AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003"

Transkript

1 Årsredovisning 2003

2 Kapitelrubrik Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner Energi & Miljö Industri Infrateknik Installation Kontroll Massa & Papper System Ett ledande tekniskt konsultföretag Vi kombinerar avancerat IT- och ingenjörskunnande inom områdena energi, miljö, massa, papper och kontroll, i utvecklingen av industriella system och produkter samt vid utformningen av installationer och infrateknik. ÅFs medarbetare återfinns på ett 50-tal orter i Sverige och i ett tiotal andra europeiska länder AF-aktien Känslighetsanalys 5 år i sammandrag Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Sammanställning över förändring i eget kapital Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Styrelse Koncernledning Bolagsstämma Adresser OII AB Ångpanneföreningen 2003

3 Året i korthet året Nettoomsättningen uppgick till (1 916) MSEK Resultatet efter finansnetto uppgick till 47 ( 151) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 30 ( 128) MSEK Resultat per aktie uppgick till 5,24 ( 22,18) kronor Målet för 2004 är fortsatt märkbar resultatförbättring februari Styrelsen tog under våren 2003 beslut om att sälja sju av koncernens åtta fastigheter, som ett led i strategin att renodla ÅF till ett ledande branschfokuserat konsultföretag. Per januari 2004 var dessa sju fastigheter avyttrade. Försäljningarna beräknas totalt påverka ÅFs nettoresultat positivt med 25 MSEK april ÅF och Siemens Medical Solutions tecknade ett strategiskt partnerskapsavtal som innebär att ÅF tar över en del av Siemens produktutveckling inom medicinsk röntgen i Stockholm. maj ÅF fick i uppdrag att uppgradera och utveckla det centrala fjärrvärmenätet i Belgrad, Serbien. Fjärrvärmenätet drivs av Beogradske Elektrane (Belgrad Stad). juni ÅF tecknade nytt ramavtal med Ericsson avseende konsulttjänster inom Research & Developement, IS/IT och Technical Documentation. oktober ÅF fick uppdraget att vara installationskonsult vid nybyggnationen av länssjukhuset i Halmstad. Tre byggnader ska rivas och ersättas med en ny entré- och mottagningsbyggnad om cirka m 2. december ÅF fick en order värd cirka 40 MSEK från Stora Enso i samband med Stora Ensos beslut att bygga en ny pappersmaskin för obestruket magasinpapper vid Kvarnsvedens bruk i Borlänge. december Banverket gav ÅF i uppdrag att ansvara för El, Signal samt Telesystem inom ramen för projektet Citybanan i Stockholm. ÅF i siffror Koncernens nyckeltal Rörelsens intäkter, MSEK Resultat efter finansnetto, MSEK Vinstmarginal, procent 3,4 18,9 4,5 7,9 2,3 Antal årsanställda inklusive intressebolag Soliditet, procent 33,1 39,1 41,3 29,7 30,5 Avkastning på eget kapital, procent 10,2 52,6 10,6 29,9 9,0 Resultat per aktie efter skatt, kronor 6,35 40,04 9,91 22,18 5,24 Utdelning per aktie, kronor 3,50 13,00 13,00 2,00 2,60* *Styrelsens förslag till bolagsstämman AB Ångpanneföreningen

4 Detta är ÅF i mars 2004 Division Energi & Miljö Verksamhet Division Energi & Miljö erbjuder strategisk, teknisk och ekonomisk rådgivning inom områdena energi och miljö samt i process- och anläggningstekniska frågor i Sverige och internationellt. Allt från strategiska utredningar och managementuppdrag till projektering och idrifttagning av anläggningar. Division Energi & Miljö har 380 medarbetare på 18 kontor i Sverige, Danmark, Polen och Guatemala. Industri Division Industri tillhandahåller ett brett spektrum av tjänster som berör allt inom automatisk eller industriell produktion från idé till färdig anläggning eller produktion. En annan kärnkompetens är att trygga kundernas kraftförsörjning med utgångspunkt från såväl produktions- som personsäkerhet. Division Industri har 440 medarbetare på 23 kontor i Sverige och Norge. Infrateknik Division Infrateknik levererar kvalificerade lösningar för infrastrukturens transportnät: järnvägar, spårvägar, gatu- och vägnät, flygplatser, hamnar och telekommunikation. Flertalet av uppdragen är anslagsfinansierade. Division Infrateknik har 240 medarbetare på 14 kontor i Sverige och Danmark. Installation Division Installation erbjuder tekniska och administrativa tjänster inom installationskonsultering med fokus på funktion. Installationerna omfattar system för försörjning av byggnader och industriella processer. Division Installation har 440 medarbetare på 23 kontor i Sverige och Norge. Kontroll Division Kontroll arbetar inom huvudområdena besiktning, provning och certifiering samt erbjuder en rad tilläggstjänster såsom rådgivning, utbildning, riskanalyser, CE-märkning och implementering av olika EU-direktiv. Division Kontroll har 210 medarbetare på 25 kontor i Sverige. Massa & Papper Division Massa & Papper är en komplett leverantör av konsulttjänster till skogsindustrin. Divisionen tillhandahåller hela tjänsteomfånget från avancerad rådgivning i strategiska frågor inom pappers- och massaindustrin till projektering av kompletta industrianläggningar. Division Massa & Papper har 670 medarbetare på 22 kontor i Sverige, Finland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Tjeckien och Sydafrika. System Division System hjälper näringslivets innovatörer att förverkliga idéer till färdiga industrialiserade produkter samt förvaltar produkter och tillhandahåller tjänster inom produktframtagning. Divisionen utvecklar och säljer därtill verksamhetsoch affärssystem, bland annat PX Control. Division System har 350 medarbetare på 9 kontor i Sverige och Norge. 2 AB Ångpanneföreningen 2003

5 Detta är ÅF Kundkategori Kraftindustri och övrig industri Energibolag Biståndsorganisationer Stat, kommun och landsting Branschorganisationer Omsättning 2003 per division MSEK Tillverkningsindustrin Processindustrin Kraftindustrin VA-verk System 369* Massa & Papper 305 Kontroll 165 Energi & Miljö 288 Industri 310* Infrateknik 198 Installation 420 Den del av offentliga sektorn som har till uppgift att vidmakthålla och utveckla anläggningar inom transport Försvarsmakten Operatörer och nätbyggare för telekommunikation Industrin främst läkemedel, livsmedel och fordon Offentliga fastighetsägare sjukhus, laboratorier, skolor Kommersiella fastighetsförvaltare kontors- och affärscentra * Pro forma Rörelseresultat 2003 per division MSEK System 7,0* Massa & Papper 11 Kontroll 15 Energi & Miljö 13 Industri 1,9* Infrateknik 9 Installation 18 Alla branscher och sektorer * Pro forma Antal årsmedarbetare 2003 per division (inkl. intressebolag) Den globala massa- & pappersindustrin System 391* Massa & Papper 636 Energi & Miljö 267 Industri 395* Infrateknik 212 Kontroll 186 Installation 425 Inom produktutveckling: Tillverkande industri Inom verksamhets- och affärssystem: Företag med uppdragsintensiv verksamhet * Pro forma AB Ångpanneföreningen

6 VD har ordet Ångpanneföreningen är Sveriges största industrikonsult och vi ämnar behålla den positionen. Hur vill du kommentera ÅFs resultat rangordna frågor som är avgörande för för 2003? ett lönsamt och expanderande ÅF. Vi Före ingången av 2003 formulerade vi kunde till exempel lyfta fram positiva och fyra mål för verksamheten: negativa komponenter i vår starka kultur. Att vända den negativa lönsamhetstrendeen av dotterbolaget ÅF-SIFU, som såldes Andra viktiga händelser var försäljning- Att uppnå ett positivt kassaflöde för under det andra kvartalet 2003, samt försäljningen av flertalet av våra fastigheter. konsultrörelsen Att nå ett positivt rörelseresultat Försäljningarna var ett led i ÅFs strategi Att sälja merparten av fastighetsbeståndetring. gällande renodling och branschfokuse- Det är tillfredställande att vi under året Om man räknar in det Letter of Intent uppnått dessa mål i synnerhet som marknaden under 2003 var fortsatt svag. sju fastigheter under verksamhetsåret. som tecknades i december 2003 såldes Vi har lyckats bra med våra interna Detta beräknas medföra en positiv nettoresultatpåverkan om cirka 25 miljoner omställningar och klarat att sänka våra kostnader samtidigt som vi anpassade kronor under första halvåret oss till den nya organisationen, som trädde i kraft den 1 januari. Resultatet innebär ÅF men huvudanledningen till försäljning- Pengarna ska användas till att utveckla en stor förbättring jämfört med 2002, en var att vi ska satsa på kärnverksamheten, att äga och tjäna pengar på fastighe- även om man tar hänsyn till engångskostnaderna under det året. ter är inte ÅFs kärnverksamhet. En annan händelse värd att lyfta fram Vilka viktiga händelser har präglat är likviditetsgarantin för vår noterade 2003? aktie. I syfte att främja likviditeten i ÅFaktien beslutade styrelsen i samråd med Den enskilt viktigaste händelsen var ÅFs chefskonferens i maj med fokus på lönsamhet. Då skapades devisen ETT ÅF. Forskningsstiftelse att ingå avtal med huvudägaren Ångpanneföreningens Vi samlade över 200 chefer samt representanter för de fackliga organisationerna Stockholmsbörsens system för likviditets- Öhman Fondkommission inom ramen för i ett möte som tack vare modern teknik garanti. Avtalet började gälla den 31 var interaktivt, vilket gjorde att alla kunde oktober 2003 och innebär att Öhman komma till tals. Tillsammans kunde vi Fondkommission ställer ut köp- och säljkurser i ÅFs B-aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktien till dessa priser. Sist men inte minst vill jag nämna att vi under året skapade plattformen för ett gemensamt Verksamhetssystem för hela ÅF-koncernen. Detta har bland annat resulterat i att 16 olika kvalitetscertifikat har ersatts med ett gemensamt ISO-certifikat. ÅF har också ett gemensamt ISOcertifikat för miljö. Tidigare var endast cirka 25 procent av verksamheten miljöcertifierad. Då genom fyra olika certifikat. Den viktigaste fördelen med ett gemensamt Verksamhetssystem är dock att alla konsulter har tillgång till ÅFs samlade kompetens och strukturkapital och på så vis kan erbjuda ÅFs samlade kunnande och erfarenheter. Ett åtgärdsprogram sjösattes i slutet av Hur har det gått och vilka blev besparingarna? Jo, det är till stor del tack vare det programmet vi har lyckats förbättra vårt resultat och kassaflöde så kraftigt. Målet var att se över alla ÅFs kostnader samtidigt som vi höjde debiteringsgraden. Resultatet blev helt i linje med förväntningarna och besparingarna kring administration och chefer blev totalt 35 miljoner kronor. Att detta var möjligt att genomföra på så kort tid och med sådan framgång har till stor del att göra med det stora fackliga engagemanget före, under och efter omorganisationen. Facket har varit en tuff men konstruktiv motpart med stor kunskap om förhållandena på ÅF. ÅF har under ett års tid arbetat med att formulera värderingar, affärsidé och vision. Hur gjorde ni, vad blev resultatet och hur implementeras detta? Vi startade under våren 2003 med att identifiera och formulera ÅFs gemensamma värderingar. Detta var en upptäcktsresa in i organisationen och ett stort antal medarbetare och före detta medarbetare intervjuades. Även kunder och konkurrenter kom till tals. Chefskonferensen, som jag nämnde tidigare, bidrog också med ett gediget underlag. Tanken var att fånga upp ÅFs kärnvärderingar som finns djupt förankrade i organisationen. 4 AB Ångpanneföreningen 2003

7 VD har ordet Dessa värderingar utgör en stabil grund för vår affärsidé, eller mission som vi säger. Utifrån denna formulerade sedan ledningen en vision för ÅF. Visionen ska tjäna som en kompass som visar kursen mot framtiden. Tanken är att små och stora beslut ska kunna stämmas av mot denna kompasskurs. Det är viktigt att vi alla strävar mot samma mål i vårt dagliga arbete. Projektet resulterade i dels nya skrivningar av mission och vision, dels i en förklarande intern värderingsbok där nuvarande och blivande medarbetare snabbt kan få en inblick i ÅFs företagskultur. Vi har också formulerat en ny devis för ÅF: Nytänkande genom erfarenhet eller på engelska Innovation by experience. Jag tycker den frasen beskriver det unika med ÅF på ett slagfärdigt sätt. Vi präglas av tekniskt nyskapande och innovation. Men vår erfarenhet gör att vi kan avgöra vad som är industriellt realiserbart. Vi utsätter inte våra kunder för experiment! En hel del interna aktiviteter kommer att arrangeras under första halvåret 2004 för att sprida budskapen, bland annat ska vi i ledningen resa runt och berätta för medarbetarna om hur vi har jobbat med dessa frågor och framför allt hur vi alla tillsammans ska jobba med värderingar, mission och vision framöver. Vilka framgångsfaktorer betraktar du som ÅFs viktigaste? Vad behöver ni arbeta med att förbättra? ÅFs främsta framgångsfaktorer är den höga tekniska kompetensen, den höga tekniska kvaliteten som finns i allt vi gör samt vårt förtroendekapital hos kunderna. Till detta kommer målet om en oslagbar arbetsplats. Detta utgör grunden för rekryteringen av de bästa medarbetarna. Vi arbetar aktivt med att förbättra marknadsföringen av ÅF. Med vår kompetens och kvalitetsnivå kan vi kosta på oss att vara lite tydligare och inte så blygsamma. ÅF förtjänar att synas och märkas betydligt mer externt, än vad som varit fallet historiskt. Hur ser du på ÅFs sätt att vårda personalen? Medarbetarna är självklart den viktigaste resursen i ett konsultföretag och ska behandlas därefter. Jag tycker att vi är bra på att skapa trivsel och en god arbetsmiljö inom ÅF. Bevis på detta är att vi såväl 2003 som 2004 uppnådde en framskjuten placering i tävlingen Sveriges bästa arbetsplats, som arrangerades av Veckans Affärer och Oxford Research. Vi vann dessutom båda åren Veckans Affärers särskilda utmärkelse för bästa jämställdhetsarbete. Ett annat gott tecken är att vi alltid brukar ligga i topp när landets studenter röstar fram de arbetsgivare de helst vill jobba hos. Självklart finns det saker vi kan göra för att förbättra arbetsmiljön för alla oss ÅFare. Vi ska till exempel bli ännu bättre på att rekrytera kvinnor. En jämn fördelning mellan könen på en arbetsplats ger en mer stimulerande arbetsmiljö. Naturligtvis vill vi också rekrytera kvinnor både som specialister och chefer för att få ett bredare perspektiv på allt beslutsfattande. De företag som inte anstränger sig på detta viktiga område går miste om mycket värdefull kompetens, det har vi inte råd med. Under 2003 startades ett mentorprogram inom ramen för vårt stora jämställdhetsprojekt Futura. Syftet är att utveckla kvinnorna i konsultrollen och att identifiera framtida chefsoch specialistämnen. Det första året var programmet öppet enbart för kvinnliga kandidater. Vi ska även jobba med att förbättra vårt ledarskap inom ÅF. Ledare på alla nivåer kan alltid bli tydligare och bättre som chefer, det handlar om ständig utveckling. Har vi bra ledare så attraherar de duktiga medarbetare som i sin tur drar med sig fler duktiga medarbetare i en positiv spiral. I framtiden hoppas jag att ÅFs internationalisering ska innebära att fler ÅF-medarbetare ska kunna arbeta en kortare eller längre tid utanför sitt hemland och därigenom utveckla både sig själva och företaget. Sammantaget tror jag att medarbetarna själva betyder mest för vår oslagbara arbetsmiljö. Det sker en påtaglig konsolidering i branschen. Vilken roll tänker ÅF spela i denna process? Ångpanneföreningen är Sveriges största industrikonsult och vi ämnar behålla den positionen. Men andra ord kommer vi att delta aktivt i den pågående konsolideringsprocessen och det kan bli aktuellt med flera uppköp under Vilka är dina förhoppningar inför 2004? Vilken lönsamhetsnivå siktar ÅF mot? Målen för 2004 är tydliga. Vi ska förbättra lönsamheten expandera, bland annat via förvärv forsätta arbetet med att bygga vårt strukturkapital ta de första stegen mot att bli ett verkligt internationellt konsultbolag Jag tror att marknaden för oss industrikonsulter är på väg att vända och att vi kommer att få se ett visst trendbrott under det andra halvåret 2004 med ökad efterfrågan inom stora delar av vår verksamhet. Det bör göra det möjligt att höja vår lönsamhet markant. En annan viktig lönsamhetsfaktor är satsningen på vårt strukturkapital. ÅF har en enorm erfarenhetsbank och bred kompetens. Genom att göra den åtkomlig för varje konsult kan vi påbörja våra uppdrag hos kunderna på en helt annan nivå än våra konkurrenter. Året som gick var i många stycken framgångsrikt men mycket arbete återstår för att ta till vara den stora potential som finns inom koncernen. Jag ser fram emot ännu ett händelserikt och utvecklande år för ÅF. Stockholm i mars 2004 Jonas Wiström VD och koncernchef AB Ångpanneföreningen

8 Mission, vision och strategier Våren 2003 initierades ett strategiskt projekt för att identifiera och formulera ÅFs gemensamma värderingar Mission och Vision. Syftet var att skapa samsyn kring ÅFs kärnvärderingar, uppgift och färdriktning. Arbetet med framför allt Missionen har involverat ett stort antal medarbetare, kunder och konkurrenter. Att så många personer har fått komma till tals har medfört att varje ord är starkt laddat. Projektet Mission och Vision mynnade också ut i en förklarande intern värderingsbok där nuvarande och blivande Vår mission medarbetare snabbt kan få en inblick i vad ÅF står för. Omfattande interna aktiviteter kommer att arrangeras under första halvåret 2004 för att sprida budskapen. ÅFs Mission tar avstamp i vår starka ambition och förmåga att bidra till utvecklingen av industri och samhälle. Vi gör våra kunder lönsammare, säkrare och mer miljöanpassade med tekniska lösningar och värderingar formade av industrins krav. ÅF präglas av: Hög kompetens Nytänkande med erfarenhet En oslagbar arbetsmiljö Vi gör våra kunder lönsammare, säkrare och mer miljöanpassade. Vi gör mer än så, men det är huvuduppgiften varje dag. Gör vi våra kunder lönsammare ökar vår egen livskraft och självständighet. Genom erfarenhet, passion för det nya och förståelse för kundens verksamhet kan vi avgöra vilken lösning som är bäst. ÅF har växt och förgrenats med nordisk industri och delar därför dess värderingar. Vi talar kundens språk, vilket gör oss speciella. Vi levererar ofta den tekniskt mest avancerade lösningen, men inte alltid. Många gånger är det istället det beprövade som fungerar bäst. 6 AB Ångpanneföreningen 2003

9 Mission, vision och strategier Vår vision Utveckling: Vi ska leda förändringen av teknikkonsultbranschen genom samarbetsmodeller som ger begreppet värdeskapande en ny dimension för kunden. Tillväxt: Vi ska omsätta 5 miljarder SEK år Fokusering: Vi ska vara nummer 1 eller 2 inom de områden där vi verkar. Utveckling Konkret innebär visionen att vi ska bygga kundrelationer som tar fasta på värdeskapande. Den tid vi lägger ned på ett uppdrag kommer fortfarande att vara viktig men det är relationen mellan vår tid och värdet för kunden som är huvudsaken. Genom att alltid ha fokus på det värde vi skapar, blir vårt arbete effektivare och mer kommersiellt intressant. Produktiviteten, och därmed våra kunders lönsamhet, kan förbättras väsentligt om fler affärer än i dag görs till fast pris. Målet är att göra det till lägsta kostnad och på så kort tid som möjligt. Genom att alltid räkna rätt och hålla uppsatta ramar skapar vi förtroende och rätt förväntningar. Tillväxt Vi är stolta över att vara det ledande och mest erfarna teknikkonsultföretaget i Norden. För oss är det angeläget att behålla initiativet i branschen och vi anser att storleken har betydelse. Vi ska växa såväl organiskt som via företagsförvärv. Sådan expansion ska ske med konsekventa krav på lönsamhet. År 2010 ska ÅF omsätta minst 5 miljarder kronor, vilket innebär en ökad tillväxttakt. Fokusering Vi ska bli nummer ett eller två i storlek på varje marknad, där vi väljer att etablera oss. Det ger oss en bättre tillgång till uppdrag och vi uppfattas som konsultföretaget i absolut framkant. AB Ångpanneföreningen

10 Mission, vision och strategier Strategi Verksamheten ska bedrivas under ett och samma varumärke, med gemensamma processer och system, gemensamma värderingar och kultur allt för att säkerställa en samverkande organisation som utnyttjar den gemensamma erfarenhetsbanken. ÅFs förvärvspolicy innebär att vi förvärvar majoriteter och är noga med att förvärvsobjekten kan bidra positivt till ÅFs lönsamhet och kultur. Övergripande mål Att skapa avkastning på det kapital som ägarna satsat genom att förvärva ÅF-aktier. Mål 2004 Att uppvisa märkbar tillväxt och ett märkbart förbättrat resultat och kassaflöde, jämfört med år Långsiktiga mål Lönsamhetsmål En vinst före skatt på kronor per medarbetare och år. Marknadsmål I utfall av kundenkäter ska 90 procent av våra kunder vara nöjda. Medarbetarmål Bättre balans mellan könen. Ett delmål är att andelen kvinnliga konsulter år 2005 ska uppgå till 20 procent. Personalomsättningen ska uppgå till 7 13 procent. Minst 75 procent av medarbetarna ska ha haft ett planeringssamtal varje år. Miljömål 95 procent av ÅFs kunder ska anse att vi har rätt miljökompetens i uppdragen. ÅF ska öka medarbetarnas miljökompetens i de specifika typuppdrag där stor möjlighet att minska miljöpåverkan finns. 25 procent av ÅFs kunder ska anse att vi, genom vår uppdragsverksamhet, har ökat deras miljöintresse/miljökompetens. Verksamhetsstöd och gemensamma processer En unik kunskapsbank Ett nytt Verksamhetssystem utvecklades under 2003 och kröntes i december med certifiering enligt såväl ISO 9001 som ISO Systemet fungerar som en gemensam guide för alla medarbetare i ÅF från IT-avdelning till konsult, oavsett företagstillhörighet eller geografisk placering. Här finns rutiner som enkelt beskriver hur vi inom ÅF anser att arbetsuppgifterna bäst ska utföras från ax till limpa. För detta finns därtill verktyg i form av exempelvis checklistor, mallar, lathundar och blanketter samlade. Systemet är uppdragsanpassat och tillgängligt över Internet. Det innehåller också ÅFs policy i olika gemensamma frågor. Genom att samla vår kompetens och våra erfarenheter i det gemensamma Verksamhetssystemet kan vi dra nytta av vår storlek och breda erfarenhet. Detta ökar våra möjligheter att få större, mer utvecklande och bättre betalda uppdrag. Verksamhetssystemet hanteras i den egenutvecklade programvaran Leanstream. En första extern order på detta program och på implementering av ett kvalitets- och miljöledningssystem erhölls hösten Tidrapportering och ekonomisk uppföljning ÅFs egenutvecklade affärssystem PX Control är ett webbaserat system för tidrapportering och ekonomisk uppföljning av uppdragen, enheters resultat och nyckeltal. Systemet gör det möjligt att följa upp lönsamheten för varje kund samtidigt som det är ett kraftfullt analysverktyg. PA-system Hjärtat i ÅFs administrativa system är ett PA-system som sköts såväl från den gemensamma personalavdelningen som av lokala uppdaterare i varje division. Via PA-systemet administreras allt från ITbehörigheter och löneuppgifter, till kompetensuppgifter i CV och Personalstiftelsens fritidshus. bas-it För att effektivisera IT-stödet inom ÅF skapades under året en gemensam IT-strategi. Samtidigt samlades IT-drift och IT-support i en koncerngemensam enhet inom moderbolaget. Ambitionen är att reducera kostnaderna för IT-stöd med mer än 10 procent jämfört med föregående år samtidigt som IT-stödet ska bli mer driftsäkert och tillgängligt. Detta skapar i sin tur förbättrade produktionsförutsättningar och effektivare användning av konsulternas tid. 8 AB Ångpanneföreningen 2003

11 Omvärld och marknad Tjänster och produkter Konsultrörelsen erbjuder tjänster inom de sju divisionerna Energi & Miljö, Industri, Infrateknik, Installation, Kontroll, Massa & Papper samt System. Verksamheterna beskrivs på sidorna Uppdragens storlek varierar från några timmar till över timmar eller i ekonomiska termer upp till 200 miljoner kronor. Vid uppdrag som inkluderar materialleveranser kan den ekonomiska omfattningen bli ännu större. Kunder De 10 största kunderna var under 2003: ABB, Banverket, Ericsson, FMV, Sida, Siemens, SL, Stora Enso, Vattenfall och Volvohandelns Utvecklings AB. Under 2003 svarade de 10 största kunderna för 14 procent av totalomsättningen. Konkurrenter ÅF verkar genom sju divisioner med till i stor del olika konkurrensförhållanden. Energi & Miljö Jaakko Pöyry, Swedpower och Carl Bro. Industri ProTang, Solvina, Sigma, Jakko Pöyry, Semcon, INAC, Swedpower och Rejlers. Infrateknik Banverket Projektering, WSP, Rambøll, Sweco, Tyréns, Aerotech Telub och Atkins DK. Installation Sweco, WSP, Rambøll och Carl Bro. Kontroll Det Norske Veritas Inspection, Force Technology Sweden, Semko-Dekra, Buraeu Veritas, Lloyd s och SP. Massa & Papper Jaakko Pöyry och Piesslinger. System HiQ, IFS, Intentia, Cap Gemini, Tieto Enator, Epsilon, Teleca, Sigma, Semcon och WM-Data. Marknad Den tekniska konsultbranschen i Sverige är betydande. År 2002 var omsättningen för branschen 26,9 miljarder kronor, enligt Svensk Teknik och Design, varav ÅF alltså svarade för drygt 7 procent. Antalet anställda var , varav ÅF även i den jämförelsen hade drygt 7 procent. Marknaden för tekniska konsulttjänster låg kvar på en relativt låg nivå under Industrins minskade investeringar har bidragit till kärvheten på marknaden och en för 2003 stillastående total marknadsvolym. Utvecklingen följer i stort sett samma mönster i Sverige, i övriga Norden och på huvudmarknaderna i Europa. ÅF bedömer att marknaden för tekniska konsulttjänster totalt sett får en oförändrad eller svagt förbättrad utveckling under Branschens prognos Branschorganisationen Svensk Teknik & Design bedömer att teknikkonsultföretagen, borde kunna visa tendens till bättre beläggningsgrad under Prisbilden bedöms kunna stabiliseras på en låg nivå eller förbättras något. Sveriges konsultföretag hävdar sig mycket väl i en internationell jämförelse. Enligt en sam- Uppdragens storlek Antal timmar, andel i % manställning från Svensk Teknik och Design finns bland världens 100 största teknikkonsultföretag fyra svenska: ÅF plats 42 SWECO plats 44 TELECA plats SEMCON plats AB Ångpanneföreningen

12 Omvärld och marknad Eget kontor Uppdrag efter 1990 Omsättning per kundkategori Andel i % Branschfördelning svenska kunder Andel i % Övrig varuproduktion Utlandet Staten Privat Läkemedel, kemi El, värme, gas, raffinaderi Maskin, fordonsindustri Landsting, kommun Skogsindustrin Myndighet, finans Bygg och fastighet, VA Elektroindustri, telekom Övrig tjänsteproduktion 10 AB Ångpanneföreningen 2003

13 Omvärld och marknad Men först 2005 bedömer Svensk Teknik & Design att branschen känner av en uppgång. Teknikkonsultföretagen borde som bransch då kunna se antalet årsarbeten öka någon procent. Efter en flerårig resa med påfallande kostnadsfokus borde lönsamheten kunna nå den i och för sig måttliga nivån från år Med en industri på högvarv torde industrikonsultföretagen åter komma in i en expansionsfas dock med lägre årstakt än under andra halvan av 1990-talet. Och med såväl något förstärkt beläggningsgrad som prisbild. Om den för ÅF viktiga industrikonjunkturen skriver Svensk Teknik & Design: I takt med den fördröjda återhämtningen i den svenska och internationella ekonomin har industrin själv reviderat ned sin prognos för investeringar i maskiner och utrustning. Nu är botten nådd och under 2004 förutses en ökning. Samtidigt minskar troligen FoU-investeringarna med minst lika mycket. När väl industrin kommer igång finns också en betydande potential för industrikonsultföretagen. Det är en långsiktigt tydlig trend att industrin i allt högre utsträckning väljer externa utvecklingspartners. Industrikonsultföretagen rapporterar att den mest positiva uppdragsutvecklingen finns inom kemi/läkemedel och metall- och maskinindustrin. Utvecklingen inom kraft- och energiområdet är mycket positiv. Från en mycket låg nivå återhämtar sig uppdragsingången från telekomoch elektronikindustrin. Därtill är prognoserna för investeringsutvecklingen på massa- och pappersområdet och bland fordonstillverkarna positiv för Branschens prognos på längre sikt På några års sikt och med konjunkturberoende trendhack finns uppskattningsvis på den svenska marknaden en tillväxtpotential i storleksordningen procent, enligt branschorganisationen Svensk Teknik & Design. ÅF blir alltmer internationellt ÅF verkar i första hand på den svenska och nordiska marknaden men med en stark ambition att öka utbudet även i övriga Europa. Under 2003 bedrevs ett intensivt arbete med att samordna de europeiska bolagen med verksamhet inom massa- och pappersområdet. Målet är att skapa en internationell och slagkraftig leverantör av konsulttjänster inom detta område. Ett viktigt steg i denna riktning togs i början av år 2004 genom förvärvet av CTS Engineering Oy i Finland med 260 medarbetare. Genom förvärvet får ÅF en plattform i Finland och möjligheter till nya marknader i Ryssland och forna Östeuropa. Förutom i Finland finns ÅFs bolag inom massa och pappersområdet i Frankrike, Tyskland, Spanien, Tjeckien, Sydafrika och Sverige. Även inom energi- och miljöområdena har ÅF en viktig och växande internationell marknad. Bland uppdragen kan nämnas avfallshantering, bland annat i Frankrike, och ombyggnad av energianläggningar för skogsindustrin i Sydkorea för att möta nya miljökrav. Marknaden för internationellt utvecklingsarbete skiljer sig från den övriga verksamheten så till vida att den inte är konjunkturkänslig i lika stor utsträckning. ÅFs uppdrag på denna marknad omfattar i huvudsak områdena energi och miljö, grafisk industri, sektorreformer, organisationsutveckling och utbildning. Europa, Afrika, Asien och Latinamerika är ÅFs marknader och flertalet uppdrag finansieras genom biståndsmedel. Investeringar 2000 års priser, MSEK Industriproduktionsindex Basår Maskiner Byggnader Källa: SCB Källa: SCB AB Ångpanneföreningen

14 Drömarbetsplats för civilingenjörer Tidningen Dagens Industri presenterade i september en tjugo-i-topp-lista över drömarbetsplatsen för yrkesverksamma civilingenjörer. ÅF kom på sjunde plats. Mer än yrkesverksamma civilekonomer och civilingenjörer i åldern år deltog i analysföretaget Exido Internationals omfattande studie om arbetsmarknaden idag. På frågan om var civilingenjörerna helst vill arbeta hamnade ÅF på en sjundeplats. Att civilingenjörerna känner starkt för att börja arbeta på ÅF gör det också troligt att de gärna väljer ÅF som samarbetspartner och leverantör. Det här resultatet stärker vår målmedvetna och långsiktiga satsning att presentera ÅF på studenternas arbetsmarknadsdagar. Sedan slutet på 1980-talet har ÅF besökt de stora tekniska högskolornas arbetsmarknadsdagar och vi har i och med det kommit i kontakt med en betydande andel av den aktuella målgruppen. Viktig återkoppling Inom ÅF tror vi att en bra arbetsplats bland annat karakteriseras av att man kan vara stolt över sitt arbete och sitt företag, känna förtroende för sin chef och känna glädje och gemenskap med sina arbetskamrater. Detta kräver ett långsiktigt och målmedvetet arbete på alla nivåer i företaget. Civilingenjörernas drömarbetsplats procent Volvo PV 15 Ericsson 12 AB Volvo 10 Saab AB 10 Astra Zeneca 9 Scania 8 Ångpanneföreningen 8 Tetra Pak 7 Sony Ericsson 7 Saab Automobile 6 Källa: Exido Bland det viktigaste för en individ är att få återkoppling på hur hon eller han lyckas i sitt arbete. Detta sker i planeringssamtal mellan chef och medarbetare. Genom återkommande enkäter, den senaste under 2002, vet vi att mer än 80 procent av medarbetarna deltar i planeringssamtal och att mer än 85 procent av medarbetarna tycker att de får kontinuerlig återkoppling på hur de utför sitt arbete. En annan viktig åtgärd är friskvård, som bedrivs genom företagshälsovård och genom stöd till fritidsaktiviteter. 12 AB Ångpanneföreningen 2003

15 Medarbetare ÅF rankas i topp av högskolestudenter I undersökningen Företagsbarometern 2004, som genomförs årligen av undersökningsföretaget Universum, rankas ÅF bland de tio populäraste arbetsplatserna för studenter vid landets tekniska högskolor. Ett utmärkt resultat att dra nytta av när vi rekryterar nya medarbetare och söker nya uppdrag. Under läsåret 2003/2004 deltog ÅF på ett 15-tal olika arbetsmarknadsdagar vid universitet och högskolor, från Luleå i norr till Lund i söder. Omkring 90 medarbetare var aktiva och träffade tusentals teknologer. Det allmänna omdömet bland teknologerna är att ÅF är ett mycket spännande företag med varierande och stimulerande arbetsuppgifter. Fler kvinnliga konsulter och chefer Ja, tack! Inom ÅF är vi övertygade om att en bättre balans mellan könen skapar ett bättre arbetsklimat och ett lönsammare företag. Detta är basen för vårt projekt Futura, som syftar till att öka andelen kvinnliga konsulter till 20 procent år Dagens andel är 15 procent. Exempel på frågor som diskuteras inom projektet är attityder, individuella utvecklingsplaner, likabehandling vad gäller lön och uppmärksamhet, fler kvinnliga chefer och flextid. En annan viktig fråga är stöd vid föräldraskap. I 2002 års medarbetarenkät anser de 441 medarbetare som hade barn under 8 år (88 kvinnor och 353 män) att cheferna underlättar arbetslivet för småbarnsföräldrar. 83 procent instämde helt eller delvis på frågan. Inom ramen för Futura arrangeras också nätverksluncher för kvinnliga konsulter och ett mentorprogram lanserades under Andelen kvinnliga konsulter var i december (15) procent. Andelen kvinnliga konsultchefer var 9 (11) procent och andelen kvinnliga chefer totalt 11 (16) procent. Trots en ökad andel nyrekrytering av kvinnliga konsulter under året, ökade alltså inte den totala andelen. Detta förklaras av försäljningen av utbildningsföretaget ÅF-SIFU som hade en mycket stor andel kvinnliga konsulter. Av ÅFs sju bolagsstämmovalda styrelseledamöter är två kvinnor. Av de fyra personalrepresentanterna i styrelsen är från och med 2004 två kvinnor. ÅF-Skolan För att klara de administrativa delarna av konsultarbetet krävs utbildning i ledarskap, juridik, marknadsföring och ekonomi. Denna utbildning sker som regel i koncerngemensam regi inom ramen för ÅF- Skolan. Exempel på utbildning inom ÅF-Skolan är introduktionsutbildning, säljträning, presentationsteknik, uppdragsledarutbildning och olika former av chefs- och ledarutveckling. Under senare år har uppdragsledarens roll särskilt uppmärksammats och mer än 600 uppdragsledare har examinerats. Därtill finns kursen Konsultrollen, som ger grundäggande kunskaper om konsultens agerande i uppdrag, avtalsrätt och ekonomi. Hittills har cirka 450 av ÅFs medarbetare deltagit i Konsultrollen. Utöver ren kunskapsinhämtning tillför ÅF- Skolan ett stort mervärde i form av erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan deltagarna, vilket är till stor gagn för våra kunder. Policies För att tydliggöra ÅFs inställning i frågor som berör medarbetarna finns inom ÅF policies för exempelvis personalpolitik, lönesättning, jämställdhetsplaner och arbetsmiljö inkluderande aktiviteter mot negativ särbehandling. För varje medarbetare tas en utvecklingsplan fram. Antal medarbetare Under 2003 hade ÅF totalt (2 607) årsanställda. Exklusive intressebolag AB Ångpanneföreningen

16 Medarbetare För att ytterligare uppmuntra medarbetarnas delägande erhåller alla nya medarbetare en ÅF-aktie som start på ett sparande via Aktieinvest. Debiteringsgrad ÅFs debiteringsgrad andel mot kund debiterad tid av den totala närvarotiden var 67,6 (66,4) procent. Den icke debiterbara tiden avser marknadsföring, utbildning, teknisk utveckling, ledning, administration och undersysselsättning. Av medarbetarna arbetar 95 (93) procent med i huvudsak mot kund debiterbar verksamhet och 5 (7) procent arbetar med enbart administrativa uppgifter. Bonussystem Inom ÅF finns ett resultatrelaterat bonussystem för medarbetarna. Systemet ger bonus på koncernresultatet samt på respektive dotterbolags resultat. För 2003 års verksamhet erhöll medarbetarna 2 (1) MSEK i bonus. Belöningssystem med rörlig lön Belöningsformer med rörlig lön finns för 700 medarbetare. Upp till 20 procent av lönen kan vara rörlig med direkt koppling till prestationen. Erfarenheterna av detta är hittills mycket goda. Rekreation För rekreation har medarbetarna i ÅF möjlighet att hyra någon av de stugor och lägenheter som ägs, förvaltas och hyrs in av Ångpanneföreningens Personalstiftelse. Stugorna ligger i attraktiva områden, främst i fjällen och längs kusvar antalet årsanställda (2 309). Andelen nya medarbetare under verksamhetsåret var 16,1 (17,4) procent inklusive medarbetare i förvärvade företag. Semester, föräldraledighet och övrig frånvarotid Den totala frånvarotiden inklusive semester uppgick till 17,3 (17,5) procent av ordinarie arbetstid. Semester utgjorde 10,3 (10,5) procent, sjukdom 3,1 (3,0) procent, varav korttidssjukskrivning 61 procent, och långtidssjukskrivning (över 60 dagar) 39 procent, samt tjänstledighet 3,9 (4,0) procent. I frånvarotiden för tjänstledighet ingår uttag av föräldraledighet och tillfällig vård av barn. Kvinnorna, som representerar 20 (21) procent av medarbetarna, tog under 2003 ut 61 (65) procent av alla föräldraledighetsdagar och 32 (22) procent av timmarna för tillfällig vård av barn. Generellt kan sägas att männen i högre grad tar ut korttidsfrånvaro, medan kvinnorna är i stor majoritet när det gäller sammanhängande ledighet längre än fem dagar. Sedan april 2001 betalar ÅF löneutfyllnad både till män och kvinnor som tar ut föräldraledighet. Tidigare betalades detta endast till kvinnorna. Delägarskap Medarbetarnas engagemang som delägare i AB Ångpanneföreningen är värdefullt. Genom direkt ägande i aktier och konvertibler samt indirekt ägande genom ÅFOND har koncernens medarbetare ekonomisk delaktighet i verksamheten. terna. Sammantaget utnyttjar ett par hundra familjer denna möjlighet varje år. Inom ÅF finns aktiva kamratklubbar som erbjuder medarbetarna ett stort urval av aktiviteter. Exempel är gympa, långfärdsskridskor, golf, teater och konst. Hjälp att gå vidare För att åter ta ÅF till lönsamhet genomfördes under 2003 en omfattande omorganisation, som innebär att ÅF nu drivs i sju divisioner. Detta betyder att antalet rörelsedrivande konsultbolag kraftigt har reducerats samt att ett 50-tal administrativa tjänster har försvunnit. Ett besparingsprogram, som trädde i kraft den 1 januari 2003, innebar att ytterligare cirka 200 medarbetare lämnade företaget genom uppsägningar eller förtida pension. För att stödja medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist tillhandahåller ÅFs personalavdelning ett omställningsstöd. Detta är ett individuellt utformat stöd som syftar till att medarbetaren så snabbt som möjligt ska få en ny roll på arbetsmarknaden. En uppföljande enkät i början av år 2004 visar att nästan varannan av de uppsagda medarbetarna har fått nytt arbete. 14 AB Ångpanneföreningen 2003

17 Medarbetare Utbildning Andel i procent Akademisk Gymnasial Övrig Anställningstid Andel i procent Anställningstid, år Genomsnittlig anställningstid 6,0 (5,7) år. Medarbetare i förvärvade företag räknas som nyanställda. Personalomsättning Andel i procent Åldersgrupp, år Totalt * Personalomsättningen anger andelen medarbetare i de olika åldersgrupperna som har slutat under året i förhållande till medelantalet medarbetare i motsvarande grupp. * Varav 5 procent i sålda företag. Andel nyanställda Andel i procent Åldersgrupp, år Totalt Andel nyanställda inom respektive åldersgrupp vid årets slut. Medarbetare i förvärvade företag räknas som nyanställda. Utbildning och FoU TSEK/årsanställd Utbildning Forskning och utveckling Totalt per årsanställd Medarbetarna utbildas i genomsnitt 70 timmar per år. Åldersfördelning Andel i procent Åldersgrupp, år Genomsnittsåldern var 42,1 (41,8) år. Ekonomiska data TSEK/årsanställd Omsättning Resultat* Personalkostnader Förädlingsvärde** * Resultat före finansnetto exklusive andel i intresseföretags resultat. ** Löner och sociala avgifter inklusive resultat före finansnetto. AB Ångpanneföreningen

18 God miljö betyder goda affärer Miljöarbete innebär att vårda vår jord, både för oss som lever idag och för kommande generationer. Vi är alla överens om att ett aktivt miljöarbete idag skapar värden för framtiden. Det engagerar de flesta av oss i stora och små frågor och får oss att källsortera våra sopor och köpa ekologisk mjölk med mera. Men när miljöhänsyn inte bara tas för framtiden och för våra barnbarns skull, utan också för att det lönar sig idag, då får det särskild kraft. Där ligger de riktigt stora möjligheterna för vår framtida miljö. Att miljöhänsyn också kan ge bättre lönsamhet idag är en verklighet både för oss inom ÅF och för våra kunder. Här följer några exempel. Kyla med sjövatten Trots att sommaren 2003 var ovanligt varm kunde de anställda klara jobbet vid White Arkitekters nya prisbelönta huvudkontor i Stockholm. ÅF fick uppdraget att utforma VVS- och kylsystem i huset, som har en helglasad fasad. Lösningen bygger på sjövatten, som cirkulerar i bjälklaget. Det skapar en komfortabel inomhusmiljö och sparar el. Krävande tillståndsprövningar Att hantera ett tillståndsärende så att det godkänns av miljödomstolen är också värt pengar. Alternativet kan vara försenad produktionsstart, böter eller miljöavgifter och försämrat renommé. Under 2003 har ÅF bland annat bistått Scania vid tillståndsprövningar i Oskarshamn och Falun, där nya hållbara ytbehandlingssystem och tillverkningsmetoder införs för den framtida produktionen. Arbetsresors miljöpåverkan ÅF har studerat miljöpåverkan av resor och transporter för Stockholms läns landsting. Anställdas resor till och från arbetet undersöktes genom en enkät och kompletterande telefonintervjuer och på detta gjordes miljöberäkningar och känslighetsanalyser. Utifrån detta underlag kan sedan kunden fatta egna beslut. Utveckling av styrmedel ÅF stödjer inte bara företag och kommuner att anpassa sin verksamhet till givna regler och krav utan bidrar vid utvecklingen av styrmedel för miljön i ett samhällsperspektiv, både i Sverige och utomlands. Systemet för handel med utsläppsrätter börjar gälla från den 1 januari 2005 i Sverige och övriga Europa utifrån ett EUdirektiv. Syftet är att utsläppen av växthusgaser ska minskas i enlighet med Kyotoprotokollet. Under 2003 har ÅF på uppdrag av regeringens FlexMex2-utredning och Näringsdepartementet bland annat identifierat anläggningar som kan komma att omfattas av handelssystemet. ÅF har även studerat konsekvenser av systemet för branscher och enskilda företag. 16 AB Ångpanneföreningen 2003

19 Miljö Miljömål 95 procent av ÅFs kunder ska anse att vi har rätt miljökompetens i uppdragen. ÅF ska öka medarbetarnas miljökompetens i de specifika typuppdrag där stor möjlighet att minska miljöpåverkan finns. 25 procent av ÅFs kunder ska anse att vi, genom vår uppdragsverksamhet, har ökat deras miljöintresse/kompetens. Miljön känner inga gränser År 2003 genomförde ÅF uppdrag med miljöanknytning i flera länder, både samarbetsprojekt för industriell utveckling på kommersiell bas och biståndsprojekt. ÅFs miljöinsatser i utvecklingsländer syftar till att stödja dessa länders egen förmåga att begränsa sina miljöproblem. På så sätt förmerar vi vår miljökompetens flerfaldigt på platser där miljöproblemen är mer akuta än hos oss. Gemensamma processer stärker miljöarbetet Att miljö och affärer hör samman speglas också i ÅFs nya Verksamhetssystem. Det är koncernövergripande och förenar miljö och kvalitet med de närliggande målen för den dagliga konsultverksamheten. Vår ambition är att säkerställa en långsiktig, framgångsrik och hållbar utveckling för våra kunder och oss själva. Eftersom det gäller hela koncernen, förenar det olika verksamheter och områden som ÅF arbetar med. Alla medarbetare ska känna igen sig i policy, mål och verktyg för det egna miljöarbetet. Det underlättar också samarbete i gemensamma projekt, där vi använder ÅFs breda kompetens. Genom eget ansvarstagande på miljöområdet anser vi att ÅF blir konkurrenskraftigare på konsultmarknaden. Det nya verksamhetssystemet certifierades enligt ISO 9001 och ISO hösten För att vi ska bibehålla och utveckla vår förmåga att förena miljöhänsyn och industriell utveckling måste vi inom ÅF se till att vi har den rätta kompetensen. Vårt Verksamhetssystem fokuserar på medarbetarnas kompetensutveckling, både allmän förståelse för miljöns villkor men framför allt på spetskunskap inom det egna expertområdet när det gäller hur miljö och kvalitet kan förenas med utveckling och lönsamhet. Viktigaste nätverket för miljöchefer Organisationen Näringslivets Miljöchefer (NMC) har initierats av ÅF som också sköter kansliet. Under året arrangerades ett 50-tal möten för de drygt 300 medlemsföretagen. I en enkätundersökning bland miljöchefer vid större företag och förvaltningar, som utfördes av tidningen Dagens Miljö och Förebildsföretaget, pekades NMC ut som det viktigaste nätverket för miljöchefer. Positivt med NMC ansågs bland annat vara att kunskapen samlas och förmedlas på ett lättillgängligt sätt. AB Ångpanneföreningen

20 Energi & Miljö energi i balans med ekonomi och miljö Division Energi & Miljö erbjuder strategisk, teknisk och ekonomisk rådgivning inom områdena energi och miljö samt process- och anläggningsteknik. ÅF är en av de största miljökonsulterna på den svenska marknaden och kunder finns inom både näringslivet och den offentliga sektorn. Miljö- och energifrågorna blir allt viktigare för alla organisationer. Inom Energi & Miljö bedrivs en mycket bred verksamhet med en samlad kompetens som omfattar tekniska beräkningar och process- och anläggningsteknik, energieffektivisering, managementrådgivning och strategiska studier. Efterfrågan på energitjänster var god under 2003 och även inom miljö steg efterfrågan mot slutet av året. Brett kompetensspektrum ger konkurrenskraft Uppdragsgivarna finns bland alla typer av verksamheter; energibolag, industrier, myndigheter, statliga verk och departement. Även svenska och utländska biståndsorganisationer är kunder hos Energi & Miljö. Inom divisionen finns kompetens och resurser för att kombinera olika discipliner, vilket är en stark konkurrensfördel. Inom Energi ligger fokus på att skapa fungerande balans mellan tekniska, ekonomiska och miljömässiga krav inom olika typer av processer där energiformer omvandlas, distribueras eller nyttiggörs. Uppdragen uppstår till exempel då kunden får behov av att uppfylla nya miljökrav eller att öka sin produktion. Inom Miljö handlar det till stor del om att ta fram underlag för att kunderna ska kunna fatta väl underbyggda miljöbeslut. ÅFs konsulter håller sig ständigt uppdaterade om nya lagar och bestämmelser samt vilka åtgärder och rutiner som krävs för att kunderna ska kunna säkerställa en hållbar och långsiktig utveckling. Miljöfrågorna är ofta komplexa och kan ha en tidsaspekt på allt ifrån hundratusentals år till ett eller två år. Inom Process & Anläggning finns såväl spets- som breddkompetens inom områdena process- och anläggningsteknik samt distributionssystem för värme, kyla, stadsgas och ånga. Här ingår hela kedjan från utredningar, förstudier, problemlösning, processimuleringar och detaljprojektering till byggledning samt själva drifttagandet. Konsulterna inom Utredning & Management arbetar med kvalificerade studier och analyser av energimarknaden ur ett systemperspektiv. Man har även uppdrag inom ramen för svenskt och 18 AB Ångpanneföreningen 2003 Fokus under de närmaste åren kommer att ligga på att öka lönsamheten. Jan Nordling Divisionschef Division Energi & Miljö 2003 Omsättning, MSEK 288 Rörelseresultat, MSEK 13 Rörelsemarginal, % 4,4 Andel av koncernens omsättning, % 14 Antal årsmedarbetare 267 Rörelseresultat/ årsmedarbetare, TSEK 49

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) 2006 Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2006 Första kvartalet Omsättningen ökade med 65 procent till 135,7 mkr (82,4) Rörelseresultatet ökade med 9,0 mkr till 15,8 mkr (6,8) och rörelsemarginalen

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 1115/ 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/070-657 20 26 2003-05-07 Delårsrapport januari-mars 2003 ÅF ökar vinsten

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(8) För fri publicering: 20.08.2003 För mer information: VD Jonas Wiström 08-657 11 15/ 070 608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 08-657 12 01/ 070-657 20 26 Delårsrapport

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Viktiga branscher är livsmedel, läkemedel, energi, järn & stål, kemi, papper & massa, tillverkning, fastigheter och VA.

Viktiga branscher är livsmedel, läkemedel, energi, järn & stål, kemi, papper & massa, tillverkning, fastigheter och VA. Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (9,6) MSEK, varav 2,8 (5,7) MSEK under andra kvartalet Resultatet efter skatt uppgick till 5,4 (7,0) MSEK, varav

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Omsättningen uppgick till 64,3 Mkr (54,4) Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,4 Mkr (1,6) Debiteringsgraden ökade med 8 % procent

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(5) För mer information: VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 Informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 För fri publicering: 2002-04-29 Nr 15/2002 AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper

Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper 4 2 D I V I S I O N P R O C E S S A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Snabbväxande toppkonsult inom energi och massa & papper P R O C Division Process erbjuder tekniska konsulttjänster för

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel

Erik Strand, vd, tel , Kjell-Åke Jägenstedt, finansdirektör, tel VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Pressinformation den 20 februari Poolia AB Poolia har förbättrat rörelseresultatet före nedskrivningar för bokslutsåret jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

2003 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2003 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Bokslutskommuniké 2003 Fjärde kvartalet Omsättningen ökade med 8 procent och uppgick till 71,4 MSEK (65,9) Rörelseresultatet uppgick till 2,6 MSEK (2,4) Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(5) För mer information: VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 För fri publicering: 2000-02-15 Nr 3/2000 AB Ångpanneföreningen (publ)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31

Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 Delårsrapport Q2 för 2014/2015 2014-10-01 till 2014-12-31 1 Sammanfattning av delårsrapport (koncernen) Andra kvartalet 2014-10-01 till 2014-12-31 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 6 712 Rörelseresultatet

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 Omsättningen uppgick till 136 (129) MSEK, varav 71 (66) MSEK under andra kvartalet Orderingången uppgick till 132 (142) MSEK, varav 64 (75) MSEK under

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Delårsrapport januari - juni 2003 Omsättningen ökade med 12 procent till 130,0 Mkr (115,7) Debiteringsgraden ökade från 67,5 till 69,5 procent Rörelseresultatet exklusive

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport för perioden januari-september 1999

AB Ångpanneföreningen (publ) Delårsrapport för perioden januari-september 1999 Nr 21/1999. För fri publicering den 28 oktober 1999. 1(5) Upplysningar VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85. Rapporten finns även tillgänglig på ÅFs hemsida

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 Årsstämma 2017 Årsstämma Över 200 bolag Verksamhet i 28 länder i 4 världsdelar 5 500 anställda Årlig tillväxt på 17% i genomsnitt sedan starten 1978 Nettoomsättning 13 miljarder SEK God tillväxt i omsättning och vinst

Läs mer