GÖTEBORGSTRENDER Björn Rönnerstrand & Frida Sandelin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTEBORGSTRENDER Björn Rönnerstrand & Frida Sandelin"

Transkript

1 GÖTEBORGSTRENDER 16- Björn Rönnerstrand & Frida Sandelin

2 Innehållsförteckning STADEN GÖTEBORG Bedömning av utvecklingen i Göteborg Staden Göteborg: Bra stad, vacker stad, stolt över, gott rykte Restauranger, platser att träffa vänner & kulturutbud Kollektivtrafik, sjukvård & grundskolor Företagsklimat, entreprenörsanda & ekonomi Miljövänlig, jämlik & trygg och säker FÖRTROENDE & TILLIT Hur Göteborgs Stad sköter sina verksamheter Göteborgspolitiker Kommunens politiker Kommunstyrelsen i Göteborg Mellanmänsklig tillit: I allmänhet Mellanmänsklig tillit: I bostadsområdet DEMOKRATI & DELAKTIGHET Nöjd med demokratin Politiskt intresse och diskutera politik Möjlighet att påverka Agera i samhälleliga och politiska frågor Korruption POLITIK & IDEOLOGI Partisympatier i Göteborg Övertygade anhängare Politikerkännedom Politikerpopularitet: Vänsterpartiet Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna Moderaterna Kristdemokraterna Miljöpartiet Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Vägvalet Demokraterna Ideologisk vänster-höger-placering POLITISKA SAKFRÅGOR Viktiga samhällsproblem i Göteborg Politiska förslag Trafikåtgärder MEDIETRENDER Nyhetsanvändning lokalt Prenumeration på morgontidning BOENDETRENDER Rekommendera att flytta till Göteborg Övervägt att flytta från området Vad man tror andra tror om bostadsområdet Samhörighet i bostadsområdet Samhörighetsindex Trygghet i bostadsområdet Trygghetsindex LIVSSTIL Naturen, vänner, motionerat, restaurang, idrott Kollektivtrafik, bil, cykel, elsparkcykel Nöjd med livet

3 Information om undersökningen Resultat SOM-institutet Resultaten från SOM-undersökningen i Göteborg presenteras årligen i rapportform. 21 släpptes en forskarantologi kallad Hög tid för Göteborg baserad på data från undersökningen mellan 16 och. I forskarantologin som består av ett antal kapitel finns fördjupade analyser av många av de resultat som redovisas i denna rapport. Samtliga publ ikationer finns också tillgängliga på SOM-institutets hemsida (). Datafiler från undersökningarna finns lagrade hos Svensk Nationell Datatjänst (SND) och går att beställa med ett års fördröjning ( SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar och arrangera seminarier inom ämnesområdet Samhälle, Opinion och Massmedia. Institutet drivs i samarbete mellan Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Organisation SOM-institutet leds av föreståndare Johan Martinsson. SOM-institutets styrgrupp består av professor Sverker Jagers, Statsvetenskapliga institutionen (GU), professor Gunnel Hensing, Institutionen medicin (GU) samt docent Monica Löfgren Nilsson, prefekt på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (GU). Finansiering SOM-institutets undersökningar är ett gemensamt åtagande för ett flertal forskningsprojekt vid Göteborgs universitet samt även vid Chalmers, Stockholms universitet, Örebro universitet, Lund universitet och Karolinska institutet. SOMinstitutet åtar sig även samver kansprojekt i den mån de sammanfaller med den inriktning som forskningen har vid institutet. Exempel på samverkansparter i SOMundersökningen i Göteborg är Göteborgs Stad och Göteborg & Co. SOM-undersökningen i Göteborg SOM-undersökningen i Göteborg har hittills genomförts under fem år mellan 16 och med ett slumpmässigt urval av personer, både svenska och utländska medborgare, folkbokförda i Göteborgs Stad i åldrarna år. Undersökningarna har varje år haft ett urval om mellan 5 och 8 personer. Kontakta oss: Seminariegatan 1b Box 7 45 Göteborg Syftet med SOM-undersökningen i Göteborg är att spåra utvecklingen och förändringar i attityder, värderingar och politiskt beteende i lokal kontext. Teman i undersökningen är bland andra politik och demokrati och hur det är att bo i Göteborg. 1 Tel: Mejl: Webb:

4 Tolkning av resultaten Balansmått Resursområden På vissa frågor redovisas ett så kallat balansmått. Balansmått avser andelen som svarat på de alternativ som är positiva (positiv inställning till, förtroende för) minus andelen som är negativa (negativ inställning till, ej förtroende för) bland dem med en åsikt i frågan. Balansmåttet kan variera mellan + (alla svarspersoner är för/positiva) och - (alla svarspersoner är emot/negativa). I några grafer redovisas resultat uppdelat på fyra resursområden. Termen resursområde hänvisar till grupperingar av stadens primärområden utefter medelinkomst och andel som tar emot ekonomiskt bistånd i respektive resursområde. Resursområdena har grupperats efter resursstarka, medelresursstarka, medelresurssvaga och resurssvaga. I gruppen resursstarka områden ingår primärområden som har hög medelinkomst och låg andel som tar emot ekonomiskt bistånd medan det i gruppen resurssvaga områden ingår primärområden med låg medelinkomst och hög andel som tar emot ekonomiskt bistånd. Indelningarna är gjorda med ambitionen att varje resursområdes primärområden ska utgöra en fjärdedel av stadens befolkning. Däremot är svarsfrekvenserna olika i de olika grupperingarna där svarspersoner som ingår i resursstarka områden svarar i högre utsträckning än personer som ingår i resurssvaga områden. I de grafer resursområden ingår, redovisas även samtliga svarande vars linje i grafen har markerats som prickad. Felmarginaler I några grafer redovisas åsikten av undergrupper. Några av dessa undergrupper är små, till exempel andelen som uppgav att de sympatiserade med ett visst parti. Där hamnar svarsgruppen ibland under. Vid så små grupper är felmarginalerna stora och eventuella skillnader mellan år ska tolkas med stor försiktighet. I de fall som underlager underskrider personer har linjen i grafen markerats som streckad samt erhållit en kommentar under grafen. I samtliga övriga fall är grupper som redovisas som minst svarspersoner. Det bör dock noteras att även grupper där cirka personer har svarat är det inte helt säkerställt att gruppen är representativ, även om säkerheten är högre. Ibland syns därmed stora skillnader i en svarsgrupp mellan två år som främst kan härledas till denna gruppstorlek, en viss försiktighet bör därmed vidtas i tolkningar från ett år till ett annat när stor skillnad syns i en specifik grupp utan tydlig anledning. 2

5 STADEN GÖTEBORG 3

6 BEDÖMNING AV UTVECKLINGEN I GÖTEBORG Procent Åt fel håll Åt rätt håll Kommentar: Svarsalternativen är "åt rätt håll", "åt fel håll" samt "ingen uppfattning". Den resterande procentandeln från grafen utgörs av "ingen uppfattning". Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Allmänt sett, tycker du att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll eller åt fel håll?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 4

7 9 8 STADEN GÖTEBORG Bra stad, vacker stad, stad att vara stolt över, gott rykte Bra stad att bo i Vacker stad Stad att vara stolt över 85 Gott rykte internationellt 7 6 Procent Kommentar: Frågan har fyra svarsalternativ: "helt riktigt", "delvis riktigt", "delvis felaktigt" samt "helt felaktigt". Figuren visar dem som har angivit att påståendet är "helt" eller "delvis" riktigt. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Här följer några påstående om Göteborg som stad. Markera för varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 5

8 STADEN GÖTEBORG Restauranger och serveringar, platser där man kan träffa vänner, rikt kulturutbud Många bra restauranger och serveringar 92 Många platser där man kan träffa vänner 9 Rikt kulturutbud 7 6 Procent Kommentar: Frågan har fyra svarsalternativ: "helt riktigt", "delvis riktigt", "delvis felaktigt" samt "helt felaktigt". Figuren visar dem som har angivit att påståendet är "helt" eller "delvis" riktigt. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Här följer några påstående om Göteborg som stad. Markera för varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 6

9 STADEN GÖTEBORG Fungerande kollektivtrafik, bra sjukvård, bra grundskolor Fungerande kollektivtrafik 79 Bra sjukvård 73 Bra grundskolor Procent Kommentar: Frågan har fyra svarsalternativ: "helt riktigt", "delvis riktigt", "delvis felaktigt" samt "helt felaktigt". Figuren visar dem som har angivit att påståendet är "helt" eller "delvis" riktigt. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Här följer några påstående om Göteborg som stad. Markera för varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 7

10 STADEN GÖTEBORG Bra företagsklimat, god entreprenörsanda, god ekonomi Bra företagsklimat 84 God entreprenörsanda 67 God ekonomi Procent Kommentar: Frågan har fyra svarsalternativ: "helt riktigt", "delvis riktigt", "delvis felaktigt" samt "helt felaktigt". Figuren visar dem som har angivit att påståendet är "helt" eller "delvis" riktigt. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Här följer några påstående om Göteborg som stad. Markera för varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 8

11 STADEN GÖTEBORG Miljövänlig stad, jämlik stad, trygg och säker stad, Miljövänlig stad 7 Jämlik stad Procent Trygg och säker stad Kommentar: Frågan har fyra svarsalternativ: "helt riktigt", "delvis riktigt", "delvis felaktigt" samt "helt felaktigt". Figuren visar dem som har angivit att påståendet är "helt" eller "delvis" riktigt. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Här följer några påstående om Göteborg som stad. Markera för varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 9

12 FÖRTROENDE OCH TILLIT

13 FÖRTROENDE FÖR HUR GÖTEBORGS STAD SKÖTER SINA VERKSAMHETER Procent Ganska stort förtroende Ganska litet förtroende Mycket litet förtroende 3 4 Mycket stort förtroende Kommentar: Frågan har fyra svarsalternativ: "mycket stort förtroende", "ganska stort förtroende", "ganska litet förtroende" samt "mycket litet förtroende". Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Hur stort förtroende har du för hur Göteborgs Stad sköter sina verksamheter?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 11

14 FÖRTROENDE FÖR GÖTEBORGSPOLITIKER Procent 6 46 Ganska litet förtroende Ganska stort förtroende Mycket litet förtroende 2 2 Mycket stort förtroende Kommentar: Frågan har fyra svarsalternativ: "mycket stort förtroende", "ganska stort förtroende", "ganska litet förtroende" samt "mycket litet förtroende". Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Allmänt sett, hur stort förtroende har du för politiker i Göteborg?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 12

15 FÖRTROENDE FÖR KOMMUNENS POLITIKER Göteborgarnas förtroende för politiker i Göteborg och västsvenskarna förtroende för sina kommunpolitiker Procent Övriga västsvenskar Göteborgare Kommentar: Frågan har sex svarsalternativ: "mycket stort förtroende", "ganska stort förtroende", "varken stort eller litet förtroende", "ganska litet förtroende", "mycket litet förtroende" samt "ingen uppfattning". Resultaten visar andelen "mycket" eller "ganska" stort förtroende. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande grupper sköter sitt arbete?: Politiker i din kommun" Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 16 13

16 HUR KOMMUNSTYRELSEN I GÖTEBORG SKÖTER SIN UPPGIFT Procent Dåligt Bra Kommentar: Frågan har sex svarsalternativ: "mycket bra", "ganska bra", varken bra eller dåligt", "ganska dåligt", "mycket dåligt" samt "ingen uppfattning". Andelen "bra" utgörs av "mycket" och "ganska" bra, och andelen "dåligt" utgörs av "mycket" och "ganska"dåligt. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Hur tycker du att kommunstyrelsen i Göteborg sköter sin uppgift?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 14

17 MELLANMÄNSKLIG TILLIT: I ALLMÄNHET ,6 6,8 7, Resursstarka 7, Medelresursstarka 6,8 Medelresurssvaga 6,8 Samtliga Medelvärde ,6 5,7 Resurssvaga Kommentar: Skalan går från ( det går inte att lita på människor i allmänhet ) till ( det går att lita på människor i allmänhet ). Den prickade linjen utgör samtliga svarande. Resursområde avser primärområden grupperade efter rankning efter indikatorerna medelinkomst och andel som tar emot ekonomiskt bistånd och avser det primärområde där respondenternas bor. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmännhet?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 15

18 MELLANMÄNSKLIG TILLIT: I BOENDEOMRÅDET ,8 7,9 Resursstarka 7,5 7,4 Medelresursstarka 7,1 7,2 Samtliga 7,1 Medelresurssvaga 7, Medelvärde ,5 5,7 Resurssvaga Kommentar: Skalan går från ( det går inte att lita på människor i området där du bor ) till ( det går att lita på människor i området där du bor ). Den prickade linjen utgör samtliga svarande. Resursområde avser primärområden grupperade efter rankning efter indikatorerna medelinkomst och andel som tar emot ekonomiskt bistånd och avser det primärområde där respondenternas bor. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i det område där du bor?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 16

19 DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET 17

20 NÖJD MED DEMOKRATIN Procent 4 29 Sverige Stadsdelen där du bor Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen EU Kommentar: Frågan har fyra svarsalternativ: "mycket nöjd", "ganska nöjd", "inte särskilt nöjd" samt "inte alls nöjd". Figuren visar dem som har angivit att de är "mycket" eller "ganska" nöjda med demokratin. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. Frågeformulering: "Allmänt sett, hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i:" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 18

21 POLITISKT INTRESSE OCH DISKUTERAT POLITIK Politiskt intresse 6 Procent Diskuterat politik Kommentar: Resultaten avser dem som angett mycket och ganska intresserade av politik och diskuterat politik någon eller flera gånger i veckan. Frågan om politiskt intresse har fyra svarsalternativ: "mycket intresserad", "ganska intresserad", "inte särskilt intresserad" samt "inte alls intresserad". Frågan om diskuterat politik har sex svarsalternativ: ingen gång", "någon gång under de senaste 12 månaderna", "någon gång i kvartalet", "Någon gång i månaden", "Någon gång i veckan" samt "Flera gånger i veckan". Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Hur intresserad är du i allmänhet av politik?, "Hur ofta har du de senaste 12 månaderna diskuterat politik?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 19

22 MÖJLIGHET ATT PÅVERKA POLITISKA BESLUT I GÖTEBORGS STAD Procent Resurssvaga Medelresurssvaga Samtliga Medelresursstarka Resursstarka Kommentar: Frågan har sex svarsalternativ: "mycket goda möjligheter", "ganska goda möjligheter", "varken goda eller dåliga möjligheter", "ganska dåliga möjligheter" och "mycket dåliga möjligheter". Figuren visar dem som har angivit att de har "mycket" eller "ganska" goda möjligheter. Resursområde avser primärområden grupperade efter rankning efter indikatorerna medelinkomst och andel som tar emot ekonomiskt bistånd och avser det primärområde där respondenterna bor. Den prickade linjen avser samtliga svarande. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Vilka möjligheter anser du att du har att påverka politiska beslut i: Göteborgs Stad?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16

23 AGERAT I SAMHÄLLELIGA OCH POLITISKA FRÅGOR Procent 4 28 Skrivit under en 27 namninsamling Skrivit eller kommenterat i sociala medier 14 Diskuterat politik i forum på 12 internet Deltagit i en demonstration 3 3 Skrivit insändare till tidning 2 2 Arbetat i aktionsgrupp Kommentar: Frågan har tre svarsalternativ: "ja, under de senaste 12 månaderna", "ja, för en längre tid sedan" samt "nej". Grafen visar andelen som svarat "ja, under de senaste 12 månaderna". Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Det finns olika sätt att agera i samhälleliga och politiska frågor. Har du själv gjort någon av följande saker?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 21

24 AGERAT I SAMHÄLLELIGA OCH POLITISKA FRÅGOR Procent Kommentar: Frågan har tre svarsalternativ: "ja, under de senaste 12 månaderna", "ja, för en längre tid sedan" samt "nej". Grafen visar andelen som svarat "ja, under de senaste 12 månaderna". Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. 14 Kontaktat en tjänsteman 8 Skickat in eller röstat på ett s.k. Göteborgsförslag 7 Kontaktat en politiker 5 Deltagit i möte om kommunens verksamhet Frågeformulering: "Det finns olika sätt att agera i samhälleliga och politiska frågor. Har du själv gjort någon av följande saker?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 22

25 7 BEDÖMNING OM INBLANDADE I KORRUPTION Medelvärde ,5 5,5 5,4 5,1 5,3 Politiker 5,3 Företagare 5,2 Offentliga tjänstemän 4,7 Journalister Kommentar: Skalan går från "inte alls (1)" till "i mycket stor utsträckning (7)". Politiker och företagare har samma siffror, därav syns de som samma linje. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. Figuren redovisar medelvärdet. Frågeformulering: "Enligt din bedömning, i vilken utsträckning är följande yrkesgrupper i Göteborg inblandade i någon typ av korruption?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 23

26 POLITIK & IDEOLOGI 24

27 PARTISYMPATIER I GÖTEBORG (Procent) Vänsterpartiet Socialdemokraterna Miljöpartiet Centerpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Moderaterna Sverigedemokraterna Feministiskt initiativ Vägvalet Demokraterna Övriga partier Summa procent Inget parti Kommentar: Resultaten är oviktade och bygger på samtliga som besvarat frågan. I kolumnen 'Inget parti' redovisas de som inte har svarat på frågan och som därför inte ingår i basen. Frågeformulering: "Vilket parti tycker du bäst om i Göteborg idag?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 25

28 ÖVERTYGADE ANHÄNGARE Procent Övertygad anhängare Kommentar: Frågan är endast ställd till dem som uppgivit sig sympatisera med något politiskt parti. Frågan har tre svarsalternativ: "ja, mycket övertygad", "ja, något övertygad" samt "nej"resultaten visar andelen personer som svarat "mycket "eller "något" övertygade. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Anser du dig vara en övertygad anhängare av detta parti?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 26

29 POLITIKERKÄNNEDOM I GÖTEBORG (Procent) Daniel Bernmar (V) Martin Wannholt (D) Helene Odenljung (L) Karin Pleijel (MP) Axel Josefsson (M) Jörgen Fogelklou (SD) Jonas Attenius (S) Stina Svensson (FI) Emmyly Bönfors (C) Elisabeth Lann (KD) David Lega (KD) Ann-Sofie Hermansson (S) Jonas Ransgård (M) Ulf Kamne (MP) Claes Westberg (VV) Theo Papaioannou (VV) Lars Hansson (SD) Kommentar: Skalan är en ogilla-gilla skala som går från -5 (Ogillar starkt) till +5 (Gillar starkt) samt alternativet "Personen är okänd för mig". Resultaten visar andelen som kryssat för någon grad av sympati men inte de som kryssat för "personen är okänd för mig". Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Vart skulle du personligen vilja placera följande politiker i Göteborg på nedanstående skala?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 27

30 + POLITIKERPOPULARITET I GÖTEBORG (VÄNSTERPARTIET) V-sympatisörer Medelpoäng Samtliga Kommentar: Mätningen gäller Daniel Bernmar 16. Skalan är en ogilla-gilla skala som går från -5 (Ogillar starkt) till +5 (Gillar starkt) samt alternativet "Personen är okänd för mig". I redovisningen har resultaten multiplicerats med. Medelpoängen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Vart skulle du personligen vilja placera följande politiker i Göteborg på nedanstående skala?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 28

31 + +4 POLITIKERPOPULARITET I GÖTEBORG (SOCIALDEMOKRATERNA) Medelpoäng S-sympatisörer +4 Samtliga Kommentar: Mätningen gäller Ann-Sofie Hermansson och Jonas Attenius 19. Skalan är en ogilla-gilla skala som går från -5 (Ogillar starkt) till +5 (Gillar starkt) samt alternativet "Personen är okänd för mig". I redovisningen har resultaten multiplicerats med. Medelpoängen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Vart skulle du personligen vilja placera följande politiker i Göteborg på nedanstående skala?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 29

32 + POLITIKERPOPULARITET I GÖTEBORG (CENTERPARTIET) +4 + Medelpoäng C-sympatisörer -4 Samtliga Kommentar: Mätningen gäller Emmyly Bönfors 17. Skalan är en ogilla-gilla skala som går från -5 (Ogillar starkt) till +5 (Gillar starkt) samt alternativet "Personen är okänd för mig". Den streckade linjen avser svarstal under personer respektive år. I redovisningen har resultaten multiplicerats med. Medelpoängen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Vart skulle du personligen vilja placera följande politiker i Göteborg på nedanstående skala?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 17

33 + POLITIKERPOPULARITET I GÖTEBORG (LIBERALERNA) +4 Medelpoäng L-sympatisörer +4 Samtliga Kommentar: Mätningen gäller Helene Odenljung 16. Skalan är en ogilla-gilla skala som går från -5 (Ogillar starkt) till +5 (Gillar starkt) samt alternativet "Personen är okänd för mig". I redovisningen har resultaten multiplicerats med. Medelpoängen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Vart skulle du personligen vilja placera följande politiker i Göteborg på nedanstående skala?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 31

34 + POLITIKERPOPULARITET I GÖTEBORG (MODERATERNA) +4 + Medelpoäng M-sympatisörer -4 Samtliga Kommentar: Mätningen gäller Jonas Ransgård och Axel Josefsson 19. Skalan är en ogilla-gilla skala som går från -5 (Ogillar starkt) till +5 (Gillar starkt) samt alternativet "Personen är okänd för mig". I redovisningen har resultaten multiplicerats med. Medelpoängen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Vart skulle du personligen vilja placera följande politiker i Göteborg på nedanstående skala?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 32

35 + POLITIKERPOPULARITET I GÖTEBORG (KRISTDEMOKRATERNA) Medelpoäng KD-sympatisörer -3 Samtliga Kommentar: Mätningen gäller David Lega och Elisabeth Lann 19. Skalan är en ogilla-gilla skala som går från -5 (Ogillar starkt) till +5 (Gillar starkt) samt alternativet "Personen är okänd för mig". Den streckade linjen avser svarstal under personer respektive år. I redovisningen har resultaten multiplicerats med. Medelpoängen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Vart skulle du personligen vilja placera följande politiker i Göteborg på nedanstående skala?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 33

36 + POLITIKERPOPULARITET I GÖTEBORG (MILJÖPARTIET) MP-sympatisörer Medelpoäng Samtliga Kommentar: Mätningen gäller Ulf Kamne och Karin Pleijel 19. Skalan är en ogilla-gilla skala som går från -5 (Ogillar starkt) till +5 (Gillar starkt) samt alternativet "Personen är okänd för mig". Den streckade linjen avser svarstal under personer respektive år. I redovisningen har resultaten multiplicerats med. Medelpoängen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Vart skulle du personligen vilja placera följande politiker i Göteborg på nedanstående skala?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 34

37 + POLITIKERPOPULARITET I GÖTEBORG (SVERIGEDEMOKRATERNA) SD-sympatisörer Medelpoäng Samtliga Kommentar: Mätningen gäller Lars Hansson och Jörgen Fogelklou 18. Skalan är en ogilla-gilla skala som går från -5 (Ogillar starkt) till +5 (Gillar starkt) samt alternativet "Personen är okänd för mig". I redovisningen har resultaten multiplicerats med. Medelpoängen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Vart skulle du personligen vilja placera följande politiker i Göteborg på nedanstående skala?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 35

38 + POLITIKERPOPULARITET I GÖTEBORG (FEMINISTISKT INITIATIV) FI-sympatisörer + Medelpoäng Samtliga Kommentar: Mätningen gäller Stina Svensson 16. Skalan är en ogilla-gilla skala som går från -5 (Ogillar starkt) till +5 (Gillar starkt) samt alternativet "Personen är okänd för mig". Den streckade linjen avser svarstal under personer respektive år. I redovisningen har resultaten multiplicerats med. Medelpoängen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Vart skulle du personligen vilja placera följande politiker i Göteborg på nedanstående skala?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 36

39 + POLITIKERPOPULARITET I GÖTEBORG (VÄGVALET) VV-sympatisörer Medelpoäng Samtliga Kommentar: Mätningen gäller Theo Papaioannou 16 och Claes Westberg Skalan är en ogilla-gilla skala som går från -5 (Ogillar starkt) till +5 (Gillar starkt) samt alternativet "Personen är okänd för mig". Den streckade linjen avser svarstal under personer respektive år. I redovisningen har resultaten multiplicerats med. Medelpoängen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Vart skulle du personligen vilja placera följande politiker i Göteborg på nedanstående skala?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg

40 POLITIKERPOPULARITET I GÖTEBORG (DEMOKRATERNA) +32 D-sympatisörer + Medelpoäng Samtliga Kommentar: Mätningen gäller Martin Wannholt 17. Skalan är en ogilla-gilla skala som går från -5 (Ogillar starkt) till +5 (Gillar starkt) samt alternativet "Personen är okänd för mig". I redovisningen har resultaten multiplicerats med. Medelpoängen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Vart skulle du personligen vilja placera följande politiker i Göteborg på nedanstående skala?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 17 38

41 IDEOLOGISK VÄNSTER-HÖGER-PLACERING 45 4 Procent Vänster Höger Varken vänster eller höger Kommentar: Svarsalternativen är "klart till vänster", "något till vänster", "varken till vänster eller höger", "något till höger" samt "klart till höger". "Vänster" i tabellen är andelen som svarat "klart till vänster" och "något till vänster". "Höger" i tabellen är andelen som svarat "klart till höger" och "något till höger". Procentbasen utgörs utav de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Man talar ibland om att politiska åsikter placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle du placera dig själv på en sådan skala?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 39

42 POLITISKA SAKFRÅGOR 4

43 MEDBORGARNAS VIKTIGASTE FRÅGOR I GÖTEBORG (Procent) Lag och ordning Sociala frågor Integration/immigration Skola/utbildning Infrastruktur Sjukvård Miljö/energi Bostadsfrågor Demokrati Äldrefrågor Antal svarande Kommentar: Frågan är öppen och respondenterna ombedes ange högst tre frågor/problem. Procentbasen utgörs av samtliga svarande. Frågor som hamnat bland de mest nämnda respektive år finns med i tabellen. Frågeformulering: "Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast idag i Göteborg? Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 41

44 POLITISKA FÖRSLAG I GÖTEBORG (Balansmått) Satsa på billigare kollektivtrafik Öka kameraövervakningen på allmänna platser Nya hus bör i högre utsträckning byggas i klassisk stil, t ex med fasader i sten, tegel och trä Bedriv mer äldrevård i kommunal regi Omfördela mer resurser från rika till fattiga stadsdelar i Göteborg Begränsa användandet av elsparkcyklar Avskaffa stadsdelsnämnderna Införa förbud mot tiggeri Avveckla det aktiva skolvalet i Göteborg Bygga det planerade nya Centralbadet vid Gullbergsvass Sänka kommunalskatten Stoppa privatbilismen i innerstaden Utlysa klimatnödläge i Göteborg Öppna fler flyktingboenden Förtäta befintliga bostadsområden Införa lottning till populära skolor Bygga bostäder på Heden Omvandla en del av hyresrätterna i allmännyttan till bostadsrätter Riva Nya Ullevi för att ge plats till bostäder och kontor Sälj det kommunala elbolaget Göteborg Energi till privata aktörer Kommentar: Frågan har fem svarsalternativ: mycket bra förslag; ganska bra förslag; varken bra eller dåligt förslag; ganska dåligt förslag; mycket dåligt förslag. Tabellen redovisar i balansmått. Balansmått avser andelen som svarat "mycket" eller "ganska" bra förslag minus andelen som svarat "ganska" eller "mycket" dåligt förslag. Balansmåttet kan variera mellan + (alla svarspersoner anger mycket eller ganska bra förslag) och - (alla svarspersoner anger ganska eller mycket dåligt förslag). Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. Frågeformulering: "Vilken är din åsikt om följande förslag som gäller Göteborg? Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 42

45 + TRAFIKÅTGÄRDER Dubbelspår för tåg mellan Göteborg och Borås +59 Marieholmstunneln (ny älvtunnel) Balansmått En bro mellan Lindholmen och Stigbergstorget -7 Västlänken (tågtunnel under Göteborg) Trängselskatt i Göteborg -17 Linbana över Göta älv Kommentar: Frågan har sex svarsalternativ: mycket bra förslag; ganska bra förslag; varken bra eller dåligt förslag; ganska dåligt förslag; mycket dåligt förslag; ingen uppfattning". Balansmått avser andelen som svarat "mycket" eller "ganska" bra förslag minus andelen som svarat "ganska" eller "mycket" dåligt förslag. Balansmåttet kan variera mellan + (alla svarspersoner anger mycket eller ganska bra förslag) och - (alla svarspersoner anger ganska eller mycket dåligt förslag). Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. Frågeformulering: "Vilken är din åsikt om följande förslag?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 43

46 MEDIETRENDER 44

47 NYHETSANVÄNDNING LOKALT TV, radio och sociala medier procent Sveriges Television SVT:s lokala nyheter 37 Sveriges Radio 32 Andra sociala medier 29 Facebook (ex. lokala grupper) Sveriges Radio P Kommentar: Svarsalternativen är "Dagligen; "5 6 dagar/vecka", "3 4 dagar/vecka", "1 2 dagar/vecka", "Mer sällan" samt "Aldrig". Resultaten redovisar andelen som tar del av nyheter minst en dag i veckan. 19 ändrades frågeformuleringen från "Sveriges Television" till "SVT:s lokala nyheter" samt från "Sveriges Radio" till "Sveriges Radio P4". Procentbasen utgörs av dem som besvarat respektive delfråga. Frågeformulering: "Hur ofta tar du del av lokala nyheter från:" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 45

48 NYHETSANVÄNDNING LOKALT Tidningar procent Göteborgs-posten 15 8 Metro GT 7 DN:s lokala nyheter Kommentar: Svarsalternativen är "Dagligen; "5 6 dagar/vecka", "3 4 dagar/vecka", "1 2 dagar/vecka", "Mer sällan" samt "Aldrig". Resultaten redovisar andelen som tar del av nyheter minst en dag i veckan. Procentbasen utgörs av dem som besvarat respektive delfråga. Frågeformulering: "Hur ofta tar du del av lokala nyheter från:" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 46

49 PRENUMERATION PÅ MORGONTIDNING procent Ja, digital prenumeration: GP 18 Ja, papperstidning: GP Ja, digitial prenumeration: Annan morgontidning 5 Ja, papperstidning: Annan morgontidning Kommentar: Svarsalternativen är "Nej", "Ja, papperstidning" samt "Ja, digital prenumeration". Procentbasen utgörs av dem som besvarat respektive delfråga. Frågeformulering: "Prenumererar du eller någon i ditt hushåll på någon morgontidning? Frågan gäller både papperstidningar och digitala prenumerationer." Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 47

50 BOENDETRENDER 48

51 REKOMMENDERA ANDRA ATT FLYTTA TILL GÖTEBORG Ja 6 Procent Nej Kommentar: Frågan har tre svarsalternativ. Svarsalternativen lyder "ja, "nej" samt "vet ej". Den resterande procentandeln från grafen utgörs av "vet ej". Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Skulle du rekommendera andra att flytta till Göteborg" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 49

52 ÖVERVÄGT ATT FLYTTA FRÅN OMRÅDET Nej 6 Procent Ja Kommentar: Frågan har två svarsalternativ. Svarsalternativen lyder "ja" samt "nej". Frågan ställdes inte under Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Har du under de senaste 12 månaderna övervägt att flytta från det område där du bor?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16

53 OM MAN TROR ANDRA TROR OM POSITIVT OM SITT BOSTADSOMRÅDET 9 94 Resursstarka Medelresursstarka Samtliga 7 Medelresurssvaga Procent Resurssvaga Kommentar: Frågan har fem svarsalternativ. Svarsalternativen lyder "mycket positiva", "ganska positiva", "varken positiva eller negativa", "ganska negativa" samt "mycket negativa". Resultaten visar andelen "mycket" och "ganska" positiva. Resursområde avser primärområden grupperade efter rankning efter indikatorerna medelinkomst och andel som tar emot ekonomiskt bistånd och avser det primärområde där respondenterna bor. Den prickade linjen avser samtliga svarande. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Vad tror du andra som bor i Göteborg tycker om ditt bostadsområde? De flesta är:" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 18 51

54 SAMHÖRIGHET I BOSTADSOMRÅDET När jag lämnar min bostad är jag alltid noga med att låsa dörren 8 7 Procent Om jag behöver hjälp med något finns det alltid människor i mitt bostadsområde som är beredda att ställa upp 46 Jag känner bara några få människor i mitt bostadsområde 41 Det finns stor samhörighet mellan oss som bor i vårt bostadsområde 35 Jag pratar ofta med mina grannar om sådant som händer i bostadsområdet Kommentar: Skalan går från 1 ( helt felaktigt ) till 5 ( helt riktigt ). Resultaten redovisar andelen som angett skalsteg 4 eller 5. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Ökningen av "Det finns stor samhörighet mellan oss som bor i vårt bostadsområde" och 19- kan delvis bero på en ändring ordningen av påståenderna. Frågeformulering: "Här följer några påståenden om ditt bostadsområde. Markera för varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning." Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 52

55 SAMHÖRIGHETSINDEX I BOSTADSOMRÅDET Index Resursstarka 51 Samtliga Medelresursstarka Medelresurssvaga 45 Resurssvaga Kommentar: Skalan går från 1 ( helt felaktigt ) till 5 ( helt riktigt ). Indexet är additativt som går mellan - bestående av påståendena Det finns stor samhörighet mellan oss som bor i vårt bostadsområde, Om jag behöver hjälp med något finns det alltid människor i mitt bostadsområde som är beredda att ställa upp, Jag känner bara några få personer i mitt bostadsområde och Jag pratar ofta med mina grannar om sådant som händer i bostadsområdet. Påståendena har anpassats efter positivt/negativt ställda då indexet skapats. Indexets alphavärde är.77. Resursområde avser primärområden grupperade efter rankning efter indikatorerna medelinkomst och andel som tar emot ekonomiskt bistånd och avser det primärområde där respondenterna bor. Den prickade linjen avser samtliga svarande. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Här följer några påståenden om ditt bostadsområde. Markera för varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning." Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 53

56 TRYGGHET I BOSTADSOMRÅDET Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde 6 Procent 4 21 Jag undviker att gå ut ensam på kvällen i mitt bostadsområde på grund av oro att utsättas för brott Jag är orolig för att utsättas för misshandel/rån/våldtäkt i mitt bostadsområde Gängrelaterad brottslighet är 11 ett problem i mitt bostadsområde Kommentar: Skalan går från 1 ( helt felaktigt ) till 5 ( helt riktigt ). Resultaten redovisar andelen som angett skalsteg 4 eller 5. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Här följer några påståenden om ditt bostadsområde. Markera för varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning." Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 18 54

57 TRYGGHETSINDEX I BOSTADSOMRÅDET Index Resursstarka 78 Medelresursstarka 72 Samtliga 69 Medelresurssvaga 54 Resurssvaga Kommentar: Skalan går från 1 ( helt felaktigt ) till 5 ( helt riktigt ). Indexet är additativt som går mellan - bestående av påståendena Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde, Jag undviker att gå ut ensam på kvällen i mitt bostadsområde, Jag är orolig för att utsättas för misshandel/rån/våldtäkt i mitt bostadsområde och Gängrelaterad brottslighet är ett problem i mitt bostadsområde. Påståendena har anpassats efter positivt/negativt ställda då indexet skapats. Indexets alphavärde är.84. Resursområde avser primärområden grupperade efter rankning efter indikatorerna medelinkomst och andel som tar emot ekonomiskt bistånd och avser det primärområde där respondenterna bor. Den prickade linjen avser samtliga svarande. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Här följer några påståenden om ditt bostadsområde. Markera för varje påstående det svar som ligger närmast din egen uppfattning." Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 18 55

58 LIVSSTIL 56

59 LIVSSTILSAKTIVITETER Friluftsliv, motion, vänner, restauranger, idrottsevenemang 88 Varit ute i naturen/friluftsliv 86 Umgåtts med vänner 86 Motionerat/tränat Procent 4 46 Gått på restaurang/bar/pub på kvällstid Besökt idrottsevenemang Kommentar: Svarsalternativen är "Ingen gång", "Någon gång under de senaste 12 månaderna", "Någon gång i kvartalet", "Någon gång i månaden", "Någon gång i veckan" samt "Flera gånger i veckan". Resultaten redovisar andelen som har gjort någon av följande aktiviteter minst någon gång i månaden. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. Frågeformulering: "Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 57

60 LIVSSTILSAKTIVITETER Kollektivtrafik, bil, cykel, elsparkcykel Åkt med kollektivtrafik 69 Kört bil 6 Procent Cyklat Åkt elsparkcykel Kommentar: Svarsalternativen är "Ingen gång", "Någon gång under de senaste 12 månaderna", "Någon gång i kvartalet", "Någon gång i månaden", "Någon gång i veckan" samt "Flera gånger i veckan". Resultaten redovisar andelen som har gjort någon av följande aktiviteter minst någon gång i månaden. Procentbasen utgörs av de som besvarat respektive delfråga. Frågeformulering: "Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna gjort något av följande?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 58

61 NÖJD MED LIVET Procent 4 53 Ganska nöjd med livet Mycket nöjd med livet 9 8 Inte nöjd Kommentar: Frågan har fyra svarsalternativ. Svarsalternativen inte särskilt nöjd och inte alls nöjd är i figuren sammanslagna till inte nöjd med livet. Procentbasen utgörs av de som besvarat frågan. Frågeformulering: "Hur nöjd är du på det hela taget med det liv du lever?" Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 16 59

62 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför årligen nationella och lokala frågeundersökningar och anordnar seminarier på temat Samhälle, Opinion och Medier. SOM-institutet Seminariegatan 1B Box 7, 45 Göteborg

VÄSTSVENSKA TRENDER Johan Martinsson & Ulrika Andersson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Johan Martinsson & Ulrika Andersson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998-217 Johan Martinsson & Ulrika Andersson (red.) Innehållsförteckning Bedömning av boendetrivsel 3 Mellanmänsklig tillit 4 Förtroende för yrkesgrupper: Personal inom sjukvård, grundskola,

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998-216 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) Västsvenska trender 1998 216 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

SOM-UNDERSÖKNINGEN I GÖTEBORG 2016

SOM-UNDERSÖKNINGEN I GÖTEBORG 2016 SOM-UNDERSÖKNINGEN I GÖTEBORG 16 MARIA SOLEVID, FIL. DR, UNIVERSITETSLEKTOR SOM-INSTITUTET & STATSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN GÖTEBORGS DEMOKRATIDAG, 17-9-27 Dagens presentation Presentation av SOM-institutet

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998 215 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) Västsvenska trender 1998 215 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998-213 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) Västsvenska trender 1998 213 SOM institutet SOM institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.)

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.) SVENSKA DEMOKRATITRENDER Sofia Arkhede & Henrik Ekengren Oscarsson (red.) Svenska demokratitrender 1986 2015 SOM-institutet SOM-institutet är en universitetsbaserad undersökningsorganisation som varje

Läs mer

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

SKÅNSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SKÅNSKA TRENDER 21-211 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) SOM institutet SOM institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar och arrangera seminarier

Läs mer

Jubileumssatsningarna. Författare: Frida Tipple och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:27]

Jubileumssatsningarna. Författare: Frida Tipple och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:27] Jubileumssatsningarna Författare: Frida Tipple och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:27] Innehållsförteckning Information om SOM-undersökningen i Göteborg 2017... 1 Tabell 2a Inställning till påståendet:

Läs mer

Välkommen till SOM-undersökningen i Göteborg 2017!

Välkommen till SOM-undersökningen i Göteborg 2017! GÖTEBORG Välkommen till SOM-undersökningen i Göteborg 2017! SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation som leds av forskare vid Göteborgs universitet. Vi samarbetar med forskargrupper från

Läs mer

RESULTAT FRÅN DEN VÄSTSVENSKA SOM-UNDERSÖKNINGEN 2017

RESULTAT FRÅN DEN VÄSTSVENSKA SOM-UNDERSÖKNINGEN 2017 RESULTAT FRÅN DEN VÄSTSVENSKA SOM-UNDERSÖKNINGEN 2017 Presentation för regionfullmäktige 29 maj 2017 ULRIKA ANDERSSON & FRIDA TIPPLE (S)amhälle (O)pinion (M)edier Universitetsbaserad organisation som är

Läs mer

Välkommen till SOM-undersökningen i Göteborg 2016!

Välkommen till SOM-undersökningen i Göteborg 2016! GÖTEBORG Välkommen till SOM-undersökningen i Göteborg 2016! SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation som leds av forskare vid Göteborgs universitet. Vi samarbetar med forskargrupper från

Läs mer

Jubileumssatsningarna. Linn Annerstedt och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2017:12]

Jubileumssatsningarna. Linn Annerstedt och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2017:12] Jubileumssatsningarna Linn Annerstedt och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2017:12] Innehållsförteckning Information om SOM-undersökningen i Göteborg 2016... 1 Tabell 1a Inställning till påståendet: Göteborg

Läs mer

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.)

VÄSTSVENSKA TRENDER Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998-212 Annika Bergström & Jonas Ohlsson (red.) VÄSTSVENSKA TRENDER 1998 212 SOM-institutet Undersökningar Innehållsförteckning SOM-institutet är en oberoende undersökningsorganisation

Läs mer

Svenska folkets bedömning av skol och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem Per Hedberg Juni 2009

Svenska folkets bedömning av skol och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem Per Hedberg Juni 2009 Svenska folkets bedömning av skol och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem 8 Per Hedberg Juni 9 S SOM-institutet OM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra

Läs mer

Svenskarnas värdering av radio och tv Marcus Weissenbilder och Annika Bergström [SOM-rapport nr 2018:20]

Svenskarnas värdering av radio och tv Marcus Weissenbilder och Annika Bergström [SOM-rapport nr 2018:20] Svenskarnas värdering av radio och tv 2017 Marcus Weissenbilder och Annika Bergström [SOM-rapport nr 2018:20] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2017... 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:16] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Förtroendet för Säpo. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:6]

Förtroendet för Säpo. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:6] Förtroendet för Säpo Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:6] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende för Säkerhetspolisen,

Läs mer

Svenskarnas värdering av radio och tv. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:9]

Svenskarnas värdering av radio och tv. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:9] Svenskarnas värdering av radio och tv Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:9] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Undersökningens

Läs mer

Förtroendet för Riksrevisionen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:5]

Förtroendet för Riksrevisionen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:5] Förtroendet för Riksrevisionen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:5] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Oscarsson

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Sofia Arkhede & Henrik Oscarsson SVENSKA DEMOKRATITRENDER Sofia Arkhede & Henrik Oscarsson Svenska demokratitrender 1986 2016 SOM-institutet SOM-institutet är en universitetsbaserad undersökningsorganisation som varje år genomför breda

Läs mer

Förtroende för svensk nyhetsrapportering. Författare: Frida Tipple, Annika Bergström och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2017:38]

Förtroende för svensk nyhetsrapportering. Författare: Frida Tipple, Annika Bergström och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2017:38] Förtroende för svensk nyhetsrapportering Författare: Frida Tipple, Annika Bergström och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2017:38] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 1 Förtroende för svenska

Läs mer

Svenskarnas värdering av radio och tv Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:21]

Svenskarnas värdering av radio och tv Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:21] Svenskarnas värdering av radio och tv 2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:21] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Enligt din mening, vilket inflytande

Läs mer

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:17]

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:17] Riksdagen: och kontakt Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:17] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Förtroende för riksdagen,

Läs mer

Förtroende för svensk nyhetsrapportering. Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:19]

Förtroende för svensk nyhetsrapportering. Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:19] Förtroende för svensk nyhetsrapportering Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:19] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Förtroende för svenska nyhetsmediers rapportering

Läs mer

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR ULRIKA ANDERSSON, DOCENT/UNDERSÖKNINGSLEDARE www.som.gu.se Ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst www.som.gu.se Politiskt intresse bland skåningar

Läs mer

Våld och demokrati. Författare: Frida Tipple och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:18]

Våld och demokrati. Författare: Frida Tipple och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:18] Våld och demokrati Författare: Frida Tipple och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:18] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell 4 Tabell 5 Tabell 6 Tabell 7 Tabell 8 Tabell 9

Läs mer

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Frida Tipple & Anders Carlander

SVENSKA DEMOKRATITRENDER. Frida Tipple & Anders Carlander SVENSKA DEMOKRATITRENDER Frida Tipple & Anders Carlander Svenska demokratitrender 1986 2017 SOM-institutet SOM-institutet är en universitetsbaserad undersökningsorganisation som varje år genomför breda

Läs mer

EU opinion i Sverige. Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:9]

EU opinion i Sverige. Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:9] EU opinion i Sverige Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:9] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2017... 1 Figur 2 Åsikt om det svenska medlemskapet i EU, 1992-2017...

Läs mer

Demokrati och delaktighet i Göteborg. Författare: Frida Tipple och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:28]

Demokrati och delaktighet i Göteborg. Författare: Frida Tipple och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:28] Demokrati och delaktighet i Göteborg Författare: Frida Tipple och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:28] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin

Läs mer

Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem Per Hedberg

Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem Per Hedberg 12 12-- Svenska folkets bedömning av skol- och utbildningsfrågor som viktigt samhällsproblem 1987- Per Hedberg Report 12:4 Swedish National Election Studies Program Department of Political Science University

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

VÄSTSVENSKA SOM-SEMINARIET 2017: EN BROKIG GEMENSKAP

VÄSTSVENSKA SOM-SEMINARIET 2017: EN BROKIG GEMENSKAP VÄSTSVENSKA SOM-SEMINARIET 217: EN BROKIG GEMENSKAP En brokig gemenskap Forskarantologi baserad på den västsvenska SOM-undersökningen 216 VÄSTSVENSKA TRENDER Ulrika Andersson & Annika Bergström Den västsvenska

Läs mer

Förtroende för Försäkringskassan. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9]

Förtroende för Försäkringskassan. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9] Förtroende för Försäkringskassan Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:9] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Religiositet och tro i Göteborg. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Olsson [SOM-rapport nr 2015:18]

Religiositet och tro i Göteborg. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Olsson [SOM-rapport nr 2015:18] Religiositet och tro i Göteborg Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Olsson [SOM-rapport nr 2015:18] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Tillhör du någon

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg

SOM-rapport nr 2008:2 SOM. Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län. Åsa Nilsson Malin Forsberg SOM-rapport nr 2008:2 SOM Ett urval av resultat från SOM-undersökningen 2006: Stockholms län Åsa Nilsson Malin Forsberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Analyserna i föreliggande tabellrapport

Läs mer

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ]

Svenskarnas värderingar av radio och tv. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Svenskarnas värderingar av radio och tv Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:10 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell

Läs mer

Bostadsmarknadsopinion. Josefine Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:27]

Bostadsmarknadsopinion. Josefine Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:27] Bostadsmarknadsopinion Josefine Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:27] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1a Satsa offentliga

Läs mer

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7]

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Förtroendet för Försäkringskassan Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:7] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen...2 Undersökningens

Läs mer

Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och förtroendet för kungahuset LENNART NILSSON

Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och förtroendet för kungahuset LENNART NILSSON Folkets, riksdagens och journalisters inställning till monarkin och förtroendet för kungahuset LENNART NILSSON Den Svenska Monarkins Legitimitet, Journalisterna och Riksdagsledamöterna Lennart Nilsson

Läs mer

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg SOM Förtroende för facket - 26 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en nationell frågeundersökning

Läs mer

Demokrati och delaktighet. Linn Annerstedt och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2017:14]

Demokrati och delaktighet. Linn Annerstedt och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2017:14] Demokrati och delaktighet Linn Annerstedt och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2017:14] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 1 Hur nöjd är du med det sätt på vilket demokratin fungerar i Göteborgs

Läs mer

SOM-SEMINARIET 2017 #SOMGU.

SOM-SEMINARIET 2017 #SOMGU. SOM-SEMINARIET 2017 #SOMGU Ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst TRENDUPPDATERINGAR AV NYCKELINDIKATORER HENRIK EKENGREN OSCARSSON Nyckelindikatorer Bedömningar av utvecklingen av den

Läs mer

FÖRTROENDE FÖR MEDIER I SVERIGE

FÖRTROENDE FÖR MEDIER I SVERIGE FÖRTROENDE FÖR MEDIER I SVERIGE ULRIKA ANDERSSON & ANNIKA BERGSTRÖM (S)amhälle (O)pinion (M)edier SOM-institutet genomför årligen återkommande undersökningar av befolkningens medievanor, fritidsvanor,

Läs mer

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26]

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26] Kännedom om och för Statistiska centralbyrån Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:26] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Förtroende för samhällsinstitutioner,

Läs mer

Åt rätt håll eller åt fel håll? HENRIK OSCARSSON

Åt rätt håll eller åt fel håll? HENRIK OSCARSSON Åt rätt håll eller åt fel håll? HENRIK OSCARSSON Är Sverige på väg åt rätt håll eller åt fel håll? Ekonomibedömningar Vänster- och högervindar Viktiga samhällsproblem Åt rätt håll eller åt fel håll? Retrospektiva

Läs mer

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:14]

Kännedom om och förtroende för Statistiska centralbyrån. Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:14] Kännedom om och för Statistiska centralbyrån Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:14] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Förtroende för samhällsinstitutioner, 2017

Läs mer

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:6]

Förtroendet för Försäkringskassan. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:6] Förtroendet för Försäkringskassan Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:6] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1 Förtroende för samhällsinstitutioner,

Läs mer

Förtroende för offentlig verksamhet i ett längre perspektiv

Förtroende för offentlig verksamhet i ett längre perspektiv Förtroende för offentlig verksamhet i ett längre perspektiv Socialförsäkringens dag 25 oktober 2012 Lennart Weibull Inst för journalistik, medier och kommunikation och SOM-institutet, Göteborgs universitet

Läs mer

Förtroendet för Försäkringskassan. Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:7]

Förtroendet för Försäkringskassan. Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:7] Förtroendet för Försäkringskassan Marcus Weissenbilder och Ulrika Andersson [SOM-rapport nr 2018:7] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Förtroende för samhällsinstitutioner, 2017... 3 Tabell

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Förtroendet för Läkemedelsverket. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:3]

Förtroendet för Läkemedelsverket. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:3] Förtroendet för Läkemedelsverket Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:3] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Förtroendet för Migrationsverket Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:8]

Förtroendet för Migrationsverket Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:8] Förtroendet för Migrationsverket 2016 Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:8] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 1 Tabell 1 Förtroende för

Läs mer

SVENSKA TRENDER Johan Martinsson & Ulrika Andersson (red.)

SVENSKA TRENDER Johan Martinsson & Ulrika Andersson (red.) SVENSKA TRENDER 1986-18 Johan Martinsson & Ulrika Andersson (red.) Innehållsförteckning SAMHÄLLSTRENDER Bedömning av Sveriges ekonomi Bedömning av den egna ekonomin Bedömning av utvecklingen i Sverige

Läs mer

Bostadsmarknadsopinion. Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:15]

Bostadsmarknadsopinion. Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:15] Bostadsmarknadsopinion Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:15] Innehållsförteckning Introduktion...1 Tabell 2a Satsa offentliga medel på bostäder för låginkomsttagare... 3 Tabell

Läs mer

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.)

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) SVENSKA TRENDER 1986-15 Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) Svenska trender 1986 15 SOM-institutet SOM-institutet vid Göteborgs universitet grundades år 1986 med syftet att genomföra frågeundersökningar

Läs mer

SOM-institutets public service-mätningar: användning, förtroende och attityder

SOM-institutets public service-mätningar: användning, förtroende och attityder SOM-institutets public service-mätningar: användning, förtroende och attityder 1986-2016 Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:24] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen

Läs mer

Förtroendet för Riksrevisionen 2011

Förtroendet för Riksrevisionen 2011 Förtroendet för Riksrevisionen 2011 Gabriella Sandstig [SOM-rapport nr 2012:16] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986

Läs mer

SVENSKA TRENDER Johan Martinsson & Ulrika Andersson (red.)

SVENSKA TRENDER Johan Martinsson & Ulrika Andersson (red.) SVENSKA TRENDER 1986-17 Johan Martinsson & Ulrika Andersson (red.) Innehållsförteckning SAMHÄLLSTRENDER Bedömning av Sveriges ekonomi 2 Bedömning av den egna ekonomin 3 Förtroende för samhällsinstitutioner:

Läs mer

SOM. Förtroendet för Riksbanken. Sören Holmberg Åsa Nilsson

SOM. Förtroendet för Riksbanken. Sören Holmberg Åsa Nilsson SOM Förtroendet för Riksbanken 2006 Sören Holmberg Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst

Läs mer

Förtroendet för Säpo. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:15 ]

Förtroendet för Säpo. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:15 ] Förtroendet för Säpo Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:15 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens uppläggning...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning [SOM-rapport nr 2018: ] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2017... 1 Tabell 2 Nyhetskonsumtion efter ålder, 2017 (procent)... 3 Tabell 3 Nyhetskonsumtion efter politiskt intresse,

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ]

Förtroendet för Finansinspektionen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Förtroendet för Finansinspektionen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:14 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens

Läs mer

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ]

Riksdagen: förtroende och kontakt. Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Riksdagen: och kontakt Klara Bové, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:13 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Undersökningens uppläggning...

Läs mer

Religiositet och tro i Göteborg. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:12]

Religiositet och tro i Göteborg. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:12] Religiositet och tro i Göteborg Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:12] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 1 Undersökningens

Läs mer

POLITISERING OCH POLARISERING I ETT YRVAKET INFORMATIONSSAMHÄLLE

POLITISERING OCH POLARISERING I ETT YRVAKET INFORMATIONSSAMHÄLLE POLITISERING OCH POLARISERING I ETT YRVAKET INFORMATIONSSAMHÄLLE SOM-institutet Västsvenska Arenan, Almedalen, 7/7 2017 Annika Bergström, Marie Demker, Daniel Jansson, Jonas Ohlsson & Maria Solevid Den

Läs mer

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.)

SVENSKA TRENDER Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) SVENSKA TRENDER 1986-216 Henrik Ekengren Oscarsson & Annika Bergström (red.) Innehållsförteckning SAMHÄLLSTRENDER Bedömning av Sveriges ekonomi 2 Bedömning av den egna ekonomin 3 Förtroende för samhällsinstitutioner:

Läs mer

Slutna rum och öppna landskap

Slutna rum och öppna landskap Slutna rum och öppna landskap SOM-rapport nr 69 Resultat och analyser från den sydsvenska SOM-undersökningen 2015 Ulrika Andersson Undersökningsledare SOM-institutet Procent Allmän livstillfredställelse

Läs mer

Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg

Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg Resultat från Väst-SOM-undersökningen 1992-2005 Oktober 2006 Lennart Nilsson 031-773 1595 (lennart.nilsson@spa.gu.se) Rudolf Antoni 031-773

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft

Åsikter om energi och kärnkraft Åsikter om energi och kärnkraft Resultat från SOM-undersökningen 2010 Forskningsprojektet Energiopinionen i Sverige Per Hedberg och Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2011:2 ] Tabell 1 Åsikter om kärnkraftens

Läs mer

Förtroendet för Riksrevisionen 2009

Förtroendet för Riksrevisionen 2009 Förtroendet för Riksrevisionen 2009 Gabriella Sandstig & Sören Holmberg [ SOM-rapport nr 2010:04 ] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje

Läs mer

SOM. Förtroendet för AMS. Sören Holmberg Åsa Nilsson

SOM. Förtroendet för AMS. Sören Holmberg Åsa Nilsson SOM Förtroendet för AMS 2006 Sören Holmberg Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:15 SOM. Förtroendet för SÄPO. Gabriella Sandstig Sören Holmberg Lennart Weibull

SOM-rapport nr 2008:15 SOM. Förtroendet för SÄPO. Gabriella Sandstig Sören Holmberg Lennart Weibull SOM-rapport nr 2008:15 SOM Förtroendet för SÄPO 2002 2007 Gabriella Sandstig Sören Holmberg Lennart Weibull s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2007 SOM-institutet

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft. Författare Per Hedberg och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2017:1]

Åsikter om energi och kärnkraft. Författare Per Hedberg och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2017:1] Åsikter om energi och kärnkraft Författare Per Hedberg och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2017:1] Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg

Läs mer

SOM-institutets public service-mätningar: Användning, förtroende och attityder Marcus Weissenbilder [SOM-rapport nr 2019:19]

SOM-institutets public service-mätningar: Användning, förtroende och attityder Marcus Weissenbilder [SOM-rapport nr 2019:19] SOM-institutets public service-mätningar: Användning, förtroende och attityder 1986-2018 Marcus Weissenbilder [SOM-rapport nr 2019:19] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Nyhetskonsumtion

Läs mer

Allmänhetens bedömning av, och kontakt med polisen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:19]

Allmänhetens bedömning av, och kontakt med polisen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:19] Allmänhetens bedömning av, och kontakt med polisen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:19] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1

Läs mer

Mellanmänsklig tillit i Sverige Bo Rothstein, Sören Holmberg och Marcus Weissenbilder [SOM-rapport nr 2018:21]

Mellanmänsklig tillit i Sverige Bo Rothstein, Sören Holmberg och Marcus Weissenbilder [SOM-rapport nr 2018:21] Mellanmänsklig tillit i Sverige 1996-17 Bo Rothstein, Sören Holmberg och Marcus Weissenbilder [SOM-rapport nr 18:21] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Den nationella

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:5 SOM. Förtroendet för AMS. Johan Martinsson

SOM-rapport nr 2008:5 SOM. Förtroendet för AMS. Johan Martinsson SOM-rapport nr 2008:5 SOM Förtroendet för AMS 1997 2007 Johan Martinsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2007 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen

Förtroendet för Arbetsförmedlingen Förtroendet för Arbetsförmedlingen 1997 2009 Johan Martinsson & Åsa Nilsson [ SOM-rapport nr 20:05 ] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

SOM. Förtroendet för SÄPO. Sören Holmberg Åsa Nilsson

SOM. Förtroendet för SÄPO. Sören Holmberg Åsa Nilsson SOM Förtroendet för SÄPO 2006 Sören Holmberg Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:26 SOM. Förtroende för Riksdagen Martin Brothén Sören Holmberg

SOM-rapport nr 2009:26 SOM. Förtroende för Riksdagen Martin Brothén Sören Holmberg SOM-rapport nr 29:26 SOM Förtroende för Riksdagen -28 Martin Brothén Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Attityder till tobaksförebyggande arbete. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:19]

Attityder till tobaksförebyggande arbete. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:19] Attityder till tobaksförebyggande arbete Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2016:19] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen 2015... 1 Tabell

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg April 2014 Preliminära resultat från SOM-undersökn 2013 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning

Läs mer

POLARISERAT FÖRTROENDE FÖR NYHETER OM BROTTSLIGHET OCH INVANDRING

POLARISERAT FÖRTROENDE FÖR NYHETER OM BROTTSLIGHET OCH INVANDRING POLARISERAT FÖRTROENDE FÖR NYHETER OM BROTTSLIGHET OCH INVANDRING Frukostseminarium Institutet för mediestudier 3 maj 18 ULRIKA ANDERSSON, DOCENT OCH FORSKARE VID SOM-INSTITUTET Förtroendet för nyhetsbevakningen

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2015

Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 2015 Välfärdspolitik och välfärdsopinion Sverige 15 16-06-10 Lennart Nilsson SOM-institutet Förslaget att Vinstutdelning ska inte tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg, Sverige 12-15 (procent)

Läs mer

West Pride. Författare: Frida Tipple [SOM-rapport nr 2019:36]

West Pride. Författare: Frida Tipple [SOM-rapport nr 2019:36] West Pride Författare: Frida Tipple [SOM-rapport nr 2019:36] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Har du under de senaste månaderna 12 månaderna besökt Euro Pride/ West Pride, 2018... 3 Tabell

Läs mer

Förtroendet för regeringen Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:17]

Förtroendet för regeringen Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2011:17] Förtroendet för regeringen 1986 Sören Holmberg [SOM-rapport nr 11:17] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell

Läs mer

Allmänhetens bedömning av och kontakt med polisen. Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:11]

Allmänhetens bedömning av och kontakt med polisen. Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:11] Allmänhetens bedömning av och kontakt med polisen Marcus Weissenbilder och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:11] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 2

Läs mer

Monarkins ställning i Sverige och förtroendet för kungahuset 1976,

Monarkins ställning i Sverige och förtroendet för kungahuset 1976, Monarkins ställning i Sverige och förtroendet för kungahuset 1976, 1995-12 Lennart Nilsson SOM-institutet Inställning till förslaget att införa republik i Sverige 1976 (Valundersökningen), 3, 5, -12 (SOM-undersökningarna)

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:18]

Framtidens arbetsmarknad. Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:18] Framtidens arbetsmarknad Linn Annerstedt, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2017:18] Innehållsförteckning Den nationella SOM-undersökningen 2016... 2 Tabell 1a Satsa på ett samhälle med

Läs mer

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull Institutionsförtroende under krisen Lennart Weibull Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit Förtroendenivåer: Institution Organisation Individ Förtroende påverkas av: Erfarenhet av verksamhetens

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2016 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2015 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Förtroendet för Säpo. Klara Sommerstein [SOM-rapport nr 2013:10]

Förtroendet för Säpo. Klara Sommerstein [SOM-rapport nr 2013:10] Förtroendet för Säpo Klara Sommerstein [SOM-rapport nr 2013:10] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1986 en nationell frågeundersökning

Läs mer

SOM-undersökningen i Göteborg Maria Solevid och Sofia Arkhede [SOM-rapport nr 2017:31]

SOM-undersökningen i Göteborg Maria Solevid och Sofia Arkhede [SOM-rapport nr 2017:31] SOM-undersökningen i Göteborg 2016 Maria Solevid och Sofia Arkhede [SOM-rapport nr 2017:31] Innehållsförteckning 1 SOM-undersökningen i Göteborg 2016... 1 2 Bilden av Göteborg... 3 3 Lokala medier...

Läs mer

ANTIETABLISSEMANG OCH FÖRTROENDEKRIS?

ANTIETABLISSEMANG OCH FÖRTROENDEKRIS? ANTIETABLISSEMANG OCH FÖRTROENDEKRIS? Presentation vid Demokratidagarna i Göteborg 6 december 2018 ULRIKA ANDERSSON, DOCENT OCH MEDIEFORSKARE Ett samhälle i förtroendekris? Det talas ofta om en pågående

Läs mer

Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet

Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet Allmänhetens åsikter om yttrandefrihet Bakgrundstabeller till Demokratirådets rapport 2007 Huvudresultaten återges i figur 3.1 på sidan 19 i: Olof Petersson, Anker Brink Lund, Eivind Smith och Lennart

Läs mer

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015

Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Åsikter om energi och kärnkraft Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Mars 2015 Preliminära resultat från SOM-undersökningen 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Det demokratiska samtalet. Författare: Frida Tipple och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:17]

Det demokratiska samtalet. Författare: Frida Tipple och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:17] Det demokratiska samtalet Författare: Frida Tipple och Anders Carlander [SOM-rapport nr 2018:17] Innehållsförteckning Introduktion... 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell 4 Tabell 5 Tabell 6 Tabell 7 Tabell 8 Tabell

Läs mer