Vårt företag, våra val. Årsredovisning Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd"

Transkript

1 Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO

2 Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument

3 Ingrid Engström anställd Anna Jalkanen skogsägare Patrick Holm kund

4 INNEHÅLL Stora Enso i sammandrag 2 Affärsområden i korthet 4 Brev från CEO 6 Affärsområden Newsprint and Book Paper 18 Magazine Paper 20 Fine Paper 22 Merchants 24 Consumer Board 26 Industrial Packaging 28 Wood Products 30 Vår personal 32 Omstruktureringsåtgärder 36 Corporate governance 38 Styrelse 44 Group Executive Team 46 Stora Enso på kapitalmarknaden 48 Hållbarhetsarbete 56 Viktiga händelser under året 57 Hållbarhetsmål 58 Virkes- och massaförsörjning 60 Träplantager 64 Klimatförändringar 68 Produktionsenheter 72 Affärsetik 76 Samhällsengagemang 77 Ansvarsfulla personalminskningar 78 Mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter 78 Arbetsmiljö 80 Hållbarhetsdata per enhet 82 Hållbarhetsrapporteringens omfattning 86 Granskningsutlåtande för hållbarhetsinformation 89 Bokslut 90 Nyckeltal och kvartalsuppgifter 91 Riskhantering 94 Verksamhetsberättelse 101 Koncernens bokslut 114 Noter till koncernredovisningen 119 Not 1: Redovisningsprinciper 119 Not 2: Riskhantering 126 Not 3: Betydelsefulla redovisningsmässiga bedömningar 129 Not 4: Segmentinformation 131 Not 5: Förvärv och avyttringar 136 Not 6: Verksamhet under avveckling 139 Not 7: Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 141 Not 8: Personalkostnader 142 Not 9: Arvoden till styrelsen och koncernledningen 143 Not 10: Finansnetto 147 Not 11: Skatter 148 Not 12: Avsättningar för värdering 151 Not 13: Avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar 152 Not 14: Anläggningstillgångar 154 Not 15: Biologiska tillgångar 157 Not 16: Intresse- och samriskbolag 158 Not 17: Investeringar tillgängliga för försäljning 162 Not 18: Övriga långfristiga tillgångar 163 Not 19: Varulager 163 Not 20: Fordringar 164 Not 21: Eget kapital 165 Not 22: Minoritetsintressen 166 Not 23: Pensionsförmåner 167 Not 24: Låneskulder 172 Not 25: Övriga avsättningar 176 Not 26: Rörelseskulder 179 Not 27: Finansiella instrument 180 Not 28: Ackumulerad omräkningsjustering ( CTA ) och säkring av eget kapital 183 Note 29: Ansvarsförbindelser 185 Note 30: De största dotterbolagen Note 31: Anställdas bonusprogram och aktierelaterade incitamentsprogram 189 Note 32: Transaktioner med närstående 192 Note 33: Resultat per aktie samt eget kapital per aktie 193 Note 34: Finansiella tillgångar och skulder 194 Uträkning av nyckeltal 195 Moderbolagets resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 196 Förslag till vinstdisposition 198 Revisionsberättelse 199 Produktionskapacitet Information till aktieägare 202 Stora Ensos årsredovisning

5 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper, finpapper, konsumentkartong, industriförpackningar och träprodukter. Stora Ensos omsättning under 2007 uppgick till 13,4 miljarder EUR. Koncernen har cirka anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 13,1 miljoner ton papper och kartong samt 7,5 miljoner m 3 sågade träprodukter, varav 3,2 miljoner m 3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors och Stockholm. Stora Enso säljer huvudsakligen sin produktion till andra före tag genom en egen marknads- och försäljningsorganisation. Kunderna är förlag, tryckerier och grossister, samt förpackningstillverkare och snickeri- och byggföretag och är huvudsakligen koncentrerade till Europa och Asien. Koncernen har tillverkning i Väst- och Östeuropa, Ryssland, Latinamerika samt Asien. Moderna produktionsanläggningar i kombination med effektiva råvaru- och energikällor samt effektiva processer garanterar kontinuitet i produktionen. Stora Enso har förbundit sig för hållbarhet. Ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar stödjer vårt tankesätt och agerande i varje aspekt av affärslivet. Koncernen visar ansvar i sin verksamhet genom ärligt uppträdande och engagemang i en öppen dialog med sina intressenter. Koncernövergripande mål och en klar styrning används för att belysa och mäta hur väl Stora Enso uppträder i fråga om hållbarhet.

6 Nettoomsättning per segment 2007 Rörelseresultat per segment 2007 Exklusive engångsposter Tidnings- och bokpapper 13,0 % Journalpapper 17,2 % Finpapper 16,1 % Grossister 15,0 % Konsumentkartong 17,2 % Industriförpackningar 8,1 % Träprodukter 13,8 % Övrigt -0,4 % Tidnings- och bokpapper 18,1 % Journalpapper 4,4 % Finpapper 17,8 % Grossister 3,8 % Konsumentkartong 13,5 % Industriförpackningar 9,6 % Träprodukter 12,9 % Övrigt 19,9 % Stora Enso i sammandrag Antal anställda per land 2007 Pappers- och kartongkapacitet per land 2008 Finland 30 % Sverige 20 % Tyskland 14 % Polen 6 % Ryssland 5 % Övriga Europa 19 % Kina 4 % Brasilien 1 % Övriga länder 1 % Finland 43 % Sverige 25 % Tyskland 17 % Belgien 4 % Kina 3 % Frankrike 3 % Polen 2 % Brasilien 1 % Spanien 1 % Nordamerika 1 % Nyckeltal Föränd. % Fortsatt verksamhet Nettoomsättning, MEUR , ,6 3,2 Rörelseresultat, MEUR 741,5 246,2-66,8 exklusive engångsposter, MEUR 884, ,7 32,5 % av omsättning 6,8 8,8 28,4 Resultat före skatt och minoritetsintressen, MEUR 711,2 77,3-89,1 exklusive engångsposter, MEUR 691, ,8 45,1 Periodens nettoresultat (hänförligt till bolagets aktieägare), MEUR* 585,0-215,0-136,8 Investeringar, MEUR 535,6 783,8 46,3 Räntebärande nettoskuld, MEUR* ,4 Sysselsatt kapital, MEUR ,8 Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), % 7,3 2,4-67,1 exklusive engångsposter, % 8,7 11,3 29,9 Avkastning på eget kapital (ROE), %* 7,7-2,7-135,1 Skuldsättningsgrad* 0,54 0,40-25,9 Leveranser av papper och kartong, ton ,1 Leveranser av träprodukter, m ,1 Medeltal anställda ,4 Aktieinformation Föränd. % Fortsatt verksamhet Resultat per aktie, EUR 0,88 0,09-89,8 efter utspädning, EUR 0,88 0,09-89,8 exklusive engångsposter, EUR 0,69 0,99 43,5 Kassamässigt resultat per aktie, EUR 2,24 2,05-8,5 efter utspädning, EUR 2,24 2,05-8,5 exklusive engångsposter, EUR 1,84 2,01 9,2 Utdelning per aktie, EUR* 0,45 0,45** 0,0 Eget kapital per aktie, EUR* 9,89 9,48-4,1 Utdelning/resultat, exklusive engångsposter, % 65 45** -30,3 Börsvärde 31 december, MEUR* 9,5 8,1-14,7 * Total verksamhet ** Föreslagen utdelning Stora Ensos årsredovisning

7 Affärsområden i korthet Newsprint and Book Paper Stora Enso Newsprint and Book Paper tillverkar tidningspapper, förbättrat tidningspapper och katalog- och bokpapper för förlag och tryckerier. Bok- och katalogpapper inkluderar papper för inbundna böcker och pocketböcker, telefonkataloger och tidtabeller. Magazine Paper Stora Enso Magazine Paper erbjuder ett stort sortiment av journalpapper och papper för reklamtryck. Obestruket journalpapper används huvudsakligen i tidskrifter och reklammaterial, som bilagor och flygblad. Bestruket journalpapper används i fack- och allmänna tidskrifter. Fine Paper Stora Enso Fine Paper tillverkar grafiskt papper och kontorspapper. Kontorspapper omfattar kopieringspapper, tryckpapper, kuvertpapper, papper för anteckningsböcker och skrivblock för skoländamål, företagsblanketter och papper för digitalt tryck. Grafiskt papper används av tryckerier och förlag för högkvalitativt tryck. Merchants Stora Ensos pappersgrossist Papyrus är ett kundorienterat grossistnätverk i Europa. Papyrus erbjuder papper, kartong, grafiska produkter och e-handelslösningar för den grafiska industrin, återförsäljare, kontor och i de offentliga och industriella sektorerna. Consumer Board Stora Enso Consumer Board är en specialtillverkare av vätskekartong, kartong för snabbmat, grafisk kartong och kartong för förpackningar för livsmedel, dryck, cigaretter, läkemedel, mediaprodukter (cd, dvd), hushållsprodukter, kosmetik och lyxvaror. Industrial Packaging Stora Enso Industrial Packaging producerar wellpappförpackningar, containerboard, hylsor och hylskartong, laminatpapper, papperssäckar samt säck- och kraftpapper och finns i varje steg av värdekedjan från återvinning till massaproduktion och förpackningstillverkning. Wood Products Stora Enso Wood Products fokuserar på bygg- och snickeriindustrin och tillhandahåller massproducerade och vidareförädlade slutprodukter för den tillverkande träindustrin. Ett utbud av sågade och förädlade träprodukter erbjuds detaljhandeln, grossister och importörer/distributörer. 4 Stora Ensos årsredovisning 2007

8 Andel av totala omsättningen, 13,0 % Kapacitet per land 2008 Marknadsandelar, % Europa Latinamerika Asien Sverige 45 % Finland 23 % Tyskland 18 % Belgien 14 % Tidningspapper Andel av totala omsättningen, 17,2 % Kapacitet per land 2008 Tyskland 35 % Finland 24 % Sverige 16 % Frankrike 9 % Brasilien 6 % Kina 6 % Belgien 4 % Marknadsandelar, % Europa Latinamerika Asien Journalpapper Affärsområden Andel av totala omsättningen, 16,1 % Kapacitet per land 2008 Marknadsandelar, % Europa Asien Finland 68 % Sverige 16 % Tyskland 9 % Kina 7 % Grafiskt papper 12 2 Kontorspapper 13 0 Andel av totala omsättningen, 15,0 % Marknadsandelar, % Europa Papyrus 15 Andel av totala omsättningen, 17,2 % Kapacitet per land 2008 Finland 52 % Sverige 34 % Tyskland 8 % Spanien 6 % På grund av att Consumer Board består av flera olika produkter kan en generell marknadsandel inte presenteras. Andel av totala omsättningen, 8,1 % Kapacitet per land 2008* Finland 62 % Polen 24 % Frankrike 8 % Nordamerika 6 % På grund av att Industrial Packaging består av flera olika produkter kan en generell marknadsandel inte presenterass. * Exklusive wellpappförpackningar Andel av totala omsättningen, 13,8 % Kapacitet per land 2008 Finland 28 % Österrike 24 % Sverige 15 % Tjeckien 13 % Estland 9 % Ryssland 5 % Lettland 3 % Litauen 2 % Polen 2 % Marknadsandel, % Europa Världen Träprodukter 4 2 Stora Ensos årsredovisning

9

10 Brev från CEO Från val till handling Bästa aktieägare 2007 kommer att gå till historien för Stora Enso som ett år av förändring. Efter 12 månader i företaget, varav nio som koncernchef, vill jag delge er min syn på året som gått, det som Stora Enso-teamet uppnått, utmaningarna vi har mött och hur jag ser vår väg framåt under 2008 och därefter. Så mycket har redan sagts i media om förändringarna i skogsindustrin, att jag tänker fatta mig kort om dessa och istället fokusera på vad vi gör med anledning av dessa förändringar. Det är det vi alla är här för, att se verkligheten som den är och göra vårt yttersta för att bolaget ska prestera. Jag, som en som kommer från en helt annan bransch, har gång efter annan fått frågan om jag är överraskad. På de flesta områden i koncernen har jag inte blivit det. Utmaningarna som ligger i marknadssituationen eller i nödvändigheten av att optimera investeringarna med en begränsad kassaflödesgenererande förmåga har funnits sedan länge. Vår utmaning ligger i att inte ta för givet att saker och ting ska förbli som de varit, utan att göra de val som ger er, våra aktieägare, bra avkastning på investerat kapital. Med andra ord den avkastning som vi har lovat er under lång tid. Förbättrade prestationer är avgörande för alla enheter Jag bekräftade målsättningen om en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) om 13 % min första dag som koncernchef. Det var ett medvetet beslut från min sida, och har stöd av styrelsen. För det första tror jag inte att det skulle vara fruktbart att ta upp en diskussion om målen här och nu. Vi har kämpat i flera år för att få täckning för vår kapitalkostnad på 9,1 %. För det andra anser jag att det är avgörande att alla anställda förstår att utgångspunkten för värdeskapande är att erhålla kapitalavkastning, inte bara att nå över noll. Jag vill att vi alla fokuserar på två saker: att förbättra vår avkastning utöver kapitalkostnaden och, för de verksamheter som redan når upp kring 15 %, att fokusera på tillväxt. Vi vill utvidga de verksamheter som presterar klart över koncernens avkastningsmål, eftersom detta förbättrar vår totala avkastning. Jag har begärt att de verksamheter som inte genererar en avkastning som överstiger kapitalkostnaden att fokusera på att förbättra avkastningen, inte på att växa. Och att göra det i den ordningen. Vi måste också komma ihåg betydelsen av att skapa kassaflöde i våra finansiella mål. Stora Enso vidhåller, som ett internt mål, att vårt kassaflöde ska överstiga investeringarna och utdelningen på rullande treårsbasis. Vi har legat i linje med det målet de tre senaste åren. Vårt skuldsättningsgradsmål har förblivit 0,80 eller lägre. Skuldsättningsgraden var 0,40 i slutet av Brist på virke och en svag dollar Försäljningen under 2007 förbättrades något jämfört med 2006, till ,6 MEUR, främst tack vare en positiv resultat utveckling för Wood Products under en stor del av året och en god efterfrågan och högre priser för Industrial Packaging under hela året. Vårt rörelseresultat under 2007, exklusive engångsposter, var 1 171,7 MEUR, vilket inkluderar värdeförändring på skogen om 267,0 MEUR för Bergvik Skog, Tornator och Veracel. En-

11 gångsposterna under året uppgick till 925,5 MEUR och rörelseresultatet var 246,2 MEUR. Rörelsemässigt ökade vinsten betydligt i Wood Products under första delen av året, tack vare ett exceptionellt gynnsamt marknadsläge, men detta försämrades snabbt från och med slutet av tredje kvartalet. Rörelseresultatet för Industrial Packaging förbättrades tack vare en god efterfrågan. Fine Paper förbättrade sitt rörelseresultat jämfört med 2006 till följd av prishöjningar för kontorpapper. Resultatet för Consumer Board föll betydligt under 2007, beroende på bristen på björkmassaved i Finland och exploderande kostnader för importerat virke. Vins ten var också lägre för Magazine Paper till följd av en svår marknadssituation och högre råvaru priser. För Newsprint and Book Paper var vinsten lägre än 2006 efter ett mycket starkt första halvår, men något svagare andra halvår. Vår avkastning på sysselsätt kapital exklusive engångs- och resultatfrämmandeposter samt uppskrivning av skogtillgångar i intressebolag för koncernen ökade till 8,7 %, jämfört med 8,6 % Det är en förbättring, med det är fortfarande långt från vårt mål på 13 %. Här måste vi förbättra oss under kommande månader och år. Året medförde också en del utmaningar som ingen av oss riktigt väntade sig när det gäller i vilken omfattning de påverkar oss. Den fortsatta försvagningen av US-dollarn satte marginalerna under ytterligare press, både direkt och indirekt genom hemtagning av volymer utanför Europa samt den ytterligare bördan i form av en ökad dollarbaserad import till de europeiska marknaderna. Denna utmaning består även under Våra antaganden angående kostnadsökningarna under 2007 visade sig också vara överoptimistiska, särskilt fiberkostnaderna. En kort vinter begränsade tillgången och medförde tillfälliga stängningar av kapacitet och förlorade marginaler vid vissa av våra massabruk i Finland och på andra platser. Till min glädje har vi kunnat anpassa oss snabbt till den mycket svaga tillgången på virkesråvara, genom att öka de inhemska råvaruleveranserna i Finland med cirka 20 %, eller 3 miljoner kubikmeter. Vi minskade virkesimporten med något mer än 20 % på grund av utbudsbegränsningen och kraftiga prisstegringar. Även om stängningar av massabruken kostar oss i utebliven marginal, kunde vi hålla igång driften vid alla våra integrerade produktionsenheter och betjäna våra viktigare pappers- och kartongkunder, vilket är av avgörande betydelse för vår framtida verksamhet. Den pågående diskussionen om höjda exporttullar i Ryssland, samt dåliga avverkningsförhållanden, medförde en drastisk prisökning på importerat virke från Ryssland och de baltiska länderna till den punkt där den sist inköpta kubikmetern virke kostar oss så mycket att det inte är ekonomiskt försvarbart att använda Jouko Karvinen, CEO

12

13 det råmaterialet. Detta var främsta anledningen till att vi tillkännagav planerna på att minska kapaciteten i Finland och Sverige, att minska volymerna av importerat virke och säkerställa framtiden för våra största anläggningar genom att använda mer inhemskt virke. När jag skriver detta brev till er är det ännu inte klart om och hur tullfrågan kan lösas. Alla parter, från de finska och svenska regeringarna till EU, gör allt de kan för att hitta en lösning som skulle säkerställa i vart fall en något sånär ekonomiskt hållbar modell för att använda importerat virke i de nordiska bruken. Som jag redan har sagt offentligt en tid nu hastar det att hitta en lösning, eftersom den 80-procentiga tull som de ryska myndigheterna har aviserat träder i kraft om mindre än ett år. Jag hoppas verkligen att jag, när vi samlas för att hålla årsstämma, kommer att ha mer klara besked att lämna, eftersom om tullarna genomförs fullt ut måste vi göra ytterligare kapacitetsneddragningar i Finland. Våra åtgärder för att initiera förändring Som jag kommer att utveckla nedan, har vi inlett ett omstruktureringsprogram under fjärde kvartalet som tar fasta på marginalkostnaderna för virke och lönsamheten i vissa pappersbruk. Jag vill vara helt uppriktig med er och säga att det inte bara är de anläggningar som nu går igenom den svåra stängningsprocessen som måste åstadkomma snabba förbättringar. Våra affärsområden har antagit förbättringsplaner och tidplan för varje enhet som presterade lägre avkastning än kapitalkostnaden under Vi kan inte fortsätta driva verksamheter som förstör värde. Vi beslöt att den bästa lösningen för Stora Enso framöver var att hitta en partner som kunde köpa vår nordamerikanska verksamhet. Vi hade ett tydligt val. Antingen fortsätta på nuvarande nivå eller till och med öka investeringstakten i Nordamerika för att försöka få verksamheten att generera avsevärt bättre avkastning och stänga enheter som presterar sämre än kapitalkostnaden, eller att hitta en partner som är kapabel att skapa synergier med sina övriga verksamheter och bli en verklig regional marknadsledare. Den snabba, tre månader långa transaktionen, som genomfördes i ett mycket svårt läge, slutfördes dagarna före jul, och visar att en försäljning helt och hållet handlar om att skapa ett vinnande koncept i Nordamerika. Detta är viktigt för Stora Enso som är minoritetsägare i det nya bolag som har skapats. Eftersom så mycket har skrivits om de finansiella omständigheterna kring Stora Ensos hittillsvarande verksamhet i Nordamerika, vill jag nu ta tillfället att säga att jag uppriktigt anser att det pris vi har fått från NewPage för vår verksamhet är skäligt. Men kanske ändå mer betydelsefullt är dock att avyttringen och vår kvarvarande minoritetspost ger oss möjlighet att fokusera på och investera i utvalda enheter i andra delar av världen, för att säkerställa att de presterar på värdeskapande nivåer eller snabbt återgår till sådana nivåer. Vi kan inte ändra historien. Men i dag tror jag att avyttringen var rätt alternativ för alla intressenter. Parallellt med avyttringen av den nordamerikanska verksamheten initierade vi en genomgripande förändring av koncernens organisation. Vi tog bort en chefsnivå inom papper och kartong, vilket skapade kortare kontaktvägar mellan verksamheterna och marknaderna till ledningsteam, och det har gjort våra verksamheter mer transparanta genom att antalet rapporteringssegment har ökat. Dessutom effektiviserades samtidig affärsområdenas funktioner. Den nya koncernledningen, Group Executive Team, började arbetet så snart den bildats med att driva Stora Enso framåt mot våra mål. Det faktum att nästan hela teamet består av personer med långvarig chefserfarenhet från Stora Enso, och som har utmärkt kapacitet och bevisad förmåga att driva stora verksamheter, är mycket positivt för mig, särskilt som jag har en bakgrund utanför branschen. En av de första frågor som det nya teamet måste ta tag i var ett svårt omstruktureringsprogram. Den 25 oktober tillkännagav vi planenliga stängningarna av massabruken i Kemijärvi och 8 Stora Ensos årsredovisning 2007

14 många av våra verksamheter, är jag fortfarande helt övertygad om att vår plan är den rätta. Och då inte bara för Stora Enso och dess aktieägare, utan även för den stora majoriteten av våra anställda. Det är där mitt ansvar ligger samt att hjälpa till att hitta alternativ för de medarbetare som berörs. Brev från CEO Norrsundet och Summa Bruk samt en pappersmaskin vid Anjala Bruk. Skälen till dessa planenliga stängningar är tydliga: att minska våra inköp av överdrivet dyrt importerat virke och att säkerställa tillgången på rimligt prissatt inhemsk massaved till våra större anläggningar. I fråga om Summa var brukets långvariga lönsamhetsproblem också en faktor, eftersom vi inte ser några förutsättningar för att dessa ska kunna åtgärdas med hänsyn till det överutbud som nu råder på marknaden. Anjala Bruk kommer att upphöra med produktionen av bestruket journalpapper, beroende på den överkapacitet som finns inom detta segment. Vi har också beslutat investera 29 MEUR för att konvertera den aktuella maskinen för att tillverka bokpapper med högre marginaler. Vi meddelade också att vi avsåg att minska personalen i våra respektive koncern- och nationella huvudkontor med 300 personer, som en anpassning till behoven i ett mindre företag och för att minska kostnaderna. Vi meddelade också att Kotka Bruk, som tillverkar specialpapperskvaliteter, är till salu eftersom vi har beslutat lämna detta segment. Reaktionerna från intressenterna på våra planer har varit omfattande, framför allt i Finland och särskilt vad gäller Kemijärvi Bruk, som även om det är en liten del av programmet ligger i ett ekonomiskt utsatt område. Situationen i Kemijärvi har varit svår för alla parter, eftersom betydelsen av att säkerställa råvaruleveranserna till våra större bruk i Uleåborg, Veitsiluoto och Uimaharju inte har förståtts till fullo. Eftersom dessa bruk, med en sammanlagd arbetsstyrka som är mer än 10 gånger så stor som vid Kemijärvi Bruk, är avgörande för Vi har fått förfrågningar från, och söker aktivt efter, intresserade partners som är villiga att arbeta med oss för att hitta ekonomiskt hållbara alternativ för de berörda anläggningarna, att erbjuda betydande anställningsmöjligheter och stödja vår strategi att använda mer kostnadseffektiva inhemska virkeskällor vid våra större enheter. I slutet av januari 2008 kunde vi tillkännage de första initiativen till samarbete i Kemijärvi och Kymenlaakso. Förslag som innebär fortsatt massaproduktion i Kemijärvi och Norrsundet är därmed inte intressanta för oss, eftersom vi inte vill att dessa ska konkurrera med våra kvarvarande anläggningar om massaveden. Stora Enso har en mycket kapabel virkesförsörjningsorganisation och om vi trodde att vi kunde få tillgång till kostnadseffektivt virke som tillgodoser våra behov utan att stänga dessa två bruk, skulle vi givetvis själva ha drivit enheterna vidare. Vi kommer dock inte att kunna kommunicera någon närmare information om de lösningar som vi hittar för dessa bruk och de ekonomiska och anställningsmässiga konsekvenser dessa får, förrän vi har färdiga definitiva uppgörelser med aktuella partners. Tillsammans med våra arbetstagarrepresentanter har vi ett gemensamt mål att hitta ekonomiskt hållbara alternativ som stödjer Stora Ensos framtidsplaner, samtidigt som de personer som inte vill eller inte kan byta bostadsort kan hitta nytt arbete med stöd från företaget. Det är dags att vi samarbetar och anstränger oss för att hitta de bästa möjliga alternativen i en besvärlig situation. Dessa var de viktigaste initiativen som presenterades under Vi har också fortsatt att arbeta på vår portföljanalys i fråga om vår branschmässiga och vår geografiska räckvidd. Arbetet har fortsatt med vår lågkostnadsfiberstrategi i Latinamerika, förstudier inför en integrerad plantage och massabruk i Kina, Stora Ensos årsredovisning

15 Vi vill utvidga de verksamheter som presterar klart över koncernens avkastningsmål, eftersom detta förbättrar vår totala avkastning. Jag har begärt att de verksamheter som inte genererar en avkastning som överstiger kapitalkostnaden att fokusera på att förbättra avkastningen, inte på att växa. Och att göra det i den ordningen. och mer nyligen har framsteg gjorts med ett stort integrerat massa- och pappersbruk i Ryssland, även om inga större investeringsbeslut ännu har fattats. Vi analyserar också hur vi kan säkerställa leveranser av kostnadseffektiv containerboard till våra konverteringsanläggningar för wellpappförpackningar. Arbetet med nya stora investeringar är avgörande för vår framtid, även om vi nu upplever kortvariga utmaningar på våra hemmamarknader i Europa. Låt mig försäkra att både styrelsen och jag själv är fast beslutna att göra vår hemläxa grundligt inför stora engagemang med en sannolik livslängd på 30 år eller mer. Vår framgång i Veracel har varit ett bra exempel på ett grundligt förberedelsearbete, och vi kommer att dra nytta av vad vi lärt oss i detta projekt i andra projekt som vi går in i. Som ni kanske noterat har vi inte tagit med vår mission och vision eller våra värderingar i denna årsredovisning. Det beror på att vi för närvarande är involverade med att omformulera dessa för att bättre passa Stora Ensos framtid och inspirera till den förändring som vi anser är nödvändig i hur vi gör saker och ting, för att förbättra koncernens framtid. Fokus på innovation och ökad lönsamhet Stora Enso är fortsatt engagerat i produktutveckling parallellt med att öka lönsamheten, oavsett det gäller fiberbaserade förpackningar för mediaprodukter, intelligenta förpackningar till läkemedelsindustrin, eller biodiesel baserad på restprodukter från träbearbetningsprocesser som är ett hållbart alternativ till fossila bränslen. Att ersätta fossil energi med CO 2 -neutrala biomassebaserade bränslen minskar utsläppen av växthusgaser. Vi har en lång väg att gå innan detta blir en mer betydelsefull affärsverksamhet, och i många fall kommer vi att behöva starka partners. Men låt mig intyga att jag är fast besluten att driva dessa ansträngningar än mer målmedvetet framöver. Som ett led i dessa ansträngningar har vi nu organiserat våra affärsinnovationer i en New Business Creation-funktion, som har sin egen finansiering på koncernnivå. Hela min erfarenhet av företagsledning har handlat om att vinna genom innovation, och jag är övertygad om att innovationer kommer att spela en central roll även i skogsindustrin. Att bara använda virke från hållbara källor är mycket viktigt för oss. Tack vare vårt spårbarhetssystem vet vi hela tiden varifrån vedråvaran kommer. Vi arbetar också för att öka vår användning av virke från skogscertifierade marker. En mycket positiv utveckling på detta område skedde i Ryssland, där fem av Stora Ensos dotterbolag fick FSC-certifiering för de skogsarealer de arrenderar. I andra regioner arbetar vi tillsammans med våra intressenter för att utveckla skogscertifieringsmodeller för mindre skogsägare. Små privata skogsägare kommer fortsatt att vara mycket betydelsefulla för oss framöver, om vi ska fortsätta öka vårt fokus på certifierade skogar. På klimatförändringarnas område har innovationerna givetvis mycket att erbjuda. En studie som har gjorts av NCASI (paper industry technical research organization) indikerar att koldioxidutsläppen från den globala skogsindustrin i stora drag är neutrala, beroende på det upptag som sker i skogar och produkter. Något som är ännu intressantare för vår framtid är att studien också indikerar att reducerade utsläpp och produktutbytesmöjligheter kommer att förbättra branschens profil i CO 2 -hänseende. Trä- och pappersprodukter är återvinningsbara och har en betydligt mindre miljöpåverkan än många konkurrerande produkter. Genom att öka användningen av trä-, pappers- och kartongprodukter hjälper vi samhället att minska CO 2 -utsläppen betydligt. Internt använder vi redan en högre andel bioenergi 66 %. I Finland och Sverige bidrar vår bransch med 80 % till den förnyelsebara energi som används nationellt, vilket är fem gånger högre än genomsnittet i EU, så vi lämnar redan ett betydande positivt bidrag på detta område. Stora Enso genomförde en omfattande studie under 2007 för att definiera vårt kolavtryck. Detta kommer att vara ett viktigt verktyg när vi ska identifiera affärsmöjligheter i Stora Ensos värdekedja för att ytterligare minska utsläppen. Vi har satt upp ett mål för minskningen av vår CO 2 -intensitet med 20 % jämfört med 2006 års nivå till år Stora Ensos årsredovisning 2007

16 Ni kanske undrar hur vi ska kunna göra detta, med tanke på vår redan nu goda nivå. Låt mig ge några exempel. Förutom biodieselprojektet som jag nämnde ovan håller vi också på med genomgångar av energieffektivitet vid våra produktionsenheter, och vi har ålagt oss själva att ytterligare öka vår användning av biomassa som en intern energikälla samt att öka användningen av kombinerade värmekraftverk. Som en del av detta åtagande har vi under 2007 beslutat om två betydande investeringar i nya multibränslepannor vid Langerbrugge Bruk i Belgien och Maxau Bruk i Tyskland. Dessa investeringar kommer att förbättra både energieffektiviteten och självförsörjningsgraden vid bruken, och öka andelen bioenergi som vi använder internt. Med alla dessa åtgärder på gång kanske ni undrar hur framtiden för Stora Enso ter sig. Vi utvärderar strukturella alternativ och konsolideringsmöjligheter. Jag vill understryka att det inte kommer att bli lätt att hitta de rätta lösningarna. Om de hade varit det hade de genomförts för länge sedan. På tal om säkerhet, arbetsrelaterade dödsfall är vår i särklass största utmaning. Vi beklagar djupt de fem dödsfall som hände vid våra verksamheter under 2007 samt de tre i Veracel i Brasilien. Alla dödsfall är oacceptabla, och de enheter där dessa har inträffat har fördubblat ansträngningarna med förebyggande åtgärder. Avslutningsvis vill jag säga ett uppriktigt tack till alla er som har hjälpt Stora Enso att anträda denna vår resa framåt. Er hängivenhet och ert engagemang har varit och kommer att vara basen för vår framtid blir sannolikt inte mindre utmanande än Faktum är att den ekonomiska osäkerheten tilltar, som vi såg under senare delen av förra året. Vår uppgift under 2008, liksom under 2007, blir att leva med dessa realiteter och lägga all vår energi på att förbättra Stora Enso och koncernens prestationer. Brev från CEO Frågor om fiberråvara, energi och andra nyckelfaktorer sträcker sig långt bortom massa- och papperstillverkning, och måste tänkas igenom grundligt av alla inblandade. Men det viktigaste är att vi, medan vi fortsätter söka efter alternativ som skulle ge aktieägarna ett mervärde, inte för ett ögonblick glömmer bort att förbättra våra prestationer i dag, oavsett om det gäller operativ effektivitet, kvalitet, kostnader eller något annat. Det skulle vara oklokt att vänta på att strukturförändringarna löser framtidsproblemen. Helsingfors den 12 februari 2008 Jouko Karvinen, CEO Att göra förändringar, sker genom människor Vi har gett oss ut på en resa som går mot högre och uthållig avkastning. Men det är också en resa mot att bli ett företag som leder förändringarna, som får dem att ske och inte bara väntar på andras förändringar eller på bättre tider. Denna resa vilar på en stabil grund av skickliga och talangfulla människor som är angelägna om att arbeta tillsammans för att skapa en bättre morgondag, människor som strävar efter och uppnår högsta möjliga etiska standarder och en säker arbetsmiljö, och som vill vinna på ett rättfärdigt sätt. Stora Ensos årsredovisning

17

18 Från handling till en ny star

19 t De växande skogarna i världen spelar en central roll i kampen mot global uppvärmning. Det är därför Stora Ensos modell för en hållbar affärsutveckling börjar i skogen. Träden är själva grunden som företaget bygger på och bra skogsvård är avgörande inte bara för Stora Ensos, utan även för mänsklighetens framtid. Hannu Honkanen är virkesanskaffare i sydöstra Finland. För honom är skogsvård en konkret del av vardagen. Skogarna som ger oss vårt virke är företagets livsnerv, både i dag och i framtiden, men de är framförallt en livsnerv för vår planet. Det är lätt att tala om skogen som en förnybar naturresurs, eftersom alla förstår principen med tillväxt och återplantering. Men jag tycker att det är viktigt att förstå att träden här i norr inte är som vete, något man kan skörda varje sommar. Vi måste ha ett mycket längre perspektiv och därför är det så viktigt att alltid låta skogarna växa mer än de avverkas. Skogsskötseln i Finland bygger sedan länge på aktiv skogsskötsel. Ett exempel är att man alltid planterar mera skog än man fäller. Det är en viktig anledning till att skogsvolymen har fortsatt att öka under åren, trots att virkesförbrukningen också gått upp. Det är även viktigt att återplanteringen görs på ett välplanerat sätt, att man tar hänsyn till naturlandskapet och den biologiska mångfalden. Att främja biologisk mångfald är en prioritet för Stora Enso även i Latinamerika och understryker vårt åtagande att aldrig avverka regnskog för att sätta upp eukalyptusplantager. Att kunna spåra varifrån varje virkesleverans kommer är nyckeln till att Stora Enso ska kunna leva upp till sina löften om hållbarhet. Vi anskaffar endast virke från lagliga och godtagbara källor. Oberoende skogscertifieringssystem som FSC och PEFC intygar detta. Certifiering gör det också möjligt för oss att påvisa att hela produktionskedjan, som sträcker sig från mitt arbete inom virkesanskaffning via bruken ända till slutkonsumenten, har utförts korrekt. Hannu Honkanen, virkesanskaffare

20

klarsynthet för en ljus framtid årsredovisning 2008

klarsynthet för en ljus framtid årsredovisning 2008 klarsynthet för en ljus framtid årsredovisning 2008 vårt löfte vårt företag vår planet våra medarbetare vår verksamhet Introduktion 2 Affärsområden i korthet 4 Meddelande till aktieägare 6 Newsprint and

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber

Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Bokslutskommuniké 1998 för Rörvik Timber Nettoomsättning uppgick till 1 51 mkr (f.å proforma 1 79 mkr). Resultat efter skatt blev -9,5 mkr (f.å proforma 2,9 mkr). Resultat per aktie -,67 kr. Eget kapital

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

delårsrapport andra kvartalet

delårsrapport andra kvartalet delårsrapport andra kvartalet januari juni 2010 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och träproduktföretag med tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper,

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2014 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT VI FÖRPACKNINGAR FÖR EN 2 GRUNDEN LAGD FÖR EN FRAMTID MED TILLVÄXT Stark plattform för tillväxt Kraftigt

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

delårsrapport första kvartalet

delårsrapport första kvartalet delårsrapport första kvartalet januari mars 2009 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och skogsproduktföretag med tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper,

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014

Kvartalsrapport 1 januari 2014-31 mars 2014 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars True Heading AB (Publ). org.nr 556658-5054 kvartalsredogörelse för perioden -01-01-- -03-31 (Q1:) Kommentarer angående verksamheten under kvartal 1, (VD, Anders Bergström)

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999

RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 Pressmeddelande den 29 oktober 1999 RAPPORT FÖR DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1999 - Fortsatt stark förbättring av resultat och marginal Nio månader Tredje kvartalet Förändring, Föränd- 1999 1998 % 1999 1998

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer