ett framförande av mässan I välsignan och fröjd:»jag har en vision om att du och lf skall göra ett requiem

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

del 2 A LT B A R Y T O N enkelt

del 2 A LT B A R Y T O N enkelt del 2 SOPRAN sahelt enkelt A LT B A R Y T O N Innehåll: All den skönhet orden är 2 Amen (1) Amen (2) Amen () Dansa för livet 5 Du är mitt iland oss 6 För vare andetag 6 Han har oss allt i kärlek gort 8

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on S i da 1 (13 ) A n k o m s tdatum 2016-05 - 31 T y r é n s AB Ut f ä r dad 2016-06 - 08 A le xa n d e r G i r on P r o j e kt Ka b el v e r k e t 6 B e s tnr 268949 P e t e r M y nd es B ac k e 16 118

Läs mer

Dagvattenutredning för Solstrålegatan Biskopsgården. Preliminär version. Ste fan By dén, Åsa Gra nath

Dagvattenutredning för Solstrålegatan Biskopsgården. Preliminär version. Ste fan By dén, Åsa Gra nath Dagvattenutredning för Solstrålegatan Biskopsgården Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-14 22 70 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Preliminär version Ste fan By dén, Åsa Gra nath 2010-06-03

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ 3.34832.180/053-92 11/3/08 9:26 AM Page 57 & bb b 4. Energiskt q = 92-112.. 1. O, vå - ra fä - ders Gud, med mäk - tig 2. Din vi - sa hand oss lett i tid som 3. Från kri - gets larm och pes - tens här

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Lyckas med läsförståelse Minto

Lyckas med läsförståelse Minto Lyckas med läsförståelse Minto Victoria W Gustafsson Ane S Panboon ISBN 978-91-7767-026-1 2018 Victoria W Gustafsson, Ane S Panboon och Askunge AB Jag Produktion Mirvi Unge Thorsén Illustration Daniel

Läs mer

Utdrag ur Gabriellas sång, från filmen Så som i himmelen. Här kan du se de två första sidorna ur var och en av de fyra versioner som finns.

Utdrag ur Gabriellas sång, från filmen Så som i himmelen. Här kan du se de två första sidorna ur var och en av de fyra versioner som finns. Utdrag ur Gabriellas sång, från filmen Så som i himmelen. Här kan du se de två första sidorna ur var och en av de fyra versioner som finns. Excerpt from Gabriellas sång, from the film s in heaven. In this

Läs mer

Karin Liungmantext Georg Riedelmusik

Karin Liungmantext Georg Riedelmusik Kari Liugmatext Georg Riedelmusik Iehåll: Du ka lilla mäiska 1 E främmade röst 9 ag fälte 1 Vad hälper det 1 Med rädsla förväta Kleke till livet 6 Det fis e sköhet 30 äst vid orde 35 Det allra största

Läs mer

ÖPPNA VÅRA ÖGON PARTITUR PIANO VIOLIN I VIOLIN II VIOLA CELLO BAS

ÖPPNA VÅRA ÖGON PARTITUR PIANO VIOLIN I VIOLIN II VIOLA CELLO BAS ÖPPNA VÅRA ÖGON PARTITR PIANO VIOLIN I VIOLIN II VIOLA CELLO AS Partitur Partitur ÖPPNA Öppna VÅRA våra ögon ÖGON -Liv att dela- LIV ATT DELA Musik: Musik: Camilla Voigt Arr: Arr: Sven Sven ridolfsson

Läs mer

Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Holmen Delsbos älgförvaltningsområde

Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Holmen Delsbos älgförvaltningsområde R APPORT 01 200 8 Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Holmen Delsbos älgförvaltningsområde Hol men Skog AB Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Göran Cederlund Foto: Jo nas

Läs mer

KÄRLEKSSÅNGER FRÅN ANGARN

KÄRLEKSSÅNGER FRÅN ANGARN Utdrag /Part rom Score KÄRLEKSSÅNGER FRÅN ANGARN För mezzosopran, baryton och piano 1. En kort sekund Mezzosopran q = 80 Text: Göran Hellekant Musik: Micaela Hoppe, 2011 Baryton Inprickningar Fl. Fg. Piano

Läs mer

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK 2019-03-02 07:25 / 1 Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk",

Läs mer

Stor-Nila och Lill-Docka Ouvertyr

Stor-Nila och Lill-Docka Ouvertyr q=90 Ouvertyr åde kör och soliststämmorna kan varieras och sjungas tutti eller solo 3 8 Musik och text: Per Egland Manus: Mikael Niemi 3 3 ( ) ah ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D Ä Myndigt ra de örsamling olk 9 (

Läs mer

Sånghäfte. Här växer Paddfot. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg. Bild Andreas Eriksson

Sånghäfte. Här växer Paddfot. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg. Bild Andreas Eriksson Sånghäf Här växer Paddfot xr av arbro Ldgren med musik av ild ndreas riksson Här växer Paddfot 6 sånger för barn och andra xr av arbro Ldgren med musik av Nu leker vi att du är en humla Hopp hopp hopp

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on S i da 1 (14 ) A n k o m s tdatum 2018-07 - 09 M R M K on s u l t AB Ut f ä r dad 2018-07 - 16 P e r S a mu el s s on T a v as tg a t a n 34 118 24 S to ck ho lm S w e d en P r o j e kt B e s tnr S p å

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Opp, Amaryllis (Fredmans sång nr 31)

Opp, Amaryllis (Fredmans sång nr 31) Opp, marylls (Fredmans sång nr 1) Text musk: Carl Mchael Bellman rr: Eva Toller 05 Tenor 1 1Opp, Tag - ma - ryl - ls, vak - na mn ll -! äd - ret stl -, d re - var dra-gen; bör - jar -gen, Tenor 2 Basso

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Halvårsrapport. Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat. Januari juni April juni 2019 JANUARI JUNI 2019

Halvårsrapport. Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat. Januari juni April juni 2019 JANUARI JUNI 2019 Halvårsrapport JANUARI JUNI TRAFIKPLATS KVARNHOLMEN Nacka Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat April juni Nettoomsättning 14 336 (13 453) Rörelseresultat 821 (677), försäljning av fastigheter

Läs mer

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes (Joh 18:1 19:42) Efter tonus recentior TRANSPONERAD VERSON Berättelserna om Jesu lidande och död, som ingår i stilla veckans liturgi, brukar traditionellt

Läs mer

Cecilia Damström. Op.54. Pauli Ord. Male choir TTBB

Cecilia Damström. Op.54. Pauli Ord. Male choir TTBB Cecilia Damström O.5 Pauli Ord ale chir TTBB 9' 017 Pauli rd (Till LaurieLu) Du sitter å tåget, nära statinen byter vi sår, vagnarna rycker, ett barn aller i din amn Du sitter där, ställd ch häen, ser

Läs mer

α alfa β beta γ gamma δ delta ε epsilon ζ zeta η eta θ theta ι iota κ kappa ν ny α alfa β beta γ gamma δ delta ε epsilon ζ zeta η eta θ theta ι iota

α alfa β beta γ gamma δ delta ε epsilon ζ zeta η eta θ theta ι iota κ kappa ν ny α alfa β beta γ gamma δ delta ε epsilon ζ zeta η eta θ theta ι iota 8 13 Ej ort, men kratit Y Y w Z Z Ur sven - ska jär - tans jup en ån, en sam - äll oc en E Y Yw im YY im Z en - kel sån, som år till kun - en ram E Y Y YY 2 Kunssånen Var o -nom tro -ast oc ans ätt, ör

Läs mer

œ œ œ œ. œ n œ. œ œ œ œ

œ œ œ œ. œ n œ. œ œ œ œ 3.34832.180/133-172 11/3/08 9:30 AM Page 140 121 Vördnadsfullt q = 69-84 & bb 3 4 Frälsaren mötte korsets död. 1. Fräl - sa - ren möt - te kor - sets död, synd- fri, men 2. Fast - än han ut - stod kor

Läs mer

Vi i Villa Akt 2 Scen 3

Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén 0 27 örspel. Aktivt. Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén % & * + + & ) & Hur e det att ä ta sån medi cin? Lugnare o förberedande C7b9 C7b9 Eb 6 7b9 m6/ab º Asus9 A Am 20 % & ) Am & & % &

Läs mer

1. Inledning - kör. œ œ b œ J. j œ. # # œ.. Œ Œ. . r œ. r b b. r œœœ. r œ œ. œ r œ. . œ. œ r. b œ œ. r. œ œ. Œ. œ n œ b œ. œ œ. . œ. b œ. b œ œ.

1. Inledning - kör. œ œ b œ J. j œ. # # œ.. Œ Œ. . r œ. r b b. r œœœ. r œ œ. œ r œ. . œ. œ r. b œ œ. r. œ œ. Œ. œ n œ b œ. œ œ. . œ. b œ. b œ œ. 7 löt Ooe 1 Inledning - kö Dolooso (smätsamt) q = 0 illägnad Kettil kay Lukasassionen O 92 Gundtext: u Lukasevangeliet kaitel 21 oh 22 ext: Göan Geide Musik: ol Matinsson soan ayton oan lt eno as Violonello

Läs mer

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema An die Freude Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm Ludwig van Beethoven sym 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial ör elevorkester arr. an Alm De a är e arbetsmaterial som kan användas å olika sä, allte er behov och möjligheter. A Melodi utan legato ör

Läs mer

Aftonbön. (Vesper) Vespern kan inledas med ljusbönen (Lucernarium), s Vespern fortsätter då från moment 4 (Bibelläsning).

Aftonbön. (Vesper) Vespern kan inledas med ljusbönen (Lucernarium), s Vespern fortsätter då från moment 4 (Bibelläsning). Aftonbön (Vesper) Vespern kan inledas med ljusbönen (Lucernarium), s. 189. Vespern fortsätter då från moment 4 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm, en sång eller instrumentalmusik.

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

3 (3) MSEK -8 (-10) MSEK 133 (136) MSEK -16 (-15) MSEK (16 998) SEK 194 (199) MSEK BY THE WAY

3 (3) MSEK -8 (-10) MSEK 133 (136) MSEK -16 (-15) MSEK (16 998) SEK 194 (199) MSEK BY THE WAY Delårs rap port Q1 NET TO OM SÄTT NING 3 (3) RÖ REL SE RE SUL TAT -16 (-15) RE SUL TAT FRÅN AN DE LAR I ÖRESUNDS BRO KON SOR TI ET 194 (199) RE SUL TAT FRÅN ÖV RI GA FI NAN SI EL LA POS TER -8 (-10) PE

Läs mer