JUSTITIERÅD Kerstin Calissendorff, Ingemar Persson och Eric M. Runesson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JUSTITIERÅD Kerstin Calissendorff, Ingemar Persson och Eric M. Runesson"

Transkript

1 Sida 1 (2) PROTOKOLL vid tillståndsprövning Stockholm Aktbilaga 2 Mål nr T JUSTITIERÅD Kerstin Calissendorff, Ingemar Persson och Eric M. Runesson JUSTITIESEKRETERARE Johanna Helevirta PROTOKOLLFÖRARE Helena Bergström PARTER Klagande Rim Masharawi, Ejdergatan 3 D Göteborg Ombud: Jur.kand. Patrik Lai Juristfirman Lai & Partner KB Box Göteborg Dok.Id HÖGSTA STOLEN Postadress Telefon Expeditionstid Riddarhustorget 8 Box 2066 Telefax :45 12: Stockholm E-post: 13:15 15:00

2 HÖGSTA STOLEN T Sida 2 (2) Motpart Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Box Stockholm Ombud: Advokat Rolf Sjöberg Holland Advokatbyrå KB Grev Turegatan 13 A Stockholm SAKEN Försäkringsersättning ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom i mål T Målet föredras. Med utgångspunkt i hovrättens bedömning att försäkringsfall föreligger meddelar Högsta domstolen prövningstillstånd. Helena Bergström Föredraget Lämnat för expediering Kerstin Calissendorff

3 SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel Mål nr: T Rättelse/komplettering Dom, Komplettering, Beslut av: hovrättsrådet Daniel Gustavsson Beslutsfattare: Hovrättslagmannen Jan Öhman, hovrättsrådet Daniel Gustavsson och tf. hovrättsassessorn Caroline Nisell Punkt 2 i domslutet ska efter komplettering rätteligen ha följande lydelse: 2. Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, ska betala ersättning för Rim Masharawis rättegångskostnader i hovrätten med kr, varav kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. Hur man överklagar, se bilaga Överklagande senast

4 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 03 Rotel Stockholm Mål nr T ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål, se bilaga A PARTER Klagande Rim Masharawi, Ejdergatan 3 D Göteborg Ombud: Jur.kand. Patrik Lai Box Göteborg Motpart Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Box Stockholm Ombud: Advokaten Rolf Sjöberg Holland Advokatbyrå KB Grev Turegatan 13 A Stockholm SAKEN Försäkringsersättning HOVRÄTTENS SLUT 1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom på följande sätt. a) Hovrätten förpliktar Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, att till Rim Masharawi betala kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 4 januari 2014 till dess betalning sker. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00 16:30 E-post:

5 SVEA HOVRÄTT Avdelning T b) Hovrätten befriar Rim Masharawi från skyldigheten att ersätta Gjensidige Forsikring ASA:s Norge, svensk filial, rättegångskostnader i tingsrätten. c) Hovrätten förpliktar Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, att ersätta Rim Masharawi för rättegångskostnader i tingsrätten med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen från den 6 oktober 2015 till dess betalning sker. 2. Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, ska betala ersättning för Rim Masharawis rättegångskostnader i hovrätten med kr, varav kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 3. Rim Masharawi ska betala ersättning för Gjensidige Forsikring ASA:s Norge, svensk filial, rättegångskostnader i Högsta domstolen med kr, varav kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

6 SVEA HOVRÄTT Avdelning T YRKANDEN I HOVRÄTTEN Rim Masharawi har yrkat att hovrätten ska bifalla käromålet. Hon har även yrkat att hovrätten ska befria henne från skyldigheten att ersätta Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, (Gjensidige) för dess rättegångskostnader i tingsrätten samt förplikta Gjensidige att ersätta henne för hennes rättegångskostnader där. Gjensidige har motsatt sig att tingsrättens dom ändras. Den överklagade domen prövades av Svea hovrätt (avdelning 5) i mål T genom dom den 22 juni Hovrättens dom i det målet överklagades och prövades av Högsta domstolen. Genom dom den 11 juli 2017 i mål T förklarade Högsta domstolen att Rim Masharawi för att hon ska anses ha fullgjort sin bevisskyldighet ska göra det klart mer sannolikt att den händelse som hon grundar sitt ersättningsanspråk på har inträffat än att så inte är fallet. Högsta domstolen lämnade tillbaka målet till hovrätten för fortsatt handläggning. Det angavs att frågan om ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen skulle prövas av hovrätten. Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i hovrätten och Högsta domstolen. HOVRÄTTENS SKÄL Parternas talan i hovrätten Parterna har åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på samma sätt som i tingsrätten. Parterna har i huvudsak åberopat samma bevisning som i tingsrätten. Hovrätten har tagit del av förhören i tingsrätten genom uppspelning av tingsrättens ljud- och bildupptagningar.

7 SVEA HOVRÄTT Avdelning T Frågan om försäkringsfall föreligger Enligt det nämnda avgörandet från Högsta domstolen ska Rim Masharawi göra det klart mera sannolikt att hennes personbil LWU 418 den 4 december 2013 frånhändes henne genom rån än att så inte var fallet. Frågan är om hon genom den i målet åberopade utredningen har nått upp till detta beviskrav. I annat fall föreligger inte ett försäkringsfall och hon har då inte rätt till ersättning av Gjensidige. Rim Masharawi har hörts i målet. Hennes berättelse om händelsen framstår som lång, levande, klar och detaljrik på det sätt som brukar anses känneteckna muntliga utsagor med ett högt bevisvärde (se bl.a. punkterna 8 11 i NJA 2017 s. 316). De skillnader som Gjensidige har påtalat mellan Rim Masharawis utsaga i målet och tidigare lämnade uppgifter är enligt hovrätten inte så omfattande och betydelsefulla som bolaget har påstått. Som tingsrätten har noterat framstår vissa missförstånd och oklarheter som naturliga när uppgifter av det här slaget sammanställs. De avvikelser som kan konstateras i förhållande till andra uppgifter som Rim Masharawi har lämnat är inte av det slaget att det i sig förringar värdet på hennes berättelse under rättegången. Inte heller innebär Rim Masharawis uppgifter om den egendom som fanns i bilen att hennes utsaga förlorar i trovärdighet på något avgörande sätt. De vittnesmål som Anne Hellström och Maarit Patama har lämnat ger enligt hovrätten ett tydligt stöd åt Rim Masharawis uppgifter. Till denna stödbevisning ska även läggas vad som har framkommit om att Rim Masharawi låtit byta lås i bostaden direkt efter den uppgivna händelsen och om att den i målet aktuella bilen var försvunnen under ett helt år innan den sedan påträffades i skadat skick. Den bevisning som Gjensidige har åberopat är enligt hovrätten inte av sådant slag att den försvagar värdet av Rim Masharawis bevisning i nämnvärd grad. Mot denna bakgrund drar hovrätten slutsatsen att Rim Masharawi har gjort det klart mera sannolikt att den händelse som hon grundar sitt ersättningsanspråk på har

8 SVEA HOVRÄTT Avdelning T inträffat än att så inte är fallet. Ett försäkringsfall föreligger därför och Rim Masharawi har rätt till ersättning för den skada hon har lidit till följd av tillgreppet. Gjensidiges ersättningsskyldighet Kravet på ersättning för bärgning och uppställning, bilnycklar och byte av lås har vitsordats av Gjensidige och det yrkade beloppet i den delen ska betalas av bolaget (sammanlagt kr). När det gäller övriga delar av Rim Masharawis anspråk avseende den tillgripna bilen och en väska med innehåll (sminkväska med smink, presentkort, glasögon och kontanter) som enligt henne låg i bilen gör hovrätten följande överväganden. Rim Masharawi har bevisbördan även för de omständigheter hon åberopar i fråga om vilken egendom som tillgripits vid rånet och värdet av denna. I det avseendet gäller inte någon bevislättnad utan Rim Masharawi ska kunna styrka sina påståenden för att hon ska ha rätt till ersättning. Ersättningsanspråket från Rim Masharawi avser i vissa delar egendom vilken kan uppfattas som ovanlig i sammanhanget och för vilken det föreligger en låg ursprungssannolikhet att den fanns i bilen vid det aktuella tillfället. När det gäller den här egendomen liksom för övriga föremål som omfattas av anspråket i dessa delar kan Rim Masharawis egna uppgifter inte anses tillräckliga för att beviskravet ska vara uppfyllt, även om hennes utsaga har bedömts som trovärdig i målet. Det krävs alltså stödbevisning för att Rim Masharawi ska ha styrkt sin rätt till ersättning för den egendom som omfattas av kravet. Det bör vidare framhållas att mer ospecifika uppgifter om vilken egendom som har tillgripits kan vara svåra att bedöma och medföra att ett påstående om skada inte anses styrkt. I fråga om bilen är det inte visat att denna vid tillgreppet var värd mer än de kr som Rim Masharawi hade betalat när den köptes. Det beloppet ska läggas till grund för beräkningen av ersättningen i den här delen. Vidare ska enligt hovrätten prövningen ske med utgångspunkt i nettointäkten ( kr) från den faktiska försäljningen av bilen, vilket innebär att ersättning ska utgå med kr ( kr kr).

9 SVEA HOVRÄTT Avdelning T Rim Masharawi har under handläggningen av skadeärendet hos Gjensidige ändrat sina uppgifter om vilken väska som fanns i bilen vid tillgreppet. Dessa inledande otydligheter ger viss anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i hennes uppgifter i den här delen. Rim Masharawi har dock i målet under sanningsförsäkran uppgett att det var en väska av märket Marc by Marc som fanns i bilen. Hon har vidare åberopat ett kvitto på vilket det anges att en sådan väska hade köpts i slutet av november 2010 för kr. Enligt hovrätten får det genom denna utredning anses styrkt att den här väskan fanns i bilen vid tillgreppet. Rim Masharawi har rätt till ersättning för väskan. Med hänsyn till att denna var tre år vid tillfället ska ett åldersavdrag göras (se NJA 2011 s. 576). Hovrätten bestämmer ersättningen till skäligt ansedda kr. Det saknas skäl att ifrågasätta Rim Masharawis påstående om att den tillgripna väskan innehöll en sminkväska med smink. Hon har uppskattat värdet till kr. Några närmare uppgifter om innehållet i väskan och priser m.m. har dock inte lämnats. Rim Masharawi kan mot denna bakgrund inte anses ha styrkt sin skada i denna del. Rim Masharawi har uppgett att ett par glasögon värda kr låg vid väskan i bilen vid rånet. Hennes uppgifter om glasögonen får visst stöd av vittnesmålet från hennes pappa Rohi Masharawi. Hovrätten konstaterar dock att det inte heller i fråga om glasögonen har åberopats någon närmare utredning om modell och värde. Denna brist i utredningen innebär att skadan därför inte är styrkt i fråga om glasögonen. Enligt Rim Masharawi låg det presentkort värda sammanlagt kr i väskan vid tillgreppet. I den här delen får hennes uppgifter visst stöd av vad Rohi Masharawi har uppgett om att övriga familjemedlemmar gett presentkort till henne. Det finns dock även i fråga om denna ersättningspost oklarheter i utredningen, bl.a. framgår det inte om skadan avser ett eller flera presentkort. Dessa otydligheter får gå ut över Rim Masharawi i målet och innebär att talan inte kan bifallas i den här delen. Vidare har Rim Masharawi gjort gällande att väskan innehöll kr i kontanter. I den här delen har ingen ytterligare bevisning åberopats än hennes egna uppgifter. Det har t.ex. inte åberopats uttagskvitton eller redovisningshandlingar från Rim Masharawis näringsverksamhet som skulle kunna ge stöd åt uppgifterna om att hon

10 SVEA HOVRÄTT Avdelning T innehade de uppgivna kontanterna. Mot denna bakgrund har Rim Masharawi inte heller i fråga om kontanterna uppfyllt beviskravet. Detta innebär sammanfattningsvis att Gjensidige ska betala totalt kr till Rim Masharawi jämte yrkad ränta. Kapitalbeloppet avser ersättning med kr för bilen, kr för en väska samt kr för bärgning, uppställning, bilnycklar och byte av lås. Beloppet ska reduceras med Rim Masharawis självrisk på sammanlagt kr (7 500 kr för fordonsförsäkring och kr för hemförsäkring). I övriga delar har Rim Masharawi inte styrkt sin rätt till ersättning. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta. Rättegångskostnader Utgången i målet innebär att Rim Masharawi har vunnit bifall till huvuddelen av sin talan, dvs. att det föreligger ett försäkringsfall. Vid fördelningen av rättegångskostnaderna får det dock även beaktas att hon utifrån det yrkade beloppet har haft framgång med endast ungefär hälften. Mot denna bakgrund finner hovrätten efter en samlad bedömning att det är skäligt att Gjensidige svarar för hälften av Rim Masharawis rättegångskostnader i tingsrätten och i hovrätten. Storleken på det yrkade beloppet avseende kostnader i tingsrätten framstår som skälig. Kostnaderna i hovrätten har vitsordats av Gjensidige. Gjensidige får anses ha haft full framgång i rättegången i Högsta domstolen och har därför rätt till ersättning för sina rättegångskostnader där. Det yrkade beloppet framstår som skäligt.

11 SVEA HOVRÄTT Avdelning T HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B Överklagande senast I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Jan Öhman, hovrättsrådet Daniel Gustavsson, referent, och tf. hovrättsassessorn Caroline Nisell.

12 Bilaga A 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Rim Masharawi, Ejdergatan 3 D Göteborg Ombud: Patrik Lai Juristfirman Lai & Partner Box Göteborg Svarande Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, Box Stockholm Ombud: Advokat Rolf Sjöberg Holland Advokatbyrå KB Grev Turegatan 13 A Stockholm SLUT 1. Käromålet ogillas. 2. Rim Masharawi ska ersätta Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial för rättegångskostnader med kr, varav kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 räntelagen på det högre beloppet från dagen för denna dom till dess betalning sker. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

13 2 BAKGRUND Den 4 december 2013 hade Rim Masharawi en gällande fordonsförsäkring med stöldmoment för personbilen LWU 418 samt en gällande hemförsäkring, likaledes med stöldmoment, hos Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial (Gjensidige). Rim Masharawi har anmält till Gjensidige att hon rånades på fordonet den 4 december Enligt anmälan skedde detta utanför en garagelänga vid Rim Masharawi bostad. Rim Masharawi hade förvärvat fordonet några veckor tidigare för kr. Bilen återfanns på en parkering utanför Kungälvs sjukhus, låst och utan registreringsskyltar, ungefär ett år senare. Bilen uppvisade då ett antal skador och chassinumret som är synligt från vindrutan hade slipats bort. Rim Masharawi sålde bilen i befintligt skick för kr. Tvisten rör i huvudsak huruvida försäkringsfall föreligger samt i vilken utsträckning Gjensidige ska utge ersättning till Rim Masharawi för det fall tingsrätten finner att försäkringsfall föreligger. YRKANDEN OCH INSTÄLLNING Rim Masharawi har yrkat att tingsrätten ska förpliktiga Gjensidige att till henne betala i första hand kr, i andra hand kr, båda yrkandena jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 4 januari 2014 till dess betalning sker. Det i första hand yrkade beloppet är beräknat enligt följande. Av beloppet avser kr ersättning för beräknad kostnad för att reparera den stöldskadade bilen, kr kostnad för bärgning och uppställning, kr kostnad för nya bilnycklar, kr ersättning för byte av lås till Rim Masharawis bostad och kr ersättning för en väska inklusive innehåll som låg i bilen när den stals.

14 3 Väskans värde i sig uppgick till kr. Innehållet i väskan bestod, såvitt är av intresse i målet, av (i) en sminkväska inklusive smink vars värde uppgick till kr, (ii) ett presentkort vars värde uppgick till kr, (iii) ett par glasögon vars värde uppgick till kr och (iv) kontanta medel om kr. Sammanräknade uppgår de ovan redovisade beloppen till kr, vilket belopp ska reduceras med självrisken för fordonsförsäkringen om kr samt med självrisken för hemförsäkringen om kr. Det kvarvarande beloppet om kr motsvarar det i första hand yrkade beloppet. Det i andra hand yrkade beloppet är framräknat enligt följande. Bilens värde kr har reducerats med nettointäkten från försäljningen av bilen om kr ( kr minus 400 kr för kostnad att byta en trasig ruta) varvid man fått beloppet kr. Därtill har lagts kr avseende kostnad för bärgning och uppställning, kr för nya bilnycklar, kr för byte av lås till Rim Masharawis bostad och kr för väskan jämte innehåll. Sammanräknat uppgår detta belopp till kr, vilket ska reduceras med självrisken för fordonsförsäkringen om kr samt med självrisken för hemförsäkringen om kr. Det kvarvarande beloppet om kr motsvarar det i andra hand yrkade beloppet. Gjensidige har bestritt käromålet. Som skäligt i och för sig har vitsordats ett belopp om kr jämte sättet för räntans beräkning. Det vitsordade beloppet har beräknats enligt följande. Bilens inköpspris om kr har summerats med vitsordade kostnader om kr för bärgning och uppställning, kr för nya bilnycklar och kr för byte av lås till Rim Masharawis bostad. Från detta belopp har dragits försäljningsersättning om kr samt självrisken för

15 4 fordonsförsäkringen om kr och självrisken för hemförsäkringen om kr, vilket gett det vitsordade beloppet. Inget belopp har således vitsordats såvitt avser väska med innehåll. Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. GRUNDER Rim Masharawi Rim Masharawis personbil LWU 418 och den egendom som fanns däri tillgreps genom rån den 4 december Såväl bilen som egendomen som fanns däri omfattades av försäkring i Gjensidige med stöldskademoment. Egendomen har inte påträffats inom 30 dagar, varför Gjensidige är skyldigt att utge försäkringsersättning. Vid polisens anträffande av bilen den 21 januari 2015 har konstaterats att bilen skadats sedan tillgreppet. Rim Masharawi har därför i första hand rätt att få ersättning för alla de kostnader hon skulle ha haft för att återställa bilen till det skick den befann sig då den stals. Hon har tagit in en offert, vilken visar att kostnad för att reparera bilen skulle ha uppgått till kr. Rim Masharawi valde att i stället sälja bilen i befintligt skick. Hon har dock haft faktiska kostnader för bärgning och uppställning av bilen och för tillverkning av nya nycklar. Gjensidige Det vitsordas att Rim Masharawi innehaft den i målet aktuella bilen samt att hon innehavt de försäkringar i Gjensidige som gjorts gällande. Gjensidige bestrider dock att bilen tillgripits på det sätt Rim Masharawi påstått. Då hon inte har visat att försäkringsfall föreligger finns ingen skyldighet för Gjensidige att utge ersättning. Om försäkringsfall anses föreligga bestrids att Rim Masharawi har rätt till ersättning för uppskattade kostnader för att reparera bilen. Denna har de facto inte reparerats utan sålts, varför ersättning ska utgå i enlighet med vad som vitsordats.

16 5 Gjensidige bestrider vidare att Rim Masharawi innehavt den väska med innehåll som det yrkas ersättning för och bestrider det uppgivna värdet. UTVECKLING AV TALAN Rim Masharawi Rim Masharawis ekonomiska situation Rim Masharawi drev i december 2013 två välmående företag samt ett café tillsammans med sin syster. Hon är gift och har två barn. Det är riktigt som påpekats i målet att hon vid två tillfällen under år 2013, som företrädare för sitt ena bolag, ingick förlikningar som stadfästes vid Göteborgs tingsrätt. De belopp bolaget härigenom förpliktades att betala erlades dock i tid och utan besvär. Efter den i målet aktuella händelsen ville hon inte längre bo kvar i samma bostad, utan förvärvade några månader senare en fastighet. Hon betalade i samband med detta en kontantinsats om ca kr. Sammanfattningsvis hade Rim Masharawi vid händelsen, och har alltjämt, en god ekonomisk och social situation. Hon har aldrig tidigare anmält något liknande försäkringsfall. Bilen Rim Masharawi har ett stort bilintresse och byter ofta bil. Det är vanligt att hon sätter ut en annons på en bil hon precis köpt för att känna av köpmarknaden, utan att för den sakens skull egentligen vilja att sälja fordonet i fråga. Såvitt avser i målet aktuell bil sattes en annons ut på Blocket ett par dagar innan bilen stals. Efter att annonsen hade satts ut frågade Rim Masharawis bror om han kunde få låna pengar av Rim Masharawi. Annonsen sattes således ut i tiden före broderns låneförfrågan och hade ingenting med denna att göra. En spekulant ringde på annonsen och erbjöd ett för lågt belopp varför Rim Masharawi inte var intresserad av att sälja. Fordonet hade förvärvats för kr. Det var en Audi 4 F, 2010 års modell, i mycket fint skick. Efter köpet hade Rim Masharawi köp nya kåpor till backspeglarna

17 6 för kr och betalat ytterligare kr för montering av kåporna samt för service för bilen. Den var således värd minst kr när den stals. Det var också detta hon avsåg när hon lämnade uppgift om bilens värde under skaderegleringen. Närmare om händelsen På morgonen den 4 december 2013 begav sig Rim Masharawi som vanligt till bilen som stod parkerad i ett garage i närheten av bostaden. Under tiden pratade hon i telefon med Anne Hellström på Kvarndammens Bilauktion. De diskuterade försäljningen av en bil som Rim Masharawi hjälpte en vän att sälja, det var således inte försäljning av Rim Masharawis egen bil som diskuterades. Rim Masharawi körde bilen ur garaget och gick sedan ur bilen, med tändningen påslagen, för att stänga garageporten. När hon gick tillbaka mot bilen såg hon att det satte sig en person i förarsätet. Telefonsamtalet med Anne Hellström var fortfarande i gång. Först trodde Rim Masharawi att det var en granne som ville skoja med henne och därefter att det kanske rörde sig om en handikappad person. Det var en kraftig man med en halsduk virad om huvudet så att bara ögonen syntes. När personen började ge motorn gas förstod Rim Masharawi dock att det var fråga om ett tillgrepp. Hon försökte att hindra tillgreppet genom att först be mannen att stiga ur bilen och sedan genom att försöka dra ut honom ur bilen. Han höll dock alltför spänt i ratten och gick inte att rubba. Hon fick då slänga in sitt ena ben för att försöka trycka på bromsen. Med Rim Masharawi hängande i ena bildörren körde mannen iväg och Rim Masharawi fick släppa taget efter ett tiotal meter för att inte klämmas mellan bilen och andra bilar som stod parkerade. Fordonet försvann med gärningsmannen. I bilen fanns Rim Masharawis handväska med innehåll, nycklar till hemmet, arbetet och det café hon och systern driver, pärmar med bolagshandlingar samt frimärken och rikskuponger. Gjensidige har i samband med skadeärendet förklarat att de ansett innehavet av sminkväska med smink, frimärken, rikskuponger och presentkort styrkt. Efter tillgreppet var Rim Masharawi i chock och efter att först ha irrat runt några minuter gick hon upp till sin granne Maarit Patama. Där fick hon hjälp med att ringa polisen och att hämta nycklar till lägenheten hos hennes dotter som befann sig i skolan.

18 7 Samma dag anmälde hon även händelsen till Gjensidige, spärrade alla bankkort och såg till att det byttes lås på bostaden. Rim Masharawi har berättat om händelsen på ett liknande sätt både för polisen och för Gjensidige. De små skillnader som finns mellan de olika anteckningarna kan bero på att Rim Masharawi var mycket uppjagad då uppgifterna lämnades och att den som tog emot uppgifterna därför missförstod någon detalj. Egendomen i bilen När hon direkt efter händelsen upprättade skadeanmälan trodde Rim Masharawi att hon skulle ange allt som fanns i bilen när den tillgreps. Hon kom därför även att skriva upp vissa saker som rätteligen skulle belasta hennes företags försäkring, såsom exempelvis byte av lås i företagets lokaler och kostnaden för att återställa de pärmar med handlingar som stals. Dessa uppgifter har hon dock rättat under handläggningens gång. Hon har också angett för Gjensidige, när det visade sig att lås inte behövde bytas i vare sig företagets eller caféets lokaler, att den frågan var löst. Rim Masharawi trodde också när hon skrev skadeanmälan att den handväska hon haft med sig vid händelsen var en väska inköpt för kr på Zalando. Hon hittade dock sedermera den handväskan hemma och insåg då att den väska hon hade haft med sig var en annan, inköpt för kr. Hon har också ingett kvitto avseende denna väska. Uppgiften om att det skulle kosta kr att återställa de stulna bolagspärmarna hade Rim Masharawi fått genom telefonsamtal med sin revisor. Den verkliga kostnaden kom dock att landa på kr. Rim Masharawi vet säkert att hon hade kr i kontanter i väskan då den stals. Hon hade nämligen hämtat ut lön om kr från caféet någon dag tidigare och sedan använt 200 kr av dessa.

19 8 De glasögon hon yrkat ersättning för hade Rim Masharawi fått av sin far Hon hade därefter bytt glasen själv. Presentkorten, som förvarades i väskan, hade hon fått i gåva av sin familj när hon fyllde år i augusti Gjensidige Händelsen Rim Masharawi har lämnat fem olika versioner av händelseförloppet då bilen påstås ha blivit stulen, vilken är anmärkningsvärt då det sägs röra sig om en självupplevd händelse. Av utdrag ur Gjensidiges försäkringssystem framgår att den handläggare som tagit emot den första anmälan per telefon antecknat att Rim Masharawi då uppgett att det var när hon var på väg att kliva ur bilen som en man trängde sig in i bilen och körde därifrån. I polisanmälan samma dag har Rim Masharawi däremot beskrivit ett händelseförlopp som liknar det hon angett i målet. I den skriftliga skadeanmälan har hon dock i stället angett att hon blev utknuffad ur bilen när hon var på väg att hoppa in. I rapporten från den utredning Gjensidige låtit utföra har antecknats att Rim Masharawi vid en första telefonkontakt med utredaren, Linus Karlsson, beskrev att hon blev undanknuffad av en man som kom springande mot bilen och att mannen, när hon sedan försökte att dra ut honom ur bilen, satt fastspänd. Vid senare personligt möte med utredaren berättade Rim Masharawi dock inget om vare sig någon knuff eller att mannen suttit fastspänd. Linus Karlsson har från polisen i Göteborg inhämtat statistik avseende rån för viss period, varigenom det kan konstateras att sannolikheten för att ett brott av påstått slag ska inträffa vid angiven tidpunkt en onsdagsmorgon är mycket liten. Det kan även noteras att platsen där händelsen ska ha ägt rum syns väl från kringliggande hyreshus, vilket ytterligare minskar sannolikheten för det av Rim Masharawi uppgivna händelseförloppet. Bilen Rim Masharawi uppgav i samtal med Linus Karlsson att hon hade köpt bilen några veckor innan skadehändelsen från ett företag i Varberg för kr. Hon hade lagt

20 9 ut minst kr på bilen efter köpet. Vid Linus Karlssons kontakt med bilens föregående ägare har dock framgått att denna såldes till Rim Masharawi för kr. Rim Masharawi sade sig vidare vara ganska säker på att hon lagt ut bilen på Blocket för kr och att den annons som Linus Karlsson under utredningen visade henne, där bilen annonserades för kr, var en annan annons eller en ändrad annons då hon sänkt priset. Rim Masharawi har under skadeutredningen uppgett att hon lade ut den aktuella bilen på Blocket den 2 december 2013, dvs. två dagar innan händelsen. Ingen kom och tittade på bilen. Anledningen till att hon hade lagt ut bilen uppgavs vara för att få en värdering, eftersom hennes bror bett att få låna en större summa pengar. Hon ska, enligt uppgift till Linus Karlsson, ha meddelat brodern att hon skulle sälja bilen om det krävdes för att brodern skulle få låna pengar av henne. Egendomen i bilen Rim Masharawi har i skadeanmälan angett att hon blivit av med bl.a. en väska, inköpt för kr hos Zalando år Under utredningen har Gjensidige efterfrågat kvitto avseende denna väska. Linus Karlsson har i samband med detta informerat Rim Masharawi om att kvittot kan inhämtas från Zalando. Rim Masharawi har då berättat att hon inte var säker på inköpsstället och inte heller var säker på vilken väska som faktiskt försvunnit, bara att det var en väska av märket Michael Kors. Hon uppgav att hon ägde tre sådana väskor, värda kr, kr respektive kr. I målet åberopas ett kvitto som uppges avse den stulna väskan. Gjensidige noterar att det av detta kvitto framgår att detta inte avser en Mikael Kors-väska utan i stället en väska av märket Marc by Marc Jacobs som sålts till ett pris om kr i november I skadeanmälan har vidare angetts att Rim Masharawi blivit av med nycklar till sitt café och till företaget och att byte av lås skulle ske till en kostnad om kr för respektive lås. Vad gäller nycklarna till företaget har Rim Masharawi i skrivelse den 20 januari 2014 uppgett att detta byte har skett via hyresvärden, Wallenstam AB. Linus

21 10 Karlsson har varit i kontakt med hos hyresvärden ansvarig för fastigheten som berättat att han inte kände till att något låsbyte skett. Något kvitto avseende låsbyte har inte presenterats. Vad gäller nycklarna till caféet har Rim Masharawi uppgett att det är hennes syster som driver caféet. Vid kontakt med systern har det framkommit att låsbyte inte har skett. I skadeanmälan har även angetts att Rim Masharawi blivit av med revisorspärmar vars kostnad för återställande uppskattats till kr. Vid Linus Karlssons kontakt med Rim Masharawis revisor har dock framkommit att något arbete för att återställa pärmarna hade inte har utförts av revisorn. Övrigt angående Rim Masharawis ekonomi Rim Masharawis ena bolag har i två olika stadfästa förlikningsdomar förpliktats att till motparten utge kr senast den 27 mars 2013, respektive kr senast den 3 december 2013 och ytterligare kr senast den 6 februari Rim Masharawi gick i personlig borgen så som för egen skuld för företagets skyldighet att utge nämnda ersättning. UTREDNINGEN På Rim Masharawis begäran har hållits förhör under sanningsförsäkran med henne själv samt vittnesförhör med Maarit Patama, Anne Hellström, utredande polismannen Peter Stenqvist, fadern Rohi Masharawi samt brodern Tarek Masharawi. På Gjensidiges begäran har hållits vittnesförhör med Linus Karlsson. Båda parter har åberopat skriftlig bevisning.

22 11 SKÄL Bevisbörda och beviskrav I målet är ostridigt, vilket också följer av etablerad praxis, att det är Rim Masharawi som har bevisbördan för att det föreligger sådana omständigheter som gör att hon är berättigad till försäkringsersättning. Parterna har dock haft olika åsikt om vilket beviskrav som ska gälla. Rim Masharawi har ansett att hon har uppfyllt sin skyldighet om hon vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter förmått göra mer antagligt att försäkringsfall föreligger än att så inte är fallet medan Gjensidige å sin sida har ansett att Rim Masharawi har att fullt ut styrka att ett försäkringsfall är för handen. Det beviskrav Rim Masharawi gjort gällande ska tillämpas i målet följer bl.a. av NJA 1984 s. 501 I och II. Det var i de målen fråga om bilar som tagits och brukats olovligen utan att försäkringstagaren själv närvarat. HD uttalade då bl.a. att det av naturliga skäl i en sådan situation ofta är omöjligt att föra full bevisning om tillgreppet och att det är angeläget att den lojale försäkringstagaren kan känna trygghet för att försäkringen verkligen ger skydd i en situation av ofta stor ekonomisk betydelse. I fallet NJA 2006 s. 721 konstaterades att situationen ofta är en annan när den skadelidande själv har närvarat när skadan uppkom, då bevisläget i många fall kan förmodas vara något bättre än i de ovan beskrivna tillgreppsfallen. I målet var fråga om en påstådd trafikolycka där försäkringstagaren själv närvarade men där föraren av den bil försäkringstagaren kolliderat med var okänd. Högsta domstolen formulerade i målet beviskravet så att det för bifall till käromålet krävdes att det framstod som klart mera sannolikt att skadeorsaken varit den försäkringstagaren uppgett än att orsaken varit en annan. Situationen i förevarande mål är enligt tingsrättens mening snarast jämförbar med den i NJA 2006 s. 721, i det att Rim Masharawi själv närvarat vid den händelse som uppgetts utgöra försäkringsfallet, men den uppgivna skadevållaren är okänd.

23 12 Tingsrätten finner därmed att motsvarande beviskrav ska gälla i målet såvitt avser frågan om det föreligger ett försäkringsfall eller inte. Tingsrättens bedömning Gjensidige har anfört att det av Rim Masharawi beskrivna händelseförloppet i sig är osannolikt och har pekat på statistik, enligt vilken det framkommer att liknande rån är sällan förekommande. Den polisman som utrett ärendet och som hörts i målet har angett att det beskrivna händelseförloppet inte är vanligt, men att liknande händelser förekommer och att man ser en ökning av tillgrepp där gärningsmannen på olika sätt försöker att komma åt bilens nyckel. Detta mot bakgrund av svårigheten att stjäla nyare bilar utan nyckel. Sammanfattningsvis drar tingsrätten slutsatsen av den förebringade utredningen att ett tillgrepp som det beskrivna är ovanligt, men inte i sig kan betecknas som osannolikt. Något tydligt ekonomiskt incitament för Rim Masharawi att felaktigt anmäla ett försäkringsfall har inte framkommit i målet. Det som däremot kan konstateras är att Rim Masharawi själv gjort en koppling mellan att den aktuella bilen, som vid tillfället annonserades på Blocket, såldes till ett bra pris och möjligheten för henne att hjälpa brodern som var i behov av ett lån. Att bilens pris i annonsen sänktes efter att den legat ute en kortare tid tyder på att Rim Masharawi var mer angelägen om att få bilen såld än vad hon nu medgett. Å andra sidan har inget framkommit som ger stöd för att bilen skulle ha varit omöjlig att få såld den såldes ostridigt ett år senare i ett sämre skick för kr. Det försäkringsfall Rim Masharawi gjort gällande har utgjorts av ett rån där hon själv närvarat men till vilket det i övrigt saknas vittnen. Bedömningen av Rim Masharawis uppgifter och hennes trovärdighet har därmed avgörande betydelse i målet. Gjensidige har anfört att Rim Masharawi flera gånger under utredningens gång ändrat sina uppgifter angående händelseförloppet. Enligt tingsrättens mening kan dock de mindre skillnader Gjensidige i denna del pekat på förklaras av att det i flera fall varit

24 13 uppgifter som nedtecknats av en annan person efter Rim Masharawis muntliga uppgifter. Vissa mindre missförstånd och oklarheter måste i sådana situationer anses naturliga. I allt väsentligt har Rim Masharawi beskrivit händelsen på ett likadant sätt genom utredningen och i tingsrätten. Rim Masharawis berättelse vinner i viss mån stöd av övrig utredning kring hennes agerande den aktuella dagen. Genom förhöret med grannen och den goda vännen Maarit Patama har framkommit att Rim Masharawi på morgonen den 4 december 2013 ringde på hos henne och i mycket upprört tillstånd berättade om rånet på det sätt som beskrivits för tingsrätten. Samma dag gjordes polisanmälan, anmälan till försäkringsbolaget samt ordnades med låsbyte i bostaden. Besvärande för Rim Masharawi är dock att hon under utredningens gång, när hon av försäkringsbolagets utredare konfronterats med vissa lämnade uppgifter, har ändrat uppgifterna om bilens inköpsvärde, vilken väska som funnits i bilen och vad denna varit värd samt vilka låsbyten som ägt rum i hennes bolags och cafés lokaler. De förklaringar Rim Masharawi lämnat till att uppgifterna har ändrats har inte framstått som övertygande. Detta påverkar hennes trovärdighet i negativ riktning. Tingsrätten kan vidare konstatera att de uppgifter Anne Hellström lämnat om att hon mitt i samtalet med Rim Masharawi den aktuella morgonen plötsligt hörde ett primalskrik varefter samtalet bröts, inte är förenliga med hur Rim Masharawi själv beskrivit händelseförloppet. Enligt Rim Masharawi talade hon först lugnt till den man som hoppat in i bilen och bad honom att hoppa ut, eftersom hon trodde att det kunde röra sig om en handikappad person. I viss mån anmärkningsvärt är det även att Rim Masharawi inte orsakades några personskador vid det tumult som uppstod då hon i syfte att hindra rånet följde med bilen ett tiotal meter. Vid en sammanvägning av dessa omständigheter finner tingsrätten att Rim Masharawi inte kan anses ha gjort klart mera sannolikt att bilen tillgripits så som hon gjort gällande, än att så inte är fallet. Käromålet ska därför ogillas.

25 14 På grund av utgången i målet ska Rim Masharawi ersätta Gjensidiges rättegångskostnader. Yrkat belopp avseende utlägg är vitsordat och tingsrätten finner att yrkad ersättning för arbete är skälig. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 27 oktober Prövningstillstånd krävs. Karin Walberg

26 Bilaga 1 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I TVISTEMÅL DV Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

27 Bilaga B Bilaga Hur man överklagar hovrättens avgörande Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten. Senaste tid för att överklaga Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande. Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning. Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen. Överklagandets innehåll Överklagandet ska innehålla uppgifter om 1. klagandens namn, adress och telefonnummer, 2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer), 3. den ändring i avgörandet som klaganden begär, 4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras, 5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis. Anvisning för överklagande HR, avgörande, med pt Producerat av Domstolsverket Prövningstillstånd i Högsta domstolen Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om 2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Förenklad delgivning Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning. Mer information För information om rättegången i Högsta domstolen, se

DOM Meddelad i Kalmar

DOM Meddelad i Kalmar 1 KALMAR TINGSRÄTT Målenhet 3 DOM 2017-03-15 Meddelad i Kalmar Mål nr T 3316-16 Kärande Sotning & Brandskydd Torsås AB, 556557-5296, Box 57, 385 21 Torsås Ombud: advokaten Thomas Söderqvist och jur.kand.

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 juli 2017 T 3590-16 KLAGANDE Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 516407-0384 Box 3031 103 61 Stockholm Ombud: Advokat RS

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM Meddelad i Västerås

DOM Meddelad i Västerås 1 VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM 2017-06-22 Meddelad i Västerås Mål nr FT 1340-17 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna Ombud: Processförarna Johanna Nilsson och Laine

Läs mer

TREDSKODOM Meddelad i Solna

TREDSKODOM Meddelad i Solna 1 Avdelning 1 TREDSKODOM 2013-04-12 Meddelad i Solna Mål nr FT 5924-12 PARTER Kärande TeliaSonera Sverige AB, Ekonomi, 556430-0142 131 90 Nacka Strand Ombud: Konrad Ersson Sergel Kredittjänster AB Box

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 1 GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM 2017-03-27 Meddelad i Göteborg Mål nr T 1195-16 KÄRANDE OCH GENSVARANDE Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag, 969678-5378 c/o Västsvensk Tidningsdistribution AB Box

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala 1 Meddelad i Uppsala Mål nr KÄRANDE Knivsta Kommun, 212000-3013 741 75 Knivsta Ombud: Advokat Hanna Pontén Brattgård Ahlford Advokatbyrå AB Box 1111 751 41 Uppsala SVARANDE Mojjen i Knivsta AB, 556630-1791

Läs mer

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping

DOM 2015-10-21 Meddelad i Nyköping 1 NYKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Nyköping Mål nr PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Anna Rosenmüller Nordlander och Johanna Nilsson Samma adress

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare 1 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 30 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare PARTER SÖKANDE Scanbox Entertainment Distribution Rights APS Magstraede

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare 1 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 35 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, tillika protokollförare PARTER SÖKANDE Scanbox Entertainment Distribution Rights APS Magstraede

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr F

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr F 1 SVEA HOVRÄTT 060301 PROTOKOLL 2017-08-17 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 9 Mål nr F 6892-17 RÄTTEN Hovrättsråden Mikael Hagelroth, Malin Wik, referent, Margaretha Gistorp och Li Brismo (deltar endast

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

DOM Meddelad i Solna

DOM Meddelad i Solna 1 PARTER DOM 2015-11-04 Meddelad i Solna Mål nr T 10012-13 Kärande Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t Johannes Theologen, 802009-4374 Idungatan 4 113 45 Stockholm Ställföreträdare: Apostolis Papakostas

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, även protokollförare 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-08-24 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 39 Mål nr PMÄ 9350-17 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Maria Bruder, även protokollförare PARTER Sökande

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2019-01-11 Stockholm Mål nr P 10333-18 Sid 1 (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-10-23 i mål nr P 3844-18,

Läs mer

DOM meddelad i Vänersborg

DOM meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 2015-10-29 meddelad i Vänersborg 1 Mål nr F 2749-15 KÄRANDE Stein Rukin Svingvägen 32 452 90 Strömstad SVARANDE Kebals vägförening c/o Per Thorsell Knektvägen 12 B 196 30 Kungsängen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Avdelning 1 Meddelad i Stockholm Mål nr Kärande 1. A.C.E. European Group Ltd. HRB 58029 Lurgialle 10 60439 Frankfurt am Main 2. Allianz Global Corporate & Specialty, HRB 20312 Königstrasse 28 80802 München

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Patent- och marknadsdomstolen DOM 2016-12-08 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 11028-16 KÄRANDE Mercedes-Benz Sverige AB, 556487-1548 Box 50530 202 50 Malmö Ombud: Advokaterna Henrik Wistam och Annie Kabala

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060202 DOM 2017-10-09 Stockholm Mål nr P 1442-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-02-01 i mål nr M 1760-16, se

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm 1 2018-06-29 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 17 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Ulrika Persson, även protokollförare PARTER Sökande Crystalis Entertainment UG Friedrichstrasse 171 10117

Läs mer

PROTOKOLL , och Föredragningar i Stockholm

PROTOKOLL , och Föredragningar i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060203 PROTOKOLL 2018-03-07, 2018-03-15 och 2018-04-16 Föredragningar i Stockholm Aktbilaga 6 Mål nr P 1081-18 RÄTTEN Hovrättsrådet Fredrik Ludwigs, tekniska rådet Mats Kager och f.d. hovrättsrådet

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 PROTOKOLL 2018-07-10 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 15 Mål nr P 3789-18 RÄTTEN Hovrättslagmannen Ylva Osvald, tekniska rådet Tommy Åström och hovrättsrådet Ralf Järtelius,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T KLAGANDE YÜ. Ombud: Advokat IA Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 november 2016 T 3445-15 KLAGANDE YÜ Ombud: Advokat IA MOTPART Gripenhus i Sverige AB, 556854-4471 Ombud: Advokat RS SAKEN Pris för konsumenttjänst

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2016-12-16 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 3 Mål nr PMÄ 10920-16 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Anders Dereborg,

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2018-05-25 meddelad i Nacka strand Mål nr M 6230-17 SÖKANDE Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB), 556197-4022 Box 63 186 21 Vallentuna Ombud: Advokat Mikael

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020101 PROTOKOLL 2017-06-30 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr PMÖ 5631-17 RÄTTEN Hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsrådet Ulrika Beergrehn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 april 2014 T 487-13 KLAGANDE ZP Ombud: Advokat MA MOTPART AS Ombud: Advokat AL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2012-12-20

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2018-09-20 Stockholm Mål nr M 12050-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-12-18 i mål nr M 3654-17, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Patent- och marknadsöverdomstolen Rotel 020109 PROTOKOLL 2016-10-27 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 21 Mål nr PMÖÄ 8867-16 RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

TREDSKODOM Meddelad i Solna

TREDSKODOM Meddelad i Solna 1 PARTER Meddelad i Solna Mål nr Kärande Swedbank Hypotek AB (publ), 556003-3283 Juridik K 5 106 11 Stockholm Ombud: Bankjuristen Lars-Gunnar Öberg Swedbank AB (publ) Juridik K 5 106 11 Stockholm Svarande

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm SVEA HOVRÄTT 060107 PROTOKOLL 2019-01-31 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 5 Mål nr M 9936-18 Sid 1 (4) RÄTTEN Hovrättsråden Per Sundberg och Mikael Hagelroth, tekniska rådet Dag Ygland samt hovrättsrådet

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2016-11-07 Handläggning i Stockholm Aktbil. 10 PMÄ 10887-16 PMÄ 10892-16 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Jeanette Bäckvall

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM meddelad i Solna SOLNA TINGSRÄTT meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 5/10 Mål nr Bxxx/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060205 DOM 2018-11-15 Stockholm Mål nr M 1646-18 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-01-29 i mål M 6148-17, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0801 DOM 2013-04-22 Stockholm Mål nr B 7118-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 2 juli 2012 i mål nr B 3012-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1)

Läs mer

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson

RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 21 Patent- och 2016-10-27 Mål nr PMÖÄ 8867-16 marknadsöverdomstolen Föredragning i Rotel 020109 Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent,

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 Rotel 060205 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 4608-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens Va-nämnds beslut 2013-03-26 i mål Va 267/10, 269/10, 270/10, 292/10 och 127-128/11, se bilaga

Läs mer

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm

DOM 2005-06-15 Stockholm. Ombud: Advokaten Per Magnusson, Biblioteksgatan 6-8, 11146 Stockholm ,.. SVEAHOVRATI 2005-06-15 Stockholm Malnr Sid 1 (4) OVERKIAGATAVGORANDE Stockholms tingsratts, avdelning 6, dom den 18 december 2002 i mal nr T 6-583-98, se bilaga A KLAGANDE Ryska Federationen, Ryska

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060205 DOM 2018-05-17 Stockholm Mål nr M 7746-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-06-30 i mål nr M 933-16, se bilaga

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mål nr Rättelse/komplettering Beslut under rättegång, 2014-01-21 Rättelse, 2014-01-21 Beslutat av: rådmannen Kristian Andersson Protokollets datum ska rätteligen vara 2014-01-21 1

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 maj 2019 T 3536-18 PARTER Klagande Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik, 556013-0683 Lindhagensgatan 100 105 73 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

BERÖRT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Göteborg, beslut i ärende nr

BERÖRT AVGÖRANDE Hyresnämnden i Göteborg, beslut i ärende nr 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 26 2017-11-06 Mål nr Ö 6630-17 Rotel 020108 2018-03-22 Föredragning i Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Kazimir Åberg, Maj Johansson och Lina Forzelius, referent FÖREDRAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 februari 2007 Ö 3049-04 KLAGANDE FA Ombud: Advokat U.G.V.T MOTPART If Skadeförsäkring AB, 516401-8102 106 80 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Uppsala

2013-01-17 meddelad i Uppsala UPPSALA TINGSRÄTT Avdelning 2 DOM Mål nr B 7305-12 2013-01-17 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal motparter: 1) Sökande Kammaråklagare Ulrika Modin Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Motpart Studenternas

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 december 2018 T 4684-17 PARTER Klagande 1. Frånvarande minoritetsaktieägare i VLT AB (publ), 556032-9467 Adress hos den gode mannen

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 PROTOKOLL 2018-04-24 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 4 Mål nr M 1987-18 RÄTTEN Hovrättsrådet Karin Wistrand, tekniska rådet Mikael Schultz och hovrättsrådet

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0602 DOM 2012-12-12 Stockholm Mål nr M 9663-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-10-16 i mål M 283-11,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2019 T 1600-18 PARTER Klagande Länsförsäkringar Älvsborg Ombud: Bolagsjurist SJ Motpart CG Ombud: Advokat MF SAKEN Fastställelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 september 2006 Ö 808-04 KLAGANDE J D Stenqvist Aktiebolag, 556029-7862 Box 31 260 60 Kvidinge Ombud: Advokat TJ MOTPART RNC Ombud:

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2015-10-15 meddelad i Solna Mål nr: B 5246-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Don Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Slåttervallsgatan 4 Lgh 1304 115 44 Stockholm Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst

2013-03-27 meddelad i Göteborg. Begångna brott Försök till köp av sexuell tjänst Avdelning 1 DOM Mål nr B 16354-12 2013-03-27 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lotta Nielsen Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad PETER

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm. Ombud: jur. kand. Magnus Rydberg, Box 715, 101 33 Stockholm

KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm. Ombud: jur. kand. Magnus Rydberg, Box 715, 101 33 Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Mål nr T 7268-10 Meddelad i Stockholm PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box 3686, 103 59 Stockholm Ombud: jur. kand. Magnus Rydberg, Box 715, 101 33 Stockholm SVARANDE

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Ylva Aversten, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Rådmannen Ylva Aversten, även protokollförare 1 Handläggning i Stockholm Aktbilaga Mål nr Dok.Id 1703838 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Ylva Aversten, även protokollförare PARTER SÖKANDE 1. Copyright Management Services Ltd, 09276690

Läs mer

meddelad i Uppsala

meddelad i Uppsala DOM Mål nr B 914-13 meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Michael Ehrencrona Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uppsala Tilltalad Mohamed Intikaf Peer Mohamed, 761229-1059

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 22 december 2017 T 5183-16 PARTER Klagande TA Ombud: Jur.kand. ME Motpart AA Ombud: Jur.kand. BB SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0509 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 20 Mål nr RÄTTEN Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll samt hovrättsråden Thomas Kaevergaard, referent och protokollförare, och Charlotte Edvarsson

Läs mer

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2014-05-02 meddelad i Göteborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott DOM Mål nr B 16214-13 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Spec Göran Hansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad JOHAN Anders Åsman, 660612-5091

Läs mer

meddelad i Solna. Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Mängd

meddelad i Solna. Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm - Mängd SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 2 Rotel 2:1 DOM Mål nr B 7993-12 2012-11-01 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Peter Svedén Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i

Läs mer

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Förhandling och föredragning i Stockholm 1 Rotel 0713 Förhandling och föredragning i Stockholm Aktbilaga 12 Mål nr RÄTTEN Hovrättsråden Sven Jönson och Gunilla Schöldström, referent, samt tf. hovrättsassessorn Lisa Nilheim FÖREDRAGANDE OCH FÖRARE

Läs mer

Begångna brott Våldtäkt mot barn

Begångna brott Våldtäkt mot barn HELSINGBORGS Avdelning 1 DOM Mål nr B 2855-10 2011-01-18 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Tom Svensson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Målsägande A

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun

1 FALU TINGSRÄTT Enhet 1 1:9. DOM meddelad i Falun 1 meddelad i Falun Mål nr: B 672-16 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Mityu Petrov, 19630587-7430 Ringvägen 7 714 92 Kopparberg Sverige Offentlig försvarare: Advokat Anders Karls Advokatfirman Anders

Läs mer

DOM 2015-10-15 Stockholm

DOM 2015-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 04 040205 2015-10-15 Stockholm Mål nr T 2426-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 556000-6834 118 88 Stockholm

Läs mer

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna

1 SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 4. DOM meddelad i Solna 1 DOM 2014-11-05 meddelad i Solna Mål nr: B 7352-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad DON Christian Tasic Stevic, 19890423-5119 Sundbyvägen 49 163 45 Spånga Åklagare Kammaråklagare Ann Lidén Åklagarmyndigheten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 oktober 2019 T 5515-18 PARTER Klagande Försäkrings AB Göta Lejon, 516401-8185 Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Ombud: Advokaterna

Läs mer

DOM 2015-10-26 Stockholm

DOM 2015-10-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-10-26 Stockholm Mål nr F 7412-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutligt beslut 2015-07-23 i mål nr F

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060103 DOM 2019-06-19 Stockholm Mål nr M 2946-19 Sid 1 (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-03-01 i mål nr M 5221-18,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2009 T 2597-08 KLAGANDE OCH MOTPART Länsförsäkringar Norrbotten, 597000-3884 Box 937 971 28 Luleå Ombud: U.L. KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

2011-06-15 meddelad i Gävle

2011-06-15 meddelad i Gävle DOM Mål nr B 2305-10 2011-06-15 meddelad i Gävle 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Birgitta Fernlund Åklagarkammaren i Gävle 1. Målsägande 804 28 Gävle Målsägandebiträde: Advokat Bengt

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 4057 169 04 Solna Ombud: Martin Mörk och Anna Rosenmüller Nordlander Adress som ovan Svarande Braathens Regional Aviation AB,

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. Sökande Copyright Management Service Ltd, Berkeley Square W1J 5 AP London Storbritannien

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. Sökande Copyright Management Service Ltd, Berkeley Square W1J 5 AP London Storbritannien 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-01-03 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 27 Mål nr PMÄ 15347-16 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmannen Ingeborg Simonsson PROTOKOLLFÖRARE Tingsnotarien

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 32/10 Mål nr B XX/08 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

DOM Malmö

DOM Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Rotel 13 DOM 2016-04-14 Malmö Mål nr T 1157-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hässleholms tingsrätts dom 2015-04-08 i mål T 1370-13, se bilaga A KLAGANDE POLOP Aktiebolag, 556382-8283

Läs mer

2013-10-16 meddelad i Varberg

2013-10-16 meddelad i Varberg VARBERGS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1754-13 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Anders Johansson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande CW Företrädd av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 november 2012 T 153-11 KLAGANDE BP Ombud: Advokat KH MOTPART OS Ombud: Advokat JL SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2017-12-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 7217-17 1 KLAGANDE Johan Sävström, 030206-3433 Ombud: Kristina Wetterstrand FMF Assistans AB Adolfsbergsvägen 4 702 27 Örebro MOTPART

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Tingsfiskalen Mirjam Gordan, även protokollförare

PROTOKOLL Handläggning i Stockholm. RÄTTEN Tingsfiskalen Mirjam Gordan, även protokollförare 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL 2018-05-15 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 335 Mål nr PMÄ 6320-18 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Tingsfiskalen Mirjam Gordan, även protokollförare PARTER Sökande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 april 2017 T 1492-16 KLAGANDE Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg Ekonomisk Förening, 769621-5537 Danarövägen 33 182 56 Danderyd Ombud:

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 DOM 2016-06-27 Stockholm Mål nr M 8034-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2015-08-20, BVa 91, i mål nr Va 531-12, se bilaga A KLAGANDE Ronneby Miljö och Teknik

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 mars 2019 Ö 1537-18 PARTER Klagande MK Ombud: Advokat ME Motpart TB Ombud: Jur.kand. FH-W SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelad i Stockholm den 24 mars 2017 T 484-16 KLAGANDE MM Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Jur.kand. TM MOTPART BA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå

HÖGSTA DOMSTOLENS. MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24 Skellefteå Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 juni 2011 T 3459-10 KLAGANDE GS Ombud och god man: Advokat KS MOTPART Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag, 994700-9438 Box 385 931 24

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 juni 2015 Ö 904-15 KLAGANDE 1. PA 2. KS Ombud för 1 och 2: Advokat RD MOTPART Robusta Byggnads AB, 556575-2747 Flygfältsgatan 22 423

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 juli 2018 Ö 5166-17 PARTER Klagande Svenska Semesterhem AB, 556645-4129 Wismarsvägen 1 393 56 Kalmar Ombud: Advokat BS Motpart Tallborgen

Läs mer

Stockholm. RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Annika Malm samt tf. hovrättsassessorn Carl Johan Sundqvist, referent

Stockholm. RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Annika Malm samt tf. hovrättsassessorn Carl Johan Sundqvist, referent 1 SVEA HOVRÄTT PROTOKOLL Aktbilaga 29 Patent- och 2018-09-04 Mål nr PMÖ 6765-17 marknadsöverdomstolen 2018-10-22 Rotel 020110 Föredragning i Stockholm RÄTTEN Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Annika Malm

Läs mer