) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ") UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data"

Transkript

1 FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkring (inkl. fondförsäkring) samt större lokala skadebolag. Fördelning av försäkringsbolagens tillgångar Lån,4 % Byggnader, mark, 4 % Korta placeringar, 5 % Aktier, 48 % Obligationer, 39 % Bolagens totala placeringstillgångar i marknadsvärden uppgick till Mkr. Tillgångarna i utlandet uppgick vid samma tidpunkt till Mkr. I de fall marknadsvärden inte har gått att få fram t. ex. för vissa direktlån och aktier har bokförda värden angivits. Viss osäkerhet råder beträffande marknadsvärderingen av fastigheter beroende på när värdering senast skett för resp. fastighet. Fördelningen av försäkringsbolagens tillgångar på skilda placeringsobjekt per framgår av Tabell 4. Tabellen upptar också nettoförändring under Jörgen Wallinder, tfn Fax Statistiken har producerats av Finansinspektionen, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie FM Finansmarknad. Utkom den 26 februari Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 Finansinspektionen 2 FM 12 SM 0201 perioden uttryckta i aktuella kontantvärden dvs. belopp som använts för inköp av värdehandlingar och fastigheter samt för ny- eller ombyggnad av egna fastigheter respektive efter avdrag för belopp som erhållits vid försäljning, utlottning, amortering etc av de olika placeringsobjekten. Tabell 5 är uppställd på samma sätt som tabell 1 men omfattar endast livfösäkringsbolag. Under fjärde kvartalet 2001 nettosålde försäkringsbolagen Mkr. Placeringarna i utlandet minskade netto med Mkr. Tabell 6 upptar bl.a. vissa huvudposter av in- och utbetalningar. Det bör observeras att alla belopp, även årssiffrorna, avser faktiskt gjorda kontantbetalningar. Summan av posterna premieinkomst och influten kapitalavkastning minskade med utbetalningar för försäkringsfall och återköp, utgörs i huvudsak av försäkringssparande, driftskostnader och skatter. Tabell 7 redovisar uppgifter om premier och utbetalningar uppdelade på försäkringsgrenar beträffande skadebolag. Tabellerna 8 och 9 innehåller uppgifter om nyteckning av premier för dels traditionella livbolag, dels fondförsäkringsbolag. Skadebolagens fördelning av tillgångarna Lån, 2 % Byggnader, mark, 3 % Korta placeringar, 9 % Aktier, 40 % Livbolagens fördelning av tillgångarna Lån, 4 % Byggnader, mark, 4 % Obligationer, 46 % Korta placeringar,4 % Aktier, 51 % Obligationer, 37 %

3 Finansinspektionen 3 FM 12 SM 0201,QQHKnOO Tabeller 4 1. Försäkringsbolagens placeringstillgångar aggregerad nivå 4 2. Större livförsäkringsbolags placeringstillgångar. Mdkr 4 3. Försäkringsbolagens finansiella skulder, Mkr 5 4. Försäkringsbolagens placeringstillgångar, Mkr 6 5. I tabell 4 ingående tillgångar avseende livförsäkringsbolag, Mkr 8 6. Vissa in- och utbetalningar hos samtliga bolag. Mkr Vissa premier och utbetalningar hos skadeförsäkringsbolagen. Mkr Nyteckning premier traditionella livbolag. Mkr Nyteckning premier fondförsäkringsbolag. Mkr 12 Fakta om statistiken 13 Annan statistik 13 In English 14 List of tables 14

4 Finansinspektionen 4 FM 12 SM DEHOOHU 1. Försäkringsbolagens placeringstillgångar aggregerad nivå 1. Assets of Swedish insurance companies Tillgångsslag Marknadsvärden i mkr Kontantflöden, netto, i mkr :e kv 1:a kv 2 kv 3:e kv 4:e kv Korta placeringar Obligationer varav statsobligationer bostadsobl utländska obl Aktier, andelar varav svenska noterade utländska noterade Lån, övr fin plac Byggnader, mark Summa varav utländska Varav: Fondförsbolag Övriga livbolag Summa livbolag Riksskadebolag Större lokala skadebolag Summa skadebolag Totalavkastning Livbolag (exkl fondförsäkring) 4,9-3,9-1,4-7,7-2,7 Större skadebolag 3,8-3,1-1,7-4,7-1,2 Anmärkning: Totalavkastningen anges accumulerad från årets början. 2. Större livförsäkringsbolags placeringstillgångar. Mdkr 2. Assets of major life insurance companies Korta plac (%) Obl (%) Aktier (%) Lån (%) Byggnader, mark (%) Markn värde (mdkr) ALECTA Pensionsförs 2,3 44,5 44,4 2,5 6,3 324,1 Livförsäkrings AB SKANDIA 2,5 34,0 49,3 13,8 0,4 254,6 Gamla Livförs AB SEB Trygg 8,7 45,2 33,7 4,3 8,1 164,4 AMF Pension 2,1 40,9 48,3 2,7 6,0 197,7 Länsförsäkringar Liv 2,3 41,5 46,6 4,4 5,2 92,5 FOLKSAM Ömsesidigt 0,9 54,0 38,4 0,2 6,5 52,2

5 Finansinspektionen 5 FM 12 SM Försäkringsbolagens finansiella skulder, Mkr 3. The companies' borrowing, MSEK Obligationer Efterställda Skulder till Derivat skulder banker övr fin företag utländska långivare Summa skulder

6 Finansinspektionen 6 FM 12 SM Försäkringsbolagens placeringstillgångar, Mkr 4. Assets of Swedish insurance companies, by kind of object. MSEK I % av totalt In per cent of total Kontantbelopp Cash values Netto Net Förändring fjärde kvartalet 2001 Changes fourth quarter of 2001 Kassa och banktillgodo- Cash at bank and in havanden , hand Svenska banker Swedish banks Utländska banker Foreign banks Penningmarknadsinstrument , Money market instruments Utgivna av svenska låntagare Issued by Swedish borrowers i SEK och utländsk valuta in SEK and foreign currency Staten Government Kommuner Local government Banker Banks Bostadsinstitut Housing credit institutions Övriga kreditmarknadsföretag, MFI Other credit market companies, MFI Kreditmarknadsföretag, ej MFI Credit market companies, non-mfi Övriga finansiella företag, ej MFI Other financial institutions, non-mfi Icke-finansiella företag Non-financial enterprises i SEK in SEK i utländsk valuta in foreign currency Obligationer , Bonds Utgivna av svenska låntagare Issued by Swedish borrowers i SEK och utländsk valuta in SEK and foreign currency Staten, realränteobligationer Index-linked treasury bonds Staten, övriga obligationer Other government bonds Kommuner Local government Banker Banks Bostadsinstitut Housing credit institutions Övriga kreditmarknadsföretag, MFI Other credit market companies, MFI Kreditmarknadsföretag, ej MFI Credit market companies, non-mfi Övriga finansiella företag, ej MFI Other financial institutions, non-mfi Icke finansiella företag Non-financial enterprises Övriga låntagare Others i SEK in SEK i utländsk valuta in foreign currency Förlagsbevis (inkl partial- och Debentures lånebevis) ,2-15 Svenska banker Swedish banks Övriga svenska finansiella företag Other Swedish financial institutions Övriga svenska låntagare Other Swedish borrowers Utländska låntagare Foreign borrowers Aktier och andelar , Shares and participations Svenska aktier noterade Swedish shares quoted on the Stock Exchange Svenska aktier ej noterade Swedish shares not quoted Svenska andelar Swedish participations Utländska aktier noterade Foreign shares quoted Utländska aktier ej noterade Foreign shares not quoted Teckningsoptioner Subscription options Konverteringslån ,2-43 Convertible loans Svenska Swedish Utländska Foreign

7 Finansinspektionen 7 FM 12 SM (forts.) I % av totalt In per cent of total Kontantbelopp Cash values Netto Net Förändring fjärde kvartalet 2001 Changes fourth quarter of 2001 Lån , Loans Lån till svenska låntagare i SEK Issued by Swedish borrowers och utländsk valuta in SEK and foreign currency Kommuner Local government Banker Banks Försäkringsföretag Insurance companies Bostadsinstitut Housing credit institutions Övriga kreditmarknadsföretag, MFI Other credit market companies, MFI Kreditmarknadsföretag, ej MFI Credit market companies, non-mfi Övriga finansiella företag, ej MFI Other financial institutions, non-mfi Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Hushåll Households Hushållens intresseorganisationer Non-profit institutions serving households Övriga låntagare Others Lån till utländska låntagare i in SEK SEK Lån till utländska låntagare i utländsk valuta in foreign currency Byggnader och mark , Land and buildings Svenska Swedish Utländska Foreign Livförsäkringslån ,0-2 Policy loans Övriga fin placeringar , Other financial investments Placeringstillgångar , Total of Assets

8 Finansinspektionen 8 FM 12 SM I tabell 4 ingående tillgångar avseende livförsäkringsbolag, Mkr 5. Assets of life insurance companies included in Table 4. MSEK I % av totalt In per cent of total Kontantbelopp Cash values Netto Net Förändring fjärde kvartalet 2001 Changes fourth quarter of 2001 Kassa och banktillgodo- Cash at bank and in havanden , hand Svenska banker Swedish banks Utländska banker Foreign banks Penningmarknadsinstrument , Money market instruments Utgivna av svenska låntagare Issued by Swedish borrowers i SEK och utländsk valuta in SEK and foreign currency Staten Government Kommuner Local government Banker Banks Bostadsinstitut Housing credit institutions Övriga kreditmarknadsföretag, MFI Other credit market companies, MFI Kreditmarknadsföretag, ej MFI Credit market companies, non-mfi Övriga finansiella företag, ej MFI Other financial institutions, non-mfi Icke-finansiella företag Non-financial enterprises i SEK in SEK i utländsk valuta in foreign currency Obligationer , Bonds Utgivna av svenska låntagare Issued by Swedish borrowers i SEK och utländsk valuta in SEK and foreign currency Staten, realränteobligationer Index-linked treasury bonds Staten, övriga obligationer Other government bonds Kommuner Local government Banker Banks Bostadsinstitut Housing credit institutions Övriga kreditmarknadsföretag, MFI Other credit market companies, MFI Kreditmarknadsföretag, ej MFI Credit market companies, non-mfi Övriga finansiella företag, ej MFI Other financial institutions, non-mfi Icke finansiella företag Non- financial enterprises Övriga låntagare Others i SEK in SEK i utländsk valuta in foreign currency Förlagsbevis (inkl partial- och Debentures lånebevis) ,2-70 Svenska banker Swedish banks Övriga svenska finansiella företag Other financial Swedish institutions Övriga svenska låntagare Other Swedish borrowers Utländska låntagare Foreign borrowers Aktier och andelar , Shares and participations Svenska aktier noterade Swedish shares quoted on the Stock Exchange Svenska aktier ej noterade Swedish shares not quoted Svenska andelar Swedish participations Utländska aktier noterade Foreign shares quoted Utländska aktier ej noterade Foreign shares not quoted Teckningsoptioner Subscription options Konverteringslån ,2-31 Convertible loans Svenska Swedish Utländska Foreign

9 Finansinspektionen 9 FM 12 SM (forts.) I % av totalt In per cent of total Kontantbelopp Cash values Netto Net Förändring fjärde kvartalet 2001 Changes fourth quarter of 2001 Lån , Loans Lån till svenska låntagare i SEK Issued by Swedish borrowers och utländsk valuta in SEK and foreign currency Kommuner Local government Banker Banks Försäkringföretag Insurance companies Bostadsinstitut Housing credit institutions Övriga kreditmarknadsföretag, MFI Other credit market companies, MFI Kreditmarknadsföretag, ej MFI Credit market companies, non-mfi Övriga finansiella företag, ej MFI Other financial institutions, non-mfi Icke-finansiella företag Non-financial enterprises Hushåll Households Hushållens intresseorganisationer Non-profit institutions serving households Övriga låntagare Others Lån till utländska låntagare i Issued by foreign bor-rowers in SEK SEK Lån till utländska låntagare i utländsk valuta in foreign currency Byggnader och mark , Land and buildings Svenska Swedish Utländska Foreign Livförsäkringslån ,0-2 Policy loans Övriga fin placeringar , Other financial investments Placeringstillgångar , Total of Assets

10 Finansinspektionen 10 FM 12 SM Vissa in- och utbetalningar hos samtliga bolag. Mkr 6. Payments direct business. MSEK a = Livförsäkringsbolag - Life insurance companies b = Skadeförsäkringsbolag - Non-life insurance companies 1 c = Samtliga bolag - All companies Premieinkomst Premiums written Influten direktavkastning (netto) 2 Net investment earnings 2 Utbetalningar för försäkringsfall, återköp och återbäring Claims, surrenders and bonus paid a b c a b c a b c :a kv :a kv :e kv :e kv :a kv :a kv :e kv :e kv :a kv :a kv :e kv :e kv :a kv :a kv :e kv :e kv :a kv :a kv :e kv :e kv ) Större lokala skadebolag ingår från ) Räntenetto, fastighetsnetto samt utdelning på aktier och andelar.

11 Finansinspektionen 11 FM 12 SM Vissa premier och utbetalningar hos skadeförsäkringsbolagen. Mkr 7. Premiums and claims paid in non-life insurance companies. MSEK Försäkringsgren Inbetalda premier t.o.m Premiums received until 1995 Premieinkomst fr.o.m Premiums written since Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring Gruppsjuk- och gruppolycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring Avgångsbidragsförsäkring Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Företags- och fastighetsförsäkring Hem- och villaförsäkring Trafikförsäkring Motorfordonsförsäkring Transportförsäkring Sjöfartsförsäkring 1 a Luftfartsförsäkring 1 b Husdjursförsäkring Kredit- och borgensförsäkring 1 c Övriga försäkringsgrenar Summa Utbetalda försäkringsersättningar Claims paid Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring Gruppsjuk- och gruppolycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring Avgångsbidragsförsäkring Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Företags- och fastighetsförsäkring Hem- och villaförsäkring Trafikförsäkring Motorfordonsförsäkring Transportförsäkring Sjöfartsförsäkring 1 a Luftfartsförsäkring 1 b Husdjursförsäkring Kredit- och borgensförsäkring 1 c Övriga försäkringsgrenar Utbetalda livränte- och sjukräntebelopp Summa Kommentar: Tabellen omfattar svenska riksbolag och större lokala bolag. Uppgifterna rörande gruppsjuk- och gruppolycksfallsförsäkring inkluderar fr.o.m AMF Sjuk, som tidigare redovisats som livbolag. Uppgifterna för avgångsbidragsförsäkring innefattar t.o.m även AFAs rörelse i denna gren. Not 1: T.o.m a sjökasko-, b flyg-, c kreditförsäkring.

12 Finansinspektionen 12 FM 12 SM Nyteckning premier traditionella livbolag. Mkr 8. New business of life insurance companies Pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Övrig försäkring Summa Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Totalt Nyteckning premier fondförsäkringsbolag. Mkr 9. New business of unit-linked companies Pensionsförsäkring Kapitalförsäkring Övrig försäkring Summa Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal Totalt

13 Finansinspektionen 13 FM 12 SM 0201 )DNWDRPVWDWLVWLNHQ Annan statistik Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i en särskild Beskrivning av statistiken på SCB:s webbplats,

14 Finansinspektionen 14 FM 12 SM 0201,Q(QJOLVK /LVWRIWDEOHV 1. Assets of Swedish insurance companies 4 2. Assets of major life insurance companies 4 3. The companies' borrowing, MSEK 5 4. Assets of Swedish insurance companies, by kind of object. MSEK 6 5. Assets of life insurance companies included in Table 4. MSEK 8 6. Payments direct business. MSEK Premiums and claims paid in non-life insurance companies. MSEK New business of life insurance companies New business of unit-linked companies 12

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet Swedish insurance companies during the first quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet Swedish insurance companies during the first quarter of Preliminary data FM 12 SM 0702 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2007 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2007. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data FM 12 SM 1204 Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet Swedish insurance companies during the first quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet Swedish insurance companies during the first quarter of Preliminary data FM 12 SM 1202 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2012 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2012. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet Swedish insurance companies during the first quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet Swedish insurance companies during the first quarter of Preliminary data FM 12 SM 0902 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2009 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2009. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2014 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2014. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsföretagen under andra kvartalet Swedish insurance companies during the second quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under andra kvartalet Swedish insurance companies during the second quarter of Preliminary data FM 12 SM 1404 Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2014 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the second quarter of 2014. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsföretagen under andra kvartalet Swedish insurance companies during the second quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under andra kvartalet Swedish insurance companies during the second quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under andra kvartalet 2017 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the second quarter of 2017. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2016 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2016. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsföretagen under första kvartalet Swedish insurance companies during the first quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under första kvartalet Swedish insurance companies during the first quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under första kvartalet 2017 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2017. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsföretagen under första kvartalet Swedish insurance companies during the first quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under första kvartalet Swedish insurance companies during the first quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under första kvartalet 2015 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2015. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Foto: ina agency Finansmarknad Statistisk årsbok 2013 17 Finansmarknad Financial market 17.1 Finansmarknad... 339 Financial market 17.2 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0603

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0603 FM 17 SM 0603 Finansräkenskaper andra kvartalet 2006 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts second quarter 2006 I korta drag Negativt hushållssparande Hushållens

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar FM 12 SM 74 Försäkringsbolagen under 26 Preliminära uppgifter Swedish companies 26. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1201 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2011 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsatt försiktiga Hushållen fortsätter vara försiktiga i sitt

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2005 FM 17 SM Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet 2005 FM 17 SM Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0503 Finansräkenskaper andra kvartalet 2005 och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts second quarter 2005 I korta drag Hushållens skulder växer Hushållens skulder fortsatte under

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2001

Försäkringsbolagen under 2001 1 FM 12 SM 0204 Försäkringsbolagen under 2001 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies 2001. Preliminary data Redovisningen avser svenska riksbolag (inalles 124 bolag, varav 26 är traditionella

Läs mer

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU

)LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW. )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU FM 17 SM 0201 )LQDQVUlNHQVNDSHUWUHGMHNYDUWDOHW )LQDQVLHOODWLOOJnQJDUR KVNXOGHUI UROLNDVDPKlOOVVHNWRUHU Financial Accounts third quarter 2001,NRUWDGUDJ +XVKnOO Hushållens finansiella sparande uppgick under

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Högt nettosparande i fonder under 1:a kvartalet. Hushållen köper aktiefonder. Julie Bonde, SCB, tfn ,

Högt nettosparande i fonder under 1:a kvartalet. Hushållen köper aktiefonder. Julie Bonde, SCB, tfn , FM 37 SM 0402 Värdepappersfonderna 1:a kvartalet 2004 Mutual funds first quarter 2004 I korta drag Högt nettosparande i fonder under 1:a kvartalet Under första kvartalet 2004 nettosparandes totalt 38 miljarder

Läs mer

Finansmarknad. Financial market. Finansmarknad Statistisk årsbok Sida Page

Finansmarknad. Financial market. Finansmarknad Statistisk årsbok Sida Page Finansmarknad Statistisk årsbok 2008 Sida Page Finansmarknad Financial market 468 470 Finansmarknad Financial market 470 471 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt jan. 1985 jul. 2007 Treasury bond

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:01 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:1 Bolagens kapitalplaceringar (Kvartalsstatistiken sidorna 2-3) AFA (AFA Liv, AFA Sjuk och AFA Trygg) lämnar från och med första kvartalet 21 inte längre några bolagsuppgifter

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803

I korta drag. Finansräkenskaper andra kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0803 FM 17 SM 0803 Finansräkenskaper andra kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen fortsätter att låna Hushållens 1 finansiella sparande var 25 miljarder

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Avtagande real tillväxt och kraftig ökning av hushållssektorns finansiella FM 17 SM 1301 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållssektorns finansiella sparande på historiskt hög nivå I takt med

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market 452 48 Finansmarknad Financial market 453 482 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj.

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103 FM 12 SM 113 Försäkringsbolagen under 21 Preliminära uppgifter Swedish companies 21. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

Finansmarknad. Financial market. Finansmarknad Statistisk årsbok Sida Page. 400 Statistiska centralbyrån

Finansmarknad. Financial market. Finansmarknad Statistisk årsbok Sida Page. 400 Statistiska centralbyrån Finansmarknad Statistisk årsbok 2010 Sida Page Finansmarknad 401 408 Finansmarknad Financial market 402 409 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt januari 1985 juli 2009 Treasury bond rate, 5 years,

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Toppnotering för hushållens förmögenhet

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Toppnotering för hushållens förmögenhet FM 17 SM 1004 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2010 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Toppnotering för hushållens förmögenhet Hushållens nettoförmögenhet steg till det högsta värdet

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/2002 helåret 2001 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/22 helåret 21 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik

Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik 2-5-8 Viktig information! Revidering av marknadsandelar för skadeförsäkringsbolagen i Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Jämförelsesiffrorna för skadeförsäkringsbolagen för perioden 998-4- 999-3-3

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Bankinlåning fjärdekvartal

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Bankinlåning fjärdekvartal FM 17 SM 0801 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2007 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hög bankinlåning Hushållens finansiella sparande uppgick under fjärde kvartalet

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2011. Preliminära uppgifter. FM 12 SM 1203, korrigerad version

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2011. Preliminära uppgifter. FM 12 SM 1203, korrigerad version FM 12 SM 123, korrigerad version Försäkringsbolagen under 211 Preliminära uppgifter Swedish companies 211. Preliminary data I korta drag Korrigering 212-9-19 Tabell 2.2 har kompletterats med värden avseende

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/96 - Helåret 1995

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/96 - Helåret 1995 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /96 - Helåret 995 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 1/97 - Helåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /97 - Helåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1104 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2011 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Svenska räntebärande värdepapper lockade utländska investerare Oron på finansmarknaden och börsnedgången

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens finansiella förmögenhet ökade. Hushållen hade ett positivt sparande FM 17 SM 1002 Finansräkenskaper första kvartalet 2010 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens finansiella förmögenhet ökade Hushållens finansiella förmögenhet

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004.

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004. FM 12 SM 0504 Försäkringsbolagen under 2004 Preliminära uppgifter Swedish companies 2004. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser 122 svenska riksbolag, varav 31 är traditionella livförsäkringsbolag,

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Högt hushållssparande. Statens finansiella sparande negativt FM 17 SM 1402 Finansräkenskaper första kvartalet 2014 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Högt hushållssparande Under det första kvartalet 2014 hade hushållen ett

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ; beslutade den

Läs mer

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning Finansmarknad 2007-11-07 1(6) Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 2003 FM0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0704

I korta drag. Finansräkenskaper tredje kvartalet Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0704 FM 17 SM 0704 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2007 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Lågt hushållssparande Hushållens finansiella sparande var 2 miljarder kronor

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens förmögenhet krymper FM 17 SM 0804 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2008 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens förmögenhet krymper Under tredje kvartalet minskade hushållens

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1202 Finansräkenskaper första kvartalet 2012 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Utländska investerare fortsatte köpa svenska obligationer Utländska investeringar

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1302 Finansräkenskaper första kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Riksbanken förstärkte valutareserven Riksbanken ökade under det första kvartalet

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2015-1a kvartalet 2015 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/2003 1a kvartalet 2003 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/23 1a kvartalet 23 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 12-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR Bilaga 4 FFFS 2015:XX INSTITUT KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR PERIOD HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A B C D E F G H I J Resultaträkning Resultaträkning Balansuppgifter Balansräkning

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2004-4E KVARTALET 2003 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/24-4E KVARTALET 23 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 4/2004-3E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 4/2004-3E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 4/24-3E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållen sålde av aktier och aktiefonder. Förmögenheten hos hushållen minskade

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållen sålde av aktier och aktiefonder. Förmögenheten hos hushållen minskade FM 17 SM 1003 Finansräkenskaper andra kvartalet 2010 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållen sålde av aktier och aktiefonder Hushållen valde under andra kvartalet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-03-22 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om normalplan för skadeförsäkringsföretags

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0702 Finansräkenskaper första kvartalet 2007 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts first quarter 2007 I korta drag Högt hushållssparande Hushållens finansiella

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2015-4e kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 3 Totalavkastning...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/2004-1A KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 2/24-1A KVARTALET 24 Viktig information! PA3-valet ingår i nyteckningsuppgifterna fr o m 1a kvartalet 23. AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar,

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2009

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2009 OE 12 SM 1001 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2009 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, December 31, 2009 I korta drag

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1101 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2010 och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Fortsatt låneökning för hushållen om än i dämpad takt Hushållen fortsätter att skuldsätta sig allt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Sparandet hos staten nära noll

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Sparandet hos staten nära noll FM 17 SM 0701 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2006 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts fourth quarter 2006 I korta drag Lågt hushållssparande Hushållens

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 216 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1001 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2009, korrigerad 2010-03-25 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av siffrorna på sidan 6 och 48 under

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Hushållens skulder fortsätter öka. Positivt sparande i offentlig sektor FM 17 SM 0501 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2004 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts fourth quarter 2004 I korta drag Hushållens skulder fortsätter öka

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 2/2014 1a kvartalet 2014 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1203 Finansräkenskaper andra kvartalet 2012, korrigerad 2012-10-19 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av koncernlån på både tillgång och skuldsidan

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 1304 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2013 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Hushållens låntagande högre än 2012 Hushållen ökade under det tredje kvartalet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/2005-4E KVARTALET 2004 FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS KVARTALSSTATISTIK NR 1/ - 4E KVARTALET 24 Viktig information! AFA-bolagens uppgifter avseende kapitalplaceringar, sid 2+3, är de som gällde vid utgången av år 23. Bolagen redovisar

Läs mer

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:03

VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 2001:03 VIKTIGT! Kvartalsstatistiken 21:3 Livbolagens kollektiva konsolidering (Kvartalsstatistiken sidan 4) Finansinspektionen har beslutat att tillsvidare ta in uppgifter om livförsäkringsbolagens kollektiva

Läs mer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer

Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer FM 17 SM 0904 Finansräkenskaper tredje kvartalet 2009, korrigerad 2009-12-18 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Korrigering av svenska icke-finansiella företags

Läs mer

Försäkringsmarknaden. Kvartalsvis redovisning av statistik Kvartal 1, Publiceringsdatum

Försäkringsmarknaden. Kvartalsvis redovisning av statistik Kvartal 1, Publiceringsdatum Försäkringsmarknaden Kvartalsvis redovisning av statistik Kvartal 1, 2019 Publiceringsdatum 2019-05-24 Innehåll Försäkringsmarknaden Diagram 1 Utbetalda försäkringsersättningar, årsvärden per kvartal,

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2014-2a kvartalet 2014 Reviderad 2014-09-15 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken

Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Angående livbolagens nyteckning (bland annat sidorna 6-7) i Kvartalsstatistiken Uppgifter om livbolagens nyteckningar rapporteras på Finansinspektionens blankett P2, Nyteckning mm. I blanketten ska bolagen

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 6 FFFS 2015:xx KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG VALUTA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Periodicitet A Kompletterande upplysningar, för värdepapper utan ISIN- kod Kvartal B Värdepapper

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Uppgång på aktiemarknaden. Negativt sparande hos staten FM 17 SM 0402 Finansräkenskaper fjärde kvartalet 2003 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer Financial Accounts forth quarter 2003 I korta drag Uppgång på aktiemarknaden Under hösten

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2003 FM 12 SM Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2003 FM 12 SM Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen FM 12 SM 0404 Försäkringsbolagen under 2003 Preliminära uppgifter Swedish companies 2003. Preliminary data I korta drag Tabellerna 110 bygger på de årsredogörelser som bolagen skickar in till Finansinspektionen

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 4/2012 3e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 3/2015-2a kvartalet 2015 2015-08-24 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Försäkringsmarknaden. Kvartalsvis redovisning av statistik Kvartal 2, Publiceringsdatum

Försäkringsmarknaden. Kvartalsvis redovisning av statistik Kvartal 2, Publiceringsdatum Försäkringsmarknaden Kvartalsvis redovisning av statistik Kvartal 2, 2019 Publiceringsdatum 2019-09-04 Innehåll Försäkringsmarknaden Diagram 1 Utbetalda försäkringsersättningar, årsvärden per kvartal,

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/96-1:a kvartalet 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr /6 - :a kvartalet 6 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012

Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2013 4e kvartalet 2012 Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning... 0 Totalavkastning... 1 Avkastningsräntor...

Läs mer

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen

Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer. Nu lånar hushållen pengar igen FM 17 SM 0903 Finansräkenskaper andra kvartalet 2009 Finansiella tillgångar och skulder för olika samhällssektorer I korta drag Nu lånar hushållen pengar igen Hushållens lån i banker och bostadsinstitut

Läs mer