Provspecifikation för auktorisationsprov för översättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Provspecifikation för auktorisationsprov för översättare"

Transkript

1 Provspecifikation för auktorisationsprov för översättare

2 Innehåll Provspecifikation för auktorisationsprov för översättare... 2 Bakgrund... 2 Provets syfte... 3 Målgrupp... 3 Kompetensområden och kunskapskrav... 3 Auktorisationsprovets delar... 5 Delprov Realia (1A)... 5 Läselse i svenska (1B)... 5 Delprov Kunskapskrav delprov Realia (1A)... 6 Läselse (1B)... 9 Kunskapskrav delprov Språklig kompetens Översättningskompetens Ämneskompetens Interkulturell kompetens Informationssökning Teknisk kompetens

3 Provspecifikation för auktorisationsprov för översättare Bakgrund Uppdraget att auktorisera översättare bygger på samhällets behov av kompetenta översättare som verkar för att information i skriftliga dokument överförs på ett korrekt sätt. Uppdraget är reglerat i förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare samt i Kammarkollegiets translatorsföreskrifter (KAMFS 2019:4). Svenska myndigheter ska se till att översätta handlingar om det behövs för att den som inte behärskar svenska ska kunna ta till vara sin rätt i kontakt med myndigheten, det finns reglerat i förvaltningslagen (2017:900). Vid straffrättsliga förfaranden finns, enligt rättegångsbalken (1942:740), en lagstadgad rätt till översättning för misstänkta och tilltalade personer. Auktorisationen är en garanti för att översättaren har den kompetens, redbarhet samt lämplighet som krävs för att fullgöra ett uppdrag. Auktorisationsprovet för översättare är ett kunskapsprov. Kammarkollegiets uppdrag är att med hjälp av språkexperter och sakkunniga kontrollera att de översättare som ansöker om auktorisation har de kunskaper och färdigheter som krävs och att de kan sina ämnen och behärskar sina språk på en hög nivå. År 2020 fick auktorisationsprovet för översättare ett nytt format och innehåll. Ändringarna gjordes för att möta samhällets förändrade behov av kvalificerade översättare. Syftet med provspecifikationen är att tydliggöra vad som krävs för att bli auktoriserad översättare. I dokumentet hittar du mer information om vilka kompetensområden provet vilar på och vilka kunskapskraven är inom varje område. Du hittar också information om hur provet går till rent praktiskt. Tanken är att dokumentet ska användas av dig som är intresserad av att göra provet och vill förbereda dig på bästa sätt. Men det kan också vara till hjälp för andra som är intresserade av att veta mer om hur provet är upplagt och vilka kompetenser som prövas. 2

4 Provets syfte Kammarkollegiets auktorisationsprov för översättare är utformat för att testa provdeltagarens kunskaper och färdigheter inom ett antal olika kompetensområden som är relevanta för en auktoriserad översättares yrkesverksamhet. Syftet är att säkerställa att deltagaren har tillräcklig kompetens inom varje enskilt kompetensområde. Den provdeltagare som lever upp till kraven som ställs i provet och klarar det med ett godkänt resultat samt bedöms vara redbar och lämplig som översättare blir auktoriserad. Målgrupp Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Provet är öppet för alla men målgruppen är verksamma översättare som, efter genomgången utbildning och/eller genom praktisk översättningserfarenhet, har tillägnat sig den kompetens som behövs för att arbeta som professionell översättare och därigenom uppnått den kunskaps- och färdighetsnivå som krävs för att klara auktorisationsprovet. Kompetensområden och kunskapskrav Auktorisationsprovet för översättare vilar på sju kompetensområden som är centrala för översättarens yrkesverksamhet. Dessa kompetensområden utgår från de viktigaste kunskaper och färdigheter en översättare behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett framgångsrikt sätt. 1 Auktorisationsprovet för översättare går ut på att mäta kompetensen inom dessa områden. För varje kompetensområde finns ett kunskapskrav som är en miniminivå för vad som krävs för att bli godkänd i provet (i både delprov 1 och 2). I tabellen nedan finns en sammanställning av de sju centrala kompetensområdena som prövas och de kunskapskrav som gäller inom respektive område. Kompetensområden Kunskapskrav (miniminivå för att bli godkänd) Språklig kompetens Har en språkfärdighet som möjliggör semantisk överföring från källspråk till målspråk. Översättaren måste kunna och tolka källtexten och sedan återge dess innebörd i måltexten med motsvarande stilmedel. 1 Dessa kompetensområden har tagits fram i ett utvecklingsprojekt inom Kammarkollegiet där projektgruppen bland annat utgått ifrån förstudier och forskning inom området och andra länders kvalitetssäkring av översättare, däribland Norge (NHH) och Australien (NAATI). 3

5 Översättningskompetens Ämneskompetens Yrkeskompetens Interkulturell kompetens Informationssökning Teknisk kompetens Kan översätta komplexa och specialiserade texter från källspråk till målspråk med bibehållande av källtextens semantiska innehåll, stilistiska prägel och pragmatiska funktion men med anpassning till de krav som ställs av måltexten. Har goda kunskaper om och else för hur det svenska samhället och rättsväsendet fungerar och använder detta som en kunskapsbas i sin yrkesutövning. Har goda ämneskunskaper inom samhällsorientering och juridik inom både källspråk och målspråk. Har mycket god kunskap om och else för yrkesfrågor och djupgående kunskaper om god translatorssed och de lagar, bestämmelser och etiska riktlinjer som reglerar en auktoriserad översättares verksamhet i Sverige. Har mycket god else för hur kultur och språk samverkar i olika sammanhang och kan använda sig av detta i sin yrkesutövning. Kan identifiera kulturspecifika begrepp i olika typer av texter och kan överföra dem till målspråket på ett sådant sätt att deras innebörd kommer fram i måltexten. Kan använda sig av olika verktyg och metoder för att söka information. Har en mycket god förmåga att söka, granska och värdera information från olika källor utifrån relevans och trovärdighet och använder denna kompetens i sin yrkesutövning. Besitter grundläggande datorfärdigheter. Kan producera, bearbeta och leverera en digital text på målspråket som möter beställarens krav enligt givna instruktioner. Dessa instruktioner omfattar krav på filformat, layout, teckenuppsättning och diakritiska tecken. 4

6 Auktorisationsprovets delar Auktorisationsprovet för översättare består av två delprov. Delprov 1 är ett utgallringsprov som består av två moment (realia och läselse) och som genomförs på våren. De provdeltagare som blir godkända i delprov 1 går vidare till delprov 2 som består av översättning av två facktexter. Delprov 2 genomförs på hösten. Delprov 1 Realia (1A) Detta moment prövar provdeltagarens teoretiska kunskaper inom ämnesområdena samhällsorientering, juridik och yrkeskunskap. Provet består av 40 realiauppgifter, 12 inom samhällsorientering, 18 inom juridik och 10 inom yrkeskunskap. Till varje uppgift finns fyra svarsalternativ, varav endast ett är rätt. Provtiden är 45 minuter. Läselse i svenska (1B) Detta moment prövar provdeltagarens förmåga att ta till sig innehållet i texter skrivna på svenska. Provet består av två texter från olika ämnesområden. Till varje text hör sex uppgifter. Till varje uppgift finns fyra svarsalternativ, varav endast ett är rätt. Provtiden är 60 minuter. Delprov 2 Delprov 2 är ett färdighetsprov i översättning som består av två källtexter. Den första texten, delprov 2A, prövar deltagarnas samhällsorientering, kulturella else och förmåga att överföra samhällsspecifik information till målspråket. Den andra texten, delprov 2B, är en juridisk text som prövar provdeltagarnas förmåga att översätta kvalificerad juridisk källtext, med fokus på fackuttryck och termer. Deltagarna har tre timmar på sig för varje översättning. 5

7 Kunskapskrav delprov 1 Realia (1A) Det här momentet går ut på att pröva provdeltagarens teoretiska kunskaper inom samhällsorientering, juridik och yrkeskunskap. Momentet fokuserar på kunskaper inom kompetensområdena ämneskompetens och yrkeskompetens. Nedan följer en specifikation av underområden och aktuella kunskapskrav inom respektive område. Samhällsorientering Ämnesområdet samhällsorientering rör kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. Provdeltagaren ska känna till de grundläggande demokratiska institutioner som styr Sverige och den offentliga förvaltningen. Vidare ska provdeltagaren ha övergripande kunskaper om socialförsäkringsområdet, utbildningssystemet och migrationsfrågor. Ämneskompetens Nivå Kunskapskrav Testning Demokratiska institutioner och offentlig förvaltning Provdeltagaren har grundläggande kunskap om de demokratiska institutionerna samt den offentliga förvaltningen. Exempelvis demokrati, central, regional och lokal förvaltning, offentlighetsprincipen, folkbokföring. kunskap om svenska förhållanden genom Socialförsäkring Provdeltagaren har grundläggande kunskap om den svenska socialförsäkringen. Exempelvis föräldraförsäkring, barnbidrag, sjukförsäkring. kunskap om svenska förhållanden genom Utbildning Provdeltagaren har grundläggande kunskap om det svenska utbildningssystemet. Exempelvis förskola, barnomsorg, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kompletterande utbildning, högskola, universitet. kunskap om svenska förhållanden genom 6

8 Migration Provdeltagaren har grundläggande kunskap om de svenska förhållandena samt om vanligt förekommande terminologi i migrationsärenden. Exempelvis asylprocessen, uppehållstillstånd, medborgarskap. kunskap om svenska förhållanden genom Juridik Ämnesområdet juridik rör grundläggande kunskaper om hur det svenska rättsväsendet fungerar. Provdeltagaren ska känna till de begrepp och institutioner som utgör det svenska rättssamhället genom att vara insatt i de rättsregler som gäller för den enskilde och för samhället i stort. Ämneskompetens Nivå Kunskapskrav Testning Rättssystem Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemet samt kunskaper i informationssökning och terminologihantering inom juridik. Exempelvis rättspraxis, rättssubjekt, rättsskydd, jäv. kunskap om svenskt rättssystem genom Rättsväsende Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet. Exempelvis polis, åklagare, domstolar och kriminalvården. Kunskaper om svenskt rättsväsende genom Civilrätt Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska civilrättsliga områden som är vanligt förekommande i uppdrag för en auktoriserad översättare. Exempelvis handlingar gällande familjeoch avtalsrätt. kunskaper om svensk civilrätt genom Förvaltningsrätt Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska förvaltningsrättsliga områden som är vanligt förkommande i uppdrag för en auktoriserad översättare. Exempelvis migrations- och biståndsärenden, omhändertaganden. kunskaper om svensk förvaltningsrätt genom 7

9 Straffrätt Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska straffrättsliga områden som är vanligt förkommande i uppdrag för en auktoriserad översättare. Exempelvis domar vid stöld och narkotikabrott. kunskaper om svensk straffrätt genom Yrkeskunskaper och yrkesetik Ämnesområdet yrkeskunskap omfattar djupgående kunskaper om de lagar, bestämmelser och etiska riktlinjer som reglerar översättarens verksamhet i Sverige. I ämnesområdet ingår även kunskaper som är centrala för en auktoriserad översättare som exempelvis legalisering och bestyrkanden av olika handlingar. Provdeltagaren ska känna till, och tillämpa reglerna för att kunna bevara allmänhetens förtroende för den auktoriserade översättarens opartiskhet, oberoende ställning, tystnadsplikt och yrkesskicklighet. Yrkeskompetens Nivå Kunskapskrav Testning Tillämpa Provdeltagaren har djupgående kunskaper om god translatorssed och de lagar och bestämmelser som reglerar en auktoriserad översättares verksamhet i Sverige. Provdeltagaren ska känna till vilka krav som ställs på säker hantering av dokument och de regler som gäller för tystnadsplikt och sekretess. kunskap om svenska förhållanden genom Provdeltagaren har goda yrkeskunskaper generellt och vet hur det fungerar med bestyrkanden, legalisering, apostille, och typiska ambassadärenden. Provdeltagaren är förtrogen med hur översättningar ska levereras för att tjäna beställarens syfte. 8

10 Läselse (1B) Läselsemomentet prövar provdeltagarens förmåga att ta till sig innehållet i texter skrivna på svenska. Den här delen av provet går ut på att mäta en specifik del av den språkliga kompetensen. En generell förmåga att och tolka text är en förutsättning för att kunna producera en översättning utan semantisk förlust. Auktoriserade översättare översätter antingen till eller från svenska vilket innebär att god läselse i svenska är relevant för alla auktoriserade översättare oavsett språkriktning. Under provet är det provdeltagarens uppgift att läsa texten och välja ut det svarsförslag som med stöd av texten bäst besvarar frågan. Ibland går det att klart se att ett av svarsförslagen är rätt och att de andra är fel. Ibland verkar flera svar mer eller mindre rimliga. Då måste provdeltagaren, genom att jämföra de olika svarsförslagen, välja ut det som bäst besvarar frågan. Provdeltagaren ska lösa uppgifterna med ledning av den information som ges i respektive text. Innehållet i texterna som ingår i provmomentet har inte någon koppling till översättningsyrket utan kan behandla olika områden. Momentet prövar generella färdigheter i läselse i svenska. Exempel på texttyper som kan ingå i provet är: text av utredande karaktär, rapport eller artikel. Språklig kompetens Nivå Kunskapskrav Testning Läselse svenska C2 2 Provdeltagaren ska kunna och kritiskt tolka praktiskt taget alla slag av skrivet språk. Provdeltagaren ska kunna ett brett spektrum av komplicerade texter och stilnyanser samt implicita och explicita betydelser. läselse i svenska genom flervalsuppgifter till två olika texter. 2 Nivå C2 i den globala skalan för språkfärdighet i ett främmande språk motsvarar en avancerad språkanvändare enligt den europeiska referensramen, GERS. 9

11 Krav på teknisk kompetens vid delprov 1 Datorn är översättarens främsta arbetsverktyg. Det är en av anledningarna till att deltagaren genomför delprovet med hjälp av sin egen dator. Teknisk kompetens är också ett centralt kompetensområde för hela provet. Under delprov 1 kommer provdeltagaren att genomföra provet i en digital provplattform. I god tid innan provet får provdeltagaren inloggningsuppgifter till plattformen och information för att kunna förbereda sig på bästa sätt. Provdeltagaren behöver ha grundläggande datorfärdigheter och vara väl förberedd tekniskt för att uppnå kravet inom detta kompetensområde. Teknisk kompetens Nivå Grundläggande färdigheter Kunskapskrav (miniminivå för att bli godkänd) Provdeltagaren har grundläggande datorfärdigheter som gör det möjligt att, i den egna datorn, leverera svar på provuppgifter i en digital provplattform enligt givna instruktioner. 10

12 Kunskapskrav delprov 2 Delprov 2 är ett färdighetsprov där provdeltagarens uppgift är att översätta två olika källtexter till sitt målspråk. Det generella syftet med delprov 2 är att mäta färdigheter inom ett flertal kompetensområden: språklig kompetens, översättningskompetens, ämneskompetens, interkulturell kompetens, informationssökning och teknisk kompetens. Översättaren använder en kombination av dessa kompetenser för att producera en måltext av hög kvalitet. Vissa av kompetensområdena ligger nära varandra. I det här avsnittet finns kunskapskraven (miniminivån för att bli godkänd) inom varje kompetensområde beskrivna. Här finns också en redogörelse av vilka kunskaper och färdigheter som krävs för att uppnå kunskapskravet inom varje kompetensområde. Delprov 2 består av två källtexter: en samhällstext (2A) och en juridisk text (2B). Den första texten är inriktad på samhällsinformation och prövar deltagarnas samhällsorientering, kulturella else samt förmåga att överföra samhällsspecifik information till målspråket. Texten är även avsedd att testa deltagarnas översättningsförmåga och stilistiska färdigheter. Den andra texten är en juridisk text och prövar provdeltagarnas förmåga att översätta kvalificerad juridisk källtext med fokus på fackuttryck och termer. Tyngdpunkten ligger på dokument och handlingar som är vanligt förekommande i uppdrag för en auktoriserad översättare. Språklig kompetens Har en språkfärdighet som möjliggör semantisk överföring från källspråk till målspråk. Översättaren måste kunna och tolka källtexten och sedan återge dess innebörd i måltexten med motsvarande stilmedel. Språklig kompetens, i detta sammanhang, handlar om de kunskaper och färdigheter som krävs för att översätta en källtext till målspråket. Som översättare krävs att du har språklig kompetens för att och tolka olika typer av källtexter. Sedan krävs en god förmåga att överföra det centrala innehållet i källtexten till måltexten med bibehållen stilnivå. Kraven på den språkliga kompetensen är högre för målspråket, där kravet är att översättaren ska behärska det på modersmålsnivå. För att uppnå kunskapskraven behövs mycket goda kunskaper och färdigheter i fråga om ordförråd, idiomatik och grammatik i båda språken. Ordförråd och idiomatik Översättaren måste ha ett rikt ordförråd och ett brett register. Det krävs stor medvetenhet om ordens stilvalör och en färdighet i att överföra denna stilvalör till 11

13 målspråket. Förmågan att återge textens stil är viktig. Översättaren måste kunna anpassa valet av ord till de läsare eller det sammanhang som texten förekommer i. Översättaren måste kunna formulera sig idiomatiskt korrekt på målspråket så att formlära och meningsbyggnad följer målspråkets krav och strukturer. Grammatik Översättaren måste ha kunskap om och förmåga att använda målspråkets grammatiska resurser. Här krävs färdigheter i fråga om formlära, satslära (syntax) och meningsbyggnad, tempus med mera. Det krävs även kunskap om och färdighet i hur man använder de ortografiska principer (stavning) som är aktuella för målspråket. För att kunna producera en text på målspråket som präglas av grammatisk och idiomatisk korrekthet krävs mycket goda färdigheter inom detta område. Semantik Färdigheter i semantik handlar om översättarens förmåga att och återge meningsinnehåll. Översättaren måste använda sig av vedertagen terminologi, korrekt grammatisk struktur och lämplig stilnyans. Översättningskompetens Kan översätta komplexa och specialiserade texter från källspråk till målspråk med bibehållande av källtextens semantiska innehåll, stilistiska prägel och pragmatiska funktion men med anpassning till de krav som ställs av måltexten. Översättningskompetens handlar om de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna återge ett budskap på målspråket. Kunskapskravet ligger nära det som gäller för den språkliga kompetensen men här har provdeltagaren andra kunskaper och färdigheter till sin hjälp för att uppnå målet. Dessa innefattar översättningsstrategier, kunskaper om olika texttyper och vad de kräver, stilistiska färdigheter, semantiska färdigheter samt förmågan att följa instruktioner, bearbeta och korrekturläsa text. Strategier För att lyckas med uppgiften att översätta en text behöver översättaren ha strategier för att hantera utmaningar i översättningsarbetet. Det behövs en färdighet i att hitta lösningar på de problem som kan uppstå. En översättare kan använda sig av många olika metoder för att skapa en översättning som håller hög kvalitet, är anpassad till det sammanhang texten förekommer i och är lämplig för den aktuella läsekretsen. Det krävs också en else för beställarens syfte med texten. 12

14 Texttyper/genre En översättare måste ha färdigheter i textanalys. Det betyder att översättaren måste ha goda kunskaper om olika texttyper och vad de kräver. Översättaren måste kunna kategorisera källtextens genre och veta vilka krav som ställs inom denna genre för att kunna ta beslut om hur enskilda termer, fraser eller idiomatiska uttryck på bästa sätt kan överföras till målspråket. Stilistiska färdigheter En översättare måste ha mycket goda skrivfärdigheter i målspråket och kunna anpassa språkbruket efter vad sammanhang och texttyp kräver. Goda stilistiska färdigheter är en grundförutsättning för arbetet som översättare. Semantik När översättaren överför betydelsen i en källtext till en måltext är det viktigt att ta hänsyn till källtextens förutsättningar och de behov och förväntningar som läsaren av måltexten har. Översättaren måste använda sig av vedertagen terminologi, korrekt grammatisk struktur och lämplig stilnyans samt vara medveten om den språkliga kvaliteten i måltexten. Följa instruktioner En översättare måste kunna göra en översättning enligt de krav som beställaren ställer. Krav som kan handla om hur texten ska användas och vilken målgrupp texten riktar sig till. Det är därför centralt för en översättare att ha god förmåga att följa de specifikationer som en beställare har formulerat inför ett översättningsuppdrag. Textbearbetning En översättare måste ha förmåga att utvärdera och bearbeta sin egen översättning för att garantera en översättning av hög kvalitet. När texten revideras är det viktigt att översättaren tar hänsyn till källtexten för att garantera att översättningen är korrekt och speglar källtextens innehåll. Översättningen ska även vara genomförd enligt de instruktioner som beställaren har satt upp och enligt de genrekrav som är aktuella för texten. En annan viktig del av textbearbetningen handlar om att korrekturläsa måltexten så att den är grammatiskt och idiomatiskt korrekt. Denna granskning ska även säkerställa att översättningen är typografiskt korrekt samt att texten är korrekt formaterad enligt de krav beställaren har ställt. 13

15 14

16 Ämneskompetens Har en grundläggande kunskap om och else för hur det svenska samhället fungerar i stort samt hur det svenska rättsväsendet fungerar och använder detta som en kunskapsbas i sin yrkesutövning. Har goda ämneskunskaper inom samhällsorientering och juridik inom båda arbetsspråken och de kulturer där språken används. Inom det här området krävs goda kunskaper om hur det svenska samhället och det svenska rättsväsendet är strukturerat och fungerar. För att göra en översättning av hög kvalitet krävs goda ämneskunskaper inom samhällsorientering och juridik inom både källspråk och målspråk så att översättaren kan överföra specifika begrepp mellan de två språken. Den här färdigheten testas i översättningen av de två källtexterna i delprov 2, där översättaren får visa sina praktiska färdigheter i att överföra juridisk terminologi och fackuttryck samt förmåga att överföra samhällsspecifik information till målspråket. Ämneskompetens har en stark koppling till interkulturell kompetens och språklig kompetens. Interkulturell kompetens Har mycket god else för hur kultur och språk samverkar i olika sammanhang och kan använda sig av detta i sin yrkesutövning. Kan identifiera kulturspecifika begrepp i olika typer av texter och kan överföra dem till målspråket på ett sådant sätt att deras innebörd kommer fram i måltexten. Interkulturell kompetens handlar om de kunskaper och färdigheter som krävs för att översättaren ska kunna identifiera kulturspecifik information i källtexten och överföra innebörden till måltexten på ett så bra sätt som möjligt. Det betyder att översättaren behöver kunskap om och else för kulturella, historiska och politiska fenomen i de kulturer där arbetsspråken används. Den interkulturella kompetensen hjälper översättaren att implicita budskap i en text. Den här färdigheten testas i översättningen av de två källtexterna i delprov 2, där översättaren får visa sin kulturella else och sina praktiska färdigheter i att överföra kulturspecifik information till målspråket. Det finns en stark koppling mellan interkulturell kompetens och ämneskompetens. Informationssökning Kan använda sig av olika verktyg och metoder för att söka information. Har en mycket god förmåga att söka, granska och värdera information från olika källor utifrån relevans och trovärdighet och använder denna kompetens i sin yrkesutövning. Översättaren måste ha god kännedom om de tekniska hjälpmedel och metoder som finns för att söka och hantera information till en specifik översättningsuppgift. Det krävs även goda färdigheter i att använda hjälpmedel och metoder på ett ändamålsenligt sätt. Det förutsätter att översättaren är bekant med olika hjälpmedel och vet hur man använder dem på bästa sätt. Det krävs även en medvetenhet om 15

17 hjälpmedlens möjligheter och begränsningar. Kompetensområdet handlar också om färdigheter i att skapa och upprätthålla ordlistor eller liknande som effektiviserar översättningsarbetet. En central färdighet inom detta område handlar om att kunna hitta men också utvärdera relevant information som behövs till uppgiften. Översättaren måste ha goda färdigheter i att källkritiskt granska och värdera information. Teknisk kompetens Besitter grundläggande datorfärdigheter. Kan producera, bearbeta och leverera en digital text på målspråket som möter beställarens krav enligt instruktioner. Dessa instruktioner omfattar krav på filformat, marginal och radavstånd, korrekt teckenuppsättning och diakritiska tecken. Inom kompetensområdet ingår kunskaper och färdigheter som krävs för att översättaren ska kunna producera, bearbeta och leverera en digital text på målspråket enligt givna instruktioner. Det betyder att översättaren måste ha grundläggande datorfärdigheter och goda färdigheter i att använda ordbehandlingsprogram. Delprov 2 genomförs med hjälp av provdeltagarens egen dator i en digital provplattform. Det krävs praktiska förberedelser innan provtillfället för att provdeltagaren ska kunna producera en digital text på målspråket. Provdeltagaren behöver: Ha grundläggande datorfärdigheter Ha goda färdigheter i att använda ordbehandlingsprogram Ha tillgång till tangentbord med rätt teckenuppsättning och diakritiska tecken vid provtillfället Kunna logga in på lokalt nätverk Kunna använda en digital provplattform för att ladda ned källtext och sedan leverera måltexten i PDF-format i plattformen 16

Auktorisationsprovet för tolkar

Auktorisationsprovet för tolkar Auktorisationsprovet för tolkar Kammarkollegiets uppdrag är att verka för att möta samhällets behov av kompetenta tolkar som garanterar att informationen i samtal mellan t.ex. läkare och patient, polis

Läs mer

Auktorisationsprovet för rättstolkar

Auktorisationsprovet för rättstolkar Auktorisationsprovet för rättstolkar Kammarkollegiets uppdrag är att verka för att möta samhällets behov av kompetenta tolkar som garanterar att informationen i samtal mellan t.ex. läkare och patient,

Läs mer

Auktorisationsprovet för översättare

Auktorisationsprovet för översättare Auktorisationsprovet för översättare Kammarkollegiets auktorisationsprov är ett yrkesprov för översättare riktar sig till dig som är erfaren översättare med goda stilistiska färdigheter och goda ämneskunskaper

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Förslag den 25 september Engelska

Förslag den 25 september Engelska Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande Upplägg och genomförande Provet består av fyra delprov: Läsförståelse Hörförståelse Skriftlig produktion Muntlig produktion och interaktion Tid på respektive provdel bestäms utifrån erfarenheter vid utprövningarna

Läs mer

Upplägg och genomförande - kurs C

Upplägg och genomförande - kurs C Upplägg och genomförande - kurs C Provet består av fyra delprov: Läsförståelse Hörförståelse Skriftlig produktion Muntlig produktion och interaktion Tid för respektive provdel bestäms utifrån erfarenheter

Läs mer

Auktorisation som tolk

Auktorisation som tolk PROVSPECIFIKATION Auktorisation som tolk Kunskapskrav för realiaprov Ivett G Larsson ivett.larsson@kammarkollegiet.se 08-700 08 56 Sid 2 (11) 2014-06-23 Innehåll Kunskapskrav för realiaprov för auktorisation

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Teckenspråk för döva och hörselskadade

Teckenspråk för döva och hörselskadade Teckenspråk för döva och hörselskadade Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning.

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning. SVENSKT TECKENSPRÅK Ett välutvecklat teckenspråk är av betydelse för dövas och hörselskadades lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, värdera och

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

ÖU2100, Översättarutbildning 1. Magisterutbildning, 60 högskolepoäng

ÖU2100, Översättarutbildning 1. Magisterutbildning, 60 högskolepoäng Humanistiska fakultetsnämnden ÖU2100, Översättarutbildning 1 Magisterutbildning, 60 högskolepoäng Professional Translation 1, 60 higher education credits Avancerad nivå Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande Upplägg och genomförande Provet består av fyra delprov: Läsförståelse Hörförståelse Skriftlig produktion Muntlig produktion och interaktion Tid på respektive provdel bestäms utifrån erfarenheter vid utprövningarna

Läs mer

Förslag den 25 september Moderna språk

Förslag den 25 september Moderna språk Moderna språk Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERNA SPRÅK Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande

Läs mer

KURSPLAN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

KURSPLAN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE KURSPLAN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Kursplanens syfte Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

KURSPLAN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

KURSPLAN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE KURSPLAN FÖR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Kursplanens syfte Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare

Läs mer

Lärobok och litteratur: McKay/Brodin/Clayton/Webster, Blueprint C, ISBN:

Lärobok och litteratur: McKay/Brodin/Clayton/Webster, Blueprint C, ISBN: Prövning Engelska 7, 100 p Lärobok och litteratur: McKay/Brodin/Clayton/Webster, Blueprint C, ISBN: 978-91-47-9196-6 Dessutom ska du läsa en av följande böcker: Joseph Conrad, Heart of Darkness Charles

Läs mer

Packa kappsäcken till translatorprovet

Packa kappsäcken till translatorprovet Packa kappsäcken till translatorprovet Mina erfarenheter och tips jag samlat på mig (med benäget bidrag från Kammarkollegiet och Föreningen Auktoriserade Translatorer) Del 1 Vad innebär en auktorisation

Läs mer

Engelska 7, ENGENG07, 100 p

Engelska 7, ENGENG07, 100 p Prövning Engelska 7, ENGENG07, 100 p Lärobok och litteratur McKay/Brodin/Clayton/Webster, Blueprint C, ISBN: 978-91-47-9196-6 En list på litterära verk skickas ut av läraren till studenterna. Romanerna

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS Goda råd till köpare av översättningar från Sveriges Facköversättarförening SFÖ S V E R I G E S FACKÖVERSÄTTAR- F Ö R E N I N G S W E D I S H ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS När du vänder dig till

Läs mer

Upplägg och genomförande - kurs B

Upplägg och genomförande - kurs B Upplägg och genomförande - kurs B Provet består av fyra delprov: Läsförståelse Hörförståelse Skriftlig produktion Muntlig produktion och interaktion Delproven Läsa och Höra är uppdelade på fyra häften,

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare;

Skolverkets föreskrifter om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare; 1 (16) Dnr 2017:953 Bilaga 1 Skolverkets föreskrifter om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare; beslutade den XXX 2017. Med stöd av 2 kap. 12 förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Engelska, 450 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur det engelska språket är uppbyggt och fungerar samt om hur det kan användas. Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

OBS! Inga lexikon eller liknande hjälpmedel är tillåtna..

OBS! Inga lexikon eller liknande hjälpmedel är tillåtna.. Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Roma'hredovisnihg (både muntlig och skriftlig)

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande; SFS 2015:545 Utkom från trycket den 8 september 2015 utfärdad den 27 augusti 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

TECKENSPRÅK FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

TECKENSPRÅK FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE TECKENSPRÅK FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår

Läs mer

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att: Studieteknik för faktatexter 5 LGR11 Hi Re SvA Sv Ke Planering och bedömning i svenska/sva för ett tema om studieteknik för faktatexter i samarbete med SO- och NO-ämnet. Förankring i läroplanen I arbetsområdet

Läs mer

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte

MSPR 3.6 MODERNA SPRÅK. Syfte 3.6 MODERNA SPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets namn

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

SPECIFIKATION. Att läsa en längre text, t ex en yrkesspecifik artikel, och kort svara på 15 innehållsfrågor.

SPECIFIKATION. Att läsa en längre text, t ex en yrkesspecifik artikel, och kort svara på 15 innehållsfrågor. Delmoment: Läsförståelse DEL 1 Bedömning: Sökläsning: Att läsa en längre text, t ex en yrkesspecifik artikel, och kort svara på 15 innehållsfrågor. Uppgiften prövar förmågan att snabbt hitta information

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Kursplanen i svenska som andraspråk

Kursplanen i svenska som andraspråk planens centrala innehåll för såväl dig själv som för eleven? Fundera över hur du kan arbeta med detta både i början av kursen men också under kursens gång. Lvux12, avsnitt 2. Övergripande mål och riktlinjer

Läs mer

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll

3.6 Moderna språk. Centralt innehåll 3.6 Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större

Läs mer

Programmet är inriktat dels på att utbilda studenter till yrkesskickliga översättare till svenska från ett av källspråken engelska, franska,

Programmet är inriktat dels på att utbilda studenter till yrkesskickliga översättare till svenska från ett av källspråken engelska, franska, Programmet är inriktat dels på att utbilda studenter till yrkesskickliga översättare till svenska från ett av källspråken engelska, franska, italienska, kinesiska, ryska, spanska och tyska, dels på att

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag)

Engelska B Eller: Engelska 6 (Områdesbehörighet 2/A2 med ett eller flera undantag) 1EN000 Engelska A, Allmän inriktning 30.0 hp 1EN000 English A, General Course 30.0 credits Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska Betygsskala* För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G

Läs mer

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande Upplägg och genomförande Provet består av fyra delprov: Läsförståelse Hörförståelse Skriftlig produktion Muntlig produktion och interaktion Delproven Läsa och Höra är uppdelade på två häften, Höra/Läsa

Läs mer

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk 3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Judar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk jiddisch är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Kursplanen i engelska

Kursplanen i engelska I Lvux12, avsnitt 1. Vuxenutbildningens uppdrag och värdegrund står det att hänsyn ska tas till de enskilda elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå samt att vuxenutbildningen ska ta till

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för baltiska språk BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING, kunskapsformer och betygsskalor Varje

Läs mer

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursplan: SVENSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare KURSPLANER OCH KOMMENTARER REVIDERAD 2018

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare KURSPLANER OCH KOMMENTARER REVIDERAD 2018 Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare KURSPLANER OCH KOMMENTARER REVIDERAD 2018 Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare KURSPLANER OCH KOMMENTARER REVIDERAD 2018 Innehåll Inledning...

Läs mer

Prövning i Moderna språk 1

Prövning i Moderna språk 1 Prövning i Moderna språk 1 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

Prövning i Moderna språk 3

Prövning i Moderna språk 3 Prövning i Moderna språk 3 Prövningsansvarig lärare: Franska: Catherine Tyrenius, email: catherine.tyrenius@vellinge.se Spanska: Antonio Vazquez, email: antonio.s.vazquez@vellinge.se Tyska: Renate Nordenfelt

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA

ENGELSKA 3.2 ENGELSKA 3.2 GELSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse

Läs mer

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk 3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETEN G 2016/492

HUMANISTISKA FAKULTETEN G 2016/492 HUMANISTISKA FAKULTETEN G 2016/492 H2ÖPR Översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Avancerad nivå/second cycle Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen 2016-12-xx

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Bilaga 18: Ämnesplan svenska för döva Skolverkets förslag till förändringar - Nationella it-strategier (U2015/04666/S) Dnr 6.1.

Bilaga 18: Ämnesplan svenska för döva Skolverkets förslag till förändringar - Nationella it-strategier (U2015/04666/S) Dnr 6.1. Svenska för döva SVN Svenska för döva Kärnan i ämnet svenska för döva är tvåspråkighet, svenska språket och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling.

Läs mer

Elever med funktionsnedsättning betyg och nationella prov. Helena Carlsson Maj Götefelt Roger Persson

Elever med funktionsnedsättning betyg och nationella prov. Helena Carlsson Maj Götefelt Roger Persson Elever med funktionsnedsättning betyg och nationella prov Helena Carlsson Maj Götefelt Roger Persson Betyg och nationella prov Strukturerad undervisning Bedömning och betyg Undantagsbestämmelsen Nationella

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE ENGELSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER TY1110 Tyska, Grundkurs, 30 högskolepoäng German, Introductory Course, 30 credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2011-01-10

Läs mer

TRANSLATOR. När mer än språket är viktigt!

TRANSLATOR. När mer än språket är viktigt! TRANSLATOR När mer än språket är viktigt! Översättningar. Och lite till. När du beställer en översättning väntar du dig självklart språklig stringens. Därför är det just det som är vår primära omsorg.

Läs mer

Auktorisation som tolk

Auktorisation som tolk PROVSPECIFIKATION Auktorisation som tolk Prov i allmän språkfärdighet Sid 2 (6) 2014-04-24 Prov i språkfärdighet För att kunna bli auktoriserad som tolk krävs bland annat att man ska behärska svenska och

Läs mer

Ansökan från Umeå universitet om andra krav för språkkonsultprogrammet

Ansökan från Umeå universitet om andra krav för språkkonsultprogrammet Umeå universitet 901 87 Umeå Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar Rosengren 08-563 088 16 per-gunnar.rosengren@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen)

Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) 1. Identifikation 1. Programmets namn Masterprogram i översättning (Översättarutbildningen) Programmets

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

TEMA Individ & Kompetenser

TEMA Individ & Kompetenser TEMA Individ & Kompetenser Alla besitter kompetenser och kan utveckla dessa samt tillägna sig nya. Men hur medvetna individer är om sina kompetenser varierar starkt och så även individernas medvetenhet

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR PERSONCERTIFIKAT

KRAVSPECIFIKATION FÖR PERSONCERTIFIKAT KRAVSPECIFIKATION FÖR PERSONCERTIFIKAT Installationsbranschens Certifierade ProjektLedare (ICPL) INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. SYFTE 2 3. MÅLGRUPP 2 4. FÖRKUNSKAPER 2 5. KOMPETENSKRAV 3 5.1 Områden 3 5.2

Läs mer

Skolverkets förslag till reviderade kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (arbetsmaterial 25 september 2019).

Skolverkets förslag till reviderade kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (arbetsmaterial 25 september 2019). Skolverkets förslag till reviderade kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (arbetsmaterial 25 september 2019). I detta dokument synliggörs föreslagna likheter och skillnader mellan kursplanerna.

Läs mer

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000

Kurs: Svenska. Kurskod: GRNSVE2. Verksamhetspoäng: 1000 Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9

SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9 SPRÅKVAL ÅRSKURS 6-9 INNEHÅLL: 1. Nationella mål 2. Lokala mål 3. Nationella strävansmål 4. Kursplan 5. Betygskriterier 1. Nationella mål Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret.

Läs mer

Läromedel Läromedel anpassat för SVA01 t.ex. Språkporten 1 (2006) (kapitel 1-3 och 5). Rådfråga din examinator.

Läromedel Läromedel anpassat för SVA01 t.ex. Språkporten 1 (2006) (kapitel 1-3 och 5). Rådfråga din examinator. prövning sva 01 Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Svenska som andraspråk 1 Kurskod SVASVA01 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Läromedel anpassat för SVA01 t.ex. Språkporten

Läs mer

Bilaga 8. Förslag till kursplan för sameskolan inklusive kunskapskrav Dnr 2008:741

Bilaga 8. Förslag till kursplan för sameskolan inklusive kunskapskrav Dnr 2008:741 Bilaga 8 Förslag till kursplan för sameskolan inklusive kunskapskrav 2010-03-22 Dnr 2008:741 Skolverkets förslag till kursplan i samiska i sameskolan Samiska Samerna är vårt lands enda urfolk och samiskan

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA SOM ANDRASPRÅK KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak

Läs mer

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte

MEDIEKOMMUNIKATION. Ämnets syfte MEDIEKOMMUNIKATION Ämnet mediekommunikation behandlar journalistikens, informationens och reklamens innehåll, villkor och roll i samhället. Inom ämnet studeras kommunikationsprocessens olika steg utifrån

Läs mer

HAÖVR, Masterprogram i översättning, 120 högskolepoäng Master's Programme in Translation, 120 credits

HAÖVR, Masterprogram i översättning, 120 högskolepoäng Master's Programme in Translation, 120 credits Humanistiska och teologiska fakulteterna HAÖVR, Masterprogram i översättning, 120 Master's Programme in Translation, 120 Program med akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på avancerad nivå

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte

MODERSMÅL FINSKA 1. Syfte MODERSMÅL FINSKA 1 Sverigefinnar, judar, tornedalingar och romer är nationella minoriteter med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk finska, jiddisch, meänkieli och romani chib är officiella nationella

Läs mer

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan SP1046. Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(9) Kursplan Spanska I med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Spanish I for Teacher Students 30 Credits*, First Cycle Level 1 Lärandemål Kursens övergripande mål är att de studerande

Läs mer

God translatorssed. Kammarkollegiets råd till auktoriserade translatorer

God translatorssed. Kammarkollegiets råd till auktoriserade translatorer God translatorssed Kammarkollegiets råd till auktoriserade translatorer Om god translatorssed God translatorssed är en samling yrkesetiska regler för auktoriserade translatorer som hänvisar till den yrkeskodex

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå VUXENUTBILDNINGEN Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå Kursplaner och nationella delkurser i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk Reviderad 2016 Kommunal vuxenutbildning på

Läs mer

Del ur Läroplanen för specialskolan 2011: kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade

Del ur Läroplanen för specialskolan 2011: kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade Del ur Läroplanen för specialskolan 2011: kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade 3.5 TECKENSPRÅK FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och

Läs mer

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt

Kulturell identitet och interkulturellt förhållningssätt Om ämnet Modersmål Ämnesplanen utgår från att kunskaper i och om det egna modersmålet är avgörande för lärande och intellektuell utveckling. EU betonar vikten av modersmål som en av sina åtta nyckelkompetenser.

Läs mer

Utbildningsplan. 1. Identifikation

Utbildningsplan. 1. Identifikation 2018-10-04 Dnr U 2018/548 1 1. Identifikation Utbildningsplan 1.1 Programmets namn Masterprogram i mänskliga rättigheter Programmets namn på engelska 1.2 Omfattning i högskolepoäng 120 1.3 Nivå Avancerad

Läs mer

Smedingeskolan LPP och matris för tema klassiker. LPP och matris för tema klassiker

Smedingeskolan LPP och matris för tema klassiker. LPP och matris för tema klassiker Under den kommande perioden kommer vi att arbeta med temat klassiker. Ni ska få lära er vad som räknas som en klassiker samt olika författare. Ni ska läsa en klassiker - som ni själva väljer, läsa utdrag

Läs mer