Citybanan. Lägesrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Citybanan. Lägesrapport"

Transkript

1 Trafikkontoret Anläggning Tjänsteutlåtande Dnr T Sida 1 (9) Handläggare Trafikkontoret Anders Hellström Telefon: Till Trafiknämnden Citybanan. Lägesrapport Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner lägesrapporten enligt vad som följer av detta tjänsteutlåtande. Jonas Eliasson Förvaltningschef Lars Jolérus Avdelningschef Anne Kemmler Enhetschef Sammanfattning Staden träffade 2006 ett genomförandeavtal för Citybanan tillsammans med dåvarande Banverket och Stockholms läns landsting (SLL), senare kompletterat med tilläggsavtal. I avtalen regleras parternas åtaganden mot varandra. Exploateringskontoret är huvudpart i avtalet men kontoret har en aktiv roll. Trafikkontoret ansvarar för upplåtelser av bygg- och etableringsområden för Citybanans arbeten samt att dessa återställs av Trafikverket. Trafikkontoret Anläggning Fleminggatan 4 Box Stockholm Telefon Växel Org nr stockholm.se Citybanan öppnar för trafik under sommaren 2017 och Trafikverket återställer ianspråktagna ytor vartefter de blir klara. Till årsskiftet 2016/2017 är de flesta arbetsområdena avetablerade och återställda men det kommer kvarstå arbeten vid Norra Station och Fatbursparken där exploateringskontoret är ansvariga för återställandet. För trafikkontorets del kommer arbeten kvarstå vid Torsgatan och Söder Mälarstrand.

2 Anläggning Sida 2 (9) För Torsgatan har kontoret träffat en överenskommelse med Trafikverket om att ta över återställandet eftersom det pågår utredning för cykelbanor enligt cykelplanen på sträckan. Ett separat nämndärende om detta kommer under våren. I genomförandeavtalet för Citybanan regleras även byggande av cykelgarage i närheten av de tre stationerna (Odenplan, City, Södra station). I ett tidigare tjänsteutlåtande från 2011 prioriterades cykelgarage vid Odenplan och Södra station framför cykelgarage vid station City. I det fortsatta arbetet har även cykelgarage vid Södra Station utgått till förmån för garaget vid station Odenplan eftersom det kostnadsmässigt tar hela den avsatta budgeten för cykelgarage. Ägandet av garaget är inte bestämt i tilläggsavtalet utan staden har i en senare förhandling tagit på sig ansvaret för ägande, drift och skötsel av garaget och det pågår förhandlingar mellan trafikkontoret och Stockholm Parkering angående drift- och skötselavtal. Bakgrund Staden, genom dåvarande marknämnden, träffade ett genomförandeavtal för Citybanan tillsammans med dåvarande Banverket och Stockholms läns landsting (SLL). Av genomförandeavtalet följer att Trafikverket ska återställa ianspråktagen mark till samma standard som på tillträdesdagen. Detta avtal kompletterades med tilläggsavtal nr 1. I detta tilläggsavtal slogs fast att cykelgarage ska uppföras vid eller i omedelbar närhet till Citybanans stationer (Odenplan, City och Södra station) och att ägandet av garagen ska regleras mellan Trafikverket och staden i en senare förhandling. För uppförande av dessa cykelgarage avsattes 38 miljoner kronor i prisnivå Parterna förklarade sig i tilläggsavtalet medvetna om att omfattningen av cykelparkeringarna kan påverkas av fördyringar av kostnadsläget, svårigheter med markåtkomst mm, och att staden och Trafikverket om detta inträffar ska samråda om vilka prioriteringar som måste göras för att budgeten ska kunna hållas kompletterades genomförandeavtalet med tilläggsavtal nr 2. I detta tilläggsavtal regleras ändringen av uppgång i station City från Orgelpipan 5 till Orgelpipan 6. Trafikverkets arbeten med Citybanan i stort Trafikverket är inne i slutskedet av produktionen och de flesta upphandlade entreprenader kommer att färdigställas under första halvåret Kvarstående entreprenader rör stomkomplettering, installationer och återställningar. Under hösten 2015 påbörjades provnings- och testprogram för anläggningen. Till årsskiftet 2016/2017 planeras ett överlämnande av stationerna till SLL som därefter har första halvåret 2017 för intrimning av anläggningen, provdrift med tåg och utbildning av personal inför Citybanans planerade öppnande sommaren 2017.

3 Anläggning Sida 3 (9) Återställda bygg- och etableringsytor Dalagatan/Vanadisvägen Vid korsningen Dalagatan/Vanadisvägen har Trafikverket byggt en uppgång från den norra änden av pendeltågsperrongen. I samband med återställandet har kontoret passat på att ändra utformningen så att Vanadisvägen fått en genomgående och trafiksäkrare gångbana över Dalagatan. Markarbetena färdigställdes under våren 2015 men återplantering av träd skedde först under senhösten och slutlig plantering av perenner sker under våren Trafikverket har fram till våren 2016 kvar ett arbetsområde på platsen för åtkomst till anläggningar under mark. Fig. 1. Ortofoto på korsningen innan citybanan etablerade på platsen Fig. 2. Trafikanordningsplan på återställd korsning

4 Anläggning Sida 4 (9) Odenplan Vid Odenplan har Trafikverket haft ett arbetsområde som upptagit stora delar av torgytan under åren Från hösten 2014 har torgytan succesivt öppnats upp för allmänheten vartefter Trafikverket har återställt. Hela torgytan öppnades upp till sommaren 2015 med undantag av en liten etableringsyta som Trafikverket har kvar under våren 2016 för åtkomst till anläggningar under mark samt färdigställande av cykelgarage. De handlingar för återställande som Trafikverket tog fram har haft utgångspunkt i det program för återställande som var uppe i trafikoch renhållningsnämnden , Odenplan. Program för återställande av torget samt anmälan av svar på skrivelse från Norrmalms stadsdelsnämnd dnr T I programmet ingick förslag på att belägga Upplandsgatan och gångbanan mot Gustaf Vasa kyrka med granithällar. Detta har dock inte tagits med i återställandet dels för att det låg utanför Trafikverkets åtagande enligt avtal men även för att planerna på gul linje för tunnelbana inneburit stor osäkerhet kring vad som ska hända med Upplandsgatan under tunnelbaneutbyggnaden. Likaså har tunnelbaneplanerna fått till följd att serveringsbyggnaden som skulle ersätta den tidigare kiosken och serveringen som fanns på torget inte har byggts. Där har en separat överenskommelse tecknats mellan exploateringskontoret och Trafikverket om den ekonomiska regleringen. Serveringsbyggnaden kommer om möjligt att byggas efter tunnelbaneutbyggnaden. Fig. 3. Arbetsområdets utbredning som det var , bilden från 2010

5 Anläggning Sida 5 (9) Fig..4 Program för återställande som det redovisades i nämnden 2011 Fig. 5. Odenplan sommaren 2015 med den kvarvarande etableringen till vänster Järnvägsparken I järnvägsparken har Trafikverket haft ett arbetsområde för infiltration och VA-försörjning, ytan återställdes under vintern 2014/2015. I samband med etableringen revs delar av konstverket idealiserad park. Samtidigt med markåterställningen har konstverket återställts och detta gjordes i samarbete med stadsmuséet.

6 Anläggning Sida 6 (9) Söder Mälarstrand Vid Söder Mälarstrand har Trafikverket haft ett stort arbetsområde för anslutning av sänktunneln under Riddarfjärden till berget under Södermalm. Under 2014 påbörjades återställningen och under våren 2015 var denna klar med undantag av en mindre etablering utanför Trafikverkets permanenta servicetunnel som kommer återställas under våren Fig. 6. Flygfoto över arbetsplatsen augusti 2014 Fig. 7. Återställd kaj med gångbana och cykelbana februari 2015

7 Anläggning Sida 7 (9) Årstaberg I refugen på Årstabergsvägen vid Årstabergs station har en pelare för den nya Älvsjöbågen placerats och återställning efter det skedde våren På Transportvägen i Västberga industriområde har Citybanan haft en tillträdesväg för bygget av Älvsjöbågen och även denna återställdes våren Fig. 8. Älvsjöbågen över Transportvägen, Nybodakopplet och Årstabergsvägen Pågående återställningar Vasagatan På Vasagatan har Trafikverket avtalat med Jernhusen om bygget av nya station City och återställande av gatan. Återställande sker med sådan utformning som innan citybanebygget men med enklare material eftersom det pågår projektering för cykelbanor enligt cykelplan på sträckan Tegelbacken till Norra Bantorget. Cykelbanor på Vasagatan har tidigare redovisats i inriktningsbeslut Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 3 dnr T Björngårdsgatan/Fatbursgatan I Fatbursgatan mellan Björngårdsgatan och Swedenborgsgatan har delar av citybanetunneln byggts med öppet schakt. Tillträde har skett via Björngårdsgatan. Återställning av gatorna påbörjades senhösten 2015 och beräknas bli klart under april Fig. 9. Fatbursgatan oktober 2014, i dagsläget pågår återställning

8 Anläggning Sida 8 (9) Kommande återställningar Norra stationsgatan Norra stationsgatan ingår i projekt Hagastaden för exploateringskontoret. Trafikverket planerar att avetablera under våren 2017 varefter exploateringskontoret tar över ytorna som Trafikverket har idag. Torsgatan På Torsgatan har Trafikverket en arbetstunnel och etablering mellan Bonnierhuset och strax söder om Barnhusbron som etablerades Avetablering kommer ske under våren 2017, därefter ska återställning ske. Kontoret har startat en utredning för cykelbanor på Torsgatan mellan Norra Bantorget och S:t Eriksplan enligt cykelplanen. Eftersom avtalet med Trafikverket endast reglerar återställande och cykelplanen föreskriver en annan gatuutformning har kontoret kommit överens med Trafikverket att ta över återställandet av Torsgatan. Förhandling om nivån på ersättning från Trafikverket för deras minskade åtagande gällande återställning pågår. Programutredning för cykelbanor på Torsgatan färdigställs under mars 2016 och kommer att redovisas i separat nämndärende senare under våren. Klarabergsviadukten På Klarabergsviadukten har Trafikverket en bodetablering sedan 2010 med tillstånd 2017 ut. Planering för avetablering och återställning under senhösten 2016/våren 2017 pågår dock. Fatbursparken I Fatbursparken har Trafikverket sedan 2010 en etablering som upptar hela västra delen av parken. Etableringen är dels för bygget av Citybanan men även för överdäckning av befintliga stambanan vilket är reglerat i separat avtal mellan Trafikverket och exploateringskontoret. Trafikverket avetablerar under senhösten 2016 varefter exploateringskontoret enligt avtalet om överdäckning ska bygga en parkanläggning ovan Citybanan och stambanan. Exploateringskontoret planerar att parkanläggningen ska byggas under Årsta Skogsväg Trafikverket har använt Årsta Skogsväg för byggtransporter och i samband med det har vägen breddats. Det planeras inte för något återställande av vägen till ursprunglig bredd då det finns planer på exploatering i området.

9 Anläggning Sida 9 (9) Cykelgarage Genomförandeavtalet för Citybanan kompletterades med tilläggsavtal nr 1 som bl.a. reglerar byggande av cykelgarage i direkt anslutning till de tre stationerna Odenplan, City och Södra station. Sedan avtalen träffades har Trafikverket i nära samarbete med kontoret och exploateringskontoret utrett ett antal lägen för dessa cykelparkeringar. I tidigare tjänsteutlåtande cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning och planbeställning dnr T framgår att det för station City inte fanns några genomförbara alternativ inom en överskådlig tid och att cykelgarage vid Södra station och Odenplan skulle prioriteras. I det fortsatta arbetet har även garaget vid Södra station utgått pga. svårigheter med att få till en lokalisering av ett garage, men även för att garaget vid Odenplan enligt tidiga kalkyler bedömdes ta hela budgeten om 38 mnkr i prisnivå i anspråk. Slutkostnadsprognos för cykelgaraget vid Odenplan ligger på 45 mnkr i löpande prisnivå för de arbeten som ingick i Trafikverkets åtagande enligt avtal. Trafikverket färdigställer sina arbeten under april 2016 varefter kontoret ska göra anpassningar och färdigställa garaget med kameraövervakning, passersystem och teknisk försörjning. Trafikkontoret för förhandlingar med Stockholm Parkering om ett drift- och skötselavtal. Förhandlingar förs även med Trafikverket och SLL om att kunna öppna garaget innan Citybanans planerade öppnande i juli En förutsättning för att kunna öppna garaget är att nödutrymning får ske genom Citybanans arbetsområde i station Odenplan. I dagsläget planeras för ett öppnande av garaget under hösten men då med en sämre funktionalitet pga. att resande från garaget inte kommer att ha någon direktaccess till biljetthallen för tunnelbanan. Detta kommer dock att finnas när Citybanan öppnat för trafik. Det råder osäkerhet kring betalningsviljan hos cyklister och de ca 350 platserna vid Odenplan beräknas ge ett driftunderskott om 0,5-1,0mnkr/år utöver avskrivnings- och underhållskostnader. Kontorets förslag Trafiknämnden godkänner lägesrapporten enligt vad som följer av detta tjänsteutlåtande. Slut

Cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning och planbeställning

Cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning och planbeställning EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET 2011-02-17 Kontaktperson exploateringskontoret Peter Granström Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 265 12 peter.granstrom@stockholm.se Till Exploateringsnämnden

Läs mer

Gångtunnel under Odengatan vid Odenplan. Reviderat inriktningsbeslut

Gångtunnel under Odengatan vid Odenplan. Reviderat inriktningsbeslut Dnr Sida 1 (9) 2017-04-21 Handläggare Anders Hellström 08-508 260 89 Till Trafiknämnden 2017-05-18 Gångtunnel under Odengatan vid Odenplan. Reviderat inriktningsbeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Pendlingsstråk för cykel och återställning efter Citybanan på Torsgatan. Inriktningsbeslut

Pendlingsstråk för cykel och återställning efter Citybanan på Torsgatan. Inriktningsbeslut Dnr Sida 1 (11) 2016-06-30 Handläggare Anders Hellström 08-508 260 89 Till Trafiknämnden 2016-08-25 Trafikplanering Erik Hammarström 08-508 260 25 Pendlingsstråk för cykel och återställning efter Citybanan

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och Söderort. Genomförandeavtal

Utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och Söderort. Genomförandeavtal Sida 1 (10) 2016-10-17 Handläggare Trafikkontoret Anne Kemmler Anläggning Telefon: 08-508 263 45 Till Trafiknämnden 2016-11-10 Exploateringsnämnden 2016-11-10 Martin Skillbäck Stora Projekt Telefon: 08-508

Läs mer

Cykelbana längs Flatenvägen. Genomförandebeslut

Cykelbana längs Flatenvägen. Genomförandebeslut Trafikkontoret Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) Dnr T2017-02807 2017-10-30 Handläggare Pernilla Johnni Tfn 08-508 27 650 Till Trafiknämnden 2017-11-23 Cykelbana längs Flatenvägen. Genomförandebeslut Förslag

Läs mer

Ny Cykelbana längs Roslagsvägen. Inriktningsbeslut

Ny Cykelbana längs Roslagsvägen. Inriktningsbeslut Dnr Sida 1 (9) 2016-10-13 Handläggare Erik Hammarström 08-508 260 25 Till Trafiknämnden 2016-11-10 Ny Cykelbana längs Roslagsvägen. Inriktningsbeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner föreslagen

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karin Lindgren Gardby Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karin Lindgren Gardby Förslag till beslut Dnr Sida 1 (7) 2015-03-23 Handläggare Karin Lindgren Gardby 08-508 266 26 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Överenskommelse om exploatering för hotell-, butiks-, kommunikations- och bostadsändamål med

Läs mer

Upphandling av entreprenadkontrakt avseende arbetstunnlar inför utbyggnad av tunnelbana från Odenplan till Arenastaden

Upphandling av entreprenadkontrakt avseende arbetstunnlar inför utbyggnad av tunnelbana från Odenplan till Arenastaden 1 (5) Förvaltning för utbyggd tunnelbana Handläggare: Camilla Ahlström Trafiknämnden 2018-05-22, punkt 18 Upphandling av entreprenadkontrakt avseende arbetstunnlar inför utbyggnad av tunnelbana från Odenplan

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Genomförandeavtal med Trafikverket inom projekt Norra Station

Genomförandeavtal med Trafikverket inom projekt Norra Station EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET 2010-06-02 Kontaktperson exploateringskontoret Gunilla Wesström Stora projekt Telefon: 08-508 263 83 gunilla.wesstrom@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-06-17

Läs mer

Cykelåtgärder längs Hässelbystråket mellan Brommaplan och Åkeshov. Genomförandebeslut

Cykelåtgärder längs Hässelbystråket mellan Brommaplan och Åkeshov. Genomförandebeslut Sida 1 (9) 2018-01-01 Handläggare Per-Åke Tjärnberg 08-508 266 86 Till Trafiknämnden 2018-02-01 Cykelåtgärder längs Hässelbystråket mellan Brommaplan och Åkeshov. Genomförandebeslut Förslag till beslut

Läs mer

Förbifart Stockholm, tilläggsavtal för ny gångoch cykelbana på del av Akallalänken. Genomförandebeslut

Förbifart Stockholm, tilläggsavtal för ny gångoch cykelbana på del av Akallalänken. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (8) 2015-09-16 Handläggare Pierre Savard 08-508 262 41 Till Trafiknämnden 2015-10-15 Förbifart Stockholm, tilläggsavtal för ny gångoch cykelbana på del av Akallalänken. Genomförandebeslut Förslag

Läs mer

Ny väg och parkering till Järvabadet. Genomförandebeslut

Ny väg och parkering till Järvabadet. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2018-09-14 Handläggare Per-Åke Tjärnberg 08-508 26 686 Till Trafiknämnden 2018-11-15 Ny väg och parkering till Järvabadet. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Tvärbana Norr (Kistagrenen). Genomförandeavtal för delsträcka Bromma flygplats. Genomförandebeslut

Tvärbana Norr (Kistagrenen). Genomförandeavtal för delsträcka Bromma flygplats. Genomförandebeslut Sida 1 (7) 2018-03-05 Handläggare Jonas Norberg Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 264 81 Till Exploateringsnämnden 2018-04-19 Trafiknämnden 2018-04-19 Lovisa Strandlund Trafikplanering

Läs mer

Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut.

Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut. Dnr Sida 1 (5) 2015-03-27 Handläggare Karl-Johan Dufmats 08-508 263 10 Till Exploateringsnämnden 2015-04-13 Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut. Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden

Läs mer

Publika toaletter och andra nyttigheter. Genomförandebeslut. Allmänna toaletter. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M) Förslag till beslut

Publika toaletter och andra nyttigheter. Genomförandebeslut. Allmänna toaletter. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M) Förslag till beslut Tjänsteutlåtande Dnr T2015-00693 T2016-00341 Sida 1 (7) 2016-04-21 Handläggare Michael Åhström 08-508 262 21 Till Trafiknämnden 2016-05-19 Allmänna toaletter. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl.

Läs mer

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning

Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Dnr Sida 1 (7) 2016-09-26 Handläggare Pernilla Johnni 08-508 276 50 Till Trafiknämnden 2016-10-20 Cykelåtgärder på Ormkärrsvägen i Hagsätra. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Förstärkningsåtgärder i samband med utbyggnad av tunnelbanan. Genomförandebeslut

Förstärkningsåtgärder i samband med utbyggnad av tunnelbanan. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2019-04-30 Handläggare Tove Nilsson 08-508 26 281 Till Trafiknämnden 2019-05-23 Förstärkningsåtgärder i samband med utbyggnad av tunnelbanan. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Pendlingsstråk för cykel och återställning efter Citybanan på Torsgatan. Genomförandebeslut

Pendlingsstråk för cykel och återställning efter Citybanan på Torsgatan. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (12) 2017-08-17 Handläggare Anders Hellström 08-508 260 89 Till Trafiknämnden 2017-08-31 Pendlingsstråk för cykel och återställning efter Citybanan på Torsgatan. Genomförandebeslut Förslag till

Läs mer

Förslag till beslut. 2. Exploateringsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat. Håkan Falk Förvaltningschef. Gunnar Jensen Avdelningschef

Förslag till beslut. 2. Exploateringsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat. Håkan Falk Förvaltningschef. Gunnar Jensen Avdelningschef Dnr Sida 1 (7) 2018-03-21 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2018-04-19 Idé kring utbyggnad för Centrala Telefonplan, del av fastigheten Västberga 1:1 mfl, i stadsdelarna Midsommarkransen

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av cykelgarage inom Vasastaden 2:99 i stadsdelen Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av cykelgarage inom Vasastaden 2:99 i stadsdelen Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2011-04-20 Handläggare: Anna Rex Tfn 08-50827596 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av cykelgarage inom Vasastaden

Läs mer

Cykelparkering och cykelvägvisning i Stockholms stad. Genomförandebeslut

Cykelparkering och cykelvägvisning i Stockholms stad. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (7) 2013-12-10 Handläggare Johanna Salén 08-508 26032 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-04-08 Cykelparkering och cykelvägvisning i Stockholms stad. Genomförandebeslut Förslag till beslut

Läs mer

Cykelbana på Värtavägen. Genomförandebeslut

Cykelbana på Värtavägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (7) 2013-11-21 Handläggare Sanna Tegnér 08-508 264 27 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-02-06 Cykelbana på Värtavägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden

Läs mer

Åtgärder efter jordskred i Ekhagen. Slutredovisning

Åtgärder efter jordskred i Ekhagen. Slutredovisning Dnr Sida 1 (6) 2016-05-23 Handläggare Lars Matz 08-508 266 43 Till Trafiknämnden 2016-06-16 Åtgärder efter jordskred i Ekhagen. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner trafikkontorets

Läs mer

Cykelbanor längs Strömbron och Stallgatan. Genomförandebeslut

Cykelbanor längs Strömbron och Stallgatan. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Per-Åke Tjärnberg 08-508 266 86 Till Trafiknämnden 2016-09-22 Cykelbanor längs Strömbron och Stallgatan. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader Genomförandebeslut

Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader Genomförandebeslut Trafikkontoret Tjänsteutlåtande Dnr Dnr T2017-03463 Sida 1 (5) 2017-12-13 Handläggare Jonas Loberg 08-508 263 04 Till Trafiknämnden 2018-02-01 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar,

Läs mer

Mälarbanan sträckan Spånga-Barkarby. Genomförandeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering och markavtal med Trafikverket. Genomförandebeslut

Mälarbanan sträckan Spånga-Barkarby. Genomförandeavtal, överenskommelse om fastighetsreglering och markavtal med Trafikverket. Genomförandebeslut Sida 1 (10) 2017-01-27 Handläggare Elenore Bjelke Trafikplanering Telefon: 08-508 260 35 Till Trafiknämnden 2017-03-09 Exploateringsnämnden 2017-03-09 Gustaf Schneidler Projektutveckling Yttre västerort

Läs mer

Exploateringskontoret. Exploateringskontoret. Christina Winberg. Telefon: Trafikkontoret Jan-Åke Wård Anläggning Telefon:

Exploateringskontoret. Exploateringskontoret. Christina Winberg. Telefon: Trafikkontoret Jan-Åke Wård Anläggning Telefon: Tjänsteutlåtande Dnr E2017-01511 Dnr T2017-0133820 17-05-16 Handläggare Christina Winberg Stora projekt Telefon: 08-508 262 66 Till Exploateringsnämnden 2017-06-08 Trafiknämnden 2017-06-15 Jan-Åke Wård

Läs mer

Ombyggnation av gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och gestaltning av tunneln under Gjörwellsgatan. Reviderat genomförandebeslut

Ombyggnation av gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och gestaltning av tunneln under Gjörwellsgatan. Reviderat genomförandebeslut Dnr Sida 1 (9) 2016-12-04 Handläggare Jevgenija Palin 08-508 262 09 Till Trafiknämnden 2017-02-02 Mats Larsson 08-508 263 66 Ombyggnation av gång- och cykelbanan i Rålambshovsparken och gestaltning av

Läs mer

Levande Stockholm Redovisning

Levande Stockholm Redovisning Sida 1 (5) 2016-11-07 Handläggare Hans-Olov Blom 08-508 287 33 Erik Jondelius 08-508 261 14 Till Trafiknämnden 2016-12-08 Levande Stockholm 2016. Redovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande.

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Daniel Helldén anför följande. PM 2015:187 RI+VII (Dnr 123-1488/2015) Lokaliseringsutredning Utbyggnad av tunnelbanan på sträckan Odenplan till Arenastaden Yttrande över kungörelse av Lokaliseringsutredning Arenastadslinjen från förvaltningen

Läs mer

Pilotprojekt för ytlig dagvattenhantering. Genomförandebeslut

Pilotprojekt för ytlig dagvattenhantering. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (6) 2017-11-28 Handläggare Susanne Pettersson 08-508 262 68 Till Trafiknämnden 2017-12-14 Pilotprojekt för ytlig dagvattenhantering. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Ombyggnad av gång- och cykelförbindelse över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik. Genomförandebeslut.

Ombyggnad av gång- och cykelförbindelse över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik. Genomförandebeslut. Dnr Sida 1 (6) 2015-05-18 Handläggare Johan Nilsson 08-508 262 34 Till Trafiknämnden 2015-06-11 Ombyggnad av gång- och cykelförbindelse över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik. Genomförandebeslut.

Läs mer

Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat genomförandebeslut

Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat genomförandebeslut Dnr Sida 1 (7) 2016-05-25 Handläggare Emma Nilsson 08-508 264 68 Till Exploateringsnämnden 2016-08-25 Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2014-09-15 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-10-16 Exploateringsavtal med försäljning för bostäder inom Kabelverket 7 och 8 samt del av fastigheten Solberga

Läs mer

Etapp två av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut

Etapp två av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut Dnr Sida 1 (6) 2017-10-10 Handläggare Richard Hultman 08-508 262 31 Till Trafiknämnden 2017-11-23 Etapp två av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner förslag

Läs mer

Elcykelns krav på cykelinfrastrukturen. Motion (2016:83) från Jonas Naddebo och Stina Bengtsson, båda (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Elcykelns krav på cykelinfrastrukturen. Motion (2016:83) från Jonas Naddebo och Stina Bengtsson, båda (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr Sida 1 (5) 2016-12-16 Handläggare Joakim Boberg 08-508 263 92 Till Trafiknämnden 2017-02-02 Elcykelns krav på cykelinfrastrukturen. Motion (2016:83) från Jonas Naddebo och Stina Bengtsson, båda (C).

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:10 samt inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till D. Carnegie & Co AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:10 samt inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta till D. Carnegie & Co AB Dnr Sida 1 (7) 2018-01-09 Handläggare Jenny Lindén 08-508 266 99 Till Exploateringsnämnden 2018-02-01 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Tensta 4:10 samt inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta

Läs mer

Tvärbana norr (Kistagrenen) Genomförandeavtal för delsträckan Sundbybergskopplet. Genomförandebeslut

Tvärbana norr (Kistagrenen) Genomförandeavtal för delsträckan Sundbybergskopplet. Genomförandebeslut Dnr E2019-01129 Sida 1 (8) 2019-03-26 Handläggare Lotten Svedberg Trafikplanering Telefon: 08-508 26 215 Till Trafiknämnden 2019-04-25 Exploateringsnämnden 2019-04-25 Anna Savås Avdelningen för Projektutveckling

Läs mer

rörande utveckling av fastigheten Orgelpipan 6 i samband med anläggande av Citybanan

rörande utveckling av fastigheten Orgelpipan 6 i samband med anläggande av Citybanan Mellan svenska staten genom Banverket, nedan kallat Banverket, såsom företrädare för projekt Citybanan, Stockholms läns landsting, nedan kallat SLL, såsom blivande förvaltare av Citybanans stationer, Stockholms

Läs mer

Gång- och cykellösningar på Västerbronedfarten. Slutredovisning

Gång- och cykellösningar på Västerbronedfarten. Slutredovisning Dnr Sida 1 (12) 2018-04-11 Handläggare Mats Larsson 08-508 26 366 Till Trafiknämnden 2018-05-24 Gång- och cykellösningar på Västerbronedfarten. Slutredovisning Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Glädjen 13 i Stadshagen med PEAB AB

Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Glädjen 13 i Stadshagen med PEAB AB Dnr Sida 1 (5) 2018-09-26 Handläggare Monica Almquist 08-508 262 52 Till Exploateringsnämnden 2018-10-18 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Glädjen 13 i Stadshagen med PEAB AB Förslag

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska Bostäder.

Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska Bostäder. Dnr Sida 1 (6) 2016-10-07 Handläggare Joakim Norell 08-508 264 73 Till Exploateringsnämnden 2016-11-10 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Oslo 1, Molde 3 och Molde 4 i Husby till AB Svenska

Läs mer

NYTTJANDE- och GENOMFÖRANDEAVTAL

NYTTJANDE- och GENOMFÖRANDEAVTAL BILAGA 4 Mellan Stockholms Vatten VA AB, 556175-1876, nedan kallat Stockholm Vatten, och Fastighetskontoret Stockholms stad, org nr 212000-0142, nedan kallad Staden, har med anledning av den planerade

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för centrumändamål och kontor inom fastigheten Snäckan 8 på Norrmalm med Remulus Snäckan 8 AB

Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för centrumändamål och kontor inom fastigheten Snäckan 8 på Norrmalm med Remulus Snäckan 8 AB Dnr Sida 1 (7) 2018-06-19 Handläggare Karin Lindgren Gardby 08-508 266 26 Till Exploateringsnämnden 2018-08-23 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för centrumändamål och kontor inom

Läs mer

Gång- och cykeltunnel genom Fruängslinjens banvall. Genomförandebeslut

Gång- och cykeltunnel genom Fruängslinjens banvall. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (6) 2017-05-19 Handläggare Björn Hällström 08-508 261 87 Till Trafiknämnden 2017-06-15 Gång- och cykeltunnel genom Fruängslinjens banvall. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Parkeringsövervakning i Område Syd. Upphandling

Parkeringsövervakning i Område Syd. Upphandling Dnr Sida 1 (5) 2017-02-21 Handläggare Jarina Edlund 08-508 260 94 Till Trafiknämnden 2017-03-09 Parkeringsövervakning i Område Syd. Upphandling Förslag till beslut 1. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag

Läs mer

Markanvisning för bostäder och cykelgarage inom fastigheten Södermalm 4:1 i Södermalm till Wallenstam AB

Markanvisning för bostäder och cykelgarage inom fastigheten Södermalm 4:1 i Södermalm till Wallenstam AB Dnr Sida 1 (8) 2014-11-04 Handläggare Maria Cederborg 08-508 265 79 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Markanvisning för bostäder och cykelgarage inom fastigheten Södermalm 4:1 i Södermalm till Wallenstam

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av entreprenader. Revidering

Miljökrav vid upphandling av entreprenader. Revidering Trafikkontoret Tjänsteutlåtande Dnr 2017-11-13 Sida 1 (5) Handläggare Tomas Nitzelius 08-508 260 42 Till Trafiknämnden 2017-12-14 Miljökrav vid upphandling av entreprenader. Revidering Förslag till beslut

Läs mer

Markanvisning för centrumändamål inom fastigheten Riddaren 23 på Östermalm till Stockholm Riddaren 23 Kommanditbolag

Markanvisning för centrumändamål inom fastigheten Riddaren 23 på Östermalm till Stockholm Riddaren 23 Kommanditbolag Exploateringskontoret Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) DNR: E2017-01404 2017-04-25 Handläggare Koki Hjelmström 08-508 263 18 Till Exploateringsnämnden 2017-06-08 Markanvisning för centrumändamål inom fastigheten

Läs mer

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2015

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2015 Dnr Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2015-12-10 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2015 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna

Läs mer

Markanvisning för drivmedelsstation till St1 Sverige AB inom fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal

Markanvisning för drivmedelsstation till St1 Sverige AB inom fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal Dnr Sida 1 (6) 2017-08-28 Handläggare Veronica Karlsson 08-508 266 93 Till Exploateringsnämnden 2017-10-12 Markanvisning för drivmedelsstation till St1 Sverige AB inom fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2014-06-11 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-08-28 Markanvisning för skol- och idrottsändamål inom fastigheten Medaljongen 3, Långbro 13:1 och Solberga

Läs mer

att inleda upphandling av entreprenadarbeten för station Hagastaden, berg- och anläggningsarbeten för stationerna Södra Hagalund och

att inleda upphandling av entreprenadarbeten för station Hagastaden, berg- och anläggningsarbeten för stationerna Södra Hagalund och 1 (7) Förvaltning för utbyggd tunnelbana FUT 2018-0338 Infosäkerhetsklass K1 (öppen) Trafiknämnden 2018-11-06, punkt 11 Projekt Arenastaden; Upphandling av entreprenadkontrakt avseende Station Hagastaden

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Lukas Kvarfordt Förslag till beslut. Håkan Falk Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Lukas Kvarfordt Förslag till beslut. Håkan Falk Förvaltningschef Dnr Sida 1 (5) 2018-10-15 Handläggare Lukas Kvarfordt 08-508 876 09 Till Exploateringsnämnden 2018-11-15 Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheterna Masugnen 5 och Masugnen 7 i Ulvsunda industriområde

Läs mer

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Johan von Schantz 08-686 3788 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 1 ( 4 ) 2012-10-02 TN 1210-0206 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NR 201JHO- 16 A. Genomförande-

Läs mer

Tvärbana norr (Kistagrenen) Genomförandeavtal för delsträckan Solvalla. Genomförandebeslut

Tvärbana norr (Kistagrenen) Genomförandeavtal för delsträckan Solvalla. Genomförandebeslut Sida 1 (10) 2019-04-23 Handläggare Lotten Svedberg Trafikplanering Telefon: 08-508 26 215 Till Trafiknämnden 2019-05-23 Exploateringsnämnden 2019-05-23 Anna Savås Avdelningen för Projektutveckling Telefon:

Läs mer

Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Reviderat genomförandebeslut

Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Reviderat genomförandebeslut Sida 1 (8) 2014-11-11 Handläggare Per-Åke Tjärnberg 08-508 266 86 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Reviderat genomförandebeslut Förslag till beslut

Läs mer

Håkan Falk Förvaltningschef. Gunnar Jensen Avdelningschef. Britta Eliasson Enhetschef

Håkan Falk Förvaltningschef. Gunnar Jensen Avdelningschef. Britta Eliasson Enhetschef Dnr Sida 1 (6) 2017-10-16 Handläggare Nicole Roos 08-508 266 16 Till Exploateringsnämnden 2017-11-09 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 och Bäverstocken 1 i Rågsved till Ikano

Läs mer

Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Inriktningsbeslut

Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Inriktningsbeslut Dnr Sida 1 (6) 2016-02-02 Handläggare Jan Prestberg 08-508 261 50 Till Trafiknämnden 2016-03-10 Investeringar för genomförande av plan för gatuparkering. Inriktningsbeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Fagersjö till AB Familjebostäder

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Fagersjö till AB Familjebostäder Dnr Sida 1 (7) 2017-11-06 Handläggare Therese Ericsson 08-508 266 12 Till Exploateringsnämnden 2017-12-07 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Fagersjö till AB Familjebostäder

Läs mer

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Dnr Sida 1 (6) 2014-12-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 281 03 Till Trafiknämnden 2014-12-11 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2014 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna

Läs mer

Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Genomförandebeslut

Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (7) 2013-12-06 Handläggare Per-Åke Tjärnberg 08-508 266 86 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-02-06 Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Genomförandebeslut Förslag

Läs mer

Upphandling av entreprenadkontrakt avseende utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby station

Upphandling av entreprenadkontrakt avseende utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby station 1 (5) Förvaltning för utbyggd tunnelbana Handläggare: Anna Nylén Trafiknämnden 2018-05-22, punkt 20 Upphandling av entreprenadkontrakt avseende utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby station

Läs mer

Motion om att bevara och utveckla Årsta golf på Årstafältet. Svar på remiss.

Motion om att bevara och utveckla Årsta golf på Årstafältet. Svar på remiss. Dnr Sida 1 (6) 2018-01-16 Handläggare Mattias Nilsson 08-508 265 85 Till Exploateringsnämnden 2018-02-01 Motion om att bevara och utveckla Årsta golf på Årstafältet. Svar på remiss. Förslag till beslut

Läs mer

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr Sida 1 (5) 2015-10-21 Handläggare Monica Fredriksson 08-508 262 18 Till Trafiknämnden 2015-12-10 Om laddstolpar. Motion (2015:47) från Lars Jilmstad (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen Förslag

Läs mer

Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra länken. Avrapportering

Gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra länken. Avrapportering Tjänsteutlåtande Dnr T2016-02298 Dnr E2016-025988 Sida 1 (7) 2016-06-30 Handläggare Trafikkontoret Cecilia Sjödin Trafikplanering Telefon: 08-508 262 40 Till Trafiknämnden 2016-09-22 Exploateringsnämnden

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Tunnelbana till Nacka; tilläggsavtal till huvud- och delprojektavtal och genomförandeavtal

Tunnelbana till Nacka; tilläggsavtal till huvud- och delprojektavtal och genomförandeavtal 2016-11-29 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/1027-214 Projekt 9222 Kommunstyrelsen Tunnelbana till Nacka; tilläggsavtal till huvud- och delprojektavtal och genomförandeavtal Förslag till beslut A 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Sköndal 1:19 i Sköndal med Stiftelsen Stora Sköndal

Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Sköndal 1:19 i Sköndal med Stiftelsen Stora Sköndal Dnr Sida 1 (7) 2017-09-19 Handläggare Mattias Sjöberg 08-508 266 92 Till Exploateringsnämnden 2017-10-12 Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Sköndal 1:19 i Sköndal med Stiftelsen Stora Sköndal

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Daniel Linder Förslag till beslut. Håkan Falk Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Daniel Linder Förslag till beslut. Håkan Falk Förvaltningschef Dnr Sida 1 (6) 2016-10-27 Handläggare Daniel Linder 08-508 265 66 Till Exploateringsnämnden 2016-12-15 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder och förskola inom fastigheterna Reket 1, del av Tallkrogen

Läs mer

Cykling mot enkelriktning. Svar på skrivelse från Cecilia Brink m.fl. (M)

Cykling mot enkelriktning. Svar på skrivelse från Cecilia Brink m.fl. (M) Dnr Sida 1 (5) 2017-02-04 Handläggare Per-Åke Tjärnberg 08-508 266 86 Till Trafiknämnden 2017-03-09 Cykling mot enkelriktning. Svar på skrivelse från Cecilia Brink m.fl. (M) Förslag till beslut Trafiknämnden

Läs mer

Dynamiska farthinder på Vårholmsbackarna och Sörgårdsvägen. Genomförandebeslut

Dynamiska farthinder på Vårholmsbackarna och Sörgårdsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (8) 2019-06-27 Handläggare Rickard Brandt 08-508 26 125 Till Trafiknämnden 2019-08-29 Dynamiska farthinder på Vårholmsbackarna och Sörgårdsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Publika toaletter och andra nyttigheter. Reviderat genomförandebeslut

Publika toaletter och andra nyttigheter. Reviderat genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2017-11-07 Handläggare Johan Sundman 08-508 260 27 Till Trafiknämnden 2017-12-14 Malin Andersson 08-508 261 74 Publika toaletter och andra nyttigheter. Reviderat genomförandebeslut Förslag

Läs mer

Markanvisning för bostäder/lokaler inom fastigheterna Sabbatsberg 16 och 18 i Vasastaden till Stockholm Vatten AB

Markanvisning för bostäder/lokaler inom fastigheterna Sabbatsberg 16 och 18 i Vasastaden till Stockholm Vatten AB Dnr Sida 1 (7) 2016-12-01 Handläggare Christina Winberg 08-508 262 66 Till Exploateringsnämnden 2016-12-15 Markanvisning för bostäder/lokaler inom fastigheterna Sabbatsberg 16 och 18 i Vasastaden till

Läs mer

Gamla Huddingevägen, cykelåtgärder. Genomförandebeslut

Gamla Huddingevägen, cykelåtgärder. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (10) 2016-01-12 Handläggare Martin Båth/ Klas Sauter 08-508 260 83 Till Trafiknämnden 2016-02-04 Gamla Huddingevägen, cykelåtgärder. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Markanvisning för transformatorstation inom fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen till Affärsverket Svenska Kraftnät

Markanvisning för transformatorstation inom fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen till Affärsverket Svenska Kraftnät Dnr Sida 1 (7) 2018-11-14 Handläggare Maria Cederborg 08-508 265 79 Till Exploateringsnämnden 2018-12-10 Markanvisning för transformatorstation inom fastigheten Mårtensdal 6 i Södra Hammarbyhamnen till

Läs mer

Cykelåtgärder på Kungsholms strand, delen mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan. Genomförandebeslut

Cykelåtgärder på Kungsholms strand, delen mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan. Genomförandebeslut Trafikkontoret Tjänsteutlåtande Dnr Dnr T2016-00284 2016-02-11 Handläggare Alla Bäck 08-508 260 37 Till Trafiknämnden 2016-03-10 delen mellan Igeldammsgatan och Inedalsgatan. Genomförandebeslut Förslag

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018

Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Dnr Sida 1 (6) 2018-10-09 Handläggare Barbro Edlund 08-508 28 103 Till Trafiknämnden 2018-10-18 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 09/2018 Förslag till beslut 1. Trafiknämnden beslutar att lägga denna

Läs mer

Stockholm Terminal AB, överlåtelse av aktier till Jernhusen

Stockholm Terminal AB, överlåtelse av aktier till Jernhusen Sida 1 (6) 2017-10-05 Handläggare Exploateringskontoret Sara Lundén Stora projekt Telefon: 08-508 27054 Till Exploateringsnämnden 2017-10-12 Trafiknämnden 2017-10-19 Mattias Lundberg Trafikplanering Telefon:

Läs mer

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Svar på remiss från kommunstyrelsen.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr Sida 1 (6) 2017-12-05 Handläggare Catarina Nilsson 08-508 262 42 Till Trafiknämnden 2018-02-01 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Svar på remiss

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Grimsta till AB Borätt

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Grimsta till AB Borätt Dnr Sida 1 (7) 2015-12-15 Handläggare Margaretha Larsson Almqvist 08-508 270 52 Till Exploateringsnämnden 2016-02-04 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Grimsta 1:2 i Grimsta till AB Borätt

Läs mer

Godkännande av ersättning för dödning av tomträtt för fastigheten Klockelund 1 i Farsta med Hortus AB (Plantagen Sverige AB). Genomförandebeslut

Godkännande av ersättning för dödning av tomträtt för fastigheten Klockelund 1 i Farsta med Hortus AB (Plantagen Sverige AB). Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (8) 2017-11-15 Handläggare Mattias Sjöberg 08-508 266 92 Till Exploateringsnämnden 2017-12-07 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för handel inom del av fastigheten Sköndal 2:1

Läs mer

Markanvisning för transformatorstation inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Affärsverket Svenska Kraftnät

Markanvisning för transformatorstation inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Affärsverket Svenska Kraftnät Dnr Sida 1 (7) 2014-01-27 Handläggare Katarina Johansson 08-508 264 20 Till Exploateringsnämnden 2014-03-13 Markanvisning för transformatorstation inom fastigheten Örby 4:1 i Högdalen till Affärsverket

Läs mer

Parken Hagdalen i Rågsved-Hagsätra, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut

Parken Hagdalen i Rågsved-Hagsätra, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2019-01-25 Handläggare Richard Hultman 08-508 26 231 Till Trafiknämnden 2019-03-07 Parken Hagdalen i Rågsved-Hagsätra, del av Grönare Stockholm. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1.

Läs mer

Utlåtande 2017:40 RI (Dnr /2016)

Utlåtande 2017:40 RI (Dnr /2016) Utlåtande 2017:40 RI (Dnr 123-1757/2016) Utbyggnad av tunnelbana till Barkarby, till Arenastaden via Hagastaden samt till Nacka och söderort Genomförandeavtal Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande

Läs mer

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport

Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Dnr Sida 1 (7) 2016-04-27 Handläggare Susanne Pettersson 08-508 262 68 Till Trafiknämnden 2016-05-19 Jämställd snöröjning. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. Lägesrapport Förslag till beslut 1. Trafiknämnden

Läs mer

Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader. Genomförandebeslut för 2016.

Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende broar, tunnlar och övriga konstbyggnader. Genomförandebeslut för 2016. Trafikkontoret Tjänsteutlåtande Dnr Dnr T2013-420-04250 Sida 1 (7) 2016-01-19 Handläggare Michael Åhström 08-508 264 21 Till Trafiknämnden 2016-02-04 Reinvesteringsprogram för mindre åtgärder avseende

Läs mer

Stockholms Framtida Avloppsrening. Genomförandeavtal med Stockholm Vatten och Avfall AB

Stockholms Framtida Avloppsrening. Genomförandeavtal med Stockholm Vatten och Avfall AB Sida 1 (9) 2017-10-18 Handläggare Lisen Lans Projektutveckling Telefon: 08-508 265 23 Trafikkontoret Lars Jolerus Anläggning Telefon: 08-508 260 46 Till Exploateringsnämnden 2017-11-09 Trafiknämnden 2017-11-23

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal till Stena Fastigheter Stockholm AB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal till Stena Fastigheter Stockholm AB Dnr Sida 1 (5) 2014-11-28 Handläggare Marie Ekberg 08-508 266 10 Till Exploateringsnämnden 2015-01-29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal till Stena Fastigheter Stockholm

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna-Greta Holmbom Björkman Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna-Greta Holmbom Björkman Förslag till beslut Dnr Sida 1 (7) 2015-10-20 Handläggare Anna-Greta Holmbom Björkman 08-508 267 77 Till Exploateringsnämnden 2015-11-12 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering inom Rinkebyterrassen i Rinkeby med

Läs mer

Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning

Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning Sedan tilläggsavtal nr 1 träffades har Trafikverket i nära samarbete med kontoren utrett ett antal olika lägen för cykelparkeringar

Läs mer

Upphandling av entreprenadkontrakt avseende anläggningsarbeten vid befintlig station Gullmarsplan som förberedelse för anslutning av nya tunnelbanan

Upphandling av entreprenadkontrakt avseende anläggningsarbeten vid befintlig station Gullmarsplan som förberedelse för anslutning av nya tunnelbanan 1 (6) Förvaltning för utbyggd tunnelbana Infosäkerhetsklass K1 (öppen) Trafiknämnden 2018-11-06, punkt 10 Upphandling av entreprenadkontrakt avseende anläggningsarbeten vid befintlig station Gullmarsplan

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspholmen 1 i Vårberg till Vårlöv KB

Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspholmen 1 i Vårberg till Vårlöv KB Sida 1 (6) 2014-09-03 Dnr E2014-01325 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2014-09-25 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspholmen 1 i Vårberg till Vårlöv KB Förslag

Läs mer

Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped klass I

Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped klass I Dnr Sida 1 (7) 2016-05-18 Handläggare Jan Prestberg 08-508 261 50 Till Trafiknämnden 2016-06-16 Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped

Läs mer

Parkeringsövervakning i Område Öst samt Område Väst. Upphandling

Parkeringsövervakning i Område Öst samt Område Väst. Upphandling Dnr Sida 1 (5) 2018-04-25 Handläggare Jarina Edlund 08-508 26 094 Till Trafiknämnden 2018-05-24 Parkeringsövervakning i Område Öst samt Område Väst. Upphandling Förslag till beslut 1. Trafiknämnden ger

Läs mer

Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan mellan svenska staten genom Banverket, Stockholms läns landsting och exploateringsnämnden

Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan mellan svenska staten genom Banverket, Stockholms läns landsting och exploateringsnämnden Utlåtande 2008:39 RII (Dnr 314-273/2008) Tilläggsavtal nr 1 till genomförandeavtal för Citybanan mellan svenska staten genom Banverket, Stockholms läns landsting och exploateringsnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Laddinfrastruktur i Stockholm. Lägesrapport. Genomförandebeslut

Laddinfrastruktur i Stockholm. Lägesrapport. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-05-22 Handläggare Louise Bill 08-508 272 17 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-06-12 Laddinfrastruktur i Stockholm. Lägesrapport. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafik-

Läs mer